Oznámení o vykonávání působnosti v agendě Ministerstvo vnitra ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o vykonávání působnosti v agendě. 2011 Ministerstvo vnitra ČR"

Transkript

1 Oznámení o vykonávání působnosti v agendě

2 2 Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní terminologie a vstupní informace 4 Část III Zjednodušený postup 5 Část IV Agendový informační systém AIS RPP Působnostní 7 Část V Přihlášení do AIS RPP Působnostní 8 Část VI Vzhled obrazovek 10 Část VII Postup procesu Oznámení 11 1 Přihlášení... do AIS Působnostní 11 2 Zobrazení... a výběr agend 12 3 Oznámení... nové působnosti v agendě 15 4 Editace... rozpracovaného oznámení působnosti v agendě 19 5 Odeslání... oznámení a odhlášení 21 Část VIII Rejstřík pojmů 22 Část IX Příklady nejčastěji se vyskytujících možností zpracování Oznámení 23 Část X Přílohy 24 Část XI FAQ 25

3 3 1 Úvod Cílem tohoto dokumentu je popsat proces oznámení o vykonávání působnosti v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb. (dále jen zákon o základních registrech ), související s ohlášením agendy a s oznámením o vykonávání působnosti v agendě.

4 4 2 Základní terminologie a vstupní informace Základní registry jsou platformou pro bezpečné sdílení dat v rámci celé veřejné správy v České republice. Základní registry obsahují referenční údaje, to znamená údaje právně závazné a platné (pokud nejsou zpochybněny). Jednotlivé agendové systémy veřejné správy mají povinnost těmto referenčním údajům přizpůsobit údaje ve svých registrech. Aby to mohly činit, budou jednotlivé agendové informační systémy dostávat oznámení o změně (notifikaci) referenčních údajů a dle vlastních procesů si budou moci změny v referenčních údajích vyzvednout prostřednictvím tzv. služeb základních registrů. Registr práv a povinností bude pro systém základních registrů zejména sloužit jako bezpečnostní systém, který zajistí oprávněnost přístupu k referenčním údajům v základních registrech na základě zákonného zmocnění v rámci jednotlivých konkrétních agend. Oznámení o vykonání působností v agendě (dále jen Oznámení) je součástí celého procesu registrace agend a působností OVM v agendě (viz obr. 1). Krok 1 tohoto procesu se týká Ohlášení agendy. Ohlášení agendy provádí ústřední správní úřad (ministerstvo nebo ústřední správní úřad s celostátní působností), jež má tuto agendu ve své působnosti. Rozsah údajů nutných pro ohlášení agendy konkrétně definuje 54 odstavec 1) zákona o základních registrech. Ohlášení provádí na Ministerstvo vnitra, které je správcem Registru práv a povinností a které zároveň provádí vlastní registraci agend (krok 1 na obr.1). Oznámení o provedené registraci agendy obdrží každé dotčené OVM do datových schránek. Údaje z registrace agendy o typu OVM a agendě (činnostní role v agendě) jsou pak důležitými vstupními daty pro proces Oznámení o vykonávání působností v agendě (dále jen Oznámení). Oznámení provádí dle 55 zákona o základních registrech každý orgán veřejné moci (dále jen OVM), kterému je tato působnost dána zákonem. Všechny dotčené OVM musí toto oznámení provést do 30 dnů po registraci agendy. Tato povinnost se týká i těch OVM, pro které na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává působnost jiné OVM. Potřebné údaje si musí vyžádat u OVM, které za něj působnost vykonává a oznámení musí odeslat samo. Vlastní registraci působnosti OVM v agendě provádí opět Ministerstvo vnitra. Obrázek 1 Postup procesu registrace agend a působností OV M

5 5 3 Zjednodušený postup 1. Přijetí zprávy do DS o registraci agendy a výzvě k oznámení působnosti v agendě 2. Přihlášení do AIS Působnostní na adrese Obrázek MS Internet Explorer v. 9 a vyšší Po potvrzení adresy se objeví přihlašovací okno do aplikace AIS Působnostní. Pokud jste se dříve přihlašoval(a) do portálů epusa nebo Administrace uživatelů CzechPOINT, přihlásíte se do AIS Působnostní pod stejným uživatelským jménem a heslem. Pro uživatelský účet osoby, která toto oznámení bude provádět je nutné ve Správě dat nastavit roli Ohlašovatel působnosti v agendě. Obrázek Přihlášení 3. Kliknutím na text Oznámení o vykonávání působnosti v agendě umístěným na obrazovce Menu se dostanete do vlastní aplikace.

6 6 Obr. Menu AIS Působnostní 4. Na následující obrazovce se objeví seznam všech agend, ke kterým dané OVM má vykonávat působnost. Jsou zde i takové agendy, ke kterým má OVM uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o vykonávání působnosti prostřednictvím jiného OVM. Takovou agendu musí oznámit to OVM, kterému tato působnost dle zákonných předpisů přísluší. Příslušné počty úředních osob si musí vyžádat u OVM, které za ně působnost vykonává. Agendu, ke které chcete oznámit působnost, vyberete potvrzením na text K oznámení (slouží jako hyperlink) ve sloupci Kód oznámení u agendy v tabulce Přehled oznámení. Obr. Obrazovka Přehled oznámení OVM pro výkon agendy 5. Na obrazovce Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy je nutné ke každé činnostní roli doplnit do pole Počet úředních osob podílejících se na výkonu dané činnostní role příslušný počet pracovníků vykonávajících příslušnou činnostní roli. 6. Dále je na této obrazovce nutné doplnit hodnotu "Celkový počet úředních osob podílejících se na výkonu agendy". 7. Po vyplnění všech údajů se oznámení odešle k registraci na MV pomocí potvrzení tlačítka ODESLAT OZNÁMENÍ.

7 7 Obr. Obrazovka Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy 8. Objeví se ověřovací hlášení, které je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko ANO. 9. Objeví se potvrzovací hlášení o úspěšném odeslání, které uzavřete kliknutím na tlačítko OK. 10.Dále je možné pokračovat ve vyplňování oznámení působnosti k další agendě (dle bodu 2) nebo ukončit aplikaci kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT SE Obr. Odhlášení z aplikace AIS Působnostní 4 Agendový informační systém AIS RPP Působnostní Oznámení působnosti OVM v agendě je prováděno prostřednictvím Agendového informačního systému Registru práv a povinností (AIS RPP) Působnostní. Přístup do uživatelského rozhraní AIS RPP Působnostní se provádí prostřednictvím aplikace dostupné v internetovém prohlížeči Internet Explorer v.9 a vyšší na adrese viz obr. 2. Obrázek 2 Internet Explorer se zadanou adresou pro vstup do AIS RPP Působnostní

8 8 5 Přihlášení do AIS RPP Působnostní Pokud jste se již dříve přihlašoval(a) do portálů epusa nebo Administrace uživatelů CzechPOINT, přihlásíte se pomocí stejného uživatelského jména a hesla (způsob přihlášení Jménem a heslem), viz obr.3. Obr.3 Přihlášení do AIS Působnostní Pro uživatelský účet osoby, která bude oznámení o vykonávání působností v agendě provádět, je nutné ve Správě dat aplikace Seznam OVM ( přiřadit roli Ohlašovatel působnosti v agendě. Toto přiřazení se provádí v oblasti Správa rolí pro daný uživatelský účet. Zde je nutné potvrdit odkaz Upravit u údaje Přístup do agendových informačních systémů. Nastavením role Ohlašovatel působnosti v agendě je umožněno tomuto uživateli přístup do AIS Působnostní. Podrobnější informace naleznete v Příručce pro lokálního administrátora Seznamu OVM, která je k dispozici na Přihlášení pomocí Certifikátu není v prozatím funkční. Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní obrazovka Menu AIS Působnostní. Na této obrazovce je nutné z přehledu Katalog Působností potvrdit volbu Oznámení o vykonávání působnosti v agendě, viz obr. 4.

9 9 Obrázek 4 Menu AIS Působnostní

10 10 6 Vzhled obrazovek Obrazovky v rámci celého AIS RPP Působnostní jsou rozděleny na tři části, viz jednotlivé obrázky. 1. Informativní panel nachází se v horní části obrazovky a zobrazuje údaje: AIS RPP Působnostní, Uživatel, a následně tlačítko Odhlásit se, které slouží pro odhlášení z AIS RPP Působnostní. Dále je v informativním panelu umístěna lišta, která obsahuje položky Menu, Katalog Působností a Nápověda. V závislosti na volbě těchto položek je spuštěna příslušná funkcionalita (obrazovka). Po potvrzení položky Menu je spouštěna obrazovka Menu AIS RPP Působnostní. Položka Katalog působností je padacím menu, které obsahuje další položku Oznámení o vykonávání působnosti v agendě. Po potvrzení je spuštěna obrazovka Přehled oznámení OVM pro výkon agendy. Položka Nápověda spouští nápovědu systému. 2. Datový panel oblast pro vlastní zadávání, úpravu, přehled a ukládání dat mění se v závislosti na funkčnosti. 3. Panel publicity panel v dolní části obrazovky obsahuje všechna povinně publikovaná loga. Obrázek 5 AIS RPP Působnostní 3 oblasti obrazovek

11 11 7 Postup procesu Oznámení Proces Oznámení lze rozdělit do následujících kroků, které jsou dále detailně popsány: Přihlášení do AIS RPP Působnostní Zobrazení a výběr agend Oznámení nové působnosti v agendě Editace rozpracované působnosti v agendě Odeslání žádosti Přihlášení do AIS Působnostní Vlastní proces přihlášení do AIS RPP Působnostní je popsán v kapitole Přihlášení do AIS RPP Působnostní. Po potvrzení volby Oznámení o vykonávání působností v agendě se objeví obrazovka Přehled oznámení OVM pro výkon agendy viz obr. 6. Zároveň jsou v závislosti na uživateli (OVM) načítána data. Jedná se jednak o přehled všech agend, pro které dané OVM musí provést Oznámení a jednak přehled rolí pro konkrétní agendu. Přehled konkrétních agend příslušejících k danému OVM je zobrazen na obrazovce Přehled oznámení OVM pro výkon agendy, viz obr. 6. Činnostní role pro konkrétní agendu se pak zobrazují při zpracování Oznámení na obrazovce Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy, viz obr. 11. Obrázek 6 Obrazovka Přehled oznámení OVM pro výkon agendy

12 Zobrazení a výběr agend Obrazovka Přehled oznámení OVM pro výkon agendy je rozdělena na dvě poloviny, viz obr V horní oblasti Možnosti vyhledávání se nachází část pro zadávání vyhledávacích kritérií, viz. obr.7 2. V dolní oblasti "Přehled oznámení" je zobrazen seznam agend, ke kterým podle registrace agend musí dané OVM oznámit působnost. Zobrazený seznam odpovídá zadaným kritériím v oblasti "Možnosti vyhledávání". V oblasti obrazovky Možnosti vyhledávání se nachází pole, která jsou určena pro možnosti vyhledávání registrovaných agend. Vhodnou kombinací zadávaných vyhledávacích kritérií se zobrazí seznam oznámení podle potřeb uživatele. Kritéria budou jiná pro prostý přehled, pro zpracování již rozpracovaných oznámení nebo např. pro výběr konkrétní agendy. Vyhledávací pole jsou: Kód oznámení Kód agendy Název agendy Stav oznámení Obrázek 7 Možnosti vyhledávání Zadání hodnot do vyhledávacích polí se provádí pomocí výběru hodnoty ze seznamu v rozevíracím boxu u každého pole zde jsou uživateli nabídnuty jen takové hodnoty, které jsou relevantní pro konkrétní OVM (viz obr. 8). Obrázek 8 Možnosti vyhledávání rozevírací seznamy Konkrétní příklady použití vyhledávácích polí jsou uvedeny v kapitole Příklady nejčastěji se vyskytujících možností zpracování Oznámení.

13 13 V případě nenalezení žádného záznamu, který by odpovídal zadaným vyhledávacím kritériím, je seznam zobrazených záznamů prázdný a na místě seznamu je uživatel upozorněn na tuto skutečnost hlášením: Neexistují data k zobrazení." Zadávacím kritériím neodpovídá žádný záznam a uživatel musí změnit zadávaví kritéria viz obr. 9. Vymazání všech výběrových kritérií se provádí pomocí tlačítka Smazat kritéria. Pokud nejsou vybrána žádná kritéria, při zmáčknutí tlačítka Vyhledat, se načtou všechna relevatní data. Obrázek 9 Hlášení Neexistuj í data k zobrazení" V oblasti obrazovky Přehled oznámení" je seznam oznámení koncipován jako tabulka, ve které jednotlivé řádky zobrazují agendy a sloupce jsou tvořeny následujícími údaji: Kód oznámení číselný kód, který je k Oznámení přiřazen v okamžiku jeho uložení. Pro ještě nezpracovávané Oznámení nabývá hodnoty K oznámení (viz kapitola Oznámení nové působnosti v agendě) Kód agendy číselný kód, který je součástí číselníku agend a který jednoznačně identifikuje agendu Název - přesný název registrované agendy Datum registrace agendy datum registrace agendy, údaj přebíraný z procesu registrace agend Počátek platnosti agendy datum počátku platnosti agendy v systému základních registrů, údaj braný z registrace agend Konec platnosti agendy - datum konce platnosti agendy v systému základních registrů, údaj braný z registrace agend Stav - určuje stav, ve kterém se dané Oznámení nachází. Může nabývat následujících hodnot: K oznámení Oznámení určené k registraci, nebylo ještě zpracováváno Rozpracováno - Oznámení určené k registraci, bylo již zpracováváno, alespoň jednou uloženo, ale neodesláno k registraci na MV K registraci MV odeslané Oznámení k registraci na MV Datum změny datum poslední editace Oznámení Data s přehledem registrovaných agend pro příslušné OVM jsou při prvotním načtení po přihlášení uživatele zobrazena v tabulce Přehled oznámení OVM pro výkon agendy v pořadí, viz obr. 6: 1. Agendy, ke kterým má být oznámena působnost daného OVM stav K oznámení 2. Rozpracovaná oznámení stav Rozpracováno 3. Odeslaná oznámení stav K registraci MV Následně jsou data v každé kategorii seřazena podle data registrace agendy (od nejstarší). Pohyb v rámci seznamu je možný prostřednictvím posuvné lišty na pravé straně obrazovky. Tip: Pro lepší orientaci a následnou práci je ovšem lepší provést vyhledání určitých skupin oznámení podle požadavku uživatele. Další zobrazovací možností této tabulky je řazení podle jednotlivých polí. V hlavičce jednotlivých sloupců tabulky jsou vedle názvu sloupce tlačítka ve tvaru šipky, která se objeví po najetí myši na hlavičku sloupce. Po zmáčknutí se seznam oznámení setřídí podle tohoto pole a to buď sestupně nebo vzestupně podle orientace zmáčknuté šipky. U šipek se objevují i popisy, zda se jedná o sestupné nebo vzestupné třídění, viz. obr. 10.

14 14 Obrázek 10 Možnosti řazení přehledu Oznámení

15 Oznámení nové působnosti v agendě Oznámení k vykonávání působnosti v agendě, které ještě nebylo upravováno, nabývá stavu K oznámení. Ve sloupci Kód oznámení je hodnota K oznámení. Tento text je zároveň odkazem, který po prokliknutí spustí obrazovku Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy, viz obr. 11. Obrázek 11 Obrazovka Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy Tato obrazovka se skládá ze tří oblastí. 1. Oblast Agenda - v této oblasti se zobrazí Kód a Název agendy. Pro zobrazení detailních informací k agendě je možné stisknout tlačítko Zobrazit detail agendy, kdy se objeví data

16 16 Detailu agendy, viz obr. 12. Detailní informace jsou koncipovány do několika obrazovek. Přesun mezi jednotlivými obrazovkami je pomocí záložek v horní části datového panelu, viz obr. 11. Data registrace agend není možné z AIS RPP Působnostní upravovat, mají pouze informativní charakter. Obrázek 12 Detail agendy Popis záložek na obrazovce Detail agendy: Definice agendy - obsahuje údaje o názvu, kódu a datumech platnosti a registrace agendy; OVM, které agendu ohlašuje; vyjádření ohlašovatele agendy; právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána Výčet OVM - výčet všech OVM, které vykonávají působnost v této agendě a to jako jednotlivé OVM nebo jako souhrnné označení Činnosti - výčet a popis činností, které mají být vykonávány v rámci agendy s určením právního předpisu, který danou činnost definuje ROB rozsah oprávnění k přístupu k údajům vedeným v ROB ROS - rozsah oprávnění k přístupu k údajům vedeným v ROS RUIAN - rozsah oprávnění k přístupu k údajům vedeným v RUIAN RPP1 - rozsah oprávnění k přístupu k údajům týkajících se agend orgánu veřejné moci vedeným v RPP RPP2 - rozsah oprávnění k přístupu k údajům týkajících se práv a povinností osob vedeným v RPP Činnostní role - definované přiřazení činností k jednotlivým OVM a k souhrnným označení OVM Výčet základních registrů (ZR) a agendových informačních systémů (AIS), do kterých je nezbytné pro výkon agendy zajistit přístup: o Včetně identifikace právního předpisu, na jehož základě jsou OVM oprávněny

17 17 do ZR, nebo AIS přistupovat; o Včetně rozsahu oprávnění OVM k přístupu k údajům v ZR a AIS. Součástí ohlášení agendy jsou také stanoviska správců agendových informačních systémů k rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v těchto agendových informačních systémech. 2. Oblast Činnostní role - v této oblasti je tabulka, která obsahuje přednastavená data k činnostním rolím. Struktura sloupců této tabulky je: Kód - přednastavený údaj, nelze měnit, má jen informativní charakter Činnostní role - přednastavený údaj, nelze měnit, má jen informativní charakter Počet úředních osob podílejících se na výkonu dané činnostní role slouží k zadání počtu úředních osob, které vykonávají danou činnostní roli. Zadává se v celých kladných číslech v rozmezí Celkový počet úředních osob podílejících se na výkonu agendy údaj, který není vázán k jednotlivým činnostním rolím, ale souhrnně za celou agendu. Zadává se v celých kladných číslech v rozmezí V této fázi zadání se uživatel může rozhodnout, zda Oznámení již odešle ke schválení nebo si toto Oznámení uloží jako rozpracované a vrátí se k jeho zpracování později (bude stále ve stavu Rozpracováno). V případě uložení rozpracovaného záznamu pomocí tlačítka je uživatel informován, že Oznámení bylo uloženo do stavu rozpracované, viz obrázek 13. Obrázek 13 Hlášení Oznámení bylo uloženo do stavu rozpracované Po potvrzení hlášení tlačítkem OK zůstává uživatel na obrazovce Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy. Pro přesun na obrazovku Přehled oznámení, zmáčkne tlačítko v horní části obrazovky. Pro úlohu Odeslat oznámení je nutné, aby pro všechny činnostní role byl specifikován Počet úředních osob podílejících se na výkonudané činnostní role. Pokud tak není, objeví se hlášení: Nebyl specifikován počet úředních osob v činnostech agendy u všech rolí určených pro vaše OVM, viz obrázek 14. Po potvrzení tlačítka OK uživatel může na obrazovce Vytvoření/Editace oznámení OVM dříve zadané údaje doplnit nebo opravit a operaci opakovat nebo přejít na přehled oznámení pomocí tlačítka Zpět na přehled.

18 18 Obrázek 14 Hlášení Nebyl specifikován počet úředních osob v činnostech agendy u všech rolí určených pro vaše OVM V případě odeslání žádosti je uživatel vyzván k potvrzení hlášení Souhlasíte s odesláním oznámení ke schválení, viz obrázek 15. Obrázek 15 Hlášení Souhlasíte s odesláním oznámení ke schválení

19 Editace rozpracovaného oznámení působnosti v agendě Oznámení, které již OVM zpracovávalo, ale neodeslalo ke schválení, nabývá stavu Rozpracováno. Editace oznámení začíná na obrazovce Přehled oznámení OVM pro výkon agendy. Pro jednodušší nalezení takových oznámení je možné použít na obrazovce Přehled oznámení OVM pro výkon agendy možnosti vyhledávání, kdy v poli Stav oznámení uživatel vybere hodnotu Rozpracováno, viz. obr. 16. Tím se v tabulce Přehledu oznámení zobrazí pouze taková oznámení, která nabývají stavu Rozpracováno. Obrázek 16 Vyhledávací kritérium Rozpracováno V této tabulce je ve sloupci Kód oznámení číselná hodnota přidělená tomuto oznámení při prvotním uložení. Tento text je zároveň odkazem, kterým se po prokliknutí spustí obrazovka Detail oznámení OVM pro výkon agendy, viz obr. 17., na které jsou zobrazena data posledního uložení. Obrázek 17 Detail oznámení OVM pro výkon agendy Tato obrazovka je rozdělena do tří oblastí:

20 20 První oblast se nazývá Obecné informace a obsahuje údaje: Kód agendy Název agendy Datum poslední změny Autor Stav oznámení Druhá oblast Činnostní role představuje tabulku, která obsahuje data ve struktuře: Kód Činnostní role Počet úředních osob podílejících se na výkonu dané činnostní role Třetí oblast Celkový počet úředních osob podílejících se na výkonu agendy obsahuje informace o počtu úředníků vykonávajících působnost v agendě. Tyto údaje jsou pouze informativní a nelze je měnit. Po potvrzení tlačítkem Editovat rozpracované se objeví obrazovka Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy, kde lze již příslušná data opravovat nebo zadávat nová. Pro stav Oznámení Rozpracováno se v této tabulce zobrazí data posledního uložení a další postup je shodný s postupem oznámení nové působnosti v kapitole Oznámení nové působnosti v agendě.

21 Odeslání oznámení a odhlášení Odeslání oznámení se provádí z obrazovky Vytvoření/Editace oznámení OVM pro výkon agendy (viz obr.11) a je popsáno již v kapitole Oznámení nové působnosti v agendě. Pokud si je uživatel jistý, že zadal všechny údaje správně, přistoupí k odeslání žádosti zmáčknutím tlačítka Odeslat oznámení. Proběhne kontrola, zda jsou vyplněny počty u všech činnostních rolí za agendu a to v číselném formátu a rozsahu, jak je popsáno výše. Pro současnou práci více zaměstnanců jednoho OVM na jednom Oznámení, může nastat situace, že jeden z nich již Oznámení odešle Ke schválení a druhý stále na tomto Oznámení pracuje. Při pokusu o uložení takového oznámení se objeví hláška: Pro zvolenou agendu již existuje Oznámení ve stavu, ke kterému není možné vytvořit nové Oznámení. Uložení nebude povoleno. Vraťte se přes volbu Zpět na přehled. Odhlášení z aplikace AIS Působnostní se provádí potvrzením tlačítka ODHLÁSIT SE v informační oblasti kterékoliv obrazovky. Obr. 18 Odhlášení z aplikace AIS Působnostní Vlastní odhlášení se provede po potvrzení tlačítka ANO.

22 22 8 Rejstřík pojmů Pojem Agenda Význam Souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci, dle 2 d) zákona o základních registrech Činnostní role Činnost Role AIS Činnost s vydefinovanou rolí (oprávněním) Soubor úkonů, které jsou za účelem výkonu veřejné moci vykonávány orgány veřejné moci v rámci jejich agendy, dle 48 Pojmy v zákoně o základních registrech Souhrn oprávnění úřední osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech, dle 48 Pojmy v zákoně o základních registrech Agendový informační systém - informační systém, který slouží k výkonu agendy, dle 2 zákona o základních registrech AIS RPP Agendový informační systém RPP sloužící k oznamování působnosti v agendě pro Působnostní OVM OVM MV Orgán veřejné moci - státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, dle 2 zákona o základních registrech Ministerstvo vnitra ČR RPP Registr práv a povinností, jedna z částí Základních registrů IS ZR Informační systém základních registrů informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními registry a agendovými informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům, dle 2 zákona o základních registrech Ohlášení agendy Registrace agendy Provádí ji ústřední správní orgán Ministerstvu vnitra, dle 53 zákona o základních registrech Provádí Ministerstvo vnitra, událost sdělí ohlašovateli agendy s přiděleným kódem agendy, dle 53 zákona o základních registrech Oznámení Provádí každé OVM, které vykonává působnost v dané agendě a zároveň je editorem působnosti referenčních údajů, požaduje získávání údajů ze ZR nebo požaduje získávání údajů v agendě z AIS jiných správců, dle 55 zákona o základních registrech Registrace OVM pro výkon Provádí Ministerstvo vnitra, ohlašovateli sdělí, že byl registrován jako orgán veřejné moci, který agendu vykonává a označení rolí, které jsou na základě ohlášení agendy stanovené jako nezbytné pro výkon agendy, dle 56 zákona o základních registrech v agendě

23 23 9 Příklady nejčastěji se vyskytujících možností zpracování Oznámení Při zpracovávání Oznámení jsou nejčastější tyto případy: Vyhledání nových Oznámení na obrazovce Přehled oznámení OVM pro výkon agendy vybrat z vyhledávacího pole Stav oznámení údaj K oznámení, viz obr. 19. Obrázek 19 Vyhledávací kritérium Stav oznámení K oznámení Vyhledání rozpracovaných Oznámení - na obrazovce Přehled oznámení OVM pro výkon agendy vybrat z vyhledávacího pole Stav oznámení údaj Rozpracováno, viz obr. 20. Obrázek 20 Vyhledávací kritérium Stav oznámení Rozpracováno

24 24 10 Přílohy Citace zákona č. 111/2009 o základních registrech týkající se registrace OVM pro výkon agendy Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy 55 (1) Orgán veřejné moci oznámí Ministerstvu vnitra vykonávání působnosti v agendě do 30 dnů ode dne registrace agendy podle 53 a 54, pokud a) je editorem referenčních údajů, b) požaduje získávání údajů ze základních registrů, c) požaduje získávání údajů z agendových informačních systémů jiných správců. (2) obsahuje a) název orgánu veřejné moci, který žádá o registraci pro výkon agendy, a jeho identifikátor vedený v registru osob, b) kód agendy podle číselníku agend podle 51 odst. 1 písm. a), c) označení rolí určených pro danou agendu podle 51 odst. 1 písm. h), které orgán veřejné moci pro výkon agendy požaduje přiřadit, a počet úředních osob, které budou roli zastávat. (3) Orgán veřejné moci zasílá oznámení o vykonávání působnosti v agendě obsahující údaje podle odstavce 2 ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. (4) Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy může být provedena pouze tehdy, pokud je příslušná agenda registrována podle 53 a 54 a údaje o ní vedeny v číselníku agend podle 51 odst. 1 písm. a). (5) Ministerstvo vnitra zašle ohlašovateli agendy, nebo orgánu veřejné moci, který je správcem agendového informačního systému, do něhož je požadován přístup, oznámení podle odstavce 2 ke stanovisku, pokud o to orgán veřejné moci požádal při ohlášení agendy podle 54 odst. 1 písm. m). (6) Ohlašovatel agendy, nebo orgán veřejné moci, který je správcem agendového informačního systému, do něhož je požadován přístup, zašle do 10 pracovních dnů Ministerstvu vnitra stanovisko podle odstavce 5, zda je orgán veřejné moci oprávněn danou roli vykonávat. Pokud stanovisko nezašle, má se za to, že stanovisko je kladné; údaje požadované v souvislosti s plněním úkolů při zajišťování bezpečnosti státu, obrany nebo významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie jsou poskytovány i bez souhlasného stanoviska. (7) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v oznámení o vykonávání působnosti v agendě nedostatky, a pokud bylo stanovisko k oznámení podle odstavce 6 kladné, provede Ministerstvo vnitra registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy. 56 (1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci, který oznámil vykonávání působnosti v agendě, že byl zaregistrován jako orgán veřejné moci, který danou agendu vykonává, a označení rolí, které jsou na základě ohlášení agendy stanovené jako nezbytné pro výkon agendy. (2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy do seznamu podle 51 odst. 1 písm. f). (3) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, odpovídá za a) určení úředních osob, které působí v jednotlivých rolích, a za provádění změn v těchto určeních, b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech a k referenčním údajům vedeným v základních registrech na základě oprávnění, které získal. (4) Správa základních registrů umožňuje přístup orgánů veřejné moci, jejichž agendy byly registrovány, k referenčním údajům v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí. (5) Pokud dojde po registraci ke změně údajů, které byly podle 55 odst. 2 obsaženy v oznámení o vykonávání působnosti v agendě, postupuje se obdobně jako při registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy.

25 25 11 FAQ 1. Při spuštění aplikace se mi zobrazí okno s dotazem, zda chci přijmout certifikát. Může se jednat o nebezpečný web? Mám certifikát přijmout? 2. Přihlásil jsem se do systému v prohlížeči Opera, byl jsem ale upozorněn, že můj prohlížeč není podporovaný. V Opeře aplikace nefunguje? 3. Mám Internet Explorer 9, stejně jako kolega, přesto se mi aplikace zobrazuje vzhledově trochu jinak než kolegovi. Některé texty jsou useknuté, tlačítka jsou hranatá. Čím to může být? 4. Někdy, po delším nepoužití aplikace, je nad stránkou okénko informující o konci platnosti stránky. Co toto zpráva znamená? Při spuštění aplikace se mi zobrazí okno s dotazem, zda chci přijmout certifikát. Může se jednat o nebezpečný web? Mám certifikát přijmout? Certifikát aplikace potvrzuje její totožnost. Certifikát je nutné přijmout, jinak nebude web považován za bezpečný. V případě, že certifikát odmítnete, pak se aplikace vůbec nespustí a automaticky ukončí. Pokud chcete, aby se okno s výzvou při dalším spuštění aplikace již dále nezobrazovalo, pak je nutné si certifikát přidat mezi důvěryhodné servery. Přihlásil jsem se do systému v prohlížeči Opera, byl jsem ale upozorněn, že můj prohlížeč není podporovaný. V Opeře aplikace nefunguje? Funkčnost systému je garantována pouze pro prohlížeč Internet Explorer 9. V jiných prohlížečích může mít aplikace omezenou funkčnost, případně může být prohlížeč rovnou odmítnut a systém se vůbec nespustí. Používejte proto při práci s aplikací webový prohlížeč Internet Explorer 9. Pokud si nejste jisti, jakou verzi prohlížeče máte instalovánu, můžete údaj zjistit v okně pod položkou O aplikaci Internet Explorer v menu Nástroje. Mám Internet Explorer 9, stejně jako kolega, přesto se mi aplikace zobrazuje vzhledově trochu

26 26 jinak než kolegovi. Některé texty jsou useknuté, tlačítka jsou hranatá. Čím to může být? Kvůli kompatibilitě se staršími weby může prohlížeč Internet Explorer 9 fungovat v několika různých režimech. Pro správný chod aplikace je zapotřebí mít prohlížeč nastaven v režimu Internet Explorer 9. Pravděpodobně máte aktivní jiný režim. Pro nastavení správného režimu přejděte na položku Nástroje pro vývojáře v menu Nástroje (případně stiskněte klávesu F12) a poté v menu Režim prohlížeče vyberte položku Internet Explorer 9. Někdy, po delším nepoužití aplikace, je nad stránkou okénko informující o konci platnosti stránky. Co toto zpráva znamená? Jedná se o bezpečnostní prvek systému, chránící mimo jiné identitu uživatele v systému před zcizením. V aplikaci mohou pracovat pouze ověření uživatelé. Systém je chráněn proti možnosti, že by přihlášený uživatel odešel od počítače a zapomněl se odhlásit či aplikaci vypnout (nebo svůj počítač jiným způsobem zabezpečit). V takovém případě hrozí, že se k počítači a aplikaci dostane nepovolený uživatel a data upraví či jiným způsobem zneužije. Pro tyto případy je v aplikaci nastaven mechanismus, který v případě nečinnosti přihlášeného uživatele systém po uplynutí daného časového intervalu zamkne přihlášený uživatel je automaticky odhlášen, a při návratu k aplikaci je přesměrován na přihlašovací stránku, kde musí opět vložit jméno a heslo. Při zamknutí systému dochází ke ztrátě dat. Proto pokud například uživatel vyplňuje v aplikaci formulář a poté bez jeho uložení odejde na delší dobu, pak po návratu budou údaje formuláře ztraceny a uživatel bude muset formulář vyplňovat celý znovu. Z tohoto důvodu aplikace dvě minuty před vlastním vypršením intervalu upozorňuje na tuto možnost. Pokud se během těchto dvou minut k aplikaci vrátíte a stisknete tlačítko OK, pak o data ve formuláři nepřijdete.

27 27 V opačném případě je upozornění nahrazeno informací o vypršení stránky, formulářová data jsou zahozena a po stisku tlačítka OK jste přesměrováni na přihlašovací stránku.

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 1.

Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 1. Metodika Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro ohlašovatele Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

AIS RPP Působnostní. Školení AIS RPP Působnostní

AIS RPP Působnostní. Školení AIS RPP Působnostní Školení AIS RPP Působnostní 1 Obsah Základní registry AIS RPP Působnostní Společné postupy Přestávka Funkce Editora KAP Situace použití 2 Obsah Základní registry AIS RPP Působnostní Společné postupy Přestávka

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Vytvořeno dne: 15. 11. 2011 Aktualizováno: 15. 11. 2011 Verze: 0.2 2011 MVČR Obsah

Více

Dopady zavedení registru práv a

Dopady zavedení registru práv a Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Obsah Úvod Datové okruhy RPP Nástroje pro editaci údajů v RPP Přístup do RPP z AIS Postup naplnění RPP daty Závěr Legislativní podmínky

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 2.

Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 2. Metodika Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 2.0 AIS RPP Působnostní určeno pro ohlašovatele Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Název dokumentu: Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů Verze: 01 Autor: Kolektiv autorů

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil: ČNHP Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz OBSAH. VSTUP DO REGISTRU... 3. ZAPOMENUTÉ HESLO... 3 2. ZÁKLADNÍ OKNO REGISTRU... 4 3. VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTA... 5 3. NAPOSLEDY OTEVŘENÍ PACIENTI... 5 4. PRÁCE

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Statutární město KLADNO IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Pracovní setkání se starosty obcí správního obvodu ORP Kladno 13.6.2012 Pavel Rous, Tomáš Kuthan, Jana Hrušková a hosté 18.6.2012

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností Verze 1.5 Verze 1.5 strana 1 (celkem stran 68) Obsah Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností č. 111/2009 Sb., o základních registrech... 1 1

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Zápis zákazu pobytu prostřednictvím formulářů CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností 1 Zápis údajů do agendového informačního systému

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Ohlášení agend ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 1.4. Verze 1.4 strana 1 (celkem stran 45)

Ohlášení agend ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 1.4. Verze 1.4 strana 1 (celkem stran 45) č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.4 Verze 1.4 strana 1 (celkem stran 45) Obsah Ohlášení agend ve smyslu zákona... 1 1 Úvod... 3 1.1 Pro koho je dokument určený... 4 1.2 Vysvětlení vybraných

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Verze: 2.0 Červen 2016 1 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Žádost o integrovanou strategii... 4 1.1. 1.1. 1.2.

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka uživatele. Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+

Příručka uživatele. Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+ Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje Registrační číslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/12.00147 Příručka uživatele Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 6.0 (130818) 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SKV - SYSTÉM PRO VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ... 3 1.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SKV... 3 2.1

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE verze 1.1 Datum vydání: 30. 4. 2018 Obsah 1 Nový uživatel pro systém SEPNO... 2 2 Přidání uživatele v ISPOP... 2 3 Přidělení role SEPNO... 5 1 1 Nový uživatel pro systém SEPNO

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví

Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu Informační systém o státní službě (ISoSS) Verze dokumentu: 1.0 (z 29. 6. 2015) Strana: 1/14 Historie dokumentu Historie revizí Číslo Datum revize Popis revize Změny revize označeny 1.0 29. 6. 2015 Úvodní

Více

Návod na základní používání Helpdesku AGEL

Návod na základní používání Helpdesku AGEL Návod na základní používání Helpdesku AGEL Úvod Přihlášení Nástěnka Vyhledání a otevření úlohy Otevření úlohy Seznam úloh Vyhledávání úloh Vytvoření nové úlohy Práce s úlohami Editace úlohy Změna stavu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více