ZNALECKÝ POSUDEK. č revize č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: NAXOS, a.s. Holečkova Praha 5 Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely prodeje formou dobrovolné dražby Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., Podle stavu ke dni: Znalecký posudek vypracovala: ing Helena Zálešáková Bořivoje Čelovského 845/ Ostrava telefon: Znalecký posudek obsahuje 33 stran textu včetně titulního listu a příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalkyni se ukládá, aby stanovila obvyklou cenu nemovitostí pozemku parc.č.508, jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1. Máje vše na LV.č.1087 v k.ú Fulnek, obec Fulnek pro účely prodeje formou dobrovolné dražby, ve smyslu ustanovení 13 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 31, Praha 5, Jedná se o revizi č.1 posudku č vypracovaného dne , předmětem revize je aktualizace posudku k datu dle požadavku objednatele. Pro stanovení obvyklé (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje cenový předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.26/2000 Sb. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH je v 13 uvedeno: Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé, jde-li o nemovitost musí být cena zjištěna posudkem znalce. V 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. O oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Adresa předmětu ocenění: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Budova bez čp/če na ul.1. Máje a pozemek parc.č.508 vše v k.ú.fulnek Moravskoslezský Nový Jičín Fulnek Fulnek Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 580,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. Pi O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a I 1,00 I 1,00 I 1,00

3 kulturní zařízení aj.) Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 264,48 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti zástupce provozovatele (Střední školy technické a zemědělské) pana Luďka Kostelníka. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Výpis z katastrů nemovitostí LV.č.1087 a snímek pozemkové mapy (příloha č.1) 2. Výsledek místního šetření ze dne a pořízená fotodokumentace (příloha č.2) 3. Znalecký posudek č /2013 ze dne a jeho aktualizace č /2014 ze dne , vypracovaný ing.karlem Segeťou, 4. Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních servrech atd. 5. Pro ocenění nemovitosti byl použit cenový předpis: podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č.121/2000 Sb., zákona č.237/2004 Sb., zákona č.257/2004 Sb., zákona č.296/2007 Sb., zákona č.188/2011 Sb., zákona č.350/2012 Sb. a zákona č.303/2013 Sb., o oceňování majetku. 6. Literatura: Teorie oceňování nemovitostí VI. přepracované vydání, od autora Doc.Ing.Alberta Bradáče DrSc., ředitele Ústavu soudního inženýrství v Brně 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Moravskoslezský kraj, RČ/IČO: , 28.října 2771/117, Ostrava, vlastnictví: výhradní Moravskoslezský kraj, RČ/IČO: , 28.října 2771/117, Ostrava, vlastnictví: výhradní Podle doloženého výpisu KN pro LV 1087: Hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČ: Dokumentace a skutečnost Dle znaleckého posudku č.39355/2014 a poskytnutých podkladů při místním šetření zjistila znalkyně následující: -budova byla dána do užívání pravděpodobně v roce 1953, jako sklad elektromateriálu pro společnost ROMO Fulnek, -v roce byla provedena rekonstrukce budovy skladu hutního materiálu, -v roce byla provedena u jižního štítu přístavba budovy a zároveň byla provedena rekonstrukce v obou podlažích a to na budovu SOU-Praktické vyučování, -od roku 1988 slouží budova učňovskému školství, pod různými provozovateli, -v průběhu užívání budovy docházelo podle potřeby k postupné rekonstrukci a modernizaci, -v roce 1992 byla provedena kotelna ÚT včetně plynofikace a vybudování středotlaké přípojky, -v roce 2012 byla provedena rekonstrukce hlavní ležaté kanalizace. 7. Celkový popis nemovitosti Fulnek: je město rozkládající se na obou stranách historické zemské Moravy a Slezska, přibližně 30 km jižně od Opavy. Město Fulnek je samostatná obec se sídlem městského úřadu. Obec s rozšířenou působností pro město Fulnek je Městský úřad Odry. Stavební úřad je přímo ve Fulneku. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Ve Fulneku žije necelých obyvatel, zaměstnavatelé zde vytvářejí bohužel málo pracovních míst. Vysoké procento obyvatel za prací dojíždí. Malé a střední firmy podnikají především v oblasti strojírenské výroby. Katastrální území Fulnek má rozlohu 68,46km

4 Lokalita oceňovaných nemovitostí se nachází v západní, zastavěné části města Fulnek, na ulici 1.máje. Tato lokalita se nachází cca 500 m západně od náměstí, v prostoru mezi silnici Říční (dopravní průtah městem Fulnek) a ulicí Fučíkova. Oceňovaná budova praktického vyučování s oceňovaným pozemkem se nachází vlevo. Jedná se o okrajovou část bývalého areálu podniku ROMO Fulnek. Terén je zde rovinatý, přístup je po zpevněných místních komunikacích a z hlediska dostupnosti inženýrských sítí jsou zde veškeré, které se v této lokalitě nacházejí (SV, K, ZP, NN). Vzdálenost lokality oceňovaných nemovitostí od centra města je cca 400m až 500m. 8. Obsah znaleckého posudku B. Znalecký posudek administrativní cena 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc.č Stavba na pozemku budova bez čp/če - Venkovní úpravy přípojky, vrátka, vrata, zpevněná plocha - Komín C. Odhad tržní hodnoty ceny obvyklé 1. Porovnávací metoda 2. Výnosová metoda 3. Ocenění střední hodnotou a váženým průměrem 4. Kombinace nákladové ceny s metodou hodnocení dle kritérií D. Rekapitulace - závěr - 4 -

5 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je V 0,00 stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - např.nový investiční záměr, I -0,25 energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + Ʃ Pi) = 0,690 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro školství a zdravotnictví Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 0,55 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,10 zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,08 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek I 0,00 lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré VI 0,00 parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá III 0,01 dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Nevýhodná pro účel I 0,00 užití realizované stavby 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy IP = P1 * (1 + Ʃ Pi) = 0,655 i = 2 Koeficient pp = IT * IP = 0,

6 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc.č.508 Město Fulnek nespadá do chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO). Město Fulnek nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Katastrální území obce Fulnek sousedí v bývalém okrese Nový Jičín s katastrem obcí Bílovec místní část Stará Ves, místní část Bravinné, Bílov, Kujavy, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou - místní část Kletné, Odry - místní část Kaménka, místní část Pohoř a místní část Tošovice, Heřmanice u Oder a místní část Véska u Oder. V okrese Opava sousedí s katastry obcí Březová - místní část Leskovec, místní část Gručovice a místní část Jančí a s katastrem obce Větřkovice s místní část Nové Vrbno. Oceňované nemovitosti se nacházejí v okrajové části bývalého areálu podniku ROMO Fulnek. Terén je zde rovinatý, přístup je po zpevněných, místních komunikacích a z hlediska dostupnosti inženýrských sítí jsou zde veškeré, které se v této lokalitě nacházejí (SV, K, ZP, NN). Vzdálenost lokality oceňovaných nemovitostí od centra města je cca 400 m až 500 m. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. Pi 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; IV 0,00 ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné I 0,00 pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Znalkyni nejsou známy žádné další vlivy, které by měly dopad na stanovení ceny pozemku. I 0,00 Index omezujících vlivů IO = 1 + Ʃ Pi = 1,000 Index trhu s nemovitostmi 6 i = 1 Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je V 0,00 stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + Ʃ Pi) = 0,940 5 i = 1-6 -

7 Index polohy pozemku Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 0,55 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Výrobní objekty V -0,05 (řemesla, sklady) nerušící okolí 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek I 0,00 lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré VI 0,00 parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m I -0,05 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná možnost III 0,05 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy IP = P1 * (1 + Ʃ Pi) = 0, i = 2 Celkový index I = IT * IO * IP = 0,940 * 1,000 * 0,534 = 0,502 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří Index Koef. Upr. cena [Kč/m 2 ] 4 odst ,48 0, ,77 Typ Název Parcelní číslo 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ,00 132, ,76 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,76 Ocenění staveb na pozemcích Popis: A. Budova bez čp/če na ulici 1. Máje: Budova bez čp/če na ulici 1. Máje - praktického vyučování, byla postavena a do užívání uvedena cca v roce 1953, takže její stáří ke dni ocenění je 62let. Jedná se o 2 podlažní budovu s plochou střechou, bez podsklepení, obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 46,40m x 18,50m. Nosnou konstrukci po obvodu tvoří železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem 40cm, zastřešení je provedeno železobetonovými vazníky, na kterých jsou položené železobetonové žebrové panely a následně konstrukce

8 ploché střechy. Stropní konstrukce obou nadzemních podlaží je provedena z ocelových I nosníků a železobetonových desek. Stropy jsou uložené na ocelových průvlacích, které jsou podpírané ocelovými sloupy. Postupně, jak docházelo ke změnám užívání budovy, měnily se a doplňovaly nosné konstrukce, zejména stropů, které jsou vyztužené a umožňují umístění těžkých strojů pro různou strojírenskou výrobu. Vnitřní stěny a příčky jsou zděné. V roce 1988 došlo na jižní straně původní budovy k přístavbě v šíři 4m, a to po výšce obou podlažích. V tomto období došlo také k přístavbě vnějšího schodiště, které nyní slouží jen jako bezpečnostní. V rámci plynofikace budovy a zřízení kotelny v roce 1992, byl v sousedství schodiště postaven na samostatném základu komín, jehož výška dle projektové dokumentace činí 12,56 m (od základu). Budova je napojena přípojkami na veřejné inženýrské sítě, které budou v rámci venkovních úprav oceněné. Budova sloužila učňovskému školství jako objekt praktického vyučování. Ke dni ocenění je objekt vyprázdněn a není užíván, pouze je udržován (v zimě temperován a prováděny občasné kontroly). 1. NP - přízemí zde se nacházejí tyto místnosti a prostory: hlavní vstupní prostor do budovy s prostorem vnitřního schodiště, sociální zařízení žákyň (předsíňka, šatna, WC, sprchy), rozvodny NN (přístup z terénu), sociální zařízení žáků - mužů (předsíňka s pisoáry, WC, šatna, umývárna - sprchy), chodba (vedoucí středem podlaží), místnosti výuky svařování, frézárna, soustružna, stolárna, v přístavbě učebna, sociální zařízení a sklad se samostatným vstupem z ulice, místnost vrtání, která je dveřmi napojena na venkovní rampu s venkovní kladkou pro zásobování do 2.NP. Na úrovni 1.NP - přízemí jsou z terénu celkem 4 vstupy. Pro manipulaci s těžkými břemeny je instalován v 1. NP sloupový jeřáb o nosnosti 500 kg, nyní není v provozu. 2. NP - 1. patro zde se nacházejí tyto místnosti a prostory: prostor vnitřního schodiště (z mezipodesty je vstup do venkovního schodiště), sociální zařízení žákyň (předsíňka, 2 x šatna, 3 x WC, umývárna se 3 sprchy), chodba (vedoucí středem podlaží), kancelář, sborovna, dílny: elektro-mechaniky, strojních mechaniků, obráběčů kovů, klempírny, strojních mechaniků, učebna, sklady pomůcek, sklady materiálů. V místnosti číslo 24 - sklad materiálů jsou osazené balkónové dveře, ze kterých je vstup na balkón s kladkostrojem (možnost svislé přepravy materiálů a strojů pomoci kladkostroje). Vstup do 2.NP je vnitřním schodištěm a z mezipodesty venkovním schodištěm (využíván jako nouzový východ). Součástí ocenění není strojní vybavení učeben a dílen praktického vyučování mimo sloupového jeřábu, který je součástí ocenění. Konstrukčně je budova řešena takto: Základové konstrukce jsou provedené z monolitických betonových pásů a z patek, vše z původní vodorovnou hydroizolací. Svislá nosná konstrukce je provedena z monolitického železobetonového skeletu s železobetonovými vazníky (v obou směrech) a s výplňovým zdivem o tl. 40 až 45 cm. Vnitřní nosné stěny jsou cihelné o tl. 30cm. Příčky jsou zděné tl.15cm a 10cm. Stropní konstrukce obou nadzemních podlaží je provedena z ocelových I nosníků a železobetonových desek. Stropy jsou uložené na ocelových průvlacích, které jsou podpírané ocelovými sloupy. Vnitřní schodiště je dvou ramenné, železobetonové monolitické s terasovým povrchem schodišťových stupňů. Zastřešení budovy je provedeno železobetonovými vazníky (v průřezu tvaru písmene I), na kterých jsou položené železobetonové žebrové panely a následně konstrukce ploché střechy. Střešní krytina je provedena z těžkých lepenkových pásů IPA s ochrannými nátěry. Vstupní dveře jsou osazené v rámci zasklené ocelové stěny s hliníkovými lištami, vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené do ocelových zárubní a plechové do ocelových zárubní. Okna jsou ocelová zdvojená (původní) v menší míře luxferová. Vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů jsou převážně z vápenných štukových omítek (původní, opravované a nově provedené u nových příček), fasádní omítky jsou vápenocementové dvouvrstvé, silně narušené a místy již opadané. V učebnách a v kabinetech jsou za umývadly provedené obklady stěn, které jsou provedené i ve všech sociálních zařízeních (žáci, žákyně, personál). Podlahové konstrukce jsou ve vstupních chodbách dlažby, v ostatních chodbách a sociálních zařízeních jsou keramické dlažby, PVC, v dílnách jsou použité šatovské dlažby, cementový potěr. Dlažby jsou různého stáří a různé kvality. Vnitřní instalace jsou převážně z období postupných rekonstrukcí budovy z období roku Silnoproudé rozvody jsou o napětí 220/380V, tyto rozvody je nutno posuzovat z hlediska rozsáhlosti za nadstandardní. Rozvody SV a TUV jsou již převážně z plastového potrubí, kanalizace je různého stáří, převážně jde o standardní materiály (kamenina, PVC), rozvody ZP jsou z ocelového svařovaného potrubí

9 Vnitřní rozvody SV jsou napojené za vodoměrnou šachtu, která je situovaná uvnitř budovy v podlaze, za vstupní části budovy. Původní rozvody byly postupně v rámci rekonstrukce budovy vyměněné, takže jsou nyní v provedení z plastových trubek. Dle místního šetření byla poslední rekonstrukce sociálního zařízení provedena v roce Teplá užitková voda (TUV) je centrálně ohřívaná v jednom zásobníkovém stojatém ohřívači TUV na NN, který je umístěn ve strojovně ÚT (2NP). Odtud je voda rozváděna plastovým potrubím do jednotlivých sociálních zařízení a k umývadlům. Převážně jde o vnitřní rozvody stáří 7 let až 26 roků. Kanalizace budovy je provedena jako společná, když odpadní i povrchové vody jsou svedené kanalizační přípojkou do revizní šachty z kameninového potrubí DN 20, v délce 12m. Vnitřní rozvody kanalizace jsou provedené ze standardních materiálů, jsou různého stáří a různé kvality. Rozvody zemního plynu jsou provedené z ocelového svařovaného potrubí. Plynofikace budovy byla provedena v roce Rozvody ZP jsou přivedené do prostoru kotelny ÚT se dvěma kotli na zemní plyn. Tyto kotle jsou součástí ocenění celé budovy a jsou započítány v celkové ceně budovy bez čp/ev. Plynoměr a HUP je umístěn v ocelové plechové skříni, zavěšené na fasádě (vpravo od hlavního vchodu). Jedná se o plynovodní přípojku STL ZP, která je provedena z ocelového bezešvého svařovaného potrubí s jutoasfaltem DN 32, v délce 12m. Ústřední vytápění budovy je teplovodní s nuceným oběhem z vlastní kotelny, umístěné v 1NP (vedle schodiště - přístup z šatny). Původně byla budova napojena na systém vytápění podniku ROMO Fulnek - pára - voda, v roce 1992 došlo k vybudování vlastní kotelny ÚT se dvěma kotli na ZP (kotle typu ETI 100 o výkonu 2x116 kw). Původní rozvody z roku 1972, byly v rámci rekonstrukce budovy v roce 1987 až 1989 nově provedené. Vytápění je rozděleno do 2 okruhů, které jsou stažené do regulační stanice s osazenými rozdělovači a sběrači. V dílnách jsou převážně osazené ocelové registry, v učebnách, sociálních zařízeních a kancelářích jsou osazené plechové deskové radiátory. V rámci nově vybudované kotelny byl vybudován venkovní komín, na který jsou ocelovým sopouchem napojené oba kotle. Vzduchotechnika je rozvedena do některých prostor dílen. Potrubní rozvody jsou provedené z pozinkovaného plechu a jsou z období rekonstrukce budovy, tedy z roku Silnoproudé rozvody NN sestávají z rozvodů zásuvkových okruhů, z umělého a sdruženého osvětlení a z nouzového osvětlení. Podstatná část silnoproudých rozvodů je z období rekonstrukce budovy, tedy z roku Jde o rozsáhlé silnoproudé rozvody, zejména pokud se týká napojení strojního vybavení dílen. Veškeré silnoproudé rozvody jsou stažené do rozvodny NN, která je přístupná samostatným vchodem z ulice (vlevo od hlavního vstupu). Hromosvod ochrana před bleskem a ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny byla provedena hromosvodem, a to připojením všech kovových zařízení na uzemnění. Jímací zařízení bylo provedeno mřížovým vedením, zakončeným v zemi zemnícími tyčemi ZT04. Ochrana před bleskem byla nově provedena v rámci rekonstrukce budovy v roce Vnitřní vybavení dílen není součástí stavby, proto není ani předmětem ocenění. V průběhu užívání budovy docházelo k průběžným opravám, takže při místním šetření znalec nezjistil žádné závady, které by bránily řádnému užívání oceňované budovy. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: C. školy, univerzity a budovy pro výzkum Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová tyčová Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1263 Přístavby, nástavby a vestavby Název Přístavba Popis V roce 1988 došlo k přístavbě z jižní strany budovy a to v šířce 4m a - 9 -

10 Přístavba venkovního schodiště výšce obou podlaží. Zastavěná plocha je 74m 2. V roce 1988 byla provedena přístavba venkovního schodiště, které v současné době slouží jako bezpečností a únikové. Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1NP 42,40*18,50 = 784,40 18,50*4,00 = 74,00 2NP 42,40*18,50 = 784,40 18,50*4,00 = 74,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Přístavby Součin plocha výška 1NP Původní část 784,40 m 2 3,55 m 2 784,62 Přístavba 74,00 m 2 3,55 m 262,70 2NP Původní část 784,40 m 2 3,50 m 2 745,40 Přístavba 74,00 m 2 3,50 m 259,00 Součet 1716,80 m ,72 Průměrná výška podlaží: PVP = 6 051,72 / 1 716,80 = 3,53 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 716,80 / 2 = 858,40 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1NP (42,40 * 18,50) * (3,65) = 2 863,06 m 3 (18,50 * 4,00) * (3,65) = 270,10 m 3 2NP (42,40 * 18,50) * (4,40) + (3,00 * 1,80) * (1,00) = 3 456,76 m 3 (18,50 * 4,00) * (4,40) = 325,60 m 3 (5,80 * 2,20) * (2,40) = 30,62 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Přístavby Typ Obestavěný prostor 1NP Původní část NP 2 863,06 m 3 Přístavba NP 270,10 m 3 2NP Původní část NP 3 456,76 m 3 Přístavba NP 325,60 m 3 Přístavba venkovního NP 30,62 m 3 schodiště Obestavěný prostor - celkem: 6946,14 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = pod standard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací betonové pásy a patky monolitické s původní S 91 hydroizolací Základy vč. zemních prací betonové pásy pod přístavbou S 9 2. Svislé konstrukce monolitický ŽB skelet + vyzdívka S Svislé konstrukce nedostatečný tepelný odpor obvodového pláště P

11 3. Stropy ocelové I nosníky + PZD 1953 S 9 3. Stropy dřevěné trámy a bednění S Krov, střecha plochá střecha ze standardních materiálů S 91 spádovaným k okraji střechy Krov, střecha plochá střecha S 9 l Lepenková krytina IPA + ochranné nátěry S Krytiny střech podstandardní stav střešní krytina P Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu S Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu nově vyměněné - S Úprava vnitřních povrchů štukové vápenné omítky S Úprava vnitřních povrchů štukové vápenné omítky nově provedené v rámci S 5 rek.soc.zařízení Úprava vnějších povrchů vápenocementové dvouvrstvé standardní stav - S Úprava vnějších povrchů vápenocementové dvouvrstvé podstandardní stav - P Vnitřní obklady keramické obklady soc.zařízení S Vnitřní obklady keramické obklady v učebnách a kabinetech v rámci GO S 65 budovy Schody dvouramenné, monolitické s terasovým povrchem - S Dveře vstupní dveře osazené v ocelových zasklených S 100 stěnách s AL lištami Vrata X Okna ocelová zdvojená P Povrchy podlah dlažba keramická, betonové mazaniny S Povrchy podlah keramické dlažby, PVC S Vytápění ÚT s ocelovými registry S Vytápění nově osazené kotli ÚT na ZP vč.strojního vybavení S 40 kotelny Elektroinstalace silnoproudé rozvody NN o napětí 220/380V N Bleskosvod standardní provedení S Vnitřní vodovod rozvody SV a TUV z plastových trubek S Vnitřní vodovod rozvody SV a TUV z plastových trubek S Vnitřní kanalizace rozvody kanalizace ze standardních materiálů S Vnitřní kanalizace nové rozvody kanalizace S Vnitřní plynovod rozvody z ocelových svařovaných trubek S Ohřev teplé vody zásobníkový ohřívač TUV, osazený ve strojovně ÚT S Vybavení kuchyní není C Vnitřní hygienické vyb. WC mísy, pisoáry, umyvadla, výlevky, sprchové S 70 boxy Vnitřní hygienické vyb. umyvadla, sprchy S Výtahy není C Ostatní Rozvody silnoproudé, požární hydranty, S 100 vzduchotechnika, kladkostroj 26. Instalační pref. jádra není X 100 Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 7, ,00 6,64 1. Základy vč. zemních prací S 7,30 9 1,00 0,66 2. Svislé konstrukce S 19, ,00 11,33 2. Svislé konstrukce P 19, ,46 3,62 3. Stropy S 11,10 9 1,00 1,00 3. Stropy S 11, ,00 10,

12 4. Krov, střecha S 6, ,00 5,64 4. Krov, střecha S 6,20 9 1,00 0,56 5. Krytiny střech S 2, ,00 1,26 5. Krytiny střech P 2, ,46 0,39 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,42 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,18 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,56 7. Úprava vnitřních povrchů S 6,90 5 1,00 0,35 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 1,55 8. Úprava vnějších povrchů P 3, ,46 0,71 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 0,63 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna P 5, ,46 2, Povrchy podlah S 2, ,00 1, Povrchy podlah S 2, ,00 0, Vytápění S 4, ,00 2, Vytápění S 4, ,00 1, Elektroinstalace N 5, ,54 7, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 2, ,00 1, Vnitřní vodovod S 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace S 2, ,00 1, Vnitřní kanalizace S 2, ,00 0, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní C 1, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 2, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 1, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní S 6, ,00 6, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 91,56 Koeficient vybavení K4: 0,9156 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP PP Opot. Opot. z St. Živ. [%] [%] části celku 1. Základy vč. zemních prací S 7,30 91,00 1,00 6,64 7, ,43 2, Základy vč. zemních prací S 7,30 9,00 1,00 0,66 0, ,86 0, Svislé konstrukce S 19,20 59,00 1,00 11,33 12, ,29 5, Svislé konstrukce P 19,20 41,00 0,46 3,62 3, ,57 0, Stropy S 11,10 9,00 1,00 1,00 1, ,29 0, Stropy S 11,10 91,00 1,00 10,10 11, ,57 2, Krov, střecha S 6,20 91,00 1,00 5,64 6, ,36 3, Krov, střecha S 6,20 9,00 1,00 0,56 0, ,64 0, Krytiny střech S 2,10 60,00 1,00 1,26 1, ,33 0, Krytiny střech P 2,10 40,00 0,46 0,39 0, ,33 0, Klempířské konstrukce S 0,60 70,00 1,00 0,42 0, ,27 0, Klempířské konstrukce S 0,60 30,00 1,00 0,18 0, ,09 0, Úprava vnitřních povrchů S 6,90 95,00 1,00 6,56 7, ,00 2, Úprava vnitřních povrchů S 6,90 5,00 1,00 0,35 0, ,77 0,

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 A / 2015 o ceně nemovitosti - st.p.č.617 včetně stavebního objektu, p.p.č.705/5 a č.705/6 v k.ú. Machnín, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 O ceně pozemku p.č.st.2/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1932 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.58 a pozemku p.č.st.3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 728-7 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň - jih.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 729-8 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 77-06-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 77-06-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 77-06-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.345/2 jehož součástí je stavba čp.318 na ulici Boženy Němcové, dále pozemek parc.č.345/4 a parc.č.346/1 vše na LV.č.2957 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4731-112/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1 v kat.úz.rohatec Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec:

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec: Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1529-029/2014 o ceně nebytového objektu, budovy velkoskladu květin s příslušenstvím, stavební plocha p.č.188 v k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří, obci Orlické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3228-11a/2016 O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.Praha Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Büssmark

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36 031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1442/36 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 3987/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Chomutov, k.ú. Chomutov II Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1520-020/2014 o ceně rodinného domu č.p.985/4 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.4062 v k.ú. Střekov, obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2113-16 O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Odhad tržní hodnoty č

Odhad tržní hodnoty č Odhad tržní hodnoty č. 3820-58-16 řadové garáže na stavebním pozemku č. 2020 v katastrálním území Neratovice,okres Mělník Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Litoměřice Masarykova 679/33

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2320-59/2015 pozemků st.p.č.170, p.č.92/3, p.č.92/13 v kat.území: Hnidousy, ul.uhelná, v Kladně-Švermov. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 608-213/16 o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní soud v Teplicích U soudu 1450/1 416 64 Teplice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 172-4361/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1433 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. 371/19/2016

Znalecký posudek č. 371/19/2016 Znalecký posudek č. 371/19/2016 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 115/2000 na pozemku p.č.538 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova (okres Most). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-11/2015 O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

Znalecký posudek č. 66 2014

Znalecký posudek č. 66 2014 Znalecký posudek č. 66 2014 O ceně obvyklé - bytové jednotky č. 170/4 v budově čp. 170, na poz.č. parc. 219/136, dále podíl na společných částech domu a pozemků č.parc. 219/152-158 ve výši 536/16400, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1297/28 160 EX 6123/12-44 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2805/5 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Slovany 2805/8, 276

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2517/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2517/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2517/2015 O ceně obvyklé nemovitosti řadové garáže v ul. Ruských Zajatců bez č.p./č.e. s pozemkem č.par. 269/10 zastavěná plocha a nádvoří, v obci Louka u Litvínova, okres Most, kat.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

JUDr. Karel Konečný, 736 01 Havířov-Podlesí, Okrajová 1385/27 Tel. 596434370, 602810038, e-mail: konecny.karel@homecity.cz ZNALECKÝ POSUDEK

JUDr. Karel Konečný, 736 01 Havířov-Podlesí, Okrajová 1385/27 Tel. 596434370, 602810038, e-mail: konecny.karel@homecity.cz ZNALECKÝ POSUDEK JUDr. Karel Konečný, 736 01 Havířov-Podlesí, Okrajová 1385/27 Tel. 596434370, 602810038, e-mail: konecny.karel@homecity.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 3303-18/12 o obvyklé ceně stavby bývalého skladu barev bez

Více

Znalecký posudek. č /2015

Znalecký posudek. č /2015 Znalecký posudek č. 2238-772/2015 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny skladového areálu, k. ú. Libáň, pro účely dražby. Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5815/64/14 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2448/8 s podílem na společných částech domu č.p. 2447, 2448 a st.p.č. 2584 k.ú. Aš o velikosti podílu 5633/144457 v obci Aš, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4864-198/15 o ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 358/3 a parc.č. 358/4 zapsaných na LV č. 157 v KU a obci Stařechovice, okres Prostějov Objednavatel znaleckého posudku: JUDr.Jana Škofová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ve věci aktualizace znaleckého posudku č. 4210-96/2013 ze dne 16.7.2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : bývalá provozovna areál sběrných surovin Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3420/140/2016 O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396 503 43

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-105/16 O ceně pozemku č. 566/1 zahrada o výměře 541 m 2 v obci Ústí nad Labem, katastrálním území Střekov Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní 71 79601

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k ZNALECKÝ POSUDEK č. 41/828/2012 o ceně nemovitosti - zemědělské budovy bez čp., včetně součástí, příslušenství, zastavěné plochy č. 54/3, ostatních ploch č. 265/3, č. 294/1, pozemkových parcel č. 247/4,

Více

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno 088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : Pan Milan Gatyás - není znám jeho pobyt,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14373-123/15 o ceně bytové jednotky č.274/19 situované v domě č.p.274 na parc.č.437/1, katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava, včetně podílu o velikosti 302/10000 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 606/18/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 606/18/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 606/18/2016 O ceně bytové jednotky 48/8 včetně součástí a příslušenství ve více bytovém domě č.p.48 a spoluvlastnického podílu ve výši 3885/92780 celku na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4715. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4715. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4715 o ceně pozemku parc. č. st. 48, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 56, včetně vedlejší stavby, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků v obci Kamenný Přívoz, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2254-122/2014 pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 4969/13 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015 O ceně bytové jednotky č.3567/2 v Prostějově, sídliště Svobody 3567/68, vč.příslušenství a podílu o velikosti 55/6851 na společných částech domu a pozemcích p.č.6169/125,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1808-342/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1808-342/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1808-342/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků užívaných jako zahrada v zastavitelném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

DOŠLO DNE: SPISOVÁ ZN.: 31614/2015

DOŠLO DNE: SPISOVÁ ZN.: 31614/2015 DOŠLO DNE: 27.11.2015 SPISOVÁ ZN.: 31614/2015 Žadatel: SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, 180 00 Praha 8 - Libeň Adresa: Dolní náměstí 119/1, Opava Věc: Žádost o koupi části pozemku parc.č. 358/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2137-5/2014 spoluvlastnické podílu:1/2 pozemků p.č.1694, p.č.1695 s rodinným domem čp.121 a příslušenstvím v kat.území: Újezd nad Lesy, ul.novosibřinská, v Praze 21. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03231-0080 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03231-0080 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03231-0080 / 2014 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.45 v k.ú. Údrč, obec Bochov, kraj Karlovarský, včetně příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2383-29/2016 spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/2662/2014. O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/2662/2014. O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim. ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/2662/2014 O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim. Objednatel znaleckého posudku: Královská dražební a.s. Kateřinská 482 128

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více