Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli"

Transkript

1 Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona FATCA 04 Nepřímé daně Informace k pravidlům fakturace po Informace k ručení při úhradě na nespolehlivý účet 05 Příloha Daňové povinnosti na květen a červen 2013

2 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 17. dubna 2013 schválila vláda ČR návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Součástí návrhu je rovněž rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů ( ZDP ) a novela daňového řádu. Původním záměrem novely ZDP a daňového řádu bylo reagovat na změny v pojmosloví a nové instituty, jež se budou od 1. ledna 2014 aplikovat v soukromém právu. Novela ZDP a daňového řádu však obsahuje rovněž změny věcné, které s rekodifikací nesouvisejí. Zároveň novela posouvá účinnost vybraných ustanovení ZDP přijatých v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa (zákon č. 458/2011 Sb.), a to z 1. ledna 2015 na 1. ledna Níže přinášíme přehled významných změn v oblasti daně z příjmů a daňového řádu, jež by měly být v případě schválení novely aplikovány od 1. ledna Daň z příjmů právnický osob Dle nového občanskoprávního pojetí stavby jako součásti pozemku nedochází pro účely ZDP k věcným změnám v souvislosti s odepisováním staveb. Novela i nadále užívá termín stavba a pozemek a umožňuje odepisování staveb ve standardním režimu. Při prodeji pozemku však bude nezbytné, aby byla jednoznačně definována cena připadající na samotný pozemek a stavbu, která je jeho součástí. Pozitivní změnou je, že pořizovací cena pozemku bude i v případě ztráty při prodeji plně daňově uznatelným nákladem (netýká se poplatníků fyzických osob). V oblasti převodních cen bude nově předmětem úpravy základu daně situace, kdy je cena sjednaná mezi spojenými osobami vedoucími účetnictví rovna nule. Tato úprava se použije například v případě, kdy mateřská společnost daruje majetek dceřiné společnosti. Dar bude zdaněn dceřinou společností ve výši ceny obvyklé. Tato změna souvisí se zrušením zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Příjem právnické osoby z nabytí dědictví nebo odkazu bude od daně osvobozen. Příkladem změny nesouvisející se samotnou rekodifikací soukromého práva může být změna v oblasti finančního leasingu. Novela obsahuje zcela novou definici smluv o finančním leasingu, kdy za smlouvu o finančním leasingu budou považovány pouze ty smlouvy, ve kterých bude při jejich vzniku ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci. Smlouvy s opcí budou od počátku považovány za smlouvy nájemní. Při odkupu předmětu nájmu potom bude stejně jako dle dosavadního znění ZDP testována výše kupní ceny vzhledem k daňové zůstatkové ceně vypočtené rovnoměrným způsobem. V principu stejným způsobem jako dle dosavadního znění ZDP se bude postupovat také v případech, kdy bude finanční leasing předčasně ukončen nebo pokud po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele. Daňový poplatník bude oprávněn uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj ve výši až 110% vynaložených nákladů, a to z částky nákladů, jež převyšují výši nákladů uplatněných v rámci odčitatelné položky v předchozím zdaňovacím období. Nově bude také možné v rámci odčitatelné položky uplatnit náklady na externí služby poskytnuté vysokými školami či veřejně výzkumnými institucemi. Nově definovaným daňovým poplatníkem daně z příjmů právnických osob bude svěřenecký fond. Princip svěřeneckého fondu spočívá v tom, že zakladatel fondu vyčlení ze svého majetku určitou část a svěří ji nějakému účelu. Tím vznikne oddělené vlastnictví, k němuž původní vlastník již žádná vlastnická práva nemá. Vyčlenění či zvýšení majetku svěřeneckého fondu pořízením pro případ smrti stejně jako výplata podílu na zisku ze svěřeneckého fondu budou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. 2. Daň z příjmů fyzických osob ZDP bude nově používat termíny jako daňový rezident, nájem, zápůjčka a podobně. Kromě těchto terminologických změn dochází novelou i k důležitým změnám v oblasti samotného zdanění příjmů fyzických osob. Jednou z těchto významných změn je bezesporu prodloužení časového osvobozovacího testu na prodej cenných papírů z 6 měsíců od nabytí cenných papírů na 3 roky. Vláda však navrhuje i pozitivní změny pro poplatníky. S účinností od 1. ledna 2014 by mělo dojít k osvobození příjmů z podílu na zisku a obdobných příjmů od daně z příjmů fyzických osob. Toto osvobození se však bude vztahovat pouze na podíly na zisku vyplacené českým daňovým rezidentům nebo daňovým rezidentům členských států EU, Norska, Islandu nebo Švýcarska společnostmi, které jsou daňovými rezidenty těchto států. Další významnou změnou v oblasti zdanění fyzických osob je změna režimu zdanění příjmů nabytých děděním nebo darováním. Tyto příjmy budou nově podléhat dani z příjmů fyzických osob na místo dani dědické a darovací. Rozsah osvobození těchto příjmů zůstává podobný tomu, jaké osvobození platilo pro daň dědickou a darovací. Mimo výše uvedené změny zavádí novela i některé další úpravy parametrů zdanění příjmů fyzických osob jako jsou např. příjmy vyplacené na základě dohody o provedení práce, které budou podléhat konečné srážkové dani, pokud jejich měsíční výše nepřesáhne Kč, příjmy vyplacené jako příjem za příspěvek do novin a časopisů budou podléhat srážkové dani, pokud jejich měsíční výše nepřesáhne Kč, apod. 02 pokračování na další straně

3 Přímé daně 3. Daňový řád Významnou změnou daňového řádu, jež má věcný charakter, je úprava nahlížení do tzv. daňových informačních schránek. Nově bude možné se do daňové informační schránky přihlásit nejen s využitím elektronického podpisu, ale rovněž prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky. Přístupové údaje k datové schránce bude možné nově využít rovněž pro elektronická podání vůči správci daně. Prakticky tedy dojde k rozšíření dvou stávajících způsobů tzv. kvalifikovaného elektronického podání (tj. datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem) o třetí způsob. Konkrétně se bude jednat o podání prostřednictvím tzv. daňového portálu, přičemž podatel s využitím údajů, které používá k přihlášení do své datové schránky, potvrdí správci daně, že elektronické podání pochází od něj. Obdobné doplnění se navrhuje též v zákonech upravující podání vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám ve věcech veřejných pojistných. Díky tomu bude možné daňový portál využívat k podání společného elektronického formuláře vůči všem těmto orgánům. Tato funkcionalita by měla být první fází k cílovému stavu, k němuž směřuje jedno inkasní místo. Novinky týkající se implementace zákona FATCA V souvislosti s implementací zákona FATCA vyvíjí americká daňová správa ( IRS ) stále větší aktivitu. V nedávné době IRS zveřejnila podobu nového formuláře pro reportování o srážkové dani, zpřístupnila finální podobu papírového registračního formuláře pro zahraniční finanční instituce (i když nadále bude upřednostňována registrace elektronická) a poskytla datové struktury budoucích seznamů finančních institucí, které jsou v souladu s FATCA. V neposlední řadě stále pokračují intenzivní vyjednávaní mezi IRS a vládami řady zemí o uzavření mezivládní dohody o spolupráci v oblasti FATCA. FATCA se začíná stávat globální platformou pro výměnu informací pro daňové účely pro další státy. Země tzv. G5 (Velká Británie, Německo, Itálie, Španělsko, Francie) inspirovány právě zákonem FATCA se vzájemně usnesly o budoucí spolupráci dle principů FATCA a zveřejnily tuto dohodu. Rozsudek čj. 5 Afs 17/ Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku čj. 5 Afs 17/ potvrdil zaběhlou praxi finančních úřadů ohledně kalkulace výše zdanitelného příjmu u úroků z půjček poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnancům. Dle Nejvyššího správního soudu je možné považovat za obvyklý úrok výši úroku účtovaného peněžními ústavy v místě a čase poskytnutí půjčky. Nejvyšší správní soud naopak rozhodl, že v situaci, kdy je půjčka poskytnuta jednateli společnosti, tj. osobě spojené se společností, je nezbytné se argumentačně zabývat aplikací ustanovení zákona o daních z příjmů o převodních cenách ( 23, odst. 7 zákona) a vrátil rozsudek Krajskému soudu jako nepřezkoumatelný. Ministerstvo financí nakonec ustoupilo od připravovaného snížení úroku pro správce daně (tj. úroku, který správce daně hradí daňovému subjektu v případě, kdy mu pozdě vrátí vratitelný přeplatek nebo je-li zrušeno rozhodnutí správce daně o stanovení daně) a tato změna tedy není součástí konečné verze novely daňového řádu. Výše úroku tedy nadále bude korespondovat s výší úroku z prodlení, kterou je povinen hradit daňový subjekt v případě, kdy zaplatí daň správci daně pozdě (tj. repo sazba ČNB zvýšená o 14 procentních bodů). 03

4 Nepřímé daně Informace k pravidlům fakturace po Informace k ručení při úhradě na nespolehlivý účet Generální finanční ředitelství vydalo informaci, ve které popisuje povinnosti vystavovatele a příjemce daňového dokladu z pohledu DPH, jde-li o doklady v papírové podobě nebo v podobě elektronické. V informaci jsou uvedeny různé příklady, jak zaručit neporušenost obsahu a věrohodnost původu daňového dokladu od jeho vystavení až po jeho archivaci. Finanční správa tak mimo jiné popisuje postup prokazování tzv. auditní stopy, vyjadřuje se k zasílání daňových dokladů v pdf běžným em, nebo ke způsobům převodu dokladů z listinné do elektronické podoby a naopak. C 85/11 - Komise vs. Irsko Irsko, podobně jako Česká republika, umožňuje zahrnout do DPH skupiny osoby, které nejsou osobami povinnými k dani. Tuto možnost Komise EU napadla žalobou u Soudního dvora Evropské unie, podle ní DPH skupinu mohou vytvořit pouze osoby povinné k dani. Počátkem dubna 2013 SDEU v rámci rozhodnutí C 85/11 - Komise vs. Irsko odmítl názor Komise EU a potvrdil legitimitu irské úpravy. Ukazuje se tedy, že česká právní úprava je v souladu s EU DPH legislativou, pokud jde o zahrnutí osob nepovinných k dani do DPH skupiny. Z názoru SDEU však lze dále dovodit, že český zákon o DPH stanovuje pro možnost vytvoření DPH skupiny mimo jiné i takové podmínky, které v rozporu s EU DPH legislativou pravděpodobně jsou. C-91/12 PFC Clinic V rozhodnutí C-91/12 PFC Clinic SDEU posuzoval aplikaci DPH u zákroků estetické chirurgie prováděných někdy ze zdravotních, ovšem někdy jen z čistě estetických důvodů. SDEU uvedl, že pro aplikaci osvobození je podstatný zdravotní účel zákroku. Klíčové je přitom posouzení kvalifikovaným zdravotním personálem, účel zákroku nelze odvozovat od subjektivního vnímání osobou, která jej podstupuje. Domníváme se, že toto rozhodnutí je v souladu s praxí v ČR. C-527/11 SIA Ablessio V Lotyšsku založená společnost Ablessio požádala svého správce daně o provedení DPH registrace. Přidělení DPH čísla však bylo daňovou správou zamítnuto s tím, že tato společnost nemá materiální, technické a finanční možnosti nezbytné pro výkon deklarované ekonomické činnosti (šlo o explicitní požadavek lotyšského zákona o DPH). SDEU dovodil, že kritérium lotyšského zákona o DPH není správné, připustil však, že daňová správa může klást podmínky pro DPH registrace osob. Soud v tomto smyslu upřesňuje, kdy lze DPH registraci oprávněně odmítnout. C-138/12 Rusedespred Společnost Rusedespred chybně aplikovala DPH na osvobozený převod nemovitosti. DPH odvedla, jejímu zákazníkovi nikdy nárok na odpočet této daně nebyl správcem daně přiznán (v rámci běžné kontroly podaného přiznání ještě před vrácením DPH odhalil vzniklou chybu). Bulharský zákon o DPH možnost opravy chybně vyúčtované daně upravuje a požaduje mimo jiné vystavení opravného daňového dokladu. Protože bulharské právo efektivně brání vystavení opravného daňového dokladu u dodávek, které již byly předmětem kontroly správce daně, SDEU řešil, zda může zůstat DPH neopravena. Z jeho vyjádření vyplývá, že EU DPH Směrnice opravu vyžaduje a že osoba povinná k dani může případně napadnout ustanovení vnitrostátního práva, pokud opravě brání. Generální finanční ředitelství oznámilo velmi zásadní zúžení aplikace ručení za neodvedenou DPH. Pokud v době od do vznikne ze zákona ručení z toho důvodu, že došlo k uhrazení na účet nezveřejněný v registru spolehlivých účtů, nebudou správci daně vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku. Dochází tak fakticky k posunutí aplikace tohoto ručení o šest měsíců. Ručení za DPH možné omezení pouze na částky vyšší než Kč Ministerstvo financí plánuje, že by se ručení za neuhrazenou DPH mohlo omezit pouze na částky vyšší než Kč. Konkrétní legislativní kroky doposud učiněny nebyly. 04

5 Příloha Daňové povinnosti Květen 2013 Červen 2013 pátek 10. spotřební daň splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 16. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za duben 2013 pondělí 20. daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 14. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za květen 2013 pondělí 17. daň z příjmů pojistné čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 27. spotřební daň daň z přidané hodnoty splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za duben souhrnné hlášení za duben pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty daňové přiznání za květen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za květen souhrnné hlášení za květen 2013 výpis z evidence za květen 2013 energetické daně výpis z evidence za duben daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013 Zdroj: daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013 pátek 31. daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 05

6 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více