Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně"

Transkript

1 Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky v oblasti FATCA 03 Nepřímé daně Koordinační výbor Ručení příjemcem zdanitelného plnění za nezaplacenou daň Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci (pohledávky vzniklé před ) Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Příloha Daňové povinnosti na červen a červenec 2013

2 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Dohadné položky na bonusy Ve smyslu nedávných rozsudků NSS by měla být věnována pozornost správnému ošetření dohadných položek (rezerv) na mzdové bonusy. V zásadě by mělo být o mzdových bonusech účtováno prostřednictvím dohadné položky v případech, kdy do konce příslušného účetního a zdaňovacího období vzniklo na výplatu bonusů právo v takovémto případě lze považovat dohadnou položku za daňově uznatelný náklad tohoto období. V opačném případě by mělo být účtováno prostřednictvím rezervy, která je v daném období daňově neuznatelná (daňově uznatelným nákladem se mzdový bonus pak stane až zpravidla v následujícím období, kdy na mzdový bonus vznikne zaměstnancům právo). Při přípravě daňového přiznání proto doporučujeme vždy znovu překontrolovat, na základě jakých skutečností právo na mzdový bonus vzniká a zda je tyto skutečnosti možné doložit i související dokumentací. Reklasifikace údajů ve výkazech společnosti při účetní závěrce Společnosti při sestavování účetní závěrky často upravují hodnoty jednotlivých řádků výsledovky a/nebo rozvahy o tzv. reklasifikace hodnot (někdy též nazvané auditorské adjustmenty ). Tyto úpravy v podstatě opravují původně chybně zaúčtované účetní případy na nesprávné syntetické účty, popřípadě opravují částky původně zaúčtovaných účetních operací. Přestože mohou mít tyto úpravy vliv na hospodářský výsledek, nejsou zachyceny v obratové předvaze. Z tohoto důvodu je jedním z důležitých témat při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob i kontrola dodatečných úprav na úrovni výkazů. Pro daňové účely je nutné identifikovat a zohlednit takové úpravy, které buď mění hospodářský výsledek nebo úpravy, které původně daňově uznatelný náklad (nebo zdanitelný výnos) změní na daňově neuznatelný náklad (nebo nezdanitelný výnos). Mezi takovéto položky mohou patřit například úpravy z rezerv na dohadné položky, z prodeje zásob na prodej dlouhodobého hmotného majetku, z likvidace zásob na manko na zásobách apod. Tyto úpravy mohou mít v některých případech dopad i v dalším zdaňovacím období. Z tohoto důvodu je důležitou součástí přípravy daňového přiznání i kontrola úprav z předchozího roku. Daňové odpisy a nehmotný majetek trochu jinak Přestože vhodný účetní software významnou měrou přispívá k větší efektivitě práce účetních pracovníků a umožňuje větší přehlednost a práci s velkými objemy dat, je třeba mít na paměti i skutečnost, že jeho případné chybné nastavení může způsobit chyby významné chyby při výpočtu daňové povinnosti. Jednou z oblastí, kde dle našich zkušeností často dochází k problémům, je oblast daňového odepisování nehmotného majetku. Jedná se zejména o případy, kdy je nehmotný majetek technicky zhodnocen. Doporučujeme proto prověřit algoritmy, jež jsou pro výpočet daňových odpisů používány (např. kontrolním výpočtem na vybraném vzorku majetku). Nevybraná dovolená V praxi dochází v některých případech k tvorbě dohadné položky na nevybranou dovolenou, přičemž při přípravě daňového přiznání již nejsou prověřovány okolnosti, za kterých k tvorbě dohadné položky došlo. Dle příslušné účetní legislativy a judikatury je možné tvořit dohadnou položku na nevybranou dovolenou pouze v situacích, kdy dojde k proplacení dovolené v následujícím zdaňovacím období (tj. nedojde k jejímu čerpání). Ve všech ostatních případech se na nevybranou dovolenou dle současné judikatury Nejvyššího správního soudu tvoří rezerva. Z tohoto důvodu je třeba prověřit důvody tvorby dohadné položky na nevybranou dovolenou a případně zohlednit tyto dohadné položky v daňovém přiznání jako daňově neuznatelný náklad (resp. jejich rozpuštění jako nezdanitelný výnos), pokud podmínky pro tvorbu dohadné položky nejsou splněny. 02

3 Přímé daně Nepřímé daně Aktuální situace změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky v oblasti FATCA Koordinační výbor Ručení příjemcem zdanitelného plnění za nezaplacenou daň Poslanecká sněmovna v prvním čtení, které se uskutečnilo dne 7. května 2013, podpořila novelu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. V současné době nejsou známé žádné další informace týkající se vývoje schvalování novely, nicméně mezi nejdiskutovanější změny patří zejména: osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu, sjednocení časového testu pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů na 3 roky, zachování sazby daně ve výši 5% pro zdanění investičních fondů, zvýšení limitu uplatnění srážkové daně u příjmů plynoucích z dohody o provedení práce z Kč na Kč, integrace daně dědické a daně darovací do zákona o daních z příjmů, propojení systému datových schránek, systému daňových informačních schránek a daňového portálu. Dále bychom Vás chtěli informovat o možnosti dočasného zavedení zrychlených odpisů, kterou se v současnosti zabývá Ministerstvo financí. V rámci tohoto prorůstového opatření by bylo možné zrychleně odepisovat některé investice do strojů, aut či počítačů, a to po dobu 12ti měsíců. Nové verze Modelové mezivládní dohody o výměně informací Dne 9. května 2013 byly publikovány nové verze Modelové mezivládní dohody se Spojenými státy o výměně informací dle FATCA ( Model 1 IGA, Model 2 IGA ). Spolu se zněním některých ustanovení dohody byly aktualizovány i její přílohy Annex I a Annex II. Uzavření dalších mezivládních dohod o výměně informací Norsko, Španělsko V průběhu dubna a května 2013 se přidaly Norsko a Španělsko na seznam zemí, které uzavřely mezivládní dohodu se Spojenými státy o vzájemné výměně informací v návaznosti na legislativu FATCA. Dohody vychází z Modelu 1 IGA, obdobně jako dohody uzavřené Velkou Británií či Dánskem. Obě země si ale oproti modelové verzi mezivládní dohody vyjednaly i jisté individuální úpravy. Nové verze formulářů pro certifikaci W-8BEN a W-9 Americký správce daně ( IRS ) zveřejnil verze formulářů W8-BEN (pro fyzické osoby) a W-9 pro certifikaci subjektů pro daňové účely ve Spojených státech aktualizované v souladu s požadavky FATCA. Formulářem W-8BEN fyzická osoba potvrzuje, ve které zemi je daňovým rezidentem a že je skutečným vlastníkem reportovaných příjmů, čímž prokazuje při splnění dalších podmínek nárok na sníženou sazbu srážkové daně dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Formulář W-9 slouží k doložení daňového rezidenství a TIN (daňové identifikační číslo) u těch subjektů, které mají U.S. status. V rámci Koordinačního výboru Finanční správy a Komory daňových poradců ČR byl uzavřen příspěvek zabývající se vybranými otázkami institutu ručení za nezaplacenou DPH. V rámci tohoto příspěvku Finanční správa potvrdila, že nebude možné v registrech nespolehlivých plátců a spolehlivých účtů vyhledávat platnost údajů k určitému dni. Absence možnosti vyhledávat údaje zpětně tak bude znamenat potřebu precizního nastavení systému, prostřednictvím něhož by měli plátci do registrů nahlížet. Koordinační výbor dále potvrdil, že pro ručení při úhradě na nespolehlivé" účty je rozhodný den podání příkazu k úhradě, s tím že trvalé příkazy k úhradě mají další specifická pravidla. V souvislosti s problematikou ručení bychom rádi uvedli dvě související informace: K 16. květnu 2013 byla v registru nespolehlivých plátců DPH zveřejněn první plátce DPH. Od tohoto data je tedy nezbytné s registrem nespolehlivých plátců efektivně pracovat. Vláda ČR má zájem omezit ručení pouze na částky vyšší než Kč. Původní představa Finanční správy byla omezit ručení na částky vyšší než Kč. Příslušná novela zákona o DPH doposud nebyla připravena. Všechny změny neustále sledujeme a o dalším legislativním vývoji Vás budeme nadále informovat. 03

4 Nepřímé daně Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci (pohledávky vzniklé před ) Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) nelze opravovat DPH u pohledávek vzniklých před Finanční správa na dané rozhodnutí zareagovala vydáním informace na svých internetových stránkách, podle které nebude zpětně rozporovat postup těch věřitelů, kteří v minulosti u pohledávek vzniklých před provedli opravu daně a tato daň již byla správcem daně vyměřena. Ve zmiňovaném rozsudku šlo o případ, kdy dlužník v úpadku obdržel od svých věřitelů opravné daňové doklady na DPH. Na základě nich věřitelé nárokovali DPH původně odvedenou na účet finančního úřadu a dlužník byl dle názoru Finanční správy naopak povinen snížit svůj původně uplatněný nárok na odpočet této daně. Jednalo se však o pohledávky vzniklé z plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 (přitom novela umožňující opravu daně za dlužníky v insolvenci je účinná až od tohoto dne), dlužník tedy svou povinnost rozporoval. NSS v rámci rozhodování o daňových povinnostech dlužníka dovodil, že případný požadavek zákona o DPH snížit původně uplatněný nárok na odpočet DPH by byl sám o sobě v rozporu s ústavním pořádkem. Aby tomu tak nebylo, dle NSS je nezbytné přiléhavým způsobem interpretovat přechodná ustanovení té novely zákona o DPH, která možnost opravy daně za dlužníky v insolvenci přinesla. Z nich dle NSS vyplývá, že oprava daně se nevztahuje na pohledávky vzniklé před NSS ve svém rozsudku překvapivě neodlišoval perspektivu věřitele a dlužníka, ale primárně odmítl možnost opravy daně věřitelem (a tedy teprve jako důsledek i zamítl povinnost snížení nároku na její odpočet). C-142/12 Marinov Společnosti Marinov vznikla povinnost odvést DPH na výstupu z důvodu trvalého použití majetku pro jiné, než zdanitelné ekonomické činnosti. SDEU posuzoval, co je základem daně pro určení DPH na výstupu. Dospěl k závěru, že se nemůže jednat o cenu obvyklou, jak vyžadoval tamní finanční úřad, ale že její výpočet musí zohlednit vývoj hodnoty majetku od data jeho nabytí do vzniku povinnosti přiznat DPH na výstupu. Připomeňme, že český zákon o DPH vyžaduje primárně určit daň na výstupu ze základu daně ve výši ceny obvyklé, rozhodnutí SDEU tak (prostřednictvím přímého účinku EU DPH Směrnice) umožňuje zvolit dodanění majetku v ceně pořizovací/kupní po zohlednění případného opotřebení, pokud by tento postup byl pro plátce výhodnější. C-271/12 Petroma Transports V rámci daného případu SDEU posuzoval otázku, zda v případě neuznání nároku na odpočet daně u odběratele (neměl k dispozici řádný daňový doklad) je možné s odvoláním na princip neutrality DPH stornovat i daň na výstupu u příslušného dodavatele. SDEU dospěl k závěru, že tak široké dopady princip neutrality nemá. Pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo, je nutné DPH na výstupu odvést. 04

5 Příloha Daňové povinnosti Červen 2013 Červenec 2013 pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 14. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za květen 2013 pondělí 17. daň z příjmů pojistné čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce středa 10.. spotřební daň splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. intrastat daň silniční daň z příjmů podání výkazů pro intrastat za červen 2013 záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků úterý 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za květen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za květen souhrnné hlášení za květen 2013 výpis z evidence za květen 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013 pondělí 22. pojistné odvod z loterií a jiných spotřební daň podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 splatnost zálohy na důchodové spoření podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2013 splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok) čtvrtek 25. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013 středa 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013 Zdroj: 05

6 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER TITULU FINANČNÍ MANAGEMENT, vydává Economia, a.s. ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty ČÚS č. 007 obsahuje základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více