N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen 2014. Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str."

Transkript

1 Media kit 2015

2 Ročník 1 Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat Nové Možnosti Antiemetické Pprofylaxe CINV Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii Číslo 1 Duben 2011 Antiemetics NV oprava - 210x270.indd :01:22 Ročník 5 Tigecyklin antibiotické rezistence Číslo 1 LEDEN CC - Pfizer - Antiinfectives News x270.indd :05:01 Komentář k přednášce Javiera Cortése Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu Rozhovor s pacientkou Breast News x270.indd :52:38 C O L O R E C T A L - A S O P I S P R O O D B O R N Í K Y V E Z D R A V O T N I C T V Í RO NÍK 3 9 str. 13 str. ÍSLO 1 ERVENEC 2014 COL.indd :53:18 Léčba diabetické dyslipidemie v roce 2014 Zprávy z proběhlých přednášek a seminářů Abstrakta 32CC - Diabetology News x270.indd :16:25 Ročník 1 Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami Vyšetření ALK u nemalobuněčných karcinomů plic Shrnutí léčby adenokarcinomu plic personalizovanou léčbou Číslo 1 Červen 2014 Paediatric Endocrinology News - časopis pro odborníky ve zdravotnictví NEUROENDOKRINNÍ DYSFUNKCE PO ÚRAZECH MOZKU DĚTSKÁ ENDOKRI- NOLOGIE VE SVĚTOVÝCH MUZEÍCH TURNERŮV SYNDROM Paediatric Endo News x270 pokus.indd :42:19 Ročník 3 Průlomová bolest - problém léčby v ČR Nemocní potřebují rychlou záchrannou medikaci Nové NSA, které šetří GIT Myelodysplastic Syndrome News - časopis pro odborníky ve zdravotnictví INDIKACE NEMOCNÝCH S MDS K SCT TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM DIFERENCIAČNÍ TERAPIE 5-AZACYTIDI- NEM U MDS MDS News x270.indd :18:15 Číslo 1 Říjen 2013 P a n c r e a t i c C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Ročník 1 Karcinom pankreatu setrvalá beznaděj? Multioborový přístup PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena Ročník 1 PACIENT S TĚŽKOU MALNUTRICÍ ABIRATERON ACETÁT U CHEMO- NAIVNÍHO PACIENTA S CaP DOMÁCÍ PARENTERÁL- NÍ VÝŽIVA Číslo 1 Duben 2013 Číslo 1 Červenec 2014 Pancreatic Cancer News x270.indd :29:57 ABIRATERON: VÝSLEDKY STUDIE COU-AA-302 DEGARELIX V LÉČBĚ CaP Prostate Cancer News x270.indd :24:49 Systémová léčba před nefrektomií u nádorů ledvin Léčebné guidelines METASTATICKÝ SVĚTLOBU- NĚČNÝ KARCINOM Renal Cancer x270.indd :18:00 A n t i e m e t i c s N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Antiemetics A n t i i n f e c t i v e s N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Antiinfectives B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Breast cancer COLORECTAL D i a b e t o l o g y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Diabetology Ročník 5 Číslo 2 Duben 2014 L u n g C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Lung Cancer Myelodysplastic Syndrome N u t r i t i o n N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Nutrition 9 str. 11 str. 4. str. 18. str. 10 str. 22 str. NOVINKY V TESTOVÁNÍ RAS U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RECIDIVUJÍCÍ KARCINOM REKTA ATYPICKÝ PR B H CHOROBY 12 str. 1 2 str. 5 str. 5 str. 7 str. 10 str. 1 Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 1/1 strana 210 x 270 na spad typ B 1/2 strany na šířku 155 x 102 na zrcadlo 210 x 135 na spad 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč 2 až 4 vydání ročně v rozsahu od do ks čistý po ořezu (210 x 270 mm) minimálně 16 stran typ C 1/3 strany na šířku 155 x 68 na zrcadlo 210 x 90 na spad typ D 1/4 strany na šířku 155 x 51 na zrcadlo 210 x 67,5 na spad vazba V1 papír 200 KL Paediatric Endocrinology P a i e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í n N a i P r o s t a t e C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Prostate Cancer R e n a l c a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Renal Cancer 2 str. 4 str str. 6 str. 9 str. 10 str. str str. 15 str. 13 str. str. 11

3 Odborný onkologický asopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické spole nosti Leden 2014 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Nádorové onemocn ní nedodržuje pravidla. Heterogenita nádoru v prostoru a ase neumožnuje bezpe n odhadnout jeho chování. Koncept personalizované, strati kované a precizované medicíny postupn ukon uje historický koncept stejné lé by pro všechny, ve stejném klinickém stadiu, p i stejném histologickém nálezu. Nový rozm r onkologické pé e spo ívá v individualizaci lé by pro každého nemocného a pro každý nádor na základ molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta. Vstup nových cílených lék do klinické praxe je nezadržitelný, ale indika ní ší e nem že být bezedná. Za azení nových lék do lé ebného algoritmu bez znalosti cílové skupiny je minulostí a budoucnost je v molekulární identi kaci menších cílových skupin s prokazateln vyšší ú inností nového léku (mén je n kdy více). Necílená aplikace u nesprávn vybraných nemocných m že vést nejen k neú innosti, ale i ke zbyte nému výskytu nežádoucích ú ink, promeškání asu pro podání ú inné lé by a zbyte né nan ní zát ži. Výb r lé by podle genového podpisu nádoru stále není zárukou ú innosti, pokud se opomine farmakogenomická variabilita. Ukon ení éry necíleného podávání cílené lé by není zatím v dohlednu. V klinická realit p esto p etrvávají n která dogmata z doby necíleného podávání chemoterapie. Eliminace neú innosti pomocí prediktivních biomarker Prague ONCO Journal Leden 2014 Ladislav Jehli ka. K ik Koruny Svatováclavské je jednou z cest k úsp chu, ale biomarkery nejsou jedinou cestou jak zd vodnit lé ebný výb r. U n kterých cílených lék nebude jejich identi kace možná, což nevylu uje možnost cíleného zásahu. Variabilita onemocn ní a hostitel nemoci má vliv na výb r lé ebného postupu: je prakticky nemožné identi kovat jedine ný, preferovaný, lé ebný program a je možné stanovit pouze obecné lé ebné principy (algoritmy). Individualizace a personalizace p ístupu k lé b neznamená, že dojde k úplnému vymazání doporu ených lé- ebných postup, které na mezinárodní, národní i místní úrovni budou i v budoucnosti sloužit jako vodítko p i rozhodování o lé b. Americká spole nost klinické onkologie (ASCO) pravideln vydává seznam nejvýznamn jších pokrok v onkologii za poslední rok. Významným, ale opomíjeným po inem je seznam nedoporu ených postup, tzn. nej ast jších postup, pro které není dostatek d kaz. Jako p íklady je možné uvést n které z nich, které v tšinou nejsou zmín ny v p ednáškách typu State of the Art. Není vhodné aplikovat polychemoterapii namísto monoterapie v lé b metastazujícího karcinomu prsu. Výjimkou je pot eba rychlého nástupu lé ebné odpov di nebo rychlé symptomatické úlevy. Není vhodné indikovat antiemetické režimy vyhrazené pro lé bu vysoce emetogenní chemoterapií p i lé b chemoterapií st ední a nízké emetogenity. Nepoužívat cílenou terapii bez vyšet ení klinicky doložených prediktivních biomarker. Není vhodné indikovat vyšet ení PET, PET/CT nebo kostní scan u nemocných s nízkým rizikem metastatického rozsevu a používat tato vyšet ení p i sledování nemocných po ukon ení primární lé by, pokud není jednozna ný doklad, že tento postup ovlivní lé bu. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Literatura 1. Schnipper LE, Lyman GH, Douglas W. Blayney DW, et al. American Society of Clinical Oncology 2013 Top Five List inoncology. JCO Patel JD, Krilov L, Adams S, et al. Clinical Cancer Advances 2013: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. JCO Žaloudík J, Skovajsová M, eslarová K, Bieberová L, Hussarová L, Zimovjanová M, Petruželka L: Je p edopera ní scintigra e skeletu v asném stadiu karcinomu prsu T1N0 indikovaná a smysluplná? Klinická onkologie 2013;26. PREZIDENT KOLOKVIA: V DECKÝ SEKRETÁ : prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. ORGANIZA NÍ VÝBOR: ESTNÝ VÝBOR: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. MUDr. Alexandra Aschermannová prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. MUDr. Jaroslav Barkmanová prof. MUDr. Michal And l, CSc. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS prof. MUDr. David Cibula, CSc. doc. MUDr. Ond ej Hrušák, Ph.D. prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Zde ka Dlouhá prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Julius Špi ák, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Ji í Vorlí ek, CSc. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Zden k Krška, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. MUDr. Josef Mališ V DECKÝ VÝBOR: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. prof. MUDr. Ji í Mazánek, DrSc. prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Mgr. Karolína Moravcová doc. MUDr. Jaroslav ermák, CSc. prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Petr Dít, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. prof. MUDr. Ji í Hoch, CSc. Mgr. Simona Šatová prof. MUDr. Ji í Homolka, DrSc. doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. prim. MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D. prof. MUDr. Marek Trn ný, CSc. prof. MUDr. Vít zslav Kolek, DrSc. Bc. Michaela T mová doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prim. MUDr. Ji í Votruba prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Prague ONCO Journal Leden 2014 Editorial Editorial State of the Art - lé ba na úrovni doby, nejvyšší úrove rozvoje v dního oboru dosaženého v ur itém ase Hloup se sm jeme, emu v ili lidé p ed p ti sty lety. Jak se za p t set let budou lidé smát, emu jsme v ili my! State of the Art v onkologii Karcinom slinivky b išní: sou asný standard lé by Imunoterapie nádorových onemocn ní Abstrakta p ednášek PragueONCO Účastníci onkologického kolokvia, především lékaři onkologové a pracovníci paliativní péče obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 2/1 strany 420 x 270 na spad typ B 1/1 strana 210 x 270 na spad strana proti obsahu Kč 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1x ročně kusů čistý po ořezu (210 x 270 mm) 100 stran typ C 1/2 strany na šířku 170 x 110 na zrcadlo 210 x 135 na spad typ D 1/2 strany na výšku 83 x 207 na zrcadlo vazba V2 papír Obálka 250 KL Vnitřek 150 KL 3

4 PragueONCO 2013 Významná jubilea ESMO 2012 Nový d kan 1. LF UK Nádorové onemocn ní asto rozmanitého biologického chování m že postihnout r zné orgány a t lesné systémy. Multidisciplinární lé ebný p ístup je proto základem sou asné onkologické lé by a rozhodnutí o terapii v etn asové posloupnosti lé ebných modalit p ipravuje mezioborový pracovní tým. Jedin spole ná dohoda o lé b pacienta se zhoubným nádorem m že zlepšit výsledky terapie bez zvyšování. Lé ba nádorové nemoci ztratila Tématem 2. národního multidisciplinárního workshopu, který se konal 14. zá í 2012 v Ran í ov u Jihlavy, byla lé ba metastazujícího kolorektálního karcinomu (mcrc). Onkologie v posledním desetiletí významn pokro ila kup edu. Stále p ibývá nových lék a dalších terapeutických lineární sm r od intervence chirurga k radioterapeutovi, internímu onkologovi a specialistovi pro paliativní pé i. Na diagnostice a lé b se podílejí r zné prob hl 20 specializovaných sympozií, 18 sekcí zabývajících ve Vídni kongres Evropské asociace interní onkologie (European Society stup u konkrétních ne- se rozborem lé ebných po- for Medical Oncology), mocných, 15 vzd lávacích jehož se ú astnilo sekcí, 9 mezioborových odborník s po etným sympozií, 4 sekce zabývající se klí ovými okruhy zastoupením též onkolog mimoevropských. sou asné onkologie, 3 posterové zahrnující celkem Celkem bylo v pr b hu konference organizováno 23 r zných tematických 140 odborných sekcí. okruh a 2 prezidiální V 18 sekcích byly p edneseny výzkumné a klinické významn jších výsledk. sympozia s prezentací nej- výsledky, bylo organizováno 21 diskusních sekcí neosobního všem do- Kongres prokázal, že v é e k posterovým sd lením, stupného internetu z stámožností, ovšem s prodlužováním délky p ežití nemocných nar stá i po et pacient, které je t eba dlouhodob lé it. Celý lánek na str. 12 odbornosti v r zných asových sekvencích v r zných fázích nemoci v etn ešení komplikací, které mohou postihnout všechny systémy. Prezident kolokvia PragueONCO, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. T i zásadní události poslední doby dramaticky ovliv ují a v budoucnosti budou stále více ovliv ovat možnosti onkologické pé e: pokra ování lánku na str. 3 va p ímé osobní setkání odborník nenahraditelné a práv rozd lení do množství sou asn probíhajících sekcí umož uje všem zvolit si svoji problematiku. Vybrané postery shrnují na limitovaném prostoru asto výsledky mnohaletého výzkumu. P i posterových sekcích, které umož ují osobní setkávání a diskusi, bylo neuv iteln nabito. pokra ování lánku na str. 4 Prague Onco News cislo 02 korektura2.indd :57:46 2 Jednoho páte ního odpoledne, za átkem íjna, procházím Karlovým nám stím nedaleko naší nemocnice. Tém vrazím do svého kolegy ze severních ech. Tak co je nového u vás na Karláku? táže se. Obligátní odpov : Celkem nic. Ale je to pravda? Narozeniny prvé: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. se v tomto roce dožívá 60 let. Pom rn dost bylo oslavných proslov, dost oslavných lánk. Že se jedná o významnou osobu v onkologii, nemusím zd raz ovat. Podílel se na rozvoji oboru, stal se oce ovanou osobou i za hranicemi našeho státu. Významnou roli sehrává v pregraduální i postgraduální výchov. P edevším však je dobrým léka em. Co tedy íci, abych neopakoval již vy ené. Od mládí aktivn sportuje. Nejv tšímu zájmu se t ší kolektivní sporty. Je p íkladem skute n týmového hrá e. N kdo mi ho popisoval: Já se domníval, že Luboš je rozvážný a d stojný muž, ale on po tom h išti tak rychle b há. Snad to není až tak nutné! Ten zápas ale byl vít zný. Vyt íbený smysl pro kolektiv, pro hru fair play, p enáší na h išt naší kliniky. Dnešní celá medicína je založena na týmovém p ístupu a v onkologii to platí o to více. Každý z p edchozích p ednost n co nového p inesl oboru a nemocnici. Prof. Petruželka se dle mého mín ní zasloužil o posílení skute n kolektivního, týmového p ístupu k pacient m. Vždy respektoval záv ry seminá-, vizit, konzultací, mezioborových tým. I když se zdály jeho osobní profesionální názory jednozna né, nechával pr chod i myšlenkám t ch nejmladších sekundá. Narozeniny druhé: doc. MUDr. Václav Bek, DrSc. se v tomto roce dožívá 90 let. Již na škole nás u ili rozlišovat v k biologický a v k kalendá ní. Vzpomínám si, jak jsem p ed rokem jel na naši konferenci PragueONCO metrem a p estupoval na stanici Opatov. Do autobusu nastoupil se mnou i docent Bek a já si uv domil, že jeho biologický v k je daleko nižší než ten kalendá ní. Nejen já osobn, ale i v tšina onkolog naší generace ho velmi dob e zná. Ud lal toho pro obor hodn a my na jeho zásluhy nezapomeneme. Mnoho z nás ho zná z jeho p ednášek a seminá, mnohé z nás zkoušel p i atestacích. Stál u zrodu 1. onkologické kliniky, v jejím ele p sobil 14 let. Jeho v decká innost byla tehdy výrazná. Krom množství profesních lánk napsal pozd ji také 2 knihy beletristického charakteru s historizujícími pohledy na onkologii. Jeho nejv tší zásluhy tkví však Ve st edu 20. ervna 2012 ve Velké aule Karolina v Praze jmenoval prezident eské republiky Václav Klaus šedesát nových profesor eských vysokých škol. Slavnostního jmenování se zú astnil i ministr školství. Nejvíce byly zastoupeny disciplíny léka ské. Jedním ze jmenovaných byl i prof. MUDr. Jind ich Fínek (onkologie, UK) pro obor onkologie. v pregraduální a postgraduální výuce. Spolupodílel se na vytvo ení základ onkologického oboru. Narozeniny t etí: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK se v tomto roce dožívá 40 let. M žeme se p ít, kdy byla konstituována. De iure na konci roku 1972, ale de facto až po- átkem roku Proto jsme se rozhodli oslavit kulaté výro í až v b eznu 2013, v rámci našeho 18. ro níku Staškových dn. Zmínit se o narozeninách kliniky už nyní je ale správné ze dvou d vod. Tím prvním je skute nost t sné vazby na oba její p ednosty. Druhým pak je pozvání Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 na naše setkání. Záv rem, co p át všem jubilant m? Prof. MUDr. Luboši Petruželkovi, CSc. úsp chy v osobním i profesním život a mnoho schopných a nad jných sekundá. Doc. MUDr. Václavu Bekovi, DrSc. pevné zdraví do dalších let. Onkologické klinice VFN a 1. LF UK úsp šný rozvoj v nelehké konkurenci. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. V decký sekretá : doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. Organiza ní výbor: MUDr. J. Barkmanová, prof. MUDr. D. Cibula, CSc., prof. MUDr. J. Daneš, CSc., Z. Dlouhá, prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., doc. MUDr. B. Konopásek, CSc., MUDr. I. Krajsová, prof. MUDr. Z. Krška, CSc., doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D., Ph.D., MUDr. J. Mališ, prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc., PhDr. K. Moravcová, prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc., MUDr. J. Prausová Ph.D., MBA, prof. MUDr. J. Starý, DrSc., doc. MUDr. P. Tesa ová, CSc., prof. MUDr. M. Trn ný, CSc., Bc. M. T mová Organizátor kolokvia a vydavatel PragueONCO NEWS: We Make Media, s. r. o. / editelka: MUDr. Ivana Kaderková / Adresa: Jeseniova 55, Praha 3 Tel.: / / / ISSN: Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 rolním CT hrudníku byla ob plicní k ídla bez známek metastáz. Po dalších 6 cyklech lé by FOLFIRI + cetuximab byl výsledek vyšet ení podobný. Celkem po 18 cyklech pacient p erušil chemoterapii. Byla provedena embolizace pravé v tve portální žíly s cílem dosáhnout možné hypertro e levého laloku. Plánována byla resekce pravého jaterního laloku za 2 m síce. Po této dob byl nález na CT b icha bez další regrese, kontrolní CT hrudníku ovšem ukázalo mnoho etné metastázy v obou plicních k ídlech. Pacient zahájil chemoterapii irinotekan + cetuximab. Po 4 cyklech byl unavený a vy erpaný, byla zjišt na trombocytopenie a vzestup jaterních test, CEA stoupl na 15,2 g/l. Lé ba byla ukon- ena. Kontrolní CT ukázalo progresi po tu i velikosti jaterních i plicních metastáz. Byla zahájena podp rná lé ba v ambulanci paliativní pé e, která trvala 4 m síce. Exitus letalis nastal za 24 m síc po stanovení diagnózy. V diskusi k této kasuistice jednozna n zazn la pot eba p idání biologické lé by ke kombinované chemoterapii u pacient s divokým typem K-RAS mcrc. Po p idání cetuximabu k FOLFOX4 bylo u t chto pacient prokázáno 2,54násobné zvýšení odpov di na lé bu v porovnání se samotným FOLFOX4 (61 % vs. 37 %, p = 0,011) a 43% snížení rizika progrese tumoru (pom r rizik [HR] = 0,57, p = 0,0163). Navíc kombinace cetuximab + FOL- FOX4 umožnila resekci u 23 % pacient s p vodn neresekabilními jaterními metastázami. Tato lé ba je dob e tolerována a bezpe ná. Pohled do hlavního sálu Vivaldi 2008 lé en pro spinocelulární karcinom hypofaryngu T2N0M0. Po kurativní chemoterapii a radioterapii p etrvávala kompletní odpov. Pacient byl bez závažných komorbidit a bez pravidelné medikace. V lednu 2012 byly na PET/CT v rámci dispenzarizace pro karcinom hlavy a krku v remisi zachyceny metastázy v játrech v obou lalocích. Kolonoskopie prokázala neobturující tumor colon ascendens. Histologické vyšet- ení potvrdilo adenokarcinom G3 s divokým typem K-RAS a mnoho etné jaterní metastázy v obou lalocích. Jaterní metastázy byly inoperabilní, bez dilatace žlu ových cest. Pacient m l hepatomegalii (+15 cm pod žeberní oblouk), tlakové bolesti v podžeb í, horší chu k jídlu, váhový úbytek 5 kg, primární tumor byl asymptomatický. Laboratorní vyšet ení ukázalo elevaci MUDr. Andrea Jure ková jaterních enzym, normální bilirubin a CEA Masaryk v onkologický ústav, Brno g/l. Byla zvažována resekce primárního 3. kasuistika nádoru a volba terapeutického režimu. V únoru Neresekabilní jaterní metastázy CRC lé ba 2012 byla zahájena 1. linie paliativní lé by s cílem 1. linie 58letý muž byl v roce dosáhnout maximální léné. Další p ešet ení je plánováno na íjen K této kasuistice se rozvinula bohatá diskuse. Objevila se otázka, zda v bec m la být chemoterapie u tém asymptomatického pacienta nasazena. Na ebné odpov di. V období únor-srpen 2012 prob hlo 13 cykl kombinované lé by FOLFOX4 + cetuximab (od 10. série bez oxaliplatiny pro rozvoj neurotoxicity G1-2). Lé ba byla bez výrazn jších komplikací s kožní toxicitou G2. Ú inek lé by byl patrný již b hem 2 m síc, kdy došlo ke klinicky zjevné regresi hepatomegalie, zmírn ní tlakových bolestí v pravém podžeb í, zlepšení chuti k jídlu a celkového stavu pacienta. CEA postupn klesal na g/l. V ervenci 2012, tj. po 7. cyklu lé by došlo k regresi jaterních metastáz o 50 %, bez jiných ložiskových zm n. Kombinace FOLFOX4/cetuximab vedla k rychlé a výrazné lé ebné odpov di s výborným paliativním ú inkem: rychlý ústup symptom, p íznivý a dob e zvladatelný pro l nežádoucích ú ink, zjevné prodloužení života, i když kurativní ešení není moždruhé stran se objevily návrhy ze strany chirurg, týkající se resekce primárního nádoru a p ípadné resekce jaterních metastáz po p íznivé lé ebné odpov di s významnou regresí nálezu. doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. Radioterapeutické odd lení Fakultní nemocnice Plze 4. kasuistika Zkušenosti s 1. linií lé by mcrc U 61letého muže s arteriální hypertenzí a po akutní pankreatitid v roce 1981 (abusus alkoholu) bylo p i ultrasonogra ckém vyšet- ení jater v b eznu 2012 zjišt no v pravém jaterním laloku izoechogenní ložisko o pr m ru 50 mm s hypoechogenním lemem. V centru tohoto ložiska byl anechogenní prostor 20 mm. V levém jaterním laloku byla patrna další spíše hypoechogenní ložis- ka, nejv tší o pr m ru 40 mm, taktéž s hypoechogenním lemem. Stav byl popsán jako velmi suspektní metastatická ložiska v játrech, jedno s centrální rozpadovou nekrózou. CT b icha ukázalo nezv tšená játra s hypodenzními ložisky v pravém i levém laloku do 40 mm a cirkulární ztlušt ní rekta v délce 60 mm. V dubnu 2012 byla provedena abdominoperineální amputace rekta pro st edn diferencovaný adenokarcinom pror stající do perirektálního tuku, s lymfangioinvazí, s perineurální a perivaskulární propagací, postižením 2 uzlin, pt3pn1cm1, EGFR 1+, bez mutace genu B- -RAF a genu K-RAS. Od kv tna do srpna 2012 probíhala induk ní lé ba v kombinaci FOLFOX4 + cetuximab (6 cykl ). Nemocný toleroval lé bu bez v tších komplikací, byl dodržen dávkový i asový interval lé by. Akneformní exantem II. stupn byl zalé en dermatologem. CT jater provedené v srpnu 2012 ukázalo z etelnou regresi velikosti všech patrných jaterních metastáz cca o 30 %, které byly ost e ohrani ené a výrazn ji hypodenzní v rámci reakce na lé bu. erstvé ložiskové zm ny v jaterním parenchymu nebyly prokázány. V zá í 2012 byla provedena operace s destrukcí 2 ložisek v levém laloku a v S4 pod ultrasonogra ckou kontrolou, další ložiska zde již nebyla patrná. V pravém laloku bylo hmatných nejmén 5 metastáz. Naplánována je embolizace portální žíly vpravo a využití kmenových bun k. Tento p ípad ukazuje, že biologická lé ba cetuximabem v kombinaci s chemoterapií umož uje downstaging jaterních metastáz s možností p evede Významná jubilea Troje narozeniny Kolorektální karcinom 3 Úvodník Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 Multidisciplinární tým Lé ba pacient s metastazujícím kolorektálním karcinomem ESMO Víde Profesura MUDr. Jind icha Fínka Účastníci onkologického kolokvia, především lékaři onkologové, pracovníci paliativní péče, studenti titulka: A Kč B Kč rozsah typ A 151 x 33 na zrcadlo typ B 99 x 33 na zrcadlo vnitřní strany: C Kč D Kč E Kč F Kč 2x ročně kusů čistý po ořezu (297 x 420 mm) 24 stran typ C 204 x 132 na zrcadlo typ D 257 x 90 na zrcadlo vazba Vkládaná papír Viprint 80 typ E 98 x 330 na zrcadlo typ F 151 x 110 na zrcadlo 4

5 Kolokvium PragueONCO 2015 Prestižní a uznávaný mezinárodní onkologický kongres s letitou tradicí Odborníci ve zdravotnictví, onkologické sestry, pracovníci paliativní péče, studenti Ceník pro partnery a vystavovatele: Generální partner Kč Hlavní partner kolokvia Kč Partner kolokvia a vybrané sekce Kč Partner kolokvia Kč Pronájem výstavní plochy Kč/m 2 Vystavení banneru, panelu Kč Vklad letáku do tašek Kč 5

6 Zdravotní sestry a ostatní nelékařští pracovníci ve zdravotnictví obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 1/1 strana 210 x 270 na spad typ B 1/2 strany na šířku 170 x 100 na zrcadlo 210 x 135 na spad 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč 2x ročně ks čistý po ořezu (210 x 270 mm) 32 stran typ C 1/3 strany na šířku 170 x 66,5 na zrcadlo 210 x 90 na spad typ D 1/4 strany na šířku 170 x 50 na zrcadlo 210 x 67,5 na spad vazba V1 papír Obálka 250 KL + lamino lesk 1/0; Vnitřek 115 KL 6

7 Také v roce 2015 naváže šestý ro ník na úsp šnou tradici p ti p edchozích ro ník Krom bohatého programu se m žete t šit op t na nále sout že o nejsympati t jší sest i ku - Miss sestra Registrace do sout že za íná a bude trvat do Program plesu bude pr b žn zve ej ován na stránkách plesu tel.: tel.: Zdravotní sestry a ostatní nelékařští pracovníci ve zdravotnictví Nabídka pro partnery Zlatý partner Moderátor představí partnera během plesu / Logo partnera při medializaci plesu v periodikách / Logo partnera na všech propagačních materiálech plesu Kč VIP vstupenky na ples / Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Stříbrný partner Logo partnera na všech propagačních materiálech plesu / VIP vstupenky na ples Kč Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Bronzový partner Kč Partner tomboly dárek Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy Logo partnera na seznamu firem přispívajících do tomboly plesu / Předání cen na pódiu prvním třem výhercům Součástí večera je slavnostní vyhlášení soutěže Miss Sestra. 7

8 je klientským časopisem společnosti České dráhy, a.s. a je určen dětem věkové kategorie 4-10 let. obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč typ A 1/1 strana 205 x 260 na zrcadlo 215 x 270 na spad (spad 5 mm) typ B 1/2 strany na šířku 205 x 130 na zrcadlo 215 x 140 na spad (spad 5 mm) 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč měsíčník ks (tištěný je ověřován společností ABC ČR) čistý po ořezu (205 x 260 mm) typ C 1/2 strany na výšku 102 x 260 na zrcadlo 112 x 270 na spad (spad 5 mm) typ D 1/3 strany na výšku 68 x 260 na zrcadlo 78 x 270 na spad (spad 5 mm) rozsah 16 stran vazba V1 papír 100 g BO typ E 1/3 strany na šířku 205 x 86 na zrcadlo 215 x 96 na spad (spad 5 mm) typ F 1/4 strany na šířku 205 x 65 na zrcadlo 215 x 75 na spad (spad 5 mm) typ G 1/4 strany na výšku 51 x 260 na zrcadlo 61 x 270 na spad (spad 5 mm) typ H 1/4 strany běžná 102 x 130 na zrcadlo 112 x 140 na spad (spad 5 mm) 8

9 C O L O R E C T A L - A S O P I S P R O O D B O R N Í K Y V E Z D R A V O T N I C T V Í RO NÍK 3 ÍSLO 1 ERVENEC 2014 COL.indd :53:18 Odborný onkologický asopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické spole nosti Leden 2014 ro ník Sesterna obalka - 210x270.indd :07:50 Technické požadavky Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky, spadávku (minimálně 3 mm) U u na spad umísťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK Obrázky: rozlišení 300 dpi Fonty: vložené do PDF Loga: pouze v křivkách Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li dodán odpovídající nátisk. COLORECTAL Rozhovor doc. MUDr. Jan M š ák, CSc. NOVINKY V TESTOVÁNÍ RAS U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 9 str. RECIDIVUJÍCÍ KARCINOM REKTA ATYPICKÝ PR B H CHOROBY 13 str. State of the Art v onkologii Karcinom slinivky b išní: sou asný standard lé by Povolání zdravotní sestra VÝZKUM Protinádorové léky Jaro na kole Imunoterapie nádorových onemocn ní Abstrakta p ednášek PragueONCO 2014 Zde ka Polá ková, usm vavá zdravotní sestra z Fakultní nemocnice Motol Kontakty We Make Media, s. r. o., Orlická 2176/9, Praha 3 MUDr. Ivana Kaderková / General Manager Tel.: /

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Klinická onkologie

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Klinická onkologie Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Mediakit 2014 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Klinická onkologie

Mediakit 2014 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Klinická onkologie Mediakit 2014 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495 X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více