POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství"

Transkript

1 POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne od 18 hod. (prezence od 17:30) Místo konání: Hotel Duo, Střížkov Vaše účast je pro rozhodování o našem společném majetku NUTNÁ Program: 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a zprávy o stavu hospodaření 3. Odsouhlasení odměny pro výbor 4. Stanovení výše záloh na správu domu a záloh na služby související s užíváním jednotek pro rok 2012/ Schválení dílčích oprav domu dle předložených nabídek a plánu oprav v další perspektivě 6. Různé informace a dotazy 7. Závěr Poznámky a informace: 1. Z důvodu velkého počtu spoluvlastníků prosíme o včasný příchod na schůzi, abychom zajistili bez průtahů úvodní formality a schůze mohla začít včas. 2. Prosíme všechny vlastníky či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj občanský průkaz a psací potřeby. 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. 4. Zplnomocnění není nutné u manželů, kteří vlastní byt v rámci společného jmění manželů, kdy stačí účast jednoho z nich, a to bez plné moci. 5. U podílových spoluvlastníků jednotky stačí účast toho spoluvlastníka, který vlastní podíl na jednotce větší než 1/2, a to rovněž bez plné moci. U ostatních případů podílového spoluvlastnictví jednotky je třeba účast/zmocnění od těch spoluvlastníků, kteří dohromady vlastní podíl na jednotce větší než 1/2. 6. Plnou moc předejte prosím svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence. 7. U vlastníků právnických osob je nutné předložit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku za účelem zjištění oprávnění jednat za právnickou osobu. 8. S podklady k bodům programu schůze se můžete seznámit u výboru SVJ a v případě dotazů týkajících se schůze shromáždění vlastníků jednotek se prosím obracejte též na výbor SVJ, Poznámky k jednotlivým bodům: Bod 2 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky. Bod 3 je požadavkem na schválení odměny pro výbor, která by byla v celkové výši 100 tis. Kč ročně a která by v sobě zahrnovala už v roce 2010 schválenou odměnu pro administrátora (Helenu Dolejšovou). Tím na každého člena výboru zbývá průměrně cca 900,-Kč/měsíc, ale bude se vyplácet individuálně podle odvedené práce). Bod 4 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky. K bodu 5 programu schůze je přiložen návrh s rozvrhem a kalkulací prací dle předložených nabídek, umožňující mimo jiné hlasování per rollam, t.j. oběžníkem. Tato forma hlasování umožní společenství vlastníků získat hlasy a přijmout usnesení ve věcech, kde je nutný souhlas velké většiny všech vlastníků. K bodu 6 např. informace o plánované výstavbě před naším domem, informace o vypořádání s neplatiči atd. Přílohy: Zpráva správce + Účetní závěrka + Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty, Návrh kalkulace plateb, Rozvrh a kalkulace prací na opravách domu + plán oprav v další perspektivě, Vzor (formulář) plné moci k zastoupení na schůzi shromáždění vlastníků jednotek. Výbor SVJ v Praze dne

2 Příloha 1 k bodu 2 ZPRÁVA SPRÁVCE SBD PRAHA O SPRÁVĚ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp Střížkov, Praha 9 v roce 2011 SPRÁVNÍ ČINNOSTI zajišťovali pracovníci správního úseku a úseku předsedy představenstva SBD Praha: Klient může průběžně využívat možnost bezplatných právních konzultací při úpravách smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli. Výboru i členům společenství je trvale k dispozici i možnost on-line konzultací na webových stránkách Průběžně lze klást dotazy týkající se problematiky bydlení, a to z oblasti práva, ekonomie, ale i z oblasti stavebně-technické a technicko-provozní. Úsek předsedy představenstva nabízí organizační činnosti spojené s konáním shromáždění vlastníků jednotek administrativní pomoc při přípravě a rozeslání podkladů na schůzi, kontrolu evidence členů SVJ dle platného výpisu s KN, příprava hlasovacích lístků s čárovým kódem, vedení hlasovacího protokolu, zajištění služeb skrutátorů, zajištění audiozáznamu, přepis záznamu atd. TECHNICKÝ SERVIS zajišťoval jménem technicko-provozního úseku SBD Praha pan Dalibor Svoboda. Při technické správě domu byly zajištěny či pokračují práce na následujících činnostech, pracích a dodávkách: Byly objednány pravidelné revize (požární kontrola vč. kontroly PHP, požárního vodovodu a tlačítkových hlásičů EPS). V září 2011 byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení studené vody, teplé vody a cirkulace pro nástavbové bytové jednotky. V říjnu proběhla rekonstrukce stoupacího vedení plynu v bytových jednotkách 3+1 a doplnění rozvodů tepla o ruční odvzdušňovací prvky pro nástavbovou část domu. Počátkem ledna 2012 byla provedena výměna všech devíti kusů vodoměrných soustav a doplněny soustavy teplé vody a cirkulace o regulační prvky pro bytové jednotky v původní zástavbě. Po celou dobu byl zajišťován servis spojený s údržbou domu pomocí domovního asistenta nebo specializovaných servisních firem a vykonávány opravy a výměny vypínačů a žárovek, drobné opravy a seřizování dveří, zajištění odstranění havárií a poruch výtahu, vody, EPS, elektro a jiné. EKONOMICKÉ SLUŽBY zajišťovala v roce 2011 jménem ekonomického úseku SBD Praha paní Ing. Yvona Turková. Veškeré úhrady z účtu společenství jsou prováděny na základě Smlouvy o dispozičních právech a povinnostech při správě bankovního účtu společenství vlastníků jednotek úhrady všech faktur jsou prováděny na základě udělení ového souhlasu dvou členů výboru společenství. Měsíčně je výboru předáván přehled dlužníků. Na základě pokynu výboru byli dlužníci v průběhu roku několikrát upomínáni jménem účetní, v případě větších dluhů jménem právníka SBD Praha, při nereagování byli předáni k soudnímu vymáhání. Celkem s osmi vlastníky byly sepsány Dohody o postupném splácení dluhu. Nejdůležitější ekonomické ukazatele: stavy bankovních účtů k : ČS a.s ,96 Kč ČSOB a.s. běž ,07 Kč ČSOB a.s. spoř ,25 Kč (účet v ČS a.s. byl na počátku letošního roku zrušen) zůstatek dlouhodobé zálohy k činil ,10,- Kč, tato dlouhodobá záloha byla čerpána v r ve výši ,90 Kč, její tvorba činila od částku 18 Kč/měsíc/m 2. BENEFITY: SBD Praha z titulu správce se širokým portfoliem spravovaných nemovitostí zprostředkovává svým klientům výhody, které významně snižují některé náklady spojené s bydlením: POJIŠTĚNÍ 2

3 V průběhu roku 2010/2011 se opět podařilo vylepšit pojistné podmínky klientů. Stavební bytové družstvo Praha nabízí standardně svým klientům pojištění nemovitosti (bytového domu) zařazením pod smlouvu uzavřenou u Kooperativa pojišťovny a. s., Vienna Insurance Group. Pojistnou smlouvu uzavřelo SBD Praha společně s bytovými družstvy SBD Pokrok a SBD Nový domov prostřednictvím pojišťovacího makléře, společnosti INPOL, a.s. Aktuálně k rámcové smlouvě přistoupí i BD Pragostav a jím spravované objekty. Pojištění tak velkého souboru bytových domů včetně nebytových prostor a garáží umožnilo vyjednat mimořádně výhodné pojistné podmínky. Plné znění pojistné smlouvy je k dispozici na Předmětem uzavřené pojistné smlouvy je komplexní pojištění domů s rozsahem: Přehled sjednaných pojištění Živelní pojištění Spoluúčast Živelní pojištění bez spoluúčasti. Spoluúčast je pouze pro záplavu a povodeň ve výši 10% min Kč Pojištění pro případ odcizení Pojištění pro případ vandalismu Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění skla Pojištění elektronických zařízení v majetku SVJ Asistenční služby bez spoluúčasti bezplatná služba Pojištění bytového domu se vztahuje nejen na obvodové zdi, střechu a společné prostory, respektive společné části bytového domu, ale také na veškeré příslušenství bytového domu i jeho součásti, jako jsou výtahy, technologické zařízení jednotek nebo zakoupený movitý majetek družstva či společenství vlastníků jednotek. K výhodám zmíněného pojištění neodmyslitelně patří vysoké procento kladně vyřízených škodných událostí, které jsou navíc ze strany pojišťovny Kooperativa po dodání všech potřebných dokumentů likvidovány rychle a bez průtahů. Další výhodou je minimální spoluúčast při likvidaci těchto událostí a to pouze 1 tis. Kč u výše uvedených pojištění. V případě živelné události je spoluúčast nulová, sjednána je pouze u povodní a záplav, a to ve výši 10 %, min. 10 tis. Kč. Postihne-li tato živelná událost několik pojištěných bytových domů, odečítá se spoluúčast pouze jedenkrát, tzn. spoluúčast nehradí každý dům samostatně. V rámci pojištění domů je také zahrnuta nabídka havarijní asistenční služby, kterou poskytuje společnost Global Assistance a.s. BENEFITNÍ KARTA SPHERE: Klientům SBD Praha byly v roce 2010 zprostředkovány věrností karty Spehre, které lze využívat v nejrozsáhlejším věrnostním programu svého druhu fungujícím na území ČR a SR. Držitelé karet s věrnostním programem Sphere card mohou využívat výhody a slevy v širokém spektru oborů v řádu 5 % 30 %. RÁMCOVÁ SMLOUVA SE SPOLEČNOSTÍ T-MOBILE: Statutární orgány společenství vlastníků jednotek mají možnost využít 60 % slevy na všechny hlasové i datové tarify telefonního operátora T-Mobile (volání zdarma na všechny telefony správce, a to bez odečtu volných minut). V Praze dne SBD Praha J. Krajčiová, v. r. 3

4 Příloha účetní závěrky za rok 2011 Název: Společenství vlastníků jednotek Teplická č.p Střížkov, Praha 9 Sídlo: Praha 9, Teplická 279/22, Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: Poslání: správa, provoz a opravy společných částí domu Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Statutární orgán : Ing. Jan Floriánek - předseda výboru MUDr. Michael Janský - člen RNDr. Miloslav Musil - člen Miloslav Pajer - člen Slavomír Holík člen Richard Novák člen Jan Růžek člen Obecné údaje Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S., vložka Na základě uzavřené smlouvy o správě vykonává kompletní správu Stavební bytové družstvo Praha, Střížkovská 1/29a, Praha 8, IČ SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní činnosti, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce. Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2011 činí 0,-Kč. SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu. SVJ má samostatné bankovní účty. Zůstatek bankovního účtu ČS a.s k činí Zůstatek 1. bankovního účtu ČSOB a.s k činí Zůstatek 2. bankovního účtu ČSOB a.s k činí ,96 Kč ,07 Kč ,25 Kč. SVJ vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správcem SBD Praha je pro vedení účetnictví SVJ používán program firmy MIKROS, a.s., Brno pro vedení podvojného účetnictví i pro sledování a vyúčtování předpisu a úhrad poplatků na správu domu a pozemku a záloh na služby. SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů, ostatní osobní náklady účtuje prostřednictvím účtů účtové třídy 5 se současným zúčtováním do výnosů a na účty zúčtovacích vztahů. 4

5 SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený výhradně ke správě společných částí domu. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary. Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty. Krátkodobé pohledávky: Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých pohledávek k činí ,09 Kč. Dlouhodobé pohledávky: SVJ nemá dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé závazky: Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých závazků k činí ,-- Kč Dlouhodobé závazky: Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k činí ,10 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2010 Výsledek hospodaření za hlavní činnost k činí zisk ve výši ,63 Kč. Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ: 5

6 6

7 7

8 Příloha 2 k bodu 4 Návrh kalkulace plateb pro vlastníky Teplická pro období od do Počet jednotek 261 Celkový součet spoluvlastnických podílů (tj. cm) Roční náklady Cena Podíl na centimetr a rok Cena za m 2 na měsíc Správa / 261 (130,00 + DPH 20%) Kč 0,3175 2,65 Společná el. energie Kč 0,0939 0,78 Odvoz odpadu Kč 0,1847 1,54 Provoz výtahu Kč 0,1393 1,16 Úklid Kč 0, Ostatní služby (běžná údržba, aj.) Kč 0,2339 1,95 Roční pojistné Kč 0,0356 0,30 Celkem za rok bez fondu oprav Kč 1,1280 9,40 Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) Kč 2, ,60 Celkem za rok Kč 3, ,00 Pravidla: Jedná se tedy o zvýšení o 1 Kč za m 2 měsíčně, především v souvislosti s pokrytím zvýšení DPH. Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové společenství podle výše svých spoluvlastnických podílů na jednotkách. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedených záloh. Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím období navýšené o 10%. Platnost předpisu těchto záloh se mění vždy k 1.7. běžného roku, prvně k Splatnost předpisů záloh je 15.den kalendářního měsíce. Na Dlouhodobé záloze na opravy (fondu oprav) jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku. Shromáždění bere na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu zaokrouhlení. Shromáždění ukládá všem členům společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby související s užíváním jednotky řádně a včas. Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby vždy nejpozději předcházející měsíc před platností zajistil předání / zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství. 8

9 Příloha 3 k bodu 5 Tabulka obsahuje kalkulace a dodavatele vybrané výborem na základě výběrového řízení. Cena s DPH POPIS INVESTIČNÍCH PRACÍ (cca) Plyn - rekonstrukce rozvodu v bytech (předpokládaná realizace ve druhém čtvrtletí 2012) Kč VORETI TZB s.r.o. Zdůvodnění: dokončení prací na zbývajících rozvodech (garsonky), neobjednaných v rámci první etapy. Portály a podesta v přízemí (předpokládaná realizace do října 2012) do Kč AG Zdůvodnění: příznivá cena, vazba na SBD, dobré reference, velká společnost, administrativní příprava zakázky ještě před schválením, záruka 48 měs., místní stavbyvedoucí, osobní znalost firmy jako spolehlivého dodavatele. VÝHLED (plán oprav v další perspektivě) Plastová okna ve společných prostorách Interiéry společných prostor (schránky, PVC, malba, osvětlení..) Zateplení domu (fasády) výběr Zateplení domu (fasády) zahájení prací až dle stavu financí a aktuální možnosti čerpání dotací a úvěrů

10 Příloha 4 PLNÁ MOC Já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne bytem..., vlastník bytu/garáže č. a já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne... bytem., vlastník bytu/garáže č.. zmocňuji/jeme tímto pana/paní/firmu. nar. dne/ič bytem/sídlo.. k zastupování na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp Střížkov, Praha 9 konané dne , s právem hlasovat o všech bodech programu tohoto shromáždění, a to ve výši mého (našeho) spoluvlastnického podílu. V Praze dne... podpis vlastníka podpis vlastníka Plnou moc v plném rozsahu přijímám v Praze dne: podpis zmocněnce 10

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot stavební spořitelna a. s. Obsah Obsah...2 Prohlášení emitenta...3 Základní údaje o emitentovi...4 Profil společnosti...5 Údaje o činnosti emitenta...5 Nabízené

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více