Vybrané kapitoly z práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané kapitoly z práva"

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: CZ.1.07/2.2.00/ Vysokoškolské vzdělávání Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Název: Autor: Vybrané kapitoly z práva Pavel Godický Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 117 Pavel Godický Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Pracovní právo Předmět úpravy pracovního práva Druhy a formy pracovněprávních vztahů Prameny pracovního práva Základní zásady pracovněprávních vztahů Rovné zacházení a zákaz diskriminace Účastníci pracovněprávních vztahů Odborová organizace Zaměstnanec Pojmy pracovního práva Pracovní doba Stanovená týdenní pracovní doba Průměrný měsíční výdělek Mzda a plat Překážky v práci Vnitřní předpis Výkon jiné výdělečné činnosti Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Ochrana osobních práv zaměstnance Doručování Pracovně právní vztahy Formy pracovně právních vztahů Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Vznik a změna pracovního poměru Jmenování Pracovní smlouva Pracovní poměr na dobu určitou Zkušební doba Změna pracovního poměru Převedení na jinou práci Přeložení Pracovní cesta Návrat do práce Odvolání a odstoupení z místa vedoucího zaměstnance Zánik pracovního poměru Způsoby skončení pracovního poměru Dohoda o rozvázání pracovního poměru Zrušení ve zkušební době Výpověď z pracovního poměru Zákaz výpovědi Okamžité zrušení pracovního poměru /117

4 5.1.6 Uplynutí doby Smrt zaměstnance a zaměstnavatele Hromadné propouštění Nároky při skončení pracovního poměru Odstupné Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek Neplatné rozvázání pracovního poměru Odpovědnost zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu a její náhrada Odpovědnost zaměstnance za škodu Obecná odpovědnost zaměstnance Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Rozsah náhrady škody Projednání náhrady škody Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a její náhrada Obecná odpovědnost zaměstnavatele Odpovědnost při odvrácení škody Odpovědnost na odložených věcech Odpovědnost za nemoc z povolání Odpovědnost za pracovní úraz Druhy náhrad při škodě na zdraví Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance Uplatnění nároku na náhradu škody Obchodní rejstřík a obchodní společnosti Obchodní rejstřík Sbírka listin Zapisované údaje Obchodní společnosti Základní pojmy Vznik, zánik a přeměny obchodní společnosti Založení společnosti Zrušení společnosti Likvidace společností Likvidátor Přeměny společnosti Obchodní společnosti Veřejná obchodní společnost Založení a vznik veřejné obchodní společnosti Ručení společníků Statutární orgán Zrušení veřejné obchodní společnosti Komanditní společnost Založení komanditní společnosti Ručení společníků Statutární orgán /117

5 9.2.4 Zrušení komanditní společnosti Společnost s ručením omezeným Založení společnosti s ručením omezeným Ručení společníků Obchodní podíl Zánik účasti společníka ve společnosti Orgány společnosti Akciová společnost Akcie Založení akciové společnosti Orgány akciové společnosti Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Právo sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Systém sociálního zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Prameny práva sociálního zabezpečení Subjekty práva sociálního zabezpečení Právní skutečnosti a právní vztahy sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem Zdravotní pojištění Zabezpečení v nezaměstnanosti Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání Státní sociální podpora a sociální pomoc Státní sociální podpora Dávky testované Dávky netestované Sociální pomoc Institucionální zajištění sociální pomoci Pomoc v hmotné nouzi Dávky pomoci v hmotné nouzi Sociální služby Evropská unie Evropská unie a Evropská společenství Historický vývoj Vznik Evropské unie Evropská integrace Evropská unie a Evropská společenství Orgány Evropských společenství (Evropské unie) Právo Evropských Společenství Právní řád EU /117

6 13.2 Zásady práva Evropské unie Společný a jednotný trh Volný pohyb zboží Volný pohyb osob Volný pohyb služeb Volný pohyb kapitálu Ostatní právní regulace Rodinné právo a náhradní péče o dítě Rodina a manželství Vznik manželství Zánik manželství Rodiče a děti Určování otcovství Popírání otcovství Práva a povinnosti rodičů Osvojení Náhradní péče o dítě Svěření dítěte do péče fyzické osobě Pěstounská péče Ústavní výchova Ochranná výchova Poručenství Opatrovnictví Výživné TRESTNÍ ODPOVĚDNOST A ÚŘEDNÍ OSOBA Působnost trestního práva hmotného Základy trestní odpovědnosti Skutková podstata trestného činu Okolnosti vylučující protiprávnost Vývojová stádia trestného činu a účastenství Účastenství Skutkové podstaty vybraných trestných činů Zneužití pravomoci úřední osoby Přijímání úplatku Závěr Použitá literatura a zdroje /117

7 1 Úvodem Vybrané kapitoly z práva zahrnují výklad některých odvětví českého právního řádu, přizpůsobený studiu právních disciplin na Fakultě veřejných politik. Těmito tématy jsou: pracovní právo, právo obchodních společností, právo sociálního zabezpečení, rodinné právo, trestní právo a právo Evropských společenství. Obor veřejná správa a regionální politika do určité míry buduje základnu právních znalostí svých absolventů. Její nezbytnost plyne z faktu, že Česká republika je právním státem a že výkon správy veřejných záležitostí v takovém státě ovládá v prvé řadě zásada zákonnosti. Výuka práva vychází z teoretické a zejména pak systematické právní roviny, přes hlubší ponor do sféry práva správního k praktičtěji zaměřené sondě do vybraných oblastí českého právního řádu. Tedy od obecného ke zvláštnímu v právním slova smyslu. Předmět Úvod do právní teorie a praxe sledoval jako svůj hlavní úkol nabytí teoretických a systematických poznatků o českém právu, další výuka byla a je zaměřena praktičtěji. Při výuce správního práva se studenti seznámili zejména s interpretací procesního právního předpisu, který ovládá celé správní řízení. Předmět Vybrané, mimo jiné, chce také demonstrovat úskalí aplikace norem práva hmotného Předkládaná studijní pomůcka byla vytvořena ve snaze usnadnit studium různorodé právní materie nejen pro účel úspěšného absolvování studovaného předmětu. Cílem opory a jednotlivých kapitol je vybavit studenty znalostmi, umožňujícími vnímání praktických problémů právním pohledem a schopností v tomto smyslu přijímat základní rozhodnutí či provést jednoduchý právní úkon. Studenti tak mohou navázat na základní znalosti o odvětvích práva, nabyté v předmětech Úvod do právní teorie a praxe a na znalosti, nabyté v předmětech Správní právo I a II. 7/117

8 2 Rychlý náhled studijního materiálu Předkládaný studijní materiál je věnován problematice právních odvětví určitým způsobem souvisejících s veřejnou správou. Takto je text zaměřen zejména na vznik, změnu a skončení pracovního poměru a odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích, jakožto na oblasti vzniku střetů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V tématu obchodního práva je pozornost soustředěna na obchodní společnosti a obchodní rejstřík, když tyto jsou v praxi nejčastějšími právnickými osobami. Právo evropských společenství předkládá jednak vývoj tohoto uskupení států a jeho orgány a jednak základy právního řádu ES. Právo sociálního zabezpečení se věnuje systematice a blíže státní sociální podpoře a sociální pomoci. Rodinné právo se věnuje zejména náhradní péči o dítě a právo trestní základům trestní odpovědnosti a návazně vybraným trestným činům úředních osob. Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiálu bude završena výuka práva ve studiu oboru veřejná správa a regionální politika. Budete umět: Zodpovědět otázky týkající se důležitých ustanovení vybraný právních předpisů. Získáte: Záhladní poznatky o právní úpravě oblastí blízkých veřejné správě. Budete schopni: Do určité míry interpretovat a aplikovat hmotné právo na modelové situace. Průvodcem studiem: Jednotlivá témata této studijní opory jsou podána v rozsahu, ve kterém se uvažuje o praktickém využití nabytých znalostí studenty. Společným jmenovatelem pak je jejich aplikace při činnosti ve veřejné správě. 8/117

9 Nejrozsáhlejší částí je téma pracovněprávní. Zaměstnávání ve veřejné správě se řídí v zásadě zákoníkem práce a každý vedoucí zaměstnanec znalosti právní regulace těchto vztahů využije. Téma obchodních společností je významné z pohledu výkonu veřejné správy vůči jejím adresátům. Znalost právního režimu vnitřního fungování obchodní společnosti a zejména pravidla jednání vůči třetím osobám je důležitá jak pro správní řízení, tak pro otázky odpovědnosti. Problematika vzniku, přeměn a zániku obchodních společností rovněž sehrává roli v témž rámci. Sociální zabezpečení je jednou z nejvýznamnějších složek sociální politiky státu. Veřejnoprávní regulace svěřuje do rukou různých orgánů veřejné správy širokou paletu prostředků k řešení sociálních situací občanů. Podílejí se na něm i orgány územní samosprávy z titulu přenesené působnosti státní správy což způsobuje, že právo sociálního zabezpečení nabývá zásadního významu pro velkou část zaměstnanců veřejné správy. Jedním z témat vytvářejících základ tohoto předmětu je náhradní péče o dítě, na které se veřejná správa podílí rovněž. Je upravena normami rodinného práva a vychází z právního postavení rodičů, které je vybavuje rodičovskými právy a zodpovědností. Otázky základů trestní odpovědnosti se dotýkají každého občana. Veřejný činitel pak dokonce představuje zvláštní subjekt trestního práva, jelikož při výkonu svého povolání může ohrozit specifickým způsobem zájmy chráněné trestním právem. Konečně znalosti důsledku členství České republiky v Evropské unii pro právní řád a výkon práva v našem státě je, nepochybně, součástí právního minima každého úředníka. 9/117

10 3 Pracovní právo RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Tato kapitola je věnována obecným otázkám a pojmům pracovního práva. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Rozpoznat pracovněprávní vztah a definovat související významné pojmy. Získáte: Představu o povaze pracovně právního vztahu a zásadách jej ovládajících. Budete schopni: Popsat význam kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Prameny pracovního práva, druhy a formy pracovně právních vztahů, zásady pracovního práva, účastníci pracovně právních vztahů, kolektivní smlouva, pracovní doba, stanovená týdenní pracovní doby, průměrný měsíční výdělek, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance, doručování, výkon jiné výdělečné činnosti. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY V této kapitole se dozvíte že předmětem úpravy pracovního práva, jsou právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a některé další vztahy, zejména právní vztahy kolektivní povahy. Pracovněprávní subjektivitu pro účel být zaměstnancem má jen fyzická osoba. Pracovněprávní subjektivita zaměstnavatele náleží 10/117

11 fyzické i právnické osobě. Rovné zacházení se zaměstnanci je hlavní zásadou pracovně právních vztahů. 3.1 Předmět úpravy pracovního práva Předmětem úpravy pracovního práva jsou právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a některé další vztahy, zejména právní vztahy kolektivní povahy. Za závislou práci se považuje osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu za práci ve vztahu podřízenosti vůči zaměstnavateli, tedy podle pokynů zaměstnavatele, jménem zaměstnavatele, v pracovní době stanovené zaměstnavatelem, na pracovišti zaměstnavatele, na náklady zaměstnavatele a na odpovědnost zaměstnavatele. 3.2 Druhy a formy pracovněprávních vztahů Pracovně právní vztahy rozlišujeme jako individuální a kolektivní vztahy. Individuálními označujeme vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kolektivními pak vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Obsahem těchto vztahů jsou práva a povinnosti jejich účastníků stanovené pracovním právem. Pracovně právní vztah může mít formu pracovního poměru nebo vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 3.3 Prameny pracovního práva Jako hlavní prameny pracovního práva můžeme označit Ústavu a Listina základních práv a svobod, zákoník práce a nařízení vlády o minimální mzdě. Zákoník práce stanoví závazně práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů. Odchylně mohou být upraveny, pouze pokud to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení to nevyplývá. Odchylnou úpravu v oblasti odměňování za práci může obsahovat smlouva nebo vnitřní předpis a nemůže stanovit nárok nižší nebo vyšší, pokud zákoník práce, kolektivní smlouva, případně vnitřní předpis stanoví jako nejméně nebo nejvíce přípustný. 11/117

12 3.4 Základní zásady pracovněprávních vztahů Zákoník práce stanoví základní principy ovládající pracovněprávní vztahy takto zaměstnavatel zejména - nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, - musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci, - musí dodržovat zákaz diskriminace zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, - musí poskytovat stejnou mzdu (plat, odměnu) za stejnou práci a práci stejné hodnoty Rovné zacházení a zákaz diskriminace Rovné zacházení se zaměstnanci zajišťují zaměstnavatelé ve sféře pracovních podmínek, odměňování za práci, odborné přípravy a příležitostí dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Pod zákazem diskriminace se rozumí nepřípustnost toho, aby zaměstnavatelé v pracovněprávních vztazích přihlíželi u zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zejména k jejich barvě pleti, rase, národnosti, etnickému původu, sociálnímu původu, jazyku, pohlaví, věku, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, náboženství, politické příslušnosti, odborové příslušnosti, manželskému nebo rodinnému stavu atd. Diskriminace může mít podobu obtěžování, sexuálního obtěžování, pronásledování a jiné přímé i nepřímé formy a právní ochranu proti ní stanoví zvláštní předpis. Za diskriminace se nepovažuje rozdílné zacházení na základě požadavku pro výkon práce, plynoucího z povahy pracovních činností nebo souvislostí této práce (např. těžká fyzická práce). 12/117

13 3.5 Účastníci pracovněprávních vztahů V pracovněprávních vztazích vystupují jako nositelé subjektivních práv a povinností zaměstnavatel, zaměstnanec, odborová organizace a stát. Zaměstnavatelem je to osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Může jím být fyzická i právnická osoba způsobilá k právním úkonům. Zaměstnancem je fyzická osoba konající pro zaměstnavatele závislou práci v pracovněprávním vztahu. Pracovněprávní subjektivitu fyzická osoba nabývá v plném rozsahu dnem dosažení 15let věku. Den nástupu do práce však nesmí předcházet den, kdy tato osoba ukončí povinnou školní docházku Odborová organizace Odborová organizace je účastníkem kolektivních pracovněprávních vztahů, kde jejím jménem jedná orgán určený jejími stanovami. Nejvýznamnějším právem, které přísluší pouze odborové organizaci je právo uzavřít kolektivní smlouvu. Kolektivní smlouvu uzavírá odborová organizace se zaměstnavatelem nebo vyšší odborový orgán s organizací zaměstnavatelů. Jejím obsahem jsou nároky vznikající všem jednotlivým zaměstnancům v souladu s pracovněprávními předpisy bez ohledu na jejich členství v odborech Zaměstnanec Zaměstnancem je fyzická osoba konající pro zaměstnavatele závislou práci v pracovněprávním vztahu. Pracovněprávní subjektivitu fyzická osoba nabývá dnem dosažení 15let věku, den nástupu do práce však nesmí předcházet dni, kdy tato osoba ukončí povinnou školní docházku. 3.6 Pojmy pracovního práva Pro účel tohoto textu jsou významné následující pojmy. Jsou definovány zákoníkem práce a upřesněny některými dalšími prameny pracovního práva Pracovní doba Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele vykonávat práci a být připraven na pracovišti k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. 13/117

14 3.6.2 Stanovená týdenní pracovní doba Stanovená týdenní pracovní doba nesmí překročit 40 hodin týdně; u zaměstnanců na zvláštních pracovištích a ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu 37,5 hodin týdně, u zaměstnanců ve dvousměnném provozu 38,75 hodin týdně a u mladistvých 30 hodin týdně a 6 hodin denně Průměrný měsíční výdělek Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, tady výdělek před zdaněním a odpočtem pojistného. Zjišťuje se z tzv. rozhodného období a tím je předchozí kalendářní čtvrtletí Mzda a plat Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v pracovním poměru za vykonanou práci odměnu v podobě mzdy nebo platu. O mzdu se jedná zásadně a výjimkou jsou případy, kdy se vyplácí plat. Takto označujeme odměnu za práci v případech, kdy zaměstnavatelem je stát nebo příspěvková organizace a další v zákoníku práce uvedení zaměstnavatelé, kteří rovněž neprovozují podnikatelskou činnost Překážky v práci Překážky v práci jsou právem stanovené skutečnosti, jejichž následkem dochází k nemožnosti plnění práv a povinností z pracovněprávních vztahů a to na přechodnou dobu. Mohou být na straně zaměstnance, například mateřská dovolená, nebo na straně zaměstnavatele, například tzv. prostoj při poruše technického zařízení zaměstnavatele Vnitřní předpis Vnitřní předpis může stanovit mzdová nebo platová práva v pracovněprávních vztazích u zaměstnavatele zejména tehdy, pokud u něj nepůsobí odborová organizace. Pokud působí, pak kolektivní smlouva může toto oprávnění na vnitřní předpis přenést Výkon jiné výdělečné činnosti Zaměstnanci mohou vedle svého pracovněprávního vztahu vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti svého zaměstnavatele jen s jeho předchozím písemným 14/117

15 souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Bez souhlasu zaměstnavatele nesmí zaměstnanec pro svou osobní potřebu používat výrobní nebo pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Dodržování tohoto zákazu může zaměstnavatel kontrolovat Ochrana osobních práv zaměstnance Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, spočívajícího ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách zaměstnavatele. Za narušování soukromí se považuje otevřené nebo skryté sledování zaměstnance, odposlech a záznam jeho telefonických hovorů a kontrola elektronické pošty nebo listovních zásilek adresovaných zaměstnanci Doručování Písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pracovněprávních vztahů a dalších důležitých otázek musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti,v jeho bytě či kdekoliv bude zastižen a to prostřednictvím sítě nebo služby elektronických informací anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručuje-li zaměstnavatel písemnost poštou, činí tak na poslední známou adresu zaměstnance. Doručení musí být doloženo písemným záznamem o převzetí písemnosti nebo o odmítnutí převzetí či zmaření převzetí písemnosti. Písemnost se považuje rovněž za doručenou, jestliže se zaměstnanec ve lhůtě 10 dnů od uložení písemnosti, o jejímž doručování na jeho adrese nebyl zastižen a to posledním dnem lhůty. SHRNUTÍ KAPITOLY Porozumění právnímu tématu pomáhá popsání jeho pole působnosti, aktérů a zásad, které je ovládají a vyjasnění pojmů. Teď víme, které vztahy se považují za pracovněprávní, jakou roli v nich sehrává odborová organizace a jakou povahu mají ustanovení zákoníku práce a ostatních pramenů pracovního práva. 15/117

16 Účastníky individuálních pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel a zaměstnanec a zákoník práce určuje jejich právní subjektivitu. Jejich vztah je ovládán zejména zásadou rovného zacházení a zákonu diskriminace. V režimu výkonu závislé práce sehrává rozhodující úlohu zaměstnavatel. Vybrané pojmy využijeme v dalších částech tématu. KONTROLNÍ OTÁZKY Jak je stanovena právní subjektivita v pracovněprávních vztazích. Jaký význam má kolektivní smlouva? Jaké znáte zásady pracovního práva? Co je to zákaz diskriminace? Uveďte nejvýznamnější pojmy pracovního práva. ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Zamyslete se nad právní subjektivitou v pracovně právních vztazích. Proč je možné je přiznat fyzické osobě jako zaměstnanci v již tak mladém věku? V České republice se objevuje využívání nezletilých i ve zjevně věku ještě mladším. Je to právně přípustné? PRO ZÁJEMCE Hůrka, P.; Bezouška, P.; Schmied, Z.; Šubertová, Z.; Trulč, L.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem. Olomouc: ANAG Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. Praha: C. H. Beck /117

17 4 Pracovně právní vztahy RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Tato kapitola je věnovaná dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, o vzniku a změnách pracovního poměru a o obsahu pracovní smlouvy. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Umět zodpovědět otázky ke vzniku a změnám pracovně právních vztahů. Získáte: Přehled o nárocích kladených právem na vstup do zaměstnání. Budete schopni: Posoudit platnost uzavření pracovně právního vztahu a oprávněnost jednostranné změny pracovního poměru KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, odměna, podstatné náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, sjednání pracovního poměru na dobu určitou, převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta. PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY V této kapitole se dozvíte, že obsahem pracovněprávních vztahů jsou subjektivní práva a povinnosti jeho účastníků. Hlavním obsahem pracovního poměru je povinnost zaměstnance osobně konat práci sjednaného druhu, na sjednaném místě a ve stanovené či dohodnuté pracovní době a povinnost zaměstnavatele zaměstnanci přidělovat práci, řídit její výkon, za 17/117

18 vykonanou práci platit mzdu nebo plat či jinou odměnu a vytvářet k jejímu výkonu pracovní podmínky. Vznik pracovního poměru nastává uzavřením nebo jmenováním. Pracovní poměr může být změněn dvěma způsoby: změnou jeho obsahu a změnou osoby zaměstnavatele. 4.1 Formy pracovně právních vztahů Obsahem pracovněprávních vztahů jsou subjektivní práva a povinnosti jeho účastníků. Jejich uplatňování vede k dosažení základního účelu tohoto právního vztahu. Zatímco obsah pracovního poměru v rozhodujícím obsahu stanová zákoník práce a další pracovněprávní předpisy, obsah vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr do značné míry plyne z obsahu těchto dohod Pracovní poměr Hlavním obsahem pracovního poměru je povinnost zaměstnance osobně konat práci sjednaného druhu, na sjednaném místě a ve stanovené či dohodnuté pracovní době. Přitom je zaměstnanec povinen dodržovat pokyny zaměstnavatele a zejména plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané. Naproti tomu zaměstnavatel je povinen zaměstnanci přidělovat práci, řídit její výkon, za vykonanou práci platit mzdu nebo plat a vytvářet k jejímu výkonu pracovní podmínky Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Zákoník práce při úpravě vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr stanoví jejich omezení co do časového rozsahu, čímž posiluje význam zaměstnávání v pracovním poměru. Tyto vztahy mohou vzniknout na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce je určena ke splnění časově anebo obsahově omezeného pracovního úkolu. Uzavírá se písemně, jinak je neplatná, v rozsahu celkem maximálně /117

19 hodin v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele. Povinnou obsahovou náležitostí je vymezení konané práce. Na základě dohody o pracovní činnosti je možno vykonávat práce nepřekračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Obsahuje dále druh sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu jejího trvání. Dohoda o pracovní činnosti zaniká uplynutím doby jejího trvání, dohodou zaměstnavatele a zaměstnance ke sjednanému dni a výpovědí bez uvedení důvodů. Při zrušení výpovědí dohod zaniká po uplynutí 15 denní výpovědní doby, která začíná dnem doručení výpovědi druhému účastníky. 4.2 Vznik a změna pracovního poměru Vznik pracovního poměru je vázán na splnění podmínek formálních a obsahových. Tyto podmínky jsou obsaženy ve všech způsobech, kterými pracovní poměr vzniká jmenováním a uzavřením pracovní smlouvy, případně po předchozím zvolení Jmenování Tímto způsobem vzniká pracovní poměr u vedoucích zaměstnanců na vedoucí pracovní místo ve funkci vedoucího organizační složky státu, ředitele státního podniku, ředitele školské právnické osoby, vedoucího příspěvkové organizace atp Pracovní smlouva Uzavřením pracovní smlouvy vyžaduje písemnou formu, její nedodržení však nezpůsobuje neplatnost smlouvy ani vzniku pracovního poměru. Zvláštní zákon nebo stanovy mohou určit jako podmínku obsazení pracovního místa zvolení do funkce příslušným orgánem,takto například senát vysoké školy volí děkana vysoké školy. Volba je pak předpokladem k uzavření pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti, bez kterých je neplatná. Jsou to druh práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat místo výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce. 19/117

20 Den nástupu do práce je dnem vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel je oprávněn odstoupit od pracovní smlouvy, pokud v tento den zaměstnanec do práce nenastoupí a do týdne neuvědomí zaměstnavatele o překážce, která mu v tom bránila. Odstoupením se pracovní smlouva ruší od počátku, tedy jakoby nikdy neexistovala. Druhem práce pracovní smlouva vymezuje pracovní činnost nebo činnosti, které zaměstnanec bude v pracovním poměru vykonávat. Místem výkonu práce je místo, kde musí zaměstnance podle pokynů zaměstnavatele vykonávat sjednanou práci. Jako místo výkonu práce lze sjednat úzce vymezené pracoviště nebo naopak prostor velmi široký Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou, není-li výslovným ujednáním v pracovní smlouvě uzavřen na dobu určitou. Mezi týmiž účastníky může být pracovní poměr sjednán nebo prodloužen na dobu nejdéle dvou let ode dne vzniku pracovního poměru. Stejné omezení platí pro případ, že došlo k navázání nového pracovního poměru ne později než do šesti měsíců od skončení předchozího pracovního poměru, od jehož dne vzniku se do 2 let počítá. Pokud zaměstnanec do uplynutí doby trvání pracovního poměru, sjednané v pracovní smlouvě déle než činí uvedené omezení, zaměstnavateli písemně oznámí, že trvá na dalším zaměstnání, platí, že pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou. V opačném případě je ujednání o době trvání pracovního poměru platné. Omezení sjednávání pracovního poměru na dobu určitou se nepoužije v případech, kdy se pracovní poměr uzavírá na dobu určitou podle zvláštního předpisu, nebo z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance anebo pro zvláštní povahu práce nebo vážné provozní důvody Zkušební doba Pracovní smlouva může obsahovat ujednání o zkušební době. Zkušební doba může být sjednána v délce nejvýše tří měsíců ode dne vzniku pracovního poměru a prodlužuje se o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec v jejím průběhu nekoná práci. 20/117

21 Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Je nutno ji sjednat před vznikem pracovního poměru, nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce Změna pracovního poměru Pracovní poměr může být změněn dvěma způsoby: změnou jeho obsahu a změnou osoby zaměstnavatele. Ke změně zaměstnavatele dochází při převodu činnosti zaměstnavatele na jiného zaměstnavatele a při právním nástupnictví po zemřelém zaměstnavateli osobou pokračující v jeho živnosti. Práva a povinnosti zaměstnanců zůstávají změnou zaměstnavatele nedotčeny. Obsah pracovního poměru je možné změnit dohodou zaměstnavatele a zaměstnance o jeho změně a je nutné ji provést písemnou formou Převedení na jinou práci Zákoník práce stanoví případy, kdy je zaměstnanec povinen konat práci jiného než druhu sjednaného v pracovní smlouvě. K této změně obsahu pracovního poměru dochází na základě jednostranného právního úkonu zaměstnavatele - převedení na jinou práci. Zaměstnavatel při převedení na jinou práci přihlížet k tomu, aby jiná práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem ke zdravotnímu stavu a schopnostem zaměstnance a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Zákoníkem práce jsou stanovené důvody pro převedení na jinou práci rozděleny do dvou skupin. Jsou to případy závažných okolností na straně zaměstnance, například když dlouhodobě pozbyl schopnost dále konat dosavadní práci, kdy zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci musí. A pak případy určitých situací vzniklých v pracovním poměru, na jejichž základě zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci může, například když zaměstnanec dočasně pozbyl předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, pak nejdéle na dobu 30 pracovních dnů v kalendářním roce Přeložení Přeložením dochází ke změně sjednaného místa výkonu práce. V rámci zaměstnavatele na jiné pracoviště než bylo sjednáno, může být zaměstnanec přeložen jen s jeho souhlasem. 21/117

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu Ústavního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a), Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 265/2006 ve znění 250/2014 Zákon zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí?

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Běh času hraje v právu významnou roli. Časem většina práv, nejsou-li uplatněna, oslabuje a stává se nevymahatelnými,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 101/14 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Zákoník práce chrání zaměstnavatele před negativními důsledky,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Pro meziresortní připomínkové řízení 25. 3. 2009 PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Pro meziresortní připomínkové řízení 25. 3. 2009 PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Rušený text: přeškrtnut Nový text: tučně Harmonizovaná ustanovení: petitem IV. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 182/14 Sb., 250/14 Sb., 328/14 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více