Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu"

Transkript

1 Geografia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v čase. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní. Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny, pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom, a samozrejme k sebe samému. Význam geografie spočíva aj v tom, že žiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky po skončení školy pri rozvoji regiónov, v ktorých žijú a použitím analýzy a syntézy dokážu porovnávať vybrané regióny medzi sebou a hodnotiť ich. V súčasnosti sa kladie dôraz na schopnosť prezentovať región. V súvislosti s európskou integráciou je potrebné, aby žiaci mali poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach regiónov, s ktorými chcú v škole alebo mimo školy spolupracovať. Dôraz sa nebude klásť len na jednoduché osvojenie encyklopedických vedomostí, ale na vysvetľovanie geografických javov, pochopenie vzájomných súvislosti, zákonitostí, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti a ich riešenie. Hlavným cieľom je zvládnutie a správne využitie nadobudnutých geografických zručností v praxi. V obsahu vzdelávania je potrebné dokázať spájať a využívať poznatky aj z iných oblastí vzdelávania (napr. z histórie, biológie, matematiky, umenia). Učebný predmet geografia vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými materiálmi a inými zdrojmi informácií. V rámci učebného plánu sa tento predmet vyučuje v klasickej učebni, resp. v učebni s interaktívnou tabuľou. Ciele učebného predmetu Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny; vysvetľovať prírodné javy na základe vedomosti; vedieť čítať mapu, orientovať sa na mape a využívať ju v praxi; poznať rozloženie prírodných a socioekonomických objektov a javov na mape Slovenska; chápať vzájomný vplyv človeka a prírody; porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek; riešiť problémy životného prostredia; komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a socioekonomických charakteristík; 332

2 navzájom porovnávať regióny a posúdiť možnosti ich ďalšieho rozvoja; prezentovať región; hľadať riešenia na otázky, vyhľadávať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať /riešiť projekt a prezentovať ho/; aplikovať získané poznatky po skončení školy pri rozvoji regiónov; získavať informácie z diagramov, schém a tabuliek s geografickou tematikou; hodnotiť javy a fakty /vzniknuté v prírode alebo zapríčinené človekom/; oceniť krásu prírodných a kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť. Obsahový vzdelávací a výkonový vzdelávací štandard Témy Obsahový štandard Výkonový štandard Geografia v praxi Zdroje poznávania v geografii Planéta Zem mapa, súradnice na mapách, tematická mapa a jej obsah, diagram, schéma, tabuľka, kartogram a kartodiagram, GPS Porovnať využitie GPS s mapou v každodennom živote. Vytvoriť vlastnú mentálnu schému a mentálnu mapu pre orientáciu v konkrétnom území. Veľkosť Zeme (polomer Zeme guľa, elipsoid), rotácia Zeme (hviezdny deň, slnečný deň), dátumová hranica, časové pásma. Obeh Zeme okolo Slnka (tropický rok) a dôsledky obehu. Mesiac, slapové javy, odliv a príliv. Vysvetliť určovanie polohy bodu na Zemi. Získať údaje z rôznych tematických máp a použiť údaje pri riešení úloh. Orientovať sa na mape. Určovať polohu ľubovoľného sídla na mape pomocou geografických súradníc. Porovnať veľkosť Zeme pri aproximácii jej tvaru ako gule a elipsoidu. Uviesť príklady dôsledkov tvaru Zeme na usporiadanie typov krajín na Zemi. Demonštrovať pohyby Zeme na modeloch, nákresoch a uviesť dôsledky jej pohybov Opísať obeh Zeme okolo Slnka, vysvetliť, dôsledky obehu na ľubovoľné miesto na Zemi. Príroda Zeme Atmosféra Zloženie atmosféry, Počasie, klíma a procesy Charakterizovať zloženie atmosféry a význam jej jednotlivých vrstiev. 333

3 Hydrosféra Litosféra v atmosfére. Rozloženie zrážok a teploty na Zemi. Prúdenie vzduchu v atmosfére. Klimatické pásma a oblasti. Zmeny klímy. Znaky globálneho otepľovania. Obeh vody na Zemi a jeho bilancia. Svetový oceán oceány a moria. Vlastnosti vody oceánov a morí. Pohyby oceánskej a morskej vody, morské prúdy, slapové javy. Význam oceánu pre človeka. Vodstvo na súši, jazerá, rieky, vodopády a podpovrchová voda. Vodou podmienené procesy a formy reliéfu. Pitná voda, jej zdroje, ich dostupnosť a jej ochrana Vrstvy Zeme, litosferické dosky, pohyb litosferických dosiek. Príčiny a dôsledky pohybu litosferických dosiek. Pohoria, kotliny, rift, priekopová prepadlina, sopka. Zemetrasné pásma, okraje litosferických dosiek. Charakterizovať zmeny klímy na Zemi a jej príčiny. Zdôvodniť rozdiely v počasí a klíme v atmosfére. Na základe tabuliek a mapy vedieť ich charakterizovať. Zhrnúť rozloženie zrážok a teplôt na Zemi. Opísať všeobecnú cirkuláciu atmosféry a jej príčiny. Na tematických mapách odlíšiť klimatické pásma a oblasti. Uviesť znaky globálneho otepľovania a aktualizovať poznatky o nich. Opísať dynamiku pohybov oceánskej a morskej vody a príčiny vzniku slapových javov. Opísať vodou podmienené procesy a formy reliéfu a ich význam pre formovanie tvárnosti krajiny. Zhodnotiť zdroje pitnej vody, na Zemi a na Slovensku, zhodnotiť ich dostupnosť a navrhnúť význam jej ochrany. Poznať stavbu zemského telesa, základných jednotiek pevnín, ich mobilitu, príčiny mobility a dopady na horotvornú činnosť, sopečnú činnosť a zemetrasenia. Porovnať mechanizmy pôsobenia endogénnych a exogénnych procesov a ich vplyv na tvorbu zemského povrchu. Zdôvodniť miesta výskytu zemetrasení, cunami a sopečných erupcií a možnosti ochrany človeka 334

4 Biosféra a pedosféra a poľnohospodárstvo Bioklimatické pásma Typy poľnohospodárskej krajiny Lesy odlesňovanie Vertikálne členenie biosféry. Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo pred nimi. Bioklimatické pásma a zóny, ako aj príčiny vertikálneho členenia biosféry. Opísať dôsledky ľudských aktivít na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo. Na základe činnosti človeka v krajine opísať typy poľnohospodárskej krajiny. Analyzovať proces odlesňovania a jeho riziká, uviesť príklady. Človek a spoločnosť aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko ZMENY NA POLITICKEJ MAPE ZEME GEOGRAFIA SÍDIEL GEOGRAFIA OBYVATEĽSTVA Štát, kolónie, politické zoskupenie, vznik nových štátov, makroregión, formulovanie kritérií Klasifikácia sídiel. Aglomerácia, konurbácia. Proces urbanizácie. Súčasné tendencie urbanizácie sveta. Rozmiestnenie obyvateľstva. Dynamika obyvateľstva. Pôrodnosť. Úmrtnosť. Prirodzený prírastok. Priemerná dĺžka života. Mechanický pohyb obyvateľstva a jeho typy. Migrácia obyvateľstva. Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia. Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva. Kultúra a spôsob života v jednotlivých regiónoch. Vymenovať významné udalosti v 19. a 20. storočí, ktoré výrazne mali vplyv na zmeny na politickej mape Zeme v súčasnosti. Sformulovať vlastné kritériá, na základe ktorých vytvorí členenie sveta na makroregióny. Porovnať druhy sídiel v rôznych častiach sveta. Na príkladoch uviesť časti sídiel. Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, Slovenska a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva,dynamiky,obyvateľstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného prírastku). Porovnať Slovensko a štáty Európy a sveta podľa tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná dĺžka života. Lokalizovať jednotlivé štáty. Definovať mechanický pohyb obyvateľstva a jeho typov s dôrazom na migráciu. Porovnať jazykovú, religióznu štruktúru 335

5 EURÓPA, ÁZIA, AFRIKA, AMERIKA, AUSTRÁLIA, SLOVENSKO GEOGRAFIA OBYVATEĽSTVA, SÍDIEL, HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA GEOGRAFIA CESTOVNÉHO RUCHU Prírodné pomery Horotvorné pohyby, endogénne sily, exogénne sily, procesy, pohorie, kotlina, nížina, úpätie, svah, ľadovcový kotol, kar, ľadovcová dolina, skalné mesto. Podnebné pásma, všeobecná cirkulácia ovzdušia, smer prúdenia vetrov, monzúny, pasáty, západné vetry, severné vetry, klimatické diagramy Bioklimaticé pásma Pásmovitosť vegetácie na Zemi príčiny a hlavné charakteristické črty jednotlivých pásiem Národné parky Pamiatky svetového dedičstva UNESCO Ekonomika a obchod v regiónoch Vznik a vývoj priemyselnej výroby. Odvetvia priemyselnej výroby. Súčasné tendencie vývoja priemyselnej výroby. obyvateľstva jednotlivých regiónov Zeme a Slovenska. Porovnať základné črty jednotlivých náboženstiev a ako ovplyvňujú spôsob života a kultúru v rôznych častiach sveta. Vysvetliť problémy utečencov príčiny a dôsledky tohto javu. Uviesť príklady kultúrnych pamiatok, aký význam majú kultúrne pamiatky pre zachovanie kultúry jednotlivých skupín obyvateľstva. Podľa mapy charakterizovať prírodné pomery jednotlivých regiónov sveta, využívať poznatky z fyzickej geografie. Používať správnu terminológiu. Porovnať oblasti podľa geografickej polohy. Určiť na mape najdôležitejšie povrchové celky a porovnať povrch v jednotlivých regiónoch. Zdôvodniť rozdielnosť tvarov povrchov v rôznych oblastiach sveta na základe horotvorných procesov. Zaradiť jednotlivé regióny sveta do podnebných pásiem, opísať hlavné podnebné činitele, ktoré pôsobia na charakter podnebia. Zaradiť jednotlivé regióny sveta do bioklimatických pásiem, porovnať ich podľa množstva zrážok, prevládajúcej vegetácie a živočíšstva. Opísať vybrané pamiatky UNESCO zameranie na prírodné lokality Analyzovať príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Uviesť príklady priemyselných odvetví a ich rozmiestnenie vo svete. Uviesť príklady technických diel na Zemi a Interpretovať rôzne spôsoby grafického znázornenia grafov 336

6 Príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné oblasti koncentrácie priemyselnej výroby. Veľké technické diela. Zahraničný obchod. Export a import. Hlavné druhy dopravy. Činitele ovplyvňujúce výstavbu dopravných ciest. Cestovný ruch Možnosti a miesta oddychu a rekreácie na Zemi a na Slovensku. Zimná a letná rekreácia lokality. Kultúrnohistorické pamiatky. Veľké športové a kultúrne podujatia a púte. zahraničného obchodu na základe exportu a importu vo vybratých regiónoch Zeme. Porovnať zahraničný obchod v rôznych regiónoch podľa vybratých dôležitých komodít. Porovnať dopravné systémy (hlavné druhy dopravy). V rôznych častiach sveta a analyzovať činitele, ovplyvňujúce výstavbu dopravných ciest. Charakterizovať regióny Slovenska z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby a ich porovnanie. Porovnať možnosti a miesta oddychu a rekreácie na zemi a na Slovensku z hľadiska sezóny a z hľadiska zamerania cestovného ruchu. Charakterizovať najvýznamnejších oblastí zimnej a letnej rekreácie. Opis známych kultúrnohistorických pamiatok vo svete (pamiatky UNESCO). OCHRANA A TVORBA KRAJINY Človek v krajine. Krajina a jej ochrana, krajina, zložky krajiny a väzby medzi nimi, životné prostredie udržateľný rozvoj. Opísať krajinu s jej zložkami v okolí školy. Uviesť príklady znečistenia krajiny v rôznych častiach sveta. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 1. Kompetencia k celoživotnému učeniu sa: mať pozitívny vzťah k učeniu a riešeniu problémov; osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa; mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy; definovať podstatné, kľúčové myšlienky; vyjadriť základné súvislosti medzi pojmami, pojmy alebo myšlienky hierarchicky usporiadať; 337

7 kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať; kriticky zhodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomiť si svoje ďalšie rozvojové možnosti. 2. Kompetencia kriticky myslieť a riešiť problémy: rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania; analyzovať problém a vyvodiť záver; uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení; porovnávať rôzne spôsoby riešenia daného problému; overiť správnosť zvoleného riešenia problému; korigovať nesprávne riešenie problému; používať osvojené spôsoby riešenia v praktickom živote. 3. Sociálne komunikačné kompetencie: Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli: využívať všetky dostupné formy komunikácie, mať adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia; prezentovať sami seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odbornú terminológiu; kultivovane vyjadrovať vlastné myšlienky, názory a postoje a obhajovať ich; zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory; obhajovať vlastný názor, argumentovať; reflektovať názor druhého; uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti. 4. Matematické kompetencie a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky:: Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli: modelovať javy a procesy; vysvetľovať javy na základe vedomostí; tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť; vyhodnocovať štatistické a grafické informácie (čítať obsah mapy, tabuľky, grafu, animácie a vedieť vyvodiť závery či prognózy z ich obsahu); rozvíjať schopnosť myslieť geograficky synteticky a komplexne. 5. Kompetencie sociálne a personálne: reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku; na základe sebareflexie stanoviť si svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami; osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine, uvedomiť si svoju zodpovednosť v tíme, tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov; odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch. 338

8 6. Kompetencie občianske: vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti; uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam; mať úctu k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam; mať odmietavý postoj k intolerancii, ku xenofóbii a násiliu; akceptovať spôsob života obyvateľov rôznych regiónov sveta. pochopiť a rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí; zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života, zaujímať k nim stanoviská a aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia. 7. Kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh; rozvíjať podnikateľské zručnosti spracúvaním projektov, ako sú napríklad modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. 8. Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: efektívne využívať IKT pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života; vyhľadávať a triediť informácie, kriticky hodnotiť ich kvalitu; nadobudnúť schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej a grafickej podobe; uvedomiť si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom; rozumieť príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 9. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: Výučba smeruje k tomu, aby žiaci : poznali pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu); správali sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám; boli tolerantní a empatickí k prejavom iných kultúr; chápali a rešpektovali odlišnosti multikultúrnej spoločnosti; uvedomili si význam prírodného a kultúrneho dedičstva, vytvorených spoločenských hodnôt; vedeli vyjadrovať emócie a kultivovať vlastné estetické vnímanie prezentovaných ukážok. Seminár z geografie 339

9 Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet seminár z geografie rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah semináru z geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v čase. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní. Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny, pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom, a samozrejme k sebe samému. Význam geografie spočíva aj v tom, že žiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky po skončení školy pri rozvoji regiónov, v ktorých žijú a použitím analýzy a syntézy dokážu porovnávať vybrané regióny medzi sebou a hodnotiť ich. V súčasnosti sa kladie dôraz na schopnosť prezentovať región. V súvislosti s európskou integráciou je potrebné, aby žiaci mali poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach regiónov, s ktorými chcú v škole alebo mimo školy spolupracovať. V rámci učebného plánu sa tento predmet vyučuje v klasickej učebni, resp. v učebni interaktívnou tabuľou. Ciele učebného predmetu Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: správne interpretovať získané poznatky o fyzických a humánnych charakteristických črtách miest, a používať vedomosti na definovanie a študovanie regiónov a ich zmien; získavať informácie z geografických zdrojov (mapy, diagramy, grafy, letecké fotografie a pod.), analyzovať a hodnotiť ich, zároveň vedieť získané poznatky interpretovať formou geografických znázornení (máp, diagramov...); vedieť vysvetliť javy prebiehajúce v prírode geografickými poznatkami; chápať vplyv človeka na prírodu, ovplyvňovanie človeka prírodou, pričiniť sa o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja; vedieť komunikovať s ľuďmi na celom svete, vážiť si kultúru a tradície jednotlivých skupín obyvateľstva, zároveň si zachovávať vlastnú identitu; vedieť aplikovať získané poznatky v bežnom živote. Obsahový vzdelávací a výkonový vzdelávací štandard 340

10 Témy Obsahový štandard Výkonový štandard Geografia v praxi Zdroje poznávania v geografii Planéta Zem mapa, súradnice na mapách, tematická mapa a jej obsah, diagram, schéma, tabuľka, kartogram a kartodiagram, GPS Porovnať využitie GPS s mapou v každodennom živote. Vytvoriť vlastnú mentálnu schému a mentálnu mapu pre orientáciu v konkrétnom území. Veľkosť Zeme (polomer Zeme guľa, elipsoid), rotácia Zeme (hviezdny deň, slnečný deň), dátumová hranica, časové pásma. Obeh Zeme okolo Slnka (tropický rok) a dôsledky obehu. Mesiac, slapové javy, odliv a príliv. Vysvetliť určovanie polohy bodu na Zemi. Získať údaje z rôznych tematických máp a použiť údaje pri riešení úloh. Orientovať sa na mape. Určovať polohu ľubovoľného sídla na mape pomocou geografických súradníc. Porovnať veľkosť Zeme pri aproximácii jej tvaru ako gule a elipsoidu. Uviesť príklady dôsledkov tvaru Zeme na usporiadanie typov krajín na Zemi. Demonštrovať pohyby Zeme na modeloch, nákresoch a uviesť dôsledky jej pohybov Opísať obeh Zeme okolo Slnka, vysvetliť, dôsledky obehu na ľubovoľné miesto na Zemi. Príroda Zeme Atmosféra Zloženie atmosféry, Počasie, klíma a procesy v atmosfére. Rozloženie zrážok a teploty na Zemi. Prúdenie vzduchu v atmosfére. Klimatické pásma a oblasti. Zmeny klímy. Znaky globálneho otepľovania. Charakterizovať zloženie atmosféry a význam jej jednotlivých vrstiev. Charakterizovať zmeny klímy na Zemi a jej príčiny. Zdôvodniť rozdiely v počasí a klíme v atmosfére. Na základe tabuliek a mapy vedieť ich charakterizovať. Zhrnúť rozloženie zrážok a teplôt na Zemi. Opísať všeobecnú cirkuláciu atmosféry a jej príčiny. Na tematických mapách odlíšiť 341

11 Hydrosféra Litosféra Biosféra a pedosféra a poľnohospodárstvo Obeh vody na Zemi a jeho bilancia. Svetový oceán oceány a moria. Vlastnosti vody oceánov a morí. Pohyby oceánskej a morskej vody, morské prúdy, slapové javy. Význam oceánu pre človeka. Vodstvo na súši, jazerá, rieky, vodopády a podpovrchová voda. Vodou podmienené procesy a formy reliéfu. Pitná voda, jej zdroje, ich dostupnosť a jej ochrana Vrstvy Zeme, litosferické dosky, pohyb litosferických dosiek. Príčiny a dôsledky pohybu litosferických dosiek. Pohoria, kotliny, rift, priekopová prepadlina, sopka. Zemetrasné pásma, okraje litosferických dosiek. Bioklimatické pásma Typy poľnohospodárskej krajiny Lesy odlesňovanie Vertikálne členenie biosféry. Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo klimatické pásma a oblasti. Uviesť znaky globálneho otepľovania a aktualizovať poznatky o nich. Opísať dynamiku pohybov oceánskej a morskej vody a príčiny vzniku slapových javov. Opísať vodou podmienené procesy a formy reliéfu a ich význam pre formovanie tvárnosti krajiny. Zhodnotiť zdroje pitnej vody, na Zemi a na Slovensku, zhodnotiť ich dostupnosť a navrhnúť význam jej ochrany. Poznať stavbu zemského telesa, základných jednotiek pevnín, ich mobilitu, príčiny mobility a dopady na horotvornú činnosť, sopečnú činnosť a zemetrasenia. Porovnať mechanizmy pôsobenia endogénnych a exogénnych procesov a ich vplyv na tvorbu zemského povrchu. Zdôvodniť miesta výskytu zemetrasení, cunami a sopečných erupcií a možnosti ochrany človeka pred nimi. Bioklimatické pásma a zóny, ako aj príčiny vertikálneho členenia biosféry. Opísať dôsledky ľudských aktivít na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo. Na základe činnosti človeka v krajine opísať typy poľnohospodárskej krajiny. Analyzovať proces odlesňovania a jeho riziká, uviesť príklady. 342

12 Človek a spoločnosť aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko ZMENY NA POLITICKEJ MAPE ZEME GEOGRAFIA SÍDIEL GEOGRAFIA OBYVATEĽSTVA Štát, kolónie, politické zoskupenie, vznik nových štátov, makroregión, formulovanie kritérií Klasifikácia sídiel. Aglomerácia, konurbácia. Proces urbanizácie. Súčasné tendencie urbanizácie sveta. Rozmiestnenie obyvateľstva. Dynamika obyvateľstva. Pôrodnosť. Úmrtnosť. Prirodzený prírastok. Priemerná dĺžka života. Mechanický pohyb obyvateľstva a jeho typy. Migrácia obyvateľstva. Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia. Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva. Kultúra a spôsob života v jednotlivých regiónoch. Vymenovať významné udalosti v 19. a 20. storočí, ktoré výrazne mali vplyv na zmeny na politickej mape Zeme v súčasnosti. Sformulovať vlastné kritériá, na základe ktorých vytvorí členenie sveta na makroregióny. Porovnať druhy sídiel v rôznych častiach sveta. Na príkladoch uviesť časti sídiel. Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, Slovenska a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva,dynamiky,obyvateľstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného prírastku). Porovnať Slovensko a štáty Európy a sveta podľa tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná dĺžka života. Lokalizovať jednotlivé štáty. Definovať mechanický pohyb obyvateľstva a jeho typov s dôrazom na migráciu. Porovnať jazykovú, religióznu štruktúru obyvateľstva jednotlivých regiónov Zeme a Slovenska. Porovnať základné črty jednotlivých náboženstiev a ako ovplyvňujú spôsob života a kultúru v rôznych častiach sveta. Vysvetliť problémy utečencov príčiny a dôsledky tohto javu. Uviesť príklady kultúrnych pamiatok, aký význam majú kultúrne pamiatky pre zachovanie kultúry jednotlivých skupín 343

13 EURÓPA, ÁZIA, AFRIKA, AMERIKA, AUSTRÁLIA, SLOVENSKO GEOGRAFIA OBYVATEĽSTVA, SÍDIEL, HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA GEOGRAFIA CESTOVNÉHO RUCHU Prírodné pomery Horotvorné pohyby, endogénne sily, exogénne sily, procesy, pohorie, kotlina, nížina, úpätie, svah, ľadovcový kotol, kar, ľadovcová dolina, skalné mesto. Podnebné pásma, všeobecná cirkulácia ovzdušia, smer prúdenia vetrov, monzúny, pasáty, západné vetry, severné vetry, klimatické diagramy Bioklimaticé pásma Pásmovitosť vegetácie na Zemi príčiny a hlavné charakteristické črty jednotlivých pásiem Národné parky Pamiatky svetového dedičstva UNESCO Ekonomika a obchod v regiónoch Vznik a vývoj priemyselnej výroby. Odvetvia priemyselnej výroby. Súčasné tendencie vývoja priemyselnej výroby. Príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné oblasti koncentrácie priemyselnej výroby. Veľké technické diela. Zahraničný obchod. Export a import. Hlavné druhy dopravy. Činitele ovplyvňujúce obyvateľstva. Podľa mapy charakterizovať prírodné pomery jednotlivých regiónov sveta, využívať poznatky z fyzickej geografie. Používať správnu terminológiu. Porovnať oblasti podľa geografickej polohy. Určiť na mape najdôležitejšie povrchové celky a porovnať povrch v jednotlivých regiónoch. Zdôvodniť rozdielnosť tvarov povrchov v rôznych oblastiach sveta na základe horotvorných procesov. Zaradiť jednotlivé regióny sveta do podnebných pásiem, opísať hlavné podnebné činitele, ktoré pôsobia na charakter podnebia. Zaradiť jednotlivé regióny sveta do bioklimatických pásiem, porovnať ich podľa množstva zrážok, prevládajúcej vegetácie a živočíšstva. Opísať vybrané pamiatky UNESCO zameranie na prírodné lokality Analyzovať príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Uviesť príklady priemyselných odvetví a ich rozmiestnenie vo svete. Uviesť príklady technických diel na Zemi a Interpretovať rôzne spôsoby grafického znázornenia grafov zahraničného obchodu na základe exportu a importu vo vybratých regiónoch Zeme. Porovnať zahraničný obchod v rôznych regiónoch podľa vybratých dôležitých komodít. Porovnať dopravné systémy (hlavné druhy dopravy). V rôznych častiach sveta a analyzovať činitele, ovplyvňujúce výstavbu dopravných 344

14 výstavbu dopravných ciest. Cestovný ruch Možnosti a miesta oddychu a rekreácie na Zemi a na Slovensku. Zimná a letná rekreácia lokality. Kultúrnohistorické pamiatky. Veľké športové a kultúrne podujatia a púte. ciest. Charakterizovať regióny Slovenska z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby a ich porovnanie. Porovnať možnosti a miesta oddychu a rekreácie na zemi a na Slovensku z hľadiska sezóny a z hľadiska zamerania cestovného ruchu. Charakterizovať najvýznamnejších oblastí zimnej a letnej rekreácie. Opis známych kultúrnohistorických pamiatok vo svete (pamiatky UNESCO). OCHRANA A TVORBA KRAJINY Človek v krajine. Krajina a jej ochrana, krajina, zložky krajiny a väzby medzi nimi, životné prostredie udržateľný rozvoj. Opísať krajinu s jej zložkami v okolí školy. Uviesť príklady znečistenia krajiny v rôznych častiach sveta. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 1. Kompetencia k celoživotnému učeniu sa: mať pozitívny vzťah k učeniu a riešeniu problémov; osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa; mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy; definovať podstatné, kľúčové myšlienky; vyjadriť základné súvislosti medzi pojmami, pojmy alebo myšlienky hierarchicky usporiadať; kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať; kriticky zhodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomiť si svoje ďalšie rozvojové možnosti. 2. Kompetencia kriticky myslieť a riešiť problémy: rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania; analyzovať problém a vyvodiť záver; 345

15 uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení; porovnávať rôzne spôsoby riešenia daného problému; overiť správnosť zvoleného riešenia problému; korigovať nesprávne riešenie problému; používať osvojené spôsoby riešenia v praktickom živote. 3. Sociálne komunikačné kompetencie: Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli: využívať všetky dostupné formy komunikácie, mať adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia; prezentovať sami seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odbornú terminológiu; kultivovane vyjadrovať vlastné myšlienky, názory a postoje a obhajovať ich; zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory; obhajovať vlastný názor, argumentovať; reflektovať názor druhého; uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti. 4. Matematické kompetencie a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky:: Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli: modelovať javy a procesy; vysvetľovať javy na základe vedomostí; tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť; vyhodnocovať štatistické a grafické informácie (čítať obsah mapy, tabuľky, grafu, animácie a vedieť vyvodiť závery či prognózy z ich obsahu); rozvíjať schopnosť myslieť geograficky synteticky a komplexne. 5. Kompetencie sociálne a personálne: reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku; na základe sebareflexie stanoviť si svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami; osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine, uvedomiť si svoju zodpovednosť v tíme, tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov; odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch. 6. Kompetencie občianske: vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti; uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam; mať úctu k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam; mať odmietavý postoj k intolerancii, ku xenofóbii a násiliu; akceptovať spôsob života obyvateľov rôznych regiónov sveta. 346

16 pochopiť a rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí; zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života, zaujímať k nim stanoviská a aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia. 7. Kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh; rozvíjať podnikateľské zručnosti spracúvaním projektov, ako sú napríklad modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. 8. Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: efektívne využívať IKT pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života; vyhľadávať a triediť informácie, kriticky hodnotiť ich kvalitu; nadobudnúť schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej a grafickej podobe; uvedomiť si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom; rozumieť príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 9. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: Výučba smeruje k tomu, aby žiaci : poznali pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu); správali sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám; boli tolerantní a empatickí k prejavom iných kultúr; chápali a rešpektovali odlišnosti multikultúrnej spoločnosti; uvedomili si význam prírodného a kultúrneho dedičstva, vytvorených spoločenských hodnôt; vedeli vyjadrovať emócie a kultivovať vlastné estetické vnímanie prezentovaných ukážok. 347

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Seminár z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet seminár z geografie rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

5 ročné bilingválne štúdium

5 ročné bilingválne štúdium UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PREDMET: GEOGRAFIA 5 ročné bilingválne štúdium 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia v gymnaziálnom štúdiu podobne ako v základnej škole

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PREDMET: GEOGRAFIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE VŠEOBECNÉ 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia v gymnaziaálnom štúdiu podobne ako v základnej

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Učebný predmet geografia

Učebný predmet geografia Učebný predmet geografia Charakteristika predmetu : Obsah predmetu sa odvíja od poznania jedinečnosti planéty Zem. Pri pochopení princípov existencie Zeme je predpoklad, že pri získaní príslušných kompetencií

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky G E O G R A F I A. U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium. povinný učebný predmet

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky G E O G R A F I A. U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium. povinný učebný predmet Ministerstvo školstva Slovenskej republiky U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium G E O G R A F I A povinný učebný predmet Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2.4.1997

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a komunikácia Anglický jazyk šiesty 4hod týž/132hod ročne 1. Charakteristika predmetu zhoduje sa so ŠVP 2. Ciele predmetu Cieľové zameranie

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Kompetenčný profil žiaka príloha A

Kompetenčný profil žiaka príloha A Kompetenčný profil žiaka príloha A Pri formulovaní kompetencií žiaka sme vychádzali z nasledujúcich teoretických východísk: Kompetencie chápeme ako prienik troch množín: vedomosti, zručnosti, motívy a

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium APLIKOVANÁ EKONÓMIA. 3. ročník

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium APLIKOVANÁ EKONÓMIA. 3. ročník Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium APLIKOVANÁ EKONÓMIA 3. ročník Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z aplikovanej ekonómie pre 3.ročník je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA

PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA PROFIL ABSOLVENTA GYMNÁZIA ROZVOJ OSOBNOSTI ABSOLVENT VIE: uvedomiť si svoje hodnotové hierarchie a zaujať samostatný a zodpovedný postoj a zároveň sa snaží sa reflektovať svoje predsudky, zvážiť svoje

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE VYUČOVACIEHO PREDMETU RUP ZMENA KVALITY VÝKONU: 1 vyučovacia hodina - reprezentácia a nástroje - práca s tabuľkami ŠPECIFICKÉ VÝKONY: používať konkrétne

Více

Didaktika geografie 2 seminár

Didaktika geografie 2 seminár Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne,

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu Predmet: Technika Charakteristika predmetu Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Geografia gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom GEOGRAFIA ÚVOD

Geografia gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom GEOGRAFIA ÚVOD GEOGRAFIA ÚVOD V záujme skvalitnenia výučby geografie na gymnáziách je dôležité, aby obsah predloženého vzdelávacieho štandardu rešpektoval reálne možnosti škôl a využiteľnosť poznatkov v každodennom živote.

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

UČEBNÉ OSNOVY Všeobecnovzdelávacích predmetov

UČEBNÉ OSNOVY Všeobecnovzdelávacích predmetov STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Komenského 16, 082 71 Lipany UČEBNÉ OSNOVY Všeobecnovzdelávacích predmetov Vypracovala: PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Škola: Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více