BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR"

Transkript

1 AKCE : ZATEPLE Í A VÝMĚ A ZDROJE VYTÁPĚ Í ZŠ POSTUPICE MÍSTO : ZÁKLAD Í ŠKOLA POSTUPICE, ŠKOL Í 153, POSTUPICE OBJEKT A STAVEB ÍM POZEMKU PARCEL Í ČÍSLO 189 V KATASTRÁL ÍM ÚZEMÍ POSTUPICE STAVEB ÍK : OBEC POSTUPICE, ŠKOL Í POSTUPICE ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 13 / 09 TECHNICKÁ ZPRÁVA. BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR ČKAIT

2 IDE TIFIKAČ Í ÚDAJE. ázev stavby : Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Postupice Místo stavby : Základní škola Postupice, Školní 153, Postupice stavební pozemek parcelní číslo 189 v katastrálním území Postupice Stavebník : Obec Postupice, Školní 154, Postupice Obecní úřad : Obecní úřad Postupice, Školní 154, Postupice Stavební úřad : Městský úřad Benešov Charakter stavby : stavební úpravy Způsob provádění : dodavatelsky odbornou stavební firmou Projektant : Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Nádražní 2040, Benešov Ing. Balata Vladimír ČKAIT SITUOVÁ Í A POPIS STAVBY. STÁVAJÍCÍ STAV. Areál základní školy je situován ve střední části obce s přístupem z místní veřejné zpevněné komunikace, která navazuje na státní silnici č.112 a, procházející obcí. Na přístupovou komunikaci pak navazují v areálu školy zpevněné komunikace, umožňující přístup do objektu a zásobování kuchyně a kotelny. Celý areál je situován v mírně svažitém terénu jižním směrem. Výstavba základní školy byla provedena podle projektu z roku Součástí areálu je i provoz mateřské školy v samostatném objektu. Objekt základní školy tvoří dvě vzájemně propojené části. Hlavní část objektu tvoří učební pavilón s učebnami, školní družinou, šatnami, kabinety, jídelnou a nezbytným příslušenstvím a komunikačními prostorami. Vedlejší část objektu tvoří sál tělocvičny se šatnou a nářaďovnou, bytová jednotka a podzemní podlaží s kotelnou a uhelnou, dílnami, kuchyní, sklady a dalším zázemím a komunikačními prostorami. Obě části objektu propojuje spojovací krček se zázemím kuchyně, komunikačními prostorami a terasou na ploché střeše. K podélné stěně vedlejší části objektu byla dodatečně provedena jednopodlažní přístavba se dvěma skladovými prostorami. HLAVNÍ ČÁST OBJEKTU. Hlavní část objektu celkových půdorysných rozměrů 54,70 x 15,85 m tvoří objekt široký 10,70 m, který je v krajní části v délce 23,70 m posunutý o 5,15 m a v délce 10,60 m tvoří objekt široký 10,70 + 5,15 = 15,85 m. Objekt je zděný z plných pálených cihel s tloušťkou obvodového a vnitřního nosného zdiva 450 mm s oboustrannými vápenocementovými omítkami. Stropy tvoří železobetonové žebírkové konstrukce s podhledem tvořeným vápenocementovou štukovou omítkou na dřevěném bednění a roštu. Stropy chodeb tvoří přímo železobetonové stropní desky se spodní omítkou. Zastřešení tvoří dřevěná příhradová sedlová konstrukce s azbestocementovou střešní krytinou na dřevěných masivních latích (krokve po vlašsku) s výškou do hřebene 10,40 m a 11,45 m nad úrovní podlahy I.NP. Pohledovou soklovou část tvoří zdivo z lomového kamene. Hlavní část objektu je částečně podsklepená s jedním podzemním podlažím a se dvěma užitnými nadzemními podlažími. Podkrovní půdní prostor není využíván. Komunikačně je hlavní část objektu přístupná hlavním vstupem, další vstup je řešen spojovacím krčkem a přístup je umožněn i přes tělocvičnu. V hlavní části objektu jsou osazena dřevěná okna a dřevěné dveře, povrchové úpravy podlah tvoří teracová dlažba, keramická dlažba a dřevěné vlysy. Hlavní část objektu je vybavena vnitřními rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s napojením na veřejné rozvody. Vytápění je ústřední teplovodní (podlahové a otopnými tělesy) s kotelnou na pevná paliva (koks) ve vedlejší části objektu. 2

3 VEDLEJŠÍ ČÁST OBJEKTU. Vedlejší část objektu pravidelných půdorysných rozměrů 31,30 x 12,90 m je rovněž zděná z plných pálených cihel s tloušťkou obvodového zdiva 450 mm a tloušťkou vnitřního nosného zdiva 300 mm s oboustrannými vápenocementovými omítkami. Pohledovou soklovou část tvoří zdivo z lomového kamene. Vedlejší část objektu s jedním užitným nadzemním podlažím tvoří převážně tělocvična, která je zcela podsklepena s jedním užitným podzemním podlažím. V krajní severní části se dvěma užitnými nadzemními podlažími je zázemí tělocvičny a bytová jednotka v úrovni II.NP. Severní část šířky 6,75 m není podsklepena. Podkrovní půdní prostor není využíván a je přístupný pouze stropním výlezem v severní části objektu. Komunikačně je podzemní podlaží i tělocvična přístupná z učebního pavilónu (hlavní části objektu), vstupem v místě spojovacího krčku a samostatným vstupem v severní části objektu. Strop nad podzemním podlažím tvoří železobetonová trámová konstrukce, zastropení a zastřešení objektu tvoří ocelové příhradové sedlové vazníky s azbestocementovou střešní krytinou na dřevěných latích. Na spodním pásu příhradových vazníků je vytvořena podhledová konstrukce z dřevěných hranolů, na kterých je proveden dřevěný rošt z prken s dřevocementovými deskami typu Heraklit a vápenocementovou omítkou. Podhled je z horní strany zateplen volně položenými rohožemi ze skelné vaty tl.50 mm. Výška do hřebene sedlové konstrukce střechy je 8,30 m od úrovně podlahy tělocvičny. Ve vedlejší části objektu jsou osazena dřevěná okna a dřevěné dveře, povrchové úpravy podlah tvoří betonová mazanina (v podzemním podlaží), teracová dlažba, keramická dlažba a dřevěné vlysy. Vedlejší část objektu je vybavena vnitřními rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s napojením na veřejné rozvody. Vytápění je ústřední teplovodní s kotelnou na pevná paliva v podzemním podlaží pod tělocvičnou. SPOJOVACÍ KRČEK Spojovací krček půdorysných rozměrů 5,60 x 5,00 m propojuje hlavní a vedlejší část objektu. Spojovací krček má dvě užitná nadzemní podlaží a komunikačně propojuje a výškově vyrovnává rozdílné úrovně podlah obou částí objektu. Plochá střecha spojovacího krčku je řešena jako užitná s keramickou dlažbou. Kromě komunikačních prostorů je v úrovni I.NP řešeno v přístavbě půdorysných rozměrů 6,67 x 3,17 m zázemí pro kuchyň. Spojovací krček včetně přístavby je řešen zděný z cihel, strop nad I.NP i II.NP je železobetonový trámový, nad II.NP je řešena terasa s keramickou dlažbou a zděnými plnými parapety. Zastřešení přístavby tvoří dřevěná nosná konstrukce s azbestocementovou střešní krytinou na dřevěných latích a podhledem s dřevěným roštem z prken, dřevocementovými deskami typu Heraklit a vápenocementovou omítkou s výplní meziprostoru deskami minerální plsti tl.100 mm. Ve spojovacím krčku jsou osazena dřevěná okna a dřevěné dveře, povrchové úpravy podlah tvoří teracová a keramická dlažba. Spojovací krček je vybaven vnitřními rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s napojením na veřejné rozvody. Vytápění je ústřední teplovodní s kotelnou na pevná paliva v podzemním podlaží pod tělocvičnou. PŘÍSTAVBA. K podélné stěně vedlejší části objektu byla dodatečně provedena jednopodlažní přístavba se dvěma skladovými prostorami. Přístavba je zděná se zastropením železobetonovými panely, uloženými na středním ocelovém nosníku a obvodových stěnách. Zastřešení tvoří pultová dřevěná konstrukce se střešní krytinou ocelovými vlnitými plechy. Přístavba je vybavena pouze rozvodem elektroinstalací, přístavba není vytápěna. Přístavbu je navrženo vzhledem ke stavebnímu provedení a stavu a vzhledem k navrženému zateplení objektu zcela odstranit. 3

4 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ. Výchozím podkladem pro vypracování projektu zateplení objektu základní školy v Postupicích byl záměr a požadavky stavebníka, energetický audit, částečně dochovaná původní projektová dokumentace, provedená místní šetření spojená se základním stavebně technickým průzkumem a doměřením skutečného provedení a snímek katastrální mapy M 1:1000. ZÁKLAD Í ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ. Cílem stavebníka je provést komplexní zateplení objektu základní školy v Postupicích včetně výměny oken a vstupních dveří na základě závěrů energetického auditu a výměnu zdroje vytápění, která je spojena se stavebními úpravami kotelny. Důvodem pro zateplení je zpřísňování požadavků na tepelný odpor stavebních konstrukcí objektů (ČSN tepelná ochrana budov) a rostoucí náklady na vytápění. Navrženo je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s deskami pěnového polystyrénu, které bude spojeno s výměnou oken a vchodových dveří, zateplení střechy odstraněním azbestocementových vlnitých desek a jejich náhradou sendvičovými panely, zateplení stropů chodeb v podzemním podlaží hlavního objektu kontaktním zateplovacím systémem s deskami pěnového polystyrénu a zateplení střechy spojovacího krčku ve skladbě s deskami pěnového polystyrénu s keramickou dlažbou na povrchu pro zachování využitelnosti terasy. V předstihu bude provedeno odstranění přístavby vedlejší části objektu, v souběhu pak je navrženo opatření na snížení vlivu zemní vlhkosti vedlejší části objektu, které je patrné v jeho podzemní části. Opatření představuje vytvoření obvodové drenáže vedlejší části objektu. Zateplení fasád objektu základní školy bude prováděno z obvodového lešení, odstranění střešní krytiny a montáž sendvičových panelů bude prováděna postupně ze střech objektu, zateplení terasy a terasa pak z prostoru terasy, výměna oken a vchodových dveří pak z vnitřních prostorů objektu. Opatření pro snížení vlivu zemní vlhkosti bude prováděno po obvodě vedlejší části objektu z úrovně přilehlého terénu. Po zateplení budou objekty užívány tak jako dosud. Pozemky pod objekty, stávající objekty a přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Samostatná projektová dokumentace pak řeší stavební úpravy a přístavbu kuchyně, která je do projektu zateplení zakreslena. Pro přístavbu kuchyně bude odstraněna stávající přístavba spojovacího krčku. Navržené přístavbě kuchyně pak odpovídá i výpis oken a dveří a rozsah zateplovaných konstrukcí. Stavební úpravy a přístavba kuchyně nejsou předmětem zateplení objektu základní školy. Město dlouhodobě zabezpečuje základní údržbu a opravy objektu.vzhledem k rozsahu stavebních prací, které jsou spojeny s navrženým zateplením, je realizace vázána na poskytnutí dotace. ČLE Ě Í STAVBY, VĚC É A ČASOVÉ VAZBY STAVBY A OKOL Í VÝSTAVBU A SOUVISEJÍCÍ I VESTICE. Navržené zateplení objektu s výměnou zdroje vytápění není členěno a bude provedeno najednou bez vazby na okolní výstavbu a související investice. V souběhu se předpokládá na základě samostatné projektové dokumentace provedení stavebních úprav a přístavby kuchyně. TERMÍ Y ZAHÁJE Í A DOKO ČE Í STAVBY. Předpokládaný termín zahájení stavby... květen 2013 Předpokládaný termín dokončení stavby... září

5 Realizace je vázána na poskytnutí dotace a provedení převážné části prací se předpokládá o hlavních letních školních prázdninách tak, aby v září mohla být zahájena školní výuka. V květnu a červnu se předpokládá provedení přípravných prací a zahájení takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na konci školního roku. V září se předpokládá dokončování stavby a provádění již jen takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na začátku školního roku. PŘEDPOKLÁDA Ý CELKOVÝ ÁKLAD STAVBY. Součástí zpracované projektové dokumentace je samostatná příloha, kterou tvoří výkaz výměr. Výkaz výměr bude spolu s projektovou dokumentací podkladem pro vypracování cenových nabídek stavebních firem na dodávku stavby v rámci výběrového řízení. Na základě propočtu nákladů je cena předběžně stanovena na Kč + DPH. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY. Stávající areál Základní školy v Postupicích je situován na pozemcích parcelní čísla 858/1 a 858/27, vlastní objekt pak na stavebním pozemku parcelní číslo 189 v katastrálním území Postupice. Celý areál je situován na rovinném, jižním směrem mírně svažitém pozemku. Jednotlivé objekty jsou přístupné ze všech stran z volných pozemků stavebníka. STAVEB Ě TECH ICKÉ ŘEŠE Í STAVBY. ZATEPLE Í FASÁD. Zateplovací systém je výrobcem určená komplexní ucelená sestava výrobků pro stavbu, které dohromady tvoří obvodový plášť budovy. Tento plášť vzniká i dodatečnou aplikací 5

6 na starších budovách. Plášť splňuje několik funkcí najednou (tepelně izolační, sanační, ochrannou a estetickou). Celý objekt je navrženo opatřit certifikovaným zateplovacím systémem. Komplexní zateplení objektu znamená : - významnou úsporu tepelné energie v důsledku snížení energetické náročnosti objektu a zkrácení topné sezóny - pozitivní vliv na statiku objektu tím, že se výrazně omezí vlivy teplotních změn, které působí na konstrukci objektu prostřednictvím obvodového pláště - při správném provedení zateplení a koordinaci s výměnou oken se zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulováním otopné soustavy dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody prostředí, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu a možnosti výskytu mikroorganizmů a vzniku plísní, řas a mechů. Provádění zateplovacích prací. Stavební připravenost. Při regeneraci objektu je důležité dodržet návaznost jednotlivých regeneračních kroků a tím i postup řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovaly, aby jedna profese neničila práci druhé a aby mohly být správně provedeny detaily stavby. Proto je vhodné, aby před zateplením byly již provedeny tyto práce : - výměna oken se správnou šířkou okenního rámu tak, aby bylo možno provést zateplení okenních ostění v optimální tloušťce - doplnění, oprava a překotvení hromosvodu a dešťových svodů - provedení zateplení a konstrukce terasy na spojovacím krčku - úprava podkladu jeho očištěním, odstraněním nesoudržných částí, doplnění podkladu po odstranění nesoudržných částí, vyrovnání podkladu, zejména soklové části z lomového kamene a celková penetrace podkladu. V koordinaci se zateplením je třeba provádět montáž vnějších parapetů a oplechování nejlépe ze systémových povrchově upravených parapetů s bočnicemi upravenými pro umožnění dilatace parapetní desky. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLENÍ A. úprava podkladu B. upevnění systému B1. lepení izolačních desek B2. montáž hmoždinek C. provedení výztužné vrstvy C1. nanesení výztužné stěrky C2. vyztužení skelnou tkaninou D. provedení vnějšího souvrství D1. podkladní vrstva D2. povrchová úprava E. doplňky systému E1. napojení na ostatní konstrukce E2. lišty E3. parapety F. soklová část Podrobný postup provádění zateplení je popsán v Technologickém předpisu systému, který garantuje jeho výrobce. Technologický předpis je závazný pro zhotovitele zateplení. V dubnu 2005 byla Českým normalizačním institutem vydána Česká technická norma ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Norma určuje technické požadavky na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 6

7 (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem, které jsou uváděny na trh jako sestava součástí. Technické požadavky obsažené v normě jsou směrovány na základní technologické operace při provádění ETICS, tj. na přípravu podkladu pro ETICS, lepení desek tepelné izolace, kotvení hmoždinkami, provádění základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Kromě technických požadavků na provádění obsahuje norma také všeobecné požadavky na skladování součástí ETICS a základní požadavky související s užíváním a údržbou ETICS. Část normy je zaměřena na kontrolu provádění. Tato norma má doporučující charakter a je možné se jí řídit po vzájemné dohodě investora se zhotovitelem. Pokud se technologický předpis výrobce v nějakém bodě od této normy odchyluje, platí ustanovení technologického předpisu. Zateplování bude prováděno z lešení, které umožňuje před zahájením montáže zateplení řádně posoudit stav podkladu pro lepení a provedení zaměření nerovností stávajícího povrchu a před zahájením zateplování včas dohodnout způsob vyrovnání případných nerovností. Během provádění prací lešení umožňuje průběžnou kontrolu prací ze strany stavebníka. Před zahájením zateplovacích prací zástupce výrobce systému provede posouzení stavu podkladu a případně navrhne způsob jeho úpravy tak, aby únosnost podkladu odpovídala minimálnímu normovému požadavku 80 kpa. Úprava podkladu před nalepením desek. - očištění a odmaštění, odstranění nesoudržných hmot (obvykle se provádí vodním paprskem) - vyrovnání nerovností a případných dutin, lokální vyspravení podkladu v soklové části - zpevnění povrchu (penetrace) Funkce hmoždinek při zateplování. Talířové hmoždinky pro kotvení zateplovacích systémů mají doplňkovou konstrukční funkci u fasádních ploch s běžnou zátěží do 20 m výšky. U výškových budov nad 20 m a na nárožích přebírají hmoždinky funkci statickou tím, že zajišťují stabilitu zateplení proti namáhání způsobenému sáním větru. Způsob kotvení je předmětem návrhu výrobce zateplovacího systému pro konkrétní stavbu. Rovinnost fasády. Požadavek na rovinnost zateplené fasády stanoví norma ČSN formou doporučení tak, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Zateplovací systém. Zateplení fasád objektů je navrženo certifikovaným zateplovacím systémem. Pro úplnost je dále uvedena jako příklad skladba zateplovacího systému. V obdobných skladbách jsou řešeny kontaktní zateplovací jednotlivých výrobců. Skladba zateplovacího systému : - Omytí původní fasády, odstranění nesoudržných částí a vyspravení podkladu - Penetrační nátěr - Flexibilní tmel na bázi cementu - Fasádní desky pěnového polystyrenu EPS 70 F tl.140 mm, ostění oken min. tl.30 mm (sokl: desky extrudovaného polystyrenu s mřížkovaným povrchem tl.100 mm ; pod parapetními plechy desky extrudovaného polystyrenu tl.30 mm) - Kotvení talířovými hmoždinkami - Sklotextilní výztužná tkanina vložená do flexibilního tmelu - Penetrační nátěr pod omítku - Probarvená tenkovrstvá silikonová omítka (sokl: dekorativní omítka z pestrobarevné kamenné drti s organickým pojivem, v místě hlavního vstupu a zásobování je navrženo provést soklovou část s deskami extrudovaného poly- 7

8 styrénu s plastbetonovou deskou, v místě ostatních vstupů pak do systému vložit pancéřovou tkaninu do silnovrstvé výztužné stěrky ; důvodem navržených opatření je zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození. V rámci výměny zdroje vytápění je pro odvod spalin navržen nový vnější systémový komín, vedený po fasádě objektu, a stávající komínové těleso, které je součástí štítové stěny tělocvičny, bude odpojeno a zděná nadstřešní část odstraněna. Celá štítová stěna včetně komínového tělesa pak bude zateplena ve shodném provedení s deskami pěnového polystyrénu. Práce spojené se zateplením fasády budou prováděny z lešení, které bude postaveno po obvodě objektů na pozemku stavebníka. Detaily jako řešení spodní hrany, nároží, ostění oken, nadpraží oken, oplechování a parapety oken, kotvení hromosvodů a dešťových svodů a osazení vnějších větracích mřížek bude provedeno podle technických požadavků a podkladů dodavatele zateplovacího systému. Návrh řešení včetně příslušných podrobností je součástí zpracované projektové dokumentace. Soklová část objektu bude rovněž zateplena (viz skladba systému výše), tepelná izolace bude provedena do hloubky 800 mm pod úroveň přilehlého terénu deskami extrudovaného polystyrenu. Pod úrovní terénu je v případě obnažení hydroizolace uvažováno s provedením její opravy a očištění. Systém je uvažováno doplnit profilovanou nopovou fólií se zakončením systémovou lištou. Soklová část bude chráněna hutněným zásypovým kačírkem frakce šířky mm s okapovým chodníčkem. Součástí zateplování je i sokl z lomového kamene, který vykazuje nerovnosti dané druhem materiálu. Jako úprava podkladu je navrženo vyrovnání odsekáním výstupků a vyrovnání (do cca mm) lepicí maltou (případně větší nerovnosti je třeba vyrovnat samostatnou vrstvou omítky). Na fasádě hlavní části objektu je navrženo v zateplovacím systému zachovat a přiznat v jižní a severní fasádě dilatační spáru, která probíhá po celé výšce objektu v místě, kde se užší část rozšiřuje. V místě hlavního vstupu a zásobování je navrženo provést soklovou část s deskami extrudovaného polystyrénu s plastbetonovou deskou, v místě ostatních vstupů pak do systému vložit pancéřovou tkaninu do silnovrstvé výztužné stěrky. Důvodem navržených opatření je zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození. Na hlavním vstupu tvoří horní část parapetu teracový truhlík se zeminou pro pěstování květin. Truhlík je navrženo odstranit, parapet dozdít a opatřit z čelní i horní strany deskami extrudovaného polystyrénu s plastbetonovou deskou a z horní strany jako konečnou úpravu provést hydroizolační stěrku a položit keramickou dlažbu do flexibilního tmelu. V rámci provádění zateplování soklové části bude po obvodě objektu proveden okapový chodníček z betonové dlažby do štěrkového lože. Stávající zpevněné plochy u vstupů a v místě zásobování budou doplněny do původního rozsahu. Barevnost fasád. Fasády jsou uvažovány barevné vzhledem k použití probarvené tenkovrstvé silikonové omítce a dekorativní omítce z pestrobarevné kamenné drti s organickým pojivem. Barevnost je uvažována v rozsahu základních barevných odstínů. Barevné řešení není předmětem zpracovaného projektu a bude řešeno samostatně. ZATEPLE Í STROPŮ A STŘECH. Zateplení střešní konstrukce objektu je navrženo odstraněním stávající azbestocementové vlnité střešní krytiny, která je uložena na dřevěných masivních latích (krokve po vlašsku) a po kontrole, případné výměně poškozených latí a po provedení ochranných nátěrů dřevěných střešních latí montáží střešních sendvičových panelů s PIR pěnou tl.160 mm včetně systémových zakončujících prvků oplechování. 8

9 Důvodem pro zvolené řešení je zejména : 1. Střešní plášť tvoří v současnosti azbestocementové vlnité desky na dřevěných latích. Vlnité desky jsou již lokálně poškozeny a místně dochází k zatékání do objektu. Jejich odstraněním a instalací nového střešního pláště ze sendvičových panelů dojde k odstranění tohoto problému a současně k požadovanému zateplení objektu. 2. Odstraněním azbestocementových vlnitých desek dojde k likvidaci škodlivého azbestu ve střešním plášti. 3. Ze statických důvodů není další zatížení střešní konstrukce a konstrukce podhledu nad tělocvičnou instalací dodatečné tepelné izolace do mezistřešního prostoru možné. Náhrada azbestocementových vlnitých desek sendvičovými panely je hmotnostně shodná a změnou nedojde k přitížení konstrukce. 4. Provádění dodatečné tepelné izolace v mezistřešním prostoru nad tělocvičnou by bylo možné jen s částečnou demontáži azbestocementových vlnitých desek. Vzhledem ke stáří a stavu vlnité krytiny by došlo při manipulaci k jejímu poškození a nutné náhradě. 5. Stávající podhledová konstrukce, která tvoří současně strop tělocvičny a bytu, nebude včetně stávající tepelné izolace minerální plstí tl.50 mm dotčena. V rámci zateplování bude instalována nová mřížová jímací soustava hromosvodu napojená na rozšířený počet svodů. V rámci výměny zdroje vytápění je pro odvod spalin navržen nový vnější systémový komín, vedený po fasádě objektu, a stávající komínové těleso, které je součástí štítové stěny tělocvičny, bude odpojeno a zděná nadstřešní část odstraněna. Další dvě komínová tělesa jsou dlouhodobě nevyužívána a je navrženo je rovněž bez náhrady odstranit. Jako součást zateplení objektu je navrženo zateplení stropů podélné skladové a instalační chodby v krajních obvodových částech podzemního podlaží hlavního objektu kontaktním zateplovacím systémem s deskami pěnového polystyrénu tl.100 mm, zakončeným výztužnou vrstvou do flexibilního tmelu. Vzhledem ke světlé výšce 1,58 m a 1,95 m a šířce instalační chodby 900 mm je třeba počítat s obtížnějším prováděním. V prostoru hlavního vstupu je navrženo odstranit stávající podhled (vápenocementová omítka na pletivu a deskách z dřevěné vlny a cementu, které jsou zavěšeny na dřevěných nosnících a železobetonové desce s plechovou hladkou falcovanou střešní krytinou). Nově je navrženo zateplení lepenými a k železobetonové desce kotvenými PIR deskami tl.100 mm a tl.140 mm (železobetonová deska zastropení je ve sklonu) se spodním sádrokartonovým podhledem zavěšeným na systémové ocelové konstrukci s parozábranou. SPOJOVACÍ KRČEK. Stávající řešení terasy s plnými zděnými parapety vykazuje poruchy zatékáním, které jsou patrné zejména na fasádě objektu. Nejprve je tak navrženo odstranit zděné parapety a vrchní vrstvy tvořící terasu až na nosnou železobetonovou konstrukci. Terasu je pak navrženo provést v nové skladbě se zateplením. Na nosnou železobetonovou konstrukci bude provedena parozábrana a položeny a lepeny spádové desky pěnového polystyrénu tl.165 až 300 mm s nakašírovaným asfaltovým modifikovaným pásem. Jako hydroizolace bude ve skladbě další asfaltový modifikovaný pás. Vrchní vrstvy terasy pak bude tvořit separační nopová fólie s filtrační textilií, deska betonové mazaniny s výztužnou sítí, hydroizolační stěrka a keramická dlažba do flexibilního tmelu. Betonová mazanina včetně keramické dlažby bude dilatována v rozsahu podle výkresové části dokumentace. Na terasu je přístup umožněn jen s pedagogickým pracovníkem. Místo plných zděných parapetů je navrženo již jen ocelové zábradlí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Stávající stupadla umožňující výstup na střechu vedlejší části objektu ke komínu budou odstraněna a nově je navrženo instalovat výstupní ocelový pozinkovaný žebřík, který bude 9

10 umožňovat přístup na střechu. Stávající prostup odvětrání kanalizace střechou terasy je navrženo zrušit a odvětrání potrubí řešit pod stropem instalovanou přisávací hlavicí. Přístavba spojovacího krčku bude v rámci stavebních úprav a přístavby kuchyně odstraněna. ODSTRA Ě Í AZBESTOCEME TOVÉ VL ITÉ STŘEŠ Í KRYTI Y. S ohledem na stav a stáří střešní vlnité krytiny se ve střešní krytině předpokládá přítomnost azbestu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. Azbestocementová vlnitá krytina bude odborně likvidována v souladu s 35 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění v zákoně č.106/2005 Sb.). Jediný způsob odstranění odpadů s přítomností azbestového prachu a vláken přitom představuje jejich ukládání na skládky k tomu určené. Provádějící firma musí práce s azbestem nahlásit podle 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, příslušné hygienické stanici. Náležitosti tohoto hlášení určuje 5 vyhlášky č.432/2003 Sb. Pro práci s azbestocementovou střešní krytinou budou pracovníci zvlášť vybaveni ochrannými pomůckami. Práce budou prováděny tak a za použití takové techniky, aby se uvolněný azbestový prach a vlákna nedostala do ovzduší. Při odstraňování pak je nutno postupovat podle 35 zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou přesně definována v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ODSTRA Ě Í PŘÍSTAVBY. K podélné stěně vedlejší části objektu byla dodatečně provedena jednopodlažní přístavba se dvěma skladovými prostorami. Přístavba je zděná se zastropením železobetonovými panely, uloženými na středním ocelovém nosníku a obvodových stěnách. Zastřešení tvoří pultová dřevěná konstrukce se střešní krytinou ocelovými vlnitými plechy. Přístavba je vybavena pouze rozvodem elektroinstalací, přístavba není vytápěna. Přístavbu je navrženo vzhledem ke stavebnímu provedení a stavu a vzhledem k navrženému zateplení objektu zcela odstranit. Před zahájením prací bude v předstihu odpojen přívod elektrické energie do přístavby a elektrické zařízení demontováno. Vlastní odstraňování pak bude prováděno postupně od plechové střešní krytiny, přes dřevěnou střešní krytinu, stropní železobetonové panely, výplně otvorů, zděné konstrukce, betonové podlahy a základové a podkladní konstrukce. Stavební odpad představuje zejména materiál z odstraňovaných stavebních konstrukcí, který bude roztříděn a vyvezen na skládku, odevzdán jako druhotná surovina nebo opětovně použit. Likvidace stavebního odpadu bude zajišťována sběrem do kontejnerů a odvozem. OPĚR Á STĚ A A ZPEV Ě Á PLOCHA. Odstraňovaná přístavba je řešena v místě terénní nerovnosti tak, že její zadní a boční stěna jsou pod úrovní přilehlého terénu. Po odstranění přístavby je navrženo v místě zachovat manipulační prostor a pro vyrovnání výškového rozdílu max. 2,10 m je navržena zděná železobetonová opěrná stěna z prvků ztraceného bednění tl.500 mm. Hlava opěrné stěny bude oplechována a opatřena ochranným ocelovým pozinkovaným zábradlím. Za opěrnou stěnou bude proveden drenážní systém s ochranou opěrné stěny nopovou fólií. Úroveň terénu za opěrnou stěnou bude výškově snížena o cca 150 mm tak, aby hlava stěny byla nejméně 150 mm nad stěnou a přilehlý terén vyspádován tak, aby odváděl dešťovou vodu od stěny. 10

11 Zpevněná plocha bude v provedení ze zámkové dlažby a s vyspádováním do stávající vpusti. Zpevněná plocha je navržena pro pojezd vozidly do 3,5 t ve skladbě : - betonová dlažba tl.80 mm - kladecí vrstva lomové drti frakce 4 8 mm v tl.30 mm - drcené kamenivo frakce 8 16 mm v tl.100 mm - drcené kamenivo frakce mm v tl.200 mm - štěrkopísek frakce 0 8 mm v tl.100 mm - hutněná pláň Pro stabilitu zpevněné plochy je třeba klást důraz na technologicky správné a kvalitní hutnění jednotlivých podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce mm. Předejde se tak nebezpečí propadání dlažby. Podkladní vrstvy se provádějí již ve spádu budoucích ploch. VÝMĚ A ZDROJE VYTÁPĚ Í. Stávajícím zdrojem tepla pro teplovodní vytápění objektu jsou dva kotle na koks s odvodem spalin zděným komínem nad střechu objektu. Kotelna se skladovým prostorem koksu je umístěna v části podzemního podlaží pod tělocvičnou. Kotelna je přímo přístupná z venkovní zpevněné manipulační plochy. V předstihu bude zařízení v kotelně demontováno, odstraněna bude i část rampy pro zavážení paliva a podlahový sopouch. Nově je řešena plynová kotelna se dvěma plynovými kondenzačními nástěnnými kotli o výkonu 80 kw a 94,5 kw s odvodem spalin systémovým vnějším komínem vedeným po fasádě objektu nad střechu objektu. Přívod vzduchu a větrání kotelny je řešeno přirozené ventilačními průduchy. S ohledem na výrazně menší prostorové požadavky bude kotelna nově oddělena od stávající kotelny zděnou příčkou z příčně děrovaných pálených cihel tl.140 mm s oboustrannými vápenocementovými omítkami, ve které je navrženo osadit ocelové požární dveřní křídlo do ocelové zárubně se samozavíračem pro přístup do kotelny. V celém prostoru původní kotelny, kde je dostatečná světlá výška, je navrženo s ohledem na stav podlahy provést vyrovnání stávající podlahy, novou hydroizolaci z modifikovaných živičných pásů a novou podlahu z betonové mazaniny tl.100 mm s výztužnou Kari sítí Ø6/100- Ø6/100 mm a povrchovou epoxidovou stěrku. V prostoru stávající uhelny je navrženo provést s ohledem na světlou výšku a komunikační vazbu na chodbu podzemního podlaží pouze očištění a vyspravení stávající podlahy a finální epoxidovou stěrku na upravený podklad podle požadavků výrobce stěrky. Stávající okenní otvory do uhelny jsou v současnosti zakrývány pouze deskami. V rámci výměny zdroje vytápění bude uhelna využívána jako sklad pro potřeby školy a do okenních otvorů budou osazena plastová okna. Stávající kotelna bude stavebně rozdělena na dvě části. V jedné bude zřízena vlastní plynová kotelna a ve druhé pak sklad. Původní vstup do kotelny bude dozděn pro osazení plastového okna a přístup do kotelny je řešen vnitřními dveřmi ze skladu. V obvodové stěně skladu pak bude do stávajícího otvoru osazeno plastové okno a u druhého otvoru bude ubourán parapet pro osazení vstupních dvoukřídlových ven otevíravých dveří v provedení z hliníkových profilů a pevnou sendvičovou výplní z dvojice lakovaných plechů tl.2 mm a tepelně izolační výplní deskami extrudovaného polystyrénu tl.35 mm. Vzhledem k výškovému uspořádání, kde je podlaha skladu i kotelny pod úrovní přilehlého terénu, bude na dveře navazovat krátké ocelové schodiště. V rámci výměny zdroje vytápění pak bude provedena v prostorách původní kotelny a uhelny celková oprava omítek a konečná malba běžným vnitřním nátěrem. 11

12 Prostory původní uhelny a části kotelny budou užívány jako prostory k uskladnění potřeb údržby, kam bude mít přístup školník, který bude zajišťovat i provoz plynové kotelny. VÝMĚ A OKE A VCHODOVÝCH DVEŘÍ. Nedílnou součástí zateplení objektu je náhrada stávajících dřevěných zdvojených oken a ploch ze skleněných tvárnic plastovými okny a náhrada vstupních dřevěných prosklených ploch s dveřmi systémovými hliníkovými prosklenými stěnami se vstupními dveřmi. Pouze dveře na vstupu do skladu nářadí jsou navrženy vzhledem k malé četnosti otevírání plastové a dveře do skladu vedle nové kotelny pak z důvodu zvýšené mechanické odolnosti hliníkové. Stěna ze skleněných tvárnic, ústící na podestu schodiště bude po odstranění dozděna do výše parapetu zdivem z plynosilikátových tvárnic ve shodné tloušťce se stávajícím obvodovým zdivem. Prosklené části vchodových dveří a hliníkových stěn budou zaskleny izolačním nerozbitným sklem. Zastínění oken východní, jižní a západní fasády hlavní části objektu (učebního pavilónu) je navrženo vnitřními žaluziemi. Zastínění oken tělocvičny v obou podélných stranách je nově uvažováno vnitřními závěsy, které bude tvořit interiérová technická textilie navinutá na roli se zavěšením nad oknem a s ručním ovládáním interiérovou lámavou klikou ve výši nejméně 2 m nad podlahou. Jako vnitřní ochrana oken tělocvičny proti mechanickému poškození při míčových hrách je navrženo z vnitřní strany před okna instalovat napnuté ochranné sítě z polypropylénu tl.3 mm s oky 45 x 45 mm. Sítě budou po obvodě obšité se zesílením a napnuté mezi háky kotvené do obvodové zděné stěny (případně budou sítě napnuté v ocelovém rámu připevněném na obvodovou stěnu před oknem). Velikost oken, jejich členění s pevnými, otevíravými a sklápěcími křídly a zasklení je patrné z výkresové části dokumentace. Okna budou vybavena větracími křídly a ventilací. Sklápěcí křídla oken tělocvičny budou vybavena kováním, které umožňuje otevření oken z úrovně podlahy tělocvičny. Stávající dřevěná okna, u kterých je v nadpraží řešena úprava pro rolety, budou nahrazena plastovými okny s horním zdvojeným rámem. Pro zabezpečení úniku osob z hlavní části objektu budou všechna dveřní křídla na hlavním vstupu a na vedlejším vstupu opatřena panikovým kováním. Panikové kování na vstupech do vedlejší části objektu není navrhováno. Prosklené systémové plastové i hliníkové konstrukce jsou navrženy v tepelně izolačním provedení z profilů s přerušeným tepelným mostem a se zasklením izolačními dvojskly s maximálním součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m 2 K, pouze pro prosklenou hliníkovou konstrukci na hlavním vchodu do vstupní části je požadován maximální součinitel prostupu tepla U = 2,3 W/m 2 K. Konstrukce výplní otvorů tak budou splňovat požadavky ČSN (tepelná ochrana budov) z října Rámy oken a rámy křídel jsou uvažovány v bílem provedení. Stávající okenní otvory do uhelny jsou v současnosti zakrývány pouze deskami. V rámci výměny zdroje vytápění bude uhelna využívána jako sklad pro potřeby školy a do okenních otvorů budou osazena plastová okna. Stávající kotelna bude stavebně rozdělena na dvě části. V jedné bude zřízena vlastní plynová kotelna a ve druhé pak sklad. Původní vstup do kotelny bude dozděn pro osazení plastového okna a přístup do kotelny je řešen vnitřními dveřmi ze skladu. V obvodové stěně skladu pak bude do stávajícího otvoru osazeno plastové okno a u druhého otvoru bude ubourán parapet pro osazení vstupních dvoukřídlových ven otevíravých dveří v provedení z hliníkových profilů a pevnou sendvičovou výplní z dvojice lakovaných plechů tl.2 mm a tepelně izolační výplní deskami extrudovaného polystyrénu tl.35 mm. Vzhledem k výškovému uspořádání, kde je podlaha skladu i kotelny pod úrovní přilehlého terénu, bude na dveře navazovat 12

13 krátké ocelové schodiště. Ocelové schodiště je uvažováno jako schodnicové z ocelových válcovaných profilů a profilovaného plechu se zábradlím. OPLECHOVÁ Í A ŽLABY A SVODY. V rámci zateplování objektu bude provedeno nové oplechování vnějších parapetů, nové oplechování štítů, podélných stran, terasy, markýzy nad štítovým vstupem, prostupů a dalších detailů. Součástí jsou i nové podokapní žlaby a svody dešťových vod. Oplechování je navrženo z povrchově upravených plechů (ocelový plech je žárově pozinkován a povlakován několika vrstvami polyesterových ochranných laků) s dlouhou životností a v řadě barevných odstínů. ELEKTROI STALACE. V prostoru kotelny a obou skladů bude proveden nový rozvod n.n. pro osvětlení, zásuvkový rozvod a přívod pro rozvaděč určený k připojení technologického zařízení kotelny a regulace. Rozvaděč je označen M+R a není součástí elektroinstalace stavební části. Vlastní rozvod pro vytápěcí zařízení včetně regulace je součástí dodávky kotelny. Rozvod v rámci stavebních úprav bude proveden pod omítkou kabely CYKY v soustavě TN-S. Napěťová soustava : 1+PE+N, 400/230V, 50Hz-TN/S Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : automatickým odpojením od zdroje TN Kotelna základní + doplňková doplňujícím pospojováním Zásuvky pro všeobecné využití základní + doplňková proudovým chráničem Vnější vlivy : kotelna, sklad normální Příkon elektrické energie Pi Pp Technologické vybavení kotelny 1 1 Osvětlení 0,5 0,5 Maximální soudobý příkon 1,5 kw Příkon bude pokryt ze stávajícího rozvaděče objektu. Ve stávajícím rozvaděči objektu bude provedeno doplnění a úprava pro vývody nového rozvodu včetně podružné přepěťové ochrany rozvodu n.n. Nový rozvod představuje světelný rozvod, zásuvkový rozvod a přívodní kabel pro technologii kotelny. Rozvaděč M+R včetně osazení jistících prvků jednotlivých zařízení kotelny je součástí dodávky zařízení kotelny. Osvětlení prostor je navrženo přisazenými zářivkovými svítidly s krytem. Ovládání osvětlení bude provedeno vypínači a přepínači od vstupů do jednotlivých prostor. V prostoru kotelny je uvažováno s doplňkovou ochranou před nebezpečným dotykovým napětím a to doplňujícím pospojováním, které bude provedeno v rámci dodávky technologického zařízení. Část elektroinstalací vypracoval projektant elektro : Vladimír Bárta HROMOSVOD A UZEM Ě Í. Projektová dokumentace řeší novou jímací soustavu s ohledem na nový soubor norem ČSN EN platný od 02/2009. Uzemnění objektu je předpokládáno stávající a pouze bude rozšířeno s ohledem na nový počet svodů. Uzemnění bude tvořit FeZn drát Ø 10 mm, jímací soustava je navržena mřížová s drátem AlMgSi Ø 8 mm s rozměry ok sítě 10 m. Z hlediska ČSN EN je objekt zařazen do třídy LPS II. Vzhledem ke tvaru a především sklonu střechy je navržena nová jímací soustava a to drátem AlMgSi Ø 8 mm uloženým na podpěrách. Jímací soustava je řešena jako mřížová, doplněná pomocnými jímači. K jímacímu vedení budou připojeny veškeré konstrukce zasahující do střechy. 13

14 Objekt školy i tělocvičny bude opatřen 26 svody, které budou chráněny ochranným úhelníkem a vybaveny zkušební svorkou. Uzemnění objektu je předpokládáno stávající a pouze bude rozšířeno s ohledem na nový počet svodů. Uložení vodiče uzemnění je uvažováno v zemi, především ve výkopech spojených se stavebními pracemi na objektu. Dokumentace řeší pouze vnější ochranu objektu před úderem blesku. Ochrana vnitřních rozvodů před nebezpečným přepětím není součástí této dokumentace. Část hromosvod a uzemnění vypracoval projektant elektro : Vladimír Bárta MĚŘE Í A REGULACE. Samostatná část projektu řeší systém měření a regulace pro vytápění objektů základní školy v Postupicích. Projekt navazuje na projekt topení a řeší výměnu stávajících zdrojů tepla za ekologické zdroje. Původní technologie MaR a technologické elektroinstalace zdrojů tepla a topných okruhů bude demontována a ekologicky zlikvidována. Součástí projektu je i technologická elektroinstalace v kotelně,tj. i silové připojení plynových kotlů a oběhových čerpadel. Pro řízení a regulaci plynové kotelny 3. kategorie o výkonu 180 kw se sedmi topnými okruhy je navržen regulační kartový systém od výrobce kotlů, který je spojen se zobrazovací jednotkou LCD. Ta umožňuje zobrazit veškeré stavy a poruchy na zařízení, veškeré měřené a požadované teploty, atd. V kotelně bude umístěn rozvaděč s poruchovou signalizací a zajišťující napájení kotlů a ovládání plynového uzávěru kotelny. Pro řízení kaskády dvou kotlů a ekvitermních okruhů bude vedle rozvaděče umístěn regulátor. Systém bude signalizovat poruchové stavy svitem příslušné diody na modulu poruchové signalizace. Při vybavení kontaktu poruchy dojde k vypnutí napájení kotlů, k uzavření přívodu plynu pomocí solenoidového ventilu a vypnutí napájení regulátoru. Poruchu je třeba nejprve odstranit, poté je možná kvitace poruchy, následně se obnoví napájení kotlů a regulace topných okruhů. Detekce úniku metanu a CO 1.stupně je jen signalizační a neuzavírá plyn ani neodstavuje kotle. Havarijní porucha kotelny bude signalizována opticky a akusticky před vstupem do kotelny. Součástí je instalaci zásuvky pro napájení kalového čerpadla v kotelně. Kotle budou řízeny kaskádově, výkon kotlů bude modulován. Řízení kotů zajišťuje regulátor podle zvýšené ekvitermní křivky. Čepadlová skupina bude zapojena do regulace kotle. Výkon čerpadla bude řízen elektronikou kotle. Bude využit týdenní časový program s nočními útlumy. Čerpadlo bude v provozu celé zimní období. Uživatel bude mít možnost zadávat ekvitermní křivky, noční útlum a časové programy. Teplota přepínání období zima/léto bude pro uživatele přístupná. Část měření a regulace vypracoval projektant MaR ODBĚR É PLY OVÉ ZAŘÍZE Í. Samostatná část projektu řeší napojení dvou plynových kotlů v objektu kotelny základní školy na rozvod plynu. Kotelna je umístěna v přízemí stávajícího objektu. Stávající kotle na spalování tuhých paliv pro vytápění školy budou demontovány a místo kotlů budou osazeny dva plynové kotle s celkovým výkonem 180 kw. Přívod plynu bude z nového sloupku, ve kterém bude umístěn nový plynoměr. Bytová jednotka je vytápěna samostatným plynovým kotlem napojeným na přívod plynu ze stávající skříně ve sloupku v oplocení na hranici pozemku. Tento odběr zůstane zachován. Vedle stávajícího sloupku bude realizován nový sloupek z cementových cihel, který bude osazen rámečkem s dvířky 900 x 700 mm s větracími otvory s plochou volného průřezu 36 cm 2 (ve spodní a horní části dvířek), uzavíráním na čtyřhran a budou označeny nápisem HUP a Zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 5 m od skříně. Ve stávající skříni bude demontován stávající STL regulátor a za hlavním uzávěrem plynu bude umístěn nový 14

15 regulátor. Potrubí od regulátoru bude vedeno do nového sloupku, kde bude umístěn plynoměr pro měření spotřeby plynu v kotelně. Ve stávající skříni bude za regulátorem provedena odbočka, na kterou bude napojen stávající plynoměr. Navazující venkovní plynovodní rozvody jsou řešeny podle ČSN EN , ČSN ,3, TP G a TP G Potrubí v zemi bude z ocelových trubek izolovaných a z potrubí lpe. Ve vzdálenosti min mm od skříně bude umístěn přechodový spoj a dále bude potrubí z lpe vedeno zemí k objektu. V zemi před skříní s hlavním uzávěrem plynu a elektromagnetickým ventilem bude přechodový spoj lpe/ocel. Vně objektu v plechové skříni bude umístěn hlavní uzávěr kotelny a elektromagnetický ventil, který bude napojen na čidlo úniku plynu a bude uzavírat přívod plynu do kotelny při dosažení 20% dolní meze výbušnosti plynu. Uzávěr bude označen tabulkou Hlavní uzávěr kotelny a dále bude vyznačena přístupová cesta k tomuto uzávěru od vchodu do objetu. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná folie žluté barvy, v celé délce nad potrubím plynovodu bude umístěn signalizační vodič, který bude připevněn páskou k horní straně potrubí a bude vyveden na jedné straně ve skříni a na druhé straně ve skříni s hlavním uzávěrem kotelny. Vnitřní plynovodní rozvody od hlavního uzávěru kotelny k plynovým kotlům jsou řešeny podle ČSN EN , ČSN ,3, TP G a TP G Na konci přívodního potrubí je navrženo akumulační potrubí DN 100, které bude ukotveno ke stěně. Z tohoto potrubí budou připojeny plynové kotle. Odvzdušňovací potrubí bude opatřeno vzorkovací armaturou a bude ukončeno ohybem ve výšce cca 500 mm nad okapem střechy a bude uzemněno. Odvzdušnění plynovodu se provádí dle ČSN a ČSN EN Část odběrné plynové zařízení vypracoval : Ing. Jiří Procházka VYTÁPĚ Í. Objekt je v současnosti vytápěn kaskádou 2 kotlů na koks o dílčím výkonu 325,8 kw a celkovém výkonu 651,6 kw. Kotle jsou umístěny v kotelně v I.NP. Rozdělovač a sběrač je umístěn též v kotelně a s kotli je propojen přes termohydraulický rozdělovač. Vytápěcí okruh je rozdělen na celkem 5 větví. Expanzní nádoba je otevřená, o objemu cca 500 litrů a je umístěna na půdě nad tělocvičnou. Budova je vytápěna převážně stropním vytápěním. Článková litinová tělesa jsou osazena pouze v tělocvičně a přilehlé šatně, trubková otopná tělesa jsou osazena v dílnách v I.NP. Rozvody jsou ocelové, vedené pod stropem I.NP, v instalačním kanále pod podlahou I.NP a pod stropem v PP k jednotlivým stoupačkám. Ze stoupaček jsou dále jednotlivé topné větve rozvedeny po spodním líci stropních konstrukcí, do kterých jsou zabetonované. Topné okruhy stropního vytápění ve třídách mají uzavírací armatury umístěné v servisních otvorech ve stěně. Není osazena regulace teploty v místnosti. Článková litinová tělesa jsou osazena pouze v tělocvičně a přilehlé šatně, trubková otopná tělesa jsou osazena v dílnách v I.NP. Teplá voda se připravuje v lokálních zásobníkových ohřívačích. Zdrojem energie pro přípravu TV je elektrická energie. Bytová jednotka ve II.NP na konci severního křídla má vlastní plynový kotel, ohřívač TUV a otopnou soustavu oddělenou od zbytku školy. Otopná soustava této bytové jednotky, včetně ohřevu TUV zůstane zachována beze změny a tato projektová dokumentace ji neřeší. Výpočtem podle ČSN EN byla stanovena tepelná ztráta objektu po zateplení na 150,7 kw při výpočtové venkovní teplotě -15 C, v prostoru kuchyně je umístěno VZT zařízení s rekuperací tepla a vodním ohřívačem tepla s 18,0 kw. Celková potřeba tepla pak je celkem 168,7 kw. 15

16 Projektová dokumentace řeší instalaci nové otopné soustavy a výměnu zdroje tepla pro vytápění. Při rekonstrukci vytápění bude v kotelně stávající technologie demontována a prostor stavebně upraven. Zdrojem tepla pro vytápění bude kaskáda 2 kusů kondenzačních kotlů na zemní plyn o celkovém výkonu Q=174,5 kw. Kotle budou v provedení s nuceným odvodem spalin. Sání spalovacího vzduchu bude přímo z prostoru kotelny. Potrubí pro odvod spalin od obou kotlů bude vedeno pod strop kotelny, kde bude spojeno a zaústěno do nového nerezového třísložkového přetlakového komínového tělesa na fasádě objektu. Ke kaskádě kondenzačních kotlů bude přivedena nově zbudovaná nízkotlaká plynová přípojka. Větrání kotelny bude větracími žaluziemi na fasádě objektu. Bude provedena nová otopná soustava v celém objektu. V kotelně bude nově instalován kombinovaný rozdělovač a sběrač, ze kterého bude vyvedeno 7 okruhů ÚT rozdělených podle provozních potřeb provozovatele. Z kombinovaného rozdělovače a sběrače bude vedena topná voda k otopným tělesům v jednotlivých zónách. K pokrytí tepelných ztrát jednotlivých místností bude použito ocelových deskových otopných těles vybavených termostatickými ventily. Teplá voda bude připravována lokálně, ve stávajících zásobníkových elektrických ohřívačích. Otopná soustava je řešena jako teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem a uzavřenou expanzní nádobou, s teplotním spádem na tělesech 70/55 C. Oběh v kotlovém okruhu bude zajištěn pomocí čerpadlových skupin instalovaných na obou kondenzačních kotlích, oběh v jednotlivých topných okruzích zabezpečují elektronická oběhová čerpadla. Množství vody v systému bude doplňováno pomocí automatického dopouštění vody z vodovodního rozvodu. Potrubní rozvody v budově jsou navrženy z trub měděných hladkých, spojovaných pájením, kromě potrubí DN50 okruhu Učebny, které je navrženo vzhledem ke své dimenzi z nelegované oceli s vnější úpravou pozinkováním. Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková otopná tělesa. Tělesa připojená z instalační lišty u podlahy budou v provedení s integrovaným termostatickým ventilem. Tělesa připojená z boku jsou bez integrovaného ventilu a jsou na otopnou soustavu napojena pomocí termostatického ventilu na přívodním potrubí a regulačním šroubením na vratném potrubí. Termostatický ventil bude osazen termostatickou hlavicí. Všechna tělesa jsou z výroby vybavena odvzdušňovacím ventilem. Tělesa v tělocvičně budou zachována stávající litinová článková. Část vytápění vypracoval : Ing. Petr Šrutka OPATŘE Í A S ÍŽE Í VLIVU ZEM Í VLHKOSTI. V souběhu se zateplováním celého objektu je navrženo opatření na snížení vlivu zemní vlhkosti vedlejší části objektu, které je patrné v jeho podzemní části. Opatření představuje vytvoření obvodové drenáže vedlejší části objektu. V souběhu se zateplováním dojde k odkopání a obnažení obvodové zděné konstrukce vedlejší části objektu až do úrovně základové spáry. Dno rýhy bude provedeno již v předepsaném sklonu, obnažená hydroizolace bude očištěna a opravena a po zateplení deskami extrudovaného polystyrénu bude vložena ochranná nopová fólie. Nad dnem rýhy bude do štěrkového lože vloženo drenážní potrubí v předepsaném sklonu a rýha postupně zasypána štěrkem a zeminou s oddělením vloženou geotextilií. Zásyp bude po vrstvách hutněn. Celý systém je doplněn kontrolními šachtami, drenážní potrubí bude zaústěno do uliční vpusti v prostoru před kuchyní a do šachty před zadním vstupem do spojovacího krčku. Po obvodě budou po dokončení doplněny zpevněné plochy v původním rozsahu a betonový okapový chodníček. 16

17 ŘEŠE Í DOPRAVY, ÚPRAVY PLOCH A PROSTRA STVÍ. Prováděním zateplení fasády a střechy objektu s výměnou oken a prosklených stěn nebude stávající řešení dopravy v místě dotčeno. Areál základní školy je situován ve střední části obce s přístupem z místní veřejné zpevněné komunikace, která navazuje na státní silnici č.112 a, procházející obcí. Na přístupovou komunikaci pak navazují v areálu školy zpevněné komunikace, umožňující přístup do objektu a zásobování pro kuchyni a kotelnu. V průběhu provádění zateplování fasád a střech objektu a výměny oken dojde k mírnému zvýšení dopravy, které bude způsobeno odvozem vybouraného materiálu a oken a dovozem stavebního materiálu (zejména izolační materiál a okna) pro provedení stavebních úprav. Odvoz vybouraného materiálu a zásobování stavby však bude prováděno postupně a v delším časovém úseku podle postupu provádění. Místní veřejná komunikace zvýšení dopravy umožňuje. Krátkodobé uskladnění materiálu se předpokládá přímo v areálu školy. Vzhledem k provádění prací zejména o hlavních letních prázdninách je skladování možné po dohodě s vedením školy i v zateplovaném objektu, kde bude materiál chráněn před povětrnostními vlivy, poškozením a zcizením. Po dokončení stavebních úprav budou stavbou dotčené plochy a prostranství uvedeny do původního stavu. PÉČE O BEZPEČ OST PRÁCE. Provádění stavebních úprav se předpokládá z pozemků stavebníka, které budou tvořit staveniště. Příjezdy a přístupy na staveniště budou zachovány stávající a budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. V prostoru staveniště se tak budou pohybovat pouze proškolení pracovníci dodavatele stavby. Zdrojem potřebného množství vody budou stávající rozvody v objektu, které jsou napojeny na rozvody veřejného vodovodu. Zásobování elektrickou energií bude zajištěno ze stávajících rozvodů n.n. objektu. Pro šatnu a hygienické zařízení pracovníků dodavatele stavby, kancelář a sklady budou vyčleněny po dohodě s vedením školy prostory v objektu. Při provádění stavby budou přijata opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí, zejména pak podzemích a povrchových vod ropnými látkami. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Dodavatel stavby zajistí značení na veřejných komunikacích silničními dopravními značkami a bude průběžně zajišťovat trvalou čistotu veřejných i státních komunikací. Po dokončení stavebních úprav budou komunikace uvedeny do původního stavu. Stavební práce bude provádět odborná stavební firma s oprávněním k provádění příslušných stavebních činností, která bude práce provádět kvalifikovanými pracovníky. Pracovníci budou při práci vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami, zvláště pro práci s azbestocementovou krytinou. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č.268/2009 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č.1 nařízení vlády č.591/2006 Sb. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předá- 17

18 ní a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 nařízení vlády č.591/2006 Sb. a aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 nařízení vlády č.591/2006 Sb. Podle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nebudou na staveništi prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví v rozsahu podle přílohy č.5. V souladu s 14 zákona č.309/2006sb. je zadavatel stavby v případě současného působení zaměstnanců více než jednoho zhotovitele stavby povinen určit koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. V souladu s 15 zákona č.309/2006sb. v případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Při provádění stavebních prací budou dodržovány stanovené technologické postupy a návody k používání včetně určeného způsobu ochrany osob před případnými škodlivinami při provádění prací. S ohledem na stav a stáří střešní vlnité krytiny se ve střešní krytině předpokládá přítomnost azbestu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. Azbestocementová vlnitá krytina bude odborně likvidována v souladu s 35 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění v zákoně č.106/2005 Sb.). Jediný způsob odstranění odpadů s přítomností azbestového prachu a vláken přitom představuje jejich ukládání na skládky k tomu určené. Provádějící firma musí práce s azbestem nahlásit podle 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, příslušné hygienické stanici. Náležitosti tohoto hlášení určuje 5 vyhlášky č.432/2003 Sb. Pro práci s azbestocementovou střešní krytinou budou pracovníci zvlášť vybaveni ochrannými pomůckami. Práce budou prováděny tak a za použití takové techniky, aby se uvolněný azbestový prach a vlákna nedostala do ovzduší. Při odstraňování pak je nutno postupovat podle 35 zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou přesně definována v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. PÉČE O ŽIVOT Í PROSTŘEDÍ. Dodavatel stavby bude zajišťovat pravidelný úklid ploch v okolí stavby a zejména provádět sběr zbytků pěnového polystyrénu. Součástí dodávky stavby bude i celkový závěrečný úklid a uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. 18

19 Užívání a provoz stavby nebude mít při dodržování pravidel pro odstraňování azbestocementové střešní krytiny a předepsaného způsobu provádění negativní vliv na životní prostředí. Likvidace ostatních odpadů vzniklých při provádění stavebních úprav bude prováděna sběrem do kontejneru a odvozem na skládku. Likvidace tuhého komunálního odpadu bude zajišťována rovněž sběrem do kontejneru a odvozem na skládku. POŽÁR Ě BEZPEČ OST Í ŘEŠE Í. Požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří samostatnou přílohu zpracovaného projektu. ZÁSADY ORGA IZACE VÝSTAVBY. Stavební úpravy budou prováděny z pozemku stavebníka a staveniště tak budou tvořit jen přilehlé pozemky k dotčeným objektům. Příjezd do areálu základní školy v Postupicích je umožněn z místní veřejné zpevněné komunikace. Zásobování stavby vodou a elektrickou energií je uvažováno napojením na stávající rozvody objektu. Pro šatny pracovníků dodavatele stavby bude vymezen prostor ve stávajícím objektu, stejně tak hygienické zařízení budou využívat pracovníci dodavatele stavby stávající v objektu. Stavba bude prováděna převážně o hlavních letních prázdninách, kdy je škola uzavřena. V prostoru staveniště se tak budou pohybovat pouze proškolení pracovníci dodavatele stavby. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a zvolené technologii se nepředpokládá skladování stavebních materiálů vně objektu, ale stavební materiál bude dovážen postupně a skladován přímo ve stavebním prostoru v objektu. Obdobně bude v objektu uskladněno i stavební nářadí a stavební pomůcky. Ve stavbě jsou navrženy a budou použity jen nezávadné stavební materiály. Stavební odpad představují zejména zbytky materiálu z kontaktního zateplovacího systému fasád a střechy a vybouraná okna. Stavební odpad bude roztříděn a vyvezen na skládku nebo odevzdán jako druhotná surovina k dalšímu zpracování. Likvidace stavebního odpadu bude zajišťována sběrem do kontejnerů a odvozem na skládku. Při provádění stavby budou přijata opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. S ohledem na stav a stáří střešní vlnité krytiny se ve střešní krytině předpokládá přítomnost azbestu. Čištění, odstraňování, manipulace a odvoz s likvidací vlnité azbestocementové střešní krytiny budou prováděny podle pravidel pro nakládání s nebezpečnými odpady a látkami. Azbestocementová vlnitá krytina bude odborně likvidována v souladu s 35 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění v zákoně č.106/2005 Sb.). Jediný způsob odstranění odpadů s přítomností azbestového prachu a vláken přitom představuje jejich ukládání na skládky k tomu určené. Provádějící firma musí práce s azbestem nahlásit podle 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, příslušné hygienické stanici. Náležitosti tohoto hlášení určuje 5 vyhlášky č.432/2003 Sb. Pro práci s azbestocementovou střešní krytinou budou pracovníci zvlášť vybaveni ochrannými pomůckami. Práce budou prováděny tak a za použití takové techniky, aby se uvolněný azbestový prach a vlákna nedostala do ovzduší. Při odstraňování pak je nutno postupovat podle 35 zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou přesně definována v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Dodavatel bude průběžně zajišťovat trvalou čistotu veřejných i státních komunikací. Po dokončení stavby budou komunikace uvedeny do původního stavu. 19

20 Parkování osobních automobilů se na staveništi vůbec nepředpokládá. Osobní automobily dodavatele stavby, jeho subdodavatelů a pracovníků budou parkovat na stávajících přilehlých parkovištích. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a k předpokládanému postupu prací je lhůta výstavby stanovena na 5 měsíců v předpokládaném termínu květen - září Realizace je vázána na poskytnutí dotace a provedení převážné části prací se předpokládá o hlavních letních školních prázdninách tak, aby v září mohla být zahájena výuka. V květnu a červnu se předpokládá provedení přípravných prací a zahájení takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na konci školního roku. V září se předpokládá dokončování stavby a provádění již jen takových prací, při kterých nedojde k omezení a ovlivnění výuky na začátku školního roku. Rozsah těchto prací bude upřesněn s vedením školy. Při provádění stavebních prací budou dodržovány stanovené technologické postupy a návody k používání včetně určeného způsobu ochrany osob před případnými škodlivinami. Podle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nebudou na staveništi prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví v rozsahu podle přílohy č.5. TEPEL Ě TECH ICKÉ ZHOD OCE Í. Tepelně technické zhodnocení zateplení objektu a výměny oken je předmětem samostatně vypracovaného energetického auditu. Obvodové stěny i střecha objektu budou po provedeném zateplení splňovat požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U stanovené podle ČSN z října 2011 (tepelná ochrana budov). ZÁVĚR. Aby zateplené objekty bezvadně a co nejefektivněji fungovaly, nestačí, aby bylo zateplení provedeno v souladu s projektem a předepsanou technologií výrobce systému. Změna tepelně izolačních vlastností domu se musí doplňovat s vhodným způsobem vytápění a větrání v místnostech. Obvykle je nutné znovu vyregulovat otopnou soustavu v objektu. Navržené zateplení objektu vychází a respektuje závěry energetického auditu základní školy v Postupicích. 20

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více