ZNALECKÝ POSUDEK. č revize č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: NAXOS, a.s. Holečkova Praha 5 Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely prodeje formou dobrovolné dražby Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., Podle stavu ke dni: Znalecký posudek vypracovala: ing Helena Zálešáková Bořivoje Čelovského 845/ Ostrava telefon: Znalecký posudek obsahuje 33 stran textu včetně titulního listu a příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalkyni se ukládá, aby stanovila obvyklou cenu nemovitostí pozemku parc.č.508, jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1. Máje vše na LV.č.1087 v k.ú Fulnek, obec Fulnek pro účely prodeje formou dobrovolné dražby, ve smyslu ustanovení 13 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 31, Praha 5, Jedná se o revizi č.1 posudku č vypracovaného dne , předmětem revize je aktualizace posudku k datu dle požadavku objednatele. Pro stanovení obvyklé (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje cenový předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.26/2000 Sb. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH je v 13 uvedeno: Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé, jde-li o nemovitost musí být cena zjištěna posudkem znalce. V 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. O oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Adresa předmětu ocenění: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Budova bez čp/če na ul.1. Máje a pozemek parc.č.508 vše v k.ú.fulnek Moravskoslezský Nový Jičín Fulnek Fulnek Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 580,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. Pi O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a I 1,00 I 1,00 I 1,00

3 kulturní zařízení aj.) Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 264,48 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti zástupce provozovatele (Střední školy technické a zemědělské) pana Luďka Kostelníka. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Výpis z katastrů nemovitostí LV.č.1087 a snímek pozemkové mapy (příloha č.1) 2. Výsledek místního šetření ze dne a pořízená fotodokumentace (příloha č.2) 3. Znalecký posudek č /2013 ze dne a jeho aktualizace č /2014 ze dne , vypracovaný ing.karlem Segeťou, 4. Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních servrech atd. 5. Pro ocenění nemovitosti byl použit cenový předpis: podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č.121/2000 Sb., zákona č.237/2004 Sb., zákona č.257/2004 Sb., zákona č.296/2007 Sb., zákona č.188/2011 Sb., zákona č.350/2012 Sb. a zákona č.303/2013 Sb., o oceňování majetku. 6. Literatura: Teorie oceňování nemovitostí VI. přepracované vydání, od autora Doc.Ing.Alberta Bradáče DrSc., ředitele Ústavu soudního inženýrství v Brně 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Moravskoslezský kraj, RČ/IČO: , 28.října 2771/117, Ostrava, vlastnictví: výhradní Moravskoslezský kraj, RČ/IČO: , 28.října 2771/117, Ostrava, vlastnictví: výhradní Podle doloženého výpisu KN pro LV 1087: Hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČ: Dokumentace a skutečnost Dle znaleckého posudku č.39355/2014 a poskytnutých podkladů při místním šetření zjistila znalkyně následující: -budova byla dána do užívání pravděpodobně v roce 1953, jako sklad elektromateriálu pro společnost ROMO Fulnek, -v roce byla provedena rekonstrukce budovy skladu hutního materiálu, -v roce byla provedena u jižního štítu přístavba budovy a zároveň byla provedena rekonstrukce v obou podlažích a to na budovu SOU-Praktické vyučování, -od roku 1988 slouží budova učňovskému školství, pod různými provozovateli, -v průběhu užívání budovy docházelo podle potřeby k postupné rekonstrukci a modernizaci, -v roce 1992 byla provedena kotelna ÚT včetně plynofikace a vybudování středotlaké přípojky, -v roce 2012 byla provedena rekonstrukce hlavní ležaté kanalizace. 7. Celkový popis nemovitosti Fulnek: je město rozkládající se na obou stranách historické zemské Moravy a Slezska, přibližně 30 km jižně od Opavy. Město Fulnek je samostatná obec se sídlem městského úřadu. Obec s rozšířenou působností pro město Fulnek je Městský úřad Odry. Stavební úřad je přímo ve Fulneku. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Ve Fulneku žije necelých obyvatel, zaměstnavatelé zde vytvářejí bohužel málo pracovních míst. Vysoké procento obyvatel za prací dojíždí. Malé a střední firmy podnikají především v oblasti strojírenské výroby. Katastrální území Fulnek má rozlohu 68,46km

4 Lokalita oceňovaných nemovitostí se nachází v západní, zastavěné části města Fulnek, na ulici 1.máje. Tato lokalita se nachází cca 500 m západně od náměstí, v prostoru mezi silnici Říční (dopravní průtah městem Fulnek) a ulicí Fučíkova. Oceňovaná budova praktického vyučování s oceňovaným pozemkem se nachází vlevo. Jedná se o okrajovou část bývalého areálu podniku ROMO Fulnek. Terén je zde rovinatý, přístup je po zpevněných místních komunikacích a z hlediska dostupnosti inženýrských sítí jsou zde veškeré, které se v této lokalitě nacházejí (SV, K, ZP, NN). Vzdálenost lokality oceňovaných nemovitostí od centra města je cca 400m až 500m. 8. Obsah znaleckého posudku B. Znalecký posudek administrativní cena 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc.č Stavba na pozemku budova bez čp/če - Venkovní úpravy přípojky, vrátka, vrata, zpevněná plocha - Komín C. Odhad tržní hodnoty ceny obvyklé 1. Porovnávací metoda 2. Výnosová metoda 3. Ocenění střední hodnotou a váženým průměrem 4. Kombinace nákladové ceny s metodou hodnocení dle kritérií D. Rekapitulace - závěr - 4 -

5 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je V 0,00 stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - např.nový investiční záměr, I -0,25 energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + Ʃ Pi) = 0,690 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro školství a zdravotnictví Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 0,55 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,10 zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,08 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek I 0,00 lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré VI 0,00 parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá III 0,01 dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Nevýhodná pro účel I 0,00 užití realizované stavby 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy IP = P1 * (1 + Ʃ Pi) = 0,655 i = 2 Koeficient pp = IT * IP = 0,

6 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc.č.508 Město Fulnek nespadá do chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO). Město Fulnek nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Katastrální území obce Fulnek sousedí v bývalém okrese Nový Jičín s katastrem obcí Bílovec místní část Stará Ves, místní část Bravinné, Bílov, Kujavy, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou - místní část Kletné, Odry - místní část Kaménka, místní část Pohoř a místní část Tošovice, Heřmanice u Oder a místní část Véska u Oder. V okrese Opava sousedí s katastry obcí Březová - místní část Leskovec, místní část Gručovice a místní část Jančí a s katastrem obce Větřkovice s místní část Nové Vrbno. Oceňované nemovitosti se nacházejí v okrajové části bývalého areálu podniku ROMO Fulnek. Terén je zde rovinatý, přístup je po zpevněných, místních komunikacích a z hlediska dostupnosti inženýrských sítí jsou zde veškeré, které se v této lokalitě nacházejí (SV, K, ZP, NN). Vzdálenost lokality oceňovaných nemovitostí od centra města je cca 400 m až 500 m. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. Pi 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; IV 0,00 ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné I 0,00 pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Znalkyni nejsou známy žádné další vlivy, které by měly dopad na stanovení ceny pozemku. I 0,00 Index omezujících vlivů IO = 1 + Ʃ Pi = 1,000 Index trhu s nemovitostmi 6 i = 1 Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je V 0,00 stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + Ʃ Pi) = 0,940 5 i = 1-6 -

7 Index polohy pozemku Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 0,55 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Výrobní objekty V -0,05 (řemesla, sklady) nerušící okolí 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek I 0,00 lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré VI 0,00 parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m I -0,05 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná možnost III 0,05 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy IP = P1 * (1 + Ʃ Pi) = 0, i = 2 Celkový index I = IT * IO * IP = 0,940 * 1,000 * 0,534 = 0,502 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří Index Koef. Upr. cena [Kč/m 2 ] 4 odst ,48 0, ,77 Typ Název Parcelní číslo 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ,00 132, ,76 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,76 Ocenění staveb na pozemcích Popis: A. Budova bez čp/če na ulici 1. Máje: Budova bez čp/če na ulici 1. Máje - praktického vyučování, byla postavena a do užívání uvedena cca v roce 1953, takže její stáří ke dni ocenění je 62let. Jedná se o 2 podlažní budovu s plochou střechou, bez podsklepení, obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 46,40m x 18,50m. Nosnou konstrukci po obvodu tvoří železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem 40cm, zastřešení je provedeno železobetonovými vazníky, na kterých jsou položené železobetonové žebrové panely a následně konstrukce

8 ploché střechy. Stropní konstrukce obou nadzemních podlaží je provedena z ocelových I nosníků a železobetonových desek. Stropy jsou uložené na ocelových průvlacích, které jsou podpírané ocelovými sloupy. Postupně, jak docházelo ke změnám užívání budovy, měnily se a doplňovaly nosné konstrukce, zejména stropů, které jsou vyztužené a umožňují umístění těžkých strojů pro různou strojírenskou výrobu. Vnitřní stěny a příčky jsou zděné. V roce 1988 došlo na jižní straně původní budovy k přístavbě v šíři 4m, a to po výšce obou podlažích. V tomto období došlo také k přístavbě vnějšího schodiště, které nyní slouží jen jako bezpečnostní. V rámci plynofikace budovy a zřízení kotelny v roce 1992, byl v sousedství schodiště postaven na samostatném základu komín, jehož výška dle projektové dokumentace činí 12,56 m (od základu). Budova je napojena přípojkami na veřejné inženýrské sítě, které budou v rámci venkovních úprav oceněné. Budova sloužila učňovskému školství jako objekt praktického vyučování. Ke dni ocenění je objekt vyprázdněn a není užíván, pouze je udržován (v zimě temperován a prováděny občasné kontroly). 1. NP - přízemí zde se nacházejí tyto místnosti a prostory: hlavní vstupní prostor do budovy s prostorem vnitřního schodiště, sociální zařízení žákyň (předsíňka, šatna, WC, sprchy), rozvodny NN (přístup z terénu), sociální zařízení žáků - mužů (předsíňka s pisoáry, WC, šatna, umývárna - sprchy), chodba (vedoucí středem podlaží), místnosti výuky svařování, frézárna, soustružna, stolárna, v přístavbě učebna, sociální zařízení a sklad se samostatným vstupem z ulice, místnost vrtání, která je dveřmi napojena na venkovní rampu s venkovní kladkou pro zásobování do 2.NP. Na úrovni 1.NP - přízemí jsou z terénu celkem 4 vstupy. Pro manipulaci s těžkými břemeny je instalován v 1. NP sloupový jeřáb o nosnosti 500 kg, nyní není v provozu. 2. NP - 1. patro zde se nacházejí tyto místnosti a prostory: prostor vnitřního schodiště (z mezipodesty je vstup do venkovního schodiště), sociální zařízení žákyň (předsíňka, 2 x šatna, 3 x WC, umývárna se 3 sprchy), chodba (vedoucí středem podlaží), kancelář, sborovna, dílny: elektro-mechaniky, strojních mechaniků, obráběčů kovů, klempírny, strojních mechaniků, učebna, sklady pomůcek, sklady materiálů. V místnosti číslo 24 - sklad materiálů jsou osazené balkónové dveře, ze kterých je vstup na balkón s kladkostrojem (možnost svislé přepravy materiálů a strojů pomoci kladkostroje). Vstup do 2.NP je vnitřním schodištěm a z mezipodesty venkovním schodištěm (využíván jako nouzový východ). Součástí ocenění není strojní vybavení učeben a dílen praktického vyučování mimo sloupového jeřábu, který je součástí ocenění. Konstrukčně je budova řešena takto: Základové konstrukce jsou provedené z monolitických betonových pásů a z patek, vše z původní vodorovnou hydroizolací. Svislá nosná konstrukce je provedena z monolitického železobetonového skeletu s železobetonovými vazníky (v obou směrech) a s výplňovým zdivem o tl. 40 až 45 cm. Vnitřní nosné stěny jsou cihelné o tl. 30cm. Příčky jsou zděné tl.15cm a 10cm. Stropní konstrukce obou nadzemních podlaží je provedena z ocelových I nosníků a železobetonových desek. Stropy jsou uložené na ocelových průvlacích, které jsou podpírané ocelovými sloupy. Vnitřní schodiště je dvou ramenné, železobetonové monolitické s terasovým povrchem schodišťových stupňů. Zastřešení budovy je provedeno železobetonovými vazníky (v průřezu tvaru písmene I), na kterých jsou položené železobetonové žebrové panely a následně konstrukce ploché střechy. Střešní krytina je provedena z těžkých lepenkových pásů IPA s ochrannými nátěry. Vstupní dveře jsou osazené v rámci zasklené ocelové stěny s hliníkovými lištami, vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené do ocelových zárubní a plechové do ocelových zárubní. Okna jsou ocelová zdvojená (původní) v menší míře luxferová. Vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů jsou převážně z vápenných štukových omítek (původní, opravované a nově provedené u nových příček), fasádní omítky jsou vápenocementové dvouvrstvé, silně narušené a místy již opadané. V učebnách a v kabinetech jsou za umývadly provedené obklady stěn, které jsou provedené i ve všech sociálních zařízeních (žáci, žákyně, personál). Podlahové konstrukce jsou ve vstupních chodbách dlažby, v ostatních chodbách a sociálních zařízeních jsou keramické dlažby, PVC, v dílnách jsou použité šatovské dlažby, cementový potěr. Dlažby jsou různého stáří a různé kvality. Vnitřní instalace jsou převážně z období postupných rekonstrukcí budovy z období roku Silnoproudé rozvody jsou o napětí 220/380V, tyto rozvody je nutno posuzovat z hlediska rozsáhlosti za nadstandardní. Rozvody SV a TUV jsou již převážně z plastového potrubí, kanalizace je různého stáří, převážně jde o standardní materiály (kamenina, PVC), rozvody ZP jsou z ocelového svařovaného potrubí

9 Vnitřní rozvody SV jsou napojené za vodoměrnou šachtu, která je situovaná uvnitř budovy v podlaze, za vstupní části budovy. Původní rozvody byly postupně v rámci rekonstrukce budovy vyměněné, takže jsou nyní v provedení z plastových trubek. Dle místního šetření byla poslední rekonstrukce sociálního zařízení provedena v roce Teplá užitková voda (TUV) je centrálně ohřívaná v jednom zásobníkovém stojatém ohřívači TUV na NN, který je umístěn ve strojovně ÚT (2NP). Odtud je voda rozváděna plastovým potrubím do jednotlivých sociálních zařízení a k umývadlům. Převážně jde o vnitřní rozvody stáří 7 let až 26 roků. Kanalizace budovy je provedena jako společná, když odpadní i povrchové vody jsou svedené kanalizační přípojkou do revizní šachty z kameninového potrubí DN 20, v délce 12m. Vnitřní rozvody kanalizace jsou provedené ze standardních materiálů, jsou různého stáří a různé kvality. Rozvody zemního plynu jsou provedené z ocelového svařovaného potrubí. Plynofikace budovy byla provedena v roce Rozvody ZP jsou přivedené do prostoru kotelny ÚT se dvěma kotli na zemní plyn. Tyto kotle jsou součástí ocenění celé budovy a jsou započítány v celkové ceně budovy bez čp/ev. Plynoměr a HUP je umístěn v ocelové plechové skříni, zavěšené na fasádě (vpravo od hlavního vchodu). Jedná se o plynovodní přípojku STL ZP, která je provedena z ocelového bezešvého svařovaného potrubí s jutoasfaltem DN 32, v délce 12m. Ústřední vytápění budovy je teplovodní s nuceným oběhem z vlastní kotelny, umístěné v 1NP (vedle schodiště - přístup z šatny). Původně byla budova napojena na systém vytápění podniku ROMO Fulnek - pára - voda, v roce 1992 došlo k vybudování vlastní kotelny ÚT se dvěma kotli na ZP (kotle typu ETI 100 o výkonu 2x116 kw). Původní rozvody z roku 1972, byly v rámci rekonstrukce budovy v roce 1987 až 1989 nově provedené. Vytápění je rozděleno do 2 okruhů, které jsou stažené do regulační stanice s osazenými rozdělovači a sběrači. V dílnách jsou převážně osazené ocelové registry, v učebnách, sociálních zařízeních a kancelářích jsou osazené plechové deskové radiátory. V rámci nově vybudované kotelny byl vybudován venkovní komín, na který jsou ocelovým sopouchem napojené oba kotle. Vzduchotechnika je rozvedena do některých prostor dílen. Potrubní rozvody jsou provedené z pozinkovaného plechu a jsou z období rekonstrukce budovy, tedy z roku Silnoproudé rozvody NN sestávají z rozvodů zásuvkových okruhů, z umělého a sdruženého osvětlení a z nouzového osvětlení. Podstatná část silnoproudých rozvodů je z období rekonstrukce budovy, tedy z roku Jde o rozsáhlé silnoproudé rozvody, zejména pokud se týká napojení strojního vybavení dílen. Veškeré silnoproudé rozvody jsou stažené do rozvodny NN, která je přístupná samostatným vchodem z ulice (vlevo od hlavního vstupu). Hromosvod ochrana před bleskem a ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny byla provedena hromosvodem, a to připojením všech kovových zařízení na uzemnění. Jímací zařízení bylo provedeno mřížovým vedením, zakončeným v zemi zemnícími tyčemi ZT04. Ochrana před bleskem byla nově provedena v rámci rekonstrukce budovy v roce Vnitřní vybavení dílen není součástí stavby, proto není ani předmětem ocenění. V průběhu užívání budovy docházelo k průběžným opravám, takže při místním šetření znalec nezjistil žádné závady, které by bránily řádnému užívání oceňované budovy. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: C. školy, univerzity a budovy pro výzkum Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová tyčová Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1263 Přístavby, nástavby a vestavby Název Přístavba Popis V roce 1988 došlo k přístavbě z jižní strany budovy a to v šířce 4m a - 9 -

10 Přístavba venkovního schodiště výšce obou podlaží. Zastavěná plocha je 74m 2. V roce 1988 byla provedena přístavba venkovního schodiště, které v současné době slouží jako bezpečností a únikové. Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1NP 42,40*18,50 = 784,40 18,50*4,00 = 74,00 2NP 42,40*18,50 = 784,40 18,50*4,00 = 74,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Přístavby Součin plocha výška 1NP Původní část 784,40 m 2 3,55 m 2 784,62 Přístavba 74,00 m 2 3,55 m 262,70 2NP Původní část 784,40 m 2 3,50 m 2 745,40 Přístavba 74,00 m 2 3,50 m 259,00 Součet 1716,80 m ,72 Průměrná výška podlaží: PVP = 6 051,72 / 1 716,80 = 3,53 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 716,80 / 2 = 858,40 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1NP (42,40 * 18,50) * (3,65) = 2 863,06 m 3 (18,50 * 4,00) * (3,65) = 270,10 m 3 2NP (42,40 * 18,50) * (4,40) + (3,00 * 1,80) * (1,00) = 3 456,76 m 3 (18,50 * 4,00) * (4,40) = 325,60 m 3 (5,80 * 2,20) * (2,40) = 30,62 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Přístavby Typ Obestavěný prostor 1NP Původní část NP 2 863,06 m 3 Přístavba NP 270,10 m 3 2NP Původní část NP 3 456,76 m 3 Přístavba NP 325,60 m 3 Přístavba venkovního NP 30,62 m 3 schodiště Obestavěný prostor - celkem: 6946,14 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = pod standard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací betonové pásy a patky monolitické s původní S 91 hydroizolací Základy vč. zemních prací betonové pásy pod přístavbou S 9 2. Svislé konstrukce monolitický ŽB skelet + vyzdívka S Svislé konstrukce nedostatečný tepelný odpor obvodového pláště P

11 3. Stropy ocelové I nosníky + PZD 1953 S 9 3. Stropy dřevěné trámy a bednění S Krov, střecha plochá střecha ze standardních materiálů S 91 spádovaným k okraji střechy Krov, střecha plochá střecha S 9 l Lepenková krytina IPA + ochranné nátěry S Krytiny střech podstandardní stav střešní krytina P Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu S Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu nově vyměněné - S Úprava vnitřních povrchů štukové vápenné omítky S Úprava vnitřních povrchů štukové vápenné omítky nově provedené v rámci S 5 rek.soc.zařízení Úprava vnějších povrchů vápenocementové dvouvrstvé standardní stav - S Úprava vnějších povrchů vápenocementové dvouvrstvé podstandardní stav - P Vnitřní obklady keramické obklady soc.zařízení S Vnitřní obklady keramické obklady v učebnách a kabinetech v rámci GO S 65 budovy Schody dvouramenné, monolitické s terasovým povrchem - S Dveře vstupní dveře osazené v ocelových zasklených S 100 stěnách s AL lištami Vrata X Okna ocelová zdvojená P Povrchy podlah dlažba keramická, betonové mazaniny S Povrchy podlah keramické dlažby, PVC S Vytápění ÚT s ocelovými registry S Vytápění nově osazené kotli ÚT na ZP vč.strojního vybavení S 40 kotelny Elektroinstalace silnoproudé rozvody NN o napětí 220/380V N Bleskosvod standardní provedení S Vnitřní vodovod rozvody SV a TUV z plastových trubek S Vnitřní vodovod rozvody SV a TUV z plastových trubek S Vnitřní kanalizace rozvody kanalizace ze standardních materiálů S Vnitřní kanalizace nové rozvody kanalizace S Vnitřní plynovod rozvody z ocelových svařovaných trubek S Ohřev teplé vody zásobníkový ohřívač TUV, osazený ve strojovně ÚT S Vybavení kuchyní není C Vnitřní hygienické vyb. WC mísy, pisoáry, umyvadla, výlevky, sprchové S 70 boxy Vnitřní hygienické vyb. umyvadla, sprchy S Výtahy není C Ostatní Rozvody silnoproudé, požární hydranty, S 100 vzduchotechnika, kladkostroj 26. Instalační pref. jádra není X 100 Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 7, ,00 6,64 1. Základy vč. zemních prací S 7,30 9 1,00 0,66 2. Svislé konstrukce S 19, ,00 11,33 2. Svislé konstrukce P 19, ,46 3,62 3. Stropy S 11,10 9 1,00 1,00 3. Stropy S 11, ,00 10,

12 4. Krov, střecha S 6, ,00 5,64 4. Krov, střecha S 6,20 9 1,00 0,56 5. Krytiny střech S 2, ,00 1,26 5. Krytiny střech P 2, ,46 0,39 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,42 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,18 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,56 7. Úprava vnitřních povrchů S 6,90 5 1,00 0,35 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 1,55 8. Úprava vnějších povrchů P 3, ,46 0,71 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 0,63 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna P 5, ,46 2, Povrchy podlah S 2, ,00 1, Povrchy podlah S 2, ,00 0, Vytápění S 4, ,00 2, Vytápění S 4, ,00 1, Elektroinstalace N 5, ,54 7, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 2, ,00 1, Vnitřní vodovod S 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace S 2, ,00 1, Vnitřní kanalizace S 2, ,00 0, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní C 1, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 2, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 1, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní S 6, ,00 6, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 91,56 Koeficient vybavení K4: 0,9156 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP PP Opot. Opot. z St. Živ. [%] [%] části celku 1. Základy vč. zemních prací S 7,30 91,00 1,00 6,64 7, ,43 2, Základy vč. zemních prací S 7,30 9,00 1,00 0,66 0, ,86 0, Svislé konstrukce S 19,20 59,00 1,00 11,33 12, ,29 5, Svislé konstrukce P 19,20 41,00 0,46 3,62 3, ,57 0, Stropy S 11,10 9,00 1,00 1,00 1, ,29 0, Stropy S 11,10 91,00 1,00 10,10 11, ,57 2, Krov, střecha S 6,20 91,00 1,00 5,64 6, ,36 3, Krov, střecha S 6,20 9,00 1,00 0,56 0, ,64 0, Krytiny střech S 2,10 60,00 1,00 1,26 1, ,33 0, Krytiny střech P 2,10 40,00 0,46 0,39 0, ,33 0, Klempířské konstrukce S 0,60 70,00 1,00 0,42 0, ,27 0, Klempířské konstrukce S 0,60 30,00 1,00 0,18 0, ,09 0, Úprava vnitřních povrchů S 6,90 95,00 1,00 6,56 7, ,00 2, Úprava vnitřních povrchů S 6,90 5,00 1,00 0,35 0, ,77 0,

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3389 26 / 2015 dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více