N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen 2014. Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str."

Transkript

1 Media kit 2015

2 Ročník 1 Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat Nové Možnosti Antiemetické Pprofylaxe CINV Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii Číslo 1 Duben 2011 Antiemetics NV oprava - 210x270.indd :01:22 Ročník 5 Tigecyklin antibiotické rezistence Číslo 1 LEDEN CC - Pfizer - Antiinfectives News x270.indd :05:01 Komentář k přednášce Javiera Cortése Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu Rozhovor s pacientkou Breast News x270.indd :52:38 C O L O R E C T A L - A S O P I S P R O O D B O R N Í K Y V E Z D R A V O T N I C T V Í RO NÍK 3 9 str. 13 str. ÍSLO 1 ERVENEC 2014 COL.indd :53:18 Léčba diabetické dyslipidemie v roce 2014 Zprávy z proběhlých přednášek a seminářů Abstrakta 32CC - Diabetology News x270.indd :16:25 Ročník 1 Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami Vyšetření ALK u nemalobuněčných karcinomů plic Shrnutí léčby adenokarcinomu plic personalizovanou léčbou Číslo 1 Červen 2014 Paediatric Endocrinology News - časopis pro odborníky ve zdravotnictví NEUROENDOKRINNÍ DYSFUNKCE PO ÚRAZECH MOZKU DĚTSKÁ ENDOKRI- NOLOGIE VE SVĚTOVÝCH MUZEÍCH TURNERŮV SYNDROM Paediatric Endo News x270 pokus.indd :42:19 Ročník 3 Průlomová bolest - problém léčby v ČR Nemocní potřebují rychlou záchrannou medikaci Nové NSA, které šetří GIT Myelodysplastic Syndrome News - časopis pro odborníky ve zdravotnictví INDIKACE NEMOCNÝCH S MDS K SCT TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM DIFERENCIAČNÍ TERAPIE 5-AZACYTIDI- NEM U MDS MDS News x270.indd :18:15 Číslo 1 Říjen 2013 P a n c r e a t i c C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Ročník 1 Karcinom pankreatu setrvalá beznaděj? Multioborový přístup PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena Ročník 1 PACIENT S TĚŽKOU MALNUTRICÍ ABIRATERON ACETÁT U CHEMO- NAIVNÍHO PACIENTA S CaP DOMÁCÍ PARENTERÁL- NÍ VÝŽIVA Číslo 1 Duben 2013 Číslo 1 Červenec 2014 Pancreatic Cancer News x270.indd :29:57 ABIRATERON: VÝSLEDKY STUDIE COU-AA-302 DEGARELIX V LÉČBĚ CaP Prostate Cancer News x270.indd :24:49 Systémová léčba před nefrektomií u nádorů ledvin Léčebné guidelines METASTATICKÝ SVĚTLOBU- NĚČNÝ KARCINOM Renal Cancer x270.indd :18:00 A n t i e m e t i c s N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Antiemetics A n t i i n f e c t i v e s N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Antiinfectives B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Breast cancer COLORECTAL D i a b e t o l o g y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Diabetology Ročník 5 Číslo 2 Duben 2014 L u n g C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Lung Cancer Myelodysplastic Syndrome N u t r i t i o n N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Nutrition 9 str. 11 str. 4. str. 18. str. 10 str. 22 str. NOVINKY V TESTOVÁNÍ RAS U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RECIDIVUJÍCÍ KARCINOM REKTA ATYPICKÝ PR B H CHOROBY 12 str. 1 2 str. 5 str. 5 str. 7 str. 10 str. 1 Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 1/1 strana 210 x 270 na spad typ B 1/2 strany na šířku 155 x 102 na zrcadlo 210 x 135 na spad 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč 2 až 4 vydání ročně v rozsahu od do ks čistý po ořezu (210 x 270 mm) minimálně 16 stran typ C 1/3 strany na šířku 155 x 68 na zrcadlo 210 x 90 na spad typ D 1/4 strany na šířku 155 x 51 na zrcadlo 210 x 67,5 na spad vazba V1 papír 200 KL Paediatric Endocrinology P a i e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í n N a i P r o s t a t e C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Prostate Cancer R e n a l c a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Renal Cancer 2 str. 4 str str. 6 str. 9 str. 10 str. str str. 15 str. 13 str. str. 11

3 Odborný onkologický asopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické spole nosti Leden 2014 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Nádorové onemocn ní nedodržuje pravidla. Heterogenita nádoru v prostoru a ase neumožnuje bezpe n odhadnout jeho chování. Koncept personalizované, strati kované a precizované medicíny postupn ukon uje historický koncept stejné lé by pro všechny, ve stejném klinickém stadiu, p i stejném histologickém nálezu. Nový rozm r onkologické pé e spo ívá v individualizaci lé by pro každého nemocného a pro každý nádor na základ molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta. Vstup nových cílených lék do klinické praxe je nezadržitelný, ale indika ní ší e nem že být bezedná. Za azení nových lék do lé ebného algoritmu bez znalosti cílové skupiny je minulostí a budoucnost je v molekulární identi kaci menších cílových skupin s prokazateln vyšší ú inností nového léku (mén je n kdy více). Necílená aplikace u nesprávn vybraných nemocných m že vést nejen k neú innosti, ale i ke zbyte nému výskytu nežádoucích ú ink, promeškání asu pro podání ú inné lé by a zbyte né nan ní zát ži. Výb r lé by podle genového podpisu nádoru stále není zárukou ú innosti, pokud se opomine farmakogenomická variabilita. Ukon ení éry necíleného podávání cílené lé by není zatím v dohlednu. V klinická realit p esto p etrvávají n která dogmata z doby necíleného podávání chemoterapie. Eliminace neú innosti pomocí prediktivních biomarker Prague ONCO Journal Leden 2014 Ladislav Jehli ka. K ik Koruny Svatováclavské je jednou z cest k úsp chu, ale biomarkery nejsou jedinou cestou jak zd vodnit lé ebný výb r. U n kterých cílených lék nebude jejich identi kace možná, což nevylu uje možnost cíleného zásahu. Variabilita onemocn ní a hostitel nemoci má vliv na výb r lé ebného postupu: je prakticky nemožné identi kovat jedine ný, preferovaný, lé ebný program a je možné stanovit pouze obecné lé ebné principy (algoritmy). Individualizace a personalizace p ístupu k lé b neznamená, že dojde k úplnému vymazání doporu ených lé- ebných postup, které na mezinárodní, národní i místní úrovni budou i v budoucnosti sloužit jako vodítko p i rozhodování o lé b. Americká spole nost klinické onkologie (ASCO) pravideln vydává seznam nejvýznamn jších pokrok v onkologii za poslední rok. Významným, ale opomíjeným po inem je seznam nedoporu ených postup, tzn. nej ast jších postup, pro které není dostatek d kaz. Jako p íklady je možné uvést n které z nich, které v tšinou nejsou zmín ny v p ednáškách typu State of the Art. Není vhodné aplikovat polychemoterapii namísto monoterapie v lé b metastazujícího karcinomu prsu. Výjimkou je pot eba rychlého nástupu lé ebné odpov di nebo rychlé symptomatické úlevy. Není vhodné indikovat antiemetické režimy vyhrazené pro lé bu vysoce emetogenní chemoterapií p i lé b chemoterapií st ední a nízké emetogenity. Nepoužívat cílenou terapii bez vyšet ení klinicky doložených prediktivních biomarker. Není vhodné indikovat vyšet ení PET, PET/CT nebo kostní scan u nemocných s nízkým rizikem metastatického rozsevu a používat tato vyšet ení p i sledování nemocných po ukon ení primární lé by, pokud není jednozna ný doklad, že tento postup ovlivní lé bu. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Literatura 1. Schnipper LE, Lyman GH, Douglas W. Blayney DW, et al. American Society of Clinical Oncology 2013 Top Five List inoncology. JCO Patel JD, Krilov L, Adams S, et al. Clinical Cancer Advances 2013: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. JCO Žaloudík J, Skovajsová M, eslarová K, Bieberová L, Hussarová L, Zimovjanová M, Petruželka L: Je p edopera ní scintigra e skeletu v asném stadiu karcinomu prsu T1N0 indikovaná a smysluplná? Klinická onkologie 2013;26. PREZIDENT KOLOKVIA: V DECKÝ SEKRETÁ : prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. ORGANIZA NÍ VÝBOR: ESTNÝ VÝBOR: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. MUDr. Alexandra Aschermannová prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. MUDr. Jaroslav Barkmanová prof. MUDr. Michal And l, CSc. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS prof. MUDr. David Cibula, CSc. doc. MUDr. Ond ej Hrušák, Ph.D. prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Zde ka Dlouhá prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Julius Špi ák, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Ji í Vorlí ek, CSc. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Zden k Krška, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. MUDr. Josef Mališ V DECKÝ VÝBOR: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. prof. MUDr. Ji í Mazánek, DrSc. prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Mgr. Karolína Moravcová doc. MUDr. Jaroslav ermák, CSc. prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Petr Dít, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. prof. MUDr. Ji í Hoch, CSc. Mgr. Simona Šatová prof. MUDr. Ji í Homolka, DrSc. doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. prim. MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D. prof. MUDr. Marek Trn ný, CSc. prof. MUDr. Vít zslav Kolek, DrSc. Bc. Michaela T mová doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prim. MUDr. Ji í Votruba prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Prague ONCO Journal Leden 2014 Editorial Editorial State of the Art - lé ba na úrovni doby, nejvyšší úrove rozvoje v dního oboru dosaženého v ur itém ase Hloup se sm jeme, emu v ili lidé p ed p ti sty lety. Jak se za p t set let budou lidé smát, emu jsme v ili my! State of the Art v onkologii Karcinom slinivky b išní: sou asný standard lé by Imunoterapie nádorových onemocn ní Abstrakta p ednášek PragueONCO Účastníci onkologického kolokvia, především lékaři onkologové a pracovníci paliativní péče obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 2/1 strany 420 x 270 na spad typ B 1/1 strana 210 x 270 na spad strana proti obsahu Kč 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1x ročně kusů čistý po ořezu (210 x 270 mm) 100 stran typ C 1/2 strany na šířku 170 x 110 na zrcadlo 210 x 135 na spad typ D 1/2 strany na výšku 83 x 207 na zrcadlo vazba V2 papír Obálka 250 KL Vnitřek 150 KL 3

4 PragueONCO 2013 Významná jubilea ESMO 2012 Nový d kan 1. LF UK Nádorové onemocn ní asto rozmanitého biologického chování m že postihnout r zné orgány a t lesné systémy. Multidisciplinární lé ebný p ístup je proto základem sou asné onkologické lé by a rozhodnutí o terapii v etn asové posloupnosti lé ebných modalit p ipravuje mezioborový pracovní tým. Jedin spole ná dohoda o lé b pacienta se zhoubným nádorem m že zlepšit výsledky terapie bez zvyšování. Lé ba nádorové nemoci ztratila Tématem 2. národního multidisciplinárního workshopu, který se konal 14. zá í 2012 v Ran í ov u Jihlavy, byla lé ba metastazujícího kolorektálního karcinomu (mcrc). Onkologie v posledním desetiletí významn pokro ila kup edu. Stále p ibývá nových lék a dalších terapeutických lineární sm r od intervence chirurga k radioterapeutovi, internímu onkologovi a specialistovi pro paliativní pé i. Na diagnostice a lé b se podílejí r zné prob hl 20 specializovaných sympozií, 18 sekcí zabývajících ve Vídni kongres Evropské asociace interní onkologie (European Society stup u konkrétních ne- se rozborem lé ebných po- for Medical Oncology), mocných, 15 vzd lávacích jehož se ú astnilo sekcí, 9 mezioborových odborník s po etným sympozií, 4 sekce zabývající se klí ovými okruhy zastoupením též onkolog mimoevropských. sou asné onkologie, 3 posterové zahrnující celkem Celkem bylo v pr b hu konference organizováno 23 r zných tematických 140 odborných sekcí. okruh a 2 prezidiální V 18 sekcích byly p edneseny výzkumné a klinické významn jších výsledk. sympozia s prezentací nej- výsledky, bylo organizováno 21 diskusních sekcí neosobního všem do- Kongres prokázal, že v é e k posterovým sd lením, stupného internetu z stámožností, ovšem s prodlužováním délky p ežití nemocných nar stá i po et pacient, které je t eba dlouhodob lé it. Celý lánek na str. 12 odbornosti v r zných asových sekvencích v r zných fázích nemoci v etn ešení komplikací, které mohou postihnout všechny systémy. Prezident kolokvia PragueONCO, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. T i zásadní události poslední doby dramaticky ovliv ují a v budoucnosti budou stále více ovliv ovat možnosti onkologické pé e: pokra ování lánku na str. 3 va p ímé osobní setkání odborník nenahraditelné a práv rozd lení do množství sou asn probíhajících sekcí umož uje všem zvolit si svoji problematiku. Vybrané postery shrnují na limitovaném prostoru asto výsledky mnohaletého výzkumu. P i posterových sekcích, které umož ují osobní setkávání a diskusi, bylo neuv iteln nabito. pokra ování lánku na str. 4 Prague Onco News cislo 02 korektura2.indd :57:46 2 Jednoho páte ního odpoledne, za átkem íjna, procházím Karlovým nám stím nedaleko naší nemocnice. Tém vrazím do svého kolegy ze severních ech. Tak co je nového u vás na Karláku? táže se. Obligátní odpov : Celkem nic. Ale je to pravda? Narozeniny prvé: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. se v tomto roce dožívá 60 let. Pom rn dost bylo oslavných proslov, dost oslavných lánk. Že se jedná o významnou osobu v onkologii, nemusím zd raz ovat. Podílel se na rozvoji oboru, stal se oce ovanou osobou i za hranicemi našeho státu. Významnou roli sehrává v pregraduální i postgraduální výchov. P edevším však je dobrým léka em. Co tedy íci, abych neopakoval již vy ené. Od mládí aktivn sportuje. Nejv tšímu zájmu se t ší kolektivní sporty. Je p íkladem skute n týmového hrá e. N kdo mi ho popisoval: Já se domníval, že Luboš je rozvážný a d stojný muž, ale on po tom h išti tak rychle b há. Snad to není až tak nutné! Ten zápas ale byl vít zný. Vyt íbený smysl pro kolektiv, pro hru fair play, p enáší na h išt naší kliniky. Dnešní celá medicína je založena na týmovém p ístupu a v onkologii to platí o to více. Každý z p edchozích p ednost n co nového p inesl oboru a nemocnici. Prof. Petruželka se dle mého mín ní zasloužil o posílení skute n kolektivního, týmového p ístupu k pacient m. Vždy respektoval záv ry seminá-, vizit, konzultací, mezioborových tým. I když se zdály jeho osobní profesionální názory jednozna né, nechával pr chod i myšlenkám t ch nejmladších sekundá. Narozeniny druhé: doc. MUDr. Václav Bek, DrSc. se v tomto roce dožívá 90 let. Již na škole nás u ili rozlišovat v k biologický a v k kalendá ní. Vzpomínám si, jak jsem p ed rokem jel na naši konferenci PragueONCO metrem a p estupoval na stanici Opatov. Do autobusu nastoupil se mnou i docent Bek a já si uv domil, že jeho biologický v k je daleko nižší než ten kalendá ní. Nejen já osobn, ale i v tšina onkolog naší generace ho velmi dob e zná. Ud lal toho pro obor hodn a my na jeho zásluhy nezapomeneme. Mnoho z nás ho zná z jeho p ednášek a seminá, mnohé z nás zkoušel p i atestacích. Stál u zrodu 1. onkologické kliniky, v jejím ele p sobil 14 let. Jeho v decká innost byla tehdy výrazná. Krom množství profesních lánk napsal pozd ji také 2 knihy beletristického charakteru s historizujícími pohledy na onkologii. Jeho nejv tší zásluhy tkví však Ve st edu 20. ervna 2012 ve Velké aule Karolina v Praze jmenoval prezident eské republiky Václav Klaus šedesát nových profesor eských vysokých škol. Slavnostního jmenování se zú astnil i ministr školství. Nejvíce byly zastoupeny disciplíny léka ské. Jedním ze jmenovaných byl i prof. MUDr. Jind ich Fínek (onkologie, UK) pro obor onkologie. v pregraduální a postgraduální výuce. Spolupodílel se na vytvo ení základ onkologického oboru. Narozeniny t etí: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK se v tomto roce dožívá 40 let. M žeme se p ít, kdy byla konstituována. De iure na konci roku 1972, ale de facto až po- átkem roku Proto jsme se rozhodli oslavit kulaté výro í až v b eznu 2013, v rámci našeho 18. ro níku Staškových dn. Zmínit se o narozeninách kliniky už nyní je ale správné ze dvou d vod. Tím prvním je skute nost t sné vazby na oba její p ednosty. Druhým pak je pozvání Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 na naše setkání. Záv rem, co p át všem jubilant m? Prof. MUDr. Luboši Petruželkovi, CSc. úsp chy v osobním i profesním život a mnoho schopných a nad jných sekundá. Doc. MUDr. Václavu Bekovi, DrSc. pevné zdraví do dalších let. Onkologické klinice VFN a 1. LF UK úsp šný rozvoj v nelehké konkurenci. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. V decký sekretá : doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc. Organiza ní výbor: MUDr. J. Barkmanová, prof. MUDr. D. Cibula, CSc., prof. MUDr. J. Daneš, CSc., Z. Dlouhá, prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., doc. MUDr. B. Konopásek, CSc., MUDr. I. Krajsová, prof. MUDr. Z. Krška, CSc., doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D., Ph.D., MUDr. J. Mališ, prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc., PhDr. K. Moravcová, prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc., MUDr. J. Prausová Ph.D., MBA, prof. MUDr. J. Starý, DrSc., doc. MUDr. P. Tesa ová, CSc., prof. MUDr. M. Trn ný, CSc., Bc. M. T mová Organizátor kolokvia a vydavatel PragueONCO NEWS: We Make Media, s. r. o. / editelka: MUDr. Ivana Kaderková / Adresa: Jeseniova 55, Praha 3 Tel.: / / / ISSN: Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 rolním CT hrudníku byla ob plicní k ídla bez známek metastáz. Po dalších 6 cyklech lé by FOLFIRI + cetuximab byl výsledek vyšet ení podobný. Celkem po 18 cyklech pacient p erušil chemoterapii. Byla provedena embolizace pravé v tve portální žíly s cílem dosáhnout možné hypertro e levého laloku. Plánována byla resekce pravého jaterního laloku za 2 m síce. Po této dob byl nález na CT b icha bez další regrese, kontrolní CT hrudníku ovšem ukázalo mnoho etné metastázy v obou plicních k ídlech. Pacient zahájil chemoterapii irinotekan + cetuximab. Po 4 cyklech byl unavený a vy erpaný, byla zjišt na trombocytopenie a vzestup jaterních test, CEA stoupl na 15,2 g/l. Lé ba byla ukon- ena. Kontrolní CT ukázalo progresi po tu i velikosti jaterních i plicních metastáz. Byla zahájena podp rná lé ba v ambulanci paliativní pé e, která trvala 4 m síce. Exitus letalis nastal za 24 m síc po stanovení diagnózy. V diskusi k této kasuistice jednozna n zazn la pot eba p idání biologické lé by ke kombinované chemoterapii u pacient s divokým typem K-RAS mcrc. Po p idání cetuximabu k FOLFOX4 bylo u t chto pacient prokázáno 2,54násobné zvýšení odpov di na lé bu v porovnání se samotným FOLFOX4 (61 % vs. 37 %, p = 0,011) a 43% snížení rizika progrese tumoru (pom r rizik [HR] = 0,57, p = 0,0163). Navíc kombinace cetuximab + FOL- FOX4 umožnila resekci u 23 % pacient s p vodn neresekabilními jaterními metastázami. Tato lé ba je dob e tolerována a bezpe ná. Pohled do hlavního sálu Vivaldi 2008 lé en pro spinocelulární karcinom hypofaryngu T2N0M0. Po kurativní chemoterapii a radioterapii p etrvávala kompletní odpov. Pacient byl bez závažných komorbidit a bez pravidelné medikace. V lednu 2012 byly na PET/CT v rámci dispenzarizace pro karcinom hlavy a krku v remisi zachyceny metastázy v játrech v obou lalocích. Kolonoskopie prokázala neobturující tumor colon ascendens. Histologické vyšet- ení potvrdilo adenokarcinom G3 s divokým typem K-RAS a mnoho etné jaterní metastázy v obou lalocích. Jaterní metastázy byly inoperabilní, bez dilatace žlu ových cest. Pacient m l hepatomegalii (+15 cm pod žeberní oblouk), tlakové bolesti v podžeb í, horší chu k jídlu, váhový úbytek 5 kg, primární tumor byl asymptomatický. Laboratorní vyšet ení ukázalo elevaci MUDr. Andrea Jure ková jaterních enzym, normální bilirubin a CEA Masaryk v onkologický ústav, Brno g/l. Byla zvažována resekce primárního 3. kasuistika nádoru a volba terapeutického režimu. V únoru Neresekabilní jaterní metastázy CRC lé ba 2012 byla zahájena 1. linie paliativní lé by s cílem 1. linie 58letý muž byl v roce dosáhnout maximální léné. Další p ešet ení je plánováno na íjen K této kasuistice se rozvinula bohatá diskuse. Objevila se otázka, zda v bec m la být chemoterapie u tém asymptomatického pacienta nasazena. Na ebné odpov di. V období únor-srpen 2012 prob hlo 13 cykl kombinované lé by FOLFOX4 + cetuximab (od 10. série bez oxaliplatiny pro rozvoj neurotoxicity G1-2). Lé ba byla bez výrazn jších komplikací s kožní toxicitou G2. Ú inek lé by byl patrný již b hem 2 m síc, kdy došlo ke klinicky zjevné regresi hepatomegalie, zmírn ní tlakových bolestí v pravém podžeb í, zlepšení chuti k jídlu a celkového stavu pacienta. CEA postupn klesal na g/l. V ervenci 2012, tj. po 7. cyklu lé by došlo k regresi jaterních metastáz o 50 %, bez jiných ložiskových zm n. Kombinace FOLFOX4/cetuximab vedla k rychlé a výrazné lé ebné odpov di s výborným paliativním ú inkem: rychlý ústup symptom, p íznivý a dob e zvladatelný pro l nežádoucích ú ink, zjevné prodloužení života, i když kurativní ešení není moždruhé stran se objevily návrhy ze strany chirurg, týkající se resekce primárního nádoru a p ípadné resekce jaterních metastáz po p íznivé lé ebné odpov di s významnou regresí nálezu. doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. Radioterapeutické odd lení Fakultní nemocnice Plze 4. kasuistika Zkušenosti s 1. linií lé by mcrc U 61letého muže s arteriální hypertenzí a po akutní pankreatitid v roce 1981 (abusus alkoholu) bylo p i ultrasonogra ckém vyšet- ení jater v b eznu 2012 zjišt no v pravém jaterním laloku izoechogenní ložisko o pr m ru 50 mm s hypoechogenním lemem. V centru tohoto ložiska byl anechogenní prostor 20 mm. V levém jaterním laloku byla patrna další spíše hypoechogenní ložis- ka, nejv tší o pr m ru 40 mm, taktéž s hypoechogenním lemem. Stav byl popsán jako velmi suspektní metastatická ložiska v játrech, jedno s centrální rozpadovou nekrózou. CT b icha ukázalo nezv tšená játra s hypodenzními ložisky v pravém i levém laloku do 40 mm a cirkulární ztlušt ní rekta v délce 60 mm. V dubnu 2012 byla provedena abdominoperineální amputace rekta pro st edn diferencovaný adenokarcinom pror stající do perirektálního tuku, s lymfangioinvazí, s perineurální a perivaskulární propagací, postižením 2 uzlin, pt3pn1cm1, EGFR 1+, bez mutace genu B- -RAF a genu K-RAS. Od kv tna do srpna 2012 probíhala induk ní lé ba v kombinaci FOLFOX4 + cetuximab (6 cykl ). Nemocný toleroval lé bu bez v tších komplikací, byl dodržen dávkový i asový interval lé by. Akneformní exantem II. stupn byl zalé en dermatologem. CT jater provedené v srpnu 2012 ukázalo z etelnou regresi velikosti všech patrných jaterních metastáz cca o 30 %, které byly ost e ohrani ené a výrazn ji hypodenzní v rámci reakce na lé bu. erstvé ložiskové zm ny v jaterním parenchymu nebyly prokázány. V zá í 2012 byla provedena operace s destrukcí 2 ložisek v levém laloku a v S4 pod ultrasonogra ckou kontrolou, další ložiska zde již nebyla patrná. V pravém laloku bylo hmatných nejmén 5 metastáz. Naplánována je embolizace portální žíly vpravo a využití kmenových bun k. Tento p ípad ukazuje, že biologická lé ba cetuximabem v kombinaci s chemoterapií umož uje downstaging jaterních metastáz s možností p evede Významná jubilea Troje narozeniny Kolorektální karcinom 3 Úvodník Ročník 2 Číslo 2 Říjen 2012 Multidisciplinární tým Lé ba pacient s metastazujícím kolorektálním karcinomem ESMO Víde Profesura MUDr. Jind icha Fínka Účastníci onkologického kolokvia, především lékaři onkologové, pracovníci paliativní péče, studenti titulka: A Kč B Kč rozsah typ A 151 x 33 na zrcadlo typ B 99 x 33 na zrcadlo vnitřní strany: C Kč D Kč E Kč F Kč 2x ročně kusů čistý po ořezu (297 x 420 mm) 24 stran typ C 204 x 132 na zrcadlo typ D 257 x 90 na zrcadlo vazba Vkládaná papír Viprint 80 typ E 98 x 330 na zrcadlo typ F 151 x 110 na zrcadlo 4

5 Kolokvium PragueONCO 2015 Prestižní a uznávaný mezinárodní onkologický kongres s letitou tradicí Odborníci ve zdravotnictví, onkologické sestry, pracovníci paliativní péče, studenti Ceník pro partnery a vystavovatele: Generální partner Kč Hlavní partner kolokvia Kč Partner kolokvia a vybrané sekce Kč Partner kolokvia Kč Pronájem výstavní plochy Kč/m 2 Vystavení banneru, panelu Kč Vklad letáku do tašek Kč 5

6 Zdravotní sestry a ostatní nelékařští pracovníci ve zdravotnictví obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč rozsah typ A 1/1 strana 210 x 270 na spad typ B 1/2 strany na šířku 170 x 100 na zrcadlo 210 x 135 na spad 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč 2x ročně ks čistý po ořezu (210 x 270 mm) 32 stran typ C 1/3 strany na šířku 170 x 66,5 na zrcadlo 210 x 90 na spad typ D 1/4 strany na šířku 170 x 50 na zrcadlo 210 x 67,5 na spad vazba V1 papír Obálka 250 KL + lamino lesk 1/0; Vnitřek 115 KL 6

7 Také v roce 2015 naváže šestý ro ník na úsp šnou tradici p ti p edchozích ro ník Krom bohatého programu se m žete t šit op t na nále sout že o nejsympati t jší sest i ku - Miss sestra Registrace do sout že za íná a bude trvat do Program plesu bude pr b žn zve ej ován na stránkách plesu tel.: tel.: Zdravotní sestry a ostatní nelékařští pracovníci ve zdravotnictví Nabídka pro partnery Zlatý partner Moderátor představí partnera během plesu / Logo partnera při medializaci plesu v periodikách / Logo partnera na všech propagačních materiálech plesu Kč VIP vstupenky na ples / Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Stříbrný partner Logo partnera na všech propagačních materiálech plesu / VIP vstupenky na ples Kč Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Bronzový partner Kč Partner tomboly dárek Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy / Propagace partnera během plesu Prezentace partnera na webových stránkách a v rubrice zajímavé odkazy Logo partnera na seznamu firem přispívajících do tomboly plesu / Předání cen na pódiu prvním třem výhercům Součástí večera je slavnostní vyhlášení soutěže Miss Sestra. 7

8 je klientským časopisem společnosti České dráhy, a.s. a je určen dětem věkové kategorie 4-10 let. obálka: 2. strana Kč 3. strana Kč 4. strana Kč typ A 1/1 strana 205 x 260 na zrcadlo 215 x 270 na spad (spad 5 mm) typ B 1/2 strany na šířku 205 x 130 na zrcadlo 215 x 140 na spad (spad 5 mm) 1/1 strany Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany Kč 1/4 strany Kč měsíčník ks (tištěný je ověřován společností ABC ČR) čistý po ořezu (205 x 260 mm) typ C 1/2 strany na výšku 102 x 260 na zrcadlo 112 x 270 na spad (spad 5 mm) typ D 1/3 strany na výšku 68 x 260 na zrcadlo 78 x 270 na spad (spad 5 mm) rozsah 16 stran vazba V1 papír 100 g BO typ E 1/3 strany na šířku 205 x 86 na zrcadlo 215 x 96 na spad (spad 5 mm) typ F 1/4 strany na šířku 205 x 65 na zrcadlo 215 x 75 na spad (spad 5 mm) typ G 1/4 strany na výšku 51 x 260 na zrcadlo 61 x 270 na spad (spad 5 mm) typ H 1/4 strany běžná 102 x 130 na zrcadlo 112 x 140 na spad (spad 5 mm) 8

9 C O L O R E C T A L - A S O P I S P R O O D B O R N Í K Y V E Z D R A V O T N I C T V Í RO NÍK 3 ÍSLO 1 ERVENEC 2014 COL.indd :53:18 Odborný onkologický asopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické spole nosti Leden 2014 ro ník Sesterna obalka - 210x270.indd :07:50 Technické požadavky Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky, spadávku (minimálně 3 mm) U u na spad umísťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK Obrázky: rozlišení 300 dpi Fonty: vložené do PDF Loga: pouze v křivkách Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li dodán odpovídající nátisk. COLORECTAL Rozhovor doc. MUDr. Jan M š ák, CSc. NOVINKY V TESTOVÁNÍ RAS U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 9 str. RECIDIVUJÍCÍ KARCINOM REKTA ATYPICKÝ PR B H CHOROBY 13 str. State of the Art v onkologii Karcinom slinivky b išní: sou asný standard lé by Povolání zdravotní sestra VÝZKUM Protinádorové léky Jaro na kole Imunoterapie nádorových onemocn ní Abstrakta p ednášek PragueONCO 2014 Zde ka Polá ková, usm vavá zdravotní sestra z Fakultní nemocnice Motol Kontakty We Make Media, s. r. o., Orlická 2176/9, Praha 3 MUDr. Ivana Kaderková / General Manager Tel.: /

Cílová skupina: Ceník inzerce. Technické parametry. Formáty inzerce. Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů

Cílová skupina: Ceník inzerce. Technické parametry. Formáty inzerce. Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů Media kit 2011 Lékaři, odborníci ve specializacích dle zaměření jednotlivých titulů 2. strana 40 000 Kč 3. strana 35 000 Kč 4. strana 60 000 Kč 210 x 270 na spad 155 x 102 na zrcadlo 210 x 135 na spad

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Psychiatry N E W S. Renal Cancer N E W S. Současné algoritmy léčby metastatického renálního str. karcinomu 4 VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM

Psychiatry N E W S. Renal Cancer N E W S. Současné algoritmy léčby metastatického renálního str. karcinomu 4 VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM Media kit 2013 Diabetology News 04 2012-210x270.indd 1 12.12.2012 12:19:07 Ročník 4 Číslo 1 LEDEN 2013 Pfizer - Antiinfectives News 01 2013-210x270.indd 1 31. 1. 2013 15:11:41 Ročník 1 Breast Cancer News

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Akce se koná pod pod záštitou děkana LF UK v Hradci Králové prof.

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Cílem pracovního dne je představit problematiku jaterních onemocnění v pokročilých stadiích. Sdělení se budou týkat jaterní cirhózy, ethylické i jiné etiologie, komplikované jaterním

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Program. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Program. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká urologická

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy obalka_ul:obalka_01_09 12.4.2013 13:25 Stránka 1 Urologické listy 1 2014 12. ročník Erektilní dysfunkce Renální karcinom zpřesnění operační

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D.

vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D. vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D. onkologové : Dr. Bajčiová, Doc. Büchler, Doc. Feltl, Dr. Halámka, Doc. Konopásek, Dr.Kopecký,

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Tisková zpráva Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Praha 31. března 2016 Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky)

Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky) Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky) Registrace zdravotnického za ízení, které poskytuje substitu ní lé bu, do Národního registru u ivatel léka sky indikované

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III.

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III. 1 Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III. Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2016 Ve t etí ásti lánku se vrátíme k variant TH transformátoru s jádrem EE a provedeme návrh s konkrétním typem jádra.

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT

Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT Holubec L. Radiodiagnostické a onkologické odd lení, FN Plze Nádorové markery - definice Jsou látky produkované maligními bu kami i organismem jako

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU Vstupní parametry STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU 1. Vstupní parametry 1. Výška [cm] (reálné číslo) 2. Hmotnost pacienta v době diagnózy [kg] (reálné číslo) 3. BMI v době diagnózy (reálné číslo) 4. Hmotnost

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská Dopravní pr zkum na k ižovatce x x 1 Úvod Znovuotev ením zrekonstruované komunikace Malá Hradební a U Nádraží se o ekává velký vliv na sm rování a chování dopravních proud. Aby bylo možné zhodnotit vliv

Více

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014 Zápis ze sedmé konference ze dne 11. dubna 2014 Místo konání: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Přítomni: ředitelé škol a jejich zástupci Program konference 1. Zahájení konference, zpráva o

Více

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Subkatedra gastroenterologie

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče II. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR březen - červen 2016 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k lin ik u...35 Přestup na rádioterapeutické o d d ě le

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Česká

Více

PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC. 15. - 16. října 2009

PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC. 15. - 16. října 2009 PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. - 16. října 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Atraktivní odborný i doprovodný program a předníčeské psychiatry za mikrofonem pátého

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Standard NLPP 3.5 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/7. PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA Kolorektální karcinom

Standard NLPP 3.5 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/7. PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA Kolorektální karcinom 1/7 1. Epidemiologie: Česká republika zaujímá ve statistikách dlouhodobě jedno z předních míst při hodnocení incidence tohoto onemocnění v zemích, kde jsou vedeny registry. V roce 2014 byla incidence KRK

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

VYROCNI ZPRAVA 2015. Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o. Cyto l og i cká l aboratoř. Za období 1. ledna 31. prosince 2015. 1 z 8.

VYROCNI ZPRAVA 2015. Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o. Cyto l og i cká l aboratoř. Za období 1. ledna 31. prosince 2015. 1 z 8. Centrum onko l og i cké prevence pro ženy, s. r. o. Cyto l og i cká l aboratoř Hrus i cká 2538, Praha 4 VYROCNI ZPRAVA 2015 Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o. Za období 1. ledna 31. prosince

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018 Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015 2018 Obsah Úvod 3 Místní odborný tým...4 Průběh projednávání a schválení dokumentu..4 Analytická část Zdravotního plánu města Strakonice.4 Zdravotní plán

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb.

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb. Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb. N3501/T/ /2.0/P - Architektura a urbanismus Obor: 3501T002 - Architektura Program N3501

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

BRICK AWARD 2013-2014 Cihla v 21. století

BRICK AWARD 2013-2014 Cihla v 21. století Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Centrem stavebního inženýrství, a.s. a mediálními

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje v souladu s projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci,

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV. 1 Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV. Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2016 Ve tvrté ásti lánku budeme navrhovat TH transformátor s topologií UUI s konkrétními typy jader UU a I, p emž použijeme

Více