Systém je účelově uspořádána množina prvků a vazeb mezi nimi. Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém je účelově uspořádána množina prvků a vazeb mezi nimi. Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku"

Transkript

1 Informační systémy

2 Systém (soustava) Systém je účelově uspořádána množina prvků a vazeb mezi nimi Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku V latině a řečtině system = kombinovat, uspořádat, sdružovat

3 Systém (soustava) Složen z jednotlivých dílů (komponent) Ty jsou vzájemně propojeny Umožňují tok Informací Materiálů Energie Používá se pro popis objektů (entit), které se navzájem ovlivňují a pro které lze vytvořit matematický model

4 Systém uzavřený otevřený podle toho, zda nastává interakce s okolím deterministický stochastický jednoznačné nebo náhodné chování statický dynamický lineární nebo diferenciální (systém si pamatuje vnitřní stav) spojitý diskrétní podle časových událostí

5 Systém příklady vědní systém, klasifikační systém binární systém, dekadický systém, hexadecimální systém mechanický systém elektrický systém optický systém termodynamický systém

6 Systém příklady krystalografický systém filosofický systém dopravní systém, dálniční systém operační systém

7 Informační systém (IS) IS je soubor technologických prostředků a metod Zabezpečuje sběr, přenos, zpracování a uchování dat Účelem je příprava a tvorba prezentace informací pro potřeby uživatelů.

8 Informační systémy Informační systém bez počítačů? Jde to! Telefonní seznam Uspořádaná množina kontaktů na telefonní účastníky příslušné telefonní sítě Logické uspořádání Obvykle abecední pořadí Špatně se vyhledává podle čísel

9 Informační systémy Kartotéka (lístkovnice) Nejčastěji v knihovně, dříve i úřady, zdravotnictví Fakticky uspořádaný soubor obvykle papírových lístků jednotného formátu

10 Informační systémy Kartotéka Na lístcích jsou zapsány určité údaje Řazení podle daných zásad a účelu: podle abecedy podle číselného označení u osob podle bydliště podle identifikačních znaků (kriminalistika, bertillonáž)

11 Informační systémy Kartotéka Osobní (evidenční, zdravotní, kriminalistické ) Věcné (knihovní kartotéka, inventář, sklad, archiv) Výhoda: možnost různých pohledů a uspořádání Písemné kartotéky jsou dnes již morálně zastaralé Plně nahrazeny počítačovou evidencí v databázích

12 Sloţky informačního systému Hardware Počítače, servery, datová úložiště, sítě Programové vybavení (software) Operační systémy, virtualizační prostředí, uživatelské prostředí, aplikační software Databáze Databázové systémy pro uložení dat, datové sklady. Ukládání a archivace dat, se kterými pracujeme Člověk

13 Architektury informačních systémů

14 Architektura definice Dílo navrhovatele vytvářející funkční prostor pro další realizaci Realizace podle ideí a technických možností dané doby Otevřenost přestavbám Odpovídá:

15 Architektura Termín uţ od 60. let Schéma počítače, komponenty operačního systému Současnost Architektura jako termín pro vyjádření základní ideje různých komponent IS (aplikace, projekty )

16 Aplikační architektura IS Co je aplikační architektura? Schéma, které zachycuje všechny podstatné aplikace provozované v organizaci Jejich uspořádání naznačuje vzájemné vazby, včetně vazeb na okolí. Rámec Do něj se začleňují jednotlivé aplikace

17 Aplikační architektura IS Relativně stabilní rámec, do něhož se začleňují jednotlivé aplikace Architektura IS je klíčovým faktorem jeho konečného úspěchu Komunikační prostředek mezi managementem a projektanty a návrháři Je-li navržena jako otevřená, zajišťuje stabilitu i pro další vývoj

18 Aplikační architektura IS Zohledňuje hlavní poţadavky na vlastnosti IS konzistentnost specifikací jednotlivých projektů Ekonomický pohled. Minimalizace nákladů při: Chybně zadaném projektu Rekonstrukce IS z důvodu neudržovatelnosti Prodlužování projektu

19 Elektronický obchod, řízení externích CRM Zákazníci Interní infrastruktura, intranet, kancelářské aplikace Zákazníci Aplikační architektura IS GŘ, pobočky Vedení podniku Dceřinné společnosti Bussiness Intelligence, strategický IS (EIS, datové sklady) vztahů (B2B, B2C, B2R, EDI ) Řízení výroby a provozu Řízení kapacit a zdrojů Řízení ekonomiky Řízení obchodu Řízení vztahů k dodavatelům a ostatním partnerům (SCM, el. obchod, spec. aplikace pro kapitálový trh) Ostatní partneři (dodavateké, státní správa, burza, )

20 Aplikační architektura IS Uvedené schéma je pouze obecně informativní V konkrétní situaci musí být konkretizováno

21 Aplikační software (ASW) Základní řízení podniku aplikační programové balíky Jednoduché programy pro malé firmy, fungují samostatně Obrovské programové balíky pro velké firmy (SAP R/3)

22 Aplikační software (ASW) Podmínka nasazení: snadné přizpůsobení požadavkům podniku Přizpůsobení ASW úpravou programu: RISK Moderní cesta: Parametrizace systému Široká variabilita funkčnosti požadavek = Pružnost ASW Bezpodmínečná nutnost přítomnosti experta na parametrizaci (docela drahé)

23 ASW operativní řízení TPS Transaction Processing System technologické procesy CAD Computer Aided Design návrh a výroba součástí CAM Computer Aided Manufacturing podpora výrobních linek CAE Computer Aided Engineering simulace a testování

24 ASW operativní řízení CIM Computer Integrated Manufacturing sdílení informací od návrhu přes výrobu až po distribuci TDM Technical Documentation Management správa technické dokumentace CIS Customer Information System informace o zákaznících ve veřejných službách

25 ASW operativní řízení RIS Reservation Information System doprava, ubytování GIS Geographical Information Systém správa map, pozemků

26 ASW taktické řízení MIS manažerské informační systémy otázky změny výroby, překročení nákladů ERP Enterprise Resource Planing Finanční řízení Ekonomické informace Controlling Logistika Řízení obchodu

27 ASW taktické řízení ERP Enterprise Resource Planing (pokrač.) Dodavatelé Nákup Skladování Prodej Předprodejní aktivity Zákazníci

28 Business Intelligence Nadstavba nad ostatními aplikacemi Manažerské informace Analýzy trendů

29 CRM Customer Relationship Management Řízení vztahů se zákazníky Specializovaná databáze zákazníků Sledování procesu jednání Podpora kontaktních center

30 Kancelářské systémy Podpora řídicích a administrativních operací Komunikace v podniku Elektronická pošta Intranet

31 Význam architektur Informační strategie Formulace celkové koncepce Řízení vývoje systému Integrace dalších aplikací Řešení vztahů k dodavatelům IS/IT Specifikace požadavků, služeb, nároků

32 Zákazníci Služby jako přidaná hodnota v rámci core business Služby jako zvláštní komodita podniku Zákazníci Architektura sluţeb IS/IT Vlastníci, vedení podniku, zaměstnanci Služby interní pracovníkům podniku uživatelům Sluţby ve vztahu k aplikacím IS Sluţby ve vztahu k infrastruktuře IT Provoz a správa aplikací Vývoj/nákup nových aplikací Help desk,řízení poţadavků Řízení změn Školení a konzultace pro aplikace Provoz a správa IT Pořizování nových HW/SW Upgrade HW/SW Řešení incidentů (poruchy) Školení a konzultace k IT Služby kooperační dodavatelům, partnerům v alianci, akademické sféře, výzkumu Ostatní partneři (dodavatelé, státní správa, burza, )

33 Řízení provozu a rozvoje IS

34 Podniková informatika Zajištění přínosů informatiky pro podnik Hlavní business, vedlejší podnikání Udrţení plánovaných celkových nákladů na informatiku Zajištění rozumné technologické ovladatelnosti a předvídatelnosti IS/IT Zajištění možnosti další integrace Kolik aplikací používat?

35 Informatici Kdo patří mezi nejvíce nenáviděné profese? Šéfové IT Údajně porazili i poslance Důvod? Rychlý technologický rozvoj a požadavky na bezchybnost provozu: nesmírně obtížné a není to zadarmo

36 Podniková informatika Rozvoj nových technologií dává možnost řešení jednoho úkolu více řešeními Jak vybrat ideální? Sledovat nové trendy Rozhodovat o vyuţití Integrace se stávajícími systémy

37 Podniková informatika Nebezpečí: Nakupení řady různých technologií Nejednotnost systémů Náročná integrace jednotlivých systémů Obtížná údržba Obtížné ovládání z důvodu složitosti možnost vzniku nepředvídaných událostí

38 Přínosy IS Přínosy nelze jednoduše vyčíslit Projeví se za delší dobu (ekonomové to chtějí HNED ) Nutnost kontrolovat přínosy Zlepšení nastalo prostřednictvím IS? Nebo je za tím něco jiného?

39 Provoz a rozvoj IS Provoz IS Stabilní chod IS podniku ve stávajícím rozsahu, obsahu a kvalitě Bez mimořádných událostí Rozvoj IS Změny v IS podniku Mění se obsah, rozsah nebo kvalita IS Obvykle větší podpora ze strany IS.

40 Provoz a rozvoj IS Doporučení: Oddělit rozvoj a provoz IS 1. Odpovědnost (různé vedoucí osoby, jiní pracovníci) 2. Náklady (různé rozpočty, sledování nákladů zejména na vývoj)

41 Vývoj a provoz IS Provoz IS zajištění Interní útvar informatiky Outsourcing provozu informatiky (ekonomové si myslí, že je to levnější) Outsourcing plný nebo částečný

42 Vývoj a provoz IS Vývoj IS Původně interní řešení (tak před 20ti lety) Dnes softwarehousy, dodávají softwarová řešení na zakázku

43 Vývoj IS moţnosti 1. Vytvoření IS na zakázku (na zelené louce) 2. Nákup hotového software (krabicové) 3. Nákup hotového software s doprogramováním funkčností (ve skutečnosti se bere hotový sw produkt a lehce se upraví) 4. Nákup hotového software a parametrizace

44 Vývoj IS Střední dodavatelé přizpůsobení IS podnikovým procesům Velcí dodavatelé snaha přizpůsobit podnikové procesy jejich systému Vždy nutnost přizvat odborníky na parametrizaci (dodavatel)

45 Systémová integrace Komplexní řešení vývoje Dodavatel zodpovídá za celou dodávku od zahájení po předání funkčního IS Ne každý dodavatel to umí dobře Nutná součinnost podniku Bezpodmínečně nutná přízeň vedení

46 Projektování IS

47 Projekt (nejen IS) Projekt je činnost s jasně definovaným cílem, začátkem a koncem. Výsledek může být hmotný i nehmotný. Projektové řízení (Project Management) je proces využití zdrojů k realizaci projektu. Metodika je způsob řízení projektu. Lze použít předem definovanou nebo ji vytvořit pro realizaci konkrétního projektu.

48 Projektování IS Projekt je jedinečný, unikátní proces Řízený proces pro realizaci úkolů Využití daných (ale omezených) zdrojů Definovaný cíl Určený časový rozsah Součástí projektu jsou nejistoty a rizika

49 Tři části projektu Co udělat? Specifikace provedení (co a v jaké kvalitě je třeba udělat). Kdy to udělat? Časový harmonogram provedení. Jak to udělat? Náklady na jednotlivé činnosti (potřebná práce a peníze).

50 Projektování IS Projekt má začátek a konec Cílového stavu dosáhnout v limitovaném čase s omezenými zdroji a náklady při dodrţení požadovaných parametrů

51 Projektování IS Složitý projekt se může skládat z dílčích projektů a různorodých úkolů Projekt má dočasný charakter Sjednocuje úsilí mnoha specialistů z různých oborů

52 Zdroje projektu Materiálové suroviny, stroje, prostory Lidské generální ředitel, manager projektu Finanční vlastní zdroje, cizí investice, granty Časové důležité již před zahájením

53 Projektování IS Řada doporučení metoda best practices IPMA International Project Management PMI Project Management Institute PRINCE2 Projects IN Controlled Environments 2

54 Techniky projektování Formalizace postupů Společný jazyk pro pracovníky na všech stupních řízení

55 Ganttův diagram Úsečkový diagram Časové měřítko Nezobrazí náklady, pracovníky, stroje

56 Síťová analýza Jana Friebelova: EF JCU

57 Metoda kritické cesty Síťový graf Skládá se z uzlů a orientovaných hran Určuje sled činností, které jsou kritické Doba trvání podle zkušeností

58 Metoda PERT Program Evaluation and Review Technique Vyhodnocování a kontrola programů Varianta metody kritické cesty Doba trvání: vážený průměr optimistického, normálního a pesimistického odhadu

59 Microsoft Project

60 Ţivotní cyklus projektu IS

61 Projekt ÚVODNÍ STUDIE ANALÝZA A NÁVRH SYSTÉMU VÝVOJ A TESTOVÁNÍ INSTALACE ÚDRŢBA A SERVIS Funkční Funkční poţadavky poţadavky Dokumentace návrhu Dokumenty implementace Nový projekt Školení a podpora Projektové plánování Řízení změnových poţadavků/komunikace

62 Ţivotní cyklus 1. Informační strategie (specifikace cílů) 2. Úvodní studie (specifikace požadavků) 3. Globální analýza a návrh 4. Detailní analýza a návrh 5. Vývoj 6. Implementace a testování 7. Zavedení projektu do provozu (zkušební provoz) 8. Provoz a údrţba Někdy splývají

63 Informační strategie Výchozí materiál pro projekt. Vychází z: dlouhodobého záměru podniku z informační strategie podniku plánu zajištění bezpečnosti zjištění záměru, analýzy a informačních potřeb plánu budování IS. Strategie podniku se mění s novými informačními technologiemi a službami

64 Úvodní studie 1. Cíle projektu 2. Jmenovitá odpovědnost projektu 3. Analýza současného stavu IS/IT 4. Analýza trhu IS/IT 5. Analýza datových toků v podniku

65 Úvodní studie 6. Globální návrh řešení 7. Výběr hardware 8. Výběr software 9. Návrh datové základny 10. Podíl vlastních pracovníků a externích odborníků

66 Úvodní studie 11. Školení koncových uživatelů a správců IS/IT 12. Odhad dopadu na struktura současného podniku 13. Harmonogram řešení 14. Návrh variantních řešení s komentářem

67 Globální analýza a návrh Vychází z úvodní studie Analýza systému jako celku Časový plán Zdroje, personál Software, hardware Funkčnost Rozsah systému Ekonomická efektivnost Návratnost investic

68 Detailní analýza a návrh Definice požadavků uživatelů na úroveň vhodnou pro implementaci Možnost ovlivnění organizační struktury novým IS Upřesnění informačních toků uvnitř IS Detailní návrh IS (projektová dokumentace) Včetně parametrů pro realizaci

69 Projektová studie Základní informace o organizaci Logický datový model (jak to funguje) Fyzický datový model (jak to složíme) Postup nasazení IS Popis testování systému (i za provozu) Harmonogram spolupráce (zákazník dodavatel)

70 Implementace Vychází z detailní analýzy a návrhu IS Zavádí se vytvořené aplikační programy Probíhá testování Nejprve každý aplikační program samostatně Potom vazby mezi všemi subsystémy Konečný stav v dokumentaci Příprava školitelů Následně probíhá školení uživatelů

71 Zavedení projektu do provozu Instalace informačních a telekomunikačních technologií Nastavení uživatelských jmen Přidělení přístupových práv Konverze datových souborů pro nový IS Zkušební provoz (pilotní) Ostrý provoz

72 Provoz a údrţba Rutinní provoz (takzvaně) Zajištění provozu podnikem (interně nebo outsourcing) Monitoring a sběr nových požadavků Průběžná obnova vybavení Průběžná aktualizace softwaru Ochrana dat před neoprávněným přístupem

73 Problémy s projektováním IS Nedostatečně definované cíle projektu Nedostatečné vymezení kompetencí Špatný odhad zdrojů Špatný odhad doby trvání Špatné smlouvy (např. subdodavatelé)

74 Různé pohledy na informační systém Zadání od zákazníka Jak to pochopil vedoucí projektu Tak to navrhl analytik Tak to napsal programátor Tak to vychválil obchodník

75 Realita informačního systému Taková byla projektová dokumentace Toto bylo nainstalováno Toto bylo zákazníkovi naúčtováno Taková byla podpora helpdesku Toto zákazník skutečně potřeboval

76 Vývoj vlastními silami Znalost prostředí a IS/IT = IS na míru Okamţitá reakce na poţadavky Rozvoj přesně podle potřeb Minimální riziko úniku informací Zkušenosti jednotlivých členů týmu Drahé Pomalé Jediné řešení na světě (unikát)

77 Externí dodavatel Levné Rychlé Kombinace zkušeností domácích a dodavatele Pouţití vyzkoušeného řešení Parametrizace SW Typové řešení se liší od požadavků zadavatele SW různých výrobců nemusí být kompatibilní Únik informací

78 Systémový integrátor Niţší náklady Velmi rychlé Pouţití vyzkoušeného řešení Parametrizace SW Garance provozuschopnosti a provozu Vzájemné přizpůsobení Závislost na generálním dodavateli Vysoké riziko úniku informací

79 Účastníci Účastníci projektu projektu Vedení společnosti Jejích funkce Stavení cílů projektu a jeho PODPORA Projektový manažer Podnikový IT specialista Pracovní skupina(y) Dodavatel (programátoři, designeři, konzultanti) Volí konkrétní řešení, řídí projektové činnosti, zodpovídá za projekt Součinnost s projektovým týmem, nové technologie, zaškolení zaměstnanců Sběr požadavků a podkladů, realizace vybraných řešení Volba technologie a sw řešení, zavádění IS, školení zaměstnanců

80 Vliv lidského činitele Nezvládnutí projektu a ztráta investic (řada projektů končí neúspěšně nebo se prodraží) Odchod zodpovědných (a znalých) pracovníků ze společnosti Neochota pracovníků společnosti zavádět nebo podporovat nový IS Bojkot zaměstnanců strach ze ztráty zaměstnání

81 Neţ s novým IS začneme Potřebujeme vůbec nový IS? Zjednoduší, zrychlí a zefektivní práci? Ano? Pak do toho! ALE

82 Neţ s novým IS začneme Zavádění nového IS je pro většinu zaměstnanců těžká zkouška Zaměstnanci se brání změnám Pokud se s nimi neradíme, nemá IS správné funkčnosti Dokončení bude stát čas, úsilí a spotřebuje zbytky nadšení

83 Děkuji za pozornost

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

Ing. Petr Kalčev, Ph.D.

Ing. Petr Kalčev, Ph.D. Ing. Petr Kalčev, Ph.D. 17.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 7.11.2017 14.11.2017 21.11.2017 28.11.2017 5.12.2017 12.12.2017 19.12.2017 Úvod do manažerský informačních systémů Typy informačních systémů Příklady

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček

Informační systémy. Jaroslav Žáček Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/infs1/ Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG / SWING SWOT analýza Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Prezentace pro top management společnosti http://www.advanta-group.cz Prezentace v bodech Představení společnosti KOMIX Představení systému ADVANTA Přínosy

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

PODNIKOVÁ INFORMATIKA

PODNIKOVÁ INFORMATIKA GÁLA Libor POUR Jan TOMAN Prokop PODNIKOVÁ INFORMATIKA Obsah O autorech... 11 Na úvod jak chápat tuto knihu... 13 Část I: Principy podnikové informatiky... 17 1. Informatika, aplikovaná informatika, podniková

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Informační systémy (projektování) Vypracovali: Jakub Drobný, Jakub Mazal, Monika

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Dnešní témata Informační systém, informační služba Podnikový informační systém

Dnešní témata Informační systém, informační služba Podnikový informační systém Dnešní témata Informační systém, informační služba Podnikový informační systém VOŠIS UIM 5 1 Rekapitulace Kde jsou dokumenty? Osobní informační systém Informace v organizaci Veřejné informační systémy

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 1 VÝVOJ A POJETÍ INFORMAČNÍHO MANAGEMENTU pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

SYSTÉMY ŘÍZENÍ PODNIKU OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU MPH_SYRP V magisterském studiu

SYSTÉMY ŘÍZENÍ PODNIKU OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU MPH_SYRP V magisterském studiu SYSTÉMY ŘÍZENÍ PODNIKU OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU MPH_SYRP V magisterském studiu 20010-2011 1. Historické příčiny vzniku systémového přístupu k zobrazování a analýze reálných objektů. Podstata

Více

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce VS 4IP

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce VS 4IP Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce VS 4IP Uvedený seznam otázek je platný od roku 2006. Fáze vývoje, údržby a provozu IS podniku. Význam a obsah jednotlivých fází. Participace managementu podniku,

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

Efektivnost informačních systémů. strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu

Efektivnost informačních systémů. strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu Informační systémy EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Otázky: Proč se výdaje na počítač v našem podniku neustále zvyšují, když jejich cena klesá? Víme vůbec kolik

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje 1 Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena 1998 poskytuje

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Seminární práce Vývoj informačního systému Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Vypracoval: Jan Vít (xvitj17) LS 2007/2008 1. ÚVOD...3 1.1. POPIS PROJEKTU...3 2. OBSAH PROJEKTU...3 2.1. SEZNAM

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

ití SW podpory facility managementu

ití SW podpory facility managementu ití SW podpory facility managementu Jan Talášek Praha 6.5.2008 Historie SW pro správu majetku Do r.1999 pouze velké systémy pro údržbu technických zařízen zení (IMM Power,, SAP-PM, PM, Maximo ) ) a dílčíd

Více

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Hradec Králové,duben 2008 Asseco Czech Republic základní informace Systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro: subjekty veřejné správy, bankovní a finanční

Více

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM ict Day Kybernetická bezpečnost Milan Šereda, 2014 Agenda Souhrn, co si má posluchač odnést, přínosy: Představení firmy Co je to SIEM a k čemu slouží Problematika

Více

Implementace řízení strategických a kybernetických rizik v Pražská teplárenské s podporou SW nástroje Risk management tool

Implementace řízení strategických a kybernetických rizik v Pražská teplárenské s podporou SW nástroje Risk management tool Implementace řízení strategických a kybernetických rizik v Pražská teplárenské s podporou SW nástroje Risk management tool Jiří Knápek Manažer realizace NETIA s.r.o. NETIA s.r.o Společnost poskytující

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla Představení projektu Technologická Agentura ČR Praha, 31. 7. 2018 Ing. Přemysl JINDRÁK Základní vymezení Projekt

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více