Svařování netavící se elektrodou v inertní atmosféře metoda TIG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svařování netavící se elektrodou v inertní atmosféře metoda TIG"

Transkript

1 KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Svařování netavící se elektrodou v inertní atmosféře metoda TIG doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE

2 Princip svařování metodou WIG/TIG Při svařování metodou TIG hoří oblouk mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním materiálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před okolní atmosférou zajišťuje inertní ochranný plyn o čistotě minimálně 99,995 %. Svařování je možné realizovat ručně nebo automaticky a to s přídavným drátem, nebo bez něho. Metoda 141 Obloukové svařování W elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG). Metoda 142 Obloukové svařování W elektrodou v inertním plynu bez přídavného materiálu. Metoda 143 Obl. svařování W elektrodou v inertním plynu s plněnou elektrodou, nebo tyčí. Metodu 145 Obl. svařování W elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plným drátem, nebo tyčí. Metodu 146 Obl. svařování W elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plněnou elektrodou, nebo tyčí. Metodu 147 Obl. svařování W elektrodou s aktivním podílem plynu v jinak inertním plynu.

3 Výhody použití metody WIG/TIG Technologické a metalurgické výhody: Inertní plyn zajišťuje efektivní ochranu svarové lázně i přehřáté oblasti ZM před účinky atmosféry. Inertní plyn zabraňuje propalu prvků a tím i vzniku strusky. Výsledkem je čistý povrch svaru. Dochází k příznivému formování housenky na straně povrchu i v kořenové části svaru. Nevyžaduje použití tavidel, ale tavidla použít lze. Vytváří stabilní elektrický oblouk v širokém rozmezí svařovacích proudů. Zajišťuje vysokou operativnost při svařování v polohách. Vytváří svary vysoké celistvosti i u materiálů náchylných na naplynění a oxidaci při zvýšených teplotách. Jednoduchá obsluha a přesná regulace svařovacích parametrů. Svarová lázeň je viditelná a snadno ovladatelná. Možnost velmi přesného dávkování množství tepla vneseného do svaru. Svařovací oblouk je velmi flexibilní, jeho tvar a směr lze snadno ovládat magnetickým polem.

4 Oblasti použití metody WIG/TIG Svařované konstrukce z vysokolegovaných ocelí pro chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, ale i pro tepelnou a jadernou energetiku. Svařování žárupevných a žáruvzdorných ocelí pro stavbu kotlů, výměníků, tlakových nádob a pecí. Použití v oblasti letectví a kosmonautiky při svařování titanu i dalších speciálních kovů a slitin. Svařování hliníkových slitin v oblasti dopravy i všeobecného strojírenství.

5 Zařízení pro svařování metodou TIG

6 Zdroje svařovacího proudu pro TIG svařování Jako zdroje pro svařování metodou TIG se zpravidla používají klasické usměrňovače, nebo invertory. Zdroje jsou dále vybaveny různými druhy zapalování oblouku, kdy se oblouk zapaluje dotykem LIFT ARC, nebo bezdotykově pomocí vysokofrekvenčního, vysokonapěťového zapalování HF. Druhy svařovacích proudů při svařování metodou TIG Svařování stejnosměrným proudem (DC direct current). Svařování střídavým proudem (AC alternating current). Svařování impulzním proudem. Lift Arc. Před zapálením oblouku se hrot elektrody přivede do kontaktu s povrchem kovu, stiskne tlačítko na hořáku, po oddálení hořáku a uvolnění tlačítka se rozhoří oblouk o nastavené intenzitě HF. Hořák se přiblíží k povrchu svařovaného materiálu po stisknutí tlačítka na hořáku dojde k HF výboji, který ionizuje prostor mezi hrotem elektrody a kovem a zapálí oblouk.

7 Zdroje svařovacího proudu pro TIG svařování Jako zdroje pro svařování metodou TIG se zpravidla používají klasické usměrňovače, nebo invertory. Zdroje jsou dále vybaveny různými druhy zapalování oblouku, kdy se oblouk zapaluje dotykem LIFT ARC, nebo bezdotykově pomocí vysokofrekvenčního, vysokonapěťového zapalování HF. Druhy svařovacích proudů při svařování metodou TIG Svařování stejnosměrným proudem (DC direct current). Svařování střídavým proudem (AC alternating current). Svařování impulzním proudem.

8 Zdroje svařovacího proudu pro TIG svařování Stejnosměrný proud DC Svařování stejnosměrným proudem je základním způsobem zapojení při svařování metodou TIG. Stejně jako u ostatních obloukových metod, také zde je možno použít přímou, či obrácenou polaritu. Při přímé polaritě je elektroda zapojená na záporný pól a základní materiál na pól kladný. Rozdělení tepla oblouku je nerovnoměrné a přibližně 1/3 tepla připadá na elektrodu a 2/3 celkového tepla se přenáší do základního materiálu. Díky tomu není elektroda tepelně přetěžovaná a naopak u svarové lázně je dosaženo velké hloubky závaru. Svařování stejnosměrným proudem s přímou polaritou se používá ke svařování všech typů ocelí a také na svařování mědi, niklu, titanu a jejich slitin. Dá se použít i na svařování hliníku, ale v ochranné směsi Ar musí být nejméně 75% He. Nepřímá polarita není využívána z důvodu vysoké tepelné zátěže elektrody. Výjimečně se dá použít při svařování hliníkových tenkostěnných svarků pomocí nízkých proudů.

9 Zdroje svařovacího proudu pro TIG svařování Střídavý proud AC Svařování střídavým proudem se, z důvodu čistícího účinku, využívá při svařování hliníku, hořčíku a jejich slitin. Největším problémem při svařování hliníku je vrstvička oxidu hlinitého Al 2 O 3, chránící povrch hliníku proti další oxidaci. Tato vrstvička má teplotu tavení 2050 C a při použití DC proudu v argonu brání metalurgickému spojení hliníku s teplotou tavení 658 C. K čistícímu účinku dochází při připojení elektrody na kladný pól zdroje. Na ZM se vytvoří katodová skvrna, která není stabilní a přeskakuje na místa nejvíce pokrytá oxidy. Tato místa potřebují k emisi elektronů nejnižší energii a po zasažení katodovou skvrnou se snadněji odpaří. Druhou formou čistícího účinku je mechanické odstraňování oxidů, bombardováním kladnými ionty argonu vzniklými při ionizaci plynu. Kladné ionty mají relativně velkou hmotnost a jsou urychleny směrem ke svarové lázni, kde působí mechanickým účinkem a docílí tak stažení oxidů k okraji svarové lázně. Při kladném zapojení elektrody se oxidy rozruší, ale vzniká pouze malý závar. Vysoká hloubka závaru je dosažena při zapojení elektrody na záporný pól, kdy do svarové lázně dopadají urychlené elektrony.

10 Zdroje svařovacího proudu pro TIG svařování Impulzní proud Při impulzním svařování se intenzita proudu mění pravidelně s časem mezi dvěmi úrovněmi proudu (I z základním proudem a I p proudem impulzním). Podle charakteru zdroje může mít průběh impulzu různý tvar (pravoúhlý, lichoběžníkový, sinusový atd.). Základní proud I z zajišťuje pouze ionizaci oblouku v čase t z kdy se nesvařuje a jeho hodnota je nízká (10 15 A). Pokud je doba t z strávená na základním proudu dvojnásobkem doby pulzu t p, dochází k úplnému ztuhnutí svarové lázně. Pokud je doba kratší, lázeň neztuhne zcela, ale zmenší svůj rozměr. Takový průběh je volen při požadavku na hladký povrch svaru s plynulým přechodem do ZM.

11 Impulzním proudem I p použitém v čase t z dochází k natavení svarové lázně a přídavného materiálu. Rozměry svarové lázně jsou závislé především na hodnotě impulzního proudu a době jeho trvání. Díky tomu lze dosáhnout přesné regulace svařovacího režimu, dávkování tepla vneseného do svaru a tvarování svarové lázně. Efektivní hodnota proudu je při impulzním svařování nižší než při svařování s konstantním proudem, a proto vykazují svary malou TOO, velmi dobré plastické vlastnosti a menší deformace. Zdroje svařovacího proudu pro TIG svařování Impulzní proud Při impulzním svařování se intenzita proudu mění pravidelně s časem mezi dvěmi úrovněmi proudu (I z základním proudem a I p proudem impulzním). Podle charakteru zdroje může mít průběh impulzu různý tvar (pravoúhlý, lichoběžníkový, sinusový atd.).

12 Zdroje svařovacího proudu pro TIG svařování Součet časů impulzního a základního proudu dává dohromady celkový čas cyklu t c určující frekvenci pulzního svařování. Při impulzním svařování se používají tyto základní modulace proudu: Dlouhé pulzy s t p (1 až 10 sekund), pro materiály tloušťky 4 až 6 mm. Střední pulzy s frekvencí 1 až 100 Hz, při svařování tlouštěk od 0,8 do 5 mm. Velmi krátké pulzy s frekvencí 1 až 20 MHz, pro tloušťky 0,2 až 0,8 mm na speciálních ocelích, nebo Ti. Impulzní svařování je třeba sladit s rychlostí. Čím vyšší je frekvence, tím vyšší může být svařovací rychlost. Aplikace impulzního svařování Svařování tenkých plechů, legovaných ocelí, mědi a jejích slitin. Svařování rozdílných tlouštěk. Polohové svary. Svařování materiálů citlivých na přehřátí. Výhody impulzního svařování Lepší celistvost, mechanické a plastické vlastnosti svarů. Snížení tepelného ovlivnění materiálu a menší deformace. Velmi dobré formování a vzhled svarové housenky. Široká oblast regulace svařovacího proudu. Svařování plechů tlouštěk 0,5 až 5 mm bez použití podložek.

13 Statická charakteristika zdroje Zdroje pro svařování metodou TIG používají strmou statickou charakteristiku zdroje, která je necitlivá na změny délky oblouku a tedy i na chvění ruky svařeče.

14 Svařovací hořáky TIG Hořáky zajišťují přívod proudu k elektrodě, přívod a usměrnění ochranného plynu, fixování wolframové elektrody a zajištění chlazení hořáku. Patří mezi nejzatíženější části svařovacího zařízení. Podle chlazení se rozdělují na: Chlazené procházejícím plynem (do cca 150 A). Chlazené vodou pro ruční i strojní svařování (300 až 500 A).

15 Svařovací hořáky TIG

16 Svařovací hořáky TIG Průměr plynové trysky se volí podle požadované plochy, kterou je třeba chránit. Orientační doporučené průměry plynových trysek, podle hodnoty použitého proudy, jsou uvedeny v tabulce. Pro zlepšení plynové ochrany se často používají plynové čočky (sítka), která prodlouží laminární proudění plynu a umožní tak větší vysunutí elektrody a tedy i snadnější přístup k místu svařování. Díky plynovým sítkům je možné elektrodu vysunout na 15 až 20 mm a kromě toho pomáhají snížit průtokové množství ochranného plynu až o 50%. Proudový rozsah (A) Průměr plynové trysky (mm) Do

17 Průtok ochranného plynu Nastavení optimálního průtoku ochranného plynu závisí na těchto parametrech: Druh svařovaného materiálu, Typ použitého ochranného plynu, Hodnota použitého proudu, Velikost plynové trysky, Typ spoje, Poloha svařování, Úhel sklonu hořáku, Proudění okolního vzduchu. Ke kontrole správného množství plynu na výstupní trysce se používají průtokoměry s kuličkou. K zajištění dokonalé ochrany svarové lázně, základního materiálu i elektrody je svařovací zařízení vybaveno funkcí tzv. předfuku plynu (2 až 5 s), který je spuštěn před zapálením oblouku. Také při ukončení svařování je třeba chránit chladnoucí elektrodu, svarový kov i TOO do doby, kdy již nehrozí oxidace. K tomu se používá dofuk, realizovaný ještě 5 až 10 sekund po ukončení svařování. Každý hořák je vybaven spínačem proudu umožňujícím využít dvou nebo čtyř kontaktní zapínání a vypínání el. proudu. Často také obsahuje potenciometr, kterým lze regulovat hodnotu proudu v průběhu svařování, případně spínač k plynulé nebo skokové změně předem nastavených hodnot proudu.

18 Netavící se elektrody pro TIG svařování Netavící se elektrody používané metodou TIG se vyrábějí ze spékaného wolframu, který má teplotu tavení 3380 C. Elektrody jsou vyráběny buď zcela bez příměsí (legur) o čistotě 99,9% W, nebo legované oxidy prvků jako je Thorium (Th), Lanthan (La), Cer (Ce), Zirkon (Zr) a Ytrium (Y), které jsou v elektrodě rovnoměrně rozptýleny. Přidáním uvedených oxidů se snižuje teplota elektrody až o 1000 C. Díky tomu se zvyšuje její životnost, zlepšuje se zapalování oblouku i jeho stabilita, zejména díky zvýšené emisi elektronů. Lepší emisivity je dosaženo snížením výstupní práce potřebné k uvolnění elektronů. Materiál Výstupní práce elektronů (ev) Teplota tavení ( C) Wolfram 4,24 5, Oxid thoričitý ThO 2 2,0 3, Oxid lanthanitý La 2 O 3 1,7 4, Oxid zirkoničitý ZrO Oxid ceričitý CeO 2 1,8 2, Oxid hafničitý HfO Oxid ytritý Y 2 O 3 1,9 3, Oxid wolframový WO

19 Klasifikace wolframových elektrod Klasifikace wolframových elektrod je definována normou ČSN EN ISO 6848 (duben 2016 anglicky) a je založena na jejich chemickém složení. Každá wolframová elektroda je vždy nejprve označena písmenem W, za kterým následuje chemické označení hlavního přísadového oxidu a dále pak číslice udávající hmotnostní % přísady oxidu násobené deseti. Pokud není do wolframu přidána žádná přísada, je taková elektroda označena písmeny WP (Pure=čistý). Aby byly elektrody mezi sebou dobře rozlišitelné, používá se na jednom jejich konci barevné značení široké nejméně 3 mm, případně mohou být elektrody v blízkosti jednoho konce označeny klasifikačními značkami. V případě použití elektrody s chemickým složením nedefinovaným normou, je taková elektroda označena písmeny WG, za nimiž následuje chemická značka a číslice udávající množství hlavního přísadového oxidu.

20 Klasifikace a barevné značení elektrod

21 Klasifikace a barevné značení elektrod ISO 6848 WLa15 Jde o wolframovou elektrodu dotovanou 1,3 až 1,7 hm. % La 2 O 3, nečistotami nepřesahujícími 0,1 hm. % a zbytkem wolframu. ISO 6848 WG La15Ce0,5Zr0,5 Jde o wolframovou elektrodu dotovanou 1,3 až 1,7 hm. % La 2 O 3, 0,05 hm. % CeO 2, 0,05 hm. % ZrO 2, nečistotami nepřesahujícími 0,1 hm. % a zbytkem wolframu.

22 Standardně vyráběné rozměry elektrod

23 Standardně vyráběné rozměry elektrod Pro svařování metodou TIG může být použit stejnosměrný proud s přímou i nepřímou polaritou, stejně jako proud střídavý. Tabulka A.1 uvádí jaký druh proudu je vhodné, při svařování metodou TIG, pro daný typ materiálu použít.

24 Volba průměru elektrody, v závislosti na hodnotě proudu

25 Okruh použití wolframových elektrod WP - je vhodná pro svařování slitin hliníku střídavým proudem, kde vyniká dobrou stabilitou oblouku. Naopak nevhodná je pro svařování stejnosměrným proudem. Jako jediná se WP elektroda nebrousí do špičky. WTh - obsah thoria způsobuje snížení výstupní práce a zvýšení emise elektronů. Se stoupajícím obsahem Th se zlepšuje zapalovací vlastnosti, trvanlivost a proudová zatížitelnost. Hlavní použití je při svařování vysoce legovaných a nerez ocelí stejnosměrným proudem, kde vykazují výborné vlastnosti. Thorium je ale radioaktivní prvek. Se stoupajícím obsahem Th roste radioaktivita (záření alfa). Radioaktivní částice se usazují v plících a mohou způsobit rakovinu. Proto je nutné důkladné odsávání při broušení elektrod i při svařování. V dohledné době lze očekávat přechod od WTh elektrod k elektrodám WCe a WLa. WCe elektrody s oxidy céru jsou univerzální pro téměř všechna použití. Lze je použít pro svařování stejnosměrným i střídavým proudem. Jsou vhodné pro svařování nelegovaných i legovaných ocelí, slitin hliníku, slitin titanu, niklu, mědi a hořčíku. WCe elektrody mají svářecí vlastnosti podobné jako WTh elektrody: velmi dobré zapalovací vlastnosti - i při teplé elektrodě, dobrá trvanlivost a proudová zatížitelnost. Podstatně méně však zatěžují životní prostředí a zdraví svářeče.

26 Okruh použití wolframových elektrod WLa - lanthanované elektrody jsou stejně jako WCe elektrody univerzální pro téměř všechna použití při svařování střídavým i stejnosměrným proudem. Lanthanované elektrody předstihují cerované zejména v oblasti nízkých proudů. Jsou tak vhodné i pro svařování plasmou a mikroplasmou. Vyšší podíl lathanu usnadňuje zapalování, zejména při automatizovaném svařování. WZr - obsah Zr minimalizuje tvorbu wolframových vměstků ve svarovém kovu. Použití je hlavně pro střídavý proud a tedy pro svařování hliníkových materiálů (náhrada WP elektrod). Pro stejnosměrný proud jsou použitelné podmíněně. Obecně se dnes jako standardy používají zejména elektrody WCe 20 (šedá) a WLa 15 (zlatá). Tyto typy pokrývají široký okruh materiálů jako je: Hliník, nerez, uhlíková ocel, bronz,

27 Broušení wolframových elektrod Tvar konce elektrody ovlivňuje podstatným způsobem průběh svařování a kvalitu svaru. Elektrody se brousí do špičky. Délka špičky má být asi 1-1,5 násobek průměru (pro pr. 2,4 mm = délka špičky 2,4-3,6 mm). Špička elektrody má být po broušení otupena tak, aby průměr otupení špičky byl cca. 10% průměru elektrody. (elektroda pr. 2,4 mm = cca 0,24 mm). Otupení způsobí významné snížení zatížení špičky a tím zřetelné prodloužení životnosti. Před broušením je nutno zkontrolovat, aby konec elektrody nebyl nalomen nebo naříznut.

28 Broušení wolframových elektrod Broušení se musí provádět jen lehkým tlakem, protože při velké tvorbě tepla může dojít rovněž k napětí v zrnech a poškození hranic zrn. Je nutné používat brusný kotouč s co nejjemnějším zrnem. Čím je broušení jemnější, tím vyšší je životnost elektrody. Ideální je použití speciální brusky na wolframové elektrody. Směr broušení: je důležité brousit elektrodu podélně tak, aby vrypy po broušení byly rovnoběžně s podélnou osou elektrody. Při příčném broušení způsobují rýhy nestabilní oblouk a vylamování částeček wolframu, které se potom mohou dostat do lázně.

29 Broušení wolframových elektrod Spolu s průměrem elektrody má úhel nabroušení elektrody rozhodující vliv na kvalitu svaru. Vyobrazení znázorňuje, jaký tvar má tavná lázeň při stejném proudu ale různých úhlech špičky. Oblouk je zrcadlovým obrazem úhlu broušení. Ostrý úhel elektrody přenáší energii na malou plochu s velkým natavením, tupý úhel přenáší stejný svařovací proud na velkou plochu s poměrně mělkým natavením. Pro stejnosměrný proud jsou doporučeny tyto hodnoty vrcholového úhlu elektrody: Do 20 A až 100 A 60 až až 200 A 90 až 120 Nad 200 A 120 a) b) c) a) Ruční svařování střídavým proudem. b) Ruční svařování stejnosměrným proudem c) Strojní svařování stejnosměrným proudem

30 Ochrana kořene svaru formovací plyny Formovací plyny se používají jako ochrana proti oxidaci kořene svaru a blízké TOO. Jde o plyny inertní, redukční, nebo nereagující se svařovaným materiálem. Pro vysokolegované austenitické oceli a pro niklové slitiny lze jako formovací plyny použít směsi Ar + 2 až 10% H 2 a/nebo N až 20% H 2, protože tyto slitiny nejsou náchylné na vodíkovou křehkost. Ostatní materiály feritické, bainitické a martenzitické oceli, Ti. Zr atd. musí být z důvodu nebezpečí vzniku trhlin nebo pórovitosti chráněny inertními plyny Ar, He. Při svařování dutých těles, nebo trubek je možné snížit spotřebu ochranného plynu pomocí ucpávek a těsnících čel. Při svařování ve svislé poloze je při použití formovacího plynu těžšího než vzduch třeba přivádět plyn do spodní části, aby tvořící se plynový válec vytěsnil vzduch bez promísení. V případě lehčího plynu je plyn přiváděn do horní části a vzduch je vytlačován spodem.

31 Ochrana kořene svaru formovací plyny

32 Přídavné materiály Přídavné materiály pro metodu TIG se rozděluji na svařovací tyčky určené pro ruční svařování a na svařovací dráty určené pro svařování strojní. Svařovací tyčky jsou dráty kruhového průřezu o průměrech 1 až 8 mm a délce 600 až 1000 mm. Používají se tyčky plného průřezu, nebo plněné legujícími přísadami. Svařovací dráty jsou přesné dráty kruhového průřezu rovnoměrně navinuté na cívkách. Dodávají se zpravidla v průměrech 0,6 až 2,4 mm a jsou podávány mech. Funkce přídavných materiálů TIG a) Doplnit objem svarového kovu a vytvořit svar požadovaného tvaru a průřezu. b) Legovat svarový kov přísadami, které zlepšují užitné vlastnosti svaru. c) Dodat do svaru přísady zajišťující desoxidaci, odplynění a příznivě ovlivňující metalurgické děje. d) Zlepšit formování svaru, smáčení svarových ploch a operativnost při svařování v polohách. Označování přídavných materiálů pro metodu TIG je uvedeno v normě ČSN EN ISO 636 (červenec 2016 anglicky) Svařovací materiály tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

33 Přídavné materiály označení a klasifikace Norma ČSN EN ISO 636 stanovuje požadavky na klasifikaci tyčí a drátů pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, s minimální mezí kluzu až do 500 MPa, nebo s minimální pevností v tahu 570 MPa, wolframovou elektrodou v inertním plynu. Pro uvedené hodnoty jde o stav po svaření, nebo po tepelném zpracování následujícím po svaření. Existují dva způsoby značení. Systém založený na mezi kluzu a na průměrné nárazové práci 47 J u svarového kovu označovaný ISO 636-A a systém založený na pevnosti v tahu a na průměrné nárazové práci svarového kovu 27 J označovaný ISO 636-B. Klasifikační označování jsou založena na přístupech udávající pevnostní a rázové vlastnosti svarového kovu získaného z tyčí nebo drátů. Tyče nebo dráty musí být vždy klasifikovány podle jejich chemického složení. Vlastní klasifikace se skládá ze čtyř částí: 1. Označení způsobu svařování. 2. Označení meze kluzu, nebo meze pevnosti svarového kovu. 3. Označení nárazové práce svarového kovu. 4. Označení chemického složení použitých tyčí nebo drátů. Označení pro navařený kov metodou obloukového svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu musí mít na začátku uvedeno písmeno W. ISO 636-A-W ISO 636-B-W

34 Přídavné materiály označení a klasifikace Označení pevnosti a tažnosti svarového kovu klasifikací dle meze kluzu a nárazové práce 47 J a meze pevnosti a nárazové práce 27 J, je dáno tabulkami 1A a 1B v normě ČSN EN ISO 636. Příklad pro označení mechanických vlastností. ISO A-W 35 ISO 636-B-W 43A ISO 636-B-W 43P

35 Přídavné materiály označení a klasifikace Označení nárazové práce čistého kovu dle meze kluzu a nárazové práce 47 J a meze pevnosti a nárazové práce 27 J, je dáno tabulkou 2 v normě ČSN EN ISO 636. Číslo udává teplotu pro danou hodnotu nárazové práce. ISO 636-A-W 35 A ISO 636-A-W 35 4 ISO 636-B-W 43A Y ISO 636-B-W 43P 6

36 Přídavné materiály označení a klasifikace Dle zkratkovitého označení je možné v uvedené normě nalézt chemické složení svařovacího drátu. Celkem je použito 8 zkratek pro klasifikaci dle meze kluzu a nárazové práce 47 J. ISO 636-A-W 35 A 2Si ISO 636-B-W 43A Y 2Si ISO 636-A-W Ni1 ISO 636-B-W 43P 6 3Ni1

37 Technika ručního svařování TIG Ruční TIG svařování je charakterizováno polohou a pohybem hořáku a přídavného materiálu vůči svarové lázni. Technika svařování TIG připomíná svařování plamenem, pouze je místo plamene použit elektrický oblouk. Při svařování je důležité, aby přídavný drát při svařování zůstával v oblasti ochranného plynu a nebyl kontaminován vzduchem. Při kontaminaci by došlo k oxidaci ohřátého konce a zanesení oxidů do svarové lázně. Metodou TIG se dá svařovat ve všech polohách. Zpravidla se svařuje zprava do leva (u praváků), kdy přídavný materiál couvá před hořákem a je postupně podáván na okraj svarové lázně. Povrch svaru je formován obloukem. V základní poloze PA je poloha hořáku kolmá k příčné ose svaru, čímž je zajištěn rovnoměrný ohřev obou polovin svařovaného materiálu. V podélné ose je hořák odkloněn cca 10 vzad od kolmice v místě hoření oblouku a tyčka je odkloněna 60 až 80 vpřed.

38 Technika ručního svařování TIG

39 Doporučené rozměry svarových ploch TIG

40 Průvarkové TIG svařování

41 Strojní svařování metodou TIG Mechanizované a robotizované TIG svařování se oproti ručnímu svařování vyznačuje lepší ekonomičností a kvalitou svaru. Cílem strojního svařování je: Zvýšení kvality a užitných vlastností svarového spoje s vyloučením vlivu manuálního vedení hořáku (kolísání délky oblouku, nepřesnost vedení hořáku v úkosu, kolísání rychlosti svařování, nedostatky plynové ochrany atd.). Vyšší hospodárnost procesu úsporou plynu a přídavných materiálů. Snížit podíl lidské práce při nedostatku kvalifikovaných svářečů. Vyšší produktivita použitím vyšší rychlosti svařování a využitím vysokovýkonných variant (metoda horkého drátu, vícehořákové svařování). Strojní svařování se používá pro mechanizované způsoby svařování rovinných svarových spojů z vysokolegovaných ocelí i hliníku do tlouštěk cca 5 mm. Významné zastoupení má strojní TIG svařování i v oblasti svařování trubek a kombinací trubka-trubkovnice při výrobě tepelných výměníků. Jde o tzv. orbitální svařování.

42 Orbitální svařování trubek metodou TIG

43 Orbitální TIG svařování trubka-trubkovnice

44 Strojní svařování metodou TIG Strojní TIG svařování má mnoho výkonnějších modifikací oproti ručnímu svařování jde například o: Svařování zúženým obloukem (vyšší stabilita oblouku), kde je zúžení dosaženo použitím menšího průměru plynové trysky (vnitřní průměr trysky = průměr elektrody + 2 až 4 mm). Pro I (Cu, Al) svary bez mezery do 5 mm tl. Tandemové svařování TIG/TIG, nebo TIG/MIG, kde přední hořák je použit k předehřevu a zadní ke svařování. Použití pro oceli vyžadující předehřev a pro slitiny mědi až do tloušťky 10 mm. Svařování MULTIWIG (multikatoda) je dvou až čtyř obloukové svařování, kde je vzdálenost elektrod tak malá, že se vytváří pouze jedna dlouhá svarová lázeň. Multikatodové svařování umožňuje svařovat rychlostí do 10 m.min -1 a používá se pro podélné spoje u tenkých trubek. Oboustranné TIG svařování zkracuje dobu svařování spoje a eliminuje úhlové deformace svaru. Využití vysokého obsahu H 2 ve směsi s Ar. Běžně se používá do 15%, ale je známo použití až 35% vodíku. Zvyšuje se průvar a rychlost svařování. Svařování horkým drátem. Při tomto způsobu je přiváděný drát předehříván odporovým teplem při průchodu proudu napájeného zvláštním zdrojem. Drát je do tavné lázně při teplotě blížící se teplotě tavení. Tato metoda umožňuje až 4x vyšší výkon navaření, nižší nebezpečí pórovitosti svaru, lepší přenos legujících prvků do svaru, minimální ochlazení svarové lázně přiváděným přídavným materiálem, vyšší svařovací rychlost a nižší ovlivnění základního materiálu.

45 Bezpečnost při svařování metodou TIG Jde zejména o velmi intenzivní UV záření vznikající díky relativně dlouhému a stabilně hořícímu oblouku, který není cloněn. Proto je zakrytí všech částí těla nutnou podmínkou ochrany zdraví při svařování. Zvýšené nebezpečí vzniku ozónu, zejména při svařování vysokolegovaných austenitických ocelí v argonu. Nejméně ozónu vzniká při svařování hliníku střídavým proudem v argonu. Množství ozónu lze snížit přidáním malého obsahu oxidu dusného NO. Plyny s 0,03% NO jsou na trh dodávány například pod označením MISON. Při svařování vysokolegovaných ocelí se do ovzduší uvolňují oxidy legujících kovů, především Cr a Ni, pro které platí nízké hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace. Proto je vhodné chránit dýchací ústrojí svářeče dostatečným odsáváním zplodin svařování.

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. Fakulta výrobních technologií a managementu Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Vypracoval: Paur Petr Akademický

Více

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE Obloukové metody svařování v ochranném plynu -

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Technologie I. Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG)

Technologie I. Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG) Technologie I. Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG) Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG) Při obloukovém svařování v ochranných plynech hoří oblouk obklopen

Více

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky Klasifikace tavidel Původní klasifikační norma tavidel pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí včetně niklu a slitin na bázi niklu byla zrušena

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů dodávaných plynů Jako na dlani Tento přehledný souhrn jednotlivých typů svařovacích plynů

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ 1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ Při obloukovém svařování se používají tyto základní druhy svarů : svar lemový, svar tupý (I, V, X, U a poloviční V, X, U), svar koutový (rohový). 1.2 PŘÍPRAVA SVAROVÝCH

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování 1. Svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách Některé metody svařování byly vyvinuty pro velmi konkrétní

Více

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SVAŘOV OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Svařov ování

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Kurz Vývoj, zkoušení, výroba, skladování a expedice technických plynů 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Vlastnosti a plyny používané ve svařování... 4 3.

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

ČSN EN 62135-2 ed.2 (05 2013) Odporová svařovací zařízení-část 2: požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Vydání: prosinec 2015 S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 62135-2 z listopadu

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Projekt: Téma: Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi OY řídí směr k efektivnějšímu svařování s novou modifikací procesů obloukového svařování pod názvem WISE. Tento software je doplňkovým

Více

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ]

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ] 60 40 0 80 0 80 0 1 60 1 140 40 140 160 160 180 0 180 [ A ] [ A ] 40 50 60 30 70 0 80 90 0 [ % ] PULSATI HF OFF OFF OFF 3 2 4 5 6 7 8 1 0.1 [ s ] 9 GAS 4 5 6.4.5.6.4.5.6 4 5 6 8 12 3 7.3.7.3.7 3 7 6 14

Více

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Základním požadavkem na všechny moderní procesy spojování materiálů je co vyšší výkon při současné úspoře investičních i provozních nákladů. Z tohoto pohledu je dnes

Více

JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ

JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ EPP - 200 JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ Stroje Procesy Řídící systémy Programování Prostředí Kdo si stanoví pro plazmové řezání a značení vysoké požadavky, potřebuje

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metody MIG/MAG

Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metody MIG/MAG KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metody MIG/MAG doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D. Princip svařování metodou WIG/TIG Obloukové svařování

Více

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Maxx Gases ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Plyny Ferromaxx, které byly vyvinuty pro svařování uhlíkové, uhlíko manganové a nízkolegované oceli, zajišťují jakostní svar, vysokou produktivitu

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 6, díl 4, kap. 5.1.1, str. 1 6/4.5.1.1 Klasifikace podle ČSN EN ISO 14171-A Klasifikace kombinace elektroda tavidlo vychází z minimální hodnoty meze kluzu čistého svarového

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Projekt: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Souborné dílo METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Uspořádala: Mgr. Eliška Malá Partner projektu: SOŠ a SOU Milevsko Čs.

Více

Svařování svazkem elektronů

Svařování svazkem elektronů Svařování svazkem elektronů RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. 1. Princip 2. Interakce elektronů s materiálem 3. Konstrukce elektronové svářečky 4. Svařitelnost materiálů, svařovací parametry 5. Příklady 6. Vrtání

Více

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. Taurus Synergic S Phoenix puls alpha Q puls Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo.

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů... H2 Dráty pro svařování pod tavidlem... nelegovaných,

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Navařování srdcovek výhybek s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem

Více

Opravy odlitkû ze edé litiny

Opravy odlitkû ze edé litiny Opravy odlitkû ze edé litiny Šedá litina je obtížně svařitelná. Byla vypracována celá řada více či měně úspěšných metod, technologických postupů svařování a pájení. Základním předpokladem úspěšnosti opravy

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařitelnost korozivzdorných ocelí Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Postup navařování srdcovek výhybek poloautomatem plněnou elektrodou P-NA-P-02/2013

Více

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) SFA/AWS A 5.9: ER 347Si EN ISO 14343A: G 19 9 NbSi Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí odpovídajících AISI 347, AISI 321. Svarový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG www.airliquidewelding.cz Nová řada svařovacích hořáků značky OERLIKON přináší inovativní řešení pro náročné práce v různých svařovacích aplikací. Vysoce

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N 15 010 Sekce technické služby kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace,

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál,

Více

TECHNOLOGIE II ČÁST SVAŘOVÁNÍ -1

TECHNOLOGIE II ČÁST SVAŘOVÁNÍ -1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ Odbor svařování a povrchových úprav Sylabus přednášek TECHNOLOGIE II ČÁST SVAŘOVÁNÍ -1 Autor: Jaroslav KUBÍČEK TEORIE VZNIKU SVAROVÉHO SPOJE

Více

Rozsáhlejší automatizace a špičková konstrukce jak pro ruční, tak pro automatizované / robotizované svařování

Rozsáhlejší automatizace a špičková konstrukce jak pro ruční, tak pro automatizované / robotizované svařování PI 200 250 350 500 Migatronic Pi TIG svařovací stroje, od přenosného provedení a po stroje pro těžké provozy Rozsáhlejší automatizace a špičková konstrukce jak pro ruční, tak pro automatizované / robotizované

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Vliv geometrie elektrody u TIG svařování. Influence of electrode tip shape for TIG welding.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Vliv geometrie elektrody u TIG svařování. Influence of electrode tip shape for TIG welding. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vliv geometrie elektrody u TIG svařování Influence of electrode tip shape for TIG welding Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Výroba a

Více

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

CITOTIG 240 & 310 AC/DC CITOTIG 20 & 310 AC/DC Svařovací zdroje TIG AC/DC pro náročné specialisty www.airliquidewelding.cz CITOTIG AC/DC Stroje CITOTIG AC/DC jsou konstruované s cílem splnit požadavky většiny náročných svářečů.

Více

Špičkové TIG a MMA funkce jednoduše. Řada PI

Špičkové TIG a MMA funkce jednoduše. Řada PI Špičkové TIG a MMA funkce jednoduše Řada PI Migatronic PI 200 250 350 500 MMA svařování V svaru Špičkové TIG a MMA funkce jednoduše Migatronic Pi jsou snadno ovladatelné svařovací stroje, které vyhoví

Více

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE ROZSÁHLEJŠÍ AUTOMATIZACE A ŠPIČKOVÁ KONSTRUKCE MMA svařování V svaru ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE Migatronic Pi jsou snadno ovladatelné svařovací stroje, které

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 PAVEL ROSENBERG Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové

Více

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 KERAMICKÉ PODLOŽKY Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 Základní informace o použití keramických podložek Použití keramických podložek přináší mnoho výhod

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Návrh a realizace svařovacího pracoviště pro mechanizované svařování aluminidu železa metodou 141 Proposal and realisation

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Normativní podklady: ČSN 73 14 01 Navrhování ocelových konstrukcí (původní již neplatná norma nahrazená Eurokódem) ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Jednoduché ovládání Profesionální výsledky. 2. generace navařovacího přístroje. joke easyspot

Jednoduché ovládání Profesionální výsledky. 2. generace navařovacího přístroje. joke easyspot Jednoduché ovládání Profesionální výsledky 2. generace navařovacího přístroje joke easyspot Co přináší nový joke easy SPOT? Vlastnosti tohoto přístroje jej předurčují především na opravy poškozených a

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13

Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13 Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13 1. Přístup k ČSN online Poskytovatelem ČSN online je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ). Objednatelem může být

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

Zařízení pro povrchovou úpravu austenitických materiálů,pomůcky a přípravky.

Zařízení pro povrchovou úpravu austenitických materiálů,pomůcky a přípravky. Zařízení pro povrchovou úpravu austenitických materiálů,pomůcky a přípravky. ZaZ Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. 1.Úvod 1.1 Čistění svarů pomocí elektronického zařízení V současné době je kladen

Více

PI 200 250 320 400 500

PI 200 250 320 400 500 PI 200 250 320 400 500 Migatronic Pi TIG svařovací stroje v ucelené řadě od přenosných až po zdroje pro těžký průmysl Pět zdrojů proudu tři řídící panely Pi 200 jednofázový TIG DC nebo TIG AC/DC stroj

Více

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE ROZSÁHLEJŠÍ AUTOMATIZACE A ŠPIČKOVÁ KONSTRUKCE JAK PRO RUČNÍ, TAK PRO AUTOMATIZOVANÉ / ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ MMA svařování V svaru ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE

Více

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky Pod značkou Aweld nacházejí naši zákazníci již celou řadu let velice kvalitní přídavné svařovací materiály, jako jsou svařovací dráty pro CO 2, hořáky, příslušenství a doplňky. Klademe velký důraz na vysokou

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Abstrakt. DUŠEK VOJTĚCH: Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG

Abstrakt. DUŠEK VOJTĚCH: Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG Titulní strana 1 Zadání 2 3 Abstrakt DUŠEK VOJTĚCH: Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia se zabývá porovnáním ručního a orbitálního svařování

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více