Daňový zpravodaj. únor Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých společností s ručením omezeným, kteří jsou daňovými nerezidenty České republiky. Od ledna 2014 jsou jednatelé díky novému občanskému zákoníku posuzováni jako členové statutárního orgánu, nikoliv jako statutární orgán. Zákon o z příjmů ve znění roku 2014 bohužel na tuto změnu nezareagoval a stále při zdaňování příjmů fyzických osob rozlišoval mezi členy orgánu a orgánem právnické osoby. U českých daňových rezidentů neměl tento rozpor žádné dopady, protože příjmy obou byly zdaňovány zálohovou daní z příjmů ze závislé činnosti. Pro daňové nerezidenty byl však stanoven rozdílný přístup: zatímco příjmy členů orgánů podléhaly zdanění srážkovou daní (u rezidentů vybraných států sazbou 35 %, u ostatních 15 %), příjmy orgánu právnické osoby byly zdaňovány zálohovou daní (15 %, se solidárním zvýšením 7 % při vyšších příjmech). Od roku 2015 bylo novelou zákona o z příjmů upřesněno, že příjmy jednatele jsou zdaňovány jako příjmy člena orgánu právnické osoby, stále však nebylo jasné, jaký postup byl správný v roce 2014 a zda nebude jiný přístup sankcionován. Na základě podnětu Komory daňových poradců ČR potvrdilo Generální finanční ředitelství, že i v roce 2014 měli být pro daňové účely jednatelé posuzováni jako členové orgánu právnické osoby, tj. u daňových nerezidentů měla být z jejich příjmů odvedena srážková daň. Kvůli nejasnému výkladu legislativy však finanční správa nebude pro rok 2014 rozporovat ani opačný postup. Pokud tedy odváděly z příjmů jednatelů nerezidentů v roce 2014 zálohovou daň, nehrozí jim žádné sankce. Od ledna 2015 je však nutné uplatňovat srážkovou daň. 2

3 BEPS Akční bod 4 Vydání ohledně odčitatelnosti úrokových V rámci svého akčního plánu, jenž se zabývá narušováním daňových základů a přesouváním zisku do jiných zemí (base erosion and profit shifting BEPS), vydala organizace OECD dne 18. prosince 2014 pracovní verzi diskuzního materiálu, jenž souvisí s Akcí 4 a týká se odčitatelnosti úrokových a ekonomicky ekvivalentních plateb financování. Podoba Oznámení FATCA Pracovní verze diskuzního materiálu nastiňuje tři hlavní možnosti, jak k problematice nezdanění prostřednictvím odpočtu úroků přistupovat. Rovněž uvádí, jakým způsobem Akce 4 doplňuje ostatní opatření BEPS, jako jsou například návrhy tzv. hybridních ujednání (hybrid mismatch proposals) v rámci Akce 2 a návrhy týkající se ovládaných zahraničních společností (CFC). 3 Vydané informace Finanční správa zveřejnila na svém portálu bližší informace ke způsobu zasílání informací českými finančními institucemi správci daně pro účely FATCA. Jak jsme již informovali dříve, prováděcím zákonem k mezivládní dohodě FATCA mezi ČR a USA je zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní ( zákon FATCA ), který byl schválen v prosinci České finanční instituce budou informace o finančních účtech některých svých klientů, požadované zákonem FATCA, zasílat do USA prostřednictvím českého správce daně formou Oznámení. Příslušným úřadem v této věci byl stanoven Specializovaný finanční úřad ( SFÚ ). Nejzazším termínem pro odeslání prvního Oznámení za data k 31. prosinci 2014 je 30. červen Finanční správa se v textu zveřejněném na svém portále zabývá procesními náležitostmi ke správnému vyplnění Oznámení. V rámci Oznámení jsou finanční instituce mimo jiné povinny uvést své identifikační číslo Global Intermediary Identification Number ( GIIN ), které jim bylo přiděleno americkým správcem daně, přičemž přidělené GIIN jsou finanční instituce povinny nahlásit SFÚ do 15ti dní od jeho obdržení. Oznámení FATCA o finančních účtech bude možno učinit pouze elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na stránkách daňového portálu české finanční správy, a to za použití elektronického podpisu nebo prostřednictvím datové schránky. Samotný formulář EPO bude obsahovat pouze základní identifikační údaje a prohlášení, že příslušná finanční instituce splňuje požadavky FATCA. Vlastní data Oznámení budou přílohou formuláře v podobě.xml souboru, jehož struktura byla zveřejněna americkým správcem daně. V případě porušení registrační, prověřovací a oznamovací povinnosti dle zákona FATCA může správce daně udělit daňovému subjektu pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, jejíž maximální hodnota byla novelou daňového řádu od roku 2015 stanovena na 500 tis. Kč. Více informací naleznete zde.

4 Harmonizace automatické výměny Rada EU schválila 9. prosince 2014 směrnici č. 2014/107/EU, kterou se mění působnost předchozí směrnice 2011/16/EU v oblasti výměny informací pro daňové účely. Jedním z hlavních důvodů této změny je rozšíření automatické výměny informací o finančních účtech na úrovni EU jako reakce na vznikající bilaterální dohody členských států EU a USA pro účely FATCA a uzavření multilaterální dohody k implementaci Common Reporting Standard. Na základě článku 19 původní směrnice totiž platí, že pokud členský stát nabízí nějaké členské zemi spolupráci širší, než jakou stanoví tato směrnice, nesmí odmítnout poskytnutí takovéto širší spolupráce kterémukoli jinému členskému státu. Tím, že se zakotví širší výměna informací na úrovni unijního práva, odpadne členským státům případná povinnost mezi sebou uzavírat další smlouvy. Rozšíření směrnice zejména reflektuje celosvětový trend boje proti daňovým únikům, který byl v návaznosti na FATCA na úrovni OECD formalizován prostřednictvím globálního modelu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech, schváleného v první polovině roku 2014 ( Common Reporting Standard ). Cílem tohoto jednotného standardu pro oznamování je mimo jiné předcházet situaci, kdy by v každé zemi existoval jiný komplexní soubor pravidel. Výhodou standardizace v multilaterálním kontextu je tedy nejen zjednodušení procesu sběru a výměny informací a zvýšení celkové efektivity, ale také menší finanční zátěž pro daňové správy i finanční instituce. Uvedená směrnice EU ve své podstatě přímo zavádí v jednotlivých členských státech EU Common Reporting Standard s první výměnou informací za období roku 2016 v roce Vydané informace

5 Vydané informace Počátkem ledna byla na internetových stránkách vydána informace souhrnně popisující stav a dopady posledních novel zákona o DPH. Účelem tohoto materiálu není řešit nejasné záležitosti, ale pouze přinést základní přehled o okruzích změn. Jednou ze změn v zákoně o DPH je rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, a to od dubna 2015 (v případě cukrové řepy od září 2015). Finanční správa v této souvislosti informovala v samostatné tiskové zprávě, že u Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podávaného spolu s daňovým přiznáním budou používány nové kódy dodávek (kódy příslušné vždy určitému typu komodity). Další samostatná informace se týká elektronického podávání. Mimo jiné, tato informace připouští, že DPH přiznání a souhrnná hlášení lze podat prostřednictvím aplikace EPO bez zaručeného elektronického podpisu (případně bez jiné zaručené identifikace), pokud dojde v příslušné lhůtě k jejich potvrzení (např. podáním podepsaného tiskopisu). 5 Vydané informace Připravované informace Finanční správa připravuje informaci k aplikaci druhé snížené sazby DPH ve výši 10%. Tato informace by měla blíže popisovat kritéria zboží, která bude potřeba splňovat pro uplatnění sazby 10%. Jako problematické se jeví vymezení bezlepkových potravin a dětské výživy, nejasná je také povinnost značení těchto potravin. Pokyn by měl blíže objasnit, jaké publikace jsou knihou, která by měla podléhat 10% sazbě DPH, a jaké již nikoli. Rádi bychom Vás dále informovali, že Finanční správa pracuje na rozsáhlém pokynu k aplikaci DPH v případě transakcemi s nemovitostmi. Tento pokyn je zcela zásadní, protože bez něj je jen velmi obtížné interpretovat příslušná ustanovení zákona o DPH a aplikovat správnou sazbu daně (případně osvobození od daně).

6 Vydané informace Rozhodnutí NSS 9 Afs Daňový subjekt neúspěšně požadoval před správcem daně provedení opravy DPH dle 44 zákona o DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci. Dle správce daně tyto nesplňovaly základní podmínku pro provedení opravy, neboť vznikly ve lhůtě kratší než šest měsíců před rozhodnutím soudu o insolvenci. Podle názoru správce daně (zveřejněném dokonce na internetových stránkách ) zákon o DPH vyžaduje, aby šlo o starší než šest měsíců. Rozhodnutí SDEU ve věci V daném judikátu SEDU potvrzuje, že nárok na odpočet daně, kterou plátce samovyměřil při intrakomunitárním pořízení zboží, nelze zamítnout z důvodu nesplnění určitých evidenčních povinností (nedoplnění údajů na doklad, neuvedení dokladu v záznamní evidenci apod.), pokud je pořízené zboží plátcem použito pro účely zdanitelných plnění. NSS dovodil, že obrat uvedený v 44 zákona o DPH vznikly nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o insolvenci má pro účely daného ustanovení znamenat, že mají vzniknout ve lhůtě kratší, než šest měsíců před rozhodnutím soudu o insolvenci. Uvedené rozhodnutí může změnit dosavadní postup prosazovaný Finanční správou při opravách daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci. V minulosti přitom zákon o DPH stanovoval určitá kritéria, při jejichž nesplnění byl odmítán nárok na odpočet daně (povinnost doplnění určitých údajů na daňový doklad nebo do záznamní evidence). Uvedené rozhodnutí tak může přinést potřebné argumenty těm plátcům, u nichž správce daně nároky na odpočet daně z výše uvedených důvodů zpochybnil. 6

7 Novinky v zákoně o spotřebních Vydané informace S účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o spotřebních, které s sebou přinesla řadu změn. Cílem novely je snaha státu předejít daňovým únikům. Největší změny se týkají tzv. povolovacího řízení, kde je upraveno vydání povolení např. pro provozovatele daňového skladu, oprávněného příjemce, atd. Jedné se o povolení dle 13, 20, 22, 23, 33a, 36, 60a, 134g, 134r a souvisejících ustanovení dosavadního textu zákona o spotřebních. Správce daně nově posuzuje ekonomickou stabilitu daňového subjektu, která je jedním z kritérií pro vydání povolení. Návrh na vydání povolení lze nově podávat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Nové podmínky povolovacího řízení musí splnit i držitelé stávajících povolení. Lhůta pro splnění nových podmínek je 6 měsíců od data účinnosti novely, tj. do 30. června Novela zvýšila zajištění daně z minerálních olejů ze stávajících 100 mil. Kč na 1,5 mld. Kč. Provozovatel skladu minerálních olejů je tak povinen do 60ti dnů od nabytí účinnosti novely (tj. do 2. března 2015) navýšit zajištění spotřební daně složením nebo převedením finančních prostředků na účet správce daně, nebo finanční zárukou, kterou přijal správce daně. Do zákona je nově vložena definovaná sedmá část zákona Sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji, která definuje, co je považováno za zvláštní minerální olej a zavádí zvláštní registr osob, do kterého jsou povinni se zapsat výrobci, distributoři a koneční spotřebitelé těchto olejů, kteří je nabývají volně ložené nebo umístěné v baleních přesahující 220 l. K přihlášení se do registru mají osoby 3 měsíce od data účinnosti novely. Další změny se týkající evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků či správních deliktů. Již od 1. prosince 2014 je účinná novela, kterou se změnila sazba spotřební daně u tabákových výrobků. V souvislosti s tím byla upravena ustanovení týkající se objednávání a odběru tabákových výrobků. Zároveň se zákonem o spotřebních jsou novelizovány i další zákony, které mají na plátce spotřební daně vliv, jedná se zejména o zákon o lihu, zákon o správních poplatcích, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákon o povinném značení lihu, v němž je dílčím způsobem upravováno nastavení kaucí pro osoby, které jsou povinné značit líh. 7

8 Daňové povinnosti Únor 2015 Vydané informace pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014 daň z nemovitých věcí biopaliva daň silniční daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015 hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daňové přiznání a daň za rok 2014 pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2014 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně úterý 17. intrastat podání výkazů pro intrastat za leden 2015 pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků úterý 24. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu) středa 25. spotřební daň daňové přiznání za leden 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání a daň za leden 2015 souhrnné hlášení za leden 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden

9 Březen 2015 Vydané informace pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015 podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2014 čtvrtek 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 13. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za únor 2015, papírová forma pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele úterý 17. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za únor 2015, elektronická forma pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 25. daň z přidané hodnoty energetické daně spotřební daň Zdroj: daňové přiznání a daň za souhrnné hlášení za výpis z evidence za daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za daňové přiznání za daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) pátek 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 9

10 Vydané informace Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Komunikace s ČSSZ nic se Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla prodloužit zaměstnavatelům o další rok výjimku z povinné elektronické komunikace, přestože

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více