POZVÁNKA výbor společenství svolává

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA výbor společenství svolává"

Transkript

1 POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání: Hotel Duo, Střížkov Vaše účast je pro rozhodování o našem společném majetku NUTNÁ Program: 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Volba kontrolní komise (v případě zájmu) 3. Schválení zprávy o činnosti správce za rok 2013 a zprávy o stavu hospodaření 4. Stanovení výše záloh na správu domu a záloh na služby související s užíváním jednotek pro rok 2014/ Informace o činnostech správy a údržby domu 6. Schválení investičních oprav domu dle předložených nabídek 7. Různé informace 8. Závěr Poznámky a informace: 1. Z důvodu velkého počtu spoluvlastníků prosíme o včasný příchod na schůzi, abychom zajistili bez průtahů úvodní formality a schůze mohla začít včas. 2. Prosíme všechny vlastníky či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj občanský průkaz a psací potřeby. 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. 4. POZOR! Podle nového občanského zákoníku je nutné mít i za manžela/manželku, kde je byt ve společném vlastnictví manželů, podepsanou PLNOU MOC, pokud se neúčastní schůze oba dva! 5. Plnou moc předejte prosím svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence. 6. U vlastníků právnických osob je nutné předložit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku za účelem zjištění oprávnění jednat za právnickou osobu. 7. S podklady k bodům programu schůze se můžete seznámit u výboru SVJ a v případě dotazů týkajících se schůze shromáždění vlastníků jednotek se prosím obracejte též na výbor SVJ, Poznámky k jednotlivým bodům: K bodu 2 programu schůze je vhodné, aby případní zájemci o práci v kontrolní komisi buď kontaktovali pí Pikovou, poslali nebo vhodili svou nabídku do schránky SVJ. Bod 3 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky. Bod 4 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky. K bodu 5 programu schůze je přiložena rekapitulace v příloze pozvánky. K bodu 6 programu schůze jsou přiloženy návrhy s rozvrhem a kalkulací prací. K bodu 7 Projekt Plazza Střížkov dostal v březnu letošního roku kladné vyjádření k dokumentaci Eia od stavebního úřadu Prahy 8 a má tak za sebou úspěšné územní řízení. SVJ Art-rezidence se asi proti rozhodnutí odvolá, ale šance na zvrácení celé situace jsou velmi malé. Výbor bude ještě jednat s Developerem ohledně optimalizace dopravního řešení v Teplické ulici, výsledky jednání jsou ale velmi nejisté. Je na zvážení zda SVJ Teplická bude dále protestovat, ať už formou petice nebo nějakých jiných právních kroků, ale dle stanoviska starosty Prahy 9, který pro znemožnění stavby udělal za Prahu 9 maximum, jsou šance na úspěch už velmi malé. Přílohy: 1. Zpráva správce + Přehled FO + Rozvaha + Výsledovka, 2. Návrh kalkulace plateb, 3. Rekapitulace za rok Rozvrh a kalkulace prací usnesení k hlasování 5. Vzor (formulář) plné moci k zastoupení na schůzi shromáždění vlastníků jednotek. Výbor SVJ v Praze dne

2 Příloha 1 k bodu 3 Zpráva o činnosti správce za rok 2013 Rekapitulace základních činností při správě společných částí domu Společenství pro dům Teplická čp Střížkov, Praha 9 SBD Praha vykonávalo pro Společenství pro dům Teplická čp Střížkov, Praha 9 komplexní správu nemovitosti v oblasti technicko-provozní, účetní a správně-právní. TECHNICKÝ SERVIS 1. Úvod Kontaktní osoby technického úseku - Provozní technik: Dalibor Svoboda - Domovní asistent: Vladimír Smáha 2. Havárie V tomto období byly akutní havárie řešeny v rámci služby Global Assistance 3. Reklamace Řešily se reklamace vchodových dveří, domovních telefonů, okenních a balkonových sestav ve společných částech domu. 4. Pojištění domu SVJ 699 je pojištěno pod rámcovou smlouvou SBD Praha u pojišťovny Kooperativa. Pojištění zahrnuje: - Živelné pojištění - Pojištění pro případ odcizení - Pojištění skel - Pojištění pro případ vandalismu - Pojištění elektronických zařízení - Pojištění odpovědnosti za škodu Pojistné události : V roce byly řešeny pojistné události: - krádež hasicích přístrojů - rozbití skel (vandalismus). Informace pro SVJ: Obecné požadavky pojišťovny pro likvidaci pojistných událostí: - pojistnou událost, pokud možno ihned, co nejlépe zdokumentovat (zajistit fotodokumentaci) - v případě ODCIZENÍ či VANDALISMU je nutné vždy nahlásit daný případ neprodleně na Policii ČR a vyžádat si úřední záznam, který bude doložen pojišťovně - co nejdříve pojistnou událost nahlásit pojišťovně ( přes zaměstnance SBD Praha) - v případě předpokládané škody nad ,- Kč je nutné si před odstraněním následků škodní události vždy vyžádat návštěvu likvidátora pojišťovny (přes zaměstnance SBD Praha). -soustředit a pojišťovně předložit (přes zaměstnance SBD Praha) všechny faktury související s likvidací škodní události, a po dodavatelích vždy požadovat vyspecifikování částky za montáž a částky za dodávaný materiál 5. Pravidelná údržba, domovní asistence - seřízení vchodových dveří, výměnu žárovek atd. zajišťuje domovní asistent - údržbu a opravy výtahů provádí fa. Elektro Mosev s.r.o - úklid společných prostor domu zajišťuje fa. Bori clean s.r.o 6. Revize prohlídky Přehled revizí a prohlídek: periodická roční preventivní požární kontrola závady odstraněny periodická roční kontrolní prohlídka hydranty - bez závad periodická roční kontrolní prohlídka hasicí přístroje závady odstraněny 7. Opravy Na objektu byly v průběhu roku prováděny potřebné údržbové práce a opravy domovním asistentem a dodavatelskými firmami po domluvě s členy výboru SVJ. 8. Rekonstrukce V roce proběhly a probíhají tyto rekonstrukce: 2

3 - výměna oken ve společných částech domu fa.h&m spol.s.r.o započala rekonstrukce výtahů fa. Elektro Mosev s.r.o započala rekonstrukce interiérů ve společných částech domu, kterou provádí fa. Belstav CZ s.r.o 9. Energie a média Dodávku elektrické energie zajišťuje PRE a.s Dodávku tepla a teplé vody zajišťuje Pražská Teplárenská Dodávku plynu zajišťuje Pražská plynárenská a.s. 10. Ostatní požadavky V průběhu roku byly řešeny technikem správce objektu tyto požadavky a havárie: - poruchy výtahů - nefunkční osvětlení - nedostatečné vytápění bytových jednotek a následné opakované odvzdušnění topné soustavy - zatékání dešťové vody a lokální oprava střechy na vch havárie stoupaček vody - zpřístupnění technického podlaží z důvodu rekonstrukcí bytových jednotek. - vyjádření ke stavebním úpravám bytových jednotek - zpřístupnění objektu firmám pro vypracování cenových nabídek a kontrol - stavební dozor nad výměnou oken a rekonstrukcí interiéru domu. - výdej klíčů vlastníkům od vchodových dveří a domovních schránek. 11. Technická dokumentace domu Technická dokumentace, revizní zprávy, kontrolní prohlídky, technické prohlídky, vyjádření ke stavebním úpravám uloženo u technika správce objektu na sídle SBD Praha, Střižkovská 1/29a Praha 8. EKONOMICKÉ SLUŽBY zajišťovala jménem ekonomického úseku SBD Praha paní Martina Mráčková. SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní činnosti, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce. Na základě dohody o provedení práce-administrativní činnost, bylo vyplaceno ,-Kč. Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2013 činí 0.00,- Kč. SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu. SVJ vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správcem SBD Praha je pro vedení účetnictví SVJ používán program firmy MIKROS, a.s., Brno pro vedení podvojného účetnictví i pro sledování a vyúčtování předpisu a úhrad poplatků na správu domu a pozemku a záloh na služby. SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů, ostatní osobní náklady účtuje prostřednictvím účtů účtové třídy 5 se současným zúčtováním do výnosů a na účty zúčtovacích vztahů. SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený výhradně ke správě společných částí domu. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary. Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty. SVJ má samostatné bankovní účty u ČSOB a.s. Běžný účet zůstatek k činí ,70 Kč Spořící účet zůstatek k činí ,32 Kč SVJ má účet u ČMSS a.s. Smlouva o stavebním spoření-cílová částka ,-Kč. Vkladový účet zůstatek k činí ,70,-Kč Krátkodobé pohledávky: Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří zúčtování se správcem SBD Praha a náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých pohledávek k činí ,88 Kč Krátkodobé závazky: Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých závazků k činí ,- Kč. Dlouhodobé pohledávky: Pohledávky za členy SVJ čerpání úvěru ze stavebního spoření činí ,-Kč. 3

4 Dlouhodobé závazky: Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k činí ,77 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za hlavní činnost k činí zisk ,72 Kč. Zisk bude v roce 2014 převeden do rezervního fondu a následně použit na úhradu nákladů spojených se správou společných částí domu. Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Nenastaly SPRÁVNÍ ČINNOSTI zajišťovali zaměstnanci úseku předsedy představenstva SBD Praha: Klient může průběžně využívat možnost bezplatných právních konzultací při úpravách smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli. Výboru i členům společenství je trvale k dispozici i možnost on-line konzultací na webových stránkách Průběžně lze klást dotazy týkající se problematiky bydlení, a to z oblasti práva, ekonomie, ale i z oblasti stavebně-technické a technicko-provozní. Úsek předsedy představenstva nabízí organizační činnosti spojené s konáním shromáždění vlastníků jednotek administrativní pomoc při přípravě a rozeslání podkladů na schůzi, kontrolu evidence členů SVJ dle platného výpisu z KN, příprava hlasovacích lístků s čárovým kódem, vedení hlasovacího protokolu, zajištění služeb skrutátorů atd. Přehled FO

5 Průběžná rozvaha

6 6

7 Výsledovka

8 Příloha 2 k bodu 4 Návrh kalkulace plateb pro vlastníky Teplická pro období od do Počet jednotek 261 Celkový součet spoluvlastnických podílů (tj. cm) Roční náklady Cena Podíl na centimetr a rok Cena za m 2 na měsíc Správa / 261 (130,00 + DPH 20%) Kč 0,3175 2,65 Společná el. energie Kč 0,0939 0,78 Odvoz odpadu Kč 0,1847 1,54 Provoz výtahu Kč 0,1296 1,08 Úklid Kč 0,1231 1,03 Ostatní služby (běžná údržba, aj.) Kč 0,3538 2,95 Roční pojistné Kč 0,0454 0,38 Celkem za rok bez fondu oprav Kč 1, ,40 Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) Kč 2, ,60 Celkem za rok Kč 3, ,00 Jedná se tedy o zachování předpokládaných nákladů za m 2 měsíčně, s mírnou vzájemně vyrovnanou úpravou položek za provoz výtahu a roční pojistné. Pravidla: Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové společenství podle výše svých spoluvlastnických podílů na jednotkách. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedených záloh. Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím období navýšené o 10%. Platnost předpisu těchto záloh se mění vždy k 1.7. běžného roku. Splatnost předpisů záloh je 15.den kalendářního měsíce. Na Dlouhodobé záloze na opravy (fondu oprav) jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku. Shromáždění bere na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu zaokrouhlení. Shromáždění ukládá všem členům společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby související s užíváním jednotky řádně a včas. Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby vždy nejpozději předcházející měsíc před platností zajistil předání / zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství. 8

9 Příloha 3 k bodu 5 Odměny výboru Výbor si v roce 2013 vyplatil odměny v této celkové výši: Floriánek 20 tis. Kč, Růžek 20 tis. Kč, Pajer 5 tis. Kč, Holík 5 tis. Kč, Musil 5 tis. Kč, Jánský 5 tis. Kč, Novák 5 tis. Kč. Odměny byly stanoveny na základě rozsahu práce jednotlivých členů výboru v roce 2012 a byly výborem jednomyslně odsouhlaseny. Asistentka výboru sl. Piková dostala celkovou odměnu ve výši 29 tis. za různé administrativní práce, komunikaci s SBD, vlastníky bytových jednotek, vyzvedávání pošty a další práce, které ji výbor v průběhu roku zadával. Možnost volby Profesionálního předsedy a změna stanov Současný předseda SVJ Ing. Jan Floriánek má mandát ještě do jara roku Na svoji pozici již nebude kandidovat. Pro další období tedy bude nutné najít nového předsedu SVJ buď opět z řad vlastníků, nebo využít možnosti dané novým občanským zákoníkem a za předsedu si zvolit nevlastníka/právní subjekt, tzn. organizaci typu SBD, která by výkon předsedy SVJ dělala profesionálně v rámci smluvního vztahu. V tomto případě by pak naše SVJ z řad vlastníků sestavilo patrně pouze kontrolní komisi, která by činnost profesionálního předsedy kontrolovala. Současný výbor společenství variantu profesionálního předsedy preferuje, zejména s ohledem na velikost našeho SVJ a možnost užší propojenosti s technicko/ekonomickými službami správce. Výbor pro následující shromáždění SVJ zjistí a připraví konkrétní návrhy na volbu profesionálního předsedy, spolu s návrhy změn stanov v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Vzorové stanovy totiž teprve na základě právních rozborů vznikají. Společně s návrhem stanov připraví výbor SVJ i návrh nového domovního řádu, opět ve vazbě na nový občanský zákoník. Neplatiči I v roce 2013 bylo několik vlastníků předáno právníkovi SBD k vymáhání pohledávek, z důvodu neplacení odsouhlasených poplatků. Rozsah, resp. počet neplatičů se stále snižuje. Výše dluhu je ale stále vysoká, k byla částka cca 257 tis. Kč. Zatím má právník, pan Suttner 100% úspěšnost ve vymáhání dluhů, ale doba od zahájení řízení po zaplacení konečné částky se pohybuje v řádu měsíců, někdy i let, proto se dluh stále nedaří úplně zlikvidovat. Zatím byli řešeni všichni dlužníci dlužící přes 5 tis. Kč, od budou řešeni všichni dlužníci dlužící přes Kč. Nabídka odprodeje částí pozemků pod domem vlastníkům nástaveb Po dlouhých jednáních s městským úřadem, a po osobní intervenci pana starosty se nakonec podařilo zajistit odprodej odpovídajících podílů na pozemcích pod naším domem. První smlouvy jsou již zapsané na katastru. Výměna oken ve společných prostorách Na podzim roku 2013 byly ve společných prostorách domu vyměněná okna. Práce proběhly bez větších komplikací a rozpočet ,00 byl dodržen, nebyla tedy nakonec použita ani rezerva ve výši cca 80 tis. na případné vícepráce (shromážděním byl odhlasován maximální rozsah prací ve výši 1,3 mil. Kč) Úvěr na rekonstrukci domu Na základě usnesení shromáždění vlastníků výbor pokračoval ve výběru nejvýhodnějšího úvěru a po několika kolech jednání se nám podařilo úvěr ve výši tis. stlačit na 2,8% s fixací na celých 15 let. Tzn., že se výboru povedlo snížit úrok z plánovaných 3,39 %. Úvěr nám nakonec poskytla ČMSS. Čerpání úvěru bylo zahájeno v listopadu 2013 první zálohovou fakturou na výměnu výtahů. Rekonstrukce vnitřních prostor Na základě výběrového řízení byla na rekonstrukci vnitřních prostor vybrána firma Belstav, která dle harmonogramu zahájila práce od prvního týdne roku Práce pokračují dle harmonogramu a odsouhlasený rozpočet 6 mil. Kč bude dodržen i při započtení drobných víceprací, jako je osazení dvou světel před výtahy viz dále, a dalších drobností. Dle výboru byly práce prováděny v souladu se smlouvou a i přes faktické problémy spojené s každou takto rozsáhlou rekonstrukcí byly prováděny odborně a kvalitně. Přesná částka za rekonstrukci vnitřních prostor není ještě přesně vyčíslena, protože z důvodu souběhu prací na výtazích se práce posunou do cca (ve smlouvě je termín ) Na shromáždění vlastníků dne bude částka základně známá. V rámci rekonstrukce vnitřních prostor došlo ze strany některých vlastníků ke kritice ohledně barevných kombinací. Výbor se rozhodl pokračovat v základním barevném řešení domu dle barevného schématu SZ fasády, kromě sekce , kde bylo rozhodnuto, že tmavě zelená barva bude nahrazena vínovou. Barevné odstíny byly vybrány ve spolupráci s odborníky na barvy, tak aby působily v interiéru příjemně. Výbor chápe, že konečné řešení nemusí vyhovovat všem, ale na druhou stranu nelze ani všem vyhovět. Na rekonstrukci vnitřních prostor nebyl sjednán TDI. Práce byly hrazeny z úvěru. Rekonstrukce výtahů Na základě výběrového řízení byla nakonec vybraná společnost ElektroMosev. Důvodem byla nízká cena nejen vlastních nových výtahů, ale i velmi nízká cena následné údržby výtahů. Na základě spolupráce s panem Vaňkem soudním znalcem a autorizovanou osobou, byly parametry vybraného výtahu posouzeny a vyhodnoceny jako velmi dobré. Především se jedná o maximální využití celého prostoru výtahové šachty. Celková částka za výtahy je ve výši 6,994 mil. Kč + vícepráce spojené se zakrytím komunikačních prvků přístupných při otevření dveří kabiny ve výši 19 tis. Kč. Dále je třeba do ceny výtahů započítat i dozor pana Vaňka a jeho pomoc při vyhodnocení výběrového řízení ve výši do 85 tis. Kč. I tak je cena na 9

10 spodním limitu odsouhlaseném na shromáždění vlastníků v dubnu 2013, který byl 8,5 mil. Kč. V rámci prací na výměně výtahů se vyskytlo několik problémů. V prvé řadě šlo o otočení otvírání dveří. Pro výbor to bylo také překvapení a je určitě chybou, že realizující firma nás o této vcelku zásadní změně neinformovala, po bližším prozkoumání se ale ukázalo, že bez tohoto otočení by nebylo možné výtah respektive vstupní dveře do výtahu zvětšit na maximální rozměr, což vzhledem k velikosti výtahu je parametr ze všech nejdůležitější. Věříme, že jde pouze o otázku zvyku, a že z dlouhodobější perspektivy budou výhody většího výtahu převažovat nad problémy spojenými s otočením otvírání dveří. Dalším problémem při výměně výtahů byl nedostatek světla na nástupním místě, které bylo v revizní zprávě výtahů vedeno jako vada na straně objednatele, která se musí před zprovozněním výtahů odstranit. Technické řešení výbor ve spolupráci s firmou Belstav a dozorem panem Vaňkem našel ve zdvojení světla v místě nástupu do výtahů. Poslední připomínkou k výtahům byl výběr dveří, které se opět otvírají ručně. Důvodů k tomuto výběru je hned několik. V prvé řadě je rozdíl v ceně automatických a ručních dveří cca 2 mil. Kč, dalším důvodem je významně vyšší poruchovost těchto automatických dveří a na konec je to i opětovné zmenšení profilu dveří. I přes všechny problémy s výtahy lze konstatovat, že výměna přispěla k většímu komfortu při jeho využívání. Práce byly hrazeny z úvěru, kromě odměny pro pana Vaňka, která bude hrazena z fondu oprav. Kontejnerová stání Výbor ve spolupráci s úřadem městské části řeší dle schváleného usnesení z r popelnicová stání (jinak hrozí pokuta). Celkovou cenu se nakonec podařilo srazit na cca 105 tis. a ještě se nám možná podaří získat nějakou dotaci od městské části. I přes průtahy kolem této akce by práce mohly být provedeny počátkem léta. Práce budou hrazeny z fondu oprav. Výběr na osazení měřičů tepla Dle rozhodnutí SVJ byl zpracovány podklady pro výběr měřičů tepla do všech bytových jednotek, kde dosud tyto měřáky nejsou. Práce se musí realizovat co nejdříve, předpokládaný termín je červen letošního roku, protože od hrozí vysoké pokuty. Povinnost vyplývá ze zákonů 406/2000 Sb. A 318/2012 Sb. Z nabízených možností byla vybrána varianta odečtů mimo byt. Tabulka nabídek na měření dodávky tepla do původních bytů (bez DPH, pro 702ks radiátorů, u * v prvním roce ): Dodavatel Cena montáže Cena ročního vyúčtování INMES ISTA RONICA RTN ULIMEX ENBRA * Pro potvrzení hlasováním byla vybrána firma ISTA. Provedení je nejlevnější a následné odečty také. Zároveň s ní máme zkušenosti při odečtech vody. Při provádění montáže bude realizována rovněž pasportizace radiátorů. Kalkulace pro počet 702 ks je odborný odhad a montáž bude provedena podle skutečnosti. Cena tak může být nižší nebo vyšší podle skutečného počtu radiátorů (cca 400 Kč za kus). Celková cena by tak neměla přesáhnout ,-Kč. Práce budou hrazeny z provozních prostředků, pokud budou shromážděním vlastníků odsouhlaseny. Vodovodní a kanalizační rozvody v původním objektu V posledních dvou letech začalo praskat potrubí stoupaček teplé a studené vody v původní části domu. Po technickém prozkoumání příčin tohoto praskání se ukázalo, že výměny stoupaček v původním domě, provedené v rámci výstavby nástavbových bytů, které byly provedeny v rámci této výstavby, už po 10 letech ztrácí svojí životnost, protože byly použity nekvalitní materiály. Tyto stoupačky je bezpodmínečně nutné vyměnit, jinak bude k haváriím vody docházet stále častěji. Dále je bezpodmínečně nutné provést opravu kanalizační stoupačky v technickém podlaží objektu a provést opravu izolace, a upevnění vodovodních ležatých rozvodů v technickém podlaží, včetně revize jejich stavu. Ceny za tyto práce jsou zkalkulovány na 1.5 mil. Kč s drobnou rezervou na případné vícepráce. Výše popsané práce byly zkalkulovány společností Voluma, která zajišťuje v našem objektu provozní opravy inženýrských sítí. Navržený rozpočet byl nezávisle posouzen konkurenční společností, která konstatovala, že cena za práce odpovídá rozsahu prací a práce by neudělala levněji, při dodržení kvality materiálu a prací. Z tohoto důvodu nebylo provedeno standardní výběrové řízení. Výbor pro hlasování navrhuje práce v tomto rozsahu zadat společnosti Voluma. Práce budou hrazeny z fondu oprav a budou realizovány na podzim letošního roku, pokud budou shromážděním vlastníků odsouhlaseny. Výbor vlastníky upozorňuje, že oprava svislých vodovodních rozvodů si vyžádá přístup do jejich bytů a to ve stejný den pro celou jednu stoupačku. Pokud vlastníci tento přístup neumožní, práce se nebudou moci realizovat a vícepráce s tím spojené bude SVJ vymáhat po vlastnících, kteří znemožnili práce realizovat. Samozřejmě budou všichni na harmonogram prací včas upozorněni. Přípravné práce na zateplení objektu Na základě mandátu ze shromáždění vlastníků z dubna 2013 výbor zajistil projektanta na zateplení celého domu. S výběrem výboru pomohlo SBD, které doporučilo pana Řehoře. Výbor si nezávisle ověřil, že jde o spolehlivého a přitom levného projektanta, který má za sebou mnoho realizací zateplení. Kromě vlastní projektové dokumentace zajistil pan Řehoř i Posouzení stavu konstrukcí objektu, Výkaz výměr, odhad nákladů, Průkaz energetické náročnosti budovy, Plán BOZP a dále nás zastupuje v právě probíhajícím stavebním řízení. Projektová dokumentace navazovala na projekt z roku 2010, který bylo 10

11 ale nutné přepracovat a výrazně rozšířit. Všechny tyto práce realizuje za celkovou částku 155 tis. Kč, která bude hrazena z fondu oprav. V rámci přípravných prací je třeba udělat výběrové řízení na TDI, které ještě není uzavřené. Celkové náklady na TDI, včetně dozoru projektanta výbor odhaduje na cca tis. Kč. Z projektové dokumentace, resp. z výkazu výměr vyšlo najevo, že rozsah finančních prostředků, které máme připravené na zateplení domu, není dostatečný. Náš předpoklad vycházel z projektu z roku 2010, který však neuvažoval se zateplením lodžií a především s výměnou zábradlí na těchto lodžiích. Všechny odborné názory, které jsme v minulém roce vyslechly, však jednoznačně mluví o nutnosti rekonstrukce i těchto částí domu nejen z důvodu jejich životnosti, ale především z důvodu vzniku tepelných mostů, resp. úniků tepla a také z důvodu velmi špatně technicky proveditelné dodatečné výměny tohoto zábradlí. Toto jsou důvody, proč bude cena zateplení o cca 6-7 mil. Kč vyšší než byl předpoklad výboru v roce Díky výhodnějšímu úvěru a vcelku velké rezervě v měsíčním odvodu do fondu oprav, máme předjednaný úvěr na dalších 7 mil. Kč a to bez nutnosti platit měsíčně vyšší částku za metr plochy bytu. Lze tedy doporučit sjednání dodatečného úvěru bez dalších finančních nákladů od jednotlivých vlastníků. Bez tohoto navýšení úvěru nelze zateplení realizovat vůbec. Tento bod spolu s cenou výtězné nabídky musí být odsouhlasen v samostatném usnesení. Na zateplení bylo výborem koncem roku vyhlášeno výběrové řízení. Kritéria byla pro první kolo tato: 70% váha celková cena vypočtená ze slepého rozpočtu 20% váha smluvní podmínky jako je záruka, platba záloh, doba splatnosti, apod. 10% váha celková doba a zahájení realizace prací Byly obeslány tyto společnosti: AG Real, Izoltechnik, Belstav, TERMOholding, KASTEN, HOLBORN GROUP, Miras. Ve všech případech jde o společnosti doporučené na základě již hotových realizací obdobného charakteru. Výsledky prvního kola výběrového řízení se pohybovali v částkách 20,117 mil. Kč 22,123 mil. Kč. Následně v lednu roku 2014 byl dokončen celý projekt a 4 firmy s nejnižší nabídkou postoupily do druhého kola, aby nabídky zpřesnily dle projektu. Šlo o firmy AG Real, Izoltechnik, Belstav a Holborn. Po druhém kole se ceny pohybovaly v rozsahu 20,892 mil. Kč 21,231 mil. Kč, jelikož došlo spíše ke zvýšení cen, museli jsme následně zahájit s firmami osobní jednání ohledně smluvních podmínek, navrhovaného technického řešení, a dalších podrobností, ale také o snížení konečné ceny díla. Ceny po těchto ústních jednáních jsou v rozmezí 20,241 mil. Kč 20,847 mil. Kč. Na stavbě tohoto rozsahu je třeba počítat s rezervou cca 5% pro případné vícepráce, které se objeví při vlastní realizaci prací, proto je třeba pro zateplení schválit pro jistotu částku 21,5 mil. Kč. Nyní si ještě ověřujeme reference jednotlivých firem, jejich finanční solventnost a další informace tak, aby výbor na shromáždění vlastníků mohl předložit vítěznou nabídku. V tuto chvíli výbor o vítězné nabídce ještě nerozhodl. Práce na zateplení budou hrazené z úvěru, práce TDI z fondu oprav pokud bude ve fondu oprav dostatek prostředků, jinak budou hrazené také z úvěru. Pro rozhodování o zateplení domu je třeba vidět skutečné úspory za teplo, které se budou pohybovat kolem 20-30% což je při cenách za teplo úspora velmi vysoká. Výbor proto jednoznačně doporučuje zateplení provést. 11

12 Příloha 4 k bodu 6 Jednotlivá usnesení k opravám domu k hlasování Usnesení: Shromáždění schvaluje provést osazení měřičů tepla firmou ISTA ve variantě odečtů mimo byt. Celková cena montáže na radiátory by neměla přesáhnout Kč včetně DPH (cca 378Kč za kus), a celková cena ročního vyúčtování Kč včetně DPH. Vše závisí na přesném počtu radiátorů. Předpokládaný termín realizace je červen 2014 a práce budou hrazeny z provozních prostředků. Usnesení: Shromáždění schvaluje provést výměnu stoupaček teplé a studené vody v původním domě (tj. ne do nástavbových bytů) a provést opravu kanalizační stoupačky v technickém podlaží objektu. Práce budou realizovány společnosti Voluma na podzim roku 2014 a budou hrazeny z fondu oprav. Celková cena činí maximálně 1,5 mil. Kč včetně DPH. Usnesení: Shromáždění schvaluje výběr dodavatele zateplení domu na základě provedeného výběrového řízení. Práce budou realizovány společností XXX v období červen až listopad 2014 a budou plně hrazeny z úvěru. Práce technického dozoru budou hrazeny z fondu oprav, pokud bude ve fondu oprav dostatek prostředků, jinak budou hrazené také z úvěru. Celková cena nepřesáhne 21,5 mil. Kč včetně DPH. Pro uhrazení této částky shromáždění schvaluje sjednání dodatečného úvěru na 7 mil. Kč (ke stávajícímu úvěru od Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (Buřinka) v celkové výši Kč), a to bez nutnosti navýšení plateb vlastníků do Dlouhodobé zálohy na opravy (fondu oprav). 12

13 Příloha 5 PLNÁ MOC Já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne bytem..., vlastník bytu/garáže č. a já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne... bytem., vlastník bytu/garáže č.. zmocňuji/jeme tímto pana/paní/firmu. nar. dne/ič bytem/sídlo.. k zastupování na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp Střížkov, Praha 9 konané dne , s právem hlasovat o všech bodech programu tohoto shromáždění, a to ve výši mého (našeho) spoluvlastnického podílu. V Praze dne... podpis vlastníka podpis vlastníka Plnou moc v plném rozsahu přijímám v Praze dne: podpis zmocněnce

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Z á p i s ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství pro dům v

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Objekt č. 591: Amforová 1922 až 1928, Praha 5-Stodůlky Datum konání: 23.4.2014 v 19.00 hodin Místo konání: Fakultní základní škola - Brdičkova ul. 1878,

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ...

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ... POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na 14.6.2010,

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012

Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012 Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012 Společenství vlastníků jednotek v budově čp.3121-3123, ul. Pejevové, Praha 4 Se sídlem: ul. Pejevové čp. 3122, 14300 Praha 4, IČ: 28210212 Shromáždění se stalo usnášeníschopným

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více