N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen 2014. Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str."

Transkript

1 Media kit 2015

2 Ročník 1 Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat Nové Možnosti Antiemetické Pprofylaxe CINV Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii Číslo 1 Duben 2011 Antiemetics NV oprava - 210x270.indd :01:22 Ročník 5 Tigecyklin antibiotické rezistence Číslo 1 LEDEN CC - Pfizer - Antiinfectives News x270.indd :05:01 Komentář k přednášce Javiera Cortése Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu Rozhovor s pacientkou Breast News x270.indd :52:38 C O L O R E C T A L - A S O P I S P R O O D B O R N Í K Y V E Z D R A V O T N I C T V Í RO NÍK 3 9 str. 13 str. ÍSLO 1 ERVENEC 2014 COL.indd :53:18 Léčba diabetické dyslipidemie v roce 2014 Zprávy z proběhlých přednášek a seminářů Abstrakta 32CC - Diabetology News x270.indd :16:25 Ročník 1 Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami Vyšetření ALK u nemalobuněčných karcinomů plic Shrnutí léčby adenokarcinomu plic personalizovanou léčbou Číslo 1 Červen 2014 Paediatric Endocrinology News - časopis pro odborníky ve zdravotnictví NEUROENDOKRINNÍ DYSFUNKCE PO ÚRAZECH MOZKU DĚTSKÁ ENDOKRI- NOLOGIE VE SVĚTOVÝCH MUZEÍCH TURNERŮV SYNDROM Paediatric Endo News x270 pokus.indd :42:19 Ročník 3 Průlomová bolest - problém léčby v ČR Nemocní potřebují rychlou záchrannou medikaci Nové NSA, které šetří GIT Myelodysplastic Syndrome News - časopis pro odborníky ve zdravotnictví INDIKACE NEMOCNÝCH S MDS K SCT TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM DIFERENCIAČNÍ TERAPIE 5-AZACYTIDI- NEM U MDS MDS News x270.indd :18:15 Číslo 1 Říjen 2013 P a n c r e a t i c C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Ročník 1 Karcinom pankreatu setrvalá beznaděj? Multioborový přístup PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena Ročník 1 PACIENT S TĚŽKOU MALNUTRICÍ ABIRATERON ACETÁT U CHEMO- NAIVNÍHO PACIENTA S CaP DOMÁCÍ PARENTERÁL- NÍ VÝŽIVA Číslo 1 Duben 2013 Číslo 1 Červenec 2014 Pancreatic Cancer News x270.indd :29:57 ABIRATERON: VÝSLEDKY STUDIE COU-AA-302 DEGARELIX V LÉČBĚ CaP Prostate Cancer News x270.indd :24:49 Systémová léčba před nefrektomií u nádorů ledvin Léčebné guidelines METASTATICKÝ SVĚTLOBU- NĚČNÝ KARCINOM Renal Cancer x270.indd :18:00 A n t i e m e t i c s N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Antiemetics A n t i i n f e c t i v e s N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Antiinfectives B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Breast cancer COLORECTAL D i a b e t o l o g y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Diabetology Ročník 5 Číslo 2 Duben 2014 L u n g C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Lung Cancer Myelodysplastic Syndrome N u t r i t i o n N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Nutrition 9 str. 11 str. 4. str. 18. str. 10 str. 22 str. NOVINKY V TESTOVÁNÍ RAS U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RECIDIVUJÍCÍ KARCINOM REKTA ATYPICKÝ PR B H CHOROBY 12 str. 1 2 str. 5 str. 5 str. 7 str. 10 str. 1 Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 1/1 strana 210 x 270 na spad typ B 1/2 strany na šířku 155 x 102 na zrcadlo 210 x 135 na spad 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč 2 až 4 vydání ročně v rozsahu od do ks čistý po ořezu (210 x 270 mm) minimálně 16 stran typ C 1/3 strany na šířku 155 x 68 na zrcadlo 210 x 90 na spad typ D 1/4 strany na šířku 155 x 51 na zrcadlo 210 x 67,5 na spad vazba V1 papír 200 KL Paediatric Endocrinology P a i e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í n N a i P r o s t a t e C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Prostate Cancer R e n a l c a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Renal Cancer 2 str. 4 str str. 6 str. 9 str. 10 str. str str. 15 str. 13 str. str. 11

3 Odborný onkologický asopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické spole nosti Leden 2014 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Nádorové onemocn ní nedodržuje pravidla. Heterogenita nádoru v prostoru a ase neumožnuje bezpe n odhadnout jeho chování. Koncept personalizované, strati kované a precizované medicíny postupn ukon uje historický koncept stejné lé by pro všechny, ve stejném klinickém stadiu, p i stejném histologickém nálezu. Nový rozm r onkologické pé e spo ívá v individualizaci lé by pro každého nemocného a pro každý nádor na základ molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta. Vstup nových cílených lék do klinické praxe je nezadržitelný, ale indika ní ší e nem že být bezedná. Za azení nových lék do lé ebného algoritmu bez znalosti cílové skupiny je minulostí a budoucnost je v molekulární identi kaci menších cílových skupin s prokazateln vyšší ú inností nového léku (mén je n kdy více). Necílená aplikace u nesprávn vybraných nemocných m že vést nejen k neú innosti, ale i ke zbyte nému výskytu nežádoucích ú ink, promeškání asu pro podání ú inné lé by a zbyte né nan ní zát ži. Výb r lé by podle genového podpisu nádoru stále není zárukou ú innosti, pokud se opomine farmakogenomická variabilita. Ukon ení éry necíleného podávání cílené lé by není zatím v dohlednu. V klinická realit p esto p etrvávají n která dogmata z doby necíleného podávání chemoterapie. Eliminace neú innosti pomocí prediktivních biomarker Prague ONCO Journal Leden 2014 Ladislav Jehli ka. K ik Koruny Svatováclavské je jednou z cest k úsp chu, ale biomarkery nejsou jedinou cestou jak zd vodnit lé ebný výb r. U n kterých cílených lék nebude jejich identi kace možná, což nevylu uje možnost cíleného zásahu. Variabilita onemocn ní a hostitel nemoci má vliv na výb r lé ebného postupu: je prakticky nemožné identi kovat jedine ný, preferovaný, lé ebný program a je možné stanovit pouze obecné lé ebné principy (algoritmy). Individualizace a personalizace p ístupu k lé b neznamená, že dojde k úplnému vymazání doporu ených lé- ebných postup, které na mezinárodní, národní i místní úrovni budou i v budoucnosti sloužit jako vodítko p i rozhodování o lé b. Americká spole nost klinické onkologie (ASCO) pravideln vydává seznam nejvýznamn jších pokrok v onkologii za poslední rok. Významným, ale opomíjeným po inem je seznam nedoporu ených postup, tzn. nej ast jších postup, pro které není dostatek d kaz. Jako p íklady je možné uvést n které z nich, které v tšinou nejsou zmín ny v p ednáškách typu State of the Art. Není vhodné aplikovat polychemoterapii namísto monoterapie v lé b metastazujícího karcinomu prsu. Výjimkou je pot eba rychlého nástupu lé ebné odpov di nebo rychlé symptomatické úlevy. Není vhodné indikovat antiemetické režimy vyhrazené pro lé bu vysoce emetogenní chemoterapií p i lé b chemoterapií st ední a nízké emetogenity. Nepoužívat cílenou terapii bez vyšet ení klinicky doložených prediktivních biomarker. Není vhodné indikovat vyšet ení PET, PET/CT nebo kostní scan u nemocných s nízkým rizikem metastatického rozsevu a používat tato vyšet ení p i sledování nemocných po ukon ení primární lé by, pokud není jednozna ný doklad, že tento postup ovlivní lé bu. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Literatura 1. Schnipper LE, Lyman GH, Douglas W. Blayney DW, et al. American Society of Clinical Oncology 2013 Top Five List inoncology. JCO Patel JD, Krilov L, Adams S, et al. Clinical Cancer Advances 2013: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. JCO Žaloudík J, Skovajsová M, eslarová K, Bieberová L, Hussarová L, Zimovjanová M, Petruželka L: Je p edopera ní scintigra e skeletu v asném stadiu karcinomu prsu T1N0 indikovaná a smysluplná? Klinická onkologie 2013;26. PREZIDENT KOLOKVIA: V DECKÝ SEKRETÁ : prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. ORGANIZA NÍ VÝBOR: ESTNÝ VÝBOR: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. MUDr. Alexandra Aschermannová prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. MUDr. Jaroslav Barkmanová prof. MUDr. Michal And l, CSc. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS prof. MUDr. David Cibula, CSc. doc. MUDr. Ond ej Hrušák, Ph.D. prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Zde ka Dlouhá prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Julius Špi ák, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Ji í Vorlí ek, CSc. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Zden k Krška, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. MUDr. Josef Mališ V DECKÝ VÝBOR: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. prof. MUDr. Ji í Mazánek, DrSc. prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Mgr. Karolína Moravcová doc. MUDr. Jaroslav ermák, CSc. prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Petr Dít, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. prof. MUDr. Ji í Hoch, CSc. Mgr. Simona Šatová prof. MUDr. Ji í Homolka, DrSc. doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. prim. MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D. prof. MUDr. Marek Trn ný, CSc. prof. MUDr. Vít zslav Kolek, DrSc. Bc. Michaela T mová doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prim. MUDr. Ji í Votruba prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Prague ONCO Journal Leden 2014 Editorial Editorial State of the Art - lé ba na úrovni doby, nejvyšší úrove rozvoje v dního oboru dosaženého v ur itém ase Hloup se sm jeme, emu v ili lidé p ed p ti sty lety. Jak se za p t set let budou lidé smát, emu jsme v ili my! State of the Art v onkologii Karcinom slinivky b išní: sou asný standard lé by Imunoterapie nádorových onemocn ní Abstrakta p ednášek PragueONCO Účastníci onkologického kolokvia, především lékaři onkologové a pracovníci paliativní péče obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 2/1 strany 420 x 270 na spad typ B 1/1 strana 210 x 270 na spad strana proti obsahu Kč 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1x ročně kusů čistý po ořezu (210 x 270 mm) 100 stran typ C 1/2 strany na šířku 170 x 110 na zrcadlo 210 x 135 na spad typ D 1/2 strany na výšku 83 x 207 na zrcadlo vazba V2 papír Obálka 250 KL Vnitřek 150 KL 3

4 PragueONCO 2013 Významná jubilea ESMO 2012 Nový d kan 1. LF UK Nádorové onemocn ní asto rozmanitého biologického chování m že postihnout r zné orgány a t lesné systémy. Multidisciplinární lé ebný p ístup je proto základem sou asné onkologické lé by a rozhodnutí o terapii v etn asové posloupnosti lé ebných modalit p ipravuje mezioborový pracovní tým. Jedin spole ná dohoda o lé b pacienta se zhoubným nádorem m že zlepšit výsledky terapie bez zvyšování. Lé ba nádorové nemoci ztratila Tématem 2. národního multidisciplinárního workshopu, který se konal 14. zá í 2012 v Ran í ov u Jihlavy, byla lé ba metastazujícího kolorektálního karcinomu (mcrc). Onkologie v posledním desetiletí významn pokro ila kup edu. Stále p ibývá nových lék a dalších terapeutických lineární sm r od intervence chirurga k radioterapeutovi, internímu onkologovi a specialistovi pro paliativní pé i. Na diagnostice a lé b se podílejí r zné prob hl 20 specializovaných sympozií, 18 sekcí zabývajících ve Vídni kongres Evropské asociace interní onkologie (European Society stup u konkrétních ne- se rozborem lé ebných po- for Medical Oncology), mocných, 15 vzd lávacích jehož se ú astnilo sekcí, 9 mezioborových odborník s po etným sympozií, 4 sekce zabývající se klí ovými okruhy zastoupením též onkolog mimoevropských. sou asné onkologie, 3 posterové zahrnující celkem Celkem bylo v pr b hu konference organizováno 23 r zných tematických 140 odborných sekcí. okruh a 2 prezidiální V 18 sekcích byly p edneseny výzkumné a klinické významn jších výsledk. sympozia s prezentací nej- výsledky, bylo organizováno 21 diskusních sekcí neosobního všem do- Kongres prokázal, že v é e k posterovým sd lením, stupného internetu z stámožností, ovšem s prodlužováním délky p ežití nemocných nar stá i po et pacient, které je t eba dlouhodob lé it. Celý lánek na str. 12 odbornosti v r zných asových sekvencích v r zných fázích nemoci v etn ešení komplikací, které mohou postihnout všechny systémy. Prezident kolokvia PragueONCO, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. T i zásadní události poslední doby dramaticky ovliv ují a v budoucnosti budou stále více ovliv ovat možnosti onkologické pé e: pokra ování lánku na str. 3 va p ímé osobní setkání odborník nenahraditelné a práv rozd lení do množství sou asn probíhajících sekcí umož uje všem zvolit si svoji problematiku. Vybrané postery shrnují na limitovaném prostoru asto výsledky mnohaletého výzkumu. P i posterových sekcích, které umož ují osobní setkávání a diskusi, bylo neuv iteln nabito. pokra ování lánku na str. 4 Prague Onco News cislo 02 korektura2.indd :57:46 2 Jednoho páte ního odpoledne, za átkem íjna, procházím Karlovým nám stím nedaleko naší nemocnice. Tém vrazím do svého kolegy ze severních ech. Tak co je nového u vás na Karláku? táže se. Obligátní odpov : Celkem nic. Ale je to pravda? Narozeniny prvé: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. se v tomto roce dožívá 60 let. Pom rn dost bylo oslavných proslov, dost oslavných lánk. Že se jedná o významnou osobu v onkologii, nemusím zd raz ovat. Podílel se na rozvoji oboru, stal se oce ovanou osobou i za hranicemi našeho státu. Významnou roli sehrává v pregraduální i postgraduální výchov. P edevším však je dobrým léka em. Co tedy íci, abych neopakoval již vy ené. Od mládí aktivn sportuje. Nejv tšímu zájmu se t ší kolektivní sporty. Je p íkladem skute n týmového hrá e. N kdo mi ho popisoval: Já se domníval, že Luboš je rozvážný a d stojný muž, ale on po tom h išti tak rychle b há. Snad to není až tak nutné! Ten zápas ale byl vít zný. Vyt íbený smysl pro kolektiv, pro hru fair play, p enáší na h išt naší kliniky. Dnešní celá medicína je založena na týmovém p ístupu a v onkologii to platí o to více. Každý z p edchozích p ednost n co nového p inesl oboru a nemocnici. Prof. Petruželka se dle mého mín ní zasloužil o posílení skute n kolektivního, týmového p ístupu k pacient m. Vždy respektoval záv ry seminá-, vizit, konzultací, mezioborových tým. I když se zdály jeho osobní profesionální názory jednozna né, nechával pr chod i myšlenkám t ch nejmladších sekundá. Narozeniny druhé: doc. MUDr. Václav Bek, DrSc. se v tomto roce dožívá 90 let. Již na škole nás u ili rozlišovat v k biologický a v k kalendá ní. Vzpomínám si, jak jsem p ed rokem jel na naši konferenci PragueONCO metrem a p estupoval na stanici Opatov. Do autobusu nastoupil se mnou i docent Bek a já si uv domil, že jeho biologický v k je daleko nižší než ten kalendá ní. Nejen já osobn, ale i v tšina onkolog naší generace ho velmi dob e zná. Ud lal toho pro obor hodn a my na jeho zásluhy nezapomeneme. Mnoho z nás ho zná z jeho p ednášek a seminá, mnohé z nás zkoušel p i atestacích. Stál u zrodu 1. onkologické kliniky, v jejím ele p sobil 14 let. Jeho v decká innost byla tehdy výrazná. Krom množství profesních lánk napsal pozd ji také 2 knihy beletristického charakteru s historizujícími pohledy na onkologii. Jeho nejv tší zásluhy tkví však Ve st edu 20. ervna 2012 ve Velké aule Karolina v Praze jmenoval prezident eské republiky Václav Klaus šedesát nových profesor eských vysokých škol. Slavnostního jmenování se zú astnil i ministr školství. Nejvíce byly zastoupeny disciplíny léka ské. Jedním ze jmenovaných byl i prof. MUDr. Jind ich Fínek (onkologie, UK) pro obor onkologie. v pregraduální a postgraduální výuce. Spolupodílel se na vytvo ení základ onkologického oboru. Narozeniny t etí: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK se v tomto roce dožívá 40 let. M žeme se p ít, kdy byla konstituována. De iure na konci roku 1972, ale de facto až po- átkem roku Proto jsme se rozhodli oslavit kulaté výro í až v b eznu 2013, v rámci našeho 18. ro níku Staškových dn. Zmínit se o narozeninách kliniky už nyní je ale správné ze dvou d vod. Tím prvním je skute nost t sné vazby na oba její p ednosty. Druhým pak je pozvání Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 na naše setkání. Záv rem, co p át všem jubilant m? Prof. MUDr. Luboši Petruželkovi, CSc. úsp chy v osobním i profesním život a mnoho schopných a nad jných sekundá. Doc. MUDr. Václavu Bekovi, DrSc. pevné zdraví do dalších let. Onkologické klinice VFN a 1. LF UK úsp šný rozvoj v nelehké konkurenci. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. V decký sekretá : doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. Organiza ní výbor: MUDr. J. Barkmanová, prof. MUDr. D. Cibula, CSc., prof. MUDr. J. Daneš, CSc., Z. Dlouhá, prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., doc. MUDr. B. Konopásek, CSc., MUDr. I. Krajsová, prof. MUDr. Z. Krška, CSc., doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D., Ph.D., MUDr. J. Mališ, prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc., PhDr. K. Moravcová, prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc., MUDr. J. Prausová Ph.D., MBA, prof. MUDr. J. Starý, DrSc., doc. MUDr. P. Tesa ová, CSc., prof. MUDr. M. Trn ný, CSc., Bc. M. T mová Organizátor kolokvia a vydavatel PragueONCO NEWS: We Make Media, s. r. o. / editelka: MUDr. Ivana Kaderková / Adresa: Jeseniova 55, Praha 3 Tel.: / / / ISSN: Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 rolním CT hrudníku byla ob plicní k ídla bez známek metastáz. Po dalších 6 cyklech lé by FOLFIRI + cetuximab byl výsledek vyšet ení podobný. Celkem po 18 cyklech pacient p erušil chemoterapii. Byla provedena embolizace pravé v tve portální žíly s cílem dosáhnout možné hypertro e levého laloku. Plánována byla resekce pravého jaterního laloku za 2 m síce. Po této dob byl nález na CT b icha bez další regrese, kontrolní CT hrudníku ovšem ukázalo mnoho etné metastázy v obou plicních k ídlech. Pacient zahájil chemoterapii irinotekan + cetuximab. Po 4 cyklech byl unavený a vy erpaný, byla zjišt na trombocytopenie a vzestup jaterních test, CEA stoupl na 15,2 g/l. Lé ba byla ukon- ena. Kontrolní CT ukázalo progresi po tu i velikosti jaterních i plicních metastáz. Byla zahájena podp rná lé ba v ambulanci paliativní pé e, která trvala 4 m síce. Exitus letalis nastal za 24 m síc po stanovení diagnózy. V diskusi k této kasuistice jednozna n zazn la pot eba p idání biologické lé by ke kombinované chemoterapii u pacient s divokým typem K-RAS mcrc. Po p idání cetuximabu k FOLFOX4 bylo u t chto pacient prokázáno 2,54násobné zvýšení odpov di na lé bu v porovnání se samotným FOLFOX4 (61 % vs. 37 %, p = 0,011) a 43% snížení rizika progrese tumoru (pom r rizik [HR] = 0,57, p = 0,0163). Navíc kombinace cetuximab + FOL- FOX4 umožnila resekci u 23 % pacient s p vodn neresekabilními jaterními metastázami. Tato lé ba je dob e tolerována a bezpe ná. Pohled do hlavního sálu Vivaldi 2008 lé en pro spinocelulární karcinom hypofaryngu T2N0M0. Po kurativní chemoterapii a radioterapii p etrvávala kompletní odpov. Pacient byl bez závažných komorbidit a bez pravidelné medikace. V lednu 2012 byly na PET/CT v rámci dispenzarizace pro karcinom hlavy a krku v remisi zachyceny metastázy v játrech v obou lalocích. Kolonoskopie prokázala neobturující tumor colon ascendens. Histologické vyšet- ení potvrdilo adenokarcinom G3 s divokým typem K-RAS a mnoho etné jaterní metastázy v obou lalocích. Jaterní metastázy byly inoperabilní, bez dilatace žlu ových cest. Pacient m l hepatomegalii (+15 cm pod žeberní oblouk), tlakové bolesti v podžeb í, horší chu k jídlu, váhový úbytek 5 kg, primární tumor byl asymptomatický. Laboratorní vyšet ení ukázalo elevaci MUDr. Andrea Jure ková jaterních enzym, normální bilirubin a CEA Masaryk v onkologický ústav, Brno g/l. Byla zvažována resekce primárního 3. kasuistika nádoru a volba terapeutického režimu. V únoru Neresekabilní jaterní metastázy CRC lé ba 2012 byla zahájena 1. linie paliativní lé by s cílem 1. linie 58letý muž byl v roce dosáhnout maximální léné. Další p ešet ení je plánováno na íjen K této kasuistice se rozvinula bohatá diskuse. Objevila se otázka, zda v bec m la být chemoterapie u tém asymptomatického pacienta nasazena. Na ebné odpov di. V období únor-srpen 2012 prob hlo 13 cykl kombinované lé by FOLFOX4 + cetuximab (od 10. série bez oxaliplatiny pro rozvoj neurotoxicity G1-2). Lé ba byla bez výrazn jších komplikací s kožní toxicitou G2. Ú inek lé by byl patrný již b hem 2 m síc, kdy došlo ke klinicky zjevné regresi hepatomegalie, zmírn ní tlakových bolestí v pravém podžeb í, zlepšení chuti k jídlu a celkového stavu pacienta. CEA postupn klesal na g/l. V ervenci 2012, tj. po 7. cyklu lé by došlo k regresi jaterních metastáz o 50 %, bez jiných ložiskových zm n. Kombinace FOLFOX4/cetuximab vedla k rychlé a výrazné lé ebné odpov di s výborným paliativním ú inkem: rychlý ústup symptom, p íznivý a dob e zvladatelný pro l nežádoucích ú ink, zjevné prodloužení života, i když kurativní ešení není moždruhé stran se objevily návrhy ze strany chirurg, týkající se resekce primárního nádoru a p ípadné resekce jaterních metastáz po p íznivé lé ebné odpov di s významnou regresí nálezu. doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. Radioterapeutické odd lení Fakultní nemocnice Plze 4. kasuistika Zkušenosti s 1. linií lé by mcrc U 61letého muže s arteriální hypertenzí a po akutní pankreatitid v roce 1981 (abusus alkoholu) bylo p i ultrasonogra ckém vyšet- ení jater v b eznu 2012 zjišt no v pravém jaterním laloku izoechogenní ložisko o pr m ru 50 mm s hypoechogenním lemem. V centru tohoto ložiska byl anechogenní prostor 20 mm. V levém jaterním laloku byla patrna další spíše hypoechogenní ložis- ka, nejv tší o pr m ru 40 mm, taktéž s hypoechogenním lemem. Stav byl popsán jako velmi suspektní metastatická ložiska v játrech, jedno s centrální rozpadovou nekrózou. CT b icha ukázalo nezv tšená játra s hypodenzními ložisky v pravém i levém laloku do 40 mm a cirkulární ztlušt ní rekta v délce 60 mm. V dubnu 2012 byla provedena abdominoperineální amputace rekta pro st edn diferencovaný adenokarcinom pror stající do perirektálního tuku, s lymfangioinvazí, s perineurální a perivaskulární propagací, postižením 2 uzlin, pt3pn1cm1, EGFR 1+, bez mutace genu B- -RAF a genu K-RAS. Od kv tna do srpna 2012 probíhala induk ní lé ba v kombinaci FOLFOX4 + cetuximab (6 cykl ). Nemocný toleroval lé bu bez v tších komplikací, byl dodržen dávkový i asový interval lé by. Akneformní exantem II. stupn byl zalé en dermatologem. CT jater provedené v srpnu 2012 ukázalo z etelnou regresi velikosti všech patrných jaterních metastáz cca o 30 %, které byly ost e ohrani ené a výrazn ji hypodenzní v rámci reakce na lé bu. erstvé ložiskové zm ny v jaterním parenchymu nebyly prokázány. V zá í 2012 byla provedena operace s destrukcí 2 ložisek v levém laloku a v S4 pod ultrasonogra ckou kontrolou, další ložiska zde již nebyla patrná. V pravém laloku bylo hmatných nejmén 5 metastáz. Naplánována je embolizace portální žíly vpravo a využití kmenových bun k. Tento p ípad ukazuje, že biologická lé ba cetuximabem v kombinaci s chemoterapií umož uje downstaging jaterních metastáz s možností p evede Významná jubilea Troje narozeniny Kolorektální karcinom 3 Úvodník Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 Multidisciplinární tým Lé ba pacient s metastazujícím kolorektálním karcinomem ESMO Víde Profesura MUDr. Jind icha Fínka Účastníci onkologického kolokvia, především lékaři onkologové, pracovníci paliativní péče, studenti titulka: A Kč B Kč rozsah typ A 151 x 33 na zrcadlo typ B 99 x 33 na zrcadlo vnitřní strany: C Kč D Kč E Kč F Kč 2x ročně kusů čistý po ořezu (297 x 420 mm) 24 stran typ C 204 x 132 na zrcadlo typ D 257 x 90 na zrcadlo vazba Vkládaná papír Viprint 80 typ E 98 x 330 na zrcadlo typ F 151 x 110 na zrcadlo 4

5 Kolokvium PragueONCO 2015 Prestižní a uznávaný mezinárodní onkologický kongres s letitou tradicí Odborníci ve zdravotnictví, onkologické sestry, pracovníci paliativní péče, studenti Ceník pro partnery a vystavovatele: Generální partner Kč Hlavní partner kolokvia Kč Partner kolokvia a vybrané sekce Kč Partner kolokvia Kč Pronájem výstavní plochy Kč/m 2 Vystavení banneru, panelu Kč Vklad letáku do tašek Kč 5

6 Zdravotní sestry a ostatní nelékařští pracovníci ve zdravotnictví obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 1/1 strana 210 x 270 na spad typ B 1/2 strany na šířku 170 x 100 na zrcadlo 210 x 135 na spad 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč 2x ročně ks čistý po ořezu (210 x 270 mm) 32 stran typ C 1/3 strany na šířku 170 x 66,5 na zrcadlo 210 x 90 na spad typ D 1/4 strany na šířku 170 x 50 na zrcadlo 210 x 67,5 na spad vazba V1 papír Obálka 250 KL + lamino lesk 1/0; Vnitřek 115 KL 6

7 Také v roce 2015 naváže šestý ro ník na úsp šnou tradici p ti p edchozích ro ník Krom bohatého programu se m žete t šit op t na nále sout že o nejsympati t jší sest i ku - Miss sestra Registrace do sout že za íná a bude trvat do Program plesu bude pr b žn zve ej ován na stránkách plesu tel.: tel.: Zdravotní sestry a ostatní nelékařští pracovníci ve zdravotnictví Nabídka pro partnery Zlatý partner Moderátor představí partnera během plesu / Logo partnera při medializaci plesu v periodikách / Logo partnera na všech propagačních materiálech plesu Kč VIP vstupenky na ples / Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Stříbrný partner Logo partnera na všech propagačních materiálech plesu / VIP vstupenky na ples Kč Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Bronzový partner Kč Partner tomboly dárek Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy Logo partnera na seznamu firem přispívajících do tomboly plesu / Předání cen na pódiu prvním třem výhercům Součástí večera je slavnostní vyhlášení soutěže Miss Sestra. 7

8 je klientským časopisem společnosti České dráhy, a.s. a je určen dětem věkové kategorie 4-10 let. obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč typ A 1/1 strana 205 x 260 na zrcadlo 215 x 270 na spad (spad 5 mm) typ B 1/2 strany na šířku 205 x 130 na zrcadlo 215 x 140 na spad (spad 5 mm) 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč měsíčník ks (tištěný je ověřován společností ABC ČR) čistý po ořezu (205 x 260 mm) typ C 1/2 strany na výšku 102 x 260 na zrcadlo 112 x 270 na spad (spad 5 mm) typ D 1/3 strany na výšku 68 x 260 na zrcadlo 78 x 270 na spad (spad 5 mm) rozsah 16 stran vazba V1 papír 100 g BO typ E 1/3 strany na šířku 205 x 86 na zrcadlo 215 x 96 na spad (spad 5 mm) typ F 1/4 strany na šířku 205 x 65 na zrcadlo 215 x 75 na spad (spad 5 mm) typ G 1/4 strany na výšku 51 x 260 na zrcadlo 61 x 270 na spad (spad 5 mm) typ H 1/4 strany běžná 102 x 130 na zrcadlo 112 x 140 na spad (spad 5 mm) 8

9 C O L O R E C T A L - A S O P I S P R O O D B O R N Í K Y V E Z D R A V O T N I C T V Í RO NÍK 3 ÍSLO 1 ERVENEC 2014 COL.indd :53:18 Odborný onkologický asopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické spole nosti Leden 2014 ro ník Sesterna obalka - 210x270.indd :07:50 Technické požadavky Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky, spadávku (minimálně 3 mm) U u na spad umísťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK Obrázky: rozlišení 300 dpi Fonty: vložené do PDF Loga: pouze v křivkách Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li dodán odpovídající nátisk. COLORECTAL Rozhovor doc. MUDr. Jan M š ák, CSc. NOVINKY V TESTOVÁNÍ RAS U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 9 str. RECIDIVUJÍCÍ KARCINOM REKTA ATYPICKÝ PR B H CHOROBY 13 str. State of the Art v onkologii Karcinom slinivky b išní: sou asný standard lé by Povolání zdravotní sestra VÝZKUM Protinádorové léky Jaro na kole Imunoterapie nádorových onemocn ní Abstrakta p ednášek PragueONCO 2014 Zde ka Polá ková, usm vavá zdravotní sestra z Fakultní nemocnice Motol Kontakty We Make Media, s. r. o., Orlická 2176/9, Praha 3 MUDr. Ivana Kaderková / General Manager Tel.: /

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

číslo 2 Červenec 2012

číslo 2 Červenec 2012 číslo 2 Červenec 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více