Územní odbory Stedoeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní odbory Stedoeského kraje"

Transkript

1

2 1. ÚVOD 1.1. JAK JSEM SE DOSTAL K PROJEKTU STANICE HZS Na následujících ádcích chci pedstavit mj roníkový projekt. Z nho budu ale prezentovat pouze architektonickou a dispoziní studii. Ze stavební ásti projektové dokumentace pikládám pouze nkolik ukázek. Ve tvrtém roníku SPŠ stavební se zpracovává roníkový ( maturitní ) projekt stavby obanské vybavenosti. Ml jsem na výbr zadání od vyuujícího nebo se pustit do vlastní tvorby. Neml jsem zájem o bytové nebo administraní stavby. Chtl jsem si zpracovat akní projekt. Nco mén typického než je bytový dm. Hledal jsem stavbu, u které si mžu dobe nastudovat dispozici a technologické vybavení. Chtl jsem ušít stavbu na míru. Vyplynula z toho stanice profesionálních hasi. Mým prvním oprným bodem byl mj dda, který u hasi sloužil. Pes jeho bývalé kolegy jsem tedy ml možnost podívat se do reálného provozu a mluvit s lidmi, kteí stavby tohoto typu užívají HASII = HRDINOVÉ DNEŠNÍ DOBY Abych vám mohl lépe a srozumitelnji popsat mj návrh, musím vás seznámit s hasii. Hasi není pouze profesí. Je to služba lidem. A takových v dnešní dob není tolik. Proto si myslím, že si zaslouží dobré a funkní zázemí. Správný název je Hasiský záchranný sbor R a spadá pod ministerstvo vnitra. Základní územní dlení je podle kraj. Kraj má pod sebou jednotlivé územní odbory s konkrétními stanicemi. Pro píklad uvedu Stedoeský kraj. Sídlo je v Kladn. Jedním z územních odbor je Kolín. V územním odboru Kolín jsou stanice Kolín, eský Brod a íany. Stanice je podle své velikosti zaazena do píslušné kategorie. Z kategorie vyplívají požadavky na velikost a personální kapacitu stanice. Z kategorie také vyplívá minimální stavy zásahové techniky. Všechny tyto informace lze najít ve vyhlášce ministerstva vnitra 247/2001Sb. Územní odbory Stedoeského kraje Dležitou skupinou poznatk je provoz na stanici. Každá stanice má svj specifický provoz, ale vesms se píliš neliší. Stanice funguje nepetržit 24 hodin denn. Provoz zajišují ti smny po 24 hodinách. Každá má vlastní ložnici, kuchyské vybavení, šatny. Smna zaíná v 7:00 nástupem a pedáním smny. Zkontroluje se stav techniky, poádek na stanici. Velitel družstva rozdá smn úkoly na den. Dopoledne je vyhrazeno ke studiu nových pedpis, obsluhy techniky nebo metod hašení. Odpoledne je as na fyzickou pípravu a údržbu techniky. Veer je osobní volno a v 23:00 je veerka. Budíek je v 6:00 a v 7:00 se opt pedává smna. Vlastní kapitolou je poplach. Pro názornost uvedu píklad. Na 15-tém km dálnice D1 ve smru na Brno je dopravní nehoda. Svdci nehody vytáí 112 i 150. Hovor je pesmrován na centrálu územního odboru v - 2 -

3 Kolín. Zde dispeer vyhodnotí situaci a podle poteby vysílá záchranku, hasie nebo policii. Nejblíže nehody je stanice v íanech. Dispeer z Kolína na dálku aktivuje poplašný systém stanice. Celá stanice zane houkat. Od této chvíle mají hasii 2 minuty na výjezd! Z Kolína dispeer hlásí do celé stanice typ a lokalitu zásahu. Vyjmenuje techniku, která k zásahu bude vyjíždt a píslušným vozidlm oteve vrata. Pi nástupu do vozidel si velitel vezme z tiskárny detailní instrukce, které opt pijdou z Kolína. Následuje otevení vrat z areálu a následné spuštní dopravn informaního systému (semafory, výstražná svtla apod.). Tento typ stanice je v R velmi rozšíený a nazývá se bezobslužná stanice. Pokud tedy na zásah vyjela celá smna je stanice dispeerem kompletn uzamena. Po zásahu je nutné veškerou techniku dkladn umýt a vyistit. První se doplují pohonné hmoty a pípadn voda. Vozidlo se umyje a doplní se hasivem, sorbety, istými dýchacími pístroji a nahradí se nefunkní vybavení. Nakonec se vozidlo zajede na píslušné místo v garáži. Velitel musí vyplnit údaje o zásahu do evidence. A opt se eká na poplach PODKLADY Dispoziní ešení se opírá o moje poznatky, které jsem nabral na nkolika stanicích ve Stedoeském kraji. Pes ddu jsem se v íanech seznámil s velitelem smny Karlem Pátkem. S ním jsem vedl 3 hodinový rozhovor. Ptal jsem se na dotazy, které m z mé pozice zajímaly. Byl velice ochotný. Následn m provedl po stanici. Mohl jsem se podívat opravdu všude. Pro srovnání jsem si obvolal nkolik stanic ve Stedoeském kraji. Podíval jsem se do Brandýsa nad Labem, eského Brodu a Sedlan. Pro m byla velice dležitá návštva v eském Brod. Dozvdl jsem se o zámru stavby nové stanice HZS. Dokonce mají pro tento úel zakoupený pozemek. Proto jsem neváhal a projekt jsem na nj umístil. Od této chvíle jsem ml jasn vymezené zadání mého projektu OBLAST PSOBENÍ HZS V ESKÉM BROD Nová stanice kategorie P2 je umístna na okraji eského Brodu, msta s rozšíenou psobností. V hasebním obvodu stanice je 47 obcí. Nejvtší je eský Brod s obyvateli a Kostelec nad ernými lesy s obyvateli. Pevládá zde zemdlství a lesnictví. Drobné podniky a provozy svou technologií v pípad mimoádné události neohrožují bezprostedn obyvatele nebo životní prostedí. Nenacházejí se zde vtší rekreaní oblasti, které by ovlivnily v období sezóny významnjším zpsobem nárst potu obyvatel. Vzhledem k blízkosti a spádovosti je stanice pedurená pro zásahy na dálnici D 11. V hasebním obvodu stanice eský Brod se nachází nemocnice s poliklinikou, tyi zaízení sociální pée s tžkými pacienty, 14 mateských škol, 11 základních škol a ti stední školy. Významnjší komunikace hasebního obvodu stanice eský Brod: silnice E 12 Praha Kolín v úseku 21 km z Úval do Platan, silnice E 333 Praha Kutná Hora, dálnice D 12 Praha-Podbrady v úseku od 18. do 25. kilometru a pomrná ást železniní trati Praha Kolín. Dležitá pi likvidaci mimoádných událostí, pedevším požár, je spolupráce s jednotkami sboru dobrovolných hasi. V hasebním obvodu stanice eský Brod je dobrá spolupráce s jednotkami typu SDH typu JPO III Poíany a Kostelec nad ernými Lesy a typu JPO V Tuklaty a Kounice. Na stanici v eském Brod slouží 17 píslušník. Patnáct píslušník zajišuje tísmnný nepetržitý provoz jednotky. Z hlediska výkonu služby je stanice bezobslužná. Každé družstvo je složeno z velitele a zpravidla z hasie a tí hasi se specializací strojník. V režimu denní služby pracují velitel stanice a píslušník úseku prevence a plánování, vykonávající státní požární dozor. Tímto opatením je stanice vedená jako kontaktní místo pro obany. eskobrodští hasii pi výjezdech využívají tuto techniku: cisternová automobilová stíkaka CAS 32 T 815, dopravní automobil DA AVIA, odsava koue VTA 60, CAS 27 DENNIS, dopravní automobil DA TRANZIT, osvtlovací agregát BLA 3, rychlý zásahový automobil RZA PAJERO, velitelské auto VA FELICIE, penosná požární stíkaka PPS 12, automobilový žebík AŽ 30 IFA a pojízdný hasicí pístroj snhový S 4 x

4

5 2.PRVODNÍ ZPRÁVA 2.1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby stanice Hasiského záchranného sboru R Místo stavby pozemková parcela 199/22, ulice Jiího Wolkera, eský Brod Okres stavby Kolín Investor HZS R, Jana Palacha 1970, Kladno Uživatel HZS R, Tyršova 73, eský Brod Projektant Jií Koí, Polákova 1688, íany Ateliér SPŠ STAVEBNÍ J.Goára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Dodavatel Alterstav s.r.o. Pozemek m 2 Zastavná plocha 958 m 2 Obestavný prostor 7613 m 3 Podlahová plocha : 1.NP : 861 m 2 2.NP : 472 m 2 3.NP : 466 m 2 Celkem : 1799 m 2 Odhad náklad 61 mil. K (JC = 8000K/m 3 ) 2.2. PODKLADY Snímek katastrální mapy v mítku 1:1000 Odborná konzultace s Karlem Pátkem, velitelem smny na stanici HZS íany Návštva stanic HZS v íanech, Brandýse nad Labem, eském Brod a Sedlanech 247/2001 Vyhláška ministerstva vnitra o organizaci a innosti jednotek požární ochrany 2.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU Jedná se o stanici profesionálního Hasiského záchranného sboru R CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY Stavební parcela.199/22 o celkové výme m 2 v katastrálním území eský Brod se nachází vedle areálu nemocnice. Souasný vjezd na pozemek je z Wolkerovy ulice (asfaltová komunikace šíe 6m). Parcela je situována v tém rovinném území (pevýšení cca 1,5 m). Pozemek je pedevším ve východní ásti zarostlý lesíkem smrk a borovic (stáí cca 10 let), v jižní ásti jsou koviny a na západním okraji jsou vzrostlé lípy. Pozemek je jinak zarostlý plazivými rostlinami. Základová pda je tvoena písito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci geologického pedpokladu nebyla zjištna zvýšená hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána šíky 4 m z Wolkerovy ulice. Na hranici pozemku s nemocnicí je ve zdné skíce napojení elektiny se zásuvkovou skíní. Inženýrské sít jednotné kanalizace, vodovodu, plynu a telefonu jsou vedeny v Žižkov ulici URBANISTICKÉ EŠENÍ Objekt Hasiské stanice je situován mezi obytnou zónou a nemocniním areálem. Budova je zasazena uvnit pozemku. Nový vjezd na pozemek je z Žižkovy ulice. Provoz v areálu stanice je jednosmrný. Za vjezdem jsou parkovací stání pro 29 osobních automobil a to jak pro zamstnance tak pro návštvníky státního požárního dozoru. Z východní ásti je umístn hlavní vstup do objektu pro veejnost. Z jižní strany je vjezd do dílny, myky a vstup zamstnanc. Severní kídlo budovy jsou garáže pro zásahovou techniku. Pší vstup je od mobilní komunikace oddlen pruhem zelen. V míst kížení s mobilní komunikací jsou pechody. Objekt spluje závazné pokyny zadané regulaním plánem vycházející z požadavk na areál nemocnice

6 2.6. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZINÍ EŠENÍ Pdorys objektu hasiské stanice je ve tvaru písmene T. Hlavní budova je típodlažní. V 1.NP je umístn Státní požární dozor, hygienické zázemí hasi, provozy údržby vozidel a zásahové techniky, prádelna, šatny a sklady materiálu. V 2.NP je obytné a administrativní zázemí smny a ve 3.NP je školící sál, terasa, posilovna a plynová kotelna se strojovnou vzduchotechniky. Kolmo na hlavní budovu jsou jednopodlažní garáže zásahové techniky. Výrazným architektonickým prvkem je oblé zastešení nad hlavní budovou, garážemi a sklady. Dalším prvkem je vstupní hala pro veejnost s prosklenou fasádou a vetenovým schodištm, které navazuje v jednotlivých podlažích na galerie. Hmotové ešení budovy vytváí v míst umístní stavby nový dynamitjší nádech. Stavba svým charakterem zapadá pedevším do areálu nemocnice. Vi okolní zástavb rodinnými a bytovými domy je objekt oddlen pásem zelen. Nedílnou souástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou STAVEBNÍ A KONSTRUKNÍ EŠENÍ Objekt je ešen jako železobetonový monolitický skelet se základním rozmrem 5x5 metru. Stavba je založena na patkách. Stropy tvoí pevážn kížem armované desky pnuté do prvlak. Schodišt pro veejnost je vetenové s devnými stupni, které leží na ocelových konzolách. Stecha je oblá z nosník z lepeného lamelového deva. Hlavní schodišt uvnit dispozice je železobetonové monolitické s keramickým obkladem stup. Schodišt ve vži je ocelové. Obvodový pláš je dvojího druhu. První ( pevládající je konstrukn sendvi z tvárnic Ytong a tepelné izolace. Druhý je termosklo na kovovém roštu.. Píky zdné z pórobetonových tvárnic Ytong. Podhledy jsou sádrokartonové. Souástí realizace objektu Hasiské stanice je zahradní úprava, komunikace a oplocení 2.8. LENNÍ STAVBY Stavba je rozdlena na objekty: Hasiská stanice, zásoba PHM, komunikace, oplocení a zahradní úpravy. Souástí školního projektu v KOC je pouze objekt Hasiské stanice. Vazba na ostatní objekty je patrná v situaci VCNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLÍ A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE Podmínkou ke kolaudaci je pipojení objektu na inženýrské sít. Doasný zábor ásti komunikace a pilehlého zatravnného pásu pi realizaci pípojek bude projednán se správci sítí a dopravn oznaen dle SN V rámci realizace musí být ešeno zachycení dešové vody ze stechy a zpevnných ploch a její odvod do dešové jímky s pepadem napojeným na vsakující drenáž (na kanalizaci nelze napojit dešovou vodu). Stavební dvr a doasné skládky budou realizovány na stavebním pozemku. Na stavb bude veden stavební deník a vykonáván pravidelný stavební dozor. Všichni pracovníci na stavb budou proškoleni dle platných bezpenostních pedpis PÉE O ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ Pozemková parcela je v neudržovaném stavu. Zdravé a vzrostlé stromy po obvodu pozemku budou zachovány. Vykácené deviny budou nabídnuty zájemcm jako palivové devo POŽÁRNÍ OCHRANA Objekt je rozdlen na 3 požární úseky : Hlavní budova, sklady a garáže TECHNICKÉ ZAÍZENÍ BUDOVY KANALIZACE splaškové vody napojeny na veejnou kanalizaci v ul. Žižkova (ped ešením nutno provit výškové napojení). Dešová voda svedena do jímky s pepadem napojeným na vsakující drenážní pole. Materiál veškerých trubních rozvod z plastu. VODOVOD napojení v míst stávající vodomrné šachty, která bude zrušena. Vodomrná sestava navržena v suterénu (místnost S02). Rozvody plastové s tepelnou izolací

7 PLYNOVOD HUP je ve skíce v rámci oplocení. Pívod k turbo kotli a sporáku v kuchyni. VYTÁPNÍ a/ teplovodní - napojeno na plynový turbo-kotel se samostatným pívodem vzduchu a odvodem spalin nad stechu. b/ tepelnou rekuperací souástí vzduchotechniky Ohev teplé užitkové vody je souástí turbo kotle. Pozn. : na vzduchotechniku je nutné zpracovat projekt. Z nj vyplyne potebný prostor na strojovnu. Pedpokládám proto vytvoení 4. technologického NP nad plynovou kotelnou, hygienickým zázemím a posilovnou. ELEKTOINSTALACE 230/400 V. Pípojka napojena v stávající elektro skíni v oplocení NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE ešen dieselovým generátorem (umístn v místnosti u zásoby PHM mimo hlavní objekt stanice). HROMOSVOD BLESKOSVOD - klasické ešení VZDUCHOTECHNIKA napojení kotle a vtrání vybraných místností stanice - 6 -

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Internet Z následujících stránek byl použit mapový a obrazový materiál

9 ZÁVR Na zaátku mé práce jsem chtl vytvoit adekvátní pracovní prostedí hrdinm hasim dnešní doby. Hrad z moderních a kvalitních materiál, který bude oporou pro práci této nároné profese. Stavba je navržena na základ reálných požadavk provozu hasiské stanice. Nejedná se v žádném pípad o kopírování standardní hasiské stanice. Chtl jsem vytvoit novou koncepci pro hasiské stanice stední velikosti. Práce mi pinesla mnohé ze života hasi; dostal jsem nový nadhled a pohled na architektonickou tvorbu. Projekt chci použít do pípadného výbrového ízení na novou hasiskou stanici v eském Brodu, o které se zaíná vážn uvažovat. Myslím si, že se mi podailo ve výsledku navrhnout funkní stanici, která by mla šanci uspt v bžném provozu. PROHLÁŠENÍ Dne v íanech prohlašuji, že jsem projekt Hasiské stanice HZS R vypracoval samostatn Jméno : Jií Koí Podpis : - 8 -

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více