Vybrané kapitoly z práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané kapitoly z práva"

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: CZ.1.07/2.2.00/ Vysokoškolské vzdělávání Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Název: Autor: Vybrané kapitoly z práva Pavel Godický Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 117 Pavel Godický Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Pracovní právo Předmět úpravy pracovního práva Druhy a formy pracovněprávních vztahů Prameny pracovního práva Základní zásady pracovněprávních vztahů Rovné zacházení a zákaz diskriminace Účastníci pracovněprávních vztahů Odborová organizace Zaměstnanec Pojmy pracovního práva Pracovní doba Stanovená týdenní pracovní doba Průměrný měsíční výdělek Mzda a plat Překážky v práci Vnitřní předpis Výkon jiné výdělečné činnosti Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Ochrana osobních práv zaměstnance Doručování Pracovně právní vztahy Formy pracovně právních vztahů Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Vznik a změna pracovního poměru Jmenování Pracovní smlouva Pracovní poměr na dobu určitou Zkušební doba Změna pracovního poměru Převedení na jinou práci Přeložení Pracovní cesta Návrat do práce Odvolání a odstoupení z místa vedoucího zaměstnance Zánik pracovního poměru Způsoby skončení pracovního poměru Dohoda o rozvázání pracovního poměru Zrušení ve zkušební době Výpověď z pracovního poměru Zákaz výpovědi Okamžité zrušení pracovního poměru /117

4 5.1.6 Uplynutí doby Smrt zaměstnance a zaměstnavatele Hromadné propouštění Nároky při skončení pracovního poměru Odstupné Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek Neplatné rozvázání pracovního poměru Odpovědnost zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu a její náhrada Odpovědnost zaměstnance za škodu Obecná odpovědnost zaměstnance Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Rozsah náhrady škody Projednání náhrady škody Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a její náhrada Obecná odpovědnost zaměstnavatele Odpovědnost při odvrácení škody Odpovědnost na odložených věcech Odpovědnost za nemoc z povolání Odpovědnost za pracovní úraz Druhy náhrad při škodě na zdraví Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance Uplatnění nároku na náhradu škody Obchodní rejstřík a obchodní společnosti Obchodní rejstřík Sbírka listin Zapisované údaje Obchodní společnosti Základní pojmy Vznik, zánik a přeměny obchodní společnosti Založení společnosti Zrušení společnosti Likvidace společností Likvidátor Přeměny společnosti Obchodní společnosti Veřejná obchodní společnost Založení a vznik veřejné obchodní společnosti Ručení společníků Statutární orgán Zrušení veřejné obchodní společnosti Komanditní společnost Založení komanditní společnosti Ručení společníků Statutární orgán /117

5 9.2.4 Zrušení komanditní společnosti Společnost s ručením omezeným Založení společnosti s ručením omezeným Ručení společníků Obchodní podíl Zánik účasti společníka ve společnosti Orgány společnosti Akciová společnost Akcie Založení akciové společnosti Orgány akciové společnosti Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Právo sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Systém sociálního zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Prameny práva sociálního zabezpečení Subjekty práva sociálního zabezpečení Právní skutečnosti a právní vztahy sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem Zdravotní pojištění Zabezpečení v nezaměstnanosti Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání Státní sociální podpora a sociální pomoc Státní sociální podpora Dávky testované Dávky netestované Sociální pomoc Institucionální zajištění sociální pomoci Pomoc v hmotné nouzi Dávky pomoci v hmotné nouzi Sociální služby Evropská unie Evropská unie a Evropská společenství Historický vývoj Vznik Evropské unie Evropská integrace Evropská unie a Evropská společenství Orgány Evropských společenství (Evropské unie) Právo Evropských Společenství Právní řád EU /117

6 13.2 Zásady práva Evropské unie Společný a jednotný trh Volný pohyb zboží Volný pohyb osob Volný pohyb služeb Volný pohyb kapitálu Ostatní právní regulace Rodinné právo a náhradní péče o dítě Rodina a manželství Vznik manželství Zánik manželství Rodiče a děti Určování otcovství Popírání otcovství Práva a povinnosti rodičů Osvojení Náhradní péče o dítě Svěření dítěte do péče fyzické osobě Pěstounská péče Ústavní výchova Ochranná výchova Poručenství Opatrovnictví Výživné TRESTNÍ ODPOVĚDNOST A ÚŘEDNÍ OSOBA Působnost trestního práva hmotného Základy trestní odpovědnosti Skutková podstata trestného činu Okolnosti vylučující protiprávnost Vývojová stádia trestného činu a účastenství Účastenství Skutkové podstaty vybraných trestných činů Zneužití pravomoci úřední osoby Přijímání úplatku Závěr Použitá literatura a zdroje /117

7 1 Úvodem Vybrané kapitoly z práva zahrnují výklad některých odvětví českého právního řádu, přizpůsobený studiu právních disciplin na Fakultě veřejných politik. Těmito tématy jsou: pracovní právo, právo obchodních společností, právo sociálního zabezpečení, rodinné právo, trestní právo a právo Evropských společenství. Obor veřejná správa a regionální politika do určité míry buduje základnu právních znalostí svých absolventů. Její nezbytnost plyne z faktu, že Česká republika je právním státem a že výkon správy veřejných záležitostí v takovém státě ovládá v prvé řadě zásada zákonnosti. Výuka práva vychází z teoretické a zejména pak systematické právní roviny, přes hlubší ponor do sféry práva správního k praktičtěji zaměřené sondě do vybraných oblastí českého právního řádu. Tedy od obecného ke zvláštnímu v právním slova smyslu. Předmět Úvod do právní teorie a praxe sledoval jako svůj hlavní úkol nabytí teoretických a systematických poznatků o českém právu, další výuka byla a je zaměřena praktičtěji. Při výuce správního práva se studenti seznámili zejména s interpretací procesního právního předpisu, který ovládá celé správní řízení. Předmět Vybrané, mimo jiné, chce také demonstrovat úskalí aplikace norem práva hmotného Předkládaná studijní pomůcka byla vytvořena ve snaze usnadnit studium různorodé právní materie nejen pro účel úspěšného absolvování studovaného předmětu. Cílem opory a jednotlivých kapitol je vybavit studenty znalostmi, umožňujícími vnímání praktických problémů právním pohledem a schopností v tomto smyslu přijímat základní rozhodnutí či provést jednoduchý právní úkon. Studenti tak mohou navázat na základní znalosti o odvětvích práva, nabyté v předmětech Úvod do právní teorie a praxe a na znalosti, nabyté v předmětech Správní právo I a II. 7/117

8 2 Rychlý náhled studijního materiálu Předkládaný studijní materiál je věnován problematice právních odvětví určitým způsobem souvisejících s veřejnou správou. Takto je text zaměřen zejména na vznik, změnu a skončení pracovního poměru a odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích, jakožto na oblasti vzniku střetů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V tématu obchodního práva je pozornost soustředěna na obchodní společnosti a obchodní rejstřík, když tyto jsou v praxi nejčastějšími právnickými osobami. Právo evropských společenství předkládá jednak vývoj tohoto uskupení států a jeho orgány a jednak základy právního řádu ES. Právo sociálního zabezpečení se věnuje systematice a blíže státní sociální podpoře a sociální pomoci. Rodinné právo se věnuje zejména náhradní péči o dítě a právo trestní základům trestní odpovědnosti a návazně vybraným trestným činům úředních osob. Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiálu bude završena výuka práva ve studiu oboru veřejná správa a regionální politika. Budete umět: Zodpovědět otázky týkající se důležitých ustanovení vybraný právních předpisů. Získáte: Záhladní poznatky o právní úpravě oblastí blízkých veřejné správě. Budete schopni: Do určité míry interpretovat a aplikovat hmotné právo na modelové situace. Průvodcem studiem: Jednotlivá témata této studijní opory jsou podána v rozsahu, ve kterém se uvažuje o praktickém využití nabytých znalostí studenty. Společným jmenovatelem pak je jejich aplikace při činnosti ve veřejné správě. 8/117

9 Nejrozsáhlejší částí je téma pracovněprávní. Zaměstnávání ve veřejné správě se řídí v zásadě zákoníkem práce a každý vedoucí zaměstnanec znalosti právní regulace těchto vztahů využije. Téma obchodních společností je významné z pohledu výkonu veřejné správy vůči jejím adresátům. Znalost právního režimu vnitřního fungování obchodní společnosti a zejména pravidla jednání vůči třetím osobám je důležitá jak pro správní řízení, tak pro otázky odpovědnosti. Problematika vzniku, přeměn a zániku obchodních společností rovněž sehrává roli v témž rámci. Sociální zabezpečení je jednou z nejvýznamnějších složek sociální politiky státu. Veřejnoprávní regulace svěřuje do rukou různých orgánů veřejné správy širokou paletu prostředků k řešení sociálních situací občanů. Podílejí se na něm i orgány územní samosprávy z titulu přenesené působnosti státní správy což způsobuje, že právo sociálního zabezpečení nabývá zásadního významu pro velkou část zaměstnanců veřejné správy. Jedním z témat vytvářejících základ tohoto předmětu je náhradní péče o dítě, na které se veřejná správa podílí rovněž. Je upravena normami rodinného práva a vychází z právního postavení rodičů, které je vybavuje rodičovskými právy a zodpovědností. Otázky základů trestní odpovědnosti se dotýkají každého občana. Veřejný činitel pak dokonce představuje zvláštní subjekt trestního práva, jelikož při výkonu svého povolání může ohrozit specifickým způsobem zájmy chráněné trestním právem. Konečně znalosti důsledku členství České republiky v Evropské unii pro právní řád a výkon práva v našem státě je, nepochybně, součástí právního minima každého úředníka. 9/117

10 3 Pracovní právo RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Tato kapitola je věnována obecným otázkám a pojmům pracovního práva. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Rozpoznat pracovněprávní vztah a definovat související významné pojmy. Získáte: Představu o povaze pracovně právního vztahu a zásadách jej ovládajících. Budete schopni: Popsat význam kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Prameny pracovního práva, druhy a formy pracovně právních vztahů, zásady pracovního práva, účastníci pracovně právních vztahů, kolektivní smlouva, pracovní doba, stanovená týdenní pracovní doby, průměrný měsíční výdělek, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance, doručování, výkon jiné výdělečné činnosti. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY V této kapitole se dozvíte že předmětem úpravy pracovního práva, jsou právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a některé další vztahy, zejména právní vztahy kolektivní povahy. Pracovněprávní subjektivitu pro účel být zaměstnancem má jen fyzická osoba. Pracovněprávní subjektivita zaměstnavatele náleží 10/117

11 fyzické i právnické osobě. Rovné zacházení se zaměstnanci je hlavní zásadou pracovně právních vztahů. 3.1 Předmět úpravy pracovního práva Předmětem úpravy pracovního práva jsou právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a některé další vztahy, zejména právní vztahy kolektivní povahy. Za závislou práci se považuje osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu za práci ve vztahu podřízenosti vůči zaměstnavateli, tedy podle pokynů zaměstnavatele, jménem zaměstnavatele, v pracovní době stanovené zaměstnavatelem, na pracovišti zaměstnavatele, na náklady zaměstnavatele a na odpovědnost zaměstnavatele. 3.2 Druhy a formy pracovněprávních vztahů Pracovně právní vztahy rozlišujeme jako individuální a kolektivní vztahy. Individuálními označujeme vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kolektivními pak vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Obsahem těchto vztahů jsou práva a povinnosti jejich účastníků stanovené pracovním právem. Pracovně právní vztah může mít formu pracovního poměru nebo vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 3.3 Prameny pracovního práva Jako hlavní prameny pracovního práva můžeme označit Ústavu a Listina základních práv a svobod, zákoník práce a nařízení vlády o minimální mzdě. Zákoník práce stanoví závazně práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů. Odchylně mohou být upraveny, pouze pokud to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení to nevyplývá. Odchylnou úpravu v oblasti odměňování za práci může obsahovat smlouva nebo vnitřní předpis a nemůže stanovit nárok nižší nebo vyšší, pokud zákoník práce, kolektivní smlouva, případně vnitřní předpis stanoví jako nejméně nebo nejvíce přípustný. 11/117

12 3.4 Základní zásady pracovněprávních vztahů Zákoník práce stanoví základní principy ovládající pracovněprávní vztahy takto zaměstnavatel zejména - nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, - musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci, - musí dodržovat zákaz diskriminace zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, - musí poskytovat stejnou mzdu (plat, odměnu) za stejnou práci a práci stejné hodnoty Rovné zacházení a zákaz diskriminace Rovné zacházení se zaměstnanci zajišťují zaměstnavatelé ve sféře pracovních podmínek, odměňování za práci, odborné přípravy a příležitostí dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Pod zákazem diskriminace se rozumí nepřípustnost toho, aby zaměstnavatelé v pracovněprávních vztazích přihlíželi u zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zejména k jejich barvě pleti, rase, národnosti, etnickému původu, sociálnímu původu, jazyku, pohlaví, věku, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, náboženství, politické příslušnosti, odborové příslušnosti, manželskému nebo rodinnému stavu atd. Diskriminace může mít podobu obtěžování, sexuálního obtěžování, pronásledování a jiné přímé i nepřímé formy a právní ochranu proti ní stanoví zvláštní předpis. Za diskriminace se nepovažuje rozdílné zacházení na základě požadavku pro výkon práce, plynoucího z povahy pracovních činností nebo souvislostí této práce (např. těžká fyzická práce). 12/117

13 3.5 Účastníci pracovněprávních vztahů V pracovněprávních vztazích vystupují jako nositelé subjektivních práv a povinností zaměstnavatel, zaměstnanec, odborová organizace a stát. Zaměstnavatelem je to osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Může jím být fyzická i právnická osoba způsobilá k právním úkonům. Zaměstnancem je fyzická osoba konající pro zaměstnavatele závislou práci v pracovněprávním vztahu. Pracovněprávní subjektivitu fyzická osoba nabývá v plném rozsahu dnem dosažení 15let věku. Den nástupu do práce však nesmí předcházet den, kdy tato osoba ukončí povinnou školní docházku Odborová organizace Odborová organizace je účastníkem kolektivních pracovněprávních vztahů, kde jejím jménem jedná orgán určený jejími stanovami. Nejvýznamnějším právem, které přísluší pouze odborové organizaci je právo uzavřít kolektivní smlouvu. Kolektivní smlouvu uzavírá odborová organizace se zaměstnavatelem nebo vyšší odborový orgán s organizací zaměstnavatelů. Jejím obsahem jsou nároky vznikající všem jednotlivým zaměstnancům v souladu s pracovněprávními předpisy bez ohledu na jejich členství v odborech Zaměstnanec Zaměstnancem je fyzická osoba konající pro zaměstnavatele závislou práci v pracovněprávním vztahu. Pracovněprávní subjektivitu fyzická osoba nabývá dnem dosažení 15let věku, den nástupu do práce však nesmí předcházet dni, kdy tato osoba ukončí povinnou školní docházku. 3.6 Pojmy pracovního práva Pro účel tohoto textu jsou významné následující pojmy. Jsou definovány zákoníkem práce a upřesněny některými dalšími prameny pracovního práva Pracovní doba Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele vykonávat práci a být připraven na pracovišti k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. 13/117

14 3.6.2 Stanovená týdenní pracovní doba Stanovená týdenní pracovní doba nesmí překročit 40 hodin týdně; u zaměstnanců na zvláštních pracovištích a ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu 37,5 hodin týdně, u zaměstnanců ve dvousměnném provozu 38,75 hodin týdně a u mladistvých 30 hodin týdně a 6 hodin denně Průměrný měsíční výdělek Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, tady výdělek před zdaněním a odpočtem pojistného. Zjišťuje se z tzv. rozhodného období a tím je předchozí kalendářní čtvrtletí Mzda a plat Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v pracovním poměru za vykonanou práci odměnu v podobě mzdy nebo platu. O mzdu se jedná zásadně a výjimkou jsou případy, kdy se vyplácí plat. Takto označujeme odměnu za práci v případech, kdy zaměstnavatelem je stát nebo příspěvková organizace a další v zákoníku práce uvedení zaměstnavatelé, kteří rovněž neprovozují podnikatelskou činnost Překážky v práci Překážky v práci jsou právem stanovené skutečnosti, jejichž následkem dochází k nemožnosti plnění práv a povinností z pracovněprávních vztahů a to na přechodnou dobu. Mohou být na straně zaměstnance, například mateřská dovolená, nebo na straně zaměstnavatele, například tzv. prostoj při poruše technického zařízení zaměstnavatele Vnitřní předpis Vnitřní předpis může stanovit mzdová nebo platová práva v pracovněprávních vztazích u zaměstnavatele zejména tehdy, pokud u něj nepůsobí odborová organizace. Pokud působí, pak kolektivní smlouva může toto oprávnění na vnitřní předpis přenést Výkon jiné výdělečné činnosti Zaměstnanci mohou vedle svého pracovněprávního vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti svého zaměstnavatele jen s jeho předchozím písemným 14/117

15 souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Bez souhlasu zaměstnavatele nesmí zaměstnanec pro svou osobní potřebu používat výrobní nebo pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Dodržování tohoto zákazu může zaměstnavatel kontrolovat Ochrana osobních práv zaměstnance Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, spočívajícího ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách zaměstnavatele. Za narušování soukromí se považuje otevřené nebo skryté sledování zaměstnance, odposlech a záznam jeho telefonických hovorů a kontrola elektronické pošty nebo listovních zásilek adresovaných zaměstnanci Doručování Písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pracovněprávních vztahů a dalších důležitých otázek musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti,v jeho bytě či kdekoliv bude zastižen a to prostřednictvím sítě nebo služby elektronických informací anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručuje-li zaměstnavatel písemnost poštou, činí tak na poslední známou adresu zaměstnance. Doručení musí být doloženo písemným záznamem o převzetí písemnosti nebo o odmítnutí převzetí či zmaření převzetí písemnosti. Písemnost se považuje rovněž za doručenou, jestliže se zaměstnanec ve lhůtě 10 dnů od uložení písemnosti, o jejímž doručování na jeho adrese nebyl zastižen a to posledním dnem lhůty. SHRNUTÍ KAPITOLY Porozumění právnímu tématu pomáhá popsání jeho pole působnosti, aktérů a zásad, které je ovládají a vyjasnění pojmů. Teď víme, které vztahy se považují za pracovněprávní, jakou roli v nich sehrává odborová organizace a jakou povahu mají ustanovení zákoníku práce a ostatních pramenů pracovního práva. 15/117

16 Účastníky individuálních pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel a zaměstnanec a zákoník práce určuje jejich právní subjektivitu. Jejich vztah je ovládán zejména zásadou rovného zacházení a zákonu diskriminace. V režimu výkonu závislé práce sehrává rozhodující úlohu zaměstnavatel. Vybrané pojmy využijeme v dalších částech tématu. KONTROLNÍ OTÁZKY Jak je stanovena právní subjektivita v pracovněprávních vztazích. Jaký význam má kolektivní smlouva? Jaké znáte zásady pracovního práva? Co je to zákaz diskriminace? Uveďte nejvýznamnější pojmy pracovního práva. ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Zamyslete se nad právní subjektivitou v pracovně právních vztazích. Proč je možné je přiznat fyzické osobě jako zaměstnanci v již tak mladém věku? V České republice se objevuje využívání nezletilých i ve zjevně věku ještě mladším. Je to právně přípustné? PRO ZÁJEMCE Hůrka, P.; Bezouška, P.; Schmied, Z.; Šubertová, Z.; Trulč, L.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem. Olomouc: ANAG Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. Praha: C. H. Beck /117

17 4 Pracovně právní vztahy RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Tato kapitola je věnovaná dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, o vzniku a změnách pracovního poměru a o obsahu pracovní smlouvy. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Umět zodpovědět otázky ke vzniku a změnám pracovně právních vztahů. Získáte: Přehled o nárocích kladených právem na vstup do zaměstnání. Budete schopni: Posoudit platnost uzavření pracovně právního vztahu a oprávněnost jednostranné změny pracovního poměru KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, odměna, podstatné náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, sjednání pracovního poměru na dobu určitou, převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY V této kapitole se dozvíte, že obsahem pracovněprávních vztahů jsou subjektivní práva a povinnosti jeho účastníků. Hlavním obsahem pracovního poměru je povinnost zaměstnance osobně konat práci sjednaného druhu, na sjednaném místě a ve stanovené či dohodnuté pracovní době a povinnost zaměstnavatele zaměstnanci přidělovat práci, řídit její výkon, za 17/117

18 vykonanou práci platit mzdu nebo plat či jinou odměnu a vytvářet k jejímu výkonu pracovní podmínky. Vznik pracovního poměru nastává uzavřením nebo jmenováním. Pracovní poměr může být změněn dvěma způsoby: změnou jeho obsahu a změnou osoby zaměstnavatele. 4.1 Formy pracovně právních vztahů Obsahem pracovněprávních vztahů jsou subjektivní práva a povinnosti jeho účastníků. Jejich uplatňování vede k dosažení základního účelu tohoto právního vztahu. Zatímco obsah pracovního poměru v rozhodujícím obsahu stanová zákoník práce a další pracovněprávní předpisy, obsah vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr do značné míry plyne z obsahu těchto dohod Pracovní poměr Hlavním obsahem pracovního poměru je povinnost zaměstnance osobně konat práci sjednaného druhu, na sjednaném místě a ve stanovené či dohodnuté pracovní době. Přitom je zaměstnanec povinen dodržovat pokyny zaměstnavatele a zejména plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané. Naproti tomu zaměstnavatel je povinen zaměstnanci přidělovat práci, řídit její výkon, za vykonanou práci platit mzdu nebo plat a vytvářet k jejímu výkonu pracovní podmínky Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Zákoník práce při úpravě vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr stanoví jejich omezení co do časového rozsahu, čímž posiluje význam zaměstnávání v pracovním poměru. Tyto vztahy mohou vzniknout na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce je určena ke splnění časově anebo obsahově omezeného pracovního úkolu. Uzavírá se písemně, jinak je neplatná, v rozsahu celkem maximálně /117

19 hodin v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele. Povinnou obsahovou náležitostí je vymezení konané práce. Na základě dohody o pracovní činnosti je možno vykonávat práce nepřekračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Obsahuje dále druh sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu jejího trvání. Dohoda o pracovní činnosti zaniká uplynutím doby jejího trvání, dohodou zaměstnavatele a zaměstnance ke sjednanému dni a výpovědí bez uvedení důvodů. Při zrušení výpovědí dohod zaniká po uplynutí 15 denní výpovědní doby, která začíná dnem doručení výpovědi druhému účastníky. 4.2 Vznik a změna pracovního poměru Vznik pracovního poměru je vázán na splnění podmínek formálních a obsahových. Tyto podmínky jsou obsaženy ve všech způsobech, kterými pracovní poměr vzniká jmenováním a uzavřením pracovní smlouvy, případně po předchozím zvolení Jmenování Tímto způsobem vzniká pracovní poměr u vedoucích zaměstnanců na vedoucí pracovní místo ve funkci vedoucího organizační složky státu, ředitele státního podniku, ředitele školské právnické osoby, vedoucího příspěvkové organizace atp Pracovní smlouva Uzavřením pracovní smlouvy vyžaduje písemnou formu, její nedodržení však nezpůsobuje neplatnost smlouvy ani vzniku pracovního poměru. Zvláštní zákon nebo stanovy mohou určit jako podmínku obsazení pracovního místa zvolení do funkce příslušným orgánem,takto například senát vysoké školy volí děkana vysoké školy. Volba je pak předpokladem k uzavření pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti, bez kterých je neplatná. Jsou to druh práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat místo výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce. 19/117

20 Den nástupu do práce je dnem vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel je oprávněn odstoupit od pracovní smlouvy, pokud v tento den zaměstnanec do práce nenastoupí a do týdne neuvědomí zaměstnavatele o překážce, která mu v tom bránila. Odstoupením se pracovní smlouva ruší od počátku, tedy jakoby nikdy neexistovala. Druhem práce pracovní smlouva vymezuje pracovní činnost nebo činnosti, které zaměstnanec bude v pracovním poměru vykonávat. Místem výkonu práce je místo, kde musí zaměstnance podle pokynů zaměstnavatele vykonávat sjednanou práci. Jako místo výkonu práce lze sjednat úzce vymezené pracoviště nebo naopak prostor velmi široký Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou, není-li výslovným ujednáním v pracovní smlouvě uzavřen na dobu určitou. Mezi týmiž účastníky může být pracovní poměr sjednán nebo prodloužen na dobu nejdéle dvou let ode dne vzniku pracovního poměru. Stejné omezení platí pro případ, že došlo k navázání nového pracovního poměru ne později než do šesti měsíců od skončení předchozího pracovního poměru, od jehož dne vzniku se do 2 let počítá. Pokud zaměstnanec do uplynutí doby trvání pracovního poměru, sjednané v pracovní smlouvě déle než činí uvedené omezení, zaměstnavateli písemně oznámí, že trvá na dalším zaměstnání, platí, že pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou. V opačném případě je ujednání o době trvání pracovního poměru platné. Omezení sjednávání pracovního poměru na dobu určitou se nepoužije v případech, kdy se pracovní poměr uzavírá na dobu určitou podle zvláštního předpisu, nebo z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance anebo pro zvláštní povahu práce nebo vážné provozní důvody Zkušební doba Pracovní smlouva může obsahovat ujednání o zkušební době. Zkušební doba může být sjednána v délce nejvýše tří měsíců ode dne vzniku pracovního poměru a prodlužuje se o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec v jejím průběhu nekoná práci. 20/117

21 Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Je nutno ji sjednat před vznikem pracovního poměru, nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce Změna pracovního poměru Pracovní poměr může být změněn dvěma způsoby: změnou jeho obsahu a změnou osoby zaměstnavatele. Ke změně zaměstnavatele dochází při převodu činnosti zaměstnavatele na jiného zaměstnavatele a při právním nástupnictví po zemřelém zaměstnavateli osobou pokračující v jeho živnosti. Práva a povinnosti zaměstnanců zůstávají změnou zaměstnavatele nedotčeny. Obsah pracovního poměru je možné změnit dohodou zaměstnavatele a zaměstnance o jeho změně a je nutné ji provést písemnou formou Převedení na jinou práci Zákoník práce stanoví případy, kdy je zaměstnanec povinen konat práci jiného než druhu sjednaného v pracovní smlouvě. K této změně obsahu pracovního poměru dochází na základě jednostranného právního úkonu zaměstnavatele - převedení na jinou práci. Zaměstnavatel při převedení na jinou práci přihlížet k tomu, aby jiná práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem ke zdravotnímu stavu a schopnostem zaměstnance a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Zákoníkem práce jsou stanovené důvody pro převedení na jinou práci rozděleny do dvou skupin. Jsou to případy závažných okolností na straně zaměstnance, například když dlouhodobě pozbyl schopnost dále konat dosavadní práci, kdy zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci musí. A pak případy určitých situací vzniklých v pracovním poměru, na jejichž základě zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci může, například když zaměstnanec dočasně pozbyl předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, pak nejdéle na dobu 30 pracovních dnů v kalendářním roce Přeložení Přeložením dochází ke změně sjednaného místa výkonu práce. V rámci zaměstnavatele na jiné pracoviště než bylo sjednáno, může být zaměstnanec přeložen jen s jeho souhlasem. 21/117

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Vztahy vznikající při výkonu závislé pracovní činnosti mezi zaměstnancem

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Obsah Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební lhůtě Uplynutí doby Dokumenty vydávané při ukončení pracovního

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tyto vztahy jsou pracovněprávní vztahy závislá práce

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Váš bezpečný štít v oblasti pracovního práva.

Váš bezpečný štít v oblasti pracovního práva. Zákoník práce účinný k dnešnímu dni (ve znění účinném od 15. 8. 2017): Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

Slovo úvodem. Ing. Ivan Kašpar

Slovo úvodem. Ing. Ivan Kašpar Slovo úvodem Pracovněprávní vztahy vznikající mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se realizují každodenně a jejich základem musí být pracovní právo. Od roku 1989 prošlo pracovní právo v České republice mnoha

Více