Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,"

Transkript

1 Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p , 945, st.p.č. 510/2-3 v k.ú. Investor : Město Podbořany, Mírová 615, PODBOŘANY Vypracoval : Hyneš Petr Zakázkové č. : /10-02 Datum : říjen 2010 k.ú. Podbořany 1

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Pozn.: Práce dle textu označeného italikou nebudou v této první etapě zateplení prováděny 1, Bourání a podchycování, přípravné práce: Budou vybourána okna a vstupní dveře na obvodových stěnách objektu, okna budou odstraněna včetně vnitřních i venkovních parapetů. Vnitřní parapety jsou plastové, vnější tvoří ocelový pozinkovaný plech. V 1.PP budou ponechána stávající okna, mimo oken sušárny a prádelny, venkovní parapety budou demontovány u všech oken 1.PP. Budou vybourány okna a sestavy oken a balkónových dveří v podkrovních místnostech, okna budou odstraněna včetně vnitřních parapetů. Venkovní parapety budou ponechány (ty budou použity až přio provádění zateplení). Vnitřní parapety jsou plastové. Budou demontována i stávající střešní okna. Odstraní se veškeré klempířské prvky, které je třeba odstranit pro provedení zateplení (oplechování markýzy, oplechování parapetů, okapů apod.). Demontuje se oplechování komínových těles. Budou odstraněny okapové svody a to včetně stávajících zděří, podokapní žlaby budou demontovány jen pokud to bude nutné pro úpravy zateplení střešního pláště. Pro potřeby napojení nových okapových svodů do stávající dešťové kanalizace bude posunut lapač střešních splavenin. Po odstranění okapů bude odvod dešťových vod zajištěn vhodným způsobem tak, aby nevznikla žádná škoda na objektu, ani na osobách. Projekt předpokládá výměnu svodů a žlabů, během demontáže budou svody demontovány opatrně, neboť zástupcem investora může být určeno, v případě jejich dobré kvality, že svody a okapy budou montovány zpět. Bude odstraněna svislá část hromosvodu a to včetně stávajících příchytek. Hromosvod na střeše bude také odstraněn. Během odstranění hromosvodu bude zajištěn náhradní jeho svod včetně uzemnění. Aby bylo možné odstranit stávající tepelnou izolaci, nad podhledy bytů v podkroví, bude demontován původní střešní plášť, včetně podstřešní hydroizolační fólie a střešních latí. Bude odstraněna veškerá původní tepelná izolace, následně bude prostor vyčištěn. Původní podhled bude zachován a to včetně původní parotěsné zábrany. Pro dokonalé provedení tepelně izolačního systému v místě podhledu přesahu střechy bude tento demontován, tepelně izolační systém bude proveden až k horní hraně ukončení zdiva. V případě, že při demontáži střešního pláště bude možné prostor nad původním podhledem vyplnit minerální vlnou, nemusí být podhled demontován. Budou odstraněny stávající ventilační mřížky. Během stavby je třeba chránit veškeré vnitřní zařízení a prostory. Jedná se zejména o ochranu stávajících dlažeb, podlahových krytin, obkladů, soklíků, omítek, zárubně, stávající vnitřní okna a dveře, které se nemění a o veškeré zařízení bytových jednotek. Tato skutečnost bude zohledněna v oceněném rozpočtu. Budou demontovány stávající cedule (označení č.p., označení ulice), poté budou vráceny zpět. Ovládací tlačítkový panel domácího vrátného u hlavního vstupu bude demontován opatrně, bude vysunut na plochu tepelně izolačního systému. Dočasně se demontuje osvětlovací těleso nad dveřmi hlavního vstupu. Na objektu bude provedeno zateplení až pod úroveň terénu, zde bude odstraněn stávající okapový chodníček, odkopán terén a bude odstraněna část podkladu až do úrovně cca 800 mm pod 2

3 terén. Podklad bude vyčištěn, v případě nutnosti bude odstraněna stávající izolační přizdívka (800 mm) 2, Okna, dveře: Stávající okna a dveře v obvodových stěnách budou demontovány Budou osazena nová, plastová okna a vstupní dveře z hliníkových profilů. Budou vybourány okna a sestavy oken a balkónových dveří v podkrovních místnostech. Budou osazena nové okna a nové sestavy oken a balkónových dveří (pozice 2 a pozice 3) Budou osazena nová střešní okna. Okenní rámy a rámy křídel budou bílé. Většina oken budou opatřeny horizontálními žaluziemi, barva stříbrná, případně bude barva přesně určena investorem. Žaluzie budou kvalitní, pokud možno odolné proti mechanickému poškození. Přesný typ a odstín žaluzií bude vybrán zástupcem investora, při oceňování slepého rozpočtu je třeba nacenit vyšší cenovou třídu. Okna budou vybaveny vnitřními parapety (plast) i venkovními parapety (TiZn). Rozpočet předpokládá nové osazení venkovních parapetů. V případě, že budou použity parapety stávající, bude to řešeno v rámci TDI formou méněprací. Okenní křídlo, jehož klička by byla umístěna výše než 1,8 m vysoko od podlahy musí být opatřeno pákovým mechanismem umístěným max. do výše 1,8 m od podlahy (horní okno na nejvyšší mezipodestě). Bude použito kvalitních šestikomorových plastových profilů, a kování s režimem mikroventilace. Zasklení oken a balkónových dveří bude provedeno izolačním trojsklem s indexem 0,6, meziskelný prostor bude plněn argonem a trojsklo bude opatřeno reflexní vrstvou. Součinitel průvzdušnosti celého okna musí činit i=1, m 3.s - 1.Pa -0,67 a součinitel prostupu tepla celého okna U 0,9 W.m 2.K -1. Distanční rámeček izolačního trojskla bude buď plastový nebo nerezový. Nedoporučuje se použít rámeček hliníkový (kondenzace). Kování oken musí umožnit přirozené větrání systémem mikroventilace. U štulpových oken bude otvírání prvního otvíravého křídla určena dle požadavku uživatele bytů, případně dle původních. U balkónových dveří bude spodní část zasklena bezpečnostním sklem. Střešní okna budou dřevěná, budou vyměněny včetně nového oplechování. Zasklení střešních oken bude provedeno izolačním trojsklem 2x s indexem 0,6, meziskelný prostor bude plněn kryptonem a trojsklo bude opatřeno reflexní vrstvou. Spárová průvzdušnost musí činit i LV = 0,0683 součinitel prostupu tepla celého okna U 1,0 W.m 2.K -1. Kování oken musí umožnit přirozené větrání systémem mikroventilace. Typ oken (otvírání) bude přizpůsobeno oknům stávajícím, případně dle investora. Vstupní dveře budou provedeny z hliníkových profilů. Zasklení bude provedeno z bezpečnostního skla a bude provedeno izolačním trojsklem s indexem 0,6, meziskelný prostor bude plněn argonem a trojsklo bude opatřeno reflexní vrstvou. Součinitel prostupu tepla celých dveří U 1,1 W.m 2.K -1. Zámky umístěné ve vstupních dveří musí být maximálně 1000 mm vysoko, kliky max mm vysoko. Světlá šířka prvního otvíravého křídla u dvoukřídlových a křídla u jednokřídlových dveří bude minimálně 900 mm. Spodní část dveří do výše 400 mm bude chráněna proti mechanickému poškození. Samozavírače venkovních dveří budou umístěny tak, aby odolávaly povětrnostním vlivům, můžou být zakomponovány do křídel či do prahu. Ve dveřním křídle bude zakomponován elektrický zámek, bude použita klika-koule a cylindrický zámek. Další popis oken, dveří, počet kusů a rozměry jsou popsány v tabulce oken a dveří (Výplně otvorů). Osazení oken či sestav bude na obdobnou nosnou konstrukci, jako původní okna. Musí být dokonale provedeno zateplení kolem rámu oken a dveří tak, aby nikde nevznikl tepelný most. To že bude celý objekt dokonale tepelně utěsněn, neznamená, že není třeba větrat. Nejvhodnější je nárazové odvětrání místností plně otevřeným oknem po dobu cca 5 minut. Vlhkost 3

4 vzduchu 40% r.v., v koupelnách 45% r.v. V teplém a vlhkém prostředí je snadná tvorba bakterií a plísní. Pokud je porušena parotěsná zábrana, k tomu vysoká vlhkost a větší teplota nelze tvorbě plísní zabránit. 3, Vnitřní parapety oken: Projekt předpokládá použití plastových parapetů (jako stávající), barvy šedobílé mramor a podobně. Každý parapet bude přeměřen na místě. Všechny boky budou opatřeny koncovkou. Variabilně lze použít parapety dřevěné, se souhlasem investora. 4, Montáž tepelně izolačního systému: Pro provedení tepelně izolačního systému může být použit jakýkoliv tepelně izolační systém s certifikací, jeho index šíření plamene po povrchu i s = 0,00 apod., tyto podklady budou dokladovány u kolaudačního řízení. Mechanicky budou odstraněny nesoudržné části stávající omítky a bude provedeno jejich dokonalé mechanické očištění celé plochy, např. otryskáním. Plocha zdiva musí být dokonale zbaven jakýchkoliv nesoudržných částí a všech případných zbytků nátěrů, prachových částic apod. Místním šetřením nebylo zjištěno výrazné statické porušení obvodových zdí. V případě, že dojde při mechanickém čištění k tomu, že bude viditelná prasklina, je třeba tuto prasklinu dokonale očistit. Dutiny a chybějící části zdi se vyplní reprofilační (opravnou) maltou. Popínavá rostlina pnoucí se po západním průčelí u balkónu 2.NP odstraněna. Toto zajistí investor oslovením nájemníka. Vlastní provádění tepelně izolačního systému se bude řídit technologickým postupem dodavatele tepelně izolačního systému pro tepelně izolační materiály a systémy. Založení tepelně izolačního systému bude provedeno pod terénem, není třeba osazovat soklovou lištu s okapovým nosem. Jako tepelný izolant budou použity izolační desky z pěnového polystyrénu, samozhášivého, stabilizovaného v tloušťce 100 mm. První vrstvy izolantu od hloubky 0,5 m do výše 0,5 metru od terénu budou provedeny z extrudovaného samozhášivého a stabilizovaného polystyrénu. Pokud by byla v místě rozhraní použita soklová lišta, tak musí být nehořlavá (třída reakce na oheň A1 nebo A2, při zkoušce podle ISO nedoje k šíření plamene), bude osazena kovová lišta tl. minimálně 0,8 mm. Individuelně bude použito tepelné izolace tl. 50 mm (vstupy na straně otvíravých dveří) případně i menších. Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude provedeno tl. 40 mm, parapety oken bude zatepleny extrudovaným polystyrénem tl. minimálně 30 mm. Desky (1000 x 500 mm) budou k podkladu připevněny pomocí lepicího tmelu, natře se rámeček desky (cca 5 cm) a středové body (velikost dlaně). Izolační desky se kladou k sobě, do spár se nesmí dostat lepidlo. Případná chybějící místa musí být uzavřena odpovídajícím vyříznutým proužkem izolační desky. Přířezy budou prováděny např. pomocí jemnozubé pily (tzv. ocasky) s pomocí dorazové lišty. Po zaschnutí spojovacího lepidla se povrch izolačních desek v případě nutnosti přebrousí do roviny a plocha se po případném obroušení dokonale omete. Izolační desky se zajistí talířovými hmoždinkami mm (8 ks/m 2 ) v místě pod terénem a v místě soklu do výše cca 1,25 m, odkud je provedeno původní zateplení. Odtud výše budou izolační desky zajištěny talířovými hmoždinkami mm (8 ks/m 2 ). Hmoždinky musí být zapuštěny min. 4 cm v masivním jádru zdiva. V rozích bude z hmoždinek vytvořena souvislá řada. Spáry mezi izolačními deskami se nesmí překrývat se spárami v podkladní konstrukci, u nároží objektu se desky budou střídavě překrývat (na vazbu). Na desky se rovnoměrně nanese armovací hmota. Teplota se musí v této fázi pohybovat nad +8 C, (teplota podkladu a materiálů min. +5 C). Okamžitě se na tuto hmotu klade armovací 4

5 tkanina s přesahy min. 100 mm, všechny hrany a rohy musí být vyztuženy dvojitým překrytím tkaniny. Kouty okenních a jiných otvorů budou vyztuženy diagonálními pásy tkaniny (rozměr min. 500 x 300 mm pod úhlem 45 ). Všechny drátěné, či jiné příponky klempířských výrobků musí být překryty páskem tkaniny s přesahem na všechny strany min. 100 mm (viz značení). Armovací tkanina (Perlinka) musí být ihned za mokra zahrnuta další armovací vrstvou kytu. Ve spodní části bude do výše 2 metry od terénu použita dvojitá perlinka. Na dostatečně zatvrdlý stěrkovací a organicky pojený kyt se nanese penetrace pod omítku. Odstíny menší světlosti jak 25 budou penetrovány 2x. Barevný odstín penetrace by měl mít odstín jako svrchní omítka. Jako svrchní omítka bude použita vrchní silikátová pastózní probarvená omítka (1,5 mm zrno-zrno), dle barevného řešení pomocí vzorníku CAPAROL ALPINACOLOR. V případě použití jiného tepelně izolačního systému bude použit spektrometr, aby byla zaručeno totožné barevné řešení dle návrhu. Úprava ostění, parapetu a nadpraží oken: V případě nutnosti je možno izolační desky přibrousit. Předpokládaní tl. izolantu na ostění a nadpraží u většiny oken je 40 mm. Je třeba dbát na to, aby byla zachována otvíravost oken. Samozřejmostí je dvojité vyztužení rohů. U okenního rámu bude použita APU lišta Zateplení parapetu bude provedeno extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm. Nadpraží by mělo být provedeno ve spádu cca 1,5-2% směrem od okenního rámu. Úprava nad výstupy únikových cest: Pro zamezení případného odkapávání pěnového polystyrénu tepelně izolačního systému při požáru na unikající osoby budou nad vstupy provedeny tyto úpravy: Nad hlavním vstupem do objektu je umístěna stávající markýza. Zateplení pod markýzou nad prostorem dveří bude provedeno z desek z minerálních vláken tl. 100 mm a to včetně nadpraží dveří. Markýza nebude spodem zateplena. Sokl: Pro zateplení soklu bude provedeno zateplení pomocí extrudovaných polystyrénových desek (do hloubky 0,5 m až do výše 0,5 m). V části pod úrovní terénu bude po odstranění izolační přizdívky očištěna původní hydroizolace. Budou nalepeny a pomocí hmoždinek přichyceny extrudované polystyrénové desky, přes tyto desky bude přelepena nová hydroizolace nalepená ve spodní části na hydroizolaci původní a v horní vyvedena nad terén. Následně bude jáma zavezena násypem, u hydroizolace bude použito písku. Násyp bude důkladně udusán. Následně budou ve vzdálenosti 500 mm od stěn do betonu osazeny zahradní obrubníky, plocha bude vyplněna kamenivem. Budou provedeny terénní úpravy u obrubníku a zemina bude oseta travním semenem (projekt předpokládá v šíři cca 1,0 m, bude provedeno dle skutečnosti). Povrchovou úpravu soklu nad úrovní terénu bude tvořit nová dekorativní omítka z tříděného mramorového zrna se syntetickým pojivem (bude provedena před zásypem kamenivem). Úpravy zábradlí: Na zábradlí u balkónu bude provedena úprava stojiny umístěné u zdiva průčelí. Ta bude odříznuta a posunuta o cca mm směrem od zdiva, aby bylo možné bez problémů provést tepelně izolační systém. Pro uchycení ve spodní části bude buď provedena plotna navaření na původní uchycení, nebo bude provedeno nové vetknutí (např. pomocí chemické kotvy). Otvorem po uříznutí stojiny bude do vnitřku vodorovného madla zábradlí zasahujícího do stěny vpravena PUR pěna. V případě, že nebude třeba u některého zábradlí stojinu posunovat, bude vyvrtán v madle otvor pro vpravení PUR pěny. V případě zábradlí přede dveřmi budou tyto demontovány, navaří se pracny pro prodloužení úchytů o tloušťku tepelně izolačního systému, následně bude zábradlí navařeno zpět. V obou případech platí, že mezera mezi zábradlím a stěnou musí být maximálně 120 mm. Následně budou zábradlí odmaštěna a natřena. 5

6 Zateplení střechy: Po demontáži původního střešního pláště a vyčištění prostoru bude osazena nová parotěsná zábrana. Mezi původním podhledem a novou parotěsnou zábranou bude vzduchová mezera, aby při případných úpravách podhledu nebyla parotěsná zábrana poškozena. Předpoklad je, že je zde vytvořen rošt pro sádrokatonové desky. Následně bude položena tepelná izolace, desky z minerální vlny. Pokud tam nebude rošt, bude provést rošt pro uložení tepelné izolace. V konstrukci střechy je třeba se důkladně věnovat detailům, aby nedocházelo k tepelnému mostu. Tloušťka tepelné izolace (předpoklad 160 mm) bude přizpůsobena tloušťce krokví tak, aby první vrstva byla v úrovni horní hrany krokví, na krokve bude připevněna kontra lať (předpokládaný profil 130x60 mm) a bude položena další vrstva tepelné izolace z minerálních vláken tl. 100 mm. Následuje vzduchová mezera a poté podstřešní hydroizolační fólie, kontralať, nové laťování, střešní tašky. Bude použito totožných střešních tašek, jako jsou stávající, dle šetření Tondach, typ Francouzská 12, barva Amadeus černá (bude provedena vizuální kontrola přiložením nové tašky k původním, zejména co se týče barevnosti). V rozpočtu je sice naceněna střešní krytina na celou střechu, bude však využito co nejvíce použitelných střešních tašek. Vzhledem k prodloužení hran střechy u vikýřů bude třeba v úžlabí upravovat nové střešní tašky (nebo střechu prodloužit o šíři tašky). V souvislosti s tloušťkou tepelně izolačního systému bude prodlouženo u bednění provedené z palubek. Zateplení podhledu bude provedeno podobným způsobem jako zateplení šikmých stěn. Při veškerých pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti při práci ve výškách a také aby nedošlo k prošlápnutí sádrokartonového podhledu. Vylézák na střechu zůstane stávající, bude navýšen a srovnán do nové úrovně střešního pláště. Dilatační spára Obě sekce bytového domu rozděluji dilatační spára. Při montáži zateplení je třeba osadit specielní profil s armovací tkaninou a elastickým těsnícím profilem, který zajistí zachování dilatační spáry. 5, Vnitřní úpravy povrchů: Omítky Budou provedeny nové dvouvrstvé štukové omítky (případně opravy) v místech osazení okenních a dveřních otvorů. Nátěry Bude proveden nátěr všech klempířských konstrukcí (nové [okapové svody, oplechování markýz vstupů, parapety, oplechování komínů apod.] i stávající [okapové podokapní žlaby, které nebyly z rozhodnutí investora vyměněny) apod.. Dále budou provedeny nátěry balkónových zábradlí a ocelových sloupků markýz vstupů. Původní nátěr bude odstraněn, plochy budou zdrsněny, odmaštěny a na očištěnou plochu prvků budou naneseny dvě vrstvy základního syntetického nátěru. Druhou vrstvu bude možno nanést na první až po dokonalém zaschnutí vrstvy první. Na dokonale zaschlý povrch opatřené dvěmi vrstvami základního nátěru bude proveden jeden nátěr em syntetickým, v odstínu dle Architektonického řešení. Dále budou natřeny nové i původní palubky dřevěného podhledu přesahu střech, bude provedeno odstranění původních nátěrů, obroušení dřevěného obložení a příprava podkladu, následně bude proveden nátěr (typu luxol apod.). Stejným odstínem bude natřena i pergola před hlavními vstupy. 6

7 Ostění střešních oken V případě, že bude třeba opravit ostění střešních oken, bude toto provedeno pomocí protipožárních sádrokartonových desek 15 mm. Malby Na stěnách, kde jsou umístěny okna a dveře, jež byly vyměněny bude odstraněna stávající malba, plocha bude očištěna, odmaštěna a případně vytmelena a bude provedena nová malba. Bude provedena malba ostění střešních oken. 6, Venkovní úpravy povrchů: Architektonické řešení: Barevné řešení je navrženo dle barevného vzorníku firmy CAPAROL ALPINACOLOR (volba vzorníku není podmíněna použitím tepelně izolačního systému). Barvy se vždy lomí v tupých úhlech! V případě použití jiného tepelně izolačního systému bude provedeno následné opatření: Je třeba důsledně dodržet jednotlivé barevné odstíny co se týče spektra barev a jejich sytosti. Na neexponovaných venkovních plochách budou provedeny zkušební omítky všech jednotlivých odstínů plochy minimálně 1m 2, následně budou zkontrolovány jednotlivé odstíny dle spektrometru, aby přesně odpovídaly navrženým barevným odstínům. Toto opatření vychází z faktu, že každý výrobce má odlišné odstíny použitých omítkovin. Vzhledem k dosavadním zkušenostem byť jen mírně odlišný odstín použitý na jednom objektu dokáže zhatit celkové architektonické řešení. Barevné řešení bude odpovídat řešní původnímu, jen s trošku sytějšími barvami. Pro převažující plochy bude použita silikátová pastózní probarvená omítka (zrnitost 1,0 1,5) s barvou světle okrově žlutou, dle vzorníku CAPAROL ALPINACOLOR s označením MANDARIN 13. Pro vystupující konstrukce schodiště bude použita silikátová pastózní probarvená omítka (zrnitost 1,0 1,5) s barvou okrově žlutou, dle vzorníku CAPAROL ALPINACOLOR s označením MANDARIN 11. Tato barva omítky bude použita i na plochu zdiva kolem okna schodiště ve vikýři a v případě východního průčelí pro nejvíce vystupující konstrukci tam, kde je atypické okno v podkroví. Úprava soklu: Bude proveden podklad pro provedení dekorativní omítky z tříděného mramorového zrna se syntetickým pojivem. Následně bude provedena tato dekorativní omítka, v barvě použitých zrn budou barvy hnědá, černá, bílá, bude převládat hnědá. Sokl musí být výrazně tmavější než omítka nad ním, podobně jako je tmavší odstín Capastone typ Klinkerrot. Přesný odstín bude případně upřesněn v rámci autorského dozoru. Část klempířských konstrukcí (okapové svody a žlaby, oplechování markýz apod.) budou natřeny barvou hnědou, dle vzorníku RAL odstínem Stejným nátěrem budou natřeny příchytky hromosvodu, ochranný úhelník hromosvodu (pokud neodporuje ČSN), zděře a háky okapů apod. Část klempířských konstrukcí (oplechování parapetů, oplechování podlah balkónů apod.) budou natřeny barvou okrovou, dle vzorníku RAL odstínem Kovové zábradlí balkónů bude natřeno barvou hnědou, dle vzorníku RAL odstínem Nátěr dřevěných konstrukcí bude proveden lazurovacími barvami, odstín Palisandr. Nátěr je třeba provést takovým způsobem, aby nebyl patrný rozdíl mezi nátěrem původních palubek a nových palubek dřevěných podhledů. Nátěr pergol může být proveden světlejším odstínem. 7, Klempířské konstrukce: Materiálem pro provedení klempířských konstrukcí je použit titanzinkový plech. tl. 0,8 mm opatřený dvouvrstvým reaktivním nátěrem a konečným nátěrem. Takřka všechny původní klempířské práce budou obnoveny. Jedná se o nové okapové svody, okapové žlaby, parapety oken, 7

8 oplechování komínových těles dále se jedná o oplechování markýz nad únikovými východy. Okapové svody budou umístěny na nových zděřích. Oplechování parapetů oken bude provedeno se spádem 1,5 % od okenního rámu. 8, Montáž hromosvodu: Původní rozvody hromosvodu budou obnoveny, budou osazeny na delších svorkách, navíc je třeba provést další svody tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla do 15-ti metrů. To odpovídá 6-ti novým svodům délky cca 15 m, včetně držáků či podpěr. Také bude třeba vybudovat nová jímací místa hromosvodu, s cca 2 3 jímacími tyčeni. Barva ochranného úhelníku bude odpovídat označení dle ČSN, případně dle arch.řešení. Na veškerých kovových konstrukcích bude provedeno pospojení s rozvodem hromosvodu. Následně bude provedena revize hromosvodu. 9, Dokončující práce: Po provedení zateplení soklu pod úrovní terénu Budou osazeny nové ventilační mřížky ventilačních otvorů spížních skříní. Na všechny podokapní žlaby bude umístěn hrotový ochranný systém jednořádkový. Dále bude tento systém umístěný na hrany střech u štítů i u vikýřů. Při jakýchkoliv pracích uvnitř i vně budovy je třeba stávající konstrukce (původní dlažby a obklady, malby zárubně a tak podobně...) a materiály (stávající zárubně, dveře, schody, vypínače a tak podobně...) neustále chránit. Prostředky na ochranu budou naceněny (mimo jiné) v rozpočtu v části zařízení staveniště, případně NUS. U vstupů do objektu budou osazena nová osvětlovací tělesa napojené na stávající rozvod. Pod tepelně izolačním systémem bude umístěna vodotěsná krabice, aby mohlo být vedení nastaveno. Vedle hlavních vstupních dveří bude umístěno, nové označení školy. Dále zde bude osazena poštovní schránka lepšího standardu a původní hlasový domácí vrátný. S ohledem na posunutí okapových svodů o tloušťku tepelně izolačního systému bude třeba posunout i lapače střešních splavenin. Stávající lapače budou odstraněny, bude proveden odkop zeminy až na patkové koleno, a odkop zeminy kolem ležatého potrubí kanalizace. Toto potrubí bude zkráceno, bude osazeno nové patkové koleno, nová svislá část potrubí i nový lapač střešních splavenin. Variabilně lze (pokud to skutečnost dovolí) pouze gejgr otočit. Je třeba počítat s případnou úpravou, podložením, přesunutím anténních rozvodů případně dalších kabelů umístěných u střešního pláště naceněno v části zařízení staveniště, případně NUS. Vypracoval dne 28.října 2010 Hyneš Petr 8

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU HERINK Do Višňovky 28, Herink, 251 01 TECHNICKÝ POPIS A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník: OÚ Herink, Do Višňovky 28, Herink, 251 01 Zastoupený

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Akce Stavebník : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Zakázkové číslo : 16-568 NÁVRH OPRAVY V Děčíně, březen 2016 Vypracovala

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Technická zpráva Popis stavebně konstrukčního řešení objektu

Technická zpráva Popis stavebně konstrukčního řešení objektu F.2.1 Technická zpráva Popis stavebně konstrukčního řešení objektu PD k žádosti o vydání stavebního povolení a pro provádění stavby zpracovaná podle vyhlášky č.499/2006 Sb. (přílohy č.1 a č.2) F.2.1.a

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více