XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu č. usnesení 144/07 Rozpočtové změny č. 6/2007 a dodatek č. 1 Předkládá : Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny č. 6/2007 takto: 1. Navýšení příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce příspěvek na péči oprávněným osobám o dotaci ,- Kč, 1.2. navýšení rozpočtu mezd o dotaci ,- Kč a rozpočtu všeobecné pokladní správy o dotaci ,- Kč od úřadu práce na veřejně prospěšné práce, 1.3. A/ navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy o novou položku peněžitý dar od České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha ,- Kč, B/ navýšení výdajů v rozpočtu technického odboru na - položce správa a údržba městské zeleně ,- Kč, - nové položce Městské lesy, společnost s ručením omezeným, Žižkova 231, -dar České spořitelny, a.s ,- Kč, C/ navýšení výdajů v rozpočtu technického odboru na nové položce nasvětlení přechodů pro chodce o ,- Kč převodem z rozpočtu odboru dopravy z položky BESIP, 1.4. A/ navýšení příjmů v rozpočtu majetkového oddělení na položce nájem pozemků včetně nepeněžního plnění o ,- Kč, B/ navýšení výdajů v rozpočtu majetkového oddělení na položce nepeněžní plnění z nájmu pozemků o ,- Kč, 1.5. A/ navýšení příjmů v rozpočtu majetkového oddělení na nové položce pojistné plnění o ,- Kč, B/ navýšení výdajů v rozpočtu majetkového oddělení na nové položce oprava střešní krytiny, náměstí T.G.M. 197 o ,- Kč, C/ snížení výdajů v rozpočtu majetkového oddělení na položce vratka z kupní ceny 1 /14

2 pozemku-kolaudace do 3 let o 9 000,- Kč, 1.6. A/ navýšení příjmů v rozpočtu kultury na položce odvody příspěvkových organizací o ,- Kč, B/ navýšení výdajů v rozpočtu kultury - na položce Městská knihovna, příspěvková organizace, T.G. Masaryka č. 170-příspěvek na dofinancování grantů o ,- Kč, - na nové položce rezerva-dofinancování grantů o ,- Kč. 2. Změny ve výdajích 2.1. rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví navýšit na nové položce projekt Soutěž první pomoci pro žáky základních škol v České Lípě o ,- Kč přesunem z položky akce sociální prevence dětí a mládeže. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny č. 6/2007 dodatek č.1 takto: Navýšení příjmů a výdajů A/ navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce příjmy z prodeje drobného hmotného majetku o 6 000,- Kč, B/ navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace-příspěvek na rehabilitační pomůcky o 6 000,- Kč. č. usnesení 145/07 ČLT Předkládá : Hana Moudrá, starostka Valná hromada ČLT změn programu A) Zastupitelstvo města schvaluje změnu navrženého programu jednání valné hromady ČLT a.s. konané dne v hod. v sídle společnosti: 1. Zahájení, volba předsedy VH, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok Účetní závěrka za rok 2006 včetně zprávy auditora o jejím ověření. 4. Návrh na rozdělení zisku Odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro období VII/2007-VI/ Návrh střednědobého podnikatelského záměru na roky Zpráva dozorčí rady. 8. Zpráva o propojených osobách. 9. Rozhodnutí o změně stanov. 10. Volba členů dozorčí rady. 11. Doplnění Smluv o podmínkách výkonu funkce člena PS a DR. 2 /14

3 12. Závěr. B) Zastupitelstvo města ukládá svému zástupci na valné hromadě, paní starostce Haně Moudré, hlasovat pro body programu v upraveném znění. A) Odkup akcií ČLT Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o postupu v jednání o odkupu akcií Českolipské teplárenské a. s. a ukládá starostce města pí Haně Moudré pokračovat v jednání o odkupu akcií společnosti Českolipská teplárenská a. s a zároveň zjistit nabídku na prodej akcií Českolipská teplárenská a. s. B) VH ČLT dovolení člena dozorčí rady Zastupitelstvo města ukládá svému zástupci na valné hromadě Českolipské teplárenské, paní starostce Haně Moudré, navrhnout jako nového člena dozorčí rady pana JUDr. Karla Bubeníka, následovně hlasovat pro tento návrh a zároveň hlasovat pro návrh nového člena dozorčí rady předloženého zástupcem minoritního akcionáře. č. usnesení 146/07 Národní síť zdravých měst Předkládá : Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a: a) schvaluje Deklaraci Projektu - Zdravé město v předloženém znění, b) bere na vědomí pracovní materiál Projekt - Zdravé město, c) ukládá místostarostovi Mgr. Tomáši Vlčkovi předložit konečné znění projektu na jednání v říjnu 2007, a s tím související návrh rozpočtových změn. č. usnesení 147/07 Záměry A) Zastupitelstvo města dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce bezúplatně převést objekt občanské vybavenosti č. p. 459 na p. č. 367 a pozemek p. č. 367, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m 2 v k. ú.. B) Zastupitelstvo města dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat pozemek p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy. 3 /14

4 C) Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona o obcích záměr obce prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Častolovice u České Lípy: 1. část pozemku p. č. 29/1, zahrada z celkové výměry 441 m 2, 2. část pozemku p. č. 350/1, ostatní plocha z celkové výměry m 2. D) Zastupitelstvo města dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat části pozemku p. č. 180/1, ostatní plocha, neplodná půda z celkové výměry m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy. E) Zastupitelstvo města dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 1362/1, ostatní plocha, jiná plocha z celkové výměry m 2 v k. ú. Česká Lípa. F) Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona o obcích záměr obce prodat část pozemku p. č. 306, trvalý travní porost z celkové výměry m 2 (do výměry 100 m 2 ) v k. ú. Manušice. G) Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona o obcích záměr obce prodat část pozemku p. č. 5994/1, lesní pozemek (nově p. č. 5994/26) o výměře 216 m 2 v k. ú. Česká Lípa. H) Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona o obcích záměr obce prodat část pozemku p. č. 617, trvalý travní porost z celkové výměry m 2 v k. ú. Dobranov. I) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 512/9 o výměře 169 m 2, p. č. 512/6 o výměře m 2 a p. č. 512/3 o výměře 31 m 2, vše v k. ú. Sosnová J) Zastupitelstvo města dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 3322/15, ostatní plocha z celkové výměry m 2 v k. ú.. K) Zastupitelstvo města dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat pozemky p. č. 268, ostatní plocha o výměře m 2 a p. č. 302, trvalý travní porost o výměře m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy. L) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 373/1, orná půda z celkové výměry m 2 v k. ú. Stará Lípa. 4 /14

5 č. usnesení 148/07 Vlastnictví k nemovitostem Zastupitelstvo města schvaluje převod níže uvedených nemovitostí: 1) bytové jednotky č. 451/1 o celkové ploše 79,5 m 2 v domě č. p. 451, se stavební parcelou č. 376 o výměře 338 m 2 v k. ú., ul. nám. Osvobození (BJ 1+1, 1 podlaží) včetně spoluvlastnického podílu 491/5164 na společných částech shora uvedeného domu a příslušného spoluvlastnického podílu 491/5164 ke stavební parcele č. 376 v k. ú. Česká Lípa, do vlastnictví vydražitele. Cena dosažená vydražením ve výši ,- Kč je splatná nejpozději do V opačném případě bude dražba považována za zmařenou. 2) bytové jednotky č. 2908/11 o celkové ploše 43,0 m 2 v domě č. p se stavební parcelou č. 5750/65 o výměře 390 m 2 v k. ú., ul. Jáchymovská (BJ 2+0, 3 podlaží) včetně spoluvlastnického podílu 396/31308 na společných částech shora uvedeného domu a příslušného spoluvlastnického podílu 396/31308 ke stavební parcele č. 5750/65 v k. ú., do vlastnictví vydražitele. Cena dosažená vydražením ve výši ,- Kč je splatná nejpozději do V opačném případě bude dražba považována za zmařenou. č. usnesení 149/07 Prodeje Předkládá: Jan Stejskal, místostarosta A) Zastupitelstvo města schvaluje prodej uvedených bytových jednotek z majetku města pro kupující ve vybraných domech v souladu s podmínkami dle pravidel schválených městským zastupitelstvem dne , ve znění pozdějších dodatků: KUPUJÍCÍ Čp./BYT /NEBYT SPOL. PODÍL NA POZEMKU P. Č. ULICE MĚSTO CENA V Kč / /63 Jáchymovská Č. Lípa , / , 1673 Bendlova Č. Lípa ,- 3 podíl 942/2697, prodej dle OZ! 452 st.parc. č.375/2, 171 m 2, zast.plocha, nám. budova čp. 452, Osvobození Č. Lípa ,- objekt bydlení na st.parc. 375/2 parc.č. 375/1, 93 m 2, poz. přilehlý CELKEM ,- Kč 5 /14

6 B) Zastupitelstvo města schvaluje prodej níže uvedených nemovitostí - volných obecních bytových jednotek a jedné obsazené bytové jednotky formou veřejné dražby v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. O veřejných dražbách a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích v předloženém znění. Nabízené byty podíl na pozemku Nejnižší podání ulice a č. p. č.bytu velikost kategorie m 2 podlaží volné bytové jednotky nám. Osvobození I. 111, ,- Kč Jáchymovská I. 80, / ,- Kč 5825/263, 5825/264, 5825/ ,- Kč Na Výsluní I. 45,90 8 obsazená bytová jednotka Alšova II. 75, ,- Kč C) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 5750/185, odděleno z parcely č. 5750/156, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m 2 v k. ú. za kupní cenu ve výši ,-- Kč, tj ,-- Kč/m 2, se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům. č. usnesení 150/07 Výkup části pozemku Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2680, ostatní plocha v k. ú. s Židovskou obcí Děčín, Žižkova 4/663, Děčín, IČ: , v předloženém znění. č. usnesení 151/07 6 /14

7 Bezúplatné převody A) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č z PF na město v předloženém znění. B) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 390, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře m 2 v k. ú. Dolní Libchava ze Státního statku Cvikov, s. p., z PF na město přes privatizační projekt dle zákona č. 92/1991 Sb. č. usnesení 152/07 Prodloužení termínu Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 35, trvalý travní porost o výměře 253 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova. Kupní smlouva mezi městem a, bude uzavřena nejpozději do č. usnesení 153/07 Evropský den bez aut Předkládá : Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a: a) zmocňuje starostku města paní Hanu Moudrou podepsat CHARTU 2007 v předloženém znění, b) ukládá místostarostovi Mgr. Tomáši Vlčkovi zajistit realizaci akcí k Evropskému dni bez aut v České Lípě dle navrženého programu. č. usnesení 154/07 Doplnění a částečná revokace usnesení ZM Předkládá : Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta 7 /14

8 A) Zastupitelstvo města doplňuje své usnesení č. 126/07 ze dne a to u Základní školy,, 28. října 2733, příspěvkové organizace, účel použití: stravné pro soutěžící a porotce, kopírování, tisk materiálů, kancelářský materiál a odměny (ceny) pro soutěžící. B) Zastupitelstvo města částečně revokuje a mění své usnesení č. 126/07 ze dne , a to u Domu dětí a mládeže Libertin,, Škroupovo náměstí 138, příspěvkové organizace, původní účel použití: Aparatura pro hudební skupinu Cínovci (klávesy YAMAHA, mikrofon, mikrofonní stojan, nový účel použití: Aparatura pro hudební skupinu Cínovci (elektronické zařízení pro zvukové efekty, kabely a bicí). č. usnesení 155/07 Žádosti Předkládá : Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta A) 1) Zastupitelstvo města schvaluje převod z investičního fondu do rezervního fondu ve výši ,73 Kč u Základní školy Dr. Miroslava Tyrše,, Mánesova 1526, příspěvkové organizace. Původní účel: rekonstrukce střechy u školní jídelny, nový účel: instalace nového osvětlení, elektroinstalace a vymalování nových prostor školní družiny. 2) Zastupitelstvo města schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 140 tis. Kč u Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvkové organizace. Účel: dofinancování vybavení nové počítačové učebny. B) 1) Zastupitelstvo města schvaluje změnu účelu použití přidělených finančních prostředků na investice ve výši ,- Kč u Samostatné školní jídelny,, 28. října 2733, příspěvkové organizace. Původní účel: klimatizace skladu potravin, nový účel: chladírenská technologie do skladů. 2) Zastupitelstvo města schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši ,- Kč u Samostatné školní jídelny,, 28. října 2733, příspěvkové organizace. Účel: nákup chladírenské technologie do skladů. č. usnesení 156/07 Dodatek ZL Předkládá : Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta 8 /14

9 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy,, Moskevská 679, příspěvková organizace v předloženém znění. č. usnesení 157/07 ÚP Č. L. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu prací na pořizovaném územním plánu města. Další zpráva o postupu prací bude předložena na jednání zastupitelstva města dne č. usnesení 158/07 Kulturní granty Předkládá : Libuše Horáková, předsedkyně komise RM pro oblast kultury Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných formou kulturního grantu dle návrhu komise RM pro oblast kultury : Žadatel, sídlo, IČ Žádost o v Kč Účel užití příspěvku Návrh komise pro oblast kultury v Kč Akademie J. A. Komenského oblast, ,- realizace akce - cyklus přednášek ,-, IČ: cestovné, propagace, honoráře účinkujících ,- realizace akce - cyklus autorských a literárních ,- Městská knihovna, příspěvková organizace,, IČ: přednášek - honoráře účinkujících lektorů a autorů Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, ,- realizace akce - výstava Ateliér profesora 0, IČ: Pavla Nešlehy - propagace, materiální výdaje Svaz českých divadelních ochotníků, Děčín, 9.000,- realizace akce Pohárek a kandrdásek SČDO 9.000,- IČ: nájemné, honoráře porotců Sbor jednoty bratrské,, ,- realizace akce - Výstava 550. výročí vzniku 5.000,- IČ: Jednoty bratrské propagace Občanské sdružení Klub přátel filmu, ,- celoroční činnost - nájemné, dopravné a ,-, IČ: pronájem filmových kopií celkem , ,- č. usnesení 159/07 Příspěvky na sportovní akce Předkládá : Hana Moudrá, starostka 9 /14

10 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvků na sportovní akce a mezinárodní reprezentaci z prostředků sportovní aktivity příspěvky dle následující tabulky : Název příjemce Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pavel Vajsejtl AUTOKLUB BOHEMIA SPORT V AČR sídlo IČ požadováno výše příspěvku Mánesova 1580, ,- Kč 0 Havířská 2036, ,- Kč ,- Kč Sosnová 200, ,- Kč ,- Kč účel kvalifikace do 1. ligy juniorů, přebor ČR žáků pronájem haly, jízdné, ubytování Zámecký pohár Svojkov diplomy, medaile, ceny, propagace Rally Bohemia IV. ročník odměny činovníkům a pořadatelům, pojištění, zdravotní a požární zabezpečení, náklady tiskového střediska Sportovní klub M + S Minařík SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MANUŠICE Fotbalový klub, občanské sdružení Fotbalový klub, občanské sdružení Jižní 1836, , ,- Kč 8. ročník BOHEMIA TOUR, Pahorek 2007 pronájem a ozvučení sálu, rozhodčí, označení a zajištění trati, doprovod policie, zdravotní zabezpečení, ceny Manušice ,- Kč ,- Kč GP rozhodčí, obsluha, terče, náboje Boženy Němcové 3221, ,- Kč ,- Kč Boženy Němcové 3221, Mariánská 595, ,- Kč ,- Kč ,- Kč Oslavy 80 let fotbalu v České Lípě tiskoviny, reklama, startovné, pořadatelé, rozhodčí, nájemné, cestovné, ceny, ubytování hostů LORD CUP mezinárodní turnaj startovné, doprava, ubytování Ak. MS ve sportovní střelbě Bangkok střelecké boty, stativ, sportovní oblečení č. usnesení 160/07 Snížení příspěvků na sport Předkládá : Hana Moudrá, starostka 10 /14

11 Zastupitelstvo města schvaluje snížení příspěvků na sport pro rok 2007, které byly schváleny usnesením č. 83/07 ze dne dle následující tabulky. Celková částka ,- Kč bude ponechána v rozpočtové položce sportovní aktivity a příspěvky příspěvky na podporu sportu mládeže do 18-ti let. Sportovní výbor projedná způsob užití těchto finančních prostředků v souladu se zásadami o poskytování příspěvků na rok 2007 a navrhne Zastupitelstvu města rozdělení této částky sportovním klubům a organizacím. Název příjemce sídlo IČ snížení příspěvku o částku Shotokan Sport Centrum Děčínská 92, Česká Lípa Taneční škola Duha o.p.s. Arbesova 2077, Český rybářský svaz, Máchova 1160, MO TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK DUBICE ČESKÁ LÍPA SKIKLUB PRÁCHEŇ MANUŠICE Sportovní středisko plavecký klub Litoměřická ul., Slovenská 2395, Heroutova 1737, důvod ,50 Kč nejsou vedeny evidenční karty ,50 Kč nejsou vedeny evidenční karty ,50 Kč evidenční karty bez podpisů zákonných zástupců ,- Kč nejsou vedeny evidenční karty, nesouhlasí se seznamy ,- Kč evidovány 2 osoby, které nepotvrdily své členství v klubu ,50 Kč neoprávněné zařazení členů klubu do výkonnostních skupin č. usnesení 161/07 Poskytnutí finančních příspěvků Předkládá : Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na obnovu nemovitostí v památkové zóně města dle následující tabulky: 11 /14

12 Přehled žádostí o finanční příspěvek poskytnutý na obnovu kulturní památky a nemovitosti v památkové zóně města v roce 2007 Poř.číslo - Objekt Žadatel Specifikace Předpokládané Požadovaná Návrh odd. pam. Vyjádření zařazení prací náklady celkem částka péče OŠKSaCR komise RM ODSOUHLASENÉ ZM 1 - NvPZ* 2 - KP** p. p. č. 198, KÚ nám. T.G.Masaryka č. p.198, p. p. č. 538 KÚ Mariánská č. p. 595, Hrabal František Bohušovická 2364 IČ: Zhotovení kopie sochy P.Marie (dřevořezba) a její instalace v průčelí domu (dle pův.vzoru) Zhotovení a instalace vývěsního štítu kadeřnictví ,- Kč ,- Kč ,- Kč , ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- 3 - NvPZ* p. p.č KÚ Mariánská č. p. 551, Jednota bratrská v ČR, Kollárova 456, Nová Paka zast.thmgr. Miroslavem Bošem, Mariánská 551, IČ: Oprava historického zahradního altánu na pozemku náležejícím k objektu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- 4 - NvPZ* p. p. č. 147 KÚ Zámecká č.p. 51, Výměna vstupních domovních dveří ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- 5 - NvPZ* 6 - NvPZ* p. p. č. 306 KÚ Mikulášská č.p. 192, p. p.č. 539 KÚ Mariánská č.p. 596, Obnova průčelí domu (výměna oken, nátěr fasády) Oprava fasády ,- Kč ,- Kč ,- Kč , ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- CELKEM ,- Kč , ,- Kč ,- * NvPZ = nemovitost v památkové zóně města ** ; KP = kulturní památka 12/14

13 č. usnesení 162/07 Grantový program CR Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančního příspěvku poskytovaného formou grantu pro cestovní ruch 2007 Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvková organizace, IČ: , nám. Osvobození 297,, ve výši Kč ,- (tvorba propagačního materiálu náklad ks vč. grafického zpracování, překlady, korektury) dle předloženého návrhu. č. usnesení 163/07 Komise prevence kriminality Předkládá : Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města schvaluje předložené návrhy projektů zařazených do Programu prevence kriminality na místní úrovni ve městě na rok 2007 včetně jejich financování. č. usnesení 164/07 Zprávy o hospodaření A) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Varhany za období kalendářního roku B) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a schválení hospodaření svazku obcí Peklo za rok č. usnesení 165/07 Zápisy z výborů Předkládá : Josef Adamčík, předseda kontrolního výboru Zdeněk Novák, předseda výboru pro sport Bc. Eva Stehlíková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání JUDr. Karel Bubeník, předseda finančního výboru Vladimír Jonáš, předseda výboru pro prodej nemovitostí A) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru ze dne 6. června 2007 v předloženém znění. B) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z VI. jednání finančního výboru ze dne 6. června 2007 v předloženém znění. 13/14

14 C) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. jednání výboru pro sport ze dne a z mimořádného jednání výboru pro sport ze dne v předloženém znění. D) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání konaného dne v předloženém znění. E) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 6. jednání výboru pro prodej nemovitostí, které se konalo v předloženém znění. Hana Moudrá starostka Jan Stejskal místostarosta V České Lípě dne /14

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 234/13 Rada města program řádného jednání rady města. Usnesení č.

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.04.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 29)

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 29) ze 35. zasedání Zastupitelstva města, konaného Strana 1 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 167/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany POZVÁNKA

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany POZVÁNKA Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku, konaného dne 7. 12. 2015 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku Místku I. ZAHÁJENÍ Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci Výstavba bezbariérového přístupu v budově

Více