Daňový zpravodaj. listopad Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro daňově výhodné životní pojištění. Oproti původnímu znění je však novela díky pozměňovacímu návrhu výrazně mírnější: zaměstnanec, který požádá o tzv. částečné odkupné před dosažením věku 60ti let (resp. do 60ti měsíců od uzavření smlouvy), bude muset zdanit příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů. Neodvede však z nich pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Stejně tak bude muset ve svém daňovém přiznání uvést dříve uplatněné odčitatelné položky v podobě vlastních příspěvků na životní pojištění, avšak jen za posledních 10 let před předčasnou výplatou. Podle přechodných ustanovení bude platit odlišný režim pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 (pro které bude zachován dosavadní postup) a pro příspěvky poskytnuté od účinnosti novely. Jelikož se nová pravidla pro daňové zvýhodnění dotknou také stávajících smluv, ponechávají přechodná ustanovení pojišťovnám čas na úpravu smluvních podmínek až do konce března Pokud do tohoto data smlouvy upraví, bude se na ně hledět, jako kdyby splňovaly nová pravidla již od ledna

3 Sleva na dani pro důchodce Ústavní soud přidal ke svému rozsudku ohledně slevy na dani pro důchodce za rok 2014 ještě další rozsudek, tentokrát o situaci v roce Dřívější rozsudek zrušil s účinností od roku 2014 omezení základní slevy na dani ve výši Kč pro osoby pobírající k 1. lednu starobní důchod. Za rok 2014 si mohou důchodci uplatnit ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2014 (podávaném k 1. dubnu 2015, resp. 1. červenci v případě podání daňového přiznání daňovým poradcem), nebo v ročním zúčtování u svého zaměstnavatele. V nynějším rozsudku odkazuje Ústavní soud na své dřívější vyjádření a přiznává právo na slevu na dani osobě pobírající starobní důchod také zpětně za rok Finanční správa vydala po dlouhém váhání instrukce, jak při uplatňování slevy postupovat. Prostřednictvím svého zaměstnavatele by ji měli dostat zpět ti, kdo o její uplatnění zaměstnavatele požádali při podpisu Prohlášení poplatníka, nicméně zaměstnavatel jim slevu neuplatnil. Ostatní by měli podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013, jestliže dosud žádné nepodali (např. proto, že požádali zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, avšak nepožádali o uplatnění základní slevy na dani). Kdo již daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 podal, může slevu nárokovat v dodatečném daňovém přiznání. 3

4 Iniciativa Base Erosion Dne 16. září 2014, před jednáním ministrů financí skupiny G20, které se konalo září 2014, vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ) sedm dokumentů tvořících první skupinu výstupů Akčního plánu BEPS ( Base Erosion ). V minulém vydání dreportu jsme již informovali o novém třístupňovém přístupu k dokumentaci převodních cen (Action 13). Nyní shrnujeme dvě další nové zprávy OECD: Action 6: Zabránění zneužívaní výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího Dokument rozpracovává instituty, které jsou v určité míře již v současnosti aplikovány, ať už v mezinárodním daňovém právu či v právu jednotlivých států, včetně České republiky. Jedná se o různé formy anti-abuse pravidel, které se vzájemně doplňují, prolínají a překrývají. Dokument konkrétně hovoří o dvou obecných mechanismech, jejichž společným cílem je obrana proti fenoménu treaty shopping : Omezení výhod ze smlouvy (limitation of benefits, LOB ), což je koncept již známý především ze smluv uzavíraných Spojenými státy americkými (včetně té uzavřené s Českou republikou), tímto institutem se dokument zabývá nejvíce; Test hlavního účelu (principal purpose test, PPT ), který taktéž odpírá výhody ze smlouvy, a to v případě, že jedním z hlavních účelů konkrétního ujednání je právě získání výhody ze smlouvy, i tento institut je již v některých smlouvách či protokolech výslovně obsažen (viz např. protokol ke smlouvě mezi Českou republikou a Kyprem). Dále dokument shrnuje různé další specifické situace, v nichž se dle názoru autorů projevuje snaha využití výhod ze smluv za nežádoucích okolností. Text průběžně obsahuje návrhy doplnění modelové smlouvy OECD a též komentáře k ní, a to jak ve smyslu obecných klauzulí LOB a PPT, tak ve smyslu některých specifických opatření. Action 8: Zpráva k převodním cenám týkající se nehmotného majetku Zpráva OECD o transfer-pricingových aspektech nehmotného majetku výrazným způsobem mění principy, na kterých dosud stavěla Směrnice OECD o převodních cenách. Zpráva například rozlišuje tzv. ekonomického a právního vlastníka nehmotného majetku a zisky z převodu tohoto majetku (prodej, licence) pak rozděluje na základě skutečné míry přispění na jeho vývoj, udržení a zhodnocení tedy nikoliv pouze na základě smluvních ujednání a definic. Tento princip se tak snaží nabourat systémy centralizace nehmotných aktiv výhradně za účelem daňové optimalizace. Zpráva OECD rovněž definuje nehmotný majetek nad rámec právní terminologie i kategorií známých v českém účetním systému. Může se tak stát, že pro účely stanovení převodních cen bude převod nehmotného aktiva identifikován i tam, kde by k němu na základě právního ani účetního výkladu nedošlo. Některé otázky převodních cen v oblasti nehmotných aktiv jsou úzce spojené s další problematikou, které se budou věnovat další výstupy v průběhu roku 2015 nejvýznamněji např. alokace rizika v rámci nadnárodních korporací a překlasifikace transakcí dle jejich ekonomické podstaty. Z reakcí České daňové správy na tento výstup OECD lze dovodit, že zmiňované zásady budou postupně aplikovány v českém daňovém prostředí. České společnosti, které uzavřely smlouvy na vývoj, vylepšení, udržování, ochranu či využití nehmotného majetku by proto měly zvážit revizi těchto smluvních vztahů ve světle nově očekávaných principů. 4

5 Souhlas s ratifikací Smlouvy knížectvím o zamezení dvojímu Dne 13. října 2014 byl Senátu postoupen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku a Protokol k ní. V současnosti je tento vládní návrh zařazen jako senátní tisk a očekává se jeho projednání. O aktuálním stavu budeme informovat v dalších číslech daňového dreportu. 5

6 Třetí sazba DPH Senátu byla k dalšímu projednání předána novela zákona o DPH, která by měla od příštího roku zavést třetí sazbu DPH ve výši 10%. Nařízení vlády v oblasti DPH - Ministerstvo financí ČR výrazně upravilo podobu vládního nařízení, které by mělo zavést od příštího roku režim samovyměření na vybrané komodity (obiloviny, mobily, laptopy, surové či polo-zpracované kovy, emisní povolenky apod.), a předalo ji k vnějšímu připomínkovému řízení. I podle nejnovějšího znění návrhu vládního nařízení budou tomuto režimu podléhat některé kategorie zboží až při překročení minimálního limitu hodnoty dodávky (jde především o mobily, laptopy, tablety apod.), nicméně v aktuální verzi došlo k navýšení limitů hodnoty dodávky z původně plánovaných Kč na Kč. Dále došlo ve srovnání s původní verzí nařízení ke změnám v popisu zboží a v jeho určení prostřednictvím kódů nomenklatury celního sazebníku. Podle našeho názoru může být problematické určení DPH režimu především u dodávek mobilních zařízení, obilovin a technických plodin, či surových či polo-zpracovaných kovů. 6

7 Judikatura Soudního dvora EU C-7/13 Skandia Zřizovatel (americká společnost) poskytoval podporu své švédské pobočce (nakupoval služby pro její využití). Pobočka byla členem švédské DPH skupiny. Dle názoru SDEU platí, že pokud je pobočka členem DPH skupiny, je osobou povinnou k dani odlišnou od svého zřizovatele, a služby by měly podléhat samovyměření ve Švédsku. Dané rozhodnutí soudu by tak mělo vést k úvahám, zda nedochází k chybné aplikaci DPH předpisů v případě služeb přijímaných českou pobočkou od svých zahraničních zřizovatelů, pokud je pobočka členem české DPH skupiny. Současně by měla být pozornost věnována i možným dopadům případu Skandia na situace, kdy jsou služby přijímány od osoby, která je členem zahraniční DPH skupiny, nebo kdy jsou služby poskytovány směrem z České republiky takové osobě. C-446/13 Fonderie 2A V daném rozhodnutí SDEU posuzoval DPH režim prodeje zboží mezi dvěma stranami, kdy zboží bylo přepraveno z Itálie do Francie, nikoli však přímo ke kupujícímu, ale se zastávkou ve Francii za účelem provedení dokončovacích prací. SDEU uvedl, že nelze transakci považovat za jedinou intrakomunitární dodávku zboží mezi italským dodavatelem a francouzským zákazníkem, ale že se transakce sestává z přemístění vlastního zboží do Francie a z lokálního prodeje tohoto zboží zákazníkovi. Svůj názor zdůvodnil tím, že teprve ve Francii zboží začalo vyhovovat smluvním závazkům vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Názor SDEU tak může mít rozsáhlé dopady na vnímání logistických překládek zboží. Ty byly doposud chápány jako nepodstatné pro určení režimu DPH. V určitých případech by tyto překládky v kontextu nejnovějšího názoru SDEU mohly hrát podstatnou roli v určení DPH režimu obchodní transakce. 7

8 Daňové povinnosti Listopad pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu) středa 19. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za říjen 2014 čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý 25. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2014 daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen výpis z evidence za říjen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen

9 Prosinec pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014 daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) středa 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % úterý 16. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za pondělí 22. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 29. spotřební daň splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9 středa 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za Zdroj:

10 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov Peter Wright LaDana Edwards Nepřímé daně Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více