Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry"

Transkript

1 Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov

2 Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku je tematicky zamìøeno na Tøíkrálovou sbírku v roce Pøedevším jsme se snažili podat Vám informace, jak nakládáme s jejím rekordním výnosem, který v letošním roce dosáhl více jak 13 mil. Kè. Pomoc, kterou pøináší Tøíkrálová sbírka lidem, je dùležitou souèástí naší èinnosti. Jsme velmi vdìèni za dùvìru, kterou koledníci, dobrovolníci, organizátoøi èi dárci k této sbírce mají. Jak se doètete v následujících èláncích, snažíme se tuto dùvìru nezklamat a posilovat ji formou pomoci lidem v nouzi bìhem celého roku. Vážení pøátelé a dobrodinci charitního díla, V úctì Mgr. Lukáš Curylo, øeditel DCHOO Závìr školního roku bývá èasto pracovnì velmi nároèný a tak je naprosto pøirozené, že se všichni tìšíme na prázdniny. Ještì nìkolik málo dnù, popøípadì týdnù, a tempo pracovní se pøeklopí do tempa odpoèinkového. I Bible zná tento rytmus práce odpoèinek a dokonce i o Pánu Bohu je psáno, že odpoèinul od své práce. Je jasné, že tento citát nemùžeme brát doslova v tom smyslu, že by Pán Bùh mìl osmihodinovou pracovní dobu a v nedìli nic nedìlal. Všichni alespoò intuitivnì víme, že práce i odpoèinek utváøí život èlovìka a že je nutné, aby obojí bylo v životì èlovìka moudøe a vyváženì pøítomno. Biblické vyprávìní nám v tomto ohledu nastavuje zrcadlo. Podobnì jako se Pán Bùh (sedmý den v nedìli) procházel po ráji a užíval si krásy stvoøení a blízkosti lidí, tak naznaèuje i nám, jak se má prožít èas odpoèinku, aby byl pro nás èasem požehnaným. S malou aktualizací textu sv. Františka Sáleského je možno k pøicházející dobì prázdnin a dovolených dodat: s nìhou a laskavostí uveï své srdce do Boží pøítomnosti. A i kdybys v celém svém životì v dobì své dovolené a prázdnin už nic jiného nevykonal než jen to, že by Tvé srdce v této pøítomnosti spoèívalo, pak ses dotkl zdroje života a Tvùj život èas dovolené a odpoèinku se naplnil. P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO Koledníci vykoledovali v roce 2014 v 17 Charitách ostravsko-opavské diecézi více jak 13 mil. Kè. Po pøekontrolování všech potøebných dokladù se jedná pøesnì o èástku Kè. Koledování probíhalo od ledna, zúèastnilo se ho okolo koledníkù a také ho doprovázeno pøíznivé poèasí. Dìkujeme všem koledníkùm, dárcùm, organizátorùm a dalším pøíznivcùm Tøíkrálové sbírky. Jana Mìchová, PR DCHOO Charita Výnos koledování 2014 Charita Bohumín ,00 Kè Charita Èeský Tìšín ,00 Kè Charita Frenštát pod Radhoštìm ,32 Kè Charita Frýdek-Místek ,00 Kè Charita Hluèín ,00 Kè Charita Hrabynì ,00 Kè Charita Jablunkov ,00 Kè Charita Javorník ,00 Kè Charita Kopøivnice ,00 Kè Charita Krnov ,00 Kè Charita Nový Jièín ,00 Kè Charita Odry ,50 Kè Charita Opava ,00 Kè Charita Ostrava + sv. Alexandr ,00 Kè Charita Studénka ,00 Kè Charita Tøinec ,00 Kè Diecézní charita ostravsko-opavská ,82 Kè 1

3 V letošním roce Charita Bohumín vypravila 76 koledujících skupinek. Celkový výtìžek Kè, svìdèí o velké míøe ochoty pomáhat. Jedná se o nejvyšší dosažený výsledek za období ètrnácti let, kdy Charita Bohumín sbírku poøádá. Prostøedky budou použity podle pøedem schválených zámìrù na instalaci nové telefonní ústøedny v Charitním domì pokojného stáøí sv. Františka ve Starém Bohumínì, jelikož ta pøedešlá, po patnácti letech, dosloužila. Dále prostøedky z letošní sbírky využijeme na rekonstrukci koupelny pro uživatele v Noclehárnì sv. Martina a také na provoz Denního centra pro osoby bez pøístøeší. Stejnì jako v minulých letech podpoøíme adoptivní dìti na Ukrajinì a Obèanskou poradnu, která poskytuje bezplatné služby. Dìkujeme všem dárcùm, kteøí podle svých možností pøispìli do kasièek tøí králù. Naši koledníci se setkali se vstøícností nejen v domácnostech, ale i u nìkterých živnostníkù, kteøí je rovnìž nenechali odejít s prázdnou. Každý pøíspìvek, i ten nejmenší, je pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, ale také dùvìry, že každá koruna darovaná Charitì pøijde tam, kde mùže pomáhat a sloužit. A této dùvìry si vážíme nejvíce. Pøípadné dotazy o využití prostøedkù získaných v Tøíkrálové sbírce 2014 rádi zodpovíme. tel. è , nebo ové adrese: A nakonec pár zážitkù ze samotného koledování: Dostali jsme dvì plné tašky èokolád V jedné rodinì nám holèièka zahrála na flétnu Šli jsme v Záblatí po cestì a paní jela naproti nám v autì. Tak divoce gestikulovala, a na ni poèkáme, až nabourala do plotu Lidé na nás volali z okna, a k nim pøijdeme na koledu Dvì holèièky nám daly penízky ze svých pokladnièek Paní nám vyprávìla, že je v insolvenci, ale na dobrou vìc, že pøispìje V jedné rodinì si každý rok své dìti fotí s koledníèky a každý rok novou fotku pøidají do svého alba Zrovna jsem vstal! A zlobíte se na nás, že jsme vás vzbudili?. Ne, já to nemám v povaze. S úctou pracovníci CH Bohumín 2

4 Co s Tøíkrálovou sbírkou plánuje Kometa? Letošní Tøíkrálová sbírka zaèala tradiènì zaèátkem ledna požehnáním koledníkù karvinským faráøem P. Danielem Víchou v Charitním støedisku Kometa. Pøítomna byla také televize Polar, která natoèila krátkou reportáž s rozhovorem øeditele Charity Èeský Tìšín Martinem Hoøínkem, P. Danielem Víchou a klienty Komety. S nadšením se koledování také zúèastnili klienti Komety, kteøí si z tìchto dní odnesli spoustu pìkných zážitkù. pak bude následovat nákup vybavení kuchyòky, bude se jednat o dvou plotýnkový vaøiè, malou peèící troubu, nádobí, varná konvice apod. Letošní zámìr na využití výnosu Tøíkrálové sbírky se týká cílové skupiny 6-21 let. Cílem zámìru je vybavení kuchyòky, ve které se budou realizovat aktivity zamìøené na vytváøení sociálních kompetencí. Jedná se o pøípravu jídel studené kuchynì (pøíprava chlebíèkù, pomazánky, výroba salátù, nepeèené cukroví). Tuto úpravu pøivítají klienti i pracovníci, jelikož jim pomùže pøi realizaci aktivit, o které je ve støedisku zájem. Aktivity realizované v kuchyòce mohou být prostøedkem pøi navázání dùvìry mezi pracovníkem a klientem, která je velmi dùležitá pro další cíl spolupráce. Celkové dokonèení opravy kuchyòky plánujeme V souèasné dobì je tato úprava ve fázi realizace, do srpna 2014 a realizaci aktivit od záøí pøipravujeme opravu podlahové krytiny Irena Úradníková, CH Èeský Tìšín v kuchyòce a pøilehlé chodbièce. V nejbližší dobì My tøi králové jdeme k vám, štìstí, zdraví vinšujeme vám Tak jako v minulých letech vyrazily i tento rok do ulic skupinky tøíkrálových koledníkù, které rozeznìly ulice Frenštátu p. R. a pøilehlých obcí zpìvem této známé koledy. Koledníci zavítali do domovù, aby pøinesli radost a pokoj a koledovali pro ty nejpotøebnìjší. Díky solidaritì dárcù tak mohla Charita pomoci starým lidem, tìžce nemocným, osamìlým matkám s dìtmi, zkrátka všem potøebným. Finanèní prostøedky Tøíkrálové sbírky 2014, které zùstávají pøímo pro potøeby Charity Frenštát pod Radhoštìm, jsou v tomto roce urèeny na podporu péèe o sociálnì slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajù Charitní peèovatelské a asistenèní služby. Tyto služby by bez podpory z prostøedkù Tøíkrálové sbírky mohly jen stìží plnit své poslání a poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní èi zdravotního postižení, pøi èinnostech, které nemohou vykonávat samostatnì a umožnit jim tak, žít plnohodnotným zpùsobem života. Na konci února roku 2014 se také, díky výtìžku Tøíkrálové sbírky a podpoøe vedení Mìsta Frenštát p.r., podaøilo ve Frenštátì p.r. vybudovat charitní obchùdek BUMERANG. 3 Tento obchod navazuje na pomoc lidem po výbuchu plynu ve Frenštátì pod Radhoštìm, konkrétnì materiální sbírku. Jeho princip je stejný jako princip bumerangu pomoz a pomoc se ti vrátí. Nyní dáváme možnost všem dalším potøebným a zájemcùm získat vybrané kvalitní praktické vìci v našem obchodì. Mùžete zde poøídit kvalitní použité ošacení pro dospìlé i dìti za velmi výhodné ceny. Samozøejmostí je i darování vìcí. Anna Èechová, CH Frenštát pod Radhoštìm

5 Nákup sušièky pro obyvatele Oázy pokoje Oáza pokoje je pobytovým zaøízením Charity Frýdek-Místek pro osoby s psychickým onemocnìním. Lidé s psychickým onemocnìním zde nacházejí nový domov, kde je o nì po všech stránkách postaráno. Domov nabízí 24 hodinovou péèi, celodenní stravu a pestré trávení volného èasu. Klienti mohou relaxovat nebo pracovat na pøilehlé zahradì, plést košíky, navštìvovat keramickou dílnu, jezdit na výlety apod. Klienti jsou také zapojování do bìžných domácích prací, jako je praní prádla, úklid prostor, žehlení, atd. Kapacita Oázy pokoje je 50 lùžek. Letos, díky výtìžku Tøíkrálové sbírky 2014, plánujeme vymìnit, v souèasné dobì již dosluhující menší sušièku Miele, za profesionální velkokapacitní sušièku PRIMUS T9. Jelikož prádla se pøes den pere opravdu hodnì, znamená nákup této sušièky ménì èasu stráveného u prádla a naopak více èasu pro práci s klienty. Mgr. Renáta Zboøilová, PR CH Frýdek-Místek V rámci Tøíkrálové sbírky roku 2014, kterou organizovala Charita Hluèín ve 25 obcích regionu Hluèínsko, byla vykoledována èástka Kè. Z uvedené èástky zùstalo Charitì Hluèín dle celostátnì urèeného klíèe 65% výnosu sbírky, což pøedstavuje sumu Kè. Z této èástky se chystáme podpoøit naše terénní a poøizovat nástìnné mapy pro lepší orientaci služby, Sociálnì terapeutickou dílnu a Domov pracovníkù v terénu. sv. Mikuláše, abychom zajistili jejich bezproblémový provoz a zároveò zvýšili Samozøejmì jsme nezapomnìli ani na naše úroveò kvality služeb, které nabízejí našim milé koledníky a pøipravili jsme si pro nì klientùm. To znamená zajistit rùzné opravy, Podìkování za Tøíkrálovou sbírku ve formì údržbu, revize a zakoupení zcela nového filmového pøedstavení Ledové království vybavení èi pomùcek. v kinì v Bolaticích, které se uskuteènilo 29. bøezna Aktuálnì jsme již z výnosu Tøíkrálové sbírky uhradili platbu za vyhotovení II. èásti Promítala se dvì pøedstavení, která zhlédla projektové dokumentace k rekonstrukci témìø 350 koledníkù. Velké podìkování patøí sídla našich terénních služeb a pùjèovny panu Loskotovi, který kino provozuje a také pomùcek. V tuto chvíli již probíhá stavební obci Bolatice. Nutno øíct, že se celá akce øízení. vyvedla, spokojené byly jak dìti, tak dospìlí. Forma podìkování byla tentokrát jiná než ty Zakoupili jsme také nový hrnèíøský kruh pro pøedešlé a všichni tuto zmìnu velice rádi Sociálnì terapeutickou dílnu a profesionální uvítali. sušièku do Domova sv. Mikuláše. Nyní se pøipravujeme na realizaci dalších zámìrù. No a teï, s pøíchozím létem, mohou naši milí koledníci v klidu odpoèívat a opìt èerpat síly na nadcházející Tøíkrálovou sbírku. Možná pro nì V nejbližších týdnech budeme instalovat informaèní vývìsku na naše sídlo v Hluèínì, vybírat navigace do peèovatelských aut ještì jedno pøekvapení pøipravíme, ale jaké, to je zatím tajemství. Bc. Andrea Kostelníková, CH Hluèín 4

6 Na poèátku ledna 2014 probìhla na Jesenicku tradièní Tøíkrálová sbírka, jejíž vìtší èást výtìžku pøipadla na podporu projektù Charity Javorník. Díky štìdrým darùm pøispìvatelù Tøíkrálové sbírky budeme moci rekonstruovat sociální zaøízení a koupelnu v Domovì pokojného stáøí sv. Hedviky ve Vidnavì. Rekonstrukcí dojde k prosvìtlení koupelen, udìlá se nová dlažba a obklady. Také se vymìní staré rozvody vody a topení. Pro uživatele DPS sv. Hedviky bude však nejvìtší pomocí úplná bezbariérovost koupelny a sociálních zaøízení. Z èásti výtìžku jsme již také složili zálohu na zakoupení nového vozu pro Charitní ošetøovatelskou službu. Naše zdravotní sestry tak koneènì budou mít spolehlivý automobil pro poskytování tolik potøebné služby. Ještì jednou všem, co do Tøíkrálové sbírky pøispìli, dìkujeme. Kamil Novotný, CH Javorník Prostøedky z Tøíkrálové sbírky Charita Krnov i v letošním roce použije na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì slabým rodinám v nouzi (nákup povleèení, dek, ruèníkù, zajištìní potravinových balíèkù atd.) Neustále se nám zvyšuje poèet zájemcù o peèovatelskou službu na Krnovsku, ale i ve vzdálených obcích Osoblažska, kde dennì za svými uživateli dojíždíme, mapujeme si terén a mnohdy nacházíme i lidi v tìžkých životních podmínkách, kterým obratem nákupem potøebných vìcí zajiš ujeme plnohodnotné žití. Mimo tyto služby je ze sbírky financováno i støedisko denního stacionáøe Charity Krnov, nákup kompenzaèních pomùcek, ale také provoz charitativních zaøízení a projektù. Charita pomáhá nejen vìøícím, ale zejména každému kdo potøebuje pomoc. Neèekaný výsledek je dokladem solidarity a štìdrosti mezi lidmi. Velice si vážíme dùvìry, se kterou nám dárci své peníze svìøují. Díky vám mùžeme pomáhat všem, kteøí pomoc potøebují. Bc. Monika Dudová, øeditelka CH Krnov Jedním z tìchto zaøízení je i nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, kde poskytujeme dìtem podporu v oblasti vzdìlávání a aktivního využití volného èasu formou výletù, prezentaci vsoutìžích. 5

7 Charita Nový Jièín se od svého vcelku nedávného založení snaží plnit cíle a pøedsevzetí, které si v souladu se svým pøesvìdèením dala. Pomoci lidem, kteøí se ocitli v tìžké životní situaci je každodenním chlebem jejich zamìstnancù. Jejich práce je o to víc záslužná, nebo podávají svou pomocnou ruku èasto i osobám, které žijí na hranici sociálního vylouèení. Výtìžek Tøíkrálové sbírky 2014 pomohl Kupøíkladu zakoupené trvanlivé základní Charitì Nový Jièín rozšíøit své služby, které potraviny slouží jako okamžitá podpora. Èasto obèanùm Novojièínska nabízí. Dovybavila se pøicházejí s žádostí o zázemí lidé, rodiny, pùjèovna kompenzaèních pomùcek, nakoupily maminky s dìtmi postižené chudobou, hladoví se nová el. ovládaná polohovací lùžka, a ve špatném psychickém stavu. V Charitním oxygenátor, antidekubitní matrace, atd. Zájem domì nalézají doèasné zázemí, motivaci a èas otuto službu každoroènì roste a její sortiment je dát zase vìci do poøádku. proto potøeba neustále doplòovat a obnovovat. Tøíkrálová sbírka podporuje na Novojièínsku Nejvìtší èást výtìžku putuje však v Novém také projekty urèené pro aktivizaci jednotlivcù Jièínì na podporu provozu Charitního domu Bl. i rodin s dìtmi. Z výtìžku jsou každoroènì Matky Terezy a jeho služeb. Jedná se o azylový hrazeny nìkteré aktivity charitního rodinného dùm urèený pro osoby bez pøístøeší muže, klubu Hnízdo (pøednášky, knihy, lektorné), rodiny, matky s dìtmi v tísni. Provozem nakupuje se materiál pro charitní Rukodìlný noclehárny a azylového domu pomáhá CHNJ klub. Bez výtìžku z Tøíkrálové sbírky by se celé vyøešit zprvu èasto bezvýchodnou životní etapu toto charitní dílo,v takovém rozsahu, nedalo lidí, kteøí momentálnì hledají cestu k novým- vnovém Jièínì realizovat. lepším zaèátkùm svého bytí. Díky štìdrým darùm je financována také navazující pøímá humanitární pomoc. Charita Nový Jièín již dobré dva roky provozuje díky výtìžku z Tøíkrálové sbírky Pùjèovnu kompenzaèních pomùcek. Za tuto dobu pøinesla lidem prostøednictvím této služby novou dostupnou možnost øešení jejich životní situace. Jednou z nich je také paní Alena Kyselá z Nového Jièína. Je invalidní dùchodkyní, Paní Alena hledala dostupnou možnost øešení které se zmìnil její život v okamžiku, kdy se její 87 domácí péèe v jejím blízkém okolí. Po propuštìní - leté mamince stal úraz. z nemocnice potøebovala pro svou matku nezbytné základní vybavení. Obrátila se V tak vysokém vìku zùstala, doposud sobìstaèná s prosbou o pomoc na Charitu Nový Jièín. žena, trvale upoutána na lùžko. Vše také Prostøednictvím pùjèovny komp. pomùcek jí zkomplikovalo náhlé nevratné zhoršení bylo zapùjèeno elektricky polohovatelné lùžko Alzheimerovy choroby, jež se u ní zaèala pøed tím ainvalidní vozík. projevovat.,,maminku jsem nechtìla nechat nìkde v nemocnici, èi v LDNce, chtìla jsem ji zajistit na sklonku jejího života vše co potøebuje v domácím prostøedí. Alespoò trochu jí tak vrátit lásku a péèi jakou ona dávala nám, svým dìtem. ",,Jsem ráda, že tu taková možnost je. Mìla jsem strach, že tak fyzicky nároènou péèi o maminku nezvládnu. Nikdy mne nenapadlo, že budu takovou službu potøebovat, jsem ráda, že tu jsou. Byli ochotní a milí, vše probìhlo rychle a bez problémù. Navíc pùjèovné je opravdu symbolické. Petra Hrachovcová, CH Nový Jièín 6

8 Paní Adéla žila dlouhá léta v rodinném domku na vesnici, pracovala a starala se o hospodáøství s domácími zvíøaty, ovocnými stromy a zahrádkou, když se ozvaly léta a zdravotní problémy, pøestìhovala se do domu s peèovatelskou službou v Odrách, kde Charita Odry zajiš uje ošetøovatelskou i peèovatelskou péèi. Peèovatelky jí pomáhají s její domácností a støedisko Malá Morávka, které se momentálnì zdravotní sestry jsou vždy poblíž, pokud je tøeba, specializuje právì na zapùjèování veškerá péèe je však poskytována jako terénní kompenzaèních a zdravotních pomùcek služba, to znamená, že tuto pomoc mohou pøedevším v tomto regionu. využívat a využívají lidé v plném rozsahu služeb pøímo ve svých domovech z celé oblasti Oderska, Kromì invalidních vozíèkù je možné také Fulnecka a Suchdolska a jako peèovatelskou zapùjèit elektricky polohovatelné postele, které službu na Vítkovsku a Budišovsku. jsou velkým pomocníkem pøi péèi o nemocné osoby. Proto bychom chtìli všem koledníkùm i Nejen tyto služby jsou èásteènì financovány z dárcùm Tøíkrálové sbírky, za Charitu Odry a výtìžkù koledování Tøíkrálové sbírky, ale také všechny, kterým svou èinností a službami napøíklad nákup kompenzaèních pomùcek, mùžeme pomáhat, moc podìkovat. které je možné podle potøeby zapùjèit. V Jiøí Rosenstein, CH Odry poslední dobì jsme poøídili napøíklad vozíèky a chodítka, o které je zvláštì na jaøe velký zájem a díky nimž se nejen paní Adéla, ale také mnoho dalších lidí s pohybovými problémy, mohou opìt podívat do pøírody, vydat na procházky, do parkù, na zahrádku a na další svá oblíbená místa, nebo se setkat s pøáteli, èi se zúèastnit nejrùznìjších akcí. Protože kolednické území Charity Odry není jen v okolí Oder, ale pokraèuje v pásu obcí a mìst kolem Slezské Harty, v oblasti Jeseníkù až po Vrbno pod Pradìdem, vzniklo také charitní Ukazuje se, že pokud lidé vìdí, že jejich dary poslouží konkrétním projektùm a konkrétním lidem v jejich okolí, rádi pomùžou. A v pøípadì Charity Opava si tím opravdu mohou být jisti. Vybrané peníze navíc mohou v pøípadì potøeby pøinést užitek pøímo jim nebo jejich blízkým, protože jsou investovány do nìkolika charitních støedisek, která se starají o potøeby obyvatel Opavy a okolních obcí. Vybrané finance letos poputují na zakoupení zdravotnického materiálu, jako napøíklad lineárního dávkovaèe na morfium, kyslíkového koncentrátoru a dalších pomùcek, tišící bolest nemocným, pomohou zlepšit pracovní prostøedí v chránìné charitní keramické dílnì, opraví se za nì dvì støechy v Chránìném a podporovaném bydlení pro duševnì nemocné a zbude i na provoz mateøského centra Neškola. Dìkujeme z celého srdce za Charitu Opava, ale Také v Opavì, kterou se letos podaøilo koledníky pøedevším za všechny, jimž vybrané peníze poslouží, pokrýt nejlépe za dobu konání Tøíkrálové sbírky, vzkazuje øeditel Charity Opava Jan Hanuš, který je byli lidé štìdøejší než loni. výsledkem sbírky nadšen. Díky patøí také koledníkùm a organizátorùm. Tøíkrálová sbírka je Vybralo se korun, což je opìt tisíc více, velkým projevem vzájemné solidarity obèanù, v než bìhem Tøíkrálové sbírky v roce opavské Charitì se na ní podílí stovky lidí a tisíce lidí Marie Gilíková, CH Opava pøispívají, dodává Hanuš. 7

9 Tøíkrálová sbírka 2014 podpoøila tréninkové objektu v Ostravì-Vítkovicích, je vytvoøení prostory pro lidi v nouzi. zázemí pro uskuteèòování aktivit sociální rehabilitace uživatelù v rámci služby startovací Výnos letošní Tøíkrálové sbírky byl pro Charitu byty. Jedná se o nácvik dovedností spojených s Ostrava díky podpoøe dárcù a úsilí koledníkù péèí o domácnost jako je vaøení, ruèní práce, dále mimoøádný. Celkovì shromáždìná èástka o výuku práce na PC, výtvarnou èinnost, ale i 273 Kè je pro využití rozdìlována na mnoho kurzy a semináøe zamìøené na finanèní dílèích projektù na podporu lidí v nouzi a gramotnost, vstup na trh práce a další témata. tøíkrálové peníze jsou nedílnou souèástí Aktuálnì jsou tyto aktivity pro uživatele služby finanèního zajištìní tìchto aktivit. Mimoøádným startovací byty zajiš ovány vzhledem k zámìrem, který také díky Tøíkrálové sbírce nedostateènému zázemí jen velmi omezenì. mùže letos Charita Ostrava uskuteènit, je vytvoøení tréninkových prostor pro lidi Roènì službu Charitního støediska sv. Lucie - ohrožené sociálním vylouèením. startovací byty využije pøi souèasné kapacitì 18 bytù cca 89 klientù, pøièemž dalších 63 zájemcù Posláním sociální služby Charitního støediska sv. muselo být z kapacitních dùvodù odmítnuto a Lucie startovací byty je podpora lidí, kteøí prošli zaøazeno do evidence. Dìkujeme všem, kteøí azylovými domy, a už jsou to maminky s dìtmi tento zámìr podpoøili svým zapojením do nebo muži. Jedná se o uživatele služeb, kteøí se Ing. Dalibor Kraut, PR CH Ostrava aktivnì snaží zapojit zpìt do bìžného života ve spoleènosti. Služba startovací byty je souèástí ètyø stupòové systematické pomoci Charity Ostrava pro lidi bez pøístøeší. Jedná se o poslední stupeò, jehož hlavním cílem je pomoc a podpora pøi osamostatòování klientù, aby byli schopni zajistit si všechny své potøeby, vèetnì hospodaøení s financemi a bydlení, vlastními silami. Dùvodem vzniku nových tréninkových prostor rekonstrukcí suterénu charitního Pro naši Charitu Studénka se koleduje ve Èást výnosu použijeme na koupi nových Studénce a dalších 14.ti obcích. Zapeèetili jsme a opravu stávajících kompenzaèních celkem 96 pokladnièek. V letošním roce se a zdravotních pomùcek, o které je stále velký koledníkùm podaøilo vybrat Kè, což je o zájem. Pro pomùcky si pøijíždìjí lidé nejen koruny více, než v loòském roce, pøitom z okolí Studénky, ale i ze vzdálenìjších míst. poèet pokladnièek zùstává stejný. Podìkování patøí všem vedoucím skupinek, Peníze použijeme na podporu èinnosti koledníkùm, místním koordinátorùm, ale také peèovatelské služby, pro tuto službu bychom Vám, kteøí jste pøispìli a tak podpoøili své bližní. také rádi z výnosu Tøíkrálové sbírky zakoupili Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., CH Studénka nové auto. Poèet žadatelù o peèovatelskou službu neustále roste, peèovatelky zajíždìjí do o k o l n í c h o b c í, s l u ž b u p o s k y t u j e m e i v odpoledních hodinách. 8

10 Od února 2014 zprostøedkovává Charita Tøinec službu tísòové péèe. Na základì monitoringu potøebnosti a zájmù obèanù na Tøinecku a Jablunkovsku byl v rámci Tøíkrálové sbírky 2014 zakoupen 1 pøístroj tísòové péèe i s paušálem. Jedná se o zaøízení pro mobilní tísòovou péèi monitorování a tím snížení zdravotního a dle Personal inspect krabièku. zákona è.108/2006 Sb., probíhá pomoci distanèní hlasové a elektronické komunikace Krabièka je urèena osobám zdravotnì s klientem v jeho domácnosti, na základì postiženým nebo seniorùm. provedeného sociálního šetøení a vyplnìného individuálního plánu u klienta. Hlavní pøínos krabièky: jednoduché ovládání, Aktuálnì je krabièka urèená klientovi charitní naprostá mobilita, asistenèní služby - 39 let, který je zdravotnì možnost lokalizace klienta, postižený, celkovì upoután na lùžko, bydlí sám rozpoznání pádu na základì nastavení v bytì, v okolí nemá žádné známé, je celkovì èasové nehybnosti, závislý na pomoci druhé osoby. Vzhledem ke komunikace systému s centrálou svému vìku klient nechce být umístìn nikde každých 10 minut, v zaøízení, chce zùstat ve svém domácím klient není nijak omezován, mùže jí prostøedí. Vzhledem ke svým sociálním používat v domácnosti i venku, a finanèním podmínkám, klient není schopen si krabièka obsahuje reproduktor + zajistit nepøetržitou službu osobní asistence, mikrofon, pøes který klient komunikuje proto mu byla nabídnuta tato služba, která na s dispeèinkem, osobní asistenci navazuje. zaøízení komunikuje s využitím technologie GSM, Krabièka napomáhá klientovi k pocitu jistoty funguje kdekoliv, kde je pokrytí a bezpeèí, prodlužuje jeho pobyt v pøirozeném mobilním operátorem, prostøedí a aspoò èásteènì zabraòuje umístìní na krabièku se mùžou dovolat 3 èísla, klienta v zaøízení. V pøípadì ohrožení nebo které si klient urèí, zhoršení zdravotního stavu je klient schopen krabièka je zavìšená na krku, pøípadnì v si sám zmáèknout tlaèítko na krabièce a zajistit pouzdøe na ruce. si tak pomoc. Mgr. Natalia Pliska Ronchetti Souèástí krabièky je služba tísòové péèe. Jedná sociální pracovnice CH Tøinec s e o t e r é n n í s l u ž b u, p o s k y t o va n o u v domácnostech klientù, jejímž cílem je 377 hlasù - nejsympatiètìjší skupinkou v roce 2014 na facebooku Diecézní charity ostravsko-opavské se stala skupinka koledníkù, která koledovala v obci Mosty u Jablunkova. Tøíkrálová soutìž probíhala netradiènì na sociální síti facebook. Zaèala tìsnì po koledování 15. ledna a skonèila 28. února Cílem soutìže bylo zviditelnit Tøíkrálovou sbírku, pøedevším význam koledování na sociálních sítích. S o u tìžilo 2 2 ko l e d n i c k ýc h s ku p i n e k Dìkujeme všem, kteøí se soutìže zúèastnili z nejrùznìjších koutù Moravskoslezského kraje a tìšíme se na Vaše fotografie z koledování v a Jesenicka. Skupinka, která získala nejvíce roce oznaèení like, tzv. to se mi líbí získala 3 mobilní Jana Mìchová, PR DCHOO telefony Samsung s5610. POKUD MÁTE ZÁJEM SE ÚÈASTNIT TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY Mùžete buï kontaktovat pøíslušnou Charitu, nebo staèí vyplnit formuláø na Následnì pak budete kontaktování pøíslušným koordinátorem. 9

11 1. MÍSTO - SKUPINKA KOLEDOVALA V OBCI MOSTY U JABLUNKOVA 10

12

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 127 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Listopad 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, dovolte mi struènì Vám sdìlit nìkteré aktuální postupy v naší obci. V záøijovém zasedání zastupitelstva obce vcelku

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole TAROBÌLSKÝ ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA Zamykání lesa ZADNÍ STRANA Tøi králové budou koledovat v Ostravì Charita Ostrava se pravidelnì zúèastòuje celorepublikové Tøíkrálové

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro 2 EDITORIAL Dubáèek Mìsíèník informací z Dubé a okolí Vydává: Mìsto Dubá, IÈO 00260479 http://www.mestoduba.cz e-mail: mesto.duba@tiscali.cz Adresa redakce: Zpravodaj Dubáèek, podatelna MìÚ Dubá, Masarykovo

Více