vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007"

Transkript

1 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy mìsta Hrad Lipý v zaèátku prázdnin ožil významnou novinkou. Návštìvníci mohou pøi prohlídce historického areálu vodního hradu shlédnout v prostorách východní brány první stálou expozici na vodním hradì. Podle zjištìných informací jsme se pokusili formou tzv. interiérové náznakové instalace návštìvníkùm pøiblížit, jak vypadala pracovna øeditele cukrovaru v 19. století, uvedla starostka Hana Moudrá. Doufám, že tento historický exkurs do života Èeskolipanù pøedminulého století, ale také do života zdejší významné židovské komunity, bude pro návštìvníky zajímavý, a že jim expozice pøiblíží nìco málo z historie Èeské Lípy. Vždycky mì potìší, když vidím, jak kousek po kousku celý areál hradu ožívá a získává zpìt na své zapomenuté kráse, dodala starostka. Ve východním køídle vodního hradu byly zrestaurovány ètyøi místnosti do historické podoby pøed dvìma sty léty. Aby prostory mìly pro návštìvníky co nejvìtší vypovídající hodnotu, doplnili jsme expozici dobovým nábytkem, malbami, fotografiemi, texty, vyjmenovává Mgr. Bronislava Tvrzníková, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Interiéry zdobí také repliky historických svítidel a v jedné místnosti se nám podaøilo zrestaurovat pùvodní kachlová kamna. Rekonstrukce východní brány hradu zaèala pøed tøemi lety kompletní obnovou støechy za více než ,- Kè. V roce 2005 byla opravena vnìjší èást objektu vèetnì fasády. Na tuto èást opravy, která si vyžádala cca 2,2 miliony Kè, se nám podaøilo získat dotaci z Ministerstva kultury ve výši necelých ,- Kè, uvedl Ing. Jiøí Samšiòák, projektový manažer dotací a veøejných zakázek. V loòském roce zbývalo zrekonstruovat ještì vnitøní èásti východní brány. Ve spolupráci s restaurátory probìhla obnova poškozených stropù a omítek vèetnì restaurování kamenného ostìní vstupu na ochoz, která si vyžádala cca ,- Kè. pokraèování na str. 2 Víkend 22. až 24. června byl v České Lípě ve znamení tradičních Městských letních slavností ku poctě patronů města, sv. Petra a Pavla. V letošním roce byly slavnosti spjaty s výročím 730 let od první zmínky o vodním hradu Lipý. Na snímku je slavnostní průvod z náměstí T.G. M. k hradu Lipý, kterého se zúčastnili žáci, MŠ a ZŠ, mažoretky, zpěváci, divadelníci, zástupci města Česká Lípa a hosté z partnerských měst. Foto Jaroslav Švehla jsou za námi. Podle mého názoru byly vydaøené. Ani èasté pøeháòky neodradily návštìvníky najít si cestu do centra Èeské Lípy a shlédnout nìco ze zajímavého programu. Již v daleké minulosti tep života mìsta vždy urèovaly rùznorodé spolky, anebo øemeslnické cechy. Nejinak by tomu mìlo být i dnes, a proto jsem velice ráda, že se do poøádání letošních mìstských slavností s chutí zapojila vìtšina èeskolipských zájmových a umìleckých sdružení i øemeslníkù, kteøí pøedvedli místním obèanùm, že i v Èeské Lípì žije spousta šikovných a talentovaných lidí. V rámci celomìstské školní akademie si zástupci všech základních škol a školek našeho mìsta pøipravili zábavný program, ale také ukázali svoji zruènost a nadání. V jedné èásti námìstí T. G. M. se zpívalo, tanèilo a v té druhé vznikala pod rukama studentù zajímavá umìlecká díla z keramické hlíny. Vyvrcholením potom byla veøejná dobroèinná dražba výrobkù a obrazù z dílen mladých èeskolipských výtvarníkù. Licitované èástky se vyšplhaly hodnì vysoko a celkový výtìžek poputoval na vybavení uèeben handicapovaných žákù ve zvláštní škole v Moskevské ulici. Takže dražitelé získali krásné a originální umìlecké pøedmìty a zároveò pøispìli na dobrou vìc. S radostí bych uvítala, aby se tato pøehlídka všestranných dovedností našich nejmenších stala v rámci mìstských slavností každoroèní tradicí. Už se tìším na mìstské slavnosti Závìrem bych Vám ještì ráda dala zajímavý tip na výlet do pøírody. Minulý týden jsem se zúèastnila slavnostního otevøení nové lesní cesty, která již zpøístupnila obtížnì dostupnou jižní èást lesního komplexu Špièáku. Tuto zpevnìnou komunikaci nebude využívat pouze spoleènost Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r. o., která ji spoleènì s mìstem vybudovala, ale stezka má pøedevším sloužit obèanùm mìsta k procházkám v klidném a pøíjemném prostøedí pøímìstských lesù. Školákùm pøeji dva krásné mìsíce volna a všem proslunìné léto plné pøíjemných prázdninových zážitkù. Hana Moudrá Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec 2007 dokonèení ze str. 1 Na tuto èást rekonstrukce se podaøilo získat opìt z ministerstva kultury ,- Kè a z rozpoètu Libereckého kraje ,- Kè, pokraèuje Ing. Jiøí Samšiòák. V prostoru prùjezdu brány byla nakonec položena kamenná dlažba a obnoveny byly podlahy a døevìné schodištì. V celém traktu se zbudovaly elektrorozvody, rozvody vody, kanalizace a také sociální zaøízení. Realizaci rekonstrukce východní brány vodního hradu Lipý provádìla firma Gedos, spol. s. r. o. Èeská Lípa. Celkové náklady na tuto rekonstrukci doposud èinily cca 4,7 mil. Kè, z toho finanèní pøíspìvky ve formì dotace dosáhly èástky 1,4 mil. Kè. V letošním roce probíhá pøi severní stranì východní brány hradu a podél støedovìkého mostu archeologický výzkum z dùvodu zajištìní pøípravy a realizace stavebních prací, které by umožnily zprovoznit pùvodního vchod do hradu. V souèasné dobì je vstup do hradu øešen provizorním prùlomem v západní hradbì. Obnova kamenného mostu, kterým se do hradu pùvodnì vcházelo, by mìla být zahájena v pøíštím roce. Po dokonèení plánované rekonstrukce budou prozatímní vjezdová vrata na západní stranì zazdìna a zaène se používat pùvodní vstup do areálu hradu po kamenném mostì, který patøí k nejstarším památkám svého druhu v Libereckém kraji, uvedl Ing. Jiøí Samšiòák. Musím podìkovat všem, kteøí se na obnovì celého areálu hradu Lipý podílejí, protože pomáhají obnovit dùležitou historickou památku našeho mìsta, která se stala významnou nejen po kulturní stránce, ale nyní také výraznì pøispìje k podpoøe cestovního ruchu, dodala závìrem starostka Hana Moudrá. (jr) Podle souèasné stavu poznání vznikl vodní hrad Lipý pøed rokem V 16. století se stal zámkem. Trpìl majetkovým rozdìlením. Dochované prameny dosvìdèují, že jednotlivé èásti budovy a rùzné místnosti mìly odlišné držitele. Od války tøicetileté byl obýván spíše jen úøedním aparátem. Vrchnost sídlila v Zahrádkách. Oba velké požáry1787 a 1820 ho poškodily. Pøedlouhé byly pokusy ho opravit a využít. Mezi nimi byla tøeba nabídka mìsta státu v polovinì 19. století, aby se v nìm usadil krajský soud. V roce 1867 byl pøemìnìn na cukrovar. Podnik postupnì zanikal a po I. svìtové válce zcela zmizel. Vážnìjší pokus o opravu byl zamýšlen na poèátek okupace, ale sešlo z nìj. Zaèátkem padesátých let se o nìj ucházelo Mìstské muzeum. Zámìrem bylo zøídit zde jeho ústøedí. Památka pronikavì chátrala. Krok, ke kterému pøistoupila radnice, nebyl jen dùsledkem chabého kulturního povìdomí. Oprava by byla nároèná a potom by pøišla otázka, co s ním. Ženijní oddíl z Terezína zámek odstranil, paradoxnì prý z penìz urèený k zabezpeèení. Zùstaly jen støedovìké základy a z nich se od devadesátých let rodil Vodní hrad Lipý. L.Smejkal Město Česká Lípa si připomnělo památku obětí komunistického režimu v České republice. Tradiční veřejné shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové a generála Heliodora Píky, které každoročně pořádá ve spolupráci s městem Česká Lípa Konfederace politických vězňů a Klub přátel muzea, se v letošním roce uskutečnilo 26. června u busty JUDr. Milady Horákové na Smetanově nábřeží a v parku gen. Heliodora Píky. V dopoledních hodinách se uskutečnil ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě seminář pro mládež věnovaný Dni památky obětí komunistického režimu. Projev pronesl také předseda okresní organizace Konfederace politických vězňů, plk. Josef Hejtmánek. Foto J. Švehla Vladimír Jonáš vìk: 42 povolání: podnikatel politická pøíslušnost: ODS Profil zastupitele Oblíbené místo v Èeské Lípì: Centrum mìsta a rodný Žízníkov Jak trávíte volný èas: Pokud možno u vody a na ní. S jakou ideou jste do ZM vstupoval: Pracovat! Co konkrétnì osobnì chcete v ZM prosadit a jakým zpùsobem budete danou vìc realizovat? Vytvoøit podmínky pro koupání v Dubici a vy- øešit parkování na sídlištích. A jakým zpùsobem budu danou vìc realizovat? Bojovat. Vzkaz obèanùm: Držte nám palce. Milan Kubát vìk: 57 let povolání: øeditel støední školy politická pøíslušnost: Oblíbené místo v Èeské Lípì: Kdekoliv, odkud je vidìt na krásná panoramata kolem našeho mìsta. (A skautská klubovna 2.oddílu) Jak trávíte volný èas: Prosím, co to je volný èas? (Ale nenaplnìnou pøedstavu mám: sport, les, pes) S jakou ideou jste do ZM vstupoval: Mít možnost podílet se na správì vìcí veøejných. Zní to sice jako formální klišé, ale pøesnì to vystihuje motivy se kterými jsem do zastupitelstva kandidoval. Co konkrétnì chcete v ZM prosadit a jakým zpùsobem budete danou vìc realizovat? V našem Zeleném programu jsou oblasti mnì blízké ve kterých bych se rád aktivnì angažoval, mimo jiné: prosazování mìstských cyklostezek (pruhy pro cyklisty), podpora neziskových organizací, které pracují s dìtmi a mládeží, ochrana a údržba vzrostlé mìstské zelenì, spolupráce mìsta s èeskolipskými støedními školami atd. Zpùsob prosazování vìcí do usnesení ZM je podle mne pouze jeden, pøesvìdèení jednotlivých èlenù zastupitelstva o prospìšnosti návrhu pro obèany mìsta. Vzkaz obèanùm: Prosím, nebuïte lhostejní, nerezignujte, reagujte na nesprávnosti a nespravedlnosti které kolem sebe vidíte. 2

3 è.13, èervenec 2007 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje Archeologický výzkum v centru České Lípy V areálu budoucího staveništì stavby Centrum umìní a kultury-divadla v Èeské Lípì probíhá od èervna archeologický a stavebnì historický prùzkum. Pomocí zemních strojù a ruèním dokopáním dochází v souèasné dobì k postupnému rozkrývání terénu v prostoru mezi ulicemi Prokopa Holého, Tržní, Sokolské a Jeøábkovým námìstím, na kterém je navržena stavba budoucího divadla. Soubìžnì s provádìním záchranného archeologického prùzkumu provádí stejná firma v souladu s podmínkami stavebního povolení archeologický výzkum, jenž je provádìn i pod podlahami nejnižších podlaží objektù è.p. 158 a 159 v ulici Prokopa Holého a è.p. 252 v ulici Sokolské. Cílem prùzkumu je bližší poznání archeologických památek, které se nacházejí na budoucím staveništi. V místech proluky v minulosti probíhalo opevnìní mìsta, v linii dnešní Tržní ulice se nacházela Zádušní brána, kterou se vstupovalo do mìsta od západu, uvedl èeskolipský místostarosta Jan Stejskal. Po ukonèení tìchto historických prùzkumù v terénu budou vyhotoveny závìreèné zprávy, které se stanou podkladem pro vlastní realizaci stavby divadla. Hodiny pro veřejnost jsou v červenci určeny na a od 16:00 do 18:00 hodin Schùzku s kterýmkoli pøedstavitelem našeho mìsta si samozøejmì mùže veøejnost sjednat i v jiných dnech, podle vlastní potøeby. Pro tyto pøípady se lze obrátit na sekretariát starostky i obou místostarostù nebo Záchranný archeologický prùzkum, který provádí firma Firma ZIP o.p.s.- Západoèeský institut pro ochranu a dokumentaci památek se sídlem v Plzni, zastøešuje Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì, oddìlení archeologie, speleoantropologie a novodobých militárií, jakožto územnì pøíslušné pracovištì. Terénní práce na archeologickém prùzkumu objektù bychom mìli v závislosti na uskuteènìných nálezech a klimatických podmínkách ukonèit poèátkem èervence, pøedpokládá archeolog a historik Mgr. Radek Široký z firmy ZIP Plzeò. Mìstské opevnìní bylo tvoøeno hradbou, pøed níž se nacházel parkán s hlubokým, vodou naplnìným pøíkopem v linii východní fronty Sokolské ulice. Právì tento pøíkop byl v raném novovìku postupnì zaplòovaný a od 17. století rozparcelovaný pro výstavbu mìš- anských domù a je nejcennìjší archeologickou památkou ve zkoumaném prostoru. Vrstvy, kterými byl pøíkop zaplòován, obsahují díky vlhkému prostøedí celou øadu zajímavých pøedmìtù z okolních domácností. Vzhledem k tomu, že stavební jáma z 90.let znièila jen èást plochy proluky, jsou velmi dobøe dochovány i základy døevìných domù zaniklých pøi posledním velkém požáru mìsta v roce Změna provozní doby v plaveckém bazénu od 2. července Po pá So, ne Plánovaná odstávka plaveckého bazénu od do mìstská policie q Pøi øešení pøestupku v rámci neoprávnìného stanování v katastru mìsta Èeská Lípa zadrželi strážníci mìstské policie šestapadesátiletého muže, který byl v pátrání Policie ÈR. Dotyèný byl po pøedvedení pøedán Obvodnímu oddìlení Policie ÈR v Èeské Lípì. q Alkoholem zmoženého devìtadvacetiletého øidièe, nalezla s vozidlem napøíè pøes vozovku v ulici Hrnèíøské v Èeské Lípì hlídka mìstské policie. Øidièi bylo dechovou zkouškou namìøeno 2,78 alkoholu v krvi. Pøíèinou tohoto nepovedeného odstavení vozidla byla dopravní nehoda, kdy pod vlivem alkoholu øidiè najel do zvýšeného obrubníku. Jmenovaný byl navíc pouze nìkolik dní po skonèeném zákazu øízení motorových vozidel za pøedchozí delikt. q Jednadvacetiletého muže zadrželi strážníci Mìstské policie Èeská Lípa pøímo v nemocnici, kde si nechával ošetøit øezné rány po pøedchozím rozbití sklenìné výplnì autobusové zastávky sídlištì Sever. Na základì vyèíslení škody bude rozhodnuto o dalším postupu. qpodezøelé vozidlo zaparkované u plotu jateèního podniku spatøila hlídka èeskolipské mìstské policie. Pøi kontrole trojèlenné osádky mužù ve vìku 18 až 23 let najednou z druhé strany plotu zaèaly létat balíèky masa a igelitové tašky uzenin. Na konci této akce vykoukla nad plotem ještì hlava v oranžové èepici patøící mladíkovi v bílém plášti. Po krátké akci v areálu jatek již za úèasti policie ÈR byl uvedený lapka, který takto zásoboval své kamarády, dopaden. struènì z rady Výběrové řízení na údržbu kanalizace Rada mìsta Èeská Lípa vzala na vìdomí návrh hodnotící komise ve výbìrovém øízení na veøejnou zakázku. Údržba deš ové a drenážní kanalizace a schválila jako vítìze výbìrového øízení firmu Vladimír Jonáš, Žízníkov Èeská Lípa. V této souvislosti dále povìøila starostku mìsta k podpisu Smlouvy o dílo s vítìzem výbìrového øízení. Usnesením rady mìsta z dubna letošního roku byly schváleny soutìžní podmínky veøejné soutìže na dodavatele služeb Údržba deš ové a drenážní kanalizace ve mìstì. V soutìži byly osloveny celkem tøi firmy, ve stanoveném termínu byly odevzdány dvì nabídky. Komise pro otevírání obálek ovìøila úplnost a aktuálnost všech požadovaných dokladù a konstatovala, že obì nabídky splòují zadaná kriteria. Komise pro vyhodnocení nabídek posoudila hodnotu soutìžních kriterií a urèila jako nejlepší a zároveò cenovì nejvýhodnìjší nabídku firmy Vladimír Jonáš, Žízníkov Èeská Lípa. Finanèní nároènost na tuto èinnost je stavena na cca ,- Kè bez DPH za rok (cca ,- Kè bez DPH za 4 roky). 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec 2007 Česká Lípa oceňovala Poděkováním starostky V rámci Mìstských letních slavností konaných ku poctì patronù mìsta Èeská Lípa, sv. Petra a Pavla, a zároveò pøi pøíležitosti výroèí 730 let od první zmínky o vodním hradu Lipý, probìhl již šestý roèník udìlování ceny starosty mìsta. Slavnostní ocenìní zvolených kandidátù tzv. Podìkování starostky se uskuteènilo v sobotu 23. èervna v novì zrekonstruovaných prostorách východní brány hradu Lipý. Pamìtní list spolu s cenou v podobì køiš álové plastiky s pískovaným textem pøedala ocenìným starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá za pøítomnosti delegací z partnerských mìst, tj. z nìmeckého mìsta Mittweida, polského Boleslawiece, slovenského Bardìjova a také ukrajinského Užhorodu. Opìt, stejnì tak jako v loòském roce, získali ocenìní také finanèní dar ve výši ,- Kè. Zelenou køiš álovou plastiku za práci s mládeží v letošním roce obdržela paní Ing. Ivana Bufková, uèitelka Obchodní akademie v Èeské Lípì, dlouholetá èlenka Divadelního klubu Jirásek a vedoucí Divadelního klubu mladých, který pùsobí pøi škole. Za dobu svého pùsobení v,,jirásku si získala svým citlivým a kultivovaným hereckým projevem øadu uznání na divadelních pøehlídkách a festivalech. Své zkušenosti, spolu s nadáním, nadšením a pøirozenou autoritou vkládá do své práce s mladými adepty hereckého umìní, sdruženými v Divadelním klubu mladých.. Paní Ing. Bufková nejen Divadelní klub mladých vede, ale pùsobí v nìm jako dramaturgynì a režisérka. Za tento pozitivní pøínos mladé generaci na poli kultury Ing. Ivanì Bufkové právem náleží dík a ocenìní, komentovala ocenìní starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá. Další z ocenìných, tentokrát za èinnost v oblasti tìlesné výchovy a sportu, je paní Svatava Hošková. Ta pøevzala plastiku v modré barvì. Jako mladší žákynì zaèínala v tìlocviènì Základní školy Dr. M. Tyrše, kde se scházeli èlenové Dìlnické tìlovýchovné jednoty. Pozdìji vstoupila do Sokola, osobnì se také zúèastnila posledního všesokolského sletu poøádaného v roce Po zákazu èinnosti TJ Sokol v roce 1952 pokraèovala v rámci oddílu základní tìlesné výchovy pod ÈSTV. Od poloviny padesátých let se vìnovala èinnosti cvièitelky, vedla skupinu nejprve mladších, pak starších žákyò a žen. Absolvovala odborná školení a získala 2. výkonnostní tøídu jako cvièitelka ZRTV. Této èinnosti se obìtavì a zcela dobrovolnì vìnovala po celých tøicet pìt let. Málokdo ví, že tato nenápadná žena velice pozitivnì ovlivnila celé generace Èeskolipanek, od dìvèátek po zralé ženy, tím, že je pøivedla k radosti ze zdravého pohybu a k pozitivnímu rozvoji jejich osobností v intencích sokolského hesla Ve zdravém tìle zdravý duch, øíká dále starostka Hana Moudrá. Ocenìní za významný poèin v podnikatelské oblasti získala v letošním roce Pekárna Lípa se 4 sídlem v Èeské Lípì, Dìèínské ulici, která je jedním z výrobních závodù Jizerských pekáren, s r.o., a to za výrobu a rozvoj sortimentu produktù pro bezlepkovou dietu. Již v roce 1995 byl v èeskolipském závodì Jizerských pekáren zahájen výrobní program bezlepkových pekaøských výrobkù. Pøímým impulsem byl dotaz jedné z èeskolipských spotøebitelek, zda by nebylo možno zavést výrobu dietetických výrobkù pro pacienty stiženými celiakií. Bezlepkové výrobky Jizerských pekáren získaly øadu ocenìní doma i v zahranièí. Díky zaujetí vedení závodu a ryzímu fandovství zamìstnancù pekáren se mohou pyšnit znaèkou jakosti Czech made. Za nejdùležitìjší však považuji skuteènost, že zatímco pøed rokem 1995 byli lidé s bezlepkovou dietou v našem kraji odkázáni pøevážnì na výrobky ze zahranièí, v roce 2003 Jizerské pekárny, nyní již pod vedením øeditele Ing. Romana Kozáka, vyrábìly 7 tun bezlepkových výrobkù s typickou znaèkou pøeškrtnutého klasu mìsíènì a tento trend se stále úspìšnì rozvíjí, podotýká starostka Hana Moudrá. V souèasné dobì své výrobky závod exportuje i do zahranièí a pøi rozšiøování sortimentu úzce spolupracuje se spotøebiteli, zejména se sdružením pacientù s celiakií, které vzniklo v roce 2003 pøi setkání v prostorách Jizerských pekáren. Panu Ing. Jaroslavu Panáèkovi, nositeli jména, které je v našem mìstì již dlouhá léta spojováno se zájmem o kulturu, historii a vìci veøejné, náleží v letošním roce ocenìní za dlouhodobou a významnou èinnost v oblasti kultury, a tím i žlutá plastika. Ing. Jaroslav Panáèek je spoluzakladatelem a souèasnì dlouholetým pøedsedou neziskového obèanského sdružení Vlastivìdného spolku Èeskolipska Klub pøátel muzea, èlenem redakèní rady regionálního vlastivìdného èasopisu Bezdìz a øady dalších organizací zapojených do veøejného života. Jeho badatelská a publikaèní èinnost historika vychází z peèlivého a podrobného studia pramenù a je zamìøena pøedevším na dìjiny Èeské Lípy a jejího okolí v období støedovìku vèetnì místopisu a onomastiky. Kromì samostatných vìdeckých publikací se mùžeme s fundovanými pøíspìvky Ing. Panáèka setkat v øadì odborných historicky zamìøených èasopisù vydávaných napøíklad Akademií vìd ÈR a dalšími vìdeckými institucemi. Neodmyslitelná je i jeho vìdecká èinnost jako regionálního historika, pøipomíná starostka Hana Moudrá. Ocenìní za mimoøádný projev lidskosti bylo pro letošní rok IN MEMORIAM udìleno nadstrážmistru Dušanu Lipovskému, èlenu Hasièského záchranného sboru Libereckého kraje. Nadstrážmistr Lipovský byl svými kolegy a nadøízenými uznáván jako neobyèejnì spolehlivý, pohotový a obìtavý hasiè. Pøi plnìní služebních povinností, kdy se nad Èeskolipskem pøehnal orkán Kyril, tragicky zahynul bìhem likvidace následkù vichøice pod padajícím stromem. Rádi bychom tímto gestem vìnovali vzpomínku èlovìku, který položil nejvyšší obì práci, pro kterou se rozhodl a která mu byla i posláním, podotýká starostka Hana Moudrá. Cenu pøevzala matka životní partnerky pana Lipovského, paní Pelcová. Sklenìná plastika byla navržena akademickým sochaøem Pavlem Wernerem a stejnì jako v minulých letech byla vyrobena SUPŠ skláøskou z Kamenického Šenova. Výtvarnou podobu pamìtního listu zpracoval akademický malíø Michal Wein. Kateøina AMRICHOVÁ

5 è.13, èervenec 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Městské letní slavnosti v České Lípě Hudební část městských slavností obstaraly na hlavním českolipském náměstí páteční koncerty kubánských kapel a Big Bandu Felixe Slováčka se zpěváky Jitkou Zelenkovou (na snímku), Monikou Absolonovou, Leonou Machálkovou a Vladimírem Hronem. Během sobotního odpoledne v prostorách hradu Lipý pozdravila všechny přítomné starostka Hana Moudrá, poté pronesli zdravice zástupci partnerských měst a další významní hosté. Jako první v programu celoměstské školní akademie českolipských školských zařízení a neziskových sdružení vystoupily mažoretky ze ZŠ Slovanka Živé obrazy z historie hradu Lipý přiblížily divákům jednotlivé etapy vývoje České Lípy a samotného hradu Na náměstí T.G.M. českolipské školy vystavovaly výtvarné práce svých žáků. Někteří výtvarníci modelovali z keramické hlíny přímo před zraky diváků Divadlo Kvelb předvedlo své představení na chůdách nazvané Černá rodinka přímo mezi lidmi v ulicích České Lípy 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec 2007 historie Nedovedeme odhadnout s jistou pøesností, kolik žilo Èechù v Èeské Lípì na zaèátku 20. století. Sèítání lidu bylo sice provádìno dokonalým zpùsobem, ale v ohledu z j ištování národnosti se uvádìl obcovací jazyk, což znamenalo že sèítací komisaøi zaznamenávali jakým jazykem obyvatelé hovoøí, což pøípadnì mohl komisaø zaznamenat i sám, když byl pøesvìdèen, že dotyèné osoby hovoøí na veøejnosti nìmecky. Dá se urèit, že v desetitisícové Èeské Lípì se v té dobì pohybovalo pìtset, nanejvýš sedmset Èechù. Jednoznaèným soupisem lidí èesky cítících a národnì uvìdomìlých byla petice, kterou obèané pøedložili na radnici s vyzvou, aby byla povolena Èeská Škola. Na radnici nìkdo zaøídil, aby listina byla vydána tiskem jako varování nìmeckým domácím pánùm, že ve svých bytech nemají Èechy trpìt, protože ohrožují nìmecké školství a tím podlamují zdejší duchovní život. Nebylo vìtší nenávistné zaslepenosti. Zastupitelùm vadily Èeské dopisy, které sem pøišly, vyèítali správcùm mìstského majetku, že si objednali zboží u èeské firmy a nejvíc je zlobilo, že pro èeské dìti má být zøízena vlastní škola. Pøitom vìdomì jednali nezákonnì, protože podle rakouské ústavy z roku 1867 si byly všechny národy Øíše vzájemnì rovné a užívaly svých práv i jako menšina mezi jinojazyèným obyvatelstvem. Pro- Utváření města - škola základ života blémem ale bylo, že nebyla dostaèující a jasná zákonná naøízení a pøedpisy, které by urèovaly jazykovou praxi a s tím spoleènì i veškeré užívání národních práv. Vymezení práv bylo vìcí politických vyjednávání a ta byla nekoneèná a do skonu Rakouska nebyla uzavøena. Zápas o èeskou školu se v roce 1907 pøenesl na ulice, nìmeètí mladíci s holemi v ruce honili Èechy a ve skrytých koutech je mlátili. Nìmeètí strážníci museli zasahovat, ale nìkdy se chovali k výtržníkùm velmi shovívavì. Èeskolipská radnice našla výmluvu, jak nepovolit èeskou školu plánovanou Národní jednotou severoèeskou v Klášterní ulici. Prý se bude ulice narovnávat, takže by tu stavba pøekážela. Ulici nikdo nenarovnal a dokonce i panelová výstavba z nejnovìjší doby kopíruje její oblouk. Èeští žáci museli až do konce první svìtové války navštìvovat nìmecké školy ve mìstì. V celém širokém území Severních Èech se podaøilo založit èeskou školu za podmínek nepøíliš dùstojných jen v Dìèínì a v Liberci, kde se našli èeští lidé trochu zámožnìjší, kteøí mohli její vznik podpoøit. Vyšlo tím najevo, že èeskolipští Èeši se potøebují ve mìstì podnikatelsky uchytit a Dům v Klášterní ulici, na jehož místě měla stát česká škola mít zde svùj vlastní finanèní ústav. To se naplnilo po první svìtové válce. Ladislav SMEJKAL èervence 1947 se v Èeské Lípì uskuteènil manifestaèní sjezd Èeskoslovenské obce legionáøské. Na veøejné manifestaci na Ptaèí louce promluvila poslankynì za Èeskoslovenskou stranu národnì socialistickou Fráòa Zemínová. Za dva roky byla komunistickou bezpeèností zatèena a v procesu s JUDr.Miladou Horákovou byla odsouzena na 20 let do žaláøe. 14. èervence 1872 byla otevøena 20 km dlouhá Železnièní tra z Èeské Lípy do Benešova nad Plouènicí. Spoleènosti Èeská severní dráha se tak úspìšnì napojila na spojení do Podkrušnohoøí, aby zdejší oblast mìla lepší pøístup k ložiskùm hnìdého uhlí. Z projevu poslankynì Fráni Zemínové 6. èervence 1947 v Èeské Lípì Novou ústavou zajistíme svozatrhli jsme pro vás Z historického kalendáře bodu každého jedince a celého národa. V žádném pøípadì nedopustíme, aby nacistická okupace... byla vystøídána okupací stranicko-politickou. Èeskoslovenští národní socialisté národu a státu vìrnì slouží a zmaøí každý pokus o vládu stranicko-politickou. Kdo chce u nás vládnout, musí vládnout demokraticky, èeskoslovensky v duchu slavných dìjin a v pravdì zodpovìdné státní politiky. Z nové vlastivědné literatury 2. èervna byla slavnostnì uvedena v Novém Boru kniha Jaroslava Otèenáška: Nìmci v Èechách po roce 1945 na pøíkladu západního Podještìdí. Onou zemìpisnou oblastí myslel autor Novoborsko. Publikaci vytvoøil etnolog, vìdecký pracovník, zabývající se oblastí národopisu. Obory historický a národopisný se v práci prostupují. Na jedné stranì autor soustøedil doklady o postave- ní nìmecké menšiny zbylé na našem území po pováleèném odsunu a zaznamenal všechny etapy pokusù o její zaèlenìní do èeské spoleènosti. Vedle toho si všímá otázek identity zdejších Nìmcù od uchování èi ztrácení vlastního jazyka až po možné Železnice na Benešov Pod Holým vrchem zvláštnosti osobitého zpùsobu r života nìmecky hovoøících rodin. Poutavé dílo si mùže zájemce koupit hlavnì v Novém Boru, pøípadnì prohlédnout a prostudovat v knihovnì Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì. Ladislav SMEJKAL

7 è.13, èervenec 2007 MÌSTSKÉ NOVINY listárna Bující nešvar škodí městským lesům Návštìvníkùm mìstských lesù jistì neunikla zvýšená aktivita tak zvaných motorkáøù na lesních cestách i v lesních porostech samotných. Jedná se pøedevším o dospívající mládež, která našla v tomto smìru zalíbení a bezbøehou vášeò. Nechce se mi vìøit, že nevidí škody, které za sebou zanechá. Nechce se mi ani vìøit, že nevidí zlobné pohledy obèanù, které pøi svých divokých jízdách potkává a které ohrožuje. Bezohlednost motorkáøù vùèi svému okolí je podporována anonymitou, která je kryje a èiní jen málo dostižitelnými. Kombinézy, pøilby s brýlemi, motocykly a ètyøkolky bez èísel, to vše jsou mimikry, které brání jejich identifikaci. Vìøím, že vìtšina slušných obèanù by ráda popohnala k odpovìdnosti bezohledné a arogantní narušovatele klidu lesní zvìøe i ukáznìných ná- Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá pøi pøíležitosti zahájení Mìstských letních slavností ocenila nejlepší žáky z èeskolipských základních škol. Tento èas je nejenom dobou, kdy je pro všechny naše obèany v rámci slavností pøipraven zajímavý kulturní program, ale je to také doba, kdy vzpomínáme a ohodnocujeme ty, kteøí si nìjakým zpùsobem zaslouží pozornost, kteøí našemu mìstu nìjak pøispìli. K tìmto lidem patøí také dìti, každá èeskolipská škola proto nominovala jednoho ze svých øad žákù, kteøí si takovéto ohodnocení zaslouží, komentovala starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá, která nezapomnìla øíci, že si Váží nejen vìdomostí, šikovnosti a fantazie vštìvníkù. Jistì by tomu i ráda napomohla, ale jak! V každém pøípadì je dobré vìdìt, že poškozování lesních porostù i cest, stejnì jako pohyb motorových vozidel v tìchto místech je právnì øešen v 20 zákona è. 289/1995 Sb., o lesích, který pøímo jmenuje zakázané èinnosti v lesích. Znamená to tedy, že pokud se povede oznaèit pùvodce porušování jmenovaného paragrafu a svìdecky jej potvrdit, mùže se dotyèný dostat do nepøíjemných problémù. A to je i smyslem mého pøíspìvku, kterým se obracím k tìm slušným návštìvníkùm lesù s žádostí o pomoc ve vyhledání a potrestání všech vandalù, kteøí v lesích pùsobí negativnì. Týká se to i tìch, kteøí v lesích rozdìlávají ohnì, odhazují odpadky, nièí rekreaèní prvky, orientaèní tabule a podobnì. Likvidace škod stojí nemalé prostøedky. Peníze stojí i budování závor a zátarasù. To však není až tak podstatné. Podstatné je to, že se drtivé vìtšinì slušných a ukáznìných obèanù ovlivòuje životní prostøedí, které potøebují pro svoji relaxaci. O lesní flóøe a faunì radìji mlèím. Josef JIROTKA, jednatel spoleènosti Starostka ocenila nejlepší českolipské žáky dìtí, ale také toho, jakým zpùsobem se k sobì dokáží chovat. Další ocenìní žáci ZŠ za mimoøádné školní výsledky a významné úspìchy dosažené ve školním roce 2006/07: ZŠ Dr. M. Tyrše: Šárka PEINLOVÁ, 9.C ZŠ Pátova: Michaela URBANOVÁ, 9. A ZŠ Partyzánská: Martina PLEŠINGEROVÁ, 9.A ZŠ Slovanka, Jan PAVLAS, 9.B, Jan BEROUN- SKÝ, 4.C ZŠ Jižní: Jiøina BANDÍKOVÁ, 9.A ZŠ Školní: Jozefína EICHLEROVÁ, 9.B ZŒ 28. øíjna František KROUPA, 7.C ZŠ Šluknovská Aneta BRABCOVÁ, 8.B Umění nad hranicemi V prostorách sklepení Vodního hradu Lipý je možno si prohlédnout výstavu moderní keramiky a plastik Umění nad hranicemi. Vystavené předměty zapůjčili a instalovali naši polští přátelé z partnerského města Boleslawiec, kde v loňském roce proběhl již 42. ročník výtvarně zaměřené expozice Mezinárodní keramický a sochařský plenér. Na této akci se spolupodílí Fond regionálního rozvoje EU a Euroregion Nisa. Výstava potrvá do 30. června 2007 a rozhodně stojí za shlédnutí. Foto Jaroslav Švehla Poděkování zaměstnancům MŠ Arbesova Moje dcera ètyøi roky navštìvovala MŠ Arbesova. Letos se louèí a v záøí z ní bude školaèka. Je nám trochu líto, že odchází ze školky. Celé roky tu byla spokojená, užila si spoustu zábavy a také se mnohému nauèila. Chci podìkovat paní øeditelce, všem uèitelkám, kuchaøkám a provozním zamìstnancùm za práci, kterou pro dìti vykonávají. Mgr. Lenka HOUDKOVÁ Závěrečný koncert ZUŠ Mezi oceněnými žáky letos patří i Tomáš BURDA, který navštěvuje 5. ročník Základní školy a Mateřské školy Moskevská oddělení pro autistické žáky. Díky značnému úsilí dosahuje i přes své postižení autismem výborných školních výsledků. Projevuje výrazný výtvarný talent, reprezentuje školu na mnoha výtvarně zaměřených soutěžích a přehlídkách, většina jeho obrazů je inspirována motivy Prahy. Jeden z jeho obrazů byl vydražen za nejvyšší částku v aukci žákovských prací, která proběhla během letošních městských slavností. Dvacátého prvního èervna, úèastnil jsem se závìreèného koncertu žákù ZUŠ v Èeské Lípì ve velkém sále základní umìlecké školy, který se konal v den svátku svìtové hudby. Sál ZUŠ byl témìø zaplnìn a byla v nìm srdeèná atmosféra a úèastníci koncertu, kterých bylo témìø padesát, se v hraní a zpívání, pøekonávali.. Koncert byl zahájen v hod akordeonovým triem a zakonèen byl v hod výbornou saxofonistkou a skupinou Jazzové farmy. Poøadatelùm a bezchybné konferenciérce patøí ze toto zdárné vystoupení ten nejupøímnìjší dík. Josef DRAHOŠ 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec 2007 V českolipském hotelu Kahan skládali studenti Euroškoly Česká Lípa zkoušky z barmanského umění. Studenti se nejprve zúčastnili intenzivního týdenního kurzu a v pátek 15. června skládali závěrečné zkoušky pod dohledem lektora a zkoušejícího Miloše Tretera, zakladatele 1. Barmanské akademie. Foto Jaroslav Švehla Èeskolipský mìstský park patøí k dominantám Èeské Lípy. Tato pøíjemná lokalita urèená k odpoèinku, posezení èi procházce se však dlouhodobì potýká s nedostateèným øešením vodních ploch. Mìsto Èeská Lípa zahrnuje každoroènì do svého rozpoètu prostøedky na údržbu mìstského parku. V letošním roce budeme pokraèovat další etapou revitalizace mìstského parku, která poèítá s úpravou vodních ploch v areálu parku, vysvìtluje místostarosta Jan Stejskal. Za dvoumilionovou èástku, která je v mìstském rozpoètu na položce mìstský park vyèlenìna, by se mìlo obnovit jezírko v severní èásti parku. Jelikož stávající jezírko, ležící naproti židovskému høbitovu, je napájeno pouze povrchovou vodou, èasto se zanáší a také po nìkolika dnech bez deštì vysychá, vysvìtluje Ing. Petr Tadlík, koordinátor investièních akcí odboru rozvoje, ma- Jak Èeská Lípa èerpá dotace Mìsto Èeská Lípa se kromì svého rozpoètu snaží na realizaci jednotlivých investièních akcí získávat finanèní prostøedky mimo mìstskou pokladnu z nejrùznìjších dotaèních titulù a dalších finanèních pøíspìvkù. V souèasné dobì probíhá intenzivní pøíprava zpracovávání projektových zámìrù v rámci pøipravovaných Operaèních programù EU, ze kterých bychom mohli èerpat finanèní prostøedky na dùležité investice ve mìstì, øíká starostka Hana Moudrá. Bohužel stále probíhají vyjednávací øízení s EU a provádìcí dokumenty pro nové plánovací období 2007 až 2013 doposud nejsou na státní úrovni pøipraveny, podotýká starostka. V minulosti již nìkteré žádosti byly podány v rámci vypsaných výzev jednotlivých ministerstev. Mezi žádostí, které jsme již døíve podali patøí napøíklad Rekonstrukce mìstského stadionu - Jižní tribuna, Rekonstrukce ZŠ Antonína Sovy, Špièák, Partyzánská, Revitalizace školních høiš ZŠ Antonína Sovy, ZŠ Severní, ZŠ Jižní, ZŠ Partyzánská, rekonstrukce a modernizace ZUŠ Èeská Lípa, modernizace šaten ZŠ Dr. Tyrše, Cyklostezka Varhany a mnoho dalších, uvedl Ing. Jiøí Samšiòák - projektový manažer dotací a veøejných zakázek. Horní jezírko v městském parku Od poèátku volebního období, mìst získalo z rùzných dotací a pøíspìvkù více jak ,- Kè. Z výètu jednotlivých pøíspìvkù bych ku pøíkladu uvedl finanèní dar spoleènosti ÈEPS a.s. ve výši ,- Kè, který byl rozdìlen na pìt èástí. Ozelenìní a sadové úpravy cyklistické stezky Píseèná, potom na pøípravu projektové dokumentace revitalizace lipové aleje Lužická vedoucí k vodárnì na Špièáku, dále pøípravy úpravy okolí dvorních traktù sídlištì Lada, revitalizace školní zahrady na ZŠ Antonína Sovy a Terénní a sadové úpravy dìtského høištì v jihozápadní èásti mìstského parku, vyjmenovává Ing. Jiøí Samšiòák. Další finanèní prostøedky ve výši více jak 1 mil. Kè od spoleèností EKOKOM a.s.a Marius Pedersen a.s. byly využity na nákup nádob na bílé a barevné sklo. Z programu Iniciativy Spoleèenství INTERREG IIIA byla získána pùlmilionová dotace na dlouhodobý vzdìlávací projekt pro zástupce samospráv nazvaný Nové možnosti spolupráce v rozšíøené Evropì. Z takzvaných norských fondù nám byla pøidìlena tøímilionová dotace na realizaci revitalizace školních høiš u Mateøských škol a mnoho dalších, dodává na závìr projektový manažer. (red) jetku a investic. Proto jsme pøistoupili k novému technologickému øešení, kdy bude prakticky po celý rok v jezírku cirkulovat filtrovaná a nezávadná voda. Voda v bude èerpána ze studny, která se vyhloubí v blízkosti vodní nádrže, která pojme až 1147 m3 vody. Dno jezírka bude potaženo speciální PVC folií, tak aby nedocházelo k promíchání naèerpané vody s vodou povrchovou, dodává Ing. Petr Tadlík. Pod kameny podél bøehu budou umístìny drenáže a pøepadové filtry, které budou zachytávat neèistoty a vyèištìná voda se potom bude zpátky vracet do jezírka. V jedné èásti vodní plochy budou mít své místo podvodní rostliny, které budou èištìní vody napomáhat, dodává Ing. Petr Tadlík. Jelikož je mìstský park registrovaným významným krajinným prvkem, bude pøi realizaci obnovy vodní plochy postupováno v souladu s vyjádøením Národního památkového ústavu a orgánù ochrany pøírody. Podle slov místostarosty Jana Stejskala je v souèasné dobì celý projekt ve fázi zpracování dokumentace pro územní øízení a samotná realizace by mìla probìhnout na podzim letošního roku. Hlavní podmínkou pøi obnovì parkového jezírka je zachování pøírodního rázu této èásti parku, øíká Jan Stejskal. Myslím si, že se obnovené jezírko stane velmi vyhledávaným místem k odpoèinku, a proto, pokud se najdou prostøedky v rozpoètu na pøíští rok, plánujeme tímto zpùsobem upravit i druhou vodní nádrž v dolní èásti parku. Mìsto Èeská Lípa a Poradenské centrum pro venkov Èeská Lípa v letošním roce realizovalo nìkolik veøejných plánovacích setkání, které by mìly dát základ podobì úprav Mìstského parku. (jr) 8 Přehled bytových jednotek dražených z majetku Města Česká Lípa Nabízené byty nejnižší Termíny ulice, è.p. è.b. velikost kat. m 2 podl. podání 1. prohlídka 2. prohlídka D r a ž b a Bytové jednotky volné: nám. Osvobození I. 111, ,00-16, ,00-16, v 9,00 hod. Jáchymovská I. 80, ,30-15, ,30-15, v 9,30 hod. Na Výsluní I. 45, ,00-15, ,00-15, v 10,00 hod. Bytová jednotka obsazená: Alšova II. 75, BJ obsazena - prohlíd v 10,30 hod. Vysvìtlivky: è.b. - èíslo bytové jednotky v daném domì, podl. - podlaží Platební podmínky: * dražební jistota: ,-Kè úhrada doplatku vydražené ceny: * do ,-Kè ihned po skonèení dražby * od ,- do ,-Kè do 10 dnù od skonèení dražby * nad ,-Kè do 1 mìsíce od skonèení dražby Konání dražby: Hrnèíøská 761, Èeská Lípa - budova bývalé Pianky. Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. èísle: Ing. Jiøí Hau

9 è.13, èervenec 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Šest sportovních klubů porušilo grantová pravidla Zastupitelé na èervnovém zasedání odsouhlasili snížení èástek poskytovaných sportovním klubùm, které nesplnily zásady pro poskytování finanèního pøíspìvku na podporu sportu mládeže pro rok Èlenové Výboru pro sport navrhli odebrat polovinu èástky celkem šesti sportovních klubùm, u nichž pøi kontrole shledali porušení pravidel, vysvìtlil pøedseda sportovního výboru Zdenìk Novák. V tomto smìru hovoøí zásady pro získání finanèních prostøedkù z mìstského rozpoètu jasnì. Uvedeným organizacím zastupitelé schválili snížení pøíspìvku o jeho druhou èást (tj. polovinu, za pøedpokladu, že zjištìné závady budou odstranìny do 30. srpna letošního roku. V pøípadì, že nedojde k odstranìní závad, navrhne navíc Výbor pro sport, aby dotèené sportovní kluby vrátily i první èást pøíspìvku. Napøíklad Sportovní støedisko plavecký klub Èeská Lípa pøijde o èástku ,50 Kè kvùli neoprávnì- nému zaøazení èlenù klubu do výkonnostních skupin. Dalším prohøeškem byly nedostateènì vedené nebo vùbec nevedené evidenèní karty jednotlivých sportovcù v klubu. Toto se týká Shotokan Sport Centra, Taneèní školy Duha o.p.s., Èeského rybáøského svazu - MO Èeská Lípa a Tìlovýchovné jednoty Spartak Dubice Èeská Lípa. Posledním høíšníkem je Skiklub Prácheò, který evidoval osoby, které své èlenství v klubu vùbec nepotvrdily. Celková èástka z nepøidìlených èástek ve výši více jak korun bude ponechána v rozpoètové položce Sportovní aktivity a pøíspìvky pøíspìvky na podporu sportu mládeže. Výbor pro sport projedná zpùsob užití tìchto finanèních prostøedkù a v souladu se zásadami o poskytování pøíspìvkù na rok 2007 navrhne zastupitelùm rozdìlení èástky sportovním klubùm a organizacím dodal na závìr Zdenìk Novák. (jr) Nová PC učebna je otevřena všem Nově vybavená počítačová učebna v prostorách občanského sdružení 1. Integrační centrum v Dlouhé ulici 2598 na sídlišti Špičák je otevřena všem se zájmem o využití počítačového vybavení. Kromě probíhajícího projektu Integrace a rekvalifikací zaměstnanců (klientů) sdružení nabízí komerčním firmám, neziskovým organizacím, státnímu sektoru využití vybavení dle dohody a časových možností. V učebně je kromě standardního školícího vybavení i volný přístup k internetu. Všichni zájemci o prohlídku bezbariérových prostorů, včetně sociálního zařízení, si mohou domluvit prohlídku prostorů na tel OO. Změna cen na parkovištích se závorou Rada města Česká Lípa schválila návrh změny ceny parkovného na parkovištích se závorou u OD Banco a U Synagogy s platností od Cena parkovného na parkovištích se závorou, které provozuje město Česká Lípa, zůstávala v posledních letech neměnná. Nové cenové relace jsou v souladu s nařízením města o maximálních cenách za parkovací služby č.1/2006. Za 30 minut stání se tak ze současných 5,- Kč cena změní na 10,- Kč, za 1 hodinu parkování zaplatí místo 10,- Kč 20,- Kč, každá další hodina poté bude ve stejné výši jako hodina první. V úterý 20. června se ve vyprodaném kostele Narození Panny Marie uskutečnil Závěrečný koncert 13.koncertní sezóny všech oddělení Českolipského dětského sboru pod vedením sbormistra Petra Nováka a za klavírního doprovodu Margarity Moskvinové. Sbor tímto ukončil sezónu a tu novou začíná v srpnu na již tradičním letním soustředění. Česká Lípa chce revitalizovat školní hřiště Rada mìsta Èeská Lípa vzala na vìdomí pøedložené informace a odsouhlasila zapojení mìsta Èeská Lípa do projektu Revitalizace školních høiš a jejich vybavení na území Libereckého kraje realizovaného Libereckým krajem. Mìsto Èeská Lípa, zastoupené odborem rozvoje, majetku a investic, pøipravilo ve spolupráci s Libereckým krajem coby nositelem projektu a dále ve spolupráci s pìti mateøskými školami v katastru mìsta Èeská Lípa spoleèný projekt Revitalizace školních høiš a jejich vybavení na území Libereckého kraje. Jeho výsledkem bude kompletní obnova høiš vèetnì doplnìní nových herních prvkù. Projekt byl pøedložen jako žádost o poskytnutí finanèních pro- Odbor rozvoje, majetku a investic vyzval pro realizaci akce Obnova opomíjených památek 2007, Èeská Lípa celkem 10 dodavatelù specializujících se na provádìní stavebních prací. Ve stanovené lhùtì poté odbor obdržel nabídky od 3 firem. Hodnotící komise posoudila všechny pøedložené nabídky a doporuèila zadavateli pøidìlit zakázku spoleènosti Obèanské sdružení Drobné památky severních Èech z dùvodu pøedložení nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena zní na ,- Kè vèetnì DPH, termín dodání je stanoven støedkù v rámci 1. výzvy dotaèního titulu finanèního mechanismu EHP/ Norsko v roce V rámci této akce byly vytipovány mateøské školy v Èeské Lípì, Mateøská škola Roháèe z Dubé, Mateøská škola Bratøí Èapkù, Mateøská škola Brnìnská ul., Mateøská škola Jižní ul., Mateøská škola Pastelka. Podíl mìsta Èeská Lípa na projektu bude èinit cca 15%, v pøípadì mìsta Èeská Lípa se jedná o èástku cca ,- Kè. Celkové náklady na projekt pøipadající na Èeskou Lípu jsou stanoveny na cca 3,5 mil. Kè, náklady na celý projekt v rámci Libereckého kraje jsou vyèísleny na 9,5 mil. Kè. Realizace høiš u mateøských škol by mìla probìhnout do konce letošního roku. Česká Lípa nezapomíná na opomíjené památky nejpozdìji do Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila doporuèení komise a zároveò schválila uzavøení smlouvy o dílo. V rámci realizace této akce dojde k obnovì pìti objektù opomíjených památek : Boží muka Èastalovice, kaplièka Dolní Libchava, kamenný sokl s køížem u cyklostezky Píseèná, pomník padlým v Èastalovicích, kamenný sokl s køížem u silnice na Horní Libchavu. Finanèní prostøedky na tuto akci jsou zaøazeny v rozpoètu mìsta na rok

10 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec 2007 Místostarosta Jan Stejskal předal 31. června v ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ocenění finalistům dětské soutěže v sólovém zpěvu. Českolipským Slavíčkem roku 2007 se v kategorii pro žáky třetích až pátých tříd stala Pavla Kumpoltová, která si za první místo odvezla hlavní cenu - horské kolo. Foto archiv Pozvánka na výstavu Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì otevøelo 20. èervna autorskou výstavu fotografií Svatopluka Dvoøáka, Lužické hory a skláøi. Autor pøišel do Èeské Lípy jako desetiletý v roce Po studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze odešel do provozu Borského skla jako technolog. Až do odchodu do dùchodu se vìnoval otázkám skláøské výroby od základù technologických po problematiku obchodní ve funkci oborového øeditele. Žije v Novém Boru v tìsné blízkosti Lužických hor, k nimž pøilnul a objevoval krajinu v promìnách. Od jemné zelenì jara pøes barevnou záøi léta, pestrý háv podzimu až po bìlostný tøpyt zimy. Do svých fotografií umístil všechny podoby pohranièního pohoøí. Protiváhou majestátu kopcù a návrší jsou snímky skláøù v plné akci svého snažení, v obratném, pøesném a pøece jakoby volném tvoøení a tvarování. Svatopluk Dvoøák se fotografii hloubìji vìnuje po odchodu do dùchodu a patøí k aktivním èlenùm euroregionálního sdružení Kontakt. Jeho èlenové již dvakrát vystavovali v èeskolipském muzeu. Dvoøákova autorská výstava potrvá v Maštálkovì síni muzea do 9. záøí Ladislav SMEJKAL Stomatologická pohotovost soboty, nedìle, svátky od hodin sobota MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Hana Jandlová 28. øíjna 3004, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Jiøí Kraus Malá 1167/22, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Pøemysl Èerný, Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel nedìle MUDr. Miroslav Kopøiva ul.28. øíjna 2707, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Èeská Lípa, tel Vodní hrad vás zve 10

11 è.13, èervenec 2007 MÌSTSKÉ NOVINY Město Česká Lípa OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT nebytové prostory v přízemí Jiráskova divadla, Česká Lípa, Panská dvě místnosti včetně kuchyňského koutu o celkové výměře 45 m 2 na dobu neurčitou Kritériem pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení bude: A) nabízená cena B) charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu příspěvkové organizace Kulturní dům Crystal Česká Lípa). Další informace mohou zájemci získat v Kulturním domě Crystal, Česká Lípa, B. Němcové 2942, 1. poschodí - paní T. Badinová (tel ). Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou v zalepené obálce označené výběrové řízení pronájem divadlo doručené nejpozději do KAMNÁØSTVÍ tel.: návrhy a realizace krbù - prodej krbových vložek stavby kachlových kamen a sporákù - prodej krbových kamen a vložek -prodej a montáž komínových systémù NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA Dubická Èeská Lípa Otevøeno: Út - Pá 9-17hod., tel.: BYTOVÉ DRUŽSTVO LADA oznamuje termíny prohlídek nově dokončených bytových jednotek, vždy poslední pátek v měsíci, tedy: 27.7., v 15,00 15,30 hodin. Sraz zájemců u spodní řady nově dokončených viladomů na sídlišti LADA, pod nákup. centrem Hypernova Levně prodám vybavení prodejny pulty, regály, vitríny tel RELAXAÈNÍ POBYT PODHÁJSKA (Slovensko) Bìhem letních prázdnin vycházejí Mìstské noviny pouze jednou v mìsíci Firma Milan Špièák nabízí: - prodej písku, kaèírku, štìrkù, palivového døeva a uhlí - zemní práce - nákladní autodopravu Tel: cena: Kè 4.500,- CK PHODA, s. r. o. VARNSDORF tel.: E. Kohout Vìzeòská Èeská Lípa Tel.: náhradní díly na zahranièní vozy - OLEJE DIVINOL 5 l 10W40 Kè 500,- - náhradní díly JAWA, SIMSON, BABETA - výbrusy motocyklových válcù SLEVY PRO ZTP!!! PRODÁM BYT v OV 3+1 na Slovance Plastová okna, nová lodžie, parkety, zateplený dùm, fasáda, støecha. Cena: ,- (+ možnost garáž v AMK ,-) Tel.: VÝFUKY - SERVIS vám nabízí: výmìny výfukù zdarma! nové výfuky (výrazná sleva až 25%) katalyzátory ozdobné koncovky ladìné výfuky vlnovce (500 Kè/1ks) - opravy výfukù (na poèkání) nové výfuky na všechny typy vozidel (cena je urèena dle kvality) prodej všech náhradních autodílù (na vše 2 roky záruka) Autoopravna Žahourek Jan - Jiøí Havlíèek po-pá: , øíjna tel: areál školy hotelu Lípa

12 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec 2007 Garážová vrata od ,- vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám dodá firma Robert FILIPI Èeská Lípa tel.: tel./fax: Skladem vrata s drobnými vadami od 5.000,- Kè Další sortiment: - vjezdové brány dálková ovládání za super ceny PRONAJMU minigarsonku v Èeské Lípì, Slovanka Kè 5.000,- Tel.: Na vědomí občanům Vyvarujte se èekacích lhùt na oddìlení obèanských prùkazù a cestovních dokladù a využijte e- služby úøadu. Pøedem je možné se prostøednictvím mìstských stránek v položce objednání WEB a SMS objednat na konkrétní den a hodinu k vyøízení Vašich žádostí na výše uvedeném oddìlení. JUDr. S. Šádek DÖNER ISTANBUL Sokolská 267 (vedle Krùtího svìta) Otevírací doba: PO PÁ hod. SO hod. PØIJÏTE OCHUTNAT NÁŠ KEBAB! Na výbìr: 2 druhy masa (kuøe, hovìzí + skopové) 3 druhy dresingu (chilli, jogurt, èesnek) Možno platit stravenkami Pøijmeme øidièe nekuøáka na nové nákladní vozidlo Avia nosiè kontejnérù s hydraulickým jeøábem u místo výkonu pøevážnì v Praze, ubytování zajištìno u pøedpokladem pro pøijetí jsou organizaèní schopnosti u do pracovního pomìru na plný úvazek u nástup možný okamžitì Kontakt tel , Èeská Lípa, Moskevská 12 O B K L A D A Č S K É P R Á C E - pokládky dlažeb a obkladù - koupelny,bytová jádra - hydroizolace teras,balkonù a bazénu - KOUPELNY DO ,- na splátky V. Skopec/stavebnictví,Èeská Lípa telefon: AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO Konzultaèní støedisko Univerzity J. A. Komenského Praha Mariánská 605, Èeská Lípa, tel./fax VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM Bakaláøské studijní obory: * Vzdìlávání dospìlých * Speciální pedagogika-vychovatelství Magisterský studijní obor: *Andragogika CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ (studia zakonèena diplomem Univerzity J.A.K.) *Speciální pedagogika *Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogiky volného èasu *Pedagogické studium pro uèitele odborných pøedmìtù *Management *Studium pro øeditele škol a školských zaøízení JEDNOLETÉ DENNÍ STUDIUM JAZYKÙ (akreditované MŠMT, možnost získání eurocertifikátu TELC) Pomaturitní studium ANGLICKÉHO nebo NÌMECKÉHO JAZYKA. JAZYKOVÉ KURZY *Angliètina *Nìmèina *Francouzština *Ruština *Italština *Španìlština * Polština *Èeština pro cizince *Latina REKVALIFIKAÈNÍ KURZY (akreditované MŠMT) *Úèetnictví *Úèetnictví s využitím PC *Mzdové úèetnictví *Základní ovládání PC *Obsluha osobního poèítaèe se zamìøením na informaèní technologie *Sekretáøka-asistentka *Projektový manager *Kosmetické služby *Masér pro sportovní a rekondièní masáže*holièské a kadeønické práce *Šièka Univerzita J.A.K. èlen EUA (European University Association) * Jazykové zkoušky TELC zaøazeny ve vyhlášce MŠMT jako zkoušky splòující požadovanou kvalifikaci 12

13 è.13, èervenec 2007 MÌSTSKÉ NOVINY DELTASPORT Prokopa Velikého 1002 Nový Bor MASAKR CEN SLEVA 50% NA VŠE! JÍZDNÍ KOLA, RYBÁŘSKÉ POTŘEBY, SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV, LYŽE Soukromá podnikatelská støední škola Èeská Lípa v.o.s Držitel Certifikátu kvality Studijní obor: M/013 PODNIKATEL Otevírá jednoletý kurz cizích jazykù s denní výukou s ekonomickým zamìøením (pomaturitní) - 20 hodin týdnì / kombinovanì anglický a nìmecký jazyk - každý úèastník obdrží uèební materiály zdarma - malý poèet studentù v kurzu individuální pøístup - zahájení pøihlášky pøijímáme do Language course on Economics 20 hours a week English & German Study materials free - Few students in class Sprachkurs-wirtschftlicher Bereich 20 Unterrichtstunden-Deutsch/Englisch Lernmaterialien gratis - kleine Schüleranzahl im Unterricht Adresa: SPoSŠ Pražská 3061, Èeská Lípa, tel: Internet.str.: 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec DDM Libertin Příměstské tábory 500,-Kè / týden Termíny: 1.týden týden týden týden týden týden týden týden týden Pøímìstské tábory budou probíhat v dobì od 8 do 15 hod.. Jsou urèeny pro dìti, které ukonèily 1. tøídu ZŠ. Program: hry v pøírodì, vycházky, jednodenní výlet, koupání, hry v klubovnì, výtvarná a pracovní èinnost (pøizpùsobeno poèasí ). V cenì jsou zahrnuty obìdy, materiál na èinnost, jízdné a vstupné na výlety, pedagogický dozor. Mateøská škola Pastelka Dobranov nabízí volné kapacity pro dìti od 3let. Informace na tel Dne dìti z 5. B ze ZŠ Èeská Lípa, 28. øíjna 2733 pomohly uèitelkám MŠ Roháèe z Dubé uspoøádat pro dìti, které do této mateøské školy chodí akci s názvem,,pojïte s námi za pohádkou. Pøed samotnou akcí si pá áci pøipravili masky rùzných pohádkových bytostí a v oèekávaný den se nachystali na jednotlivá stanovištì s pøipravenými úkoly. Ze školního pozemku se rázem stala pohádková zahrada. Zabydleli se zde vodníci, èarodìjnice a jiné pohádkové bytosti, ale také,, policajt ze školky èi doktor Bolíto. Dìti z MŠ chodily po skupinkách a plnily rùzné úkoly, které jim Mìstská knihovna Provozní doba v Mìstské knihovnì a jejích poboèkách v dobì letních prázdnin: Hlavní budova na nám. T. G. Masaryka 170: UZAVØENA OD DO Dùvodem uzavøení je realizace prací na údržbì objektù knihovny a èerpání dovolených Poboèka Špièák - ul. Èerveného køíže: Zavøeno od do Poboèka Holý vrch - ul. Jižní 1814: Zavøeno od 2.7. do Poboèka Lada - ul. Komenského 2989: Zavøeno od 2.7. do Pùjèujeme také noviny a èasopisy! V nabídce knihovny na námìstí T.G.Masaryka je více než 200 titulù periodik. Èeká Vás modernizace bytu, práce na chalupì nebo zahrádce? Inspiraci, rady i zajímavé nápady urèitì poskytnou tyto èasopisy Bydlení, Domov, Dùm a zahrada, Chataø a chalupáø, Koupelna, Moderní byt, Mùj dùm, Naše krásná zahrada, Pìkné bydlení, Svìt kuchyní, Udìlej si sám, Zahrádkáø. Vše k dispozici v èítárnì mìstské knihovny na nám. T.G.Masaryka 170 Veøejný internet k dispozici (zdarma)v mìstské knihovnì na námìstí T. G. Masaryka, na poboèce Špièák (Èerveného køíže 2563), na poboèce Lada (Komenského 2989), v místní knihovnì Dobranov (èp.14). ohodnotily pohádkové bytosti. A mnohdy úkoly nebyly zrovna snadné. U vodníkù musely dìti poslepu obejít bazén a pøitom donést vodníkovi vodu. Bylo až dojemné, jak se velcí kluci - vodníci chovali k tìm nejmenším a nejenom oni. I velké dìti se dokážou chovat k mladším ohleduplnì a hezky, tato akce byla toho pøíkladem. Pohádkové putování se vydaøilo. Dìti ze školy se na chvíli vrátily ve vzpomínkách do mateøinky a naše malé dìti mìly zas o jeden hezký den ve školce navíc. Dìkujeme. BERGMANOVÁ, ŠÍDLOVÁ kino Crystal Èt Ne - v a TAJNOSTI ÈR. Jan Svìrák uvádí nový film Alice Nellis Po St v a VELKEJ BIJÁK USA. Nejnovìjší poèin nových králù filmové parodie Jasona Friedberga a Aarona Seltzera Èt Ne v a SMRTONOSNÁ PAST 4 USA. Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli Po St pouze v TERKEL MÁ PROBLÉM Dánsko. Animovaná èerná teenagerovská komedie Po St pouze ve PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVÌTA USA. Johny Depp, Orlando Bloom a Keira Knightley opìt zvedají plachty Èt v a 20.00, Pá pouze v KLETBA ZLATÉHO KVÌTU Èína. Režie Yimou Zhang. Nevyslovená tajemství jsou ukryta za branami Zakázaného mìsta Pá Po - pouze ve HOSTEL II USA. Dìsivý horor má své pokraèování So Ne pouze v ODSTØELOVAÈ USA. Vèerejšek byl o cti. Dnešek je o spravedlnosti So Ne pouze v ARTHUR A MINIMOJOVÉ Francie. Animovaná pohádka pro malé i velké od Luce Bessona Po pouze v 17.30, Út St pouze ve ÈERNÁ KNIHA Holandsko, Nìmecko, Belgie, VB. Váleèné drama Paula Verhoevena Út St pouze v VDÁŠ SE A BASTA! USA. Romantická komedie Èt Ne pouze v PØEDTUCHA USA. Vìøte vlastním pøedstavám Èt Ne pouze ve DANNYHO PAR ÁCI 3 USA. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia a Al Pacino opìt v akci Po St pouze v JEDNOTKA PØÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ VB. Komedie Po St pouze ve20.00 EDITH PIAF ÈR,Francie, VB. Marion Cotillard v hlavní roli životopisného filmu režiséra Oliviera Dahana Èt Ne v a HARRY POTTER A FÉNIXÙV ØÁD USA. Harry Potter se vrací do Bradavic. Na srpen pøipravujeme: Barevný závoj, Zodiak, Cesta bojovníka, Miss Potter, Vratné lahve, Simpsonovi ve filmu, Bestiáø, Fantastická èyøka a Silver Surfer a Warholka.

15 è.13, èervenec 2007 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Výstava morčat Pozvánka na 1. Èeskolipskou výstavu morèat, která se koná ve Staré Lípì - za restaurací NOVA. A to 7. èervence Tìšíme se na Vás a na Vaše dìti a doufáme, že bude pìkné poèasí. K vidìní zde bude kolem 60 kusù morèat rùzných druhù. Každé zvíøe bude odbornì posouzeno klubovým posuzovatelem. Máte jedineènou možnost vidìt, jak takové akce chovatelù zvíøat vlastnì probíhají, co se u zvíøátek posuzuje. Možná, že Vás náš klub tak nadchne, že si vyberete i nìjaké to morèátko z prodejní sekce Základní organizace vznikla a øídí se pravidly stanovenými Èeským svazem chovatelù a chovatelského øádu. Poslání ZO je sdružovat chovatele a pøátele tìchto drobných savcù. Vytváøet podmínky pro rozvoj chovatelské a klubové èinnosti na demokratických principech. Èlenem ZO mùže být každá fyzická osoba, která je majitelem nebo chovatelem morèat nebo jiných drobných hlodavcù a dále fyzické osoby, které morèata nebo jiné drobné hlodavce nevlastní, ale mají zájem o chov a jsou jejich pøátelé. Náplò èinnosti je stanovení podmínek chovnosti morèat, vydávání plemenného standardu morèat a laboratorních potkanù. Vydávání zpravodaje, poøádání výstav a dalších chovatelských akcí. Dále spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby, právnickými a fyzickými osobami v oblasti chovu a pøi poøádání chovatelských akcí. 4. ročník Severáčku Mototrophy Øada lidí se poslední pátek pøed ukonèením školního roku nad mnoha auty i jejich posádkami asi podivovala. Na nìkterých byl obrovský plyšový tygr, jiné zas bylo polepené žábami Z nìkterých vystupovaly dìti plné pavoukù, jedna z posádek nás vrátila o pár let zpátky, nebo z auta vystoupila celá pionýrská skupina. A což teprve, když se na start pøiøítila celá posádka v pyžamech! Anebo tatínek s èervenou mašlí ve vlasech! Všichni už vìdìli z pøedešlých let, že budou vyhodnoceni nejen za své netradièní sportovní i znalostní výkony, ale i za nápaditou výzdobu sebe i svého auta. Již poètvrté pøijela na start pøed Základní školu na Severu v Èeské Lípì stovka úèastníkù této akce z øad rodièù i žákù 4. a 5. roèníkù. Za pomoci plánkù, které získávali u jednotlivých hlídek, tak putovali èeskolipským krajem. Dozvìdìli se nejen øadu zajímavostí, ale hlavnì se na jednotlivých stanovištích náramnì pobavili. Komu se poštìstí, aby s tátou skákal v pytli a ještì vedle nìho bìžel Letos na konci dubna odjelo 19 našich žákù s pedagogickým doprovodem na devítidenní studijní pobyt do Worthingu na jihu Anglie. Po krásné cestì trajektem, pro mnohé to byla první zkušenost, jsme dorazili do pøístavu Hastings. Poèasí vyzkoušelo naši odhodlanost bylo pod mrakem a mžilo. Nám to ale nevadilo, protože jsme strávili den prohlídkou vodního svìta (Sea Life Centre), pašeráckých jeskyní (Smugglars Adventure) a sbírek soukromého námoøního muzea. Odpoledne už bylo poèasí sluneèné a teplé, tak jsme si odpoèinuli na pláži a prohlédli si zbytek mìsta, vèetnì zøícenin hradu Hastings Castle. V nedìli veèer jsme již všichni konverzovali v anglických rodinách a vyspali se koneènì zase v postýlce. V pondìlí nás èekal výlet do Salisbury, kde nás provedl anglický prùvodce po gotické katedrále s nejvyšší vìží v Anglii, a pak prohlídka kamenného kruhu Stonehenge. Pøekvapilo nás, že ještì jeden kamenný, mnohem vìtší kruh, je v malé obci Avebury. Další dny jsme dopoledne chodili do školy na ètyøi hodiny vyuèování. Kupodivu, lekce angliètiny nás všechny bavily a ještì jsme si vysloužili certifikát o absolvování kurzu. Odpoledne bylo vždy vìnováno výletùm za poznáním. A co vše jsme poznali? Nejvìtší pøístav Velké Británie Portsmouth s jeho doky, námoøními exponáty a lodí admirála Nelsona HMS Victory. Ochutnali jsme fish and chips, proslulé anglické jídlo, rybu s hranolky. Vyfotili jsme si jihoanglické mìsto Eastbourn, nedaleké útesy Seven Sisters a proslulý maják Beachy Head. Prohlédli jsme si Paradise Park kombinaci mezi muzeem, botanickou zahradou a zábavním parkem. Jako další následovala prohlídka pøímoøských lázní v Brightonu, nejvíce v obrovských holinách Nebo pøenášel vodu na lžíci na èas, visel na stromu jako medvìd a nedotkl se zemì, pøenášel dvacetikorunu bez pomoci rukou mezi dvìma tìly Což teprve skákat do dálky s kufrem a s dítìtem na zádech nebo lézt jako rak pozpátku a mít na bøiše lavor plný vody! Nezapomenutelné zážitky si øada úèastníkù odnesla i pøi zpívání na podiu kulturního domu - karaoke totiž taky stálo zato! Smíchem se nešetøilo snad u žádné z disciplín. Do smíchu však nebylo tìm, na které se ten lavor s vodou pøevrhl. Chudáci museli sedìt zcela mokøí až do vyhlášení výsledkù v jedné restauraci, kde jim urèitì zpøíjemnil tento èas velice ochotný personál a hlavnì výborné obèerstvení. V cíli soutìže v restauraci U slunce ve Skalici všem dìtem zajistil zmrzlinový pohár pan Tomislav Procházka ml, kterému touto cestou ještì jednou dìkujeme. Veliký dík patøí i starostovi obce Okrouhlá J.Voseckému, který nám k tomuto neobvyklému soutìžení poskytl prostory kulturního domu. Nesmíme zapomenout ani na manžele Štrynkovy, Studovali jsme v Anglii se nám líbily interiéry zámku Royal Pavilion a molo Palace Pier. V sobotu ráno jsme se rozlouèili s anglickými rodinami, bylo to dojemné. A hurá do Londýna! Vidìli jsme, co se za jeden den vidìt dalo Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Covent Garden, Buckingham Palace, Leicester a Trafalgar Square, St. James Park a další. Veèer, unavení, ale plní dojmù jsme vyrazili na zpáteèní cestu. Byli jsme hrdí na to, že jsme tak skvìle reprezentovali jak naši školu, tak Èeskou republiku. Všude, kam jsme pøišli, nás chválili za pìkné chování, za pøístup k práci, za vystupování v rodinì a hlavnì, za naši angliètinu. Žáci ZŠ Dr, Miroslava Tyrše v Èeské Lípì Naše škola v přírodě Naše tøída 4.C ze ZŠ Sever v Èeské Lípì vyjela v polovinì èervna na týdenní pobyt do Krkonoš. Byli jsme ubytovaní v malé horské chatì Bivoj v Peci pod Snìžkou. Celý týden bylo sluneèno, takže jsme poèasí nádhernì trefili. Zdolali jsme Snìžku, Èernou horu, Rùžovou horu, byli jsme v Modrém a Obøím dole, dostali jsme se do Jánských Lázní i do Dvora Králové na Safari. Z lanovek byl vždy krásný výhled na krajinu. Ve støedu jsme mìli odpoèinkový den. Psali jsme pohledy, nakupovali, hráli jsme v družstvech rùzné soutìže. Dokonce jsme malovali velikého Krakonoše. Veèer jsme se tìšili na diskotéky. Našlapali jsme 65 km. Týden byl krátký, ale zato pan kuchaø vaøil výbornì! V den odjezdu od nás dostal diplom. Vít HORÁK a Radek SYKÁÈEK 4.C, ZŠ Sever kteøí mìli na starosti obèerstvení, a hlavnì na všechny ty, kteøí byli na stanovištích a zabezpeèovali zdárný prùbìh celé soutìže. A kdo získal hlavní výhru putovní pohár? Letos poprvé se o nìj musely podìlit dvì posádky : TRYSKOMYŠI a PIONÝØI. Blahopøejeme! A co øíci na závìr? Tìšíme se na Vás všechny opìt za rok! Za všechny poøadatele Severáèkova mototrophy Mgr. Eva JETENSKÁ Dvanáct tváøí venkova Libereckého kraje Výstava ve Vlastivìdném muzeu a galerii v Èeské Lípì se koná do

16 MÌSTSKÉ NOVINY è.13, èervenec 2007 Poslední soutìž se opìt vydaøila V sobotu se zúèastnili karatisté klubu Sport Relax Krajského pøeboru v Lovosicích. Nìkteøí svìøenci si vybojovali nominací na MÈR a celkem jsme získali šestnáct medailí z toho ètyøi zlaté, šest støíbrných a šest bronzových medailí. Na to, že jsme nesoutìžili v disciplínì kata team, tak se nám podaøilo vybojovat 16 medailí. Jako první ukázal svoji formu Antonín Jenè, který startoval ve starších žácích a pøipsal si do své sbírky støíbro za kata a bronz za kumite. Dalším úspìšným závodníkem byl Jan Drobeèek, který se ukázal v juniorské kategorii a stal se dvojnásobným pøeborníkem kraje jak v kata tak v kumite. Ve finále v disciplínì kata junioøi byl i Filip Peøinka, ale po pìkném boji s Honzou Drobeèkem vybojoval støíbrnou medaili. V juniorkách v kata se opìt do finále probojovala Eva Šindeláøová, na kterou nakonec zbyla støíbrná medaile a bronzové medaile vybojovaly Jana Bìlohlavová a Karin Košíková. Naše dìvèata Eva Šindeláøová a Jana Bìlohlavová se utkaly spolu i v disciplínì kumite, kde úspìšnìjší byla Eva a vybojovala zlatou medaili a støíbrnou medaili Jana Bìlohlavová. Jako jediný závodník Roman Nejedlý se ukázal ve dvou kategoriích, a to v dorostu a v mužích v disciplínì kata. Svoji formu opìt potvrdil zlatou medailí v dorostu a bronzovou medailí v mužích. V kategorii dorost se ukázal i Jan Racek, který dosáhl na bronzovou medaili. V disciplínì kumite se skvìle ukázala dvojka Marek Kroupa a Tereza Zlatohlávková, kteøí vybojovali støíbrnou medaili a bronzový Václav Dražan taktéž v kumite. Svoji novou rolí se prezentovali Jakub Kolek a Adam Zdobinský, kteøí na tìchto závodech byli v roli rozhodèích a vìøíme že pøispìjí k rozvoji karate Házenkáøi Loko Èeská Lípa v Mittwaidì Horní řada zleva: Drobný Jaromír,Capouch Josef,Pospíšil Vladimír,Jirousek Miroslav,Pospíšil Petr,Smetana Milan. Dolní řada zleva: Knap Libor,Pavlíček Patrik,Drobný Milan,Humbálek Pavel,Hejl Tomáš Ve dnech od 9. do 11. èervna 2007 se házenkáøi Lokomotivy Èeská Lípa zúèastnili již 23. mezinárodního turnaje Handballfest der Stadt Mittweida. Poèátky házenkáøského turnaje se datují na rok 1981, bìhem uplynulých 22 roèníkù se dokázal oddíl Lokomotivy 13x se umístit na stupni vítìzù, z toho dokonce 7x tento turnaj vyhrál. Lokomotiva v letošním roce obhajovala tøetí místo z roku Házenkáøský turnaj v Mittwaidì je organizován na vysoké úrovni, zápasy se odehrávají na tøech venkovních travnatých høištích a hraje se systémem sobota nedìle. Turnaj byl zahájen v sobotu v 9,30 proslovem hlavního poøadatele p. Jörg Kaadena z poøádající Mittweidy a dále také pøivítal všechny pøítomné pøíznivce házené starosta Mittweidy pan Matthias Damm, který popøál všem sportovcùm hodnì štìstí a úspìchù v turnaji. Program turnaje je již tradiènì rozdìlen na dva dny, v sobotu se hrají tzv. základní skupiny, Lokomotiva se ve skupinì C utkala s družstvy Stahl Thale, BSV Limbach Oberfrohna a HBV Wittegensdorf. Lokomotiva všechna svá utkání zvládla a zaslouženì vyhrála skupinu C a postoupila do nedìlních bojù o místo. V nedìli od 9,00 zaèali zápasy osmifinálové skupiny M1, kde Èeská Lípa narazila postupnì na SSV Rottluff, VfL Waldheim a HSG Neudorf-Döbeln. Nejdùležitìjší se ukázal hned první zápas s Rottluffem, který Lokomotiva vyhrála jen nejtìsnìjším rozdílem 6:5, druhé utkání s Waldheimem vyhrála bez problémù a bez ohledu na poslední zápas skupiny si zajistila postup do semifinále a tím i do bojù o medaile. Poslední zápas osmifinálové skupiny s Neudorfem Lokomotivì již tolik nevyšel, i když lokomotivy v závìru nebezpeènì dotahovala. Nedìlní program nebyl ještì u konce, Lokomotivu èekal ještì semifinálový zápas proti vítìzi osmifinálové skupiny M2 LRC Oschatz (obhájci loòského vítìzství). Semifinálový zápas pøinesl velmi pohlednou a atraktivní házenou té nejvyšší kategorie. Do zápasu vstoupil lépe Oschatz, který si vybudoval mírné vedení, hra byla velmi tvrdá a emoce byly vidìt na obou stranách, Lokomotiva dokázala stáhnout náskok až na jedinou branku. Bohužel v nejdùležitìjším momentu utkání nepromìnila 7metrový hod, tak jako ještì další 3 bìhem utkání a to jí stálo vítìzství v tomto utkání a souboj o vítìzství v turnaji. V souboji o tøetí místo porazila Lokomotiva celek USC Leipzig a s turnajem se rozlouèila velmi pìkným 3. místem. Na závìr bych rád podìkoval Mìstu Èeská Lípa, které umožnilo házenkáøùm Lokomotivy Èeská Lípa zúèastnit se mezinárodního házenkáøského turnaje v partnerském mìstì Mittweida, dále partnerùm házené Lokomotivy REAL invest C.L., a.s. a ELGO CZ, s.r.o. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Tajemník - Jaroslav Švehla, èlenové Mgr. Tomáš Vlèek, Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiøí Hau, Mgr. Pavlína Lomièová, Zdenìk Novák. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Stárková, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 4. 4. 2017 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2015 V lednu 2016 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více