POZVÁNKA výbor společenství svolává

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA výbor společenství svolává"

Transkript

1 POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání: Hotel Duo, Střížkov Vaše účast je pro rozhodování o našem společném majetku NUTNÁ Program: 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Volba kontrolní komise (v případě zájmu) 3. Schválení zprávy o činnosti správce za rok 2013 a zprávy o stavu hospodaření 4. Stanovení výše záloh na správu domu a záloh na služby související s užíváním jednotek pro rok 2014/ Informace o činnostech správy a údržby domu 6. Schválení investičních oprav domu dle předložených nabídek 7. Různé informace 8. Závěr Poznámky a informace: 1. Z důvodu velkého počtu spoluvlastníků prosíme o včasný příchod na schůzi, abychom zajistili bez průtahů úvodní formality a schůze mohla začít včas. 2. Prosíme všechny vlastníky či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj občanský průkaz a psací potřeby. 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. 4. POZOR! Podle nového občanského zákoníku je nutné mít i za manžela/manželku, kde je byt ve společném vlastnictví manželů, podepsanou PLNOU MOC, pokud se neúčastní schůze oba dva! 5. Plnou moc předejte prosím svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence. 6. U vlastníků právnických osob je nutné předložit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku za účelem zjištění oprávnění jednat za právnickou osobu. 7. S podklady k bodům programu schůze se můžete seznámit u výboru SVJ a v případě dotazů týkajících se schůze shromáždění vlastníků jednotek se prosím obracejte též na výbor SVJ, Poznámky k jednotlivým bodům: K bodu 2 programu schůze je vhodné, aby případní zájemci o práci v kontrolní komisi buď kontaktovali pí Pikovou, poslali nebo vhodili svou nabídku do schránky SVJ. Bod 3 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky. Bod 4 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky. K bodu 5 programu schůze je přiložena rekapitulace v příloze pozvánky. K bodu 6 programu schůze jsou přiloženy návrhy s rozvrhem a kalkulací prací. K bodu 7 Projekt Plazza Střížkov dostal v březnu letošního roku kladné vyjádření k dokumentaci Eia od stavebního úřadu Prahy 8 a má tak za sebou úspěšné územní řízení. SVJ Art-rezidence se asi proti rozhodnutí odvolá, ale šance na zvrácení celé situace jsou velmi malé. Výbor bude ještě jednat s Developerem ohledně optimalizace dopravního řešení v Teplické ulici, výsledky jednání jsou ale velmi nejisté. Je na zvážení zda SVJ Teplická bude dále protestovat, ať už formou petice nebo nějakých jiných právních kroků, ale dle stanoviska starosty Prahy 9, který pro znemožnění stavby udělal za Prahu 9 maximum, jsou šance na úspěch už velmi malé. Přílohy: 1. Zpráva správce + Přehled FO + Rozvaha + Výsledovka, 2. Návrh kalkulace plateb, 3. Rekapitulace za rok Rozvrh a kalkulace prací usnesení k hlasování 5. Vzor (formulář) plné moci k zastoupení na schůzi shromáždění vlastníků jednotek. Výbor SVJ v Praze dne

2 Příloha 1 k bodu 3 Zpráva o činnosti správce za rok 2013 Rekapitulace základních činností při správě společných částí domu Společenství pro dům Teplická čp Střížkov, Praha 9 SBD Praha vykonávalo pro Společenství pro dům Teplická čp Střížkov, Praha 9 komplexní správu nemovitosti v oblasti technicko-provozní, účetní a správně-právní. TECHNICKÝ SERVIS 1. Úvod Kontaktní osoby technického úseku - Provozní technik: Dalibor Svoboda - Domovní asistent: Vladimír Smáha 2. Havárie V tomto období byly akutní havárie řešeny v rámci služby Global Assistance 3. Reklamace Řešily se reklamace vchodových dveří, domovních telefonů, okenních a balkonových sestav ve společných částech domu. 4. Pojištění domu SVJ 699 je pojištěno pod rámcovou smlouvou SBD Praha u pojišťovny Kooperativa. Pojištění zahrnuje: - Živelné pojištění - Pojištění pro případ odcizení - Pojištění skel - Pojištění pro případ vandalismu - Pojištění elektronických zařízení - Pojištění odpovědnosti za škodu Pojistné události : V roce byly řešeny pojistné události: - krádež hasicích přístrojů - rozbití skel (vandalismus). Informace pro SVJ: Obecné požadavky pojišťovny pro likvidaci pojistných událostí: - pojistnou událost, pokud možno ihned, co nejlépe zdokumentovat (zajistit fotodokumentaci) - v případě ODCIZENÍ či VANDALISMU je nutné vždy nahlásit daný případ neprodleně na Policii ČR a vyžádat si úřední záznam, který bude doložen pojišťovně - co nejdříve pojistnou událost nahlásit pojišťovně ( přes zaměstnance SBD Praha) - v případě předpokládané škody nad ,- Kč je nutné si před odstraněním následků škodní události vždy vyžádat návštěvu likvidátora pojišťovny (přes zaměstnance SBD Praha). -soustředit a pojišťovně předložit (přes zaměstnance SBD Praha) všechny faktury související s likvidací škodní události, a po dodavatelích vždy požadovat vyspecifikování částky za montáž a částky za dodávaný materiál 5. Pravidelná údržba, domovní asistence - seřízení vchodových dveří, výměnu žárovek atd. zajišťuje domovní asistent - údržbu a opravy výtahů provádí fa. Elektro Mosev s.r.o - úklid společných prostor domu zajišťuje fa. Bori clean s.r.o 6. Revize prohlídky Přehled revizí a prohlídek: periodická roční preventivní požární kontrola závady odstraněny periodická roční kontrolní prohlídka hydranty - bez závad periodická roční kontrolní prohlídka hasicí přístroje závady odstraněny 7. Opravy Na objektu byly v průběhu roku prováděny potřebné údržbové práce a opravy domovním asistentem a dodavatelskými firmami po domluvě s členy výboru SVJ. 8. Rekonstrukce V roce proběhly a probíhají tyto rekonstrukce: 2

3 - výměna oken ve společných částech domu fa.h&m spol.s.r.o započala rekonstrukce výtahů fa. Elektro Mosev s.r.o započala rekonstrukce interiérů ve společných částech domu, kterou provádí fa. Belstav CZ s.r.o 9. Energie a média Dodávku elektrické energie zajišťuje PRE a.s Dodávku tepla a teplé vody zajišťuje Pražská Teplárenská Dodávku plynu zajišťuje Pražská plynárenská a.s. 10. Ostatní požadavky V průběhu roku byly řešeny technikem správce objektu tyto požadavky a havárie: - poruchy výtahů - nefunkční osvětlení - nedostatečné vytápění bytových jednotek a následné opakované odvzdušnění topné soustavy - zatékání dešťové vody a lokální oprava střechy na vch havárie stoupaček vody - zpřístupnění technického podlaží z důvodu rekonstrukcí bytových jednotek. - vyjádření ke stavebním úpravám bytových jednotek - zpřístupnění objektu firmám pro vypracování cenových nabídek a kontrol - stavební dozor nad výměnou oken a rekonstrukcí interiéru domu. - výdej klíčů vlastníkům od vchodových dveří a domovních schránek. 11. Technická dokumentace domu Technická dokumentace, revizní zprávy, kontrolní prohlídky, technické prohlídky, vyjádření ke stavebním úpravám uloženo u technika správce objektu na sídle SBD Praha, Střižkovská 1/29a Praha 8. EKONOMICKÉ SLUŽBY zajišťovala jménem ekonomického úseku SBD Praha paní Martina Mráčková. SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní činnosti, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce. Na základě dohody o provedení práce-administrativní činnost, bylo vyplaceno ,-Kč. Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2013 činí 0.00,- Kč. SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu. SVJ vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správcem SBD Praha je pro vedení účetnictví SVJ používán program firmy MIKROS, a.s., Brno pro vedení podvojného účetnictví i pro sledování a vyúčtování předpisu a úhrad poplatků na správu domu a pozemku a záloh na služby. SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů, ostatní osobní náklady účtuje prostřednictvím účtů účtové třídy 5 se současným zúčtováním do výnosů a na účty zúčtovacích vztahů. SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený výhradně ke správě společných částí domu. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary. Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty. SVJ má samostatné bankovní účty u ČSOB a.s. Běžný účet zůstatek k činí ,70 Kč Spořící účet zůstatek k činí ,32 Kč SVJ má účet u ČMSS a.s. Smlouva o stavebním spoření-cílová částka ,-Kč. Vkladový účet zůstatek k činí ,70,-Kč Krátkodobé pohledávky: Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří zúčtování se správcem SBD Praha a náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých pohledávek k činí ,88 Kč Krátkodobé závazky: Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých závazků k činí ,- Kč. Dlouhodobé pohledávky: Pohledávky za členy SVJ čerpání úvěru ze stavebního spoření činí ,-Kč. 3

4 Dlouhodobé závazky: Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k činí ,77 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za hlavní činnost k činí zisk ,72 Kč. Zisk bude v roce 2014 převeden do rezervního fondu a následně použit na úhradu nákladů spojených se správou společných částí domu. Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Nenastaly SPRÁVNÍ ČINNOSTI zajišťovali zaměstnanci úseku předsedy představenstva SBD Praha: Klient může průběžně využívat možnost bezplatných právních konzultací při úpravách smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli. Výboru i členům společenství je trvale k dispozici i možnost on-line konzultací na webových stránkách Průběžně lze klást dotazy týkající se problematiky bydlení, a to z oblasti práva, ekonomie, ale i z oblasti stavebně-technické a technicko-provozní. Úsek předsedy představenstva nabízí organizační činnosti spojené s konáním shromáždění vlastníků jednotek administrativní pomoc při přípravě a rozeslání podkladů na schůzi, kontrolu evidence členů SVJ dle platného výpisu z KN, příprava hlasovacích lístků s čárovým kódem, vedení hlasovacího protokolu, zajištění služeb skrutátorů atd. Přehled FO

5 Průběžná rozvaha

6 6

7 Výsledovka

8 Příloha 2 k bodu 4 Návrh kalkulace plateb pro vlastníky Teplická pro období od do Počet jednotek 261 Celkový součet spoluvlastnických podílů (tj. cm) Roční náklady Cena Podíl na centimetr a rok Cena za m 2 na měsíc Správa / 261 (130,00 + DPH 20%) Kč 0,3175 2,65 Společná el. energie Kč 0,0939 0,78 Odvoz odpadu Kč 0,1847 1,54 Provoz výtahu Kč 0,1296 1,08 Úklid Kč 0,1231 1,03 Ostatní služby (běžná údržba, aj.) Kč 0,3538 2,95 Roční pojistné Kč 0,0454 0,38 Celkem za rok bez fondu oprav Kč 1, ,40 Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) Kč 2, ,60 Celkem za rok Kč 3, ,00 Jedná se tedy o zachování předpokládaných nákladů za m 2 měsíčně, s mírnou vzájemně vyrovnanou úpravou položek za provoz výtahu a roční pojistné. Pravidla: Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové společenství podle výše svých spoluvlastnických podílů na jednotkách. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedených záloh. Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím období navýšené o 10%. Platnost předpisu těchto záloh se mění vždy k 1.7. běžného roku. Splatnost předpisů záloh je 15.den kalendářního měsíce. Na Dlouhodobé záloze na opravy (fondu oprav) jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do dalšího kalendářního roku. Shromáždění bere na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu zaokrouhlení. Shromáždění ukládá všem členům společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby související s užíváním jednotky řádně a včas. Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby vždy nejpozději předcházející měsíc před platností zajistil předání / zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství. 8

9 Příloha 3 k bodu 5 Odměny výboru Výbor si v roce 2013 vyplatil odměny v této celkové výši: Floriánek 20 tis. Kč, Růžek 20 tis. Kč, Pajer 5 tis. Kč, Holík 5 tis. Kč, Musil 5 tis. Kč, Jánský 5 tis. Kč, Novák 5 tis. Kč. Odměny byly stanoveny na základě rozsahu práce jednotlivých členů výboru v roce 2012 a byly výborem jednomyslně odsouhlaseny. Asistentka výboru sl. Piková dostala celkovou odměnu ve výši 29 tis. za různé administrativní práce, komunikaci s SBD, vlastníky bytových jednotek, vyzvedávání pošty a další práce, které ji výbor v průběhu roku zadával. Možnost volby Profesionálního předsedy a změna stanov Současný předseda SVJ Ing. Jan Floriánek má mandát ještě do jara roku Na svoji pozici již nebude kandidovat. Pro další období tedy bude nutné najít nového předsedu SVJ buď opět z řad vlastníků, nebo využít možnosti dané novým občanským zákoníkem a za předsedu si zvolit nevlastníka/právní subjekt, tzn. organizaci typu SBD, která by výkon předsedy SVJ dělala profesionálně v rámci smluvního vztahu. V tomto případě by pak naše SVJ z řad vlastníků sestavilo patrně pouze kontrolní komisi, která by činnost profesionálního předsedy kontrolovala. Současný výbor společenství variantu profesionálního předsedy preferuje, zejména s ohledem na velikost našeho SVJ a možnost užší propojenosti s technicko/ekonomickými službami správce. Výbor pro následující shromáždění SVJ zjistí a připraví konkrétní návrhy na volbu profesionálního předsedy, spolu s návrhy změn stanov v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Vzorové stanovy totiž teprve na základě právních rozborů vznikají. Společně s návrhem stanov připraví výbor SVJ i návrh nového domovního řádu, opět ve vazbě na nový občanský zákoník. Neplatiči I v roce 2013 bylo několik vlastníků předáno právníkovi SBD k vymáhání pohledávek, z důvodu neplacení odsouhlasených poplatků. Rozsah, resp. počet neplatičů se stále snižuje. Výše dluhu je ale stále vysoká, k byla částka cca 257 tis. Kč. Zatím má právník, pan Suttner 100% úspěšnost ve vymáhání dluhů, ale doba od zahájení řízení po zaplacení konečné částky se pohybuje v řádu měsíců, někdy i let, proto se dluh stále nedaří úplně zlikvidovat. Zatím byli řešeni všichni dlužníci dlužící přes 5 tis. Kč, od budou řešeni všichni dlužníci dlužící přes Kč. Nabídka odprodeje částí pozemků pod domem vlastníkům nástaveb Po dlouhých jednáních s městským úřadem, a po osobní intervenci pana starosty se nakonec podařilo zajistit odprodej odpovídajících podílů na pozemcích pod naším domem. První smlouvy jsou již zapsané na katastru. Výměna oken ve společných prostorách Na podzim roku 2013 byly ve společných prostorách domu vyměněná okna. Práce proběhly bez větších komplikací a rozpočet ,00 byl dodržen, nebyla tedy nakonec použita ani rezerva ve výši cca 80 tis. na případné vícepráce (shromážděním byl odhlasován maximální rozsah prací ve výši 1,3 mil. Kč) Úvěr na rekonstrukci domu Na základě usnesení shromáždění vlastníků výbor pokračoval ve výběru nejvýhodnějšího úvěru a po několika kolech jednání se nám podařilo úvěr ve výši tis. stlačit na 2,8% s fixací na celých 15 let. Tzn., že se výboru povedlo snížit úrok z plánovaných 3,39 %. Úvěr nám nakonec poskytla ČMSS. Čerpání úvěru bylo zahájeno v listopadu 2013 první zálohovou fakturou na výměnu výtahů. Rekonstrukce vnitřních prostor Na základě výběrového řízení byla na rekonstrukci vnitřních prostor vybrána firma Belstav, která dle harmonogramu zahájila práce od prvního týdne roku Práce pokračují dle harmonogramu a odsouhlasený rozpočet 6 mil. Kč bude dodržen i při započtení drobných víceprací, jako je osazení dvou světel před výtahy viz dále, a dalších drobností. Dle výboru byly práce prováděny v souladu se smlouvou a i přes faktické problémy spojené s každou takto rozsáhlou rekonstrukcí byly prováděny odborně a kvalitně. Přesná částka za rekonstrukci vnitřních prostor není ještě přesně vyčíslena, protože z důvodu souběhu prací na výtazích se práce posunou do cca (ve smlouvě je termín ) Na shromáždění vlastníků dne bude částka základně známá. V rámci rekonstrukce vnitřních prostor došlo ze strany některých vlastníků ke kritice ohledně barevných kombinací. Výbor se rozhodl pokračovat v základním barevném řešení domu dle barevného schématu SZ fasády, kromě sekce , kde bylo rozhodnuto, že tmavě zelená barva bude nahrazena vínovou. Barevné odstíny byly vybrány ve spolupráci s odborníky na barvy, tak aby působily v interiéru příjemně. Výbor chápe, že konečné řešení nemusí vyhovovat všem, ale na druhou stranu nelze ani všem vyhovět. Na rekonstrukci vnitřních prostor nebyl sjednán TDI. Práce byly hrazeny z úvěru. Rekonstrukce výtahů Na základě výběrového řízení byla nakonec vybraná společnost ElektroMosev. Důvodem byla nízká cena nejen vlastních nových výtahů, ale i velmi nízká cena následné údržby výtahů. Na základě spolupráce s panem Vaňkem soudním znalcem a autorizovanou osobou, byly parametry vybraného výtahu posouzeny a vyhodnoceny jako velmi dobré. Především se jedná o maximální využití celého prostoru výtahové šachty. Celková částka za výtahy je ve výši 6,994 mil. Kč + vícepráce spojené se zakrytím komunikačních prvků přístupných při otevření dveří kabiny ve výši 19 tis. Kč. Dále je třeba do ceny výtahů započítat i dozor pana Vaňka a jeho pomoc při vyhodnocení výběrového řízení ve výši do 85 tis. Kč. I tak je cena na 9

10 spodním limitu odsouhlaseném na shromáždění vlastníků v dubnu 2013, který byl 8,5 mil. Kč. V rámci prací na výměně výtahů se vyskytlo několik problémů. V prvé řadě šlo o otočení otvírání dveří. Pro výbor to bylo také překvapení a je určitě chybou, že realizující firma nás o této vcelku zásadní změně neinformovala, po bližším prozkoumání se ale ukázalo, že bez tohoto otočení by nebylo možné výtah respektive vstupní dveře do výtahu zvětšit na maximální rozměr, což vzhledem k velikosti výtahu je parametr ze všech nejdůležitější. Věříme, že jde pouze o otázku zvyku, a že z dlouhodobější perspektivy budou výhody většího výtahu převažovat nad problémy spojenými s otočením otvírání dveří. Dalším problémem při výměně výtahů byl nedostatek světla na nástupním místě, které bylo v revizní zprávě výtahů vedeno jako vada na straně objednatele, která se musí před zprovozněním výtahů odstranit. Technické řešení výbor ve spolupráci s firmou Belstav a dozorem panem Vaňkem našel ve zdvojení světla v místě nástupu do výtahů. Poslední připomínkou k výtahům byl výběr dveří, které se opět otvírají ručně. Důvodů k tomuto výběru je hned několik. V prvé řadě je rozdíl v ceně automatických a ručních dveří cca 2 mil. Kč, dalším důvodem je významně vyšší poruchovost těchto automatických dveří a na konec je to i opětovné zmenšení profilu dveří. I přes všechny problémy s výtahy lze konstatovat, že výměna přispěla k většímu komfortu při jeho využívání. Práce byly hrazeny z úvěru, kromě odměny pro pana Vaňka, která bude hrazena z fondu oprav. Kontejnerová stání Výbor ve spolupráci s úřadem městské části řeší dle schváleného usnesení z r popelnicová stání (jinak hrozí pokuta). Celkovou cenu se nakonec podařilo srazit na cca 105 tis. a ještě se nám možná podaří získat nějakou dotaci od městské části. I přes průtahy kolem této akce by práce mohly být provedeny počátkem léta. Práce budou hrazeny z fondu oprav. Výběr na osazení měřičů tepla Dle rozhodnutí SVJ byl zpracovány podklady pro výběr měřičů tepla do všech bytových jednotek, kde dosud tyto měřáky nejsou. Práce se musí realizovat co nejdříve, předpokládaný termín je červen letošního roku, protože od hrozí vysoké pokuty. Povinnost vyplývá ze zákonů 406/2000 Sb. A 318/2012 Sb. Z nabízených možností byla vybrána varianta odečtů mimo byt. Tabulka nabídek na měření dodávky tepla do původních bytů (bez DPH, pro 702ks radiátorů, u * v prvním roce ): Dodavatel Cena montáže Cena ročního vyúčtování INMES ISTA RONICA RTN ULIMEX ENBRA * Pro potvrzení hlasováním byla vybrána firma ISTA. Provedení je nejlevnější a následné odečty také. Zároveň s ní máme zkušenosti při odečtech vody. Při provádění montáže bude realizována rovněž pasportizace radiátorů. Kalkulace pro počet 702 ks je odborný odhad a montáž bude provedena podle skutečnosti. Cena tak může být nižší nebo vyšší podle skutečného počtu radiátorů (cca 400 Kč za kus). Celková cena by tak neměla přesáhnout ,-Kč. Práce budou hrazeny z provozních prostředků, pokud budou shromážděním vlastníků odsouhlaseny. Vodovodní a kanalizační rozvody v původním objektu V posledních dvou letech začalo praskat potrubí stoupaček teplé a studené vody v původní části domu. Po technickém prozkoumání příčin tohoto praskání se ukázalo, že výměny stoupaček v původním domě, provedené v rámci výstavby nástavbových bytů, které byly provedeny v rámci této výstavby, už po 10 letech ztrácí svojí životnost, protože byly použity nekvalitní materiály. Tyto stoupačky je bezpodmínečně nutné vyměnit, jinak bude k haváriím vody docházet stále častěji. Dále je bezpodmínečně nutné provést opravu kanalizační stoupačky v technickém podlaží objektu a provést opravu izolace, a upevnění vodovodních ležatých rozvodů v technickém podlaží, včetně revize jejich stavu. Ceny za tyto práce jsou zkalkulovány na 1.5 mil. Kč s drobnou rezervou na případné vícepráce. Výše popsané práce byly zkalkulovány společností Voluma, která zajišťuje v našem objektu provozní opravy inženýrských sítí. Navržený rozpočet byl nezávisle posouzen konkurenční společností, která konstatovala, že cena za práce odpovídá rozsahu prací a práce by neudělala levněji, při dodržení kvality materiálu a prací. Z tohoto důvodu nebylo provedeno standardní výběrové řízení. Výbor pro hlasování navrhuje práce v tomto rozsahu zadat společnosti Voluma. Práce budou hrazeny z fondu oprav a budou realizovány na podzim letošního roku, pokud budou shromážděním vlastníků odsouhlaseny. Výbor vlastníky upozorňuje, že oprava svislých vodovodních rozvodů si vyžádá přístup do jejich bytů a to ve stejný den pro celou jednu stoupačku. Pokud vlastníci tento přístup neumožní, práce se nebudou moci realizovat a vícepráce s tím spojené bude SVJ vymáhat po vlastnících, kteří znemožnili práce realizovat. Samozřejmě budou všichni na harmonogram prací včas upozorněni. Přípravné práce na zateplení objektu Na základě mandátu ze shromáždění vlastníků z dubna 2013 výbor zajistil projektanta na zateplení celého domu. S výběrem výboru pomohlo SBD, které doporučilo pana Řehoře. Výbor si nezávisle ověřil, že jde o spolehlivého a přitom levného projektanta, který má za sebou mnoho realizací zateplení. Kromě vlastní projektové dokumentace zajistil pan Řehoř i Posouzení stavu konstrukcí objektu, Výkaz výměr, odhad nákladů, Průkaz energetické náročnosti budovy, Plán BOZP a dále nás zastupuje v právě probíhajícím stavebním řízení. Projektová dokumentace navazovala na projekt z roku 2010, který bylo 10

11 ale nutné přepracovat a výrazně rozšířit. Všechny tyto práce realizuje za celkovou částku 155 tis. Kč, která bude hrazena z fondu oprav. V rámci přípravných prací je třeba udělat výběrové řízení na TDI, které ještě není uzavřené. Celkové náklady na TDI, včetně dozoru projektanta výbor odhaduje na cca tis. Kč. Z projektové dokumentace, resp. z výkazu výměr vyšlo najevo, že rozsah finančních prostředků, které máme připravené na zateplení domu, není dostatečný. Náš předpoklad vycházel z projektu z roku 2010, který však neuvažoval se zateplením lodžií a především s výměnou zábradlí na těchto lodžiích. Všechny odborné názory, které jsme v minulém roce vyslechly, však jednoznačně mluví o nutnosti rekonstrukce i těchto částí domu nejen z důvodu jejich životnosti, ale především z důvodu vzniku tepelných mostů, resp. úniků tepla a také z důvodu velmi špatně technicky proveditelné dodatečné výměny tohoto zábradlí. Toto jsou důvody, proč bude cena zateplení o cca 6-7 mil. Kč vyšší než byl předpoklad výboru v roce Díky výhodnějšímu úvěru a vcelku velké rezervě v měsíčním odvodu do fondu oprav, máme předjednaný úvěr na dalších 7 mil. Kč a to bez nutnosti platit měsíčně vyšší částku za metr plochy bytu. Lze tedy doporučit sjednání dodatečného úvěru bez dalších finančních nákladů od jednotlivých vlastníků. Bez tohoto navýšení úvěru nelze zateplení realizovat vůbec. Tento bod spolu s cenou výtězné nabídky musí být odsouhlasen v samostatném usnesení. Na zateplení bylo výborem koncem roku vyhlášeno výběrové řízení. Kritéria byla pro první kolo tato: 70% váha celková cena vypočtená ze slepého rozpočtu 20% váha smluvní podmínky jako je záruka, platba záloh, doba splatnosti, apod. 10% váha celková doba a zahájení realizace prací Byly obeslány tyto společnosti: AG Real, Izoltechnik, Belstav, TERMOholding, KASTEN, HOLBORN GROUP, Miras. Ve všech případech jde o společnosti doporučené na základě již hotových realizací obdobného charakteru. Výsledky prvního kola výběrového řízení se pohybovali v částkách 20,117 mil. Kč 22,123 mil. Kč. Následně v lednu roku 2014 byl dokončen celý projekt a 4 firmy s nejnižší nabídkou postoupily do druhého kola, aby nabídky zpřesnily dle projektu. Šlo o firmy AG Real, Izoltechnik, Belstav a Holborn. Po druhém kole se ceny pohybovaly v rozsahu 20,892 mil. Kč 21,231 mil. Kč, jelikož došlo spíše ke zvýšení cen, museli jsme následně zahájit s firmami osobní jednání ohledně smluvních podmínek, navrhovaného technického řešení, a dalších podrobností, ale také o snížení konečné ceny díla. Ceny po těchto ústních jednáních jsou v rozmezí 20,241 mil. Kč 20,847 mil. Kč. Na stavbě tohoto rozsahu je třeba počítat s rezervou cca 5% pro případné vícepráce, které se objeví při vlastní realizaci prací, proto je třeba pro zateplení schválit pro jistotu částku 21,5 mil. Kč. Nyní si ještě ověřujeme reference jednotlivých firem, jejich finanční solventnost a další informace tak, aby výbor na shromáždění vlastníků mohl předložit vítěznou nabídku. V tuto chvíli výbor o vítězné nabídce ještě nerozhodl. Práce na zateplení budou hrazené z úvěru, práce TDI z fondu oprav pokud bude ve fondu oprav dostatek prostředků, jinak budou hrazené také z úvěru. Pro rozhodování o zateplení domu je třeba vidět skutečné úspory za teplo, které se budou pohybovat kolem 20-30% což je při cenách za teplo úspora velmi vysoká. Výbor proto jednoznačně doporučuje zateplení provést. 11

12 Příloha 4 k bodu 6 Jednotlivá usnesení k opravám domu k hlasování Usnesení: Shromáždění schvaluje provést osazení měřičů tepla firmou ISTA ve variantě odečtů mimo byt. Celková cena montáže na radiátory by neměla přesáhnout Kč včetně DPH (cca 378Kč za kus), a celková cena ročního vyúčtování Kč včetně DPH. Vše závisí na přesném počtu radiátorů. Předpokládaný termín realizace je červen 2014 a práce budou hrazeny z provozních prostředků. Usnesení: Shromáždění schvaluje provést výměnu stoupaček teplé a studené vody v původním domě (tj. ne do nástavbových bytů) a provést opravu kanalizační stoupačky v technickém podlaží objektu. Práce budou realizovány společnosti Voluma na podzim roku 2014 a budou hrazeny z fondu oprav. Celková cena činí maximálně 1,5 mil. Kč včetně DPH. Usnesení: Shromáždění schvaluje výběr dodavatele zateplení domu na základě provedeného výběrového řízení. Práce budou realizovány společností XXX v období červen až listopad 2014 a budou plně hrazeny z úvěru. Práce technického dozoru budou hrazeny z fondu oprav, pokud bude ve fondu oprav dostatek prostředků, jinak budou hrazené také z úvěru. Celková cena nepřesáhne 21,5 mil. Kč včetně DPH. Pro uhrazení této částky shromáždění schvaluje sjednání dodatečného úvěru na 7 mil. Kč (ke stávajícímu úvěru od Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (Buřinka) v celkové výši Kč), a to bez nutnosti navýšení plateb vlastníků do Dlouhodobé zálohy na opravy (fondu oprav). 12

13 Příloha 5 PLNÁ MOC Já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne bytem..., vlastník bytu/garáže č. a já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne... bytem., vlastník bytu/garáže č.. zmocňuji/jeme tímto pana/paní/firmu. nar. dne/ič bytem/sídlo.. k zastupování na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp Střížkov, Praha 9 konané dne , s právem hlasovat o všech bodech programu tohoto shromáždění, a to ve výši mého (našeho) spoluvlastnického podílu. V Praze dne... podpis vlastníka podpis vlastníka Plnou moc v plném rozsahu přijímám v Praze dne: podpis zmocněnce

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Vážení spoluvlastníci, dovolte nám před svolaným Shromážděním vlastníků

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků Shromáždění vlastníků konané ve středu 28.5.2014 v 20:00 prezentace zahájena v 19:30 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Vážení spoluvlastníci, dovolte mi před svolaným

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Z á p i s ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

K některým bodům programu podrobněji.

K některým bodům programu podrobněji. Shromáždění vlastníků konané ve středu 22.5.2013 v 19:30 prezentace zahájena v 19:00 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Vážení spoluvlastníci, dovolte mi před svolaným

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pozvánka Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Které se bude konat ve čtvrtek 28.

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce Společenství Kaštanová III čp. 683

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce Společenství Kaštanová III čp. 683 Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce Společenství Kaštanová III čp. 683 za účetní období 2015 Členové kontrolní komise: Veronika Holá Ladislav Veselý Datum vyhotovení zprávy: 13. 04. 2016 1 S t r á

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČO: 26759331 DIČ: CZ26759331

SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČO: 26759331 DIČ: CZ26759331 ZÁPIS Z VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 14. KVĚTNA 2015 Program výroční schůze - shromáždění členů Společenství Petržílkova 2486-2491 je následující: 1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9, Prosek

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9, Prosek Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9, Prosek Datum a místo konání: 29. 5. 2013, Litoměřická 405/9, vestibul domu, 19:00 hodin Předsedající: Ing.

Více

Pozvánka na schůzi Společenství vlastníků jednotek Nová Kolonie 2604/8

Pozvánka na schůzi Společenství vlastníků jednotek Nová Kolonie 2604/8 Pozvánka na schůzi Společenství vlastníků jednotek Nová Kolonie 2604/8 Datum: 16.5.2013 v 18:30 hodin Místo: garáž PROGRAM: 1. Prezence 18:30-18:45 hod. 2. Zahájení v 18:45 (volba skrutátora a zapisovatele)

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1 VÝZVA k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1. Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Olbramovická 704-707, Praha 4 Olbramovická 705 14200 Praha 4 Kamýk IČ: 284 82 239 Zapsáno v

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Shromáždění vlastníků 25.11.2013 MIMOŇSKÁ PROSEK PRAHA 9

Shromáždění vlastníků 25.11.2013 MIMOŇSKÁ PROSEK PRAHA 9 Shromáždění vlastníků 25.11.2013 2012 MIMOŇSKÁ PROSEK PRAHA 9 Program shromáždění 1. Úvod 2. Zpráva mandátová o účasti na shromáždění 3. Zpráva výboru o hospodaření společenství: a. schválení roční účetní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.10.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová pan a

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

ZÁPIS. z 11. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10. konaném dne v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí

ZÁPIS. z 11. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10. konaném dne v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí ZÁPIS z 11. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10 konaném dne 16.04.2013 v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí Předsedající: Jarka valová Skrutátor: Tomáš Mach Zapisovatel: Irena Křivánková 1) Zahájení

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu 1801 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, tel: 800 112 211 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu Žádám Raiffeisen

Více

Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov V Praze dne 23.11.2010 Předkládá: M.Kremlička Správa a údržba nemovitostí Zpracoval : Miroslav Kremlička

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne 21. 11. 2011 Adresa: Mračnická 1053-1054, 102 00 Praha 10 Spoluvlastnických podílů celkem: 38 847 Přítomno: viz prezenční

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství)

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství Kodymova 2538/10 158 00 Praha 5 Česká republika e-mail: svj.kodymova@seznam.cz ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více