Daňový zpravodaj. duben Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze elektronicky, pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo pokud má daňový subjekt povinný audit. V těchto případech je zároveň povinné, aby podání včetně povinných příloh bylo učiněno ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Tuto informaci potvrdila finanční správa ve své zprávě, kterou uveřejnila na svých webových stránkách. Povinnou součástí podání jsou mimo jiné vybrané účetní údaje. Elektronický formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob zveřejněný finanční správou ve své struktuře (EPO) obsahuje rovněž předdefinované přílohy týkající se vybraných účetních údajů (např. rozvaha, výkaz zisků a ztrát). Z výše uvedeného vyplývá, že bude nově nutné vybrané účetní údaje vyplnit přímo v aplikaci EPO. Nebude tedy postupováno v souladu se zákonem, pokud bude v aplikaci EPO přiložen pouze například opis účetní závěrky s podpisem statutárního orgánu ve formátu pdf nebo pokud bude účetní závěrka zaslána v papírové podobě na finanční úřad. V případě povinného opisu samotné přílohy účetní závěrky bude možné v aplikaci EPO přiložit samostatný soubor typu.doc,.xls,.pdf,.jpg,.txt nebo.rtf. Jestliže by podání přiznání včetně příloh nebylo podáno elektronicky (tj. např. písemně), ačkoliv mělo být tímto způsobem podáno, vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu ve výši 2 tis. Kč, která může být zvýšena až o 50 tis. Kč, pokud tímto způsobem dojde k závažnému ztížení správy daní. Pokud daňový subjekt nedodrží pouze předepsaný formát (tj. např. místo přílohy v xml, přiloží pdf), správce daně vyzve k odstranění této vady podání a v případě nedoložení takové přílohy v požadovaném formátu ve výzvou stanovené lhůtě bude podané přiznání považováno za neúčinné. 2

3 Nový pokyn pro uplatňování V návaznosti na rozsáhlé změny zákona o z příjmů od roku 2014 vydalo Generální finanční ředitelství aktualizovaný pokyn k jednotnému uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o z příjmů ( ZDP ), tentokrát pod číslem D-22 (dříve obdobnou roli plnily pokyny D-300 a GFŘ-D-6). Kromě terminologických úprav vycházejících z nového občanského zákoníku bylo nutné upravit některé nové instituty, například právo stavby (stavební plat za jeho poskytnutí je považován za příjem podle 10 ZDP), služebnost (považovaná za bezúplatné plnění, není-li výslovně sjednáno jinak) či úroky ze složené jistoty (považované za příjmy podle 10). Se zahrnutím daně darovací do ZDP souvisí nová úprava bezúročných zápůjček a výpůjček. Jelikož pro rok 2014 ZDP jednoznačně nestanovil postup pro jejich daňové dopady při poskytnutí zaměstnavatelem v souvislosti se závislou činností, upřesňuje pokyn, že pro rok 2014 není bezúročná zápůjčka poskytnutá v souvislosti se závislou činností předmětem daně. Naopak výpůjčky od zaměstnavatele výslovně do předmětu daně zahrnuje, a to v ocenění podle předmětu výpůjčky: automobil v hodnotě 1 % z pořizovací ceny za každý měsíc, ostatní ve výši ceny obvyklé. U bezúročných zápůjček v roce 2015 pak pokyn podrobně popisuje způsob výpočtu obvyklého úroku. Další nejasnost z roku 2014 spočívající ve vztahu tzv. časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně a hodnotového testu (100 tis. Kč) vykládá pokyn tak, že v roce 2014 se hodnotový test uplatňuje až na příjmy neosvobozené podle časového testu, zatímco od roku 2015 jsou oba testy postavené naroveň. Pokyn dále řeší daňové posouzení příjmů z podnikání bez příslušného oprávnění. Jedná-li se o standardní podnikání, u něhož chybí oprávnění, jsou příjmy zařazeny pod příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle 7 ZDP, oproti kterým si může poplatník uplatnit 40 % paušální výdaje. Výjimkou jsou pouze příjmy z nelegální činnosti, např. obchodu s drogami. Drobné úpravy stávajících výkladů se týkají také plateb do fondu oprav při pronájmu nemovitosti (rozdělované podle jejich účelu na provozní výdaje a technické zhodnocení společných částí domu), vlastních příjmů manžela pro uplatnění slevy na dani a vymezení povinností při uplatnění mzdových nároků u úřadu práce. 3

4 Zdanění nepeněžních plnění Generální finanční ředitelství ( GFŘ ) vyjádřilo v reakci na příspěvek na Koordinační výbor Komory daňových poradců ČR a GFŘ souhlas s dosavadním přístupem při rozlišování obecně daňově uznatelných nákladů (dle 24 odst. 1 ZDP) a daňově neuznatelných nákladů ve specifických případech (dle 25 ZDP). Jakmile se jedná o náklady vymezené v 25 ZDP, nelze je považovat za daňově uznatelné podle 24, i pokud by splnily obecnou podmínku vynaložení na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tento závěr má významné dopady mimo jiné pro zdaňování nepeněžních plnění. Jedná-li se o plnění poskytnutá ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo z daňově neuznatelných nákladů ve smyslu 25 odst. 1 písm. h) ZDP, nelze tato plnění považovat za daňově uznatelné náklady, je proto možné využít osvobození od daně z příjmů fyzických osob na straně zaměstnanců dle 6 odst. 9 písm. d) ZDP (a následně též od pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). 4

5 Informace Finanční správy Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo informaci, která vymezuje plnění podléhající od 1. dubna 2015 režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP), dává návod k řešení sporných případů a vysvětluje postup v případě zálohových plateb a při opravách základu daně. Tento režim se dle dané informace použije při dodání zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 tis. Kč. GFŘ však stanovuje relativně široká pravidla pro možnost aplikovat RPDP dobrovolně, například i při nepřekročení daného limitu. Nadále netrpělivě očekáváme vydání metodické informace GFŘ v oblasti aplikace daně při převodu nemovitostí. 5 Rozhodnutí Soudního dvora V rozhodnutí C-662/13 komentoval SDEU pravidla pro aplikaci doktríny zneužití práva. Z jeho vysvětlení vyplývá, že členské státy mohou přijmout speciální procesní ustanovení pro účely uplatnění zneužití práva, kterými mohou omezit jeho dopady. Aplikace tohoto rozsudku v české praxi je podle našeho názoru velmi omezená, právě díky absenci příslušných procesních ustanovení. SDEU v rozhodnutí C 594/13 řešil otázku, zda poskytnutí pracovníků agenturou práce, kteří měli zabezpečovat chod sociálního zařízení, může být osvobozeno od DPH jako služba sociální povahy. SDEU osvobození nepřipustil, poukázal na to, že šlo o pouhý pronájem pracovní síly. Nedomníváme se, že by tento judikát byl překvapivý pro českou praxi. V případu C-584/13 Mapfre Warranty, který prozatím posuzoval pouze generální advokát SDEU (tj. vlastní rozhodnutí SDEU doposud nebylo vydáno), je řešen DPH režim samostatně poskytovaných prodloužených záruk ke zboží prodávanému třetí osobou. Generální advokát dospěl k závěru, že poskytování takových záruk naplňuje veškeré znaky pojištění a mělo by být osvobozené od DPH. Podle našeho názoru je DPH režim poskytování dodatečných záruk k výrobkům prodávaným třetí stranou v české praxi nejednotný. Rozhodnutí SDEU tak jistě bude pro mnohé české plátce zásadní.

6 Dvě novely zákona o spotřebních Na únorovém zasedání vláda schválila dva návrhy novely zákona o spotřebních, které by měly nabýt účinnosti 1. července První návrh umožňuje pokračování daňového zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv (např. ethanol E85) neboť v současnosti jsou tato paliva daňově zvýhodněná na základě programu končícího 30. června Součástí tohoto návrhu je také stanovení minimálního obsahu biosložky v PHM ve výši 4,1% v benzínu a 6% v naftě. Druhý návrh zavádí zdanění surového tabáku a stanovuje osobě nakládající se surovým tabákem povinnost vést evidenci surového tabáku umožňující správci daně dálkový přístup a povinnost složit kauci ve výši 20 mil. Kč nebo kauci ve snížené výši 10 mil. Kč. Tento návrh také zavádí možnost snížení kauce na 10 mil. Kč u menších distributorů pohonných hmot, kteří prodají od 300 tis. litrů do 3 mil. litrů za kalendářní čtvrtletí a splní další podmínky stanovené v zákoně, kterými jsou také ekonomická stabilita distributora a spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora. S návrhem na změnu přišlo i Ministerstvo financí, které s ohledem na oslabující korunu a požadavek EU na minimální zdanění cigaret v eurech navrhlo zvýšit zdanění cigaret, doutníků a tabáku. Minimální sazba spotřební daně na kus se má zvýšit ze současných 2,37 Kč na 2,52 Kč od 1. ledna 2016, od 1. ledna 2017 na 2,57 a od 1. ledna 2018 na 2,63 Kč. Dá se očekávat zdražení krabičky cigaret o necelé čtyři koruny. Obdobně by se měly začátkem dalších let zvyšovat také sazby spotřebních daní z doutníků a tabáku. 6

7 Darovací daň na bezplatně nabyté emisní povolenky nebyla v souladu V kauze uvalení darovací daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek na emise skleníkových plynů Českou republikou v období let rozhodl Soudní dvůr Evropské unie, že takové zdanění bylo v rozporu s právem Evropské unie. Soud argumentoval zněním směrnice 2003/87/ES, o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, která stanoví, že v období let přidělí členské země EU nejméně 90% emisních povolenek firmám zdarma. ch 10% emisních povolenek je dle znění směrnice možné přidělit za úplatu. V období let ale Česká republika na bezplatně přidělené povolenky uvalila darovací daň. Soudní dvůr Evropské unie zaujal stanovisko, že určená 10% hranice pro úplatné přidělování emisních povolenek zabraňuje vybírat jakékoliv poplatky (daně) za jejich přidělení. Českou republikou uvalená darovací daň tuto 10% hranici neuznává a je tedy neslučitelná se směrnicí. Nyní o celé kauze musí rozhodnout Nejvyšší správní soud, který si vyžádal výše uvedený názor Soudního dvora Evropské unie. O dalším vývoji rozsudku vás budeme informovat. 7

8 Návrh novely daně z nabytí Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, který by měl od roku 2016 novelizovat zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Dle návrhu novely má být hlavní změnou sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí v osobě nabyvatele (tj. odstranění stávající možnosti volby poplatníka, stejně jako institutu ručení). Dále se navrhuje například zjednodušení určení základu daně v případě směny nebo rozšíření předmětu daně o případy smluvního prodloužení práva stavby. Nově se má také osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoliv na stavby a jednotky rozestavěné. Novelou by také (dle názoru Ministerstva financí) mělo dojít k vyjasnění problematiky zdaňování inženýrských sítí. Dle stávajícího znění zákona je předmětem daně z nabytí úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je částí inženýrské sítě. Nicméně právní úprava inženýrských sítí v Občanském zákoníku výslovně nestanoví, zda jsou inženýrské sítě nemovitou věcí, movitou věcí nebo souborem movitých a. Občanský zákoník v 509 obsahuje demonstrativní výčet věcí, jež lze podřadit pod pojem inženýrské sítě. Jedná se zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení. Zároveň stanoví vyvratitelnou domněnku, že součástí inženýrské sítě jsou i stavby a technická zařízení, které s nimi provozně souvisí. Občanský zákoník však výslovně nestanoví, zda jsou inženýrské sítě nemovitou věcí, movitou věcí nebo souborem movitých a. Podle některých výkladů je inženýrská síť věcí nemovitou věcí jen tehdy, pokud se jedná o podzemní stavbou se samostatným účelovým určením nebo pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že není součástí pozemku a zároveň ji nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. Ve všech ostatních případech by inženýrská síť byla věcí movitou. Opačný výklad vychází z ustanovení 498 občanského zákoníku, podle kterého platí, že stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Potom by ve spojení s 509 občanského zákoníku, který výslovně stanoví, že inženýrské sítě jako takové nejsou součástí pozemku a za splnění podmínky nepřenositelnosti bez porušení podstaty, bylo možné každou takovou inženýrskou síť považovat za věc nemovitou. Obdobných výkladů existuje další řada. Není tedy vždy zřejmé, zda a o jakou nemovitou věc se jedná, což působí poplatníkům značné praktické problémy. Novela navrhuje zavést právní fikci, podle které by jakýkoliv úplatný převod stavby, která je částí inženýrské sítě, by byl vždy předmětem daně z nabytí. Domníváme se však, že i přes navrhovanou úpravu k odstranění nejasností v mnoha případech nedojde, neboť problematické právní vymezení inženýrských sítí či jejich částí jakožto v soukromém právu bude situaci daňovým poplatníkům komplikovat i nadále. 8

9 Novela zákona o investičních Dne 19. března 2015 Senát parlamentu České republiky schválil vládní návrh novely zákona o investičních. Návrh vládní novely byl dále postoupen prezidentu České republiky. Novela by měla vstoupit v účinnost od 1. května Mezi významné změny zákona patří návrh změny výpočtu fixované daňové povinnosti pro investiční pobídky při rozšíření výroby pro nové projekty, vznik zvýhodněných průmyslových zón s novou formou veřejné podpory ve formě osvobození od daně z. Došlo rovněž ke zmírnění sankcí při nedodržení podmínek stanovených pro držitele investičních pobídek zákonem o z příjmů. 9

10 Daňové povinnosti Duben 2015 středa 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015 Intrastat podání výkazů pro Intrastat za březen 2015, papírová forma pátek 17. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za březen 2015, elektronická forma pondělí 20. daň z přidané hodnoty daň z příjmů daňové přiznání a daň k MOSS měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015 pátek 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 27. daň z přidané hodnoty energetické daně spotřební daň daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2015 souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2015 výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015 daňové přiznání za březen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok) čtvrtek 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen odvod z loterií a jiných podobných her pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

11 Květen 2015 pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 18. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za duben 2015, papírová forma středa 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Intrastat podání výkazů pro Intrastat za duben 2015, elektronická forma pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně Zdroj: daňové přiznání a daň za souhrnné hlášení za výpis z evidence za daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11

12 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov LaDana Edwards Tomas Seidl Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Leden 2014 Obsah 2 Rekodifikace soukromého práva 6 Povinnosti provozovatelů fotovoltaik 7 Nájem nemovitostí 9 Změny v účetnictví 10 Daň z nemovitých věcí Rekodifikace

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více