BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti. British Petroleum. Financial analysis. of British Petroleum company. Tomáš Fedarko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti. British Petroleum. Financial analysis. of British Petroleum company. Tomáš Fedarko"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti British Petroleum Financial analysis of British Petroleum company Tomáš Fedarko

2 Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Tomáš Fedarko Akademický rok: 2010/2011 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ 1

4 2. ABSTRAKT V této bakalářské práci sestavím finanční analýzu společnosti British Petroleum. Toto téma je zajímavé zejména kvůli ropné katastrofě v Mexickém zálivu, která se stala na jaře 2010 a kterou způsobila právě tato společnost. Ropná katastrofa zcela jistě tuto firmu ovlivní a cílem této bakalářské práce je tedy vyjádřit situaci British Petroleum pomocí finančních ukazatelů. Na konci této bakalářské práce bude zhodnocení mnou provedené analýzy této společnosti. Klíčová slova: finanční analýza, British Petroleum, EVA, ROA, ROE 2

5 3. ABSTRACT In this bacherol thesis we will make a financial analysis of British Petroleum. This topic is interesting because of the oil disaster caused by this company in the Gulf of Mexico during spring This oil disaster will have repercussion for this company and the goal of this bacherol thesis is to show British Petroleum situation using financial indicators. On the end of this bacherol thesis will be description of my analysis of this company. Keywords: financial analysis, British Petroleum, EVA, ROA, ROE 3

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Finanční analýza společnosti British Petroleum jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne: Tomáš Fedarko 4

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing.Petru Hájkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 5

8 6. OBSAH 1. ZADÁNÍ ABSTRAKT ABSTRACT PROHLÁŠENÍ PODĚKOVÁNÍ OBSAH ÚVOD O SPOLEČNOSTI HISTORIE Počátek společnosti I.světová válka II.světová válka Druhá polovina 20. století SOUČASNOST Vlastnická struktura Majetek Hospodářské výsledky, náklady a výnosy FINANČNÍ ANALÝZA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT CASH FLOW ZLATÁ BILANČNÍ PRAVIDLA PRACOVNÍ KAPITÁL METODIKA VÝPOČTŮ ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele rentability Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ Horizontální analýza Vertikální analýza ALTMANŮV VZOREC DUPONTŮV ROZKLAD TEMPO RŮSTU FIRMY EVA WACC

9 Náklady na vlastní kapitál PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele rentability Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ Vertikální a horizontální analýza rozvahy Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ALTMANŮV VZOREC DUPONTŮV ROZKLAD TEMPO RŮSTU FIRMY EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) WACC (Weighted Average Cost of Capital) Náklady na vlastní kapitál ZÁVĚR CONCLUSION SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

10 7. ÚVOD Finanční analýza je téma, které spadá do oblasti ekonomiky podniku. S takovouto analýzou se dají zjistit silné a slabé stránky, výkonnost a dá se také použít jako jeden z nástrojů sloužících k řízení podniku. Může poskytovat informace např. investorovi, který se rozhoduje, zda nakoupit cenné papíry nebo bance při rozhodnutí o poskytnutí úvěru. Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zpracovat finanční analýzu společnosti British Petroleum, protože na jaře 2010 prošla katastrofou, kdy se vyskytla technická závada na jedné z jejích vrtných plošin s názvem Deepwater Horizon. Tato událost měla za následek požár na vrtné věži, smrt 11 dělníků a do moře vyteklo 800 milionů litrů ropy. Zdroj uvádí: Vláda USA a stovky podnikatelů a rybářů z USA podaly v průběhu roku 2010 na tuto společnost žaloby a tím mohou podle managementu British Petroleum vzniknout společnosti náklady na náhrady škod a pokuty až do výše 40 miliard USD. Společnost se poprvé ve své historii dostává do ztráty, což dokazují hospodářské výsledky za rok Do prvního čtvrtletí 2011 bylo zaplaceno americké vládě již 632 milionů USD v devíti oddělených platbách. V této bakalářské práci tedy provedu výpočty finančních ukazatelů společnosti, které by měly ukázat, jak firma na tyto skutečnosti reaguje a vyhodnocení, zda by bylo v roce 2011 pro potencionálního investora výhodné investovat do akcií této společnosti. V první části této bakalářské práce popíši společnost British Petroleum jak z historického hlediska její vývoj od prvopočátků, přes 1. a 2. světovou válku, krize na středním východě v druhé polovině 20. století, přes vývoj v 90. letech 20. století. Dále popíši, co je finanční analýza a k čemu slouží, která pravidla by měl management dodržovat a investoři, či akcionáři sledovat a které dokumenty musí být opatřeny k tomu, aby mohla být finanční analýza provedena. Graficky zpracuji vývoj některých důležitých hodnot z hlediska majetku společnosti a také těch, které budou dále použity při výpočtech finančních ukazatelů. V další části bude popsána metodika výpočtů a způsob jejich aplikace na reálná data ze společnosti, jejich popis a smysl. Některé finanční ukazatele jsou více důležité pro management společnosti a některé jsou více důležité pro vlastníky, tedy akcionáře a potencionální investory. Poté následují praktické výpočty, kde bude vše přehledně upraveno v podobě tabulek a ke všem typům výpočtů budou také mé komentáře z hlediska fungování společnosti British Petroleum a z hlediska pohledu investora. V poslední části bude mé závěrečné zhodnocení, tedy závěr, seznam obrázků, tabulek a grafů, zdroje a přílohy. Veškeré výpočty ukazatelů budou provedený v MS Excel, takže bude popsaná a prakticky aplikovaná metodika k dispozici k nahlédnutí také v počítači. Z toho bude vidět, jak je který ukazatel vypočítaný a jaké proměnné se budou používat. 8

11 Cílem této Bakalářské práce je tedy finanční analýza společnosti British Petroleum včetně grafického zpracování, která ukáže, jaké má tato společnost v současnosti finanční zdraví. Dále se pokusím nalézt v této finanční analýze fakta, jak společnost reaguje na ropnou katastrofu v Mexickém zálivu, za kterou nese zodpovědnost a jak tato skutečnost finančně společnost ovlivní. 9

12 8. O SPOLEČNOSTI 8.1 Historie Počátek společnosti První zmínky o této společnosti, nejdříve nazývané Anglo-Persian, jsou z roku 1901, kdy se vydal hledat ropu britský průzkumník George Reynolds, financovaný svým společníkem Williamem D Arcym, do tehdejší Persie tedy do dnešního Iránu. Při hledání ropy docházely finance a Williama D Arcyho tento hazard stál skoro celý jeho majetek. Díky investici ze společnosti Burmah Oil v roce 1904 byla tato expedice zachráněna a po dalších 4 letech, 26 května 1908, se v druhém průzkumném vrtu v hloubce 360 metrů podařilo najít ropu a tím měla společnost Anglo-Persian splněn její hlavní cíl nalézt ropu. O rok později se začalo obchodovat s jejími akciemi na burze v Londýně a Glasgow. Z Williama D Arcyho, který ztratil skoro vše, se stal více bohatý člověk, než si dovedl sám představit. Obrázek 1: William D Arcy, zakladatel společnosti, rok 1901 Zdroj: (2011a) Po několika měsících začala stavba ropovodu, který byl velice důležitý pro dopravu surové ropy do rafinérie, která se mezitím začala stavět na 210 km vzdáleném pobřeží Perského zálivu. To trvalo kvůli velmi obtížnému terénu a různým zpožděním několik let a v roce 1914 se společnosti do cesty postavil další problém. Měla hodně nafty, ale nebylo jí komu prodat. 10

13 Auta byla ještě hodně drahá a bylo jich málo na to, aby se s nimi dalo počítat jako s dostatečně velkým spotřebním artiklem a tehdejší zavedené společnosti v Evropě již své odběratele měly. Navíc se z ropy nedal vyrobit kvůli sirnému zápachu ani kerosin k vytápění domácností, které tvořily největší spotřebu na trhu. Musela se tedy zřídit speciální laboratoř, která tento zápach odstranila, a to trvalo několik dalších let I.světová válka Winston Churchill, který začal mít vliv v britském parlamentu, pomohl společnosti tím, že vládu přesvědčil o tom, že ve světě je již plno oblastí, které využívají ropu, a Velká Británie potřebuje mít svého vlastního dodavatele. Britská vláda se stala majoritním akcionářem společnosti a tak Winston Churchill ukončil krizi, kterou v roce 1914 tuto společnost provázela. O 8 týdnů později Německo zaútočilo na Francii a tím začala tzv. Velká válka dnes nazývaná 1. světová. Po této válce si již svět bez ropy téměř žádná vláda nedovedla představit. Ve většině domácnostech se přestalo vytápět kerosinem, který byl nahrazen elektřinou nebo plynem a tím přišla společnost o velkého odběratele, nicméně naplno začala éra automobilismu a tím začala spotřeba ropy celosvětově růst. To otevřelo společnosti Anglo-Persian dveře k expanzi i mimo Velkou Británii a její prodeje se rozšířili i na kontinentální Evropu. V roce 1920 se začaly stavět benzínové stanice s obchodní značkou British Petroleum bylo to lepší z hlediska marketingu, a již v roce 1925 měla společnost Anglo-Persian ve Velké Británii a v kontinentální Evropě přes 6000 benzínových pump. V roce 1935 se Persie přejmenovala na Irán a s tím i společnost na Anglo-Iranian. Obrázek 2: Management společnosti Anglo Persian, rok 1914 Zdroj: (2011a) 11

14 8.1.3 II.světová válka Na podzim roku 1939 vstoupila Velká Británie do 2.světové války a s ohledem na to potřebovala mít pod kontrolou všechny strategické komodity, kam se řadila také ropa. British Petroleum, Shell a další britské společnosti se zkonsolidovali do jednoho celku, označovaného jako Pool a tento celek plně podporoval britskou vládu ve válce veškerými surovinami, které měl. Jako hodně dalších společností, Anglo-Iranian ztratila ve válce mnoho, nicméně v období, kdy se celá poválečná Evropa obnovovala, tato společnost již investovala do rafinérií ve Francii, Německu, Itálii, Švýcarsku, Řecku, Skandinávii, Nizozemí a dokonce na Nový Zéland. Kvůli poválečným politickým krizím v zemích na středním východě přišla iránská část společnosti o svá práva ve společnosti Anglo-Iranian Druhá polovina 20. století S tím, jak v Iránu rostly hlasy proti britskému vlivu, podařilo se tamějšímu premiérovi přesvědčit vládu, aby znárodnila veškeré operace spojené s ropou na jejich území. Rafinérie v Iránu byla následně zavřena a její zaměstnanci opustili zemi. Vlády po celém světě navíc iránskou ropu blokovaly, takže byla ekonomika této země během tří let zruinovaná. Opětovné uvolnění legislativy v důsledku demonstrací mělo za následek, že společnost Anglo-Iranian získala 40% všech kontraktů na ropu v zemi. V roce 1954 změnila společnost název na The British Petroleum Company. Po 15 letech průzkumů nových nalezišť po celém světě, kdy se našlo jen několik slibnějších míst, byly v roce 1969 nalezeny velké zásoby na Aljašce. V roce 1971 nastala pro společnost British Petroleum krize na středním východě tím, že prezident Muammar Kaddáfí začal znárodňovat ropné operace společnosti British Petroleum v Lybii. Na základě toho začaly postupně všechny země bohaté na ropu v této oblasti oznamovat, že udělají to stejné když ne nyní, do 10 let určitě. Pro společnost British Petroleum to mělo obrovský dopad. Vývoz ropy ze středního východu se jí snížil dramaticky v roce 1975 vyvážela ze Středního východu 140 milionů tun ropy ročně a v roce 1983 to bylo už pouhých 500 tisíc tun. Naštěstí mezitím nacházela nová naleziště ropy v jiných částech světa například v již zmíněné Aljašce nebo ve Skotsku. Začaly se stavět nové ropovody, British Petroleum ve spolupráci s Atlantic Richfield postavily Trans-Aljašský ropovod, který měří 1200 km a vede zkrz celou Aljašku od severu k jihu. Při stavbě tohoto ropovodu měly velké problémy s tím, aby byla stavba co nejšetrnější k životnímu prostředí, nicméně nakonec se dokončila. Na tomto projektu pracovalo přes 28 tisíc lidí. V 2. polovině 90. let se společnost spojila s některými dalšími nadnárodními společnostmi Amoco, ARCO, Castrol s motor oils a Aral s distinctive European operation. 12

15 8.2 Současnost V současnosti se společnost British Petroleum řadí mezi tři největší energetické společnosti na světě. Mezi nejdůležitější aktivity, které tato společnost vykonává, patří těžba a zpracování ropy a zemního plynu a jejich následný prodej, zásobování a rozvoz. Vlastní nebo spoluvlastní 24 ropných rafinérii po celém světě, denní produkce ropy a ekvivalentních produktů je přes 3 miliony barelů denně, vlastní síť zahrnující 29 tisíc čerpacích stanic po celém světě, také vyrábí a prodává další petrochemické výrobky, plasty a speciální produkty. V současnosti je společnost British Petroleum největší světový dodavatel solárních systémů a po akvizici společnosti Veba/Aral v roce 2001 začala mít největší tržní podíl v Evropě. V roce 2005 přešla společnost British Petroleum z britských standardů účtování (UK GAAP) na mezinárodní účetní standardy (IFRS), sídlo společnsti je v Londýně, UK Vlastnická struktura Společnost British Petroleum je akciová společnost a k měla kusů akcií. Lze tedy uvést největší akcionáře, což jsou některé velké instituce a fondy; je to znázorněno v následujících tabulkách. Tabulka 1: Držitelé největšího počtu akcií instituce Instituce Vlastník Počet akcií v % Hodnota Podle data STATE STREET CORPORATION 38,585,158 I.23 1,704,306,428 Dec 31, 2010 FMR LLC 38,499,985 I.23 1,700,544,337 Dec 31, 2010 WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP 23,639, ,044,172,174 Dec 31, 2010 FRANKLIN RESOURCES, INC 12,790, ,972,418 Dec 31, 2010 PRICE (T.ROWE) ASSOCIATES INC 9,279, ,890,179 Dec 31, 2010 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 8,921, ,047,372 Dec 31, 2010 GATES (BILL & MELINDA) FOUNDATION 7,133, ,064,610 Dec 31, 2010 UBS AG 6,091, ,073,701 Dec 31, 2010 CITIGROUP INC. 5,936, ,217,369 Dec 31, 2010 MASON CAPITAL MANAGEMENT, LLC 5,645, ,374,146 Dec 31, 2010 Zdroj: (2011a) 13

16 Tabulka 2: Držitelé největšího počtu akcií fondy Fondy Vlastník Počet akcií v % Hodnota Podle data FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND 18,518, ,082,689 Jan 31, 2011 FRANKLIN CUSTODIAN FUNDS INCOME FUND 9,500, ,615,000 Dec 31, 2010 VANGUARD SPECIALIZED ENERGY FUND 8,895, ,936,400 Oct 31, 2010 HARTFORD CAPITAL APPRECIATION FUND 5,660, ,006,617 Dec 31, 2010 PRICE (T.ROWE) EQUITY INCOME FUND 3,876, ,202,920 Dec 31, 2010 Fidelity Series International Value Fund 3,077, ,065,190 Jan 31, 2011 VANGUARD/WINDSOR II 2,948, ,285,336 Oct 31, 2010 INVESTMENT COMPANY OF AMERICA 2,800, ,676,000 Dec 31, 2010 Fidelity Series Large Cap Value Fund 2,441, ,906,739 Jan 31, 2011 FIDELITY EQUITY INCOME FUND 2,374, ,730,094 Jan 31, 2011 Zdroj: (2011a) Majetek Zde je zpracovaný vývoj struktury aktiv společnosti British Petroleum, aby bylo znázorněno, s jak velkým majetkem společnost nakládá. Graf 1: Struktura aktiv společnosti British Petroleum Zdroj: Rozvaha British Petroleum, vlastní zpracování,www.bp.com (2011a) 14

17 8.2.3 Hospodářské výsledky, náklady a výnosy Hospodářský výsledek nebo také zisk je to nejdůležitější, co společnosti zveřejňují a na co se zaměřuje jak management firmy, tak vlastníci nebo investoři. Lze dohledat ve výkazu zisku a ztrát, kde jsem čerpal i já při zpracování následujícího grafu a také při výpočtech finančních ukazatelů ve finanční analýze. Pokud nastane situace, že akciová společnost zveřejní výsledek hospodaření za určité období a tento výsledek se nachází ve větším extrému, než bylo očekávání analytiků, může tak způsobit hromadné nákupy nebo prodeje svých akcií a tím samozřejmě výrazně změnit jejich cenu na akciovém trhu. Zisk se vypočítá jako rozdíl výnosů a nákladů, jejich vývoj je zobrazen níže. Graf 2: Zisk společnosti British Petroleum Zdroj: Výkaz zisku a ztrát British Petroleum, vlastní zpracování, (2011a) Graf 3: Náklady a výnosy společnosti British Petroleum Zdroj: Výkaz zisku a ztrát British Petroleum, vlastní zpracování, (2011a) 15

18 9. FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je proces hodnocení podniků, projektů, rozpočtů a dalších finančně propojených entit k určení jejich vhodnosti pro investování. Obvykle je finanční analýza používána ke zjištění toho, zda je účetní jednotka stabilní, solventní, likvidní nebo dostatečně zisková k určení a zda je to dobrá volba k investování. Další z klíčových oblastí finanční analýzy je extrapolace výkonnosti společnosti z minulosti do odhadů budoucí výkonnosti. Jedním z častých způsobů, jak analyzovat data, je výpočet absolutních a poměrových ukazatelů a jejich porovnání s ukazately z jiných společností nebo s vlastními ukazately z minulosti. Například, rentabilita aktiv, jako obvyklý ukazatel poskytuje informaci o tom, jak efektivně využívá společnost svůj majetek a zároveň je to měřítko ziskovosti. Tento ukazatel může být vypočítán pro několik podobných společností a porovnáván jako součást větší finanční analýzy. Pokud se zaměříme na konkrétní firmu, k provedení finanční analýzy je potřeba mít k dispozici rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou k dispozici buď v přílohách k této bakalářské práci nebo ke stažení z oficiálních stránek společnosti (v tomto případě 9.1 Rozvaha Rozvaha je výkaz, který shrnuje majetek společnosti, závazky a kapitál k určitému časovému okamžiku. Tyto tři segmenty poskytnou investorům představu o tom, co společnost vlastní a dluží, stejně tak hodnotu akcií vlastněných akcionáři. Jméno rozvaha je odvozeno od toho, že se vyrovnávají (nebo také váží ) dvě strany aktiva na jedné straně a pasiva na druhé straně. Dává to smysl: Firmy musí zaplatit za vše, co si půjčí (závazky), nebo co dostanou od akcionářů za prodej akcií (cizí kapitál). Každý z těchto tří segmentů rozvahy v sobě zahrnuje mnoho dalších účtů. Aktivní účty jako jsou například peníze, běžný účet, zásoby nebo materiál a pasivní účty - vlastní kapitál, závazky, zisky/ztráty z minulých let. V České republice se všechny účty rozvahy řídí podle účetní osnovy, kterou stanovilo Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně v opatření čj. 281/89 759/2001. Zdroj uvádí: V tomto opatření se definuje účtová osnova a postupy účtování. Druhým hlavním dokumentem je výkaz zisku a ztrát, o kterém je další odstavec. 16

19 9.2 Výkaz zisku a ztrát Tento dokument lze popsat jako finanční výkaz, který ukazuje informace o finančních výsledcích společnosti za určité účetní období. Finanční výkonnost je posuzována podle toho, jaké má společnost náklady a výnosy z provozní činnosti. Také ukazuje čistý zisk nebo ztrátu za určité účetní období, typicky fiskální rok nebo čtvrtletí. V anglicky mluvících zemích se tento dokument dělí na dvě hlavní sekce provozní a neprovozní. Pro investory či analytiky je nejdůležitější zejména ta provozní část, protože v této části jsou zveřejněny náklady a výnosy, které jsou přímým důsledkem pravidelných obchodních operací. Například, pokud podnik vyrábí rybářské potřeby, pak je provozní část výnosů a nákladů v přímé souvislosti s výrobou rybářských potřeb. V neprovozní části jsou položky výnosů a nákladů, které informují o činnostech, které nejsou přímo vázány na pravidelný provoz firmy. Například, pokud společnost vyrábějící rybářské potřeby prodá nějaké výrobní zařízení nebo továrnu, bude tato část v neprovozní části výkazu. Je to jeden ze tří hlavních výkazů další dva jsou výše zmíněná rozvaha a výkaz cash flow, o kterém je odstavec níže. 9.3 Cash flow Cash flow je v České republice definován jako účetní výkaz s názvem výkaz o peněžních tocích, který ukazuje množství hotovosti, kterou společnost generuje a používá v daném období. Cash flow se dá vypočítat na konkrétní projekt nebo na podnik jako celek a může být používán jako indikátor finanční síly společnosti. V podnikání, stejně jako v osobních financích, jsou peněžní toky nezbytné pro solventnost, tedy pro platební schopnost. Cash flow může být prezentováno jako záznam něčeho, co se stalo v minulosti, jako je prodej určitého výrobku a v rámci finanční analýzy také jako vývoj do budoucnosti. To znamená předpověď toho, jaké společnost, investor nebo analytik očekává příjmy a výdaje. Cash flow je doslova rozhodující pro přežití účetní jednotky, pouze s dostatečnou hotovostí lze zajistit, aby dostali věřitelé, zaměstnanci a jiní zaplaceno včas. Pokud společnost nemá dostatek hotovosti na podporu těchto operací, jinak řečeno je insolventní, je velmi pravděpodobné, že se blíží k bankrotu. To se dá velmi dobře predikovat tzv. Altmanovým indexem. Společnosti s dostatkem hotovosti jsou schopny ji investovat zpět do podnikání, s cílem generovat více peněz a zisku. 17

20 Pokud je k dispozici rozvaha a výkaz zisku a ztrát, cash flow se z nich dá i dopočítat, nicméně to není vše, co se sleduje při zkoumání určitého podniku. 9.4 Zlatá bilanční pravidla Při pozorování podniku a jeho ukazatelů se musí vždy sledovat tzv. zlatá bilanční pravidla, která by měla být managementem podniku dodržena za všech okolností. Těmito pravidly se rozumí obecná doporučení, kterými by se měli řídit manažeři při financování podniku, aby byla zajištěna stabilita a jeho finanční zdraví. V praktické části této práce je zhodnocení těchto tří zlatých pravidel: Zlaté pravidlo vyrovnání rizik Podle tohoto pravidla by měla v ideálním případě platit rovnost vlastního a cizího kapitálu. V lepším případě by měl vlastní kapitál být vyšší než cizí kapitál. Zlaté bilanční pravidlo Dle tohoto pravidla by se měla platit rovnost mezi dlouhodobými aktivy a vlastním kapitálem. Zlaté pravidlo financování Dlouhodobá aktiva by se měla rovnat dlouhodobým závazkům a zároveň oběžná aktiva by se měla rovnat krátkodobým závazkům. Doba držení aktiv by tedy měla být ekvivalentní k době závazků, které se k nim vztahují. S tímto pravidlem souvisí pracovní a čistý pracovní kapitál, který bude popsán v následující kapitole. 9.5 Pracovní kapitál K tomu, aby manažeři mohli sledovat, zda plní zlaté pravidlo financování, potřebují určit pracovní kapitál. Pracovní kapitál znamená výši kapitálu, která je potřebná pro oběžná aktiva. Je to část podnikového kapitálu, který je vázaný v oběžném majetku. Obecně do oběžného majetku řadíme zásoby, pohledávky a finanční oběžný majetek. V optimálním případě je výše oběžného majetku taková, aby byl plně využit investiční majetek podniku a jeho kapacity. Zároveň nesmí vznikat zbytečné náklady tím, že je oběžného majetku více než podnik skutečně potřebuje. Pracovní kapitál se dělí na pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál. Čistý pracovní kapitál = pracovní kapitál krátkodobé závazky. Pokud je čistý pracovní kapitál kladný, znamená to, že pokud by podnik splatil všechny své krátkodobé závazky, zůstanou mu ještě peníze na provoz. Z následujícího grafu je patrné, že pracovní kapitál se skládá z čistého pracovního kapitálu a závazků. Pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál a krátkodobé závazky ve společnosti British Petroleum měly tento vývoj: 18

21 Graf 4: Pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál a krátkodobé závazky v British Petroleum Pracovní kapitál vývoj Závazky Pracovní kapitál (mil. USD) Čistý pracovní kapitál (mil. USD) Zdroj: Rozvaha British Petroleum, vlastní zpracování, (2011a) 19

22 10. METODIKA VÝPOČTŮ Tato část bakalářské práce bude věnována metodám, které jsou použity v praktických výpočtech, které se nacházejí v další části práce. Vzorce v této kapitole vycházejí z knihy M. Synka (2002) Analýza poměrových ukazatelů Jedná se o nejčastěji používané výpočty, které dávají rychlý přehled o finanční situaci podniku. Ke každé skupině ukazatelů bude uveden popis a tabulka jednotlivých ukazatelů s použitou metodikou Ukazatele rentability Dříve se jednalo o vůbec nejsledovanější ukazatele, na první pohled se při pohledu na ně dá zjistit, jak si vede firma z pohledu vlastníka. Tyto ukazatele jsou často také součástí motivační složky odměn managementu. V praxi jde většinou o to, aby rentabilita byla v nejhorším případě stejná jako úroková míra, která by investici v případě vložení do komerčního bankovního subjektu zhodnotila, v lepším případě pak samozřejmě vyšší. Rentabilita tržeb Rentabilita tržeb představuje míru zisku připadající na jednotku tržeb (např. 1 dolar). Hodnota ukazatele vypovídá o tom, jak dokáže podnik generovat zisk ze svých tržeb. Rentabilita aktiv Rentabilita aktiv nám často říká, jakou aktivitu z podniku vyloučit, popřípadě na jakou aktivitu se zaměřit v budoucnu. Vyjadřuje také schopnost dosahovat zisku na základě vložených prostředků. Rentabilita vlastního kapitálu Ukazuje vztah mezi čistým ziskem a vlastním kapitálem. Pokud je tato hodnota dlouhodobě nižší než státem garantované cenné papíry nebo úrok v bance, investor bude velmi pravděpodobně investovat jinde. 20

23 Tabulka 3: Ukazatele ziskovosti Ukazatele ziskovosti Rentabilita tržeb Rentabilita aktiv Rentabilita vlastního kapitálu Metodika výpočtu čistý zisk tržby *100 čistý zisk aktiva *100 čistý zisk vlastní kapitál * Ukazatele tržní hodnoty Zde se provádějí výpočty s tržními hodnotami akcií, jde tedy o hodnocení firmy podle burzovních ukazatelů. Pro investora jsou tyto ukazatele zajímavé hlavně z hlediska návratnosti investovaných prostředků. Poměr ceny akcie k zisku (P/E) Jeden z nejpopulárnějších ukazatelů, který dává informaci o tom, kolik je ochoten investor zaplatit za zisk společnosti v určitém okamžiku. Je to poměr tržní hodnoty akcie a čistého zisku připadajícího na jednu akcii. Účetní hodnota akcie Podle této hodnoty se dá získat obraz o výkonnosti firmy v minulosti. Pokud mají tyto hodnoty rostoucí tendenci, jeví se investorům jako potencionálně zdravá společnost. Je to poměr vlastního kapitálu a počtu akcií. Čistý zisk na akcii (EPS) Informuje o velikosti zisku na jednu akcii. Akcionáře nebo investory tato informace zajímá zejména proto, že pokud ví, že dividendová politika společnosti převažuje nad politikou reinvestování, může z toho vyvodit určitý svůj závěr nebo odhad o výši nebo růstu dividend. Nicméně pořád platí, že přesnou hodnotu dividend určuje valná hromada společnosti, tudíž jí do budoucna nelze tímto ani jiným ukazatelem přesně určit. 21

24 Tabulka 4: Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele tržní hodnoty Cena akcie k zisku na akcii Účetní hodnota akcie Čistý zisk na akcii Metodika výpočtu cena akcie zisk na akcii vlastní kapitál počet akcií čistý zisk počet akcií Ukazatele likvidity Těmito ukazately zjišťujeme, jestli je společnost schopná rychle zaplatit své závazky v případě, že se dostane do neočekávaných problémů. Běžná likvidita Tento ukazatel říká, kolikrát by společnost mohla splatit své závazky, pokud by nashromáždila veškerý svůj pracovní kapitál ve formě peněz. Podle tohoto ukazatele se také dá zjistit, jestli je společnost své závazky vůbec schopna zaplatit a jestli tedy její situace směřuje například k tomu, že si bude muset vzít úvěr nebo bude muset prodat svá dlouhodobá aktiva k pokrytí těchto závazků. Rychlá likvidita Z následující tabulky lze vyčíst, že výpočet běžné likvidity a rychlé likvidity je skoro stejný, jen s tím rozdílem, že u rychlé likvidity se odečtou zásoby od oběžných aktiv. Jak již jsem popsal u běžné likvidity, tyto ukazatele vyjadřují schopnost platit své pohledávky a to je hlavní důvod, proč se u tohoto ukazatele odečítají zásoby často nejdou přeměnit rychle na peníze, a tudíž by se nedaly zaplatit pohledávky společnosti v požadovaném čase. Hodnota ukazatele bude samozřejmě díky tomu nižší, a proto bude menší i interval, kde je ukazatel v optimu. Peněžní likvidita Je to ukazatel, který nám udává schopnost ihned zaplatit závazky společnosti jen s pomocí peněz, jde tedy o nejpřísnější ukazatel, protože se do něj nezapočítává nic jiného než peníze, šeky, bankovní účty a jiné ekvivalence peněz. 22

25 Tabulka 5: Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity Běžná likvidita Rychlá likvidita Okamžitá likvidita Metodika výpočtu krátkodobá aktiva krátkodobé závazky oběžná aktiva zásoby krátkodobé závazky peníze krátkodobé závazky Ukazatele aktivity Jde o ukazatele, které vyjadřují, jak efektivně společnost investuje a jak efektivně hospodaří se svými aktivy. Obrat zásob Jak bylo popsáno v ukazateli rychlá likvidita, zásoby mohou za určitých podmínek hrát roli ve schopnosti rychle splácet závazky společnosti. Proto je velmi praktické vědět, jak rychle mění společnost svá oběžná aktiva vázaná ve formě zásob a to lze právě zjistit ukazatelem obrat zásob. V současnosti je obecně velká snaha mít obrat zásob co nejvyšší, aby byla oběžná aktiva vázána v zásobách co nejkratší dobu. S tím souvisí i logistické postupy, např. just-in-time, kdy je podle zdroje hlavním principem zajistit jednotlivé zásoby tak, aby byly k dispozici právě v ten moment, kdy mají být použity, nikoli dříve. Tím se vázanost oběžných aktiv v zásobách minimalizuje a doba obratu zásob se taktéž snižuje. Čím menší tato doba je, tím efektivněji může management společnosti řídit své sklady. Obrat pohledávek Obdobně jako obrat zásob lze vypočítat i obrat pohledávek. Opět platí, že je snaha vázat majetek podniku ve formě pohledávek co nejkratší dobu právě z důvodu, aby společnost mohla rychle platit své závazky. Obrat závazků Jestliže se obrat závazků zvyšuje, znamená to, že společnost se snaží hradit rychleji své závazky a z toho vyplývá, že musí mít k dispozici více hotovosti. 23

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více