ZNALECKÝ POSUDEK. č revize č.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: NAXOS, a.s. Holečkova Praha 5 Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely prodeje formou dobrovolné dražby Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., Podle stavu ke dni: Znalecký posudek vypracovala: ing Helena Zálešáková Bořivoje Čelovského 845/ Ostrava telefon: Znalecký posudek obsahuje 33 stran textu včetně titulního listu a příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalkyni se ukládá, aby stanovila obvyklou cenu nemovitostí pozemku parc.č.508, jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1. Máje vše na LV.č.1087 v k.ú Fulnek, obec Fulnek pro účely prodeje formou dobrovolné dražby, ve smyslu ustanovení 13 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 31, Praha 5, Jedná se o revizi č.1 posudku č vypracovaného dne , předmětem revize je aktualizace posudku k datu dle požadavku objednatele. Pro stanovení obvyklé (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje cenový předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.26/2000 Sb. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH je v 13 uvedeno: Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé, jde-li o nemovitost musí být cena zjištěna posudkem znalce. V 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. O oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Adresa předmětu ocenění: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Budova bez čp/če na ul.1. Máje a pozemek parc.č.508 vše v k.ú.fulnek Moravskoslezský Nový Jičín Fulnek Fulnek Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 580,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. Pi O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a I 1,00 I 1,00 I 1,00

3 kulturní zařízení aj.) Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 264,48 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti zástupce provozovatele (Střední školy technické a zemědělské) pana Luďka Kostelníka. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Výpis z katastrů nemovitostí LV.č.1087 a snímek pozemkové mapy (příloha č.1) 2. Výsledek místního šetření ze dne a pořízená fotodokumentace (příloha č.2) 3. Znalecký posudek č /2013 ze dne a jeho aktualizace č /2014 ze dne , vypracovaný ing.karlem Segeťou, 4. Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních servrech atd. 5. Pro ocenění nemovitosti byl použit cenový předpis: podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č.121/2000 Sb., zákona č.237/2004 Sb., zákona č.257/2004 Sb., zákona č.296/2007 Sb., zákona č.188/2011 Sb., zákona č.350/2012 Sb. a zákona č.303/2013 Sb., o oceňování majetku. 6. Literatura: Teorie oceňování nemovitostí VI. přepracované vydání, od autora Doc.Ing.Alberta Bradáče DrSc., ředitele Ústavu soudního inženýrství v Brně 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Moravskoslezský kraj, RČ/IČO: , 28.října 2771/117, Ostrava, vlastnictví: výhradní Moravskoslezský kraj, RČ/IČO: , 28.října 2771/117, Ostrava, vlastnictví: výhradní Podle doloženého výpisu KN pro LV 1087: Hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČ: Dokumentace a skutečnost Dle znaleckého posudku č.39355/2014 a poskytnutých podkladů při místním šetření zjistila znalkyně následující: -budova byla dána do užívání pravděpodobně v roce 1953, jako sklad elektromateriálu pro společnost ROMO Fulnek, -v roce byla provedena rekonstrukce budovy skladu hutního materiálu, -v roce byla provedena u jižního štítu přístavba budovy a zároveň byla provedena rekonstrukce v obou podlažích a to na budovu SOU-Praktické vyučování, -od roku 1988 slouží budova učňovskému školství, pod různými provozovateli, -v průběhu užívání budovy docházelo podle potřeby k postupné rekonstrukci a modernizaci, -v roce 1992 byla provedena kotelna ÚT včetně plynofikace a vybudování středotlaké přípojky, -v roce 2012 byla provedena rekonstrukce hlavní ležaté kanalizace. 7. Celkový popis nemovitosti Fulnek: je město rozkládající se na obou stranách historické zemské Moravy a Slezska, přibližně 30 km jižně od Opavy. Město Fulnek je samostatná obec se sídlem městského úřadu. Obec s rozšířenou působností pro město Fulnek je Městský úřad Odry. Stavební úřad je přímo ve Fulneku. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Ve Fulneku žije necelých obyvatel, zaměstnavatelé zde vytvářejí bohužel málo pracovních míst. Vysoké procento obyvatel za prací dojíždí. Malé a střední firmy podnikají především v oblasti strojírenské výroby. Katastrální území Fulnek má rozlohu 68,46km

4 Lokalita oceňovaných nemovitostí se nachází v západní, zastavěné části města Fulnek, na ulici 1.máje. Tato lokalita se nachází cca 500 m západně od náměstí, v prostoru mezi silnici Říční (dopravní průtah městem Fulnek) a ulicí Fučíkova. Oceňovaná budova praktického vyučování s oceňovaným pozemkem se nachází vlevo. Jedná se o okrajovou část bývalého areálu podniku ROMO Fulnek. Terén je zde rovinatý, přístup je po zpevněných místních komunikacích a z hlediska dostupnosti inženýrských sítí jsou zde veškeré, které se v této lokalitě nacházejí (SV, K, ZP, NN). Vzdálenost lokality oceňovaných nemovitostí od centra města je cca 400m až 500m. 8. Obsah znaleckého posudku B. Znalecký posudek administrativní cena 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc.č Stavba na pozemku budova bez čp/če - Venkovní úpravy přípojky, vrátka, vrata, zpevněná plocha - Komín C. Odhad tržní hodnoty ceny obvyklé 1. Porovnávací metoda 2. Výnosová metoda 3. Ocenění střední hodnotou a váženým průměrem 4. Kombinace nákladové ceny s metodou hodnocení dle kritérií D. Rekapitulace - závěr - 4 -

5 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je V 0,00 stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - např.nový investiční záměr, I -0,25 energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + Ʃ Pi) = 0,690 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro školství a zdravotnictví Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 0,55 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,10 zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,08 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek I 0,00 lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré VI 0,00 parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá III 0,01 dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Nevýhodná pro účel I 0,00 užití realizované stavby 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy IP = P1 * (1 + Ʃ Pi) = 0,655 i = 2 Koeficient pp = IT * IP = 0,

6 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc.č.508 Město Fulnek nespadá do chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO). Město Fulnek nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Katastrální území obce Fulnek sousedí v bývalém okrese Nový Jičín s katastrem obcí Bílovec místní část Stará Ves, místní část Bravinné, Bílov, Kujavy, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou - místní část Kletné, Odry - místní část Kaménka, místní část Pohoř a místní část Tošovice, Heřmanice u Oder a místní část Véska u Oder. V okrese Opava sousedí s katastry obcí Březová - místní část Leskovec, místní část Gručovice a místní část Jančí a s katastrem obce Větřkovice s místní část Nové Vrbno. Oceňované nemovitosti se nacházejí v okrajové části bývalého areálu podniku ROMO Fulnek. Terén je zde rovinatý, přístup je po zpevněných, místních komunikacích a z hlediska dostupnosti inženýrských sítí jsou zde veškeré, které se v této lokalitě nacházejí (SV, K, ZP, NN). Vzdálenost lokality oceňovaných nemovitostí od centra města je cca 400 m až 500 m. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. Pi 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; IV 0,00 ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné I 0,00 pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Znalkyni nejsou známy žádné další vlivy, které by měly dopad na stanovení ceny pozemku. I 0,00 Index omezujících vlivů IO = 1 + Ʃ Pi = 1,000 Index trhu s nemovitostmi 6 i = 1 Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je V 0,00 stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + Ʃ Pi) = 0,940 5 i = 1-6 -

7 Index polohy pozemku Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 0,55 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Výrobní objekty V -0,05 (řemesla, sklady) nerušící okolí 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek I 0,00 lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré VI 0,00 parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m I -0,05 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná možnost III 0,05 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy IP = P1 * (1 + Ʃ Pi) = 0, i = 2 Celkový index I = IT * IO * IP = 0,940 * 1,000 * 0,534 = 0,502 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří Index Koef. Upr. cena [Kč/m 2 ] 4 odst ,48 0, ,77 Typ Název Parcelní číslo 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ,00 132, ,76 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,76 Ocenění staveb na pozemcích Popis: A. Budova bez čp/če na ulici 1. Máje: Budova bez čp/če na ulici 1. Máje - praktického vyučování, byla postavena a do užívání uvedena cca v roce 1953, takže její stáří ke dni ocenění je 62let. Jedná se o 2 podlažní budovu s plochou střechou, bez podsklepení, obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 46,40m x 18,50m. Nosnou konstrukci po obvodu tvoří železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem 40cm, zastřešení je provedeno železobetonovými vazníky, na kterých jsou položené železobetonové žebrové panely a následně konstrukce

8 ploché střechy. Stropní konstrukce obou nadzemních podlaží je provedena z ocelových I nosníků a železobetonových desek. Stropy jsou uložené na ocelových průvlacích, které jsou podpírané ocelovými sloupy. Postupně, jak docházelo ke změnám užívání budovy, měnily se a doplňovaly nosné konstrukce, zejména stropů, které jsou vyztužené a umožňují umístění těžkých strojů pro různou strojírenskou výrobu. Vnitřní stěny a příčky jsou zděné. V roce 1988 došlo na jižní straně původní budovy k přístavbě v šíři 4m, a to po výšce obou podlažích. V tomto období došlo také k přístavbě vnějšího schodiště, které nyní slouží jen jako bezpečnostní. V rámci plynofikace budovy a zřízení kotelny v roce 1992, byl v sousedství schodiště postaven na samostatném základu komín, jehož výška dle projektové dokumentace činí 12,56 m (od základu). Budova je napojena přípojkami na veřejné inženýrské sítě, které budou v rámci venkovních úprav oceněné. Budova sloužila učňovskému školství jako objekt praktického vyučování. Ke dni ocenění je objekt vyprázdněn a není užíván, pouze je udržován (v zimě temperován a prováděny občasné kontroly). 1. NP - přízemí zde se nacházejí tyto místnosti a prostory: hlavní vstupní prostor do budovy s prostorem vnitřního schodiště, sociální zařízení žákyň (předsíňka, šatna, WC, sprchy), rozvodny NN (přístup z terénu), sociální zařízení žáků - mužů (předsíňka s pisoáry, WC, šatna, umývárna - sprchy), chodba (vedoucí středem podlaží), místnosti výuky svařování, frézárna, soustružna, stolárna, v přístavbě učebna, sociální zařízení a sklad se samostatným vstupem z ulice, místnost vrtání, která je dveřmi napojena na venkovní rampu s venkovní kladkou pro zásobování do 2.NP. Na úrovni 1.NP - přízemí jsou z terénu celkem 4 vstupy. Pro manipulaci s těžkými břemeny je instalován v 1. NP sloupový jeřáb o nosnosti 500 kg, nyní není v provozu. 2. NP - 1. patro zde se nacházejí tyto místnosti a prostory: prostor vnitřního schodiště (z mezipodesty je vstup do venkovního schodiště), sociální zařízení žákyň (předsíňka, 2 x šatna, 3 x WC, umývárna se 3 sprchy), chodba (vedoucí středem podlaží), kancelář, sborovna, dílny: elektro-mechaniky, strojních mechaniků, obráběčů kovů, klempírny, strojních mechaniků, učebna, sklady pomůcek, sklady materiálů. V místnosti číslo 24 - sklad materiálů jsou osazené balkónové dveře, ze kterých je vstup na balkón s kladkostrojem (možnost svislé přepravy materiálů a strojů pomoci kladkostroje). Vstup do 2.NP je vnitřním schodištěm a z mezipodesty venkovním schodištěm (využíván jako nouzový východ). Součástí ocenění není strojní vybavení učeben a dílen praktického vyučování mimo sloupového jeřábu, který je součástí ocenění. Konstrukčně je budova řešena takto: Základové konstrukce jsou provedené z monolitických betonových pásů a z patek, vše z původní vodorovnou hydroizolací. Svislá nosná konstrukce je provedena z monolitického železobetonového skeletu s železobetonovými vazníky (v obou směrech) a s výplňovým zdivem o tl. 40 až 45 cm. Vnitřní nosné stěny jsou cihelné o tl. 30cm. Příčky jsou zděné tl.15cm a 10cm. Stropní konstrukce obou nadzemních podlaží je provedena z ocelových I nosníků a železobetonových desek. Stropy jsou uložené na ocelových průvlacích, které jsou podpírané ocelovými sloupy. Vnitřní schodiště je dvou ramenné, železobetonové monolitické s terasovým povrchem schodišťových stupňů. Zastřešení budovy je provedeno železobetonovými vazníky (v průřezu tvaru písmene I), na kterých jsou položené železobetonové žebrové panely a následně konstrukce ploché střechy. Střešní krytina je provedena z těžkých lepenkových pásů IPA s ochrannými nátěry. Vstupní dveře jsou osazené v rámci zasklené ocelové stěny s hliníkovými lištami, vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené do ocelových zárubní a plechové do ocelových zárubní. Okna jsou ocelová zdvojená (původní) v menší míře luxferová. Vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů jsou převážně z vápenných štukových omítek (původní, opravované a nově provedené u nových příček), fasádní omítky jsou vápenocementové dvouvrstvé, silně narušené a místy již opadané. V učebnách a v kabinetech jsou za umývadly provedené obklady stěn, které jsou provedené i ve všech sociálních zařízeních (žáci, žákyně, personál). Podlahové konstrukce jsou ve vstupních chodbách dlažby, v ostatních chodbách a sociálních zařízeních jsou keramické dlažby, PVC, v dílnách jsou použité šatovské dlažby, cementový potěr. Dlažby jsou různého stáří a různé kvality. Vnitřní instalace jsou převážně z období postupných rekonstrukcí budovy z období roku Silnoproudé rozvody jsou o napětí 220/380V, tyto rozvody je nutno posuzovat z hlediska rozsáhlosti za nadstandardní. Rozvody SV a TUV jsou již převážně z plastového potrubí, kanalizace je různého stáří, převážně jde o standardní materiály (kamenina, PVC), rozvody ZP jsou z ocelového svařovaného potrubí

9 Vnitřní rozvody SV jsou napojené za vodoměrnou šachtu, která je situovaná uvnitř budovy v podlaze, za vstupní části budovy. Původní rozvody byly postupně v rámci rekonstrukce budovy vyměněné, takže jsou nyní v provedení z plastových trubek. Dle místního šetření byla poslední rekonstrukce sociálního zařízení provedena v roce Teplá užitková voda (TUV) je centrálně ohřívaná v jednom zásobníkovém stojatém ohřívači TUV na NN, který je umístěn ve strojovně ÚT (2NP). Odtud je voda rozváděna plastovým potrubím do jednotlivých sociálních zařízení a k umývadlům. Převážně jde o vnitřní rozvody stáří 7 let až 26 roků. Kanalizace budovy je provedena jako společná, když odpadní i povrchové vody jsou svedené kanalizační přípojkou do revizní šachty z kameninového potrubí DN 20, v délce 12m. Vnitřní rozvody kanalizace jsou provedené ze standardních materiálů, jsou různého stáří a různé kvality. Rozvody zemního plynu jsou provedené z ocelového svařovaného potrubí. Plynofikace budovy byla provedena v roce Rozvody ZP jsou přivedené do prostoru kotelny ÚT se dvěma kotli na zemní plyn. Tyto kotle jsou součástí ocenění celé budovy a jsou započítány v celkové ceně budovy bez čp/ev. Plynoměr a HUP je umístěn v ocelové plechové skříni, zavěšené na fasádě (vpravo od hlavního vchodu). Jedná se o plynovodní přípojku STL ZP, která je provedena z ocelového bezešvého svařovaného potrubí s jutoasfaltem DN 32, v délce 12m. Ústřední vytápění budovy je teplovodní s nuceným oběhem z vlastní kotelny, umístěné v 1NP (vedle schodiště - přístup z šatny). Původně byla budova napojena na systém vytápění podniku ROMO Fulnek - pára - voda, v roce 1992 došlo k vybudování vlastní kotelny ÚT se dvěma kotli na ZP (kotle typu ETI 100 o výkonu 2x116 kw). Původní rozvody z roku 1972, byly v rámci rekonstrukce budovy v roce 1987 až 1989 nově provedené. Vytápění je rozděleno do 2 okruhů, které jsou stažené do regulační stanice s osazenými rozdělovači a sběrači. V dílnách jsou převážně osazené ocelové registry, v učebnách, sociálních zařízeních a kancelářích jsou osazené plechové deskové radiátory. V rámci nově vybudované kotelny byl vybudován venkovní komín, na který jsou ocelovým sopouchem napojené oba kotle. Vzduchotechnika je rozvedena do některých prostor dílen. Potrubní rozvody jsou provedené z pozinkovaného plechu a jsou z období rekonstrukce budovy, tedy z roku Silnoproudé rozvody NN sestávají z rozvodů zásuvkových okruhů, z umělého a sdruženého osvětlení a z nouzového osvětlení. Podstatná část silnoproudých rozvodů je z období rekonstrukce budovy, tedy z roku Jde o rozsáhlé silnoproudé rozvody, zejména pokud se týká napojení strojního vybavení dílen. Veškeré silnoproudé rozvody jsou stažené do rozvodny NN, která je přístupná samostatným vchodem z ulice (vlevo od hlavního vstupu). Hromosvod ochrana před bleskem a ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny byla provedena hromosvodem, a to připojením všech kovových zařízení na uzemnění. Jímací zařízení bylo provedeno mřížovým vedením, zakončeným v zemi zemnícími tyčemi ZT04. Ochrana před bleskem byla nově provedena v rámci rekonstrukce budovy v roce Vnitřní vybavení dílen není součástí stavby, proto není ani předmětem ocenění. V průběhu užívání budovy docházelo k průběžným opravám, takže při místním šetření znalec nezjistil žádné závady, které by bránily řádnému užívání oceňované budovy. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: C. školy, univerzity a budovy pro výzkum Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová tyčová Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1263 Přístavby, nástavby a vestavby Název Přístavba Popis V roce 1988 došlo k přístavbě z jižní strany budovy a to v šířce 4m a - 9 -

10 Přístavba venkovního schodiště výšce obou podlaží. Zastavěná plocha je 74m 2. V roce 1988 byla provedena přístavba venkovního schodiště, které v současné době slouží jako bezpečností a únikové. Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1NP 42,40*18,50 = 784,40 18,50*4,00 = 74,00 2NP 42,40*18,50 = 784,40 18,50*4,00 = 74,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Přístavby Součin plocha výška 1NP Původní část 784,40 m 2 3,55 m 2 784,62 Přístavba 74,00 m 2 3,55 m 262,70 2NP Původní část 784,40 m 2 3,50 m 2 745,40 Přístavba 74,00 m 2 3,50 m 259,00 Součet 1716,80 m ,72 Průměrná výška podlaží: PVP = 6 051,72 / 1 716,80 = 3,53 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 716,80 / 2 = 858,40 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1NP (42,40 * 18,50) * (3,65) = 2 863,06 m 3 (18,50 * 4,00) * (3,65) = 270,10 m 3 2NP (42,40 * 18,50) * (4,40) + (3,00 * 1,80) * (1,00) = 3 456,76 m 3 (18,50 * 4,00) * (4,40) = 325,60 m 3 (5,80 * 2,20) * (2,40) = 30,62 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Přístavby Typ Obestavěný prostor 1NP Původní část NP 2 863,06 m 3 Přístavba NP 270,10 m 3 2NP Původní část NP 3 456,76 m 3 Přístavba NP 325,60 m 3 Přístavba venkovního NP 30,62 m 3 schodiště Obestavěný prostor - celkem: 6946,14 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = pod standard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací betonové pásy a patky monolitické s původní S 91 hydroizolací Základy vč. zemních prací betonové pásy pod přístavbou S 9 2. Svislé konstrukce monolitický ŽB skelet + vyzdívka S Svislé konstrukce nedostatečný tepelný odpor obvodového pláště P

11 3. Stropy ocelové I nosníky + PZD 1953 S 9 3. Stropy dřevěné trámy a bednění S Krov, střecha plochá střecha ze standardních materiálů S 91 spádovaným k okraji střechy Krov, střecha plochá střecha S 9 l Lepenková krytina IPA + ochranné nátěry S Krytiny střech podstandardní stav střešní krytina P Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu S Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu nově vyměněné - S Úprava vnitřních povrchů štukové vápenné omítky S Úprava vnitřních povrchů štukové vápenné omítky nově provedené v rámci S 5 rek.soc.zařízení Úprava vnějších povrchů vápenocementové dvouvrstvé standardní stav - S Úprava vnějších povrchů vápenocementové dvouvrstvé podstandardní stav - P Vnitřní obklady keramické obklady soc.zařízení S Vnitřní obklady keramické obklady v učebnách a kabinetech v rámci GO S 65 budovy Schody dvouramenné, monolitické s terasovým povrchem - S Dveře vstupní dveře osazené v ocelových zasklených S 100 stěnách s AL lištami Vrata X Okna ocelová zdvojená P Povrchy podlah dlažba keramická, betonové mazaniny S Povrchy podlah keramické dlažby, PVC S Vytápění ÚT s ocelovými registry S Vytápění nově osazené kotli ÚT na ZP vč.strojního vybavení S 40 kotelny Elektroinstalace silnoproudé rozvody NN o napětí 220/380V N Bleskosvod standardní provedení S Vnitřní vodovod rozvody SV a TUV z plastových trubek S Vnitřní vodovod rozvody SV a TUV z plastových trubek S Vnitřní kanalizace rozvody kanalizace ze standardních materiálů S Vnitřní kanalizace nové rozvody kanalizace S Vnitřní plynovod rozvody z ocelových svařovaných trubek S Ohřev teplé vody zásobníkový ohřívač TUV, osazený ve strojovně ÚT S Vybavení kuchyní není C Vnitřní hygienické vyb. WC mísy, pisoáry, umyvadla, výlevky, sprchové S 70 boxy Vnitřní hygienické vyb. umyvadla, sprchy S Výtahy není C Ostatní Rozvody silnoproudé, požární hydranty, S 100 vzduchotechnika, kladkostroj 26. Instalační pref. jádra není X 100 Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 7, ,00 6,64 1. Základy vč. zemních prací S 7,30 9 1,00 0,66 2. Svislé konstrukce S 19, ,00 11,33 2. Svislé konstrukce P 19, ,46 3,62 3. Stropy S 11,10 9 1,00 1,00 3. Stropy S 11, ,00 10,

12 4. Krov, střecha S 6, ,00 5,64 4. Krov, střecha S 6,20 9 1,00 0,56 5. Krytiny střech S 2, ,00 1,26 5. Krytiny střech P 2, ,46 0,39 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,42 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,18 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,56 7. Úprava vnitřních povrchů S 6,90 5 1,00 0,35 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 1,55 8. Úprava vnějších povrchů P 3, ,46 0,71 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 0,63 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna P 5, ,46 2, Povrchy podlah S 2, ,00 1, Povrchy podlah S 2, ,00 0, Vytápění S 4, ,00 2, Vytápění S 4, ,00 1, Elektroinstalace N 5, ,54 7, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 2, ,00 1, Vnitřní vodovod S 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace S 2, ,00 1, Vnitřní kanalizace S 2, ,00 0, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní C 1, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 2, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 1, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní S 6, ,00 6, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 91,56 Koeficient vybavení K4: 0,9156 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP PP Opot. Opot. z St. Živ. [%] [%] části celku 1. Základy vč. zemních prací S 7,30 91,00 1,00 6,64 7, ,43 2, Základy vč. zemních prací S 7,30 9,00 1,00 0,66 0, ,86 0, Svislé konstrukce S 19,20 59,00 1,00 11,33 12, ,29 5, Svislé konstrukce P 19,20 41,00 0,46 3,62 3, ,57 0, Stropy S 11,10 9,00 1,00 1,00 1, ,29 0, Stropy S 11,10 91,00 1,00 10,10 11, ,57 2, Krov, střecha S 6,20 91,00 1,00 5,64 6, ,36 3, Krov, střecha S 6,20 9,00 1,00 0,56 0, ,64 0, Krytiny střech S 2,10 60,00 1,00 1,26 1, ,33 0, Krytiny střech P 2,10 40,00 0,46 0,39 0, ,33 0, Klempířské konstrukce S 0,60 70,00 1,00 0,42 0, ,27 0, Klempířské konstrukce S 0,60 30,00 1,00 0,18 0, ,09 0, Úprava vnitřních povrchů S 6,90 95,00 1,00 6,56 7, ,00 2, Úprava vnitřních povrchů S 6,90 5,00 1,00 0,35 0, ,77 0,

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 780-14 / 2014 O ceně nemovitých věcí : stavební parcely č.201 jejíž součástí je stavba č.p.195, stavební parcely č.202, stavební parcely č.203, stavební parcely č.205, pozemku - parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1164-436/2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny částečně rekonstruovaného podsklepeného jednopodlažního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3242-19/2015 o ceně rodinného domu č.p. 267 s příslušenstvím a s pozemky st.292 a p.p.149/9 v katastrálním území, části obce a obci Neratovice, okres Mělník. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2300/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 969/3 orná půda v obci Vranovice, okres Příbram, kat. území Vranovice pod Třemšínem, kraj Středočeský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1034-306 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1411-13/14 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k bytu č. 508/2, v budově čp. 508, v obci Vestec, k.ú. Vestec u Prahy, okres Praha - západ, zapsané na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014 Znalecký posudek č. 1007-279 /2014 Objednatel: Ing. Eva Jeřábková PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v kat. území Praha

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3154/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3154/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3154/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1931/15 v objektu čp. 1931/5, ulice Škvorecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více