Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně"

Transkript

1 Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH zamítnutá Senátem Ručení za DPH nová informace Generálního finančního ředitelství Rozhodnutí NSS ohledně prokázání dodání do JČS (návaznost na případ MAKRO) Rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU) ve věci C-388/11 Le Crédit Lyonnais Příloha Daňové povinnosti na říjen a listopad 2013

2 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám Senát zamítl návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Tento návrh měl s účinností od 1. ledna 2014 novelizovat mimo jiné zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád. Současně byl zamítnut také návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Zamítnutí těchto doprovodných zákonů výrazně zkomplikuje osud nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, které jsou již schválené a mají nabýt účinnosti 1. ledna Řešením této obtížné situace by mělo být zákonné opatření Senátu, na jehož znění v současné době pracuje Ministerstvo financí. Obsahově by mělo přibližně odpovídat zamítnutým předpisům, s výjimkou některých sporných ustanovení, např. osvobození dividend od daně z příjmů. Zákonné opatření by mělo být v Senátu projednáno ještě před uskutečněním předčasných voleb; po sestavení nové Sněmovny musí být schváleno poslanci. Stále však není úplně vyloučené odsunutí účinnosti rekodifikačních předpisů. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat. Pro přehlednost přinášíme popis opatření, o nichž jsme psali v předchozích číslech a jejichž přijetí je nyní s účinností od příštího roku nejasné. Daň z příjmů právnický osob Zamítnutý návrh zákona o daních z příjmů obsahoval velkou část změn a úprav, které měly reflektovat zavedení nových institutů (např. veřejně prospěšný poplatník, svěřenecký fond, obecná ustanovení o věcech aj.) nebo na změnu terminologie (např. sdružené osoby, pacht obchodního závodu aj.) v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nejvýraznější změnou, alespoň z pohledu médií, mělo být tzv. nulové zdanění investičních fondů. Snížení sazby daně u investičních fondů ze současných 5% na 0% a zavedení speciální srážkové daně při výplatě dividend ve výši 19% bylo součástí již schválené novely zákona v souvislosti se zavedením jednotného inkasního místa, která má platit od 1. ledna Nicméně v rámci legislativního procesu ze zamítnutého návrhu zákona vypadlo ustanovení o zavedení speciální srážkové daně při výplatě dividend, což by reálně znamenalo, že by investiční fondy od zdaňovacího období započatého v roce 2014 nepodléhaly zdanění v rámci daně z příjmů právnických osob. 02 Připravované zákonné opatření Senátu s největší pravděpodobností nebude obsahovat žádné změny, které by měly vliv na zdanění investičních fondů. Zamítnutím návrhu zákona tak zůstává i nadále sazba daně pro investiční fondy ve výši 5% (0% je schváleno až od roku 2015, spolu se zavedením srážkové daně při výplatě dividend ve výši 19%). Daň z příjmů fyzických osob Do zákona o daních z příjmů měla být doplněna definice daňového rezidenta a upraveny pojmy jako nájem či zápůjčka. Praktické použití zákona bude možné i bez těchto úprav. Zásadními novinkami měly být prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky a osvobození příjmů z podílu na zisku a obdobných příjmů od daně z příjmů fyzických osob. Zatímco první z nich poplatníci postrádat nebudou, druhá mohla přinést výrazné daňové úspory. Pro uplatnění zákona však nejsou podstatné. Zůstává zatím také stávající koncept daně dědické a darovací, namísto jejich plánovaného nahrazení daní z příjmů. Další neprovedené změny jsou spíše parametrické, např. úprava srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti (na příjmy dle dohody o provedení práce do Kč měsíčně) a příjmy za příspěvky do novin a časopisů (do Kč měsíčně). Sociální zabezpečení Novela upravovala dále okruh účastníků nemocenského a důchodového pojištění. Zrušeno mělo být tzv. krátkodobé zaměstnání (do 14 kalendářních dnů) a měla být rozšířena definice zaměstnání tak, aby odpovídala definici pro účely zdravotního pojištění. Zaměstnáním měla být zjednodušeně každá činnost, ze které plynou příjmy považované zákonem o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti. Daňový řád Stejně jako v případě novelizace ostatních daňových zákonů tvořily podstatnou část novely daňového řádu terminologické změny, jejichž cílem byla provázanost daňového řádu s novými civilními kodexy, resp. změny související s novou úpravou některých institutů (např. dědění). I v daném případě však se zamítnutím rekodifikační novely aktuálně spadlo pod stůl několik významných věcných změn v daňovém řízení. Jejich podstatou bylo zejména zjednodušení pravidel pro elektronickou komunikaci se správcem daně. První taková změna se týkala úpravy nahlížení do tzv. daňových informačních schránek a zaváděla možnost se do daňové informační schránky přihlásit nejen s využitím elektronického podpisu, ale rovněž prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky. Přístupové údaje k datové schránce měly být podle navrhované úpravy rovněž nově využity i pro elektronická podání vůči správci daně. Prakticky mělo tedy dojít k rozšíření dvou stávajících způsobů tzv. kvalifikovaného elektronického podání (tj. datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem) o třetí způsob. Konkrétně se mělo jednat o podání prostřednictvím tzv. daňového portálu, přičemž cílem bylo, aby mohl podatel s využitím údajů, které používá k přihlášení do své datové schránky, potvrdit správci daně, že elektronické podání pochází od něj. Obdobné doplnění se navrhovalo též v zákonech upravující podání vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám ve věcech veřejných pojistných. Díky tomu mělo být možné daňový portál využívat k podání společného elektronického formuláře vůči všem těmto orgánům. Tato funkcionalita měla být první fází k cílovému stavu, k němuž směřuje jedno inkasní místo. Podrobnosti týkající se zamítnuté novely zákona o DPH naleznete v sekci Nepřímé daně.

3 Nepřímé daně Novela zákona o DPH zamítnutá Senátem Zamítnutá novela zákona o DPH měla od 1. ledna 2014 reagovat především na rekodifikaci občanského a obchodního práva. První skupina změn přinášela úpravy v terminologii zákona o DPH v návaznosti na pojmy nově zavedené rekodifikujícími normami, druhá obsahovala zcela nové postupy zdanění reagující na nové principy a instrumenty rekodifikujících norem (zde šlo například o změny v aplikaci DPH při převodu zastavěných i nezastavěných pozemků a o převod tzv. práva stavby). Zákon o DPH je normou, která pouze implementuje EU DPH Směrnici, není proto na terminologii rekodifikačních předpisů přímo závislý. Problematické tak může být hlavně zamítnutí změn, které přinášely nové postupy v aplikaci DPH. Má-li rekodifikace práva skutečně nastat počátkem příštího roku, pak by bylo nezbytné, aby alespoň nejpotřebnější části novely zákona o DPH byly včas včleněny do příslušného zákonného opatření schváleného Senátem. Jedině tímto postupem bude zaručena návaznost zákona o DPH na celkové legislativní prostředí ČR. Ručení za DPH nová informace Generálního finančního ředitelství Generální finanční ředitelství (GFŘ) na svých internetových stránkách oznámilo prodloužení období, po které nebudou správci daně vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku DPH z titulu uhrazení úplaty na účet nezveřejněný v registru spolehlivých účtů, a to do 31. prosince Ostatních typů ručení (např. ručení při úhradě nespolehlivému plátci nebo na účet vedený mimo tuzemsko, ručení při distribuci PHM apod.) se informace GFŘ netýká. Zde správci daně vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku pravděpodobně budou. Rozhodnutí NSS ohledně prokázání dodání do JČS (návaznost na případ MAKRO) Nejvyšší správní soud (NSS) v judikátu 5 Afs 83/ zcela od základů posuzoval celý koncept, na kterém je postaveno splnění podmínek osvobození dodání zboží do jiného členského státu. Podrobně komentoval význam prohlášení podle 64 odst. 5) ZDPH, kterým je možné osvobození prokazovat. NSS uvedl, že důkazní břemeno daňového subjektu nelze pojímat extenzivně, může totiž být státem vynucováno pouze s respektem k základním svobodám zavedeným Smlouvou o fungování EU. V daném judikátu šlo o prodej předplacených telefonních karet; NSS přitom svými úvahami naznačil, že chápe jejich prodej spíše jako je poskytnutí služby, nikoli jako dodání zboží. Rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU) ve věci C-388/11 Le Crédit Lyonnais Banka s ústředím ve Francii měla založené pobočky (provozovny pro účely DPH) v členských státech EU a v zemích mimo EU. Nárok na odpočet DPH z nákladů obecně souvisejících s její ekonomickou činností krátila koeficientem. Při jeho výpočtu chtěla zohlednit i příjmy z plnění, která zahraniční pobočky uskutečňovaly ve vztahu k třetím osobám (s poukazem na to, že ústředí tvoří spolu se svými zahraničními pobočkami jeden a týž subjekt, takže by na příjmy poboček mělo být nahlíženo jako na její vlastní příjmy). Správce daně naopak trval na důsledném oddělení obratu složek od aktivit ústředí (tzv. princip teritoriality). SDEU se vyslovil pro dodržování principu teritoriality. Uvedl, že společnost, jejíž ústředí se nachází na území některého členského státu, nemůže pro účely stanovení odpočitatelného podílu DPH použitelného na tuto společnost zohlednit obrat dosažený jejími pobočkami usazenými v jiných státech (ať již v EU nebo mimo EU). Způsob výpočtu koeficientu spadá dle SDEU do působnosti té vnitrostátní právní úpravy v oblasti DPH, která je pro danou činnost nebo dané plnění z daňového hlediska příslušná. Rozhodnutí SDEU lze využít pro strukturování podnikání tak, aby byly dopady poskytování osvobozených plnění co nejvíce eliminovány. Upozorňujeme na to, že SDEU implicitně vytyčil i určité meze, kdy princip teritoriality přestává platit - to by mohlo být užitečné v situacích, kdy ústředí vykonává převážně osvobozené činnosti, provozovny naopak činnosti převážně zdanitelné, tj. vyloučení zahraničních provozoven z výpočtu koeficientu ústředí by mělo negativní dopady. 03

4 Příloha Daňové povinnosti Říjen 2013 čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 14. intrastat podání výkazů pro intrastat za září 2013 úterý 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013 pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2013 pátek 25. spotřební daň splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty daňové přiznání za září 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013 čtvrtek 31. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013 Listopad 2013 pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 14. intrastat podání výkazů pro intrastat za říjen 2013 středa 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 25. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2013 daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen výpis z evidence za říjen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013 Zdroj: 04

5 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Dotace CZ Investiční pobídky: Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Luděk Hanáček Antonín Weber Patrik Filusz Dotace SK Martin Rybar (2) Šárka Adamečková Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více