BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti. British Petroleum. Financial analysis. of British Petroleum company. Tomáš Fedarko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti. British Petroleum. Financial analysis. of British Petroleum company. Tomáš Fedarko"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti British Petroleum Financial analysis of British Petroleum company Tomáš Fedarko

2 Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Tomáš Fedarko Akademický rok: 2010/2011 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ 1

4 2. ABSTRAKT V této bakalářské práci sestavím finanční analýzu společnosti British Petroleum. Toto téma je zajímavé zejména kvůli ropné katastrofě v Mexickém zálivu, která se stala na jaře 2010 a kterou způsobila právě tato společnost. Ropná katastrofa zcela jistě tuto firmu ovlivní a cílem této bakalářské práce je tedy vyjádřit situaci British Petroleum pomocí finančních ukazatelů. Na konci této bakalářské práce bude zhodnocení mnou provedené analýzy této společnosti. Klíčová slova: finanční analýza, British Petroleum, EVA, ROA, ROE 2

5 3. ABSTRACT In this bacherol thesis we will make a financial analysis of British Petroleum. This topic is interesting because of the oil disaster caused by this company in the Gulf of Mexico during spring This oil disaster will have repercussion for this company and the goal of this bacherol thesis is to show British Petroleum situation using financial indicators. On the end of this bacherol thesis will be description of my analysis of this company. Keywords: financial analysis, British Petroleum, EVA, ROA, ROE 3

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Finanční analýza společnosti British Petroleum jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne: Tomáš Fedarko 4

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing.Petru Hájkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 5

8 6. OBSAH 1. ZADÁNÍ ABSTRAKT ABSTRACT PROHLÁŠENÍ PODĚKOVÁNÍ OBSAH ÚVOD O SPOLEČNOSTI HISTORIE Počátek společnosti I.světová válka II.světová válka Druhá polovina 20. století SOUČASNOST Vlastnická struktura Majetek Hospodářské výsledky, náklady a výnosy FINANČNÍ ANALÝZA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT CASH FLOW ZLATÁ BILANČNÍ PRAVIDLA PRACOVNÍ KAPITÁL METODIKA VÝPOČTŮ ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele rentability Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ Horizontální analýza Vertikální analýza ALTMANŮV VZOREC DUPONTŮV ROZKLAD TEMPO RŮSTU FIRMY EVA WACC

9 Náklady na vlastní kapitál PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele rentability Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ Vertikální a horizontální analýza rozvahy Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ALTMANŮV VZOREC DUPONTŮV ROZKLAD TEMPO RŮSTU FIRMY EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) WACC (Weighted Average Cost of Capital) Náklady na vlastní kapitál ZÁVĚR CONCLUSION SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

10 7. ÚVOD Finanční analýza je téma, které spadá do oblasti ekonomiky podniku. S takovouto analýzou se dají zjistit silné a slabé stránky, výkonnost a dá se také použít jako jeden z nástrojů sloužících k řízení podniku. Může poskytovat informace např. investorovi, který se rozhoduje, zda nakoupit cenné papíry nebo bance při rozhodnutí o poskytnutí úvěru. Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zpracovat finanční analýzu společnosti British Petroleum, protože na jaře 2010 prošla katastrofou, kdy se vyskytla technická závada na jedné z jejích vrtných plošin s názvem Deepwater Horizon. Tato událost měla za následek požár na vrtné věži, smrt 11 dělníků a do moře vyteklo 800 milionů litrů ropy. Zdroj uvádí: Vláda USA a stovky podnikatelů a rybářů z USA podaly v průběhu roku 2010 na tuto společnost žaloby a tím mohou podle managementu British Petroleum vzniknout společnosti náklady na náhrady škod a pokuty až do výše 40 miliard USD. Společnost se poprvé ve své historii dostává do ztráty, což dokazují hospodářské výsledky za rok Do prvního čtvrtletí 2011 bylo zaplaceno americké vládě již 632 milionů USD v devíti oddělených platbách. V této bakalářské práci tedy provedu výpočty finančních ukazatelů společnosti, které by měly ukázat, jak firma na tyto skutečnosti reaguje a vyhodnocení, zda by bylo v roce 2011 pro potencionálního investora výhodné investovat do akcií této společnosti. V první části této bakalářské práce popíši společnost British Petroleum jak z historického hlediska její vývoj od prvopočátků, přes 1. a 2. světovou válku, krize na středním východě v druhé polovině 20. století, přes vývoj v 90. letech 20. století. Dále popíši, co je finanční analýza a k čemu slouží, která pravidla by měl management dodržovat a investoři, či akcionáři sledovat a které dokumenty musí být opatřeny k tomu, aby mohla být finanční analýza provedena. Graficky zpracuji vývoj některých důležitých hodnot z hlediska majetku společnosti a také těch, které budou dále použity při výpočtech finančních ukazatelů. V další části bude popsána metodika výpočtů a způsob jejich aplikace na reálná data ze společnosti, jejich popis a smysl. Některé finanční ukazatele jsou více důležité pro management společnosti a některé jsou více důležité pro vlastníky, tedy akcionáře a potencionální investory. Poté následují praktické výpočty, kde bude vše přehledně upraveno v podobě tabulek a ke všem typům výpočtů budou také mé komentáře z hlediska fungování společnosti British Petroleum a z hlediska pohledu investora. V poslední části bude mé závěrečné zhodnocení, tedy závěr, seznam obrázků, tabulek a grafů, zdroje a přílohy. Veškeré výpočty ukazatelů budou provedený v MS Excel, takže bude popsaná a prakticky aplikovaná metodika k dispozici k nahlédnutí také v počítači. Z toho bude vidět, jak je který ukazatel vypočítaný a jaké proměnné se budou používat. 8

11 Cílem této Bakalářské práce je tedy finanční analýza společnosti British Petroleum včetně grafického zpracování, která ukáže, jaké má tato společnost v současnosti finanční zdraví. Dále se pokusím nalézt v této finanční analýze fakta, jak společnost reaguje na ropnou katastrofu v Mexickém zálivu, za kterou nese zodpovědnost a jak tato skutečnost finančně společnost ovlivní. 9

12 8. O SPOLEČNOSTI 8.1 Historie Počátek společnosti První zmínky o této společnosti, nejdříve nazývané Anglo-Persian, jsou z roku 1901, kdy se vydal hledat ropu britský průzkumník George Reynolds, financovaný svým společníkem Williamem D Arcym, do tehdejší Persie tedy do dnešního Iránu. Při hledání ropy docházely finance a Williama D Arcyho tento hazard stál skoro celý jeho majetek. Díky investici ze společnosti Burmah Oil v roce 1904 byla tato expedice zachráněna a po dalších 4 letech, 26 května 1908, se v druhém průzkumném vrtu v hloubce 360 metrů podařilo najít ropu a tím měla společnost Anglo-Persian splněn její hlavní cíl nalézt ropu. O rok později se začalo obchodovat s jejími akciemi na burze v Londýně a Glasgow. Z Williama D Arcyho, který ztratil skoro vše, se stal více bohatý člověk, než si dovedl sám představit. Obrázek 1: William D Arcy, zakladatel společnosti, rok 1901 Zdroj: (2011a) Po několika měsících začala stavba ropovodu, který byl velice důležitý pro dopravu surové ropy do rafinérie, která se mezitím začala stavět na 210 km vzdáleném pobřeží Perského zálivu. To trvalo kvůli velmi obtížnému terénu a různým zpožděním několik let a v roce 1914 se společnosti do cesty postavil další problém. Měla hodně nafty, ale nebylo jí komu prodat. 10

13 Auta byla ještě hodně drahá a bylo jich málo na to, aby se s nimi dalo počítat jako s dostatečně velkým spotřebním artiklem a tehdejší zavedené společnosti v Evropě již své odběratele měly. Navíc se z ropy nedal vyrobit kvůli sirnému zápachu ani kerosin k vytápění domácností, které tvořily největší spotřebu na trhu. Musela se tedy zřídit speciální laboratoř, která tento zápach odstranila, a to trvalo několik dalších let I.světová válka Winston Churchill, který začal mít vliv v britském parlamentu, pomohl společnosti tím, že vládu přesvědčil o tom, že ve světě je již plno oblastí, které využívají ropu, a Velká Británie potřebuje mít svého vlastního dodavatele. Britská vláda se stala majoritním akcionářem společnosti a tak Winston Churchill ukončil krizi, kterou v roce 1914 tuto společnost provázela. O 8 týdnů později Německo zaútočilo na Francii a tím začala tzv. Velká válka dnes nazývaná 1. světová. Po této válce si již svět bez ropy téměř žádná vláda nedovedla představit. Ve většině domácnostech se přestalo vytápět kerosinem, který byl nahrazen elektřinou nebo plynem a tím přišla společnost o velkého odběratele, nicméně naplno začala éra automobilismu a tím začala spotřeba ropy celosvětově růst. To otevřelo společnosti Anglo-Persian dveře k expanzi i mimo Velkou Británii a její prodeje se rozšířili i na kontinentální Evropu. V roce 1920 se začaly stavět benzínové stanice s obchodní značkou British Petroleum bylo to lepší z hlediska marketingu, a již v roce 1925 měla společnost Anglo-Persian ve Velké Británii a v kontinentální Evropě přes 6000 benzínových pump. V roce 1935 se Persie přejmenovala na Irán a s tím i společnost na Anglo-Iranian. Obrázek 2: Management společnosti Anglo Persian, rok 1914 Zdroj: (2011a) 11

14 8.1.3 II.světová válka Na podzim roku 1939 vstoupila Velká Británie do 2.světové války a s ohledem na to potřebovala mít pod kontrolou všechny strategické komodity, kam se řadila také ropa. British Petroleum, Shell a další britské společnosti se zkonsolidovali do jednoho celku, označovaného jako Pool a tento celek plně podporoval britskou vládu ve válce veškerými surovinami, které měl. Jako hodně dalších společností, Anglo-Iranian ztratila ve válce mnoho, nicméně v období, kdy se celá poválečná Evropa obnovovala, tato společnost již investovala do rafinérií ve Francii, Německu, Itálii, Švýcarsku, Řecku, Skandinávii, Nizozemí a dokonce na Nový Zéland. Kvůli poválečným politickým krizím v zemích na středním východě přišla iránská část společnosti o svá práva ve společnosti Anglo-Iranian Druhá polovina 20. století S tím, jak v Iránu rostly hlasy proti britskému vlivu, podařilo se tamějšímu premiérovi přesvědčit vládu, aby znárodnila veškeré operace spojené s ropou na jejich území. Rafinérie v Iránu byla následně zavřena a její zaměstnanci opustili zemi. Vlády po celém světě navíc iránskou ropu blokovaly, takže byla ekonomika této země během tří let zruinovaná. Opětovné uvolnění legislativy v důsledku demonstrací mělo za následek, že společnost Anglo-Iranian získala 40% všech kontraktů na ropu v zemi. V roce 1954 změnila společnost název na The British Petroleum Company. Po 15 letech průzkumů nových nalezišť po celém světě, kdy se našlo jen několik slibnějších míst, byly v roce 1969 nalezeny velké zásoby na Aljašce. V roce 1971 nastala pro společnost British Petroleum krize na středním východě tím, že prezident Muammar Kaddáfí začal znárodňovat ropné operace společnosti British Petroleum v Lybii. Na základě toho začaly postupně všechny země bohaté na ropu v této oblasti oznamovat, že udělají to stejné když ne nyní, do 10 let určitě. Pro společnost British Petroleum to mělo obrovský dopad. Vývoz ropy ze středního východu se jí snížil dramaticky v roce 1975 vyvážela ze Středního východu 140 milionů tun ropy ročně a v roce 1983 to bylo už pouhých 500 tisíc tun. Naštěstí mezitím nacházela nová naleziště ropy v jiných částech světa například v již zmíněné Aljašce nebo ve Skotsku. Začaly se stavět nové ropovody, British Petroleum ve spolupráci s Atlantic Richfield postavily Trans-Aljašský ropovod, který měří 1200 km a vede zkrz celou Aljašku od severu k jihu. Při stavbě tohoto ropovodu měly velké problémy s tím, aby byla stavba co nejšetrnější k životnímu prostředí, nicméně nakonec se dokončila. Na tomto projektu pracovalo přes 28 tisíc lidí. V 2. polovině 90. let se společnost spojila s některými dalšími nadnárodními společnostmi Amoco, ARCO, Castrol s motor oils a Aral s distinctive European operation. 12

15 8.2 Současnost V současnosti se společnost British Petroleum řadí mezi tři největší energetické společnosti na světě. Mezi nejdůležitější aktivity, které tato společnost vykonává, patří těžba a zpracování ropy a zemního plynu a jejich následný prodej, zásobování a rozvoz. Vlastní nebo spoluvlastní 24 ropných rafinérii po celém světě, denní produkce ropy a ekvivalentních produktů je přes 3 miliony barelů denně, vlastní síť zahrnující 29 tisíc čerpacích stanic po celém světě, také vyrábí a prodává další petrochemické výrobky, plasty a speciální produkty. V současnosti je společnost British Petroleum největší světový dodavatel solárních systémů a po akvizici společnosti Veba/Aral v roce 2001 začala mít největší tržní podíl v Evropě. V roce 2005 přešla společnost British Petroleum z britských standardů účtování (UK GAAP) na mezinárodní účetní standardy (IFRS), sídlo společnsti je v Londýně, UK Vlastnická struktura Společnost British Petroleum je akciová společnost a k měla kusů akcií. Lze tedy uvést největší akcionáře, což jsou některé velké instituce a fondy; je to znázorněno v následujících tabulkách. Tabulka 1: Držitelé největšího počtu akcií instituce Instituce Vlastník Počet akcií v % Hodnota Podle data STATE STREET CORPORATION 38,585,158 I.23 1,704,306,428 Dec 31, 2010 FMR LLC 38,499,985 I.23 1,700,544,337 Dec 31, 2010 WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP 23,639, ,044,172,174 Dec 31, 2010 FRANKLIN RESOURCES, INC 12,790, ,972,418 Dec 31, 2010 PRICE (T.ROWE) ASSOCIATES INC 9,279, ,890,179 Dec 31, 2010 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 8,921, ,047,372 Dec 31, 2010 GATES (BILL & MELINDA) FOUNDATION 7,133, ,064,610 Dec 31, 2010 UBS AG 6,091, ,073,701 Dec 31, 2010 CITIGROUP INC. 5,936, ,217,369 Dec 31, 2010 MASON CAPITAL MANAGEMENT, LLC 5,645, ,374,146 Dec 31, 2010 Zdroj: (2011a) 13

16 Tabulka 2: Držitelé největšího počtu akcií fondy Fondy Vlastník Počet akcií v % Hodnota Podle data FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND 18,518, ,082,689 Jan 31, 2011 FRANKLIN CUSTODIAN FUNDS INCOME FUND 9,500, ,615,000 Dec 31, 2010 VANGUARD SPECIALIZED ENERGY FUND 8,895, ,936,400 Oct 31, 2010 HARTFORD CAPITAL APPRECIATION FUND 5,660, ,006,617 Dec 31, 2010 PRICE (T.ROWE) EQUITY INCOME FUND 3,876, ,202,920 Dec 31, 2010 Fidelity Series International Value Fund 3,077, ,065,190 Jan 31, 2011 VANGUARD/WINDSOR II 2,948, ,285,336 Oct 31, 2010 INVESTMENT COMPANY OF AMERICA 2,800, ,676,000 Dec 31, 2010 Fidelity Series Large Cap Value Fund 2,441, ,906,739 Jan 31, 2011 FIDELITY EQUITY INCOME FUND 2,374, ,730,094 Jan 31, 2011 Zdroj: (2011a) Majetek Zde je zpracovaný vývoj struktury aktiv společnosti British Petroleum, aby bylo znázorněno, s jak velkým majetkem společnost nakládá. Graf 1: Struktura aktiv společnosti British Petroleum Zdroj: Rozvaha British Petroleum, vlastní zpracování,www.bp.com (2011a) 14

17 8.2.3 Hospodářské výsledky, náklady a výnosy Hospodářský výsledek nebo také zisk je to nejdůležitější, co společnosti zveřejňují a na co se zaměřuje jak management firmy, tak vlastníci nebo investoři. Lze dohledat ve výkazu zisku a ztrát, kde jsem čerpal i já při zpracování následujícího grafu a také při výpočtech finančních ukazatelů ve finanční analýze. Pokud nastane situace, že akciová společnost zveřejní výsledek hospodaření za určité období a tento výsledek se nachází ve větším extrému, než bylo očekávání analytiků, může tak způsobit hromadné nákupy nebo prodeje svých akcií a tím samozřejmě výrazně změnit jejich cenu na akciovém trhu. Zisk se vypočítá jako rozdíl výnosů a nákladů, jejich vývoj je zobrazen níže. Graf 2: Zisk společnosti British Petroleum Zdroj: Výkaz zisku a ztrát British Petroleum, vlastní zpracování, (2011a) Graf 3: Náklady a výnosy společnosti British Petroleum Zdroj: Výkaz zisku a ztrát British Petroleum, vlastní zpracování, (2011a) 15

18 9. FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je proces hodnocení podniků, projektů, rozpočtů a dalších finančně propojených entit k určení jejich vhodnosti pro investování. Obvykle je finanční analýza používána ke zjištění toho, zda je účetní jednotka stabilní, solventní, likvidní nebo dostatečně zisková k určení a zda je to dobrá volba k investování. Další z klíčových oblastí finanční analýzy je extrapolace výkonnosti společnosti z minulosti do odhadů budoucí výkonnosti. Jedním z častých způsobů, jak analyzovat data, je výpočet absolutních a poměrových ukazatelů a jejich porovnání s ukazately z jiných společností nebo s vlastními ukazately z minulosti. Například, rentabilita aktiv, jako obvyklý ukazatel poskytuje informaci o tom, jak efektivně využívá společnost svůj majetek a zároveň je to měřítko ziskovosti. Tento ukazatel může být vypočítán pro několik podobných společností a porovnáván jako součást větší finanční analýzy. Pokud se zaměříme na konkrétní firmu, k provedení finanční analýzy je potřeba mít k dispozici rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou k dispozici buď v přílohách k této bakalářské práci nebo ke stažení z oficiálních stránek společnosti (v tomto případě 9.1 Rozvaha Rozvaha je výkaz, který shrnuje majetek společnosti, závazky a kapitál k určitému časovému okamžiku. Tyto tři segmenty poskytnou investorům představu o tom, co společnost vlastní a dluží, stejně tak hodnotu akcií vlastněných akcionáři. Jméno rozvaha je odvozeno od toho, že se vyrovnávají (nebo také váží ) dvě strany aktiva na jedné straně a pasiva na druhé straně. Dává to smysl: Firmy musí zaplatit za vše, co si půjčí (závazky), nebo co dostanou od akcionářů za prodej akcií (cizí kapitál). Každý z těchto tří segmentů rozvahy v sobě zahrnuje mnoho dalších účtů. Aktivní účty jako jsou například peníze, běžný účet, zásoby nebo materiál a pasivní účty - vlastní kapitál, závazky, zisky/ztráty z minulých let. V České republice se všechny účty rozvahy řídí podle účetní osnovy, kterou stanovilo Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně v opatření čj. 281/89 759/2001. Zdroj uvádí: V tomto opatření se definuje účtová osnova a postupy účtování. Druhým hlavním dokumentem je výkaz zisku a ztrát, o kterém je další odstavec. 16

19 9.2 Výkaz zisku a ztrát Tento dokument lze popsat jako finanční výkaz, který ukazuje informace o finančních výsledcích společnosti za určité účetní období. Finanční výkonnost je posuzována podle toho, jaké má společnost náklady a výnosy z provozní činnosti. Také ukazuje čistý zisk nebo ztrátu za určité účetní období, typicky fiskální rok nebo čtvrtletí. V anglicky mluvících zemích se tento dokument dělí na dvě hlavní sekce provozní a neprovozní. Pro investory či analytiky je nejdůležitější zejména ta provozní část, protože v této části jsou zveřejněny náklady a výnosy, které jsou přímým důsledkem pravidelných obchodních operací. Například, pokud podnik vyrábí rybářské potřeby, pak je provozní část výnosů a nákladů v přímé souvislosti s výrobou rybářských potřeb. V neprovozní části jsou položky výnosů a nákladů, které informují o činnostech, které nejsou přímo vázány na pravidelný provoz firmy. Například, pokud společnost vyrábějící rybářské potřeby prodá nějaké výrobní zařízení nebo továrnu, bude tato část v neprovozní části výkazu. Je to jeden ze tří hlavních výkazů další dva jsou výše zmíněná rozvaha a výkaz cash flow, o kterém je odstavec níže. 9.3 Cash flow Cash flow je v České republice definován jako účetní výkaz s názvem výkaz o peněžních tocích, který ukazuje množství hotovosti, kterou společnost generuje a používá v daném období. Cash flow se dá vypočítat na konkrétní projekt nebo na podnik jako celek a může být používán jako indikátor finanční síly společnosti. V podnikání, stejně jako v osobních financích, jsou peněžní toky nezbytné pro solventnost, tedy pro platební schopnost. Cash flow může být prezentováno jako záznam něčeho, co se stalo v minulosti, jako je prodej určitého výrobku a v rámci finanční analýzy také jako vývoj do budoucnosti. To znamená předpověď toho, jaké společnost, investor nebo analytik očekává příjmy a výdaje. Cash flow je doslova rozhodující pro přežití účetní jednotky, pouze s dostatečnou hotovostí lze zajistit, aby dostali věřitelé, zaměstnanci a jiní zaplaceno včas. Pokud společnost nemá dostatek hotovosti na podporu těchto operací, jinak řečeno je insolventní, je velmi pravděpodobné, že se blíží k bankrotu. To se dá velmi dobře predikovat tzv. Altmanovým indexem. Společnosti s dostatkem hotovosti jsou schopny ji investovat zpět do podnikání, s cílem generovat více peněz a zisku. 17

20 Pokud je k dispozici rozvaha a výkaz zisku a ztrát, cash flow se z nich dá i dopočítat, nicméně to není vše, co se sleduje při zkoumání určitého podniku. 9.4 Zlatá bilanční pravidla Při pozorování podniku a jeho ukazatelů se musí vždy sledovat tzv. zlatá bilanční pravidla, která by měla být managementem podniku dodržena za všech okolností. Těmito pravidly se rozumí obecná doporučení, kterými by se měli řídit manažeři při financování podniku, aby byla zajištěna stabilita a jeho finanční zdraví. V praktické části této práce je zhodnocení těchto tří zlatých pravidel: Zlaté pravidlo vyrovnání rizik Podle tohoto pravidla by měla v ideálním případě platit rovnost vlastního a cizího kapitálu. V lepším případě by měl vlastní kapitál být vyšší než cizí kapitál. Zlaté bilanční pravidlo Dle tohoto pravidla by se měla platit rovnost mezi dlouhodobými aktivy a vlastním kapitálem. Zlaté pravidlo financování Dlouhodobá aktiva by se měla rovnat dlouhodobým závazkům a zároveň oběžná aktiva by se měla rovnat krátkodobým závazkům. Doba držení aktiv by tedy měla být ekvivalentní k době závazků, které se k nim vztahují. S tímto pravidlem souvisí pracovní a čistý pracovní kapitál, který bude popsán v následující kapitole. 9.5 Pracovní kapitál K tomu, aby manažeři mohli sledovat, zda plní zlaté pravidlo financování, potřebují určit pracovní kapitál. Pracovní kapitál znamená výši kapitálu, která je potřebná pro oběžná aktiva. Je to část podnikového kapitálu, který je vázaný v oběžném majetku. Obecně do oběžného majetku řadíme zásoby, pohledávky a finanční oběžný majetek. V optimálním případě je výše oběžného majetku taková, aby byl plně využit investiční majetek podniku a jeho kapacity. Zároveň nesmí vznikat zbytečné náklady tím, že je oběžného majetku více než podnik skutečně potřebuje. Pracovní kapitál se dělí na pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál. Čistý pracovní kapitál = pracovní kapitál krátkodobé závazky. Pokud je čistý pracovní kapitál kladný, znamená to, že pokud by podnik splatil všechny své krátkodobé závazky, zůstanou mu ještě peníze na provoz. Z následujícího grafu je patrné, že pracovní kapitál se skládá z čistého pracovního kapitálu a závazků. Pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál a krátkodobé závazky ve společnosti British Petroleum měly tento vývoj: 18

21 Graf 4: Pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál a krátkodobé závazky v British Petroleum Pracovní kapitál vývoj Závazky Pracovní kapitál (mil. USD) Čistý pracovní kapitál (mil. USD) Zdroj: Rozvaha British Petroleum, vlastní zpracování, (2011a) 19

22 10. METODIKA VÝPOČTŮ Tato část bakalářské práce bude věnována metodám, které jsou použity v praktických výpočtech, které se nacházejí v další části práce. Vzorce v této kapitole vycházejí z knihy M. Synka (2002) Analýza poměrových ukazatelů Jedná se o nejčastěji používané výpočty, které dávají rychlý přehled o finanční situaci podniku. Ke každé skupině ukazatelů bude uveden popis a tabulka jednotlivých ukazatelů s použitou metodikou Ukazatele rentability Dříve se jednalo o vůbec nejsledovanější ukazatele, na první pohled se při pohledu na ně dá zjistit, jak si vede firma z pohledu vlastníka. Tyto ukazatele jsou často také součástí motivační složky odměn managementu. V praxi jde většinou o to, aby rentabilita byla v nejhorším případě stejná jako úroková míra, která by investici v případě vložení do komerčního bankovního subjektu zhodnotila, v lepším případě pak samozřejmě vyšší. Rentabilita tržeb Rentabilita tržeb představuje míru zisku připadající na jednotku tržeb (např. 1 dolar). Hodnota ukazatele vypovídá o tom, jak dokáže podnik generovat zisk ze svých tržeb. Rentabilita aktiv Rentabilita aktiv nám často říká, jakou aktivitu z podniku vyloučit, popřípadě na jakou aktivitu se zaměřit v budoucnu. Vyjadřuje také schopnost dosahovat zisku na základě vložených prostředků. Rentabilita vlastního kapitálu Ukazuje vztah mezi čistým ziskem a vlastním kapitálem. Pokud je tato hodnota dlouhodobě nižší než státem garantované cenné papíry nebo úrok v bance, investor bude velmi pravděpodobně investovat jinde. 20

23 Tabulka 3: Ukazatele ziskovosti Ukazatele ziskovosti Rentabilita tržeb Rentabilita aktiv Rentabilita vlastního kapitálu Metodika výpočtu čistý zisk tržby *100 čistý zisk aktiva *100 čistý zisk vlastní kapitál * Ukazatele tržní hodnoty Zde se provádějí výpočty s tržními hodnotami akcií, jde tedy o hodnocení firmy podle burzovních ukazatelů. Pro investora jsou tyto ukazatele zajímavé hlavně z hlediska návratnosti investovaných prostředků. Poměr ceny akcie k zisku (P/E) Jeden z nejpopulárnějších ukazatelů, který dává informaci o tom, kolik je ochoten investor zaplatit za zisk společnosti v určitém okamžiku. Je to poměr tržní hodnoty akcie a čistého zisku připadajícího na jednu akcii. Účetní hodnota akcie Podle této hodnoty se dá získat obraz o výkonnosti firmy v minulosti. Pokud mají tyto hodnoty rostoucí tendenci, jeví se investorům jako potencionálně zdravá společnost. Je to poměr vlastního kapitálu a počtu akcií. Čistý zisk na akcii (EPS) Informuje o velikosti zisku na jednu akcii. Akcionáře nebo investory tato informace zajímá zejména proto, že pokud ví, že dividendová politika společnosti převažuje nad politikou reinvestování, může z toho vyvodit určitý svůj závěr nebo odhad o výši nebo růstu dividend. Nicméně pořád platí, že přesnou hodnotu dividend určuje valná hromada společnosti, tudíž jí do budoucna nelze tímto ani jiným ukazatelem přesně určit. 21

24 Tabulka 4: Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele tržní hodnoty Cena akcie k zisku na akcii Účetní hodnota akcie Čistý zisk na akcii Metodika výpočtu cena akcie zisk na akcii vlastní kapitál počet akcií čistý zisk počet akcií Ukazatele likvidity Těmito ukazately zjišťujeme, jestli je společnost schopná rychle zaplatit své závazky v případě, že se dostane do neočekávaných problémů. Běžná likvidita Tento ukazatel říká, kolikrát by společnost mohla splatit své závazky, pokud by nashromáždila veškerý svůj pracovní kapitál ve formě peněz. Podle tohoto ukazatele se také dá zjistit, jestli je společnost své závazky vůbec schopna zaplatit a jestli tedy její situace směřuje například k tomu, že si bude muset vzít úvěr nebo bude muset prodat svá dlouhodobá aktiva k pokrytí těchto závazků. Rychlá likvidita Z následující tabulky lze vyčíst, že výpočet běžné likvidity a rychlé likvidity je skoro stejný, jen s tím rozdílem, že u rychlé likvidity se odečtou zásoby od oběžných aktiv. Jak již jsem popsal u běžné likvidity, tyto ukazatele vyjadřují schopnost platit své pohledávky a to je hlavní důvod, proč se u tohoto ukazatele odečítají zásoby často nejdou přeměnit rychle na peníze, a tudíž by se nedaly zaplatit pohledávky společnosti v požadovaném čase. Hodnota ukazatele bude samozřejmě díky tomu nižší, a proto bude menší i interval, kde je ukazatel v optimu. Peněžní likvidita Je to ukazatel, který nám udává schopnost ihned zaplatit závazky společnosti jen s pomocí peněz, jde tedy o nejpřísnější ukazatel, protože se do něj nezapočítává nic jiného než peníze, šeky, bankovní účty a jiné ekvivalence peněz. 22

25 Tabulka 5: Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity Běžná likvidita Rychlá likvidita Okamžitá likvidita Metodika výpočtu krátkodobá aktiva krátkodobé závazky oběžná aktiva zásoby krátkodobé závazky peníze krátkodobé závazky Ukazatele aktivity Jde o ukazatele, které vyjadřují, jak efektivně společnost investuje a jak efektivně hospodaří se svými aktivy. Obrat zásob Jak bylo popsáno v ukazateli rychlá likvidita, zásoby mohou za určitých podmínek hrát roli ve schopnosti rychle splácet závazky společnosti. Proto je velmi praktické vědět, jak rychle mění společnost svá oběžná aktiva vázaná ve formě zásob a to lze právě zjistit ukazatelem obrat zásob. V současnosti je obecně velká snaha mít obrat zásob co nejvyšší, aby byla oběžná aktiva vázána v zásobách co nejkratší dobu. S tím souvisí i logistické postupy, např. just-in-time, kdy je podle zdroje hlavním principem zajistit jednotlivé zásoby tak, aby byly k dispozici právě v ten moment, kdy mají být použity, nikoli dříve. Tím se vázanost oběžných aktiv v zásobách minimalizuje a doba obratu zásob se taktéž snižuje. Čím menší tato doba je, tím efektivněji může management společnosti řídit své sklady. Obrat pohledávek Obdobně jako obrat zásob lze vypočítat i obrat pohledávek. Opět platí, že je snaha vázat majetek podniku ve formě pohledávek co nejkratší dobu právě z důvodu, aby společnost mohla rychle platit své závazky. Obrat závazků Jestliže se obrat závazků zvyšuje, znamená to, že společnost se snaží hradit rychleji své závazky a z toho vyplývá, že musí mít k dispozici více hotovosti. 23

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více