Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?"

Transkript

1 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové úlevy poskytované v souvislosti s povodní Novinky v oblasti FATCA Návrh na zvýšení základu daně z příjmů u velkých subjektů Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Daňové povinnosti na červenec a srpen 2013 Koordinační výbor - Nepřímé bonusy za odběr zboží vyplácené ze zahraničí

2 Aktuality Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dne oznámily zahájení pomoci malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní. V rámci povodňové pomoci je navrženo pět opatření. Malým firmám (firmám do 50 zaměstnanců a živnostníkům), kterým vznikla v důsledku povodně v roce 2013 škoda minimálně 40 tisíc Kč, je určena dotace na obnovu zničeného majetku. Dotace je určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Výše dotace může činit až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku. Dotace je poskytována až do výše 300 tis. Kč, maximálně však do limitu podpory dle Nařízení de minimis. Druhým navrženým opatřením je zvýhodnění úvěrů. Toto opatření doplňuje úvěry o možnost získání příspěvku k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní. Příspěvky budou poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání k zaručovanému úvěru ve výši 10 % z vyčerpaného úvěru. Celkem bude na tyto příspěvky vyčleněno 50 mil. Kč. Dále může být malému či střednímu podnikateli poskytnuta záruka k bankovnímu úvěru na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku. Záruka může být poskytnuta až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu max. 6 let. Zaručovány mohou být úvěry do výše 20 mil. Kč. Čtvrtým opatřením jsou zvýhodněné podmínky exportérům. Česká exportní banka (ČEB) bude vycházet vstříc požadavkům na prodlužování záruk a požadavkům na prodloužení období čerpání. Dále bude mírněji posuzovat žádosti exportérů o uvolnění peněžních prostředků na vázaných účtech u ČEB nebo poskytovat nové úvěry exportérům ve zrychleném procesu. Daňové úlevy poskytované v souvislosti s povodní Ministr financí ČR zveřejnil v polovině června letošního roku rozhodnutí obsahující daňové úlevy pro subjekty postižené povodní. Rozhodnutím je promíjena úhrada daně z příjmů ve výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka v důsledku povodně za zdaňovací období roku Skutečnou škodou na majetku se rozumí škoda materiální povahy, tj. zničení nebo poškození majetku poplatníka způsobené v důsledku mimořádné události, která bude doložena posudkem pojišťovny nebo znalce. Nejedná se například o ušlý zisk. Výše škody musí být určena posudkem pojišťovny nebo znalce, který bude předložen správci daně současně s podáním daňového přiznání k dani z příjmů. Tato úleva je poskytnuta jak právnickým osobám, tak i občanům s příjmy z podnikání ( 7 ZDP) a z pronájmu ( 9 ZDP). Pokud by byl zničený majetek používaný k podnikatelské činnosti pouze zčásti, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné výši. Dále ministr financí prominul daňovým subjektům postiženým povodní sankce (úrok z prodlení či úrok z posečkání daně) vzniklé v důsledku pozdní úhrady daně z příjmů právnických a fyzických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu a poplatník uhradí tuto daň do 31. října 2013 (např. daň z příjmů za rok 2012 splatná 1. července 2013). Pokud by chtěl poplatník využít tento typ úlevy, musí podat správci daně žádost o posečkání a správce daně každý takovýto případ individuálně prošetří; o posečkání daně lze požádat i zpětně a žádost bude zproštěna povinnosti úhrady správního poplatku. Úleva se ale nevztahuje na příslušenství vzniklé v důsledku opožděné platby záloh ze závislé činnosti a funkčních požitků a srážkové daně. Třetím typem daňové úlevy je prominutí daňových sankcí za pozdní úhradu zálohy na daň z příjmů fyzických osob splatných od vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013 tento typ podpory tedy není určen pro právnické osoby. Také v tomto případě lze doporučit podání žádosti o stanovení záloh v nižší výši, popř. o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni Vám blíže vysvětlit detailnější podmínky rozsahu dostupné pomoci a daňových úlev, včetně zpracování příslušné dokumentace. Posledním opatřením je úleva s platbou daní. Je navrženo zrušení povinnosti platit zálohy na daň roku 2013 i u těch společností, u kterých nedojde k plnému prominutí daně. 02

3 Přímé daně Nepřímé daně Novinky v oblasti FATCA Dne 22. května 2013 odeslalo Ministerstvo financí ČR oficiální oznámení americkému správci daně (IRS), kterým vyjádřilo zájem jednat o uzavření mezivládní dohody o výměně informací mezi Českou Republikou a Spojenými státy (IGA) v návaznosti na americkou legislativu FATCA. Dohoda by měla vycházet z modelové verze Model 1 IGA. Ministerstvo financí věří, že dohodu se podaří uzavřít před koncem roku V takovém případě by se dotčené finanční instituce mohly registrovat u IRS a začít řádně plnit oznamovací povinnosti prostřednictvím určeného úřadu v České republice, který bude následně hromadně zasílat informace do USA, aniž by byly v rozporu s požadavky lokální legislativy. Před registrací by měla každá finanční instituce detailně prověřit svůj status z pohledu FATCA a vyhodnotit, zda je pro ni oznamovací povinnost dle FATCA relevantní či ne. Primárně se FATCA týká všech finančních institucí, které zhodnocují peníze svých klientů, nicméně potřeba zjistit svůj FATCA status se nevyhne žádné finanční instituci. Jednání s IRS probíhají intenzivně i v zahraničí. Německo a Japonsko jsou dalšími zeměmi, které uzavřely mezivládní dohodu IGA se Spojenými státy, čímž vzrostl celkový počet uzavřených dohod na devět. Německá dohoda vychází z Modelu 1, zatímco japonská z Modelu 2 (obdobně jako švýcarská). Model 2 se primárně liší tím, že ukládá povinnost jednotlivým finančním institucím zasílat informace do USA napřímo a nikoliv přes lokální úřad jakožto prostředníka pro sběr a hromadné zasílání dat americkému správci daně. V případě využití Modelu 2 se daná země zavazuje, že vytvoří takové podmínky, aby se při poskytování informací do USA finanční instituce nedostaly do rozporu s lokální legislativou např. v oblasti ochrany osobních dat. Nicméně švýcarská dohoda IGA neprošla prvním kolem tamního ratifikačního procesu v parlamentu a je tedy otázkou, zda Švýcarsko dohodu nakonec skutečně uzavře. Návrh na zvýšení základu daně z příjmů u velkých subjektů Skupinou poslanců byl předložen návrh novely zákona o daních z příjmů, dle které by se navyšoval základ daně o 5% nákladů u poplatníků s významnou tržní silou (subjekty s významnou tržnou silou jsou dle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle odběratelé, jejichž obrat přesáhne 5 mld. Kč, resp. je vůči dodavateli v takovém vztahu, že se na něm dodavatel ohledně možnosti dodávat zboží stává závislým a to s ohledem na strukturu trhu, překážky vstupu na trh atd.), a to za podmínky, pokud tyto náklady vznikly na základě dodávek od subjektů, které nejsou malými a středními podniky. Návrh zákona tím znevýhodňuje u poplatníků s významnou tržní silou spolupráci s jinými subjekty, než jsou malé a střední podniky. Jeho schválení a praktická aplikace by v realitě znamenala, že subjekty s významnou tržní silou by musely evidovat, od jakých subjektů bylo každé konkrétní plnění poskytnuto a ve vztahu k souvisejícím nákladům pak zvýšit základ daně z příjmů o 5% z částky těchto nákladů. Výše uvedený návrh zákona by měl být na pořadu jednání vlády. O dalším vývoji, zejména pak v případě přijetí návrhu, Vás budeme dále informovat. Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci zveřejněné na webových stránkách Finanční správy přináší sjednocující výklad týkající se 55 zákona o DPH. Ten byl k 1. lednu 2013 novelizován a doznal změn, jejichž dosah by bez dalšího vyjasnění nemusel být zcela zřejmý. Informace GFŘ kromě popisu činností dle 55 zákona o DPH (ve smyslu DPH EU Směrnice a ustálené judikatury SDEU) ilustruje určení režimu DPH na několika praktických příkladech. Německo zároveň uzavřelo samostatné memorandum vysvětlující blíže terminologii IGA v německém prostředí. Obdobně Velká Británie a Švýcarsko, které podepsaly IGA se Spojenými státy před několika měsíci, zveřejnily svou lokální regulaci pro lepší porozumění a implementaci FATCA. 03

4 Nepřímé daně Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) C-169/12 TNT Express Worldwide Dle polské právní úpravy je v určitých případech možné přiznat DPH na výstupu až v okamžiku skutečného uhrazení odběratelem. Nicméně u určitých typů služeb vzniká přiznat DPH na výstupu nejpozději 30 dnů po jejich poskytnutí. SDEU řešil, zda je taková úprava v souladu s EU DPH Směrnicí a dovodil, že nikoli. Svými komentáři SDEU nepřímo poukázal i na to, že český zákon o DPH pravděpodobně obsahuje hned několik chybných pravidel pro stanovení DUZP. C-191/12 Alakor Dle maďarské právní úpravy byl nárok na odpočet daně na vstupu uznán těm plátcům, kterým byly příslušné výdaje částečně dotovány z veřejné podpory, pouze do výše DPH vztahující se k nedotované části. Neodpočitatelná část DPH byla považována za způsobilý výdaj projektu, tj. byla proplacena poskytovatelem dotace. Společnost Alakor se domáhala plného nároku na odpočet DPH. Poukazovala na rozpor s právem EU, pokud dochází k jakémukoli krácení odpočtu DPH z dotovaných výdajů sloužících výhradně jen ke zdanitelné ekonomické činnosti. Tento rozpor skutečně z předchozí judikatury SDEU vyplývá. Soudní dvůr však v případu společnosti Alakor dovodil, že pokud plátce získal odpovídající kompenzaci neuznaného odpočtu daně ve formě přijaté dotace, došlo prakticky ke zhojení rozporu s právem EU. C-651/11 X BV Společnosti, které dohromady držely 100% podíl na své dceřiné společnosti, své podíly prodaly jedinému nabyvateli. Společnost X, která držela podíl ve výši 30% a poskytovala dané dceřiné společnosti manažerské služby, považovala s odvoláním na předchozí judikaturu SDEU (konkrétně šlo o případ C-29/08 AB SKF) převod podílu za převod části podniku. Ten není předmětem DPH, nicméně u nákladů souvisejících s převodem existuje nárok na odpočet daně na vstupu. Společnost X tak u nákladů na služby související s převodem podílů nárok na odpočet daně uplatnila. Finanční úřad však byl toho názoru, že převod podílu představuje plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně. SDEU se pokusil svou předchozí judikaturu korigovat a blíže vysvětlit, nicméně ponechal další prostor pro pochybnosti, neboť jeho nejnovější rozsudek lze vyložit různě. Judikát velmi pravděpodobně potvrzuje, že převod obchodního podílu může být převodem části podniku, pokud jsou společně s podílem převáděna aktiva umožňující nabyvateli pokračovat ve vykonávání ekonomické činnosti (poskytování manažerských služeb). Jde ale o převod podniku tvořeného aktivy mateřské společnosti. Dále se SDEU v judikátu pravděpodobně přiklání k tomu, že převod podílu na dceřiné společnosti nelze v žádném případě chápat jako převod části podniku tvořeného aktivy vlastněnými dceřinou společností (judikát však obsahuje i nejasné pasáže, z nichž lze alternativně usuzovat, že dle SDEU záleží na velikosti podílu; přitom 30% podíl je nedostatečný). Koordinační výbor - Nepřímé bonusy za odběr zboží vyplácené ze zahraničí V rámci Koordinačního výboru Finanční správy a Komory daňových poradců ČR byla projednávána problematika obratových bonusů, tj. zda částky vyplácené na účet odběratele za to, že odebral předem sjednané minimální množství zboží od svého českého dodavatele, mají vliv na nárok na odpočet daně u odběratele. Generálním finančním ředitelstvím byl vyjádřen názor, že nárok na odpočet by měl být u odběratele opraven a že toto platí i tehdy, pokud jsou dané částky vyplácené nikoli přímo českým dodavatelem, ale třetí osobou, která je usazena mimo Českou republiku a zboží původně intrakomunitárně dodala českému dodavateli. Příspěvek nebyl doposud uzavřen. 04

5 Příloha Daňové povinnosti Červenec 2013 Srpen 2013 pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce středa 10.. spotřební daň splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. pondělí 22. čtvrtek 25. intrastat daň silniční daň z příjmů pojistné odvod z loterií a jiných spotřební daň daň z přidané hodnoty podání výkazů pro intrastat za červen 2013 záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 splatnost zálohy na důchodové spoření podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2013 splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen pátek 9. spotřební daň splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) středa 14. Intrastat podání výkazů pro intrastat za červenec 2013 úterý 20. pondělí 26 daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červenec 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za červenec souhrnné hlášení za červenec výpis z evidence za červenec daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013 středa 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013 Zdroj: 05

6 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Dotace CZ investiční pobídky: Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Luděk Hanáček Antonín Weber Patrik Filusz Dotace SK Martin Rybar (2) Tomáš Klíma Šárka Adamečková Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více