Daňový zpravodaj. březen Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží se okamžik, kdy společnosti poprvé povinně předají finanční správě informace o transakcích se spojenými osobami. V rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 budou nově vyplňovat samostatnou přílohu k těmto transakcím. Kdo se na tento okamžik v minulosti připravil, bude mít jistě výhodnější pozici při případných diskusích se správcem daně. společnosti by měly o to lépe zvážit, jak budou informace poskytované v rámci přiznání na správce daně působit a jak je lze případně argumentačně podpořit. Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu přinášíme několik praktických informací pro vyplnění přílohy: Samostatná příloha k daňovému přiznání s názvem Přehled transakcí se spojenými osobami je dostupná na stránkách finanční správy pod odkazem. Povinnost vyplnit tuto přílohu budou mít společnosti, které v daném zdaňovacím období splnily alespoň jedno z kritérií zakládající povinnost auditu, a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou v zahraničí, nebo vykázaly ztrátu či využily investiční pobídky ve formě slevy na dani a zároveň uskutečnily transakci se spojenou osobou v zahraničí či tuzemsku. Přílohu k převodním cenám budou společnosti vyplňovat samostatně vůči každé výše zmíněné spojené osobě. Počet vyplněných příloh se tak bude rovnat počtu, se kterými poplatník uskutečnil v daném roce vnitroskupinové transakce - s výjimkou českých spojených osob, pokud poplatník nebyl ve ztrátě či neuplatnil investiční pobídky. Například nakupuje-li právnická osoba zboží od třech různých spojených osob v rámci České republiky a prodává je spojené osobě v Německu, podá jednu přílohu k daňovému přiznání za tuto německou spojenou osobu. Pokud by však tato česká právnická osoba byla ve ztrátě, musí podat celkem čtyři přílohy. České protistrany spojené osoby přitom podávat přílohu k převodním cenám nemusí, pokud samy nejsou ve ztrátě či nepobírají investiční pobídky. Minimální hranice hodnoty vykazovaných transakcí není stanovena. Povinnost vyplnit přílohu proto může založit i jednorázová nahodilá transakce malého rozsahu. Stejně tak není omezeno množství vykazovaných příloh. Tato skutečnost může znepříjemnit život poplatníkům, kteří mají velké množství obchodních partnerů ze skupiny. Definice spojené osoby pro účely převodních cen, jak je uvedena v zákoně o daních z příjmů, se liší od definice propojených osob uváděných ve zprávě o vztazích. Pro účely převodních cen jsou rozeznávány nejen kapitálově spojené osoby, ale též jinak spojené osoby. Spojenými osobami tak mohou být např. společnosti působící v rámci odlišných koncernů, ale v jejichž vedení figurují osoby blízké. 2

3 Schválení novely směrnice EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Rada Evropské unie schválila na svém zasedání dne 27. ledna 2015 novelu směrnice EU, která by měla zabránit vyhýbání se daňové povinnosti a agresivnímu daňovému plánování korporátními skupinami. Rada Evropské Unie proto rozhodla, že do směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných (tzv. parent-subsidiary directive) začlení závazné ustanovení proti jejímu zneužití. Cílem tohoto ustanovení je zabránit zneužití směrnice a zajistit větší konzistenci jejího uplatňování v různých členských státech. Dle Rady je nezbytné, aby vlády neposkytovaly benefity vyplývající z této směrnice v případech, které byly vytvořeny pouze za účelem získání daňové výhody, bez opodstatněného ekonomického zdůvodnění. Tato novela navazuje na dřívější návrh týkající se problematiky hybridních půjček, který nepřipouští aplikaci směrnice (t.j. osvobození od daně) na úrovni mateřské společnosti v případě, kdy dochází k výplatě dividendy, která je pro dceřinou společnost daňově uznatelným nákladem. Rada Evropské unie v květnu 2014 schválila rozdělení návrhu tak, aby tyto dvě oblasti (tj. obecné protizneužívací ustanovení a problematika hybridních půjček) byly řešeny odděleně. Již v červenci 2014 přijala jako první krok ustanovení, která korporátním skupinám nedovolují používat hybridní půjčky (viz výše) s cílem využití výhod ze směrnice pro dvojí nezdanění. 3 Členské státy musí obě novely směrnice implementovat do svých právních předpisů do 31. prosince 2015.

4 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Nová judikatura k odčitatelné položce Jak jsme Vás již informovali v novinkách, Krajský soud v Ostravě ( KS ) se ve svém rozhodnutí č.j. 22 Af 14/ ze dne 17. prosince 2014 vyjádřil k otázce novosti a vyjasnění technické nejistoty, které zakládají podstatu činností výzkumu a vývoje. KS vázán rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ( NSS ) č.j. 2 Afs 24/ ze dne 29. listopadu 2013 přejal argumentaci NSS, který judikoval, že odmítnutí projektu výzkumu a vývoje jen pro formální nedostatky, je výraz přepjatého formalismu, a jako takový zcela odhlíží od smyslu odčitatelné položky, kterou je podpora výzkumu a vývoje. NSS hodnotil, zda část projektu v elektronické podobě může být považována za písemnost a zda projekt musí mít ucelenou formu, nebo může být ve více dokumentech, pokud je jasně dáno, že dokumenty spolu souvisí a dohromady tvoří projektovou dokumentaci. NSS neshledal výše uvedené jako důvod pro odmítnutí projektu. Na tomto místě je však třeba poznamenat, že výše uvedený závěr nelze aplikovat beze zbytku na jakékoliv formální nedostatky. Pokud by například správce daně na základě skutkových okolností dospěl k závěru, že projekt byl schválen až v průběhu jeho realizace, nelze předpokládat, že správce daně či soud budou takové pochybení akceptovat. V tomto případě totiž nebude naplněn zákonný požadavek, aby byl projekt schválen před jeho zahájením. KS se proto musel zabývat podstatou činností, které v daném případě zahrnul daňový subjekt pod činnosti výzkumu a vývoje. Pro tento účel doplnil KS dokazování daňového subjektu o posudek znalce, který byl v předmětném oboru zapsán v seznamu znalců u příslušného krajského soudu. Z posudku znalce vyplynulo, že technologické řešení navrhnuté daňovým subjektem nebylo v posuzovaném zdaňovacím období použito v žádném známém řešení. Na základě posudku dospěl KS k závěru, že daňový subjekt nemohl zároveň dopředu předvídat, že výsledek bude jistý nebo vysoce pravděpodobný. Konečná úspěšnost zvoleného řešení přitom nic nemění na počáteční míře nejistoty. KS ve svém rozhodnutí zároveň nezpochybnil, že daňový subjekt použil k dosažení cíle fyzikálních zákonů a známých skutečností, to však při dosud neznámem aplikačním řešení nemůže vést k závěru, že výsledek bude jistý, a bude tedy postrádat ocenitelný prvek novosti. KS uzavřel, že se nejedná o pouhou inovaci a vrátil věc Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně k dalšímu řízení. Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že pokud posudek obsahuje dostatečnou míru detailu potvrzující přítomnost ocenitelného prvku novosti a nutnost překonávání technické nejistoty a je vydán znalcem v daném oboru jmenovaným soudem, neměl by správce daně bez dalšího takový posudek zpochybňovat. 4

5 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Elektronická komunikace s Českou sociálního zabezpečení - dobrovolná místo Od 1. ledna 2015 se povinnost elektronické komunikace zaměstnavatelů, OSVČ a lékařů mění na možnost. Zaměstnavatelé a OSVČ, kteří již posílají na Českou správu sociálního zabezpečení dokumenty elektronickou formou, mohou své postupy nadále zachovat, nic je k tomu ale nutit nebude, ani nebudou pokutováni za papírová podání. Daňové rezidenství v ČR trvalý pobyt Rozsudek NSS zdůraznil trvalý pobyt pro výklad daňového rezidentství Nejvyšší správní soud uvedl ve svém nedávném rozhodnutí jako jedno z důležitých kritérií pro určení daňového rezidentství v České republice volný přístup k nemovitosti, kde měl daňový poplatník registrovaný trvalý pobyt. Jednalo se o kauzu českého občana, který pracoval dlouhodobě ve Spojených arabských emirátech (SAE) na základě pracovní smlouvy s českým zaměstnavatelem. V SAE se zdržoval se svou rodinou, k České republice si ponechal minimální vazby. Soud mimo jiné zdůraznil, že poplatník měl v České republice bankovní účet, penzijní připojištění, životní pojištění, úvěr aj. Rozhodující však byla z pohledu soudu volná dostupnost bytu jeho rodičů: podle svědectví rodičů nebyl poplatník v užívání tohoto bytu nijak omezován. Dle názoru soudu lze ze skutečnosti, že si poplatník trvalý pobyt v tomto bytě neodhlásil, usuzovat na jeho úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat, tj. tento byt naplnil definici bydliště dle zákona o daních z příjmů. Poplatník tak byl českým daňovým rezidentem. Zákonem byla povinná elektronická forma zavedena již od roku 2012, nikdy však nebyla vymáhána: Česká správa sociálního zabezpečení totiž postupně stanovovala výjimky z této povinnosti. Oblast sociálního zabezpečení tak jde opačným směrem než daně, u nichž je naopak elektronizace rozšiřována (jak uvádíme v samostatném článku). Jelikož neprokázal daňové rezidentství v jiném státě, nebylo dle názoru soudu nutné přikročit k určování rezidentství podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Veškeré příjmy poplatníka proto podléhaly zdanění v České republice, s případným zohledněním zdanění ve druhém státě, k němuž však ve Spojených arabských emirátech nedošlo. Ačkoliv byl závěr soudu pravděpodobně výrazně ovlivněn fakty dané kauzy, lze z něj usuzovat silnější vztah trvalého pobytu a daňového rezidentství, než dosud vyplývalo z oficiálních výkladů. Poplatníci, kteří pobývají v zahraničí na pracovních projektech a nezdaňují své příjmy ze zahraničí v České republice jako čeští daňoví nerezidenti, by proto měli prověřit svou situaci. 5

6 Pokyn GFŘ D-22 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Dne 6. února 2015 vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ D-22. Tento pokyn nahrazuje pokyn GFŘ D-6, přičemž ho lze použít poprvé za zdaňovací období, které započalo v zdaňovacím období Znění pokynu GFŘ D-22 v zásadě vychází ze znění pokynu GFŘ D-6, přičemž jeho cílem je upravit ho v návaznosti na změny v zákoně o daních z příjmů po 1. ledna Vybrané změny v pokynu jsou následující: Osvobozeni u výplaty podílů na zisku Od roku 2014 začalo platit pravidlo, že osvobození u výplaty podílů na zisku se za splnění ostatních podmínek neuplatní, pokud je mateřská nebo dceřiná společnost osvobozena od daně z příjmů právnických osob, může si zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani ve výši 0 %. Pokyn potvrzuje pozitivní výklad, že neuplatnění osvobození od srážkové daně nebude aplikováno v případě, kdy mateřská nebo dceřiná společnost pobírá slevu na dani nebo uplatňuje odpočet od daně. Srážková daň u časového rozlišení Do pokynu je nově výslovně doplněno, že srážková daň se vedle dohadných položek neuplatní ani z účtů časového rozlišení (např. z výdajů příštích období). Daňová uznatelnost nákladů náhrada za převzetí zákaznické základny V návaznosti na nové znění občanského zákoníku od 1. ledna 2014, který upravuje náhrady za převzetí zákaznické základny, se do pokynu doplňuje, že částky těchto náhrad hrazené nájemci pronajímatelem nebo novým nájemcem jsou daňově uznatelným nákladem. O dalších změnách především v oblasti daně z příjmů fyzických osob Vás budeme informovat v některém z dalších dreportů. 6

7 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Informace Finanční správy Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo informaci, ve které vyjasňuje některé problematické oblasti v uplatnění sazby 10% od ledna tohoto roku. Blíže popisuje rozsah jednotlivých kategorií zboží, jehož prodej této sazbě podléhá, a komentuje vztah příslušných ustanovení zákona o DPH k evropské legislativě. GFŘ dále připravuje informaci k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané komodity. Měla by především ozřejmit, za jakých okolností má být aplikován limit 100 tis. Kč, od kterého je dodání vybraných komodit předmětem režimu přenesení daňové povinnosti. Rovněž by měla přinést potřebnou metodiku pro určení postupu při následných úpravách základu daně (např. při poskytnutí slev, obratových bonusů apod). Upozornění GFŘ na povinnost oznámit GFŘ opětovně upozorňuje na to, že každý plátce daně musí správci daně nahlásit své, pokud je odlišné od formálně určené adresy sídla. Skutečným sídlem je přitom místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení plátce. Skutečným sídlem je tedy v podstatě místo, kde je strategicky zajišťován reálný výkon ekonomické činnosti plátce. Ve fázi příprav je rovněž rozsáhlý pokyn k aplikaci DPH v případě transakcí s nemovitostmi. Měl by detailně popsat důsledky změn v 48 a 48a zákona o DPH (sazby DPH) a uvést, jak bude nově interpretován textově nezměněný 56 zákona o DPH (aplikace osvobození od daně). GFŘ přitom upozorňuje na to, že při nenahlášení skutečného sídla může být plátce zařazen na seznam nespolehlivých plátců a může mu být uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč. 7

8 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) NSS - 4 Afs 183/ DUZP u mank V daném případě správce daně určil u mank na zásobách jako DUZP rozvahový den. Daňový subjekt ale oponoval, že vlastní inventarizace a propočty byly prováděny teprve následně a konečné zjištění a zúčtování bylo vyhotoveno v květnu (ačkoli byl výsledek promítnut do účetnictví Rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU) zpětně k rozvahovému dni). DUZP tedy nastalo podle daňového subjektu až v květnu. NSS uvedl, že zákon o DPH považuje za rozhodné datum pro stanovení DUZP skutečně až den zjištění manka. Uvedené rozhodnutí tak může změnit dosavadní praxi při zdaňování mank na majetku. 8 C-131/13 Italmoda Společnost Italmoda nakupovala zboží a prodávala je do jiného členského státu. V rámci daného obchodního řetězce byl správcem daně konstatován podvod na DPH, nebylo přitom jasné, zda o něm společnost Italmoda věděla. V rámci tohoto případu SDEU opět připomenul, co hrozí plátci, který měl nebo mohl vědět o podvodu na DPH spáchaném jakýmkoli článkem obchodního řetězce. Kromě ztráty nároku u nakoupeného zboží je možné i neuznat osvobození pro intrakomunitární dodávky při jeho následném prodeji. Navíc může být i pořizovateli tohoto zboží v jiném členském státě znemožněn nárok na odpočet samovyměřené daně (za současné povinnosti ji odvést). C-55/14 Regie communale Luc Varenne V tomto judikátu SDEU rozhodoval, zda pronájem sportovního zařízení včetně poskytování potřebných služeb souvisejících se zajištěním jeho provozu představuje pronájem nemovitosti (jenž je a priori osvobozený), či poskytnutí jiné služby (v takovém případě by šlo o zdanitelné plnění). Soud blíže popsal podstatná kritéria pro rozhodování o charakteru plnění (bohužel vlastní rozhodnutí plně ponechal na národním soudu).

9 Převod technického zhodnocení mezi nájemci (ne)možnost uplatnit daňové odpisy a nárok daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou V dané kauze původní nájemce na základě smlouvy o cesi nájmu převedl technické zhodnocení na nového nájemce. V rozhodnutí 7 Afs 28/2013 Nejvyšší správní soud (NSS) posuzoval, zda je oprávněný odpočet DPH z plnění, které spočívalo v převodu práv souvisejících s technickým zhodnocením (zejména právo odpisování technického zhodnocení (TZ) provedeného nájemcem podle 28 odst. 3 ZDP). Daný postup byl správcem daně odmítnut s tím, že práva z TZ nelze samostatně převést, neboť TZ je součástí věci a nemůže být převáděno jinak než spolu s věcí, tj. nedošlo k uskutečnění žádného plnění, ze kterého by mohl vzniknout nárok. NSS v rámci celkové argumentace, zda vznikl nárok či nikoliv, dovozuje, že není možné, aby ukončením nájmu skončila možnost odpisy daňově uplatnit. Je logické, aby odpisy mohl uplatnit ten, kdo má po skončivším nájemci nadále nejužší vztah k nákladům, které nájemce na technické zhodnocení vynaložil. V úvahu připadají tři osoby 1) vlastník pronajaté věci, na níž bylo provedeno technické zhodnocení, 2) původní nájemce, 3) nový nájemce. Dle NSS nicméně tento vztah nemá nový nájemce, protože nevynaložil náklady na TZ, a proto nemá právo uplatňovat i související daňové odpisy. NSS nicméně současně dovodil, že pro účely DPH uvedená úplata mohla představovat úplatu za převod jiných práv, která jsou penězi ocenitelná i převoditelná, tj. opravňující k nároku. 9

10 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Další krok v elektronizaci komunikace s finanční Novela daňového řádu s účinnosti od 1. ledna 2015 zavádí obecnou povinnost elektronické formy zákonem specifikovaných podání. Tato nově zavedená povinnost se vztahuje na následující čtyři základní typy podání: řádné daňové tvrzení, dodatečné daňové tvrzení, přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů. Dotčené daňové subjekty Daňový subjekt musí splnit povinnou elektronickou formu podání, pokud má on nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo pokud má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Uznávané způsoby odeslání datové zprávy Daňový řád stanovuje povinnost odeslat uvedená podání datovou zprávu některým z následujících uznávaných způsobů: prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky, nebo prostřednictvím datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Různé podmínky pro různé daňové povinnosti Ačkoli je ustanovení 72 odst. 4 daňového řádu obecnou procesní normou, nebude podle něho postupováno ve vztahu ke všem daňovým povinnostem. Daň z příjmů z přidané hodnoty z nemovitých věcí z převodu nemovitých věcí silniční Povinná elektronická forma vybraných podání / / Následky nedodržení elektronické formy V případě nedodržení povinnosti činit stanovená podání elektronickou formou bude daňovému subjektu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve výši 2 tis. Kč. Pokud však nedodržením elektronické formy podání daňový subjekt způsobí závažné ztížení správy daní, lze tuto pokutu dále navýšit až o částku 50 tis. Kč. Pro případ porušení elektronické formy platí, že nemá-li dané podání žádné další vady, bude na něho i v případě nedodržení elektronické formy pohlíženo jako na bezvadné. V případě pochybností, zda se na Vás tato nová právní úprava také vztahuje, případně zda Vaše podání splňuje náležitosti dle nové právní úpravy, se obraťte na náš právní tým daňové litigace. 10

11 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Elektronická evidence tržeb - ministerstvo Na podnikatele se od roku 2016 chystá povinnost elektronicky evidovat veškeré přijaté platby. Evidence by se měla týkat všech plateb, přijímaných podnikajícími právnickými i fyzickými osobami. Systém by měl fungovat obdobně jako v Chorvatsku: každá přijatá platba by měla být evidována na zařízení připojeném k internetu, jehož prostřednictvím by jí byl od finančního úřadu přidělen unikátní kód. Podnikatel by měl být povinen vydat účtenku o přijaté platbě obsahující tento kód zákazníkovi, který by ji musel převzít. Evidovány nebudou bezhotovostní platby (z účtu na účet), platby z jiné než podnikatelské činnosti (ani např. z pronájmu) nebo nahodilé příjmy. Detaily technického řešení však nejsou jasné, jelikož by měly být upraveny až vyhláškou vydanou Ministerstvem financí ve druhé polovině roku. Fyzické i právnické osoby by tak měly ve vlastním zájmu sledovat další vývoj, o němž Vás budeme informovat, abyste se stihli včas připravit a vyhnout výrazným navrhovaným sankcím. 11

12 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Den daňové svobody letos připadne Praha, 16. února 2015 Daňoví poplatníci v ČR letos přestanou pracovat pouze na odvod daní pro stát o tři dny dříve, než tomu bylo před rokem. Tzv. den daňové svobody v letošním roce připadne podle společnosti Deloitte Přibližně stejnou dobu jako daňoví poplatníci v ČR budou letos odvádět daně pro stát také daňoví poplatníci ve Slovinsku, Německu, Holandsku či Portugalsku. Nejméně dnů na odvod daní pro stát připadne na poplatníky v Litvě a ve Švýcarsku. Nejvíce dnů na odvod daní pracují naopak poplatnící v Belgie a v Lucembursku. V letošním roce došlo k několika důležitým změnám daňového systému. Zvýšila se například sleva na dani na druhé a další dítě, vyšší je limit pro slevu na dani ve výši prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení nebo se vrací sleva na dani na poplatníka pro pracující důchodce. Nově byly zavedeny limity pro 60% a 80% výdajové paušály pro výpočet daně z příjmu OSVČ. Na straně nepřímých daní je zásadní změnou zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent aplikované na léky, knihy, hudebniny a dětskou výživu. Změny v daňové oblasti by měly letos snížit složenou daňovou kvótu na 33,6 procenta HDP z loňských 34 procent. Den daňové svobody budeme moci oslavit o tři dny dříve, jeho datum v letošním roce připadá, řekl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte Daňový systém v ČR je z hlediska své struktury podobný ostatním daňovým systémům v EU. Podle našeho nedávného průzkumu je však v České republice poměrně pesimisticky vnímána daňová jistota, tedy schopnost stanovit, jak vysoké daně a v jakém členění bude poplatník v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu ze své podnikatelské činnosti povinen platit. Daňovým poplatníkům přitom nejvíce vadí časté změny v daňové legislativě a nejednoznačnost a náhlé zvraty stanovisek daňové správy, upřesnila Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte. Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu dne daňové svobody rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu. 12

13 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát a kdy přesně nastane den daňové svobody Země Počet dnů Den daňové svobody Litva dubna 2015 Švýcarsko května 2015 Bulharsko května 2015 Lotyšsko května 2015 Polsko května 2015 Slovensko května 2015 Kypr května 2015 Španělsko června 2015 Velká Británie června 2015 Irsko června 2015 Malta června 2015 Chorvatsko června 2015 Slovinsko června 2015 Německo června 2015 Holandsko června 2015 Česká republika června 2015 Portugalsko června 2015 Řecko července 2015 Maďarsko července 2015 Švédsko července 2015 Rakousko července 2015 Finsko července 2015 Itálie července 2015 Francie července 2015 Dánsko července 2015 Belgie srpna 2015 Lucembursko září Litva Švýcarsko Bulharsko Lotyšsko Polsko Slovensko Kypr Španělsko Velká Británie Irsko Malta Chorvatsko Slovinsko Německo Holandsko Česká republika Portugalsko Řecko Maďarsko Švédsko Rakousko Finsko Itálie Francie Dánsko Lucembursko Belgie 13

14 Daňové povinnosti Březen 2015 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015 podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2014 čtvrtek 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 13. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za únor 2015, papírová forma pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele úterý 17. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za únor 2015, elektronická forma pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 25. daň z přidané hodnoty energetické daně spotřební daň daňové přiznání a daň za únor 2015 souhrnné hlášení za únor 2015 výpis z evidence za únor 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015 daňové přiznání za únor 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok) pátek 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor

15 Duben 2015 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou středa 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015 Intrastat podání výkazů pro Intrastat za březen 2015, papírová forma pátek 17. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za březen 2015, elektronická forma pondělí 20. daň z přidané hodnoty daň z příjmů odvod z loterií a jiných podobných her pojistné daňové přiznání a daň k MOSS měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření pátek 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 27. daň z přidané hodnoty energetické daně spotřební daň Zdroj: daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za daňové přiznání za daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) čtvrtek 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 15

16 daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011 Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 14.12.2011 Daň z příjmů 339/14.09.11

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více