Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 1."

Transkript

1 Metodika Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro ohlašovatele Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona

2 ÚVOD ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE AIS RPP PŮSOBNOSTNÍ - KATALOG AGEND A KATALOG PŮSOBNOSTÍ PŘIHLÁŠENÍ DO AIS RPP PŮSOBNOSTNÍ VZHLED OBRAZOVEK POSTUP SHODNÝ PRO VŠECHNY FUNKCE VÝBĚR FUNKCE ZOBRAZENÍ PŘEHLEDŮ A JEJICH MOŽNOSTÍ Ohlášení/agendy Oznámení/působnost DETAIL OHLÁŠENÍ/AGENDY Definice agendy Výčet OVM Činnosti Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROB Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROS Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RUIAN Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - I Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - II Výběr AIS Rozsah oprávnění k přístupu k údajům AIS Definice činnostních rolí Zadání právních předpisů KONTROLA VKLÁDANÝCH DAT KATALOG AGEND VYTVOŘENÍ NOVÉHO OHLÁŠENÍ AGENDY DOPRACOVÁNÍ VRÁCENÉHO OHLÁŠENÍ AGENDY VYTVOŘENÍ OHLÁŠENÍ AGENDY Z EXISTUJÍCÍHO ZOBRAZENÍ DETAILU OHLÁŠENÍ AGENDY ZOBRAZENÍ DETAILU AGENDY ZPOCHYBNĚNÍ AGENDY ZRUŠENÍ ZPOCHYBNĚNÍ AGENDY UKONČENÍ AGENDY KATALOG PŮSOBNOSTÍ OZNÁMENÍ O VYKONÁVÁNÍ PŮSOBNOSTI V AGENDĚ VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ O VYKONÁVÁNÍ PŮSOBNOSTI V AGENDĚ VYTVOŘIT NOVÉ OZNÁMENÍ O VYKONÁVÁNÍ PŮSOBNOSTI V AGENDĚ Z EXISTUJÍCÍHO ZOBRAZENÍ DETAILU OZNÁMENÍ O VYKONÁVÁNÍ PŮSOBNOSTI V AGENDĚ ZOBRAZENÍ DETAILU PŮSOBNOSTI OVM V AGENDĚ UKONČENÍ PŮSOBNOSTI OVM ZPOCHYBNĚNÍ PŮSOBNOSTI OVM ZRUŠENÍ ZPOCHYBNĚNÍ PŮSOBNOSTI OVM ODHLÁŠENÍ Z AIS RPP PŮSOBNOSTNÍ

3 NEJBĚŽNĚJŠÍ SITUACE REJSTŘÍK POJMŮ PŘÍLOHY FAQ

4 Úvod Cílem tohoto dokumentu je popsat funkce týkající se agend a působností, které mohou vykonávat ústřední správní úřady. Tyto úřady jsou ve smyslu zákona (dále jen zákon o základních registrech ), související s ohlášením agendy a s oznámením o vykonávání působnosti v agendě označovány jako ohlašovatelé (editoři) agend. Pro účely aplikace AIS Působnostní je ohlašovatel agend chápán jako editor katalogu agend, v rámci kterého ohlašuje agendy, a editor katalogu působností, v rámci kterého oznamuje svoje působnosti v jiných agendách

5 Základní terminologie Základní registry jsou platformou pro bezpečné sdílení dat v rámci celé veřejné správy v České republice. Základní registry obsahují referenční údaje. Za referenční údaje jsou považovány údaje, které jsou vymezeny zákonem a které proto Orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby v oblasti veřejné správy využívají, aniž by ověřovali jejich přesnost. Referenční údaje jsou právně závazné a platné (pokud nejsou zpochybněny). Jednotlivé agendové informační systémy veřejné správy mají povinnost těmto referenčním údajům přizpůsobit údaje ve svých registrech. Aby tak mohly činit, budou jednotlivé agendové informační systémy dostávat oznámení o změně (notifikaci) referenčních údajů a dle vlastních procesů si budou moci změny v referenčních údajích vyzvednout prostřednictvím tzv. služeb základních registrů. Základní registry se skládají ze čtyř základních registrů: 1. ROB - základní registr obyvatel - vede údaje vztahující se ke státním občanům České republiky, k cizincům s povolením pobytu na území ČR a k cizincům, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo k jiným fyzickým osobám, u nichž to vyžaduje jiný právní předpis. 2. ROS - základní registr osob - vede údaje vztahující se k právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a k Orgánům veřejné moci. 3. RUIAN - základní registr územní identifikace a nemovitostí - vede údaje vztahující se k územním prvkům a územně evidenčním jednotkám a nemovitostem 4. RPP - registr práv a povinností vede údaje o působnosti OVM, a to včetně údajů o oprávnění přístupu k datům vedených v Základních registrech a seznamu názvů Agend a jejich číselných kódů. Dále údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem, pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v Základních registrech, a to včetně údajů o pravomocných rozhodnutích Orgánů veřejné moci. RPP bude pro systém základních registrů zejména sloužit jako bezpečnostní systém, který zajistí oprávněnost přístupu k referenčním údajům v základních registrech na základě zákonného zmocnění v rámci jednotlivých konkrétních agend. Informační systém RPP je rozdělen na dvě části: Obrázek 1 Struktura Základních registrů - 5 -

6 1. ZR RPP (jádro) - vlastní registr práv a povinností, který obsahuje jednak referenční data definovaná zákonem o základních registrech, jednak data řídící logiky systému základního Registru Práv a Povinností. Vedle příslušných dat obsahuje tedy i aplikační logiku pro zajištění služeb poskytovaných RPP v rámci systému základních registrů. Infrastruktura jádra RPP je z hlediska vazby na ISZR připojena na vnitřní rozhraní. 2. AIS RPP - množina agendových informačních systémů RPP, které pro vybranou skupinu uživatelů poskytnou nástroje pro editační služby referenčních údajů, pro údržbu řídící části RPP a zajištění speciálních funkcí definovaných zákonem o základních registrech. Správu RPP vykonávají 3 agendové informační systémy. AIS Působnostní, Editační a Speciální. Infrastruktura těchto AIS RPP je z hlediska vazby na ISZR připojena na vnější rozhraní. AIS Působnostní zajišťuje správu agend a působností v těchto agendách prostřednictvím katalogu agend a katalogu působností a nastavuje vlastní oprávnění přístupu k datům. AIS Editační zajišťuje podporu výkonu agendy "Správa referenčních údajů RPP". Součástí AIS Editačního je Katalog služeb, který zajišťuje správu vnitřních i vnějších služeb, prostřednictvím kterých dochází k přístupu a editaci množiny referenčních dat vedených v základních registrech. Komunikace dochází mezi jednotlivými ZR, mezi AIS a ZR a mezi AIS navzájem prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR). AIS Speciální zajišťuje správu číselníků a obsahuje předdefinované reporty s údaji RPP

7 AIS RPP Působnostní - Katalog agend a katalog působností Agendový informační systém Registru práv a povinností (AIS RPP) Působnostní spravuje Katalog agend a Katalog působností. AIS Působnostní zajišťuje celý proces registrace agend a působností OVM v agendě (viz obr. 2). Tento proces je rozdělen do dvou kroků: 1. Krok 1 tohoto procesu se týká Ohlášení agendy a je prováděn v rámci Katalogu agend. Ohlášení agendy provádí dle 54 zákona o základních registrech ústřední správní úřad (ministerstvo nebo ústřední správní úřad s celostátní působností), jenž má tuto agendu ve své působnosti. Tyto úřady mají z pohledu Katalogu agend roli ohlašovatele agendy. Rozsah údajů nutných pro ohlášení agendy konkrétně definuje 54 odstavec 1) zákona o základních registrech. Ohlášení agendy zasílá ústřední správní úřad na Ministerstvo vnitra, které je správcem Registru práv a povinností a které zároveň provádí vlastní registraci agend (krok 1 na obr.2). Z pohledu katalogu agend má roli Správce agendy. Oznámení o provedené registraci agendy obdrží každý orgán veřejné moci (OVM) uvedený v ohlášení agendy jako vykonavatel působnosti do datových schránek formou datové zprávy. Údaje z registrace agendy jsou pak důležitými vstupními daty pro proces Oznámení o vykonávání působnosti v agendě. 2. Krok 2 se týká Oznámení o vykonávání působnosti v agendě (dále jen Oznámení) a v rámci AIS Působnostní je prováděn v Katalogu působností. Oznámení provádí každý OVM, kterému je tato působnost dána zákonem. Všechny dotčené OVM musí toto oznámení provést do 30 dnů po registraci agendy. Tato povinnost se týká i těch OVM, pro které na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává působnost jiné OVM. Potřebné údaje si musí vyžádat u OVM, které za něj působnost vykonává a oznámení musí odeslat samo. Z pohledu AIS Působnostní mají roli editor katalogu působností. Vlastní registraci působnosti OVM v agendě provádí Ministerstvo vnitra, které je v katalogu působností správcem. Obrázek 2 Postup procesu registrace agend a působností OVM AIS Působnostní je rozdělen podle kroků na obrázku 2 na Katalog agend (krok1) a Katalog působností (krok 2). Katalog agend se zabývá správou ohlášení a agend, Katalog působností správou oznámení a působností (rozdíl ohlášení x agenda a oznámení x působnost viz níže). Pro oba katalogy existuje dvojí přístup, který se liší rozsahem možných funkcí. Jedná se o přístup s uživatelskou rolí Správce a přístup s uživatelskou rolí Editor. Obecně editor provádí určité kroky a správce tyto kroky schvaluje/odmítá. U katalogu působností k tomu ještě přistupuje správce AIS/správce agendy, který se vyjadřuje k jednotlivým oznámením

8 V rámci katalogu agend se vyskytuje prvek, který na základě svého stavu nabývá dvou terminologicky rozdílných hodnot, ale svým obsahem je v základu shodný: Ohlášení agendy - ohlášení do okamžiku schválení správcem katalogu agend Agenda - registrovaná agenda, ke které je možné oznamovat působnosti Schválené ohlášení agendy vznikem agendy nezaniká a lze ho využít např. pro vytvoření nové agendy z existujícího ohlášení. V rámci katalogu působností se vyskytuje prvek, který na základě svého stavu nabývá dvou terminologicky rozdílných hodnot, ale svým obsahem je v základu shodný: Oznámení o vykonávání působnosti OVM - oznámení do okamžiku schválení správcem katalogu působností Působnost OVM - schválené oznámení. Obrázek 3 Základní entity Katalogu agend a Katalogu působností - 8 -

9 Přihlášení do AIS RPP Působnostní Uživatel, který se hlásí do agendového informačního systému RPP Působnostní, musí mít zřízen přístup do tohoto IS. Ten se zřizuje prostřednictvím administračního rozhraní Správy dat OVM ( Administraci uživatelů, včetně jeho přiřazení k odpovídajícím rolím, smí realizovat pouze lokální administrátor. Poté, co se lokální administrátor přihlásí do Správy dat OVM prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla, klikne na odkaz UŽIVATELÉ, vybere příslušného uživatele (kliknutím na jeho uživatelské jméno) a přejde do správy rolí (odkaz SPRÁVA ROLÍ ). Zde vybere roli Přístup do agentových informačních systémů, klikne na ikonku Upravit a v nově zobrazeném okně zaškrtne příznak Ohlašovatel působnosti v agendě. Po uložení změn se může daný uživatel přihlásit do AIS RPP Působnostní. Přístup do uživatelského rozhraní AIS RPP Působnostní se provádí prostřednictvím aplikace dostupné v internetovém prohlížeči Internet Explorer v.9 a vyšší na adrese viz obr. 4. Obrázek 4 Internet Explorer se zadanou adresou pro vstup do AIS RPP Působnostní Přihlášení probíhá prostřednictvím uživatelského jména a hesla, pokud má uživatel zaregistrován osobní certifikát, klikne na odkaz Certifikátem >>, vybere certifikát a zadá své uživatelské jméno a heslo viz obr

10 Obrázek 5 Přihlášení do AIS Působnostní Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní obrazovka Menu AIS Působnostní. Na této obrazovce se nachází 4 oblasti. Oblasti Katalog agend a Katalog působností obsahují jednotlivé funkce. Rozsah funkcí v jednotlivých katalozích je určen nastavením uživatelské role přihlášeného uživatele. Třetí oblast Úkoly k vyřízení je pouze informativní a obsahuje seznam úkonů, které jsou pro přihlášeného uživatele připraveny k vyřízení. Poslední oblastí je Postup pro vyplnění oznámení působnosti v agendě. Jedná se o zjednodušený postup oznamování působností pro funkci editora katalogu působností

11 Obrázek 6 Menu AIS Působnostní

12 Vzhled obrazovek Obrazovky v rámci celého AIS RPP Působnostní jsou shodně rozděleny na tři části, viz jednotlivé obrázky. 1. Informativní panel nachází se v horní části obrazovky a zobrazuje údaje: AIS RPP Působnostní, OVM, Uživatel, a následně text Odhlásit se, který slouží pro odhlášení z AIS RPP Působnostní. Dále je v informativním panelu umístěna lišta, která obsahuje položky Domů, Katalog agend, Katalog působností a Nápověda. V závislosti na volbě těchto položek je spuštěna příslušná funkcionalita (obrazovka). Po potvrzení položky Domů je spouštěna obrazovka Menu AIS RPP Působnostní. Položky Katalog agend a Katalog působností jsou rozbalovacími menu, která obsahují jednotlivé funkce katalogu agend a katalogu působností a slouží k rychlému zvolení funkce bez nutnosti vrátit se na obrazovku Menu. Podle vybrané potvrzené volby je spuštěna příslušná obrazovka. Položka Nápověda spouští nápovědu systému. Obrázek 7 Informativní panel 2. Datový panel oblast pro vlastní zadávání, úpravu, přehled a ukládání dat mění se v závislosti na zvolené funkci Obrázek 8 Datový panel 3. Panel publicity panel v dolní části obrazovky obsahuje všechna povinně publikovaná loga. Obrázek 9 Panel publicity

13 Postup shodný pro všechny funkce Funkcionalita celého AIS RPP Působnostního je vytvořena tak, aby byla co nejvíce uživatelsky příjemná. Proto byl vytvořen model, který je v počátečních fázích všech dostupných funkcí shodný. Skládá se ze tří částí: 1. Výběr funkce 2. Zobrazení přehledu ohlášení agend/agend OVM, přehledu oznámení/působností 3. Detail ohlášení/agendy, detail oznámení/působnosti (popis detailu je ve funkci Oznámení o vykonávání působnosti v agendě) Výběr funkce Obrázek 10 Princip navigace v AIS RPP Působnostní Na obrazovce Menu AIS Působnostní jsou k dispozici následující funkce: Katalog agend Katalog působností Vytvoření nového ohlášení agendy Oznámení o vykonávání působnosti v agendě Dopracování vráceného ohlášení agendy Vyjádření k oznámení o vykonávání působnosti v agendě Vytvoření ohlášení agendy z existujícího Vytvořit nové oznámení o vykonávání působnosti v agendě z existujícího Zobrazení detailu ohlášení agendy Zobrazení detailu oznámení o vykonávání působnosti v agendě Zobrazení detailu agendy Zobrazení detailu působnosti OVM v agendě Zpochybnění agendy Ukončení působnosti OVM Zrušení zpochybnění agendy Zpochybnění působnosti OVM Ukončení agendy Zrušení zpochybnění působnosti OVM

14 Obrázek 11 Výběr funkce na Menu AIS Působnostní Po kliknutí na zvolenou funkci se objeví obrazovka Přehledu. Druh přehledu a v jakých stavech se dané entity na těchto přehledech zobrazí, závisí na zvolené funkci na obrazovce Menu AIS Působnostní

15 Zobrazení přehledů a jejich možností Přiřazení přehledů a stavů k jednotlivým funkcím Katalogu agend shrnuje následující tabulka: Funkce na obrazovce Menu Přehled ohlášení Zobrazené stavy ohlášení/agend agend/agend OVM Vytvoření nového ohlášení agendy ohlášení agend Rozpracováno Dopracování vráceného ohlášení agendy ohlášení agend K dopracování Vytvoření ohlášení agendy z existujícího ohlášení agend Odmítnuto, Schváleno Zobrazení detailu ohlášení agendy ohlášení agend všechny přípustné stavy, tj. i technické stavy Zobrazení detailu agendy agend OVM všechny přípustné stavy, tj. i technické stavy Zpochybnění agendy agend OVM Schváleno Zrušení zpochybnění agendy agend OVM Zpochybněno Ukončení agendy agend OVM Schváleno, Zpochybněno Obecně platí, že v Přehledu jsou zobrazeny vždy jen takové stavy, které jsou přípustné pro zvolenou funkci. Přiřazení přehledů a stavů k jednotlivým funkcím Katalogu působností shrnuje následující tabulka: Funkce na obrazovce Menu Přehled oznámení/ Zobrazené stavy oznámení/působností působností Oznámení o vykonávání působnosti v oznámení agendě K oznámení, Rozpracováno Vyjádření k oznámení o vykonávání oznámení působností v agendě Čekání na souhlas Vytvořit nové oznámení o vykonávání oznámení působnosti v agendě z existujícího Odmítnuto Zobrazení detailu oznámení o vykonávání oznámení Všechny stavy oznámení včetně působnosti v agendě technických Zobrazení detailu působnosti OVM v agendě působnost Všechny stavy působností včetně technických Ukončení působnosti OVM působnost Schváleno, Zpochybněno Zpochybnění působnosti OVM působnost Schváleno Zrušení zpochybnění působnosti OVM působnost Zpochybněno

16 Ohlášení/agendy Obrazovka Přehled ohlášení agend/agend je rozdělena na dvě oblasti. Obrázek 12 Obrazovka Přehledu ohlášení/agend 1. V horní oblasti Možnosti vyhledávání se nachází část pro zadávání vyhledávacích kritérií. 2. V dolní oblasti "Přehled ohlášení/agend" je zobrazen seznam ohlášení/agend ve stavech podle zvolené funkce na obrazovce Menu AIS Působnostní. Zobrazený seznam buď odpovídá kritériím defaultní předfiltrace nebo odpovídá zadaným kritériím v oblasti "Možnosti vyhledávání". Deaultní předfiltrování závisí na zvolené funkci, které odpovídají určité stavy ohlášení/agend viz tabulka Výběru funkcí. Defaultní předfiltrování slouží pro prvotní načtení záznamů. V oblasti obrazovky Možnosti vyhledávání se nachází pole, která jsou určena pro zadávání kritérií při vyhledávání ohlášení/agend. Vhodnou kombinací zadávaných vyhledávacích kritérií se po zmáčknutí tlačítka VYHLEDAT zobrazí seznam ohlášení/agend podle požadavků uživatele. Další tlačítko v této oblasti SMAZAT KRITÉRIA provede smazání všech kritérií najednou. Uživatel pak může provést nové zadání vyhledávacích kritérií. Kritéria budou jiná pro prostý přehled, pro zpracování již rozpracovaných ohlášení nebo např. pro výběr konkrétního názvu agendy. Vyhledávací pole a jejich formáty jsou:

17 Přehled ohlášení agend Kód ohlášení - kombinace písmene a čísla Kód a název agendy - pole určené pro vyhledání buď podle kódu (kombinace písmene a čísla), nebo názvu agendy (text) Platnost agendy od - datum Název OVM - text Datum poslední změny - datum Stav - dané hodnoty v rozbalovacím menu Platnost agendy do - datum Kontaktní osoba - text Přehled agend Kód a název agendy - pole určené pro vyhledání buď podle kódu (kombinace písmene a čísla), nebo názvu agendy (text) Platnost agendy od - datum Název OVM - text Stav - dané hodnoty v rozbalovacím menu Platnost agendy do - datum Datum registrace agendy - datum Zadání hodnot do vyhledávacích polí se provádí několika způsoby: Výběrem hodnoty ze seznamu v rozbalovacím menu zde jsou uživateli nabídnuty jen takové hodnoty, které jsou relevantní pro konkrétní vybranou funkci. Zadávání data - zde má uživatel možnost buď zadat datum přímo (ve formátu dd.mm.rrrr), nebo použít ikonku kalendáře za zadávacím polem. Kliknutím na tuto ikonku se otevře okno kalendáře, kde je možné vybrat kliknutím požadované datum. Přímé zadání hodnoty do vyhledávacího pole - zde záleží na formátu vyhledávacích polí (hledaných hodnot). Pole jsou buď textová (nebo jsou tvořena kombinací textu a čísla) a platí, že stačí do vyhledávacího pole zadat část hledaného řetězce Příklad: Hledaným názvem agendy je Hospodaření s majetkem státu. Pro nalezení této agendy jsou následující možnosti zadání do vyhledávacího pole Název agendy: Jednoslovné výrazy: hospod nebo majet nebo státu - každý jako samostatný výraz. Víceslovné výrazy: hospodaření s nebo hospodaření s majetkem nebo majetkem státu - je ale nutné zapsat výraz v pořadí, které je v názvu, poslední slovo nemusí být celé, nelze ale pořadí slov měnit a zkracovat (např. majetek hodpodaření, stát hospodaření). Obrázek 13 Možnosti vyhledávání Oblast Možnosti vyhledávání je možné pomocí tlačítek "+" a "-" v levém horním rohu této oblasti rozbalit, resp. sbalit (skrýt). Popis možnosti tlačítka je zobrazen po najetí myši na toto tlačítko. V případě nenalezení žádného záznamu, který by odpovídal zadaným vyhledávacím kritériím, je seznam zobrazených záznamů prázdný a na místě seznamu je uživatel upozorněn na tuto skutečnost hlášením: Neexistují data k zobrazení." Zadávacím kritériím neodpovídá žádný záznam a uživatel musí změnit zadávací kritéria viz obr. 14. Vymazání všech

18 výběrových kritérií se provádí pomocí tlačítka SMAZAT KRITÉRIA. Pokud nejsou vybrána žádná kritéria, při zmáčknutí tlačítka Vyhledat, se načtou všechna relevantní data. Obrázek 14 Hlášení Neexistují data k zobrazení" V oblasti obrazovky Přehled ohlášení agend/agend je seznam koncipován jako tabulka, ve které jednotlivé řádky představují jednotlivá ohlášení/agendy a sloupce jsou tvořeny následujícími údaji: Přehled ohlášení agend Kód ohlášení - kód (kombinace písmene a čísla), který je k Ohlášení přiřazen v okamžiku jeho uložení Kód agendy - kód, který je součástí číselníku agend a který jednoznačně identifikuje agendu Název agendy - přesný název registrované agendy Platnost agendy od - datum počátku platnosti agendy v systému základních registrů, údaj braný z registrace agend Platnost agendy do - datum konce platnosti agendy v systému základních registrů, nemusí být zadán při ohlášení, ale později při Ukončení agendy) Stav - určuje stav, ve kterém se dané ohlášení agendy nachází Datum poslední změny - datum poslední editace ohlášení/agendy Kontaktní osoba - jméno kontaktní osoby Název OVM - název OVM, který agendu ohlašoval Přehled agend OVM Kód agendy - číselný kód, který je součástí číselníku agend a který jednoznačně identifikuje agendu Název agendy - přesný název registrované agendy Platnost agendy od - datum počátku platnosti agendy v systému základních registrů, údaj braný z registrace agend Platnost agendy do - datum konce platnosti agendy v systému základních registrů, údaj braný z registrace agend (nemusí být zadán) Stav - určuje stav, ve kterém se daná agenda nachází Datum registrace agendy - datum registrace (schválení) agendy správcem Katalogu agend Název OVM - název OVM, který agendu ohlašoval Pokud údaj svou délkou přesahuje šířku sloupce, objeví se po najetí myši na tento údaj celý název. Obrázek 15 Zobrazení údaje Pokud bude vyhledáno více záznamů, než kolik je možné zobrazit na jednu obrazovku z pohledu uživatele, bude se seznam dynamicky doplňovat dle posunu uživatele v internetovém prohlížeči. Pořadí záznamů závisí na stavech ohlášení/agendy podle zvolené funkce. Následně jsou data v každé kategorii seřazena podle data registrace agendy (od nejstarší). Pohyb v rámci seznamu je možný prostřednictvím posuvné lišty na pravé straně obrazovky

19 Tip: Pro lepší orientaci a následnou práci je ovšem lepší provést vyhledání určitých skupin ohlášení/agend podle požadavku uživatele. Další zobrazovací možností této tabulky je řazení podle jednotlivých sloupců. V hlavičce jednotlivých sloupců tabulky jsou vedle názvu sloupce tlačítka ve tvaru šipky, která se objeví po najetí myši na hlavičku sloupce. Po zmáčknutí se seznam oznámení setřídí podle tohoto pole a to buď sestupně nebo vzestupně podle orientace zmáčknuté šipky. U šipek se objevují i popisy, zda se jedná o sestupné nebo vzestupné třídění, viz obr. 16. Řazení není možné mezi sloupci kombinovat ani není možné měnit pořadí sloupců. Obrázek 16 Možnosti řazení přehledu ohlášení/agend V přehledové tabulce je po zobrazení dat na konci této tabulky tlačítko "EXPORT". Po stisku tlačítka dojde k exportu všech vyhledaných záznamů do souboru MS Excel včetně hlavičky přehledové tabulky. Dojde k otevření dialogového okna pro výběr umístění uložení souboru a výběru názvu souboru. Po výběru jednoho ohlášení/agendy (kliknutím na text Kód agendy v řádce vybraného ohlášení/agendy, který je hypertextem) je zobrazena obrazovka, na které již uživatel provede požadovanou funkci

20 Oznámení/působnost Obrazovka Přehled oznámení/působnosti OVM pro výkon agendy je rozdělena na dvě oblasti. Obrázek 17 Obrazovka Přehledu oznámení/působnosti 1. V horní oblasti Možnosti vyhledávání se nachází část pro zadávání vyhledávacích kritérií. 2. V dolní oblasti "Přehled oznámení/působnosti" je zobrazen seznam oznámení/působností ve stavech podle zvolené funkce na obrazovce Menu AIS Působnostní. Zobrazený seznam buď odpovídá kritériím defaultní předfiltrace nebo odpovídá zadaným kritériím v oblasti "Možnosti vyhledávání". Deaultní předfiltrování závisí na zvolené funkci, které odpovídají určité stavy oznámení/působnosti viz tabulka Výběru funkcí. Defaultní předfiltrování slouží pro prvotní načtení záznamů. V oblasti obrazovky Možnosti vyhledávání se nachází pole, která jsou určena pro zadávání kritérií při vyhledávání oznámení/působností. Vhodnou kombinací zadávaných vyhledávacích kritérií se po zmáčknutí tlačítka VYHLEDAT zobrazí seznam oznámení/působností podle požadavků uživatele. Další tlačítko v této oblasti SMAZAT KRITÉRIA provede smazání všech kritérií najednou. Uživatel pak může provést nové zadání vyhledávacích kritérií. Kritéria budou jiná pro prostý přehled, pro zpracování již rozpracovaných oznámení nebo např. pro výběr podle konkrétního názvu agendy

21 Vyhledávací pole a možnosti zadání jsou: Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působnosti Kód oznámení/působnosti - kombinace písmene a čísla Kód a název agendy - lze zadat kód agendy nebo název agendy Platnost agendy od - lze zadat rozmezí dat Datum změny - lze zadat rozmezí dat Stav oznámení/působnosti - výběr z rozbalovacího menu Datum registrace agendy - lze zadat rozmezí dat Platnost agendy do - lze zadat rozmezí dat Název OVM - zobrazeno jen pro ohlašovatele agend (ÚSÚ) a pro správce katalogu agend (Ministerstvo vnitra), lze zadat část názvu OVM Automatická registrace - jen na přehledu oznámení pro správce katalogu působností (Ministerstvo vnitra), určuje způsob schvalování oznámení, automaticky (ANO)/manuálně (NE) Zadání hodnot do vyhledávacích polí se provádí několika způsoby: Výběrem hodnoty ze seznamu v rozbalovacím menu zde jsou uživateli nabídnuty jen takové hodnoty, které jsou relevantní pro konkrétní vybranou funkci. Zadávání data - zde má uživatel možnost buď zadat datum přímo (ve formátu dd.mm.rrrr), nebo použít ikonku kalendáře za zadávacím polem. Kliknutím na tuto ikonku se otevře okno kalendáře, kde je možné vybrat kliknutím požadované datum. Přímé zadání hodnoty do vyhledávacího pole - zde záleží na formátu vyhledávacích polí (hledaných hodnot). Pole jsou buď textová (nebo jsou tvořena kombinací textu a čísla) a pro ně platí, že stačí do vyhledávacího pole zadat část hledaného řetězce, Příklad: hledaným názvem agendy je Hospodaření s majetkem státu. Pro nalezení této agendy jsou následující možnosti zadání do vyhledávacího pole Kód a název agendy: Jednoslovné výrazy: hospod nebo majet nebo státu - každý jako samostatný výraz. Víceslovné výrazy: hospodaření s nebo hospodaření s majetkem nebo majetkem státu- je ale nutné zapsat výraz v pořadí, které je v názvu, poslední slovo nemusí být celé, nelze ale pořadí slov měnit a zkracovat (např. majetek hospodaření, stát hospodaření). Obrázek 18 Možnosti vyhledávání Oblast Možnosti vyhledávání je možné pomocí tlačítek "+" a "-" v levém horním rohu této oblasti rozbalit, resp. sbalit (skrýt). Popis možnosti tlačítka je zobrazen po najetí myši na toto tlačítko. V případě nenalezení žádného záznamu, který by odpovídal zadaným vyhledávacím kritériím, je seznam zobrazených záznamů prázdný a na místě seznamu je uživatel upozorněn na tuto skutečnost hlášením: Neexistují data k zobrazení." Zadávacím kritériím neodpovídá žádný záznam a uživatel musí změnit zadávaví kritéria viz obr. 9. Vymazání všech

22 výběrových kritérií se provádí pomocí tlačítka Smazat kritéria. Pokud nejsou vybrána žádná kritéria, při zmáčknutí tlačítka Vyhledat, se načtou všechna relevatní data. Obrázek 19 Hlášení Neexistují data k zobrazení" V oblasti obrazovky Přehled oznámení/působností" je seznam koncipován jako tabulka, ve které jednotlivé řádky zobrazují oznámení/působnosti a sloupce jsou tvořeny následujícími údaji: Kód oznámení/působnosti kód, který je k oznámení/působnosti přiřazen v okamžiku jeho uložení Kód agendy kód, který je součástí číselníku agend a který jednoznačně identifikuje agendu Název agendy - přesný název registrované agendy Datum registrace agendy datum registrace agendy, údaj přebíraný z procesu registrace agend Platnost agendy od datum počátku platnosti agendy v systému základních registrů, údaj braný z registrace agend Platnost agendy do - datum konce platnosti agendy v systému základních registrů, údaj braný z registrace agend Stav oznámení/působnosti - určuje stav, ve kterém se dané oznámení/působnost nachází Datum změny datum poslední editace oznámení/působnosti Identifikace OVM - IČ orgánu veřejné moci, zobrazeno jen pro ohlašovatele agend a pro Ministerstvo vnitra Název OVM - název orgánu veřejné moci, zobrazeno jen pro ohlašovatele agend a pro Ministerstvo vnitra Automatické schválení - sloupec zobrazený pouze na přehledu oznámení, nabývá hodnot Ano/Ne. Hodnota je přebírána z agendy - určuje, zda dané oznámení bude/nebude automaticky registrováno. Po zvolení funkce Registrace oznámení o vykonávání působnosti v agendě má podobu zaškrtávacího pole, kde uživatel může hodnotu změnit, ale tuto změnu pak musí potvrdit stiskem tlačítka ZMĚNIT. Toto tlačítko se objeví také pouze v přehledu oznámení v procesu Registrace oznámení pro správce katalogu působností (Ministerstvo vnitra). Pokud údaj svou délkou přesahuje šířku sloupce, objeví se po najetí myši na tento údaj celý název. Obrázek 20 Zobrazení údaje Pokud bude vyhledáno více záznamů, než kolik je možné zobrazit na jednu obrazovku z pohledu uživatele, bude se seznam dynamicky doplňovat dle scrolování uživatele v internetovém prohlížeči. Pořadí záznamů závisí na stavech podle zvolené funkce. Data jsou při načtení po přihlášení uživatele zobrazena v tabulce Přehled oznámení/působnosti v pořadí závisejících na stavech podle zvolené funkce. Následně jsou data v každé kategorii seřazena podle data registrace agendy (od nejstarší). Pohyb v rámci seznamu je možný prostřednictvím posuvné lišty na pravé straně obrazovky. Tip: Pro lepší orientaci a následnou práci je ovšem lepší provést vyhledání určitých skupin oznámení/působností podle požadavku uživatele. Další zobrazovací možností této tabulky je řazení podle jednotlivých sloupců. V hlavičce jednotlivých sloupců tabulky jsou vedle názvu sloupce tlačítka ve tvaru šipky, která se objeví po najetí myši na hlavičku sloupce. Po zmáčknutí se seznam oznámení setřídí podle tohoto pole a to buď sestupně nebo vzestupně podle orientace zmáčknuté šipky. U

23 šipek se objevují i popisy, zda se jedná o sestupné nebo vzestupné třídění, viz obr. 20. Řazení není možné mezi sloupci kombinovat ani není možné měnit pořadí sloupců. V přehledové tabulce je po zobrazení dat na konci této tabulky tlačítko "EXPORT". Po stisku tlačítka dojde k exportu všech vyhledaných záznamů do souboru MS Excel včetně hlavičky přehledové tabulky. Dojde k otevření dialogového okna pro výběr umístění uložení souboru a výběru názvu souboru. Po výběru jednoho oznámení/působnosti (kliknutím na text v řádce oznámení/působnosti, který je hypertextem) je zobrazena vlastní editační obrazovka. Druh obrazovky závisí na zvolené funkci v Menu AIS Působnostní

24 Detail ohlášení/agendy Detail ohlášení agendy/agendy OVM je tvořen sadou následujících obrazovek: Definice agendy Výčet OVM Činnost Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROB Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROS Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RUIAN Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - Údaje o agendách orgánu veřejné moci Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP- Údaje o právech a povinnostech osob Výběr AIS Rozsah oprávnění k přístupu k údajům agendových informačních systémů Definice činnostních rolí Zadání právních předpisů Design jednotlivých obrazovek a uspořádání údajů jsou pro editační funkce pro ohlášení agendy (Vytvořit nové ohlášení agendy, Dopracování vráceného ohlášení, Vytvoření ohlášení agendy z existujícího) rozdílný od designu pro funkce týkající se agend a informativní zobrazení informací pro agendy. Pro editační funkce obrazovky obsahují např. zadávací řádky. Údaje uvedené na těchto obrazovkách jsou ale stejné. Pro editační funkce je sada obrazovek nazývána Ohlášení agendy, pro ostatní funkce Detail ohlášení/agend. Pohyb mezi jednotlivými obrazovkami pro editační funkce pro ohlášení je pomocí tlačítek DALŠÍ a ZPĚT. Obrázek 21 Pohyb po obrazovkách pro editační funkce ohlášení Pohyb mezi jednotlivými obrazovkami pro ostatní funkce je pomocí záložek na horní hraně datové oblasti obrazovek. Obrázek 22 Pohyb mezi obrazovkami pomocí záložek Jaká tlačítka se objeví na jednotlivých obrazovkách, je závislé na volbě funkce na Menu AIS Působnostní. Přípustná tlačítka jsou popsány v jednotlivých kapitolách k funkcím. Pro všechny obrazovky platí, že jsou na nich zobrazeny základní údaje, které jsou popsány v kapitolách korespondujících k jednotlivým obrazovkám a dále možné dynamické oblasti, které jsou závislé na prošlém procesu zpracování Ohlášení/agendy. Pro Ohlášení jsou zobrazeny základní informace a příp. oblasti: Připomínky schvalovatele - oblast pro zobrazení připomínek schvalovatele - bude zobrazena pouze v případě, že je editováno ohlášení, které bylo vráceno schvalovatelem k dopracování, tj. je ve stavu K dopracování, pokud je editace prováděna Editorem katalogu agend, nebo ve stavu Oprava ke schválení, pokud je editace prováděna Správcem katalogu agend. V poli jsou zobrazeny připomínky ze všech stránek ohlášení agendy. Odůvodnění odmítnutí ohlášení agendy - oblast pro zobrazení zdůvodnění odmítnutí schválení ohlášení, pole je editovatelné pouze pro správce při zvolené funkci Schválení ohlášení agendy Pro Agendy jsou zobrazeny základní informace a příp oblasti.: Odůvodnění zpochybnění - oblast pro zobrazení zdůvodnění zpochybnění agendy, pole je editovatelné pouze pro editora KAA při zvolené funkci Zpochybnění agendy

25 Odůvodnění odmítnutí zpochybnění - oblast pro zobrazení zdůvodnění odmítnutí zpochybnění, pole je editovatelné pouze pro správce KAA při zvolené funkci Schválení zpochybnění agendy Odůvodnění zrušení zpochybnění - oblast pro zobrazení zdůvodnění zrušení zpochybnění agendy, pole je editovatelné pouze pro editora KAA při zvolené funkci Zrušení zpochybnění agendy Odůvodnění odmítnutí zrušení zpochybnění - oblast pro zobrazení zdůvodnění odmítnutí zrušení zpochybnění, pole je editovatelné pouze pro správce KAA při zvolené funkci Schválení zrušení zpochybnění agendy Odůvodnění ukončení agendy - oblast pro zobrazení zdůvodnění ukončení agendy, pole je editovatelné pouze pro editora KAA při zvolené funkci Ukončení agendy Ukončení agendy - oblast pro zadání data ukončení agendy, editovatelné pro editora při zvolené funkci Ukončení agendy Odůvodnění odmítnutí ukončení agendy - oblast pro zobrazení zdůvodnění odmítnutí ukončení agendy, pole je editovatelné pouze pro správce KAA při zvolené funkci Schválení ukončení agendy Popis chyby komunikace AIS RPP a ZR RPP - needitovatelné pole Definice agendy Na této obrazovce jsou definovány základní údaje týkající se agendy. Obrázek 23 Obrazovka I. Definice agendy

26 Obrazovka I. Definice agendy je rozdělena do oblastí: Ohlašovatel agendy - údaje automaticky doplňované podle přihlašovacích údajů pro editora Identifikace OVM - IČ ohlašovatele agendy Název OVM - název ohlašovatele agendy Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působnosti Název agendy Název agendy - název agendy zadávaný editorem při ohlašování agendy. Název by měl výstižně popisovat agendu a účel, za jakým je vykonávána, vyplnění pole je povinné Platnost agendy Platnost agendy od - počátek platnosti agendy. Vyplnění pole je povinné. Datum počátku nemůže ležet v minulosti, ale může být vázáno na datum v budoucnosti. V případě, že je agenda vytvořena z existující agendy, musí být datum počátku platnosti agendy větší, než datum konce platnosti původní agendy. Platnost agendy do - konec platnosti agendy. Vyplnění pole není povinné, pole je předvyplněno hodnotou nula (souvisí s účinností zákona, který vymezuje agendu). Pokud pole bude vyplněno, bude platnost agendy automaticky ukončena k datu platnosti do a tím budou také automaticky ukončeny veškeré působnosti OVM vázané k této agendě (tj. OVM nebudou mít od tohoto data možnost přístupu do ZR/AIS v takovém rozsahu, jak bylo definováno v příslušné agendě). Požadavek na vyjádření ohlašovatele - zaškrtávací pole ANO/NE - vyplněním pole ANO ohlašovatel agendy vyžaduje svoje vyjádření k oznámení působnosti OVM pro výkon agendy, povinný údaj Kontaktní údaje - povinné údaje Kontaktní osoba - text Kontaktní telefon - číslo Kontaktní - musí být ve formátu ové adresy Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána - skupina pro zobrazení právních předpisů, na jejichž základě je agenda vykonávána. Vlastní zadávání příp. editace právních předpisů probíhá na obrazovce Zadání právních předpisů po stisknutí tlačítka Zadat/Editovat právní předpisy. Pro agendu musí být zadán alespoň jeden právní předpis, zde není povinnost zadávat ustanovení zákona. Právní předpisy ze Sbírky zákonů - zde budou zobrazeny všechny zadané právní předpisy kopírující strukturu zákona až do úrovně ustanovení, tj. pro stejný právní předpis bude existovat n řádků, rozdíl bude pouze v ustanovení k právnímu předpisu (poslední tři sloupce). V této oblasti jsou data pouze zobrazena. Tabulka je zobrazena v případě, že je zadán alespoň jeden právní předpis. Ostatní právní předpisy a jejich ustanovení - například mezinárodní smlouvy nevydané ve Sbírce zákonů, legislativa EU, a podzákonné právní předpisy nevydané ve Sbírce zákonů. Tabulka je zobrazena v případě, že je zadán alespoň jeden právní předpis. Při zobrazení jiných než editačních funkcí pro ohlášení a agendu je struktura oblastí jiná, ale obsahově stejná. Navíc jsou zobrazeny údaje vázané k prošlému procesu pro ohlášení nebo agendu. Proto kromě výše popsaných údajů jsou zobrazeny: 1. Pro ohlášení Kód ohlášení - jednoznačná identifikace ohlášení, přiděluje ho systém v okamžiku založení ohlášení agendy Datum poslední změny - datum posledního uložení (např. pro rozpracovaná ohlášení) Stav - zobrazený stav ohlášení 2. Pro agendu Kód agendy - jednoznačná identifikace agendy, přiděluje ho systém v okamžiku založení agendy (k tomu dojde automaticky při schválení ohlášení) Datum registrace agendy - datum zápisu agendy do RPP Stav - zobrazený stav agendy Schvalování působnosti - parametr nastavovaný Správcem Katalogu agend při schvalování agendy, zda budou působnosti k agendě schvalovány automaticky nebo bude požadováno manuální schvalování působnosti od správce Katalogu působnosti Ukončení agendy - oblast, která se kromě základních objevuje při zvolení funkce Ukončení agendy

27 Výčet OVM Na této obrazovce jsou definovány OVM, které budou agendu vykonávat. Obrazovka II. Výčet OVM je rozdělena do oblastí: Agenda - zobrazený název agendy Obrázek 24 Výčet OVM a jejich zadávání Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení) - oblast pro definování OVM, které vykonávají agendu. OVM je možné definovat souhrnným označením (v případě, že činnosti v agendě vykonává více OVM stejného typu) nebo zadat konkrétní OVM. Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají - do pole Souhrnné označení OVM uživatel zadává souhrnná označení OVM tím, že zadá 1 a více písmen a systém sám v padacím menu nabídne seznam odpovídajících hodnot. Čím vyšší počet písmen uživatel zadá, tím přesnější seznam dostane. V seznamu jsou pouze hodnoty souhrnného označení, které jsou správcem číselníků (MV ČR) odsouhlasené. Po povtrzení tlačítkem "PŘIDAT" je toto souhrnné označení přidáno do tabulky pod přidávací sekcí na první místo. Záznamy z tabulky lze odebírat pomocí tlačítka "ODEBRAT" u příslušného záznamu. Těmito operacemi lze naplnit tabulku souhrnných označení OVM požadovanými údaji

28 Obrázek 25 zadání hodnot Výčet OVM, které agendu vykonávají - Do pole Název a identifikace uživatel zadáváidentifikaci OVM (IČ + název) tím, že zadá 1 a více písmen (z názvu) nebo čísel (z IČ) a systém sám v padacím menu nabídne seznam odpovídajících hodnot. Čím vyšší počet písmen nebo čísel uživatel zadá, tím přesnější seznam dostane. Následně vybere z padacího menu konkrétní OVM z nabízených hodnot. Po povtrzení tlačítkem "PŘIDAT" je tato kombinace přidána do tabulky pod přidávací sekcí na první místo. Záznamy z tabulky lze odebírat pomocí tlačítka "ODEBRAT" u příslušného záznamu. Těmito operacemi lze naplnit tabulku konkrétních OVM požadovanými údaji. V případě, že uživatel nenajde v uvedených seznamech vhodné hodnoty, obrátí se na správce číselníků, kterým je Ministerstvo vnitra. Činnosti Na této obrazovce jsou definovány činnosti, které budou vykonávány v rámci agendy. Každá činnost je definována svým názvem, popisem a počátkem platnosti. Systém při přidávání činností automaticky generuje jejich kód. Uživatel musí přidat alespoň jednu činnost, maximální počet činností v agendě je 500. Obrazovka III. Výčet OVM je rozdělena do oblastí: Agenda - zobrazený název agendy Obrázek 26 Činnosti

29 Činnosti konané za účelem výkonu veřejné moci v rámci agendy - oblast pro vydefinování činností. Horní tabulka slouží pro zápis a skládá se z následujících polí: Název činnosti - stručný název činnosti Popis činnosti - popis činnosti převzatý z ustanovení příslušného právního předpisu Platnost od - editovatelné pole pro vyplnění data počátku platnosti zadávané činnosti, defaultně je vyplněn datum počátku platnosti agendy Po povtrzení tlačítkem "PŘIDAT" je celý záznam o činnosti přidán do tabulky pod přidávací sekcí na první místo. Záznamy z této tabulky lze odebírat pomocí tlačítka "ODEBRAT" u příslušného záznamu. Těmito operacemi lze naplnit tabulku činností požadovanými údaji. Doporučený postup pro definici činností vykonávaných v agendě: 1. Identifikace jednotlivých ustanovení zákona, který agendu vymezuje a které popisují činnost vykonávanou v rámci agendy. 2. V případě, že všechny úkony popisované v identifikovaném ustanovení vykonává jedno OVM (nebo skupina OVM), je označení ustanovení popisem činnosti. 3. V opačném případě rozdělte ustanovení tak, aby na jednotlivé jeho části platila výše uvedená podmínka. Označení části takto rozděleného ustanovení jsou popisem činností. 4. V případě, že je jedna činnost popsána ve více ustanovení právního předpisu (případně i v různých právních předpisech) a platí výše uvedená podmínka o vykonávání takové činností jedním OVM (nebo skupinou OVM), je možné sloučit takové činnosti do jedné a seznam označení těchto ustanovení právních předpisů je popisem činnosti. 5. Pro každý popis činností vytvořte krátký a stručný název, ze kterého je zřejmý účel dané činnosti. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROB Na této obrazovce jsou definovány rozsahy oprávnění (role) k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základním registru ROB ke každé činnosti definované na obrazovce Činnosti. Obrázek 27 Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROB Obrazovka IVa. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROB je rozdělena do oblastí: Agenda - zobrazený název agendy Rozsah oprávnění k přístupu k údajům v ROB - v této oblasti jsou jednak k číslům použitým v tabulce přiřazeny popisy referenčních údajů ROBu, a dále je zde tabulka pro vydefinování přístupů k těmto údajům. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu se nastavuje rozsah oprávnění přístupu k údajům a na základě jakých ustanovení právního předpisu. Přístup je definován na úrovni Read(R) nebo Write(W) a do tabulky se zadává R nebo W do příslušných polí představovaných jednotlivými čísly (resp. referenčními údaji) a to pro každou činnost. Pro nastavení je možné využít tlačítko PŘEDNASTAVIT/SMAZAT ATRIBUTY, které buďto nastaví všechna oprávnění na Read, anebo všechna oprávnění dané činnosti vymaže. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu, je pak nutné zadat právní předpis, na jehož základě je přístup k referenčním údajům povolen. Vlastní

30 zadávání příp. editace právních předpisů probíhá na obrazovce Zadání právních předpisů po stisknutí tlačítka "PRÁVNÍ PŘEDPIS". Vydefinované právní předpisy nejsou zobrazeny v tabulce Rozsahu oprávnění, je pouze nastaven příznak Ano/Ne v poli Zadán právní předpis?, který určuje, zda byly nebo nebyly právní předpisy k dané činnosti zadány. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROS Na této obrazovce jsou definovány rozsahy oprávnění (role) k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základním registru ROS ke každé činnosti definované na obrazovce Činnosti. Obrázek 28 Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROS Obrazovka IVb. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROS je rozdělena do oblastí: Agenda - zobrazený název agendy Rozsah oprávnění k přístupu k údajům v ROS - v této oblasti jsou jednak k číslům použitým v tabulce přiřazeny popisy referenčních údajů ROSu, a dále je zde tabulka pro vydefinování přístupů k těmto údajům. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu se nastavuje rozsah oprávnění přístupu k údajům a na základě jakých ustanovení právního předpisu. Přístup je definován na úrovni Read(R) nebo Write(W) a do tabulky se zadává R nebo W do příslušných polí představovaných jednotlivými čísly (resp. referenčními údaji) a to pro každou činnost. Pro nastavení je možné využít tlačítko PŘEDNASTAVIT/SMAZAT ATRIBUTY, které buďto nastaví všechna oprávnění na Read, anebo všechna oprávnění dané činnosti vymaže. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu, je pak nutné zadat právní předpis, na jehož základě je přístup k referenčním údajům povolen. Vlastní zadávání příp. editace právních předpisů probíhá na obrazovce Zadání právních předpisů po stisknutí tlačítka "PRÁVNÍ PŘEDPIS". Vydefinované právní předpisy nejsou zobrazeny v tabulce Rozsahu oprávnění, je pouze nastaven příznak Ano/Ne v poli Zadán právní předpis?, který určuje, zda byly nebo nebyly právní předpisy k dané činnosti zadány. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RUIAN Na této obrazovce jsou definovány rozsahy oprávnění (role) k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základním registru RUIAN ke každé činnosti definované na obrazovce Činnosti

31 Obrázek 29 Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RUIAN Obrazovka IVc. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RUIAN je rozdělena do oblastí: Agenda - zobrazený název agendy Rozsah oprávnění k přístupu k údajům v RUIAN - v této oblasti jsou jednak k číslům použitým v tabulce přiřazeny popisy referenčních údajů RUIANu, a dále je zde tabulka pro vydefinování přístupů k těmto údajům. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu se nastavuje rozsah oprávnění přístupu k údajům a na základě jakých ustanovení právního předpisu. Přístup je definován na úrovni Read(R) nebo Write(W) a do tabulky se zadává R nebo W do příslušných polí představovaných jednotlivými čísly (resp. referenčními údaji) a to pro každou činnost. Pro nastavení je možné využít tlačítko PŘEDNASTAVIT/SMAZAT ATRIBUTY, které buďto nastaví všechna oprávnění na Read, anebo všechna oprávnění dané činnosti vymaže. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu, je pak nutné zadat právní předpis, na jehož základě je přístup k referenčním údajům povolen. Vlastní zadávání příp. editace právních předpisů probíhá na obrazovce Zadání právních předpisů po stisknutí tlačítka "PRÁVNÍ PŘEDPIS". Vydefinované právní předpisy nejsou zobrazeny v tabulce Rozsahu oprávnění, je pouze nastaven příznak Ano/Ne v poli Zadán právní předpis?, který určuje, zda byly nebo nebyly právní předpisy k dané činnosti zadány. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - I Na této obrazovce jsou definovány rozsahy oprávnění (role) k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základním registru RPP ke každé činnosti definované na obrazovce Činnosti. Přístup k referenčním údajům RPP je z důvodu množství referenčních údajů rozdělen na dvě obrazovky. Tato první se týká údajů o agendách orgánu veřejné moci. Obrázek 30 Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - Údaje o agendách orgánu veřejné moci Obrazovka IVd. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - Údaje o agendách orgánu veřejné moci je rozdělena do oblastí:

32 Agenda - zobrazený název agendy Rozsah oprávnění k přístupu k údajům v RPP - Údaje o agendách orgánu veřejné moci - v této oblasti jsou jednak k číslům použitým v tabulce přiřazeny popisy referenčních údajů RPP, a dále je zde tabulka pro vydefinování přístupů k těmto údajům. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu se nastavuje rozsah oprávnění přístupu k údajům a na základě jakých ustanovení právního předpisu. Přístup je definován na úrovni Read(R) nebo Write(W) a do tabulky se zadává R nebo W do příslušných polí představovaných jednotlivými čísly (resp. referenčními údaji) a to pro každou činnost. Pro nastavení je možné využít tlačítko PŘEDNASTAVIT/SMAZAT ATRIBUTY, které buďto nastaví všechna oprávnění na Read, anebo všechna oprávnění dané činnosti vymaže. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu, je pak nutné zadat právní předpis, na jehož základě je přístup k referenčním údajům povolen. Vlastní zadávání příp. editace právních předpisů probíhá na obrazovce Zadání právních předpisů po stisknutí tlačítka "PRÁVNÍ PŘEDPIS". Vydefinované právní předpisy nejsou zobrazeny v tabulce Rozsahu oprávnění, je pouze nastaven příznak Ano/Ne v poli Zadán právní předpis?, který určuje, zda byly nebo nebyly právní předpisy k dané činnosti zadány. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - II Na této obrazovce jsou definovány rozsahy oprávnění (role) k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základním registru RPP ke každé činnosti definované na obrazovce Činnosti. Přístup k referenčním údajům RPP je z důvodu množství referenčních údajů rozdělen na dvě obrazovky. Tato druhá se týká údajů o právech a povinnostech osob. Obrázek 31 Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - Údaje o právech a povinnostech osob Obrazovka IVe. Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP - Údaje o právech a povinnostech osob je rozdělena do oblastí: Agenda - zobrazený název agendy Rozsah oprávnění k přístupu k údajům v RPP - Údaje o právech a povinnostech osob - v této oblasti jsou jednak k číslům použitým v tabulce přiřazeny popisy referenčních údajů RPP, a dále je zde tabulka pro vydefinování přístupů k těmto údajům. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu se nastavuje rozsah oprávnění přístupu k údajům a na základě jakých ustanovení právního předpisu. Přístup je definován na úrovni Read(R) nebo Write(W) a do tabulky se zadává R nebo W do příslušných polí představovaných jednotlivými čísly (resp. referenčními údaji) a to pro každou činnost. Pro nastavení je možné využít tlačítko PŘEDNASTAVIT/SMAZAT ATRIBUTY, které buďto nastaví všechna oprávnění na Read, anebo všechna oprávnění dané činnosti vymaže. Pro každou činnost přistupující k údajům v ROBu, je pak nutné zadat právní předpis, na jehož základě je přístup k referenčním údajům povolen. Vlastní zadávání příp. editace právních předpisů probíhá na obrazovce Zadání právních předpisů po stisknutí tlačítka "PRÁVNÍ PŘEDPIS". Vydefinované právní předpisy nejsou zobrazeny v tabulce Rozsahu oprávnění, je pouze nastaven příznak Ano/Ne v poli Zadán právní předpis?, který určuje, zda byly nebo nebyly právní předpisy k dané činnosti zadány

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 2.

Metodika. Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Verze 2. Metodika Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 2.0 AIS RPP Působnostní určeno pro ohlašovatele Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností

Více

AIS RPP Působnostní. Školení AIS RPP Působnostní

AIS RPP Působnostní. Školení AIS RPP Působnostní Školení AIS RPP Působnostní 1 Obsah Základní registry AIS RPP Působnostní Společné postupy Přestávka Funkce Editora KAP Situace použití 2 Obsah Základní registry AIS RPP Působnostní Společné postupy Přestávka

Více

Oznámení o vykonávání působnosti v agendě. 2011 Ministerstvo vnitra ČR

Oznámení o vykonávání působnosti v agendě. 2011 Ministerstvo vnitra ČR Oznámení o vykonávání působnosti v agendě 2 Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní terminologie a vstupní informace 4 Část III Zjednodušený postup 5 Část IV Agendový informační systém AIS RPP Působnostní

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Přihlášení do Agendového informačního systému Registru práv a povinností Vytvořeno dne: 15. 11. 2011 Aktualizováno: 15. 11. 2011 Verze: 0.2 2011 MVČR Obsah

Více

Dopady zavedení registru práv a

Dopady zavedení registru práv a Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Obsah Úvod Datové okruhy RPP Nástroje pro editaci údajů v RPP Přístup do RPP z AIS Postup naplnění RPP daty Závěr Legislativní podmínky

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23 MODUL MUNI ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD.......................................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU................................................................

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil: ČNHP Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz OBSAH. VSTUP DO REGISTRU... 3. ZAPOMENUTÉ HESLO... 3 2. ZÁKLADNÍ OKNO REGISTRU... 4 3. VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTA... 5 3. NAPOSLEDY OTEVŘENÍ PACIENTI... 5 4. PRÁCE

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Název dokumentu: Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů Verze: 01 Autor: Kolektiv autorů

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD............................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU...................................................... 6 Pole Forma

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Statutární město KLADNO IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Pracovní setkání se starosty obcí správního obvodu ORP Kladno 13.6.2012 Pavel Rous, Tomáš Kuthan, Jana Hrušková a hosté 18.6.2012

Více

Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností Verze 1.5 Verze 1.5 strana 1 (celkem stran 68) Obsah Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností č. 111/2009 Sb., o základních registrech... 1 1

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

Registr práv a povinností. Metodika pro definici údajů vedených v agendě

Registr práv a povinností. Metodika pro definici údajů vedených v agendě Registr práv a povinností Metodika pro definici údajů vedených v agendě OBSAH 1 Úvod... 3 2 Základní principy... 4 3 Základní pojmy... 5 3.1 Objekt vedený v agendě... 5 3.2 Subjekt vedený v agendě... 5

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Správa obsahu webové platformy

Správa obsahu webové platformy Správa obsahu webové platformy www.dobrovolnik.net Bc. Irina Kushnareva PRAHA 2019 Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458,

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Uţivatelská příručka pro webový formulář vývozního šetření s dostupnosti z internetu

Uţivatelská příručka pro webový formulář vývozního šetření s dostupnosti z internetu Uţivatelská příručka pro webový formulář vývozního šetření s dostupnosti z internetu Zhotovil: Mrózek Roman Datum vzniku: 11.3.2011 Jméno souboru: vyvovozni_šetření_uţiv _příručka.docx Počet stran: 13

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro správce AIS. Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: - Verze: 1.0 2012 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro správce AIS. Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: - Verze: 1.0 2012 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro správce AIS Vytvořeno dne: 23. 1. 2012 Aktualizováno: - Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Manažerské shrnutí...3 1.3. Definice

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a. Strana 1 z 9

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a.   Strana 1 z 9 Nový design ESO9 E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 z 9 Úvod... 3 Popis změn... 4 Horní lišta... 4 Strom činností... 5 Prostřední rám... 7 Horní lišta...

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Registrační číslo

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

WebLIMS. Kuk do laboratoře

WebLIMS. Kuk do laboratoře WebLIMS Kuk do laboratoře 1. Přihlášení do WebLIMS Přístup do aplikace WEBLIMS naleznete na stránkách KNL v části Pro odborníky https://www.nemlib.cz. Kliknete na odkaz tlačítko a najdete odkaz na WebLIMS

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Zápis zákazu pobytu prostřednictvím formulářů CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností 1 Zápis údajů do agendového informačního systému

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více