Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry"

Transkript

1 Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov

2 Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku je tematicky zamìøeno na Tøíkrálovou sbírku v roce Pøedevším jsme se snažili podat Vám informace, jak nakládáme s jejím rekordním výnosem, který v letošním roce dosáhl více jak 13 mil. Kè. Pomoc, kterou pøináší Tøíkrálová sbírka lidem, je dùležitou souèástí naší èinnosti. Jsme velmi vdìèni za dùvìru, kterou koledníci, dobrovolníci, organizátoøi èi dárci k této sbírce mají. Jak se doètete v následujících èláncích, snažíme se tuto dùvìru nezklamat a posilovat ji formou pomoci lidem v nouzi bìhem celého roku. Vážení pøátelé a dobrodinci charitního díla, V úctì Mgr. Lukáš Curylo, øeditel DCHOO Závìr školního roku bývá èasto pracovnì velmi nároèný a tak je naprosto pøirozené, že se všichni tìšíme na prázdniny. Ještì nìkolik málo dnù, popøípadì týdnù, a tempo pracovní se pøeklopí do tempa odpoèinkového. I Bible zná tento rytmus práce odpoèinek a dokonce i o Pánu Bohu je psáno, že odpoèinul od své práce. Je jasné, že tento citát nemùžeme brát doslova v tom smyslu, že by Pán Bùh mìl osmihodinovou pracovní dobu a v nedìli nic nedìlal. Všichni alespoò intuitivnì víme, že práce i odpoèinek utváøí život èlovìka a že je nutné, aby obojí bylo v životì èlovìka moudøe a vyváženì pøítomno. Biblické vyprávìní nám v tomto ohledu nastavuje zrcadlo. Podobnì jako se Pán Bùh (sedmý den v nedìli) procházel po ráji a užíval si krásy stvoøení a blízkosti lidí, tak naznaèuje i nám, jak se má prožít èas odpoèinku, aby byl pro nás èasem požehnaným. S malou aktualizací textu sv. Františka Sáleského je možno k pøicházející dobì prázdnin a dovolených dodat: s nìhou a laskavostí uveï své srdce do Boží pøítomnosti. A i kdybys v celém svém životì v dobì své dovolené a prázdnin už nic jiného nevykonal než jen to, že by Tvé srdce v této pøítomnosti spoèívalo, pak ses dotkl zdroje života a Tvùj život èas dovolené a odpoèinku se naplnil. P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO Koledníci vykoledovali v roce 2014 v 17 Charitách ostravsko-opavské diecézi více jak 13 mil. Kè. Po pøekontrolování všech potøebných dokladù se jedná pøesnì o èástku Kè. Koledování probíhalo od ledna, zúèastnilo se ho okolo koledníkù a také ho doprovázeno pøíznivé poèasí. Dìkujeme všem koledníkùm, dárcùm, organizátorùm a dalším pøíznivcùm Tøíkrálové sbírky. Jana Mìchová, PR DCHOO Charita Výnos koledování 2014 Charita Bohumín ,00 Kè Charita Èeský Tìšín ,00 Kè Charita Frenštát pod Radhoštìm ,32 Kè Charita Frýdek-Místek ,00 Kè Charita Hluèín ,00 Kè Charita Hrabynì ,00 Kè Charita Jablunkov ,00 Kè Charita Javorník ,00 Kè Charita Kopøivnice ,00 Kè Charita Krnov ,00 Kè Charita Nový Jièín ,00 Kè Charita Odry ,50 Kè Charita Opava ,00 Kè Charita Ostrava + sv. Alexandr ,00 Kè Charita Studénka ,00 Kè Charita Tøinec ,00 Kè Diecézní charita ostravsko-opavská ,82 Kè 1

3 V letošním roce Charita Bohumín vypravila 76 koledujících skupinek. Celkový výtìžek Kè, svìdèí o velké míøe ochoty pomáhat. Jedná se o nejvyšší dosažený výsledek za období ètrnácti let, kdy Charita Bohumín sbírku poøádá. Prostøedky budou použity podle pøedem schválených zámìrù na instalaci nové telefonní ústøedny v Charitním domì pokojného stáøí sv. Františka ve Starém Bohumínì, jelikož ta pøedešlá, po patnácti letech, dosloužila. Dále prostøedky z letošní sbírky využijeme na rekonstrukci koupelny pro uživatele v Noclehárnì sv. Martina a také na provoz Denního centra pro osoby bez pøístøeší. Stejnì jako v minulých letech podpoøíme adoptivní dìti na Ukrajinì a Obèanskou poradnu, která poskytuje bezplatné služby. Dìkujeme všem dárcùm, kteøí podle svých možností pøispìli do kasièek tøí králù. Naši koledníci se setkali se vstøícností nejen v domácnostech, ale i u nìkterých živnostníkù, kteøí je rovnìž nenechali odejít s prázdnou. Každý pøíspìvek, i ten nejmenší, je pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, ale také dùvìry, že každá koruna darovaná Charitì pøijde tam, kde mùže pomáhat a sloužit. A této dùvìry si vážíme nejvíce. Pøípadné dotazy o využití prostøedkù získaných v Tøíkrálové sbírce 2014 rádi zodpovíme. tel. è , nebo ové adrese: A nakonec pár zážitkù ze samotného koledování: Dostali jsme dvì plné tašky èokolád V jedné rodinì nám holèièka zahrála na flétnu Šli jsme v Záblatí po cestì a paní jela naproti nám v autì. Tak divoce gestikulovala, a na ni poèkáme, až nabourala do plotu Lidé na nás volali z okna, a k nim pøijdeme na koledu Dvì holèièky nám daly penízky ze svých pokladnièek Paní nám vyprávìla, že je v insolvenci, ale na dobrou vìc, že pøispìje V jedné rodinì si každý rok své dìti fotí s koledníèky a každý rok novou fotku pøidají do svého alba Zrovna jsem vstal! A zlobíte se na nás, že jsme vás vzbudili?. Ne, já to nemám v povaze. S úctou pracovníci CH Bohumín 2

4 Co s Tøíkrálovou sbírkou plánuje Kometa? Letošní Tøíkrálová sbírka zaèala tradiènì zaèátkem ledna požehnáním koledníkù karvinským faráøem P. Danielem Víchou v Charitním støedisku Kometa. Pøítomna byla také televize Polar, která natoèila krátkou reportáž s rozhovorem øeditele Charity Èeský Tìšín Martinem Hoøínkem, P. Danielem Víchou a klienty Komety. S nadšením se koledování také zúèastnili klienti Komety, kteøí si z tìchto dní odnesli spoustu pìkných zážitkù. pak bude následovat nákup vybavení kuchyòky, bude se jednat o dvou plotýnkový vaøiè, malou peèící troubu, nádobí, varná konvice apod. Letošní zámìr na využití výnosu Tøíkrálové sbírky se týká cílové skupiny 6-21 let. Cílem zámìru je vybavení kuchyòky, ve které se budou realizovat aktivity zamìøené na vytváøení sociálních kompetencí. Jedná se o pøípravu jídel studené kuchynì (pøíprava chlebíèkù, pomazánky, výroba salátù, nepeèené cukroví). Tuto úpravu pøivítají klienti i pracovníci, jelikož jim pomùže pøi realizaci aktivit, o které je ve støedisku zájem. Aktivity realizované v kuchyòce mohou být prostøedkem pøi navázání dùvìry mezi pracovníkem a klientem, která je velmi dùležitá pro další cíl spolupráce. Celkové dokonèení opravy kuchyòky plánujeme V souèasné dobì je tato úprava ve fázi realizace, do srpna 2014 a realizaci aktivit od záøí pøipravujeme opravu podlahové krytiny Irena Úradníková, CH Èeský Tìšín v kuchyòce a pøilehlé chodbièce. V nejbližší dobì My tøi králové jdeme k vám, štìstí, zdraví vinšujeme vám Tak jako v minulých letech vyrazily i tento rok do ulic skupinky tøíkrálových koledníkù, které rozeznìly ulice Frenštátu p. R. a pøilehlých obcí zpìvem této známé koledy. Koledníci zavítali do domovù, aby pøinesli radost a pokoj a koledovali pro ty nejpotøebnìjší. Díky solidaritì dárcù tak mohla Charita pomoci starým lidem, tìžce nemocným, osamìlým matkám s dìtmi, zkrátka všem potøebným. Finanèní prostøedky Tøíkrálové sbírky 2014, které zùstávají pøímo pro potøeby Charity Frenštát pod Radhoštìm, jsou v tomto roce urèeny na podporu péèe o sociálnì slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajù Charitní peèovatelské a asistenèní služby. Tyto služby by bez podpory z prostøedkù Tøíkrálové sbírky mohly jen stìží plnit své poslání a poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní èi zdravotního postižení, pøi èinnostech, které nemohou vykonávat samostatnì a umožnit jim tak, žít plnohodnotným zpùsobem života. Na konci února roku 2014 se také, díky výtìžku Tøíkrálové sbírky a podpoøe vedení Mìsta Frenštát p.r., podaøilo ve Frenštátì p.r. vybudovat charitní obchùdek BUMERANG. 3 Tento obchod navazuje na pomoc lidem po výbuchu plynu ve Frenštátì pod Radhoštìm, konkrétnì materiální sbírku. Jeho princip je stejný jako princip bumerangu pomoz a pomoc se ti vrátí. Nyní dáváme možnost všem dalším potøebným a zájemcùm získat vybrané kvalitní praktické vìci v našem obchodì. Mùžete zde poøídit kvalitní použité ošacení pro dospìlé i dìti za velmi výhodné ceny. Samozøejmostí je i darování vìcí. Anna Èechová, CH Frenštát pod Radhoštìm

5 Nákup sušièky pro obyvatele Oázy pokoje Oáza pokoje je pobytovým zaøízením Charity Frýdek-Místek pro osoby s psychickým onemocnìním. Lidé s psychickým onemocnìním zde nacházejí nový domov, kde je o nì po všech stránkách postaráno. Domov nabízí 24 hodinovou péèi, celodenní stravu a pestré trávení volného èasu. Klienti mohou relaxovat nebo pracovat na pøilehlé zahradì, plést košíky, navštìvovat keramickou dílnu, jezdit na výlety apod. Klienti jsou také zapojování do bìžných domácích prací, jako je praní prádla, úklid prostor, žehlení, atd. Kapacita Oázy pokoje je 50 lùžek. Letos, díky výtìžku Tøíkrálové sbírky 2014, plánujeme vymìnit, v souèasné dobì již dosluhující menší sušièku Miele, za profesionální velkokapacitní sušièku PRIMUS T9. Jelikož prádla se pøes den pere opravdu hodnì, znamená nákup této sušièky ménì èasu stráveného u prádla a naopak více èasu pro práci s klienty. Mgr. Renáta Zboøilová, PR CH Frýdek-Místek V rámci Tøíkrálové sbírky roku 2014, kterou organizovala Charita Hluèín ve 25 obcích regionu Hluèínsko, byla vykoledována èástka Kè. Z uvedené èástky zùstalo Charitì Hluèín dle celostátnì urèeného klíèe 65% výnosu sbírky, což pøedstavuje sumu Kè. Z této èástky se chystáme podpoøit naše terénní a poøizovat nástìnné mapy pro lepší orientaci služby, Sociálnì terapeutickou dílnu a Domov pracovníkù v terénu. sv. Mikuláše, abychom zajistili jejich bezproblémový provoz a zároveò zvýšili Samozøejmì jsme nezapomnìli ani na naše úroveò kvality služeb, které nabízejí našim milé koledníky a pøipravili jsme si pro nì klientùm. To znamená zajistit rùzné opravy, Podìkování za Tøíkrálovou sbírku ve formì údržbu, revize a zakoupení zcela nového filmového pøedstavení Ledové království vybavení èi pomùcek. v kinì v Bolaticích, které se uskuteènilo 29. bøezna Aktuálnì jsme již z výnosu Tøíkrálové sbírky uhradili platbu za vyhotovení II. èásti Promítala se dvì pøedstavení, která zhlédla projektové dokumentace k rekonstrukci témìø 350 koledníkù. Velké podìkování patøí sídla našich terénních služeb a pùjèovny panu Loskotovi, který kino provozuje a také pomùcek. V tuto chvíli již probíhá stavební obci Bolatice. Nutno øíct, že se celá akce øízení. vyvedla, spokojené byly jak dìti, tak dospìlí. Forma podìkování byla tentokrát jiná než ty Zakoupili jsme také nový hrnèíøský kruh pro pøedešlé a všichni tuto zmìnu velice rádi Sociálnì terapeutickou dílnu a profesionální uvítali. sušièku do Domova sv. Mikuláše. Nyní se pøipravujeme na realizaci dalších zámìrù. No a teï, s pøíchozím létem, mohou naši milí koledníci v klidu odpoèívat a opìt èerpat síly na nadcházející Tøíkrálovou sbírku. Možná pro nì V nejbližších týdnech budeme instalovat informaèní vývìsku na naše sídlo v Hluèínì, vybírat navigace do peèovatelských aut ještì jedno pøekvapení pøipravíme, ale jaké, to je zatím tajemství. Bc. Andrea Kostelníková, CH Hluèín 4

6 Na poèátku ledna 2014 probìhla na Jesenicku tradièní Tøíkrálová sbírka, jejíž vìtší èást výtìžku pøipadla na podporu projektù Charity Javorník. Díky štìdrým darùm pøispìvatelù Tøíkrálové sbírky budeme moci rekonstruovat sociální zaøízení a koupelnu v Domovì pokojného stáøí sv. Hedviky ve Vidnavì. Rekonstrukcí dojde k prosvìtlení koupelen, udìlá se nová dlažba a obklady. Také se vymìní staré rozvody vody a topení. Pro uživatele DPS sv. Hedviky bude však nejvìtší pomocí úplná bezbariérovost koupelny a sociálních zaøízení. Z èásti výtìžku jsme již také složili zálohu na zakoupení nového vozu pro Charitní ošetøovatelskou službu. Naše zdravotní sestry tak koneènì budou mít spolehlivý automobil pro poskytování tolik potøebné služby. Ještì jednou všem, co do Tøíkrálové sbírky pøispìli, dìkujeme. Kamil Novotný, CH Javorník Prostøedky z Tøíkrálové sbírky Charita Krnov i v letošním roce použije na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì slabým rodinám v nouzi (nákup povleèení, dek, ruèníkù, zajištìní potravinových balíèkù atd.) Neustále se nám zvyšuje poèet zájemcù o peèovatelskou službu na Krnovsku, ale i ve vzdálených obcích Osoblažska, kde dennì za svými uživateli dojíždíme, mapujeme si terén a mnohdy nacházíme i lidi v tìžkých životních podmínkách, kterým obratem nákupem potøebných vìcí zajiš ujeme plnohodnotné žití. Mimo tyto služby je ze sbírky financováno i støedisko denního stacionáøe Charity Krnov, nákup kompenzaèních pomùcek, ale také provoz charitativních zaøízení a projektù. Charita pomáhá nejen vìøícím, ale zejména každému kdo potøebuje pomoc. Neèekaný výsledek je dokladem solidarity a štìdrosti mezi lidmi. Velice si vážíme dùvìry, se kterou nám dárci své peníze svìøují. Díky vám mùžeme pomáhat všem, kteøí pomoc potøebují. Bc. Monika Dudová, øeditelka CH Krnov Jedním z tìchto zaøízení je i nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, kde poskytujeme dìtem podporu v oblasti vzdìlávání a aktivního využití volného èasu formou výletù, prezentaci vsoutìžích. 5

7 Charita Nový Jièín se od svého vcelku nedávného založení snaží plnit cíle a pøedsevzetí, které si v souladu se svým pøesvìdèením dala. Pomoci lidem, kteøí se ocitli v tìžké životní situaci je každodenním chlebem jejich zamìstnancù. Jejich práce je o to víc záslužná, nebo podávají svou pomocnou ruku èasto i osobám, které žijí na hranici sociálního vylouèení. Výtìžek Tøíkrálové sbírky 2014 pomohl Kupøíkladu zakoupené trvanlivé základní Charitì Nový Jièín rozšíøit své služby, které potraviny slouží jako okamžitá podpora. Èasto obèanùm Novojièínska nabízí. Dovybavila se pøicházejí s žádostí o zázemí lidé, rodiny, pùjèovna kompenzaèních pomùcek, nakoupily maminky s dìtmi postižené chudobou, hladoví se nová el. ovládaná polohovací lùžka, a ve špatném psychickém stavu. V Charitním oxygenátor, antidekubitní matrace, atd. Zájem domì nalézají doèasné zázemí, motivaci a èas otuto službu každoroènì roste a její sortiment je dát zase vìci do poøádku. proto potøeba neustále doplòovat a obnovovat. Tøíkrálová sbírka podporuje na Novojièínsku Nejvìtší èást výtìžku putuje však v Novém také projekty urèené pro aktivizaci jednotlivcù Jièínì na podporu provozu Charitního domu Bl. i rodin s dìtmi. Z výtìžku jsou každoroènì Matky Terezy a jeho služeb. Jedná se o azylový hrazeny nìkteré aktivity charitního rodinného dùm urèený pro osoby bez pøístøeší muže, klubu Hnízdo (pøednášky, knihy, lektorné), rodiny, matky s dìtmi v tísni. Provozem nakupuje se materiál pro charitní Rukodìlný noclehárny a azylového domu pomáhá CHNJ klub. Bez výtìžku z Tøíkrálové sbírky by se celé vyøešit zprvu èasto bezvýchodnou životní etapu toto charitní dílo,v takovém rozsahu, nedalo lidí, kteøí momentálnì hledají cestu k novým- vnovém Jièínì realizovat. lepším zaèátkùm svého bytí. Díky štìdrým darùm je financována také navazující pøímá humanitární pomoc. Charita Nový Jièín již dobré dva roky provozuje díky výtìžku z Tøíkrálové sbírky Pùjèovnu kompenzaèních pomùcek. Za tuto dobu pøinesla lidem prostøednictvím této služby novou dostupnou možnost øešení jejich životní situace. Jednou z nich je také paní Alena Kyselá z Nového Jièína. Je invalidní dùchodkyní, Paní Alena hledala dostupnou možnost øešení které se zmìnil její život v okamžiku, kdy se její 87 domácí péèe v jejím blízkém okolí. Po propuštìní - leté mamince stal úraz. z nemocnice potøebovala pro svou matku nezbytné základní vybavení. Obrátila se V tak vysokém vìku zùstala, doposud sobìstaèná s prosbou o pomoc na Charitu Nový Jièín. žena, trvale upoutána na lùžko. Vše také Prostøednictvím pùjèovny komp. pomùcek jí zkomplikovalo náhlé nevratné zhoršení bylo zapùjèeno elektricky polohovatelné lùžko Alzheimerovy choroby, jež se u ní zaèala pøed tím ainvalidní vozík. projevovat.,,maminku jsem nechtìla nechat nìkde v nemocnici, èi v LDNce, chtìla jsem ji zajistit na sklonku jejího života vše co potøebuje v domácím prostøedí. Alespoò trochu jí tak vrátit lásku a péèi jakou ona dávala nám, svým dìtem. ",,Jsem ráda, že tu taková možnost je. Mìla jsem strach, že tak fyzicky nároènou péèi o maminku nezvládnu. Nikdy mne nenapadlo, že budu takovou službu potøebovat, jsem ráda, že tu jsou. Byli ochotní a milí, vše probìhlo rychle a bez problémù. Navíc pùjèovné je opravdu symbolické. Petra Hrachovcová, CH Nový Jièín 6

8 Paní Adéla žila dlouhá léta v rodinném domku na vesnici, pracovala a starala se o hospodáøství s domácími zvíøaty, ovocnými stromy a zahrádkou, když se ozvaly léta a zdravotní problémy, pøestìhovala se do domu s peèovatelskou službou v Odrách, kde Charita Odry zajiš uje ošetøovatelskou i peèovatelskou péèi. Peèovatelky jí pomáhají s její domácností a støedisko Malá Morávka, které se momentálnì zdravotní sestry jsou vždy poblíž, pokud je tøeba, specializuje právì na zapùjèování veškerá péèe je však poskytována jako terénní kompenzaèních a zdravotních pomùcek služba, to znamená, že tuto pomoc mohou pøedevším v tomto regionu. využívat a využívají lidé v plném rozsahu služeb pøímo ve svých domovech z celé oblasti Oderska, Kromì invalidních vozíèkù je možné také Fulnecka a Suchdolska a jako peèovatelskou zapùjèit elektricky polohovatelné postele, které službu na Vítkovsku a Budišovsku. jsou velkým pomocníkem pøi péèi o nemocné osoby. Proto bychom chtìli všem koledníkùm i Nejen tyto služby jsou èásteènì financovány z dárcùm Tøíkrálové sbírky, za Charitu Odry a výtìžkù koledování Tøíkrálové sbírky, ale také všechny, kterým svou èinností a službami napøíklad nákup kompenzaèních pomùcek, mùžeme pomáhat, moc podìkovat. které je možné podle potøeby zapùjèit. V Jiøí Rosenstein, CH Odry poslední dobì jsme poøídili napøíklad vozíèky a chodítka, o které je zvláštì na jaøe velký zájem a díky nimž se nejen paní Adéla, ale také mnoho dalších lidí s pohybovými problémy, mohou opìt podívat do pøírody, vydat na procházky, do parkù, na zahrádku a na další svá oblíbená místa, nebo se setkat s pøáteli, èi se zúèastnit nejrùznìjších akcí. Protože kolednické území Charity Odry není jen v okolí Oder, ale pokraèuje v pásu obcí a mìst kolem Slezské Harty, v oblasti Jeseníkù až po Vrbno pod Pradìdem, vzniklo také charitní Ukazuje se, že pokud lidé vìdí, že jejich dary poslouží konkrétním projektùm a konkrétním lidem v jejich okolí, rádi pomùžou. A v pøípadì Charity Opava si tím opravdu mohou být jisti. Vybrané peníze navíc mohou v pøípadì potøeby pøinést užitek pøímo jim nebo jejich blízkým, protože jsou investovány do nìkolika charitních støedisek, která se starají o potøeby obyvatel Opavy a okolních obcí. Vybrané finance letos poputují na zakoupení zdravotnického materiálu, jako napøíklad lineárního dávkovaèe na morfium, kyslíkového koncentrátoru a dalších pomùcek, tišící bolest nemocným, pomohou zlepšit pracovní prostøedí v chránìné charitní keramické dílnì, opraví se za nì dvì støechy v Chránìném a podporovaném bydlení pro duševnì nemocné a zbude i na provoz mateøského centra Neškola. Dìkujeme z celého srdce za Charitu Opava, ale Také v Opavì, kterou se letos podaøilo koledníky pøedevším za všechny, jimž vybrané peníze poslouží, pokrýt nejlépe za dobu konání Tøíkrálové sbírky, vzkazuje øeditel Charity Opava Jan Hanuš, který je byli lidé štìdøejší než loni. výsledkem sbírky nadšen. Díky patøí také koledníkùm a organizátorùm. Tøíkrálová sbírka je Vybralo se korun, což je opìt tisíc více, velkým projevem vzájemné solidarity obèanù, v než bìhem Tøíkrálové sbírky v roce opavské Charitì se na ní podílí stovky lidí a tisíce lidí Marie Gilíková, CH Opava pøispívají, dodává Hanuš. 7

9 Tøíkrálová sbírka 2014 podpoøila tréninkové objektu v Ostravì-Vítkovicích, je vytvoøení prostory pro lidi v nouzi. zázemí pro uskuteèòování aktivit sociální rehabilitace uživatelù v rámci služby startovací Výnos letošní Tøíkrálové sbírky byl pro Charitu byty. Jedná se o nácvik dovedností spojených s Ostrava díky podpoøe dárcù a úsilí koledníkù péèí o domácnost jako je vaøení, ruèní práce, dále mimoøádný. Celkovì shromáždìná èástka o výuku práce na PC, výtvarnou èinnost, ale i 273 Kè je pro využití rozdìlována na mnoho kurzy a semináøe zamìøené na finanèní dílèích projektù na podporu lidí v nouzi a gramotnost, vstup na trh práce a další témata. tøíkrálové peníze jsou nedílnou souèástí Aktuálnì jsou tyto aktivity pro uživatele služby finanèního zajištìní tìchto aktivit. Mimoøádným startovací byty zajiš ovány vzhledem k zámìrem, který také díky Tøíkrálové sbírce nedostateènému zázemí jen velmi omezenì. mùže letos Charita Ostrava uskuteènit, je vytvoøení tréninkových prostor pro lidi Roènì službu Charitního støediska sv. Lucie - ohrožené sociálním vylouèením. startovací byty využije pøi souèasné kapacitì 18 bytù cca 89 klientù, pøièemž dalších 63 zájemcù Posláním sociální služby Charitního støediska sv. muselo být z kapacitních dùvodù odmítnuto a Lucie startovací byty je podpora lidí, kteøí prošli zaøazeno do evidence. Dìkujeme všem, kteøí azylovými domy, a už jsou to maminky s dìtmi tento zámìr podpoøili svým zapojením do nebo muži. Jedná se o uživatele služeb, kteøí se Ing. Dalibor Kraut, PR CH Ostrava aktivnì snaží zapojit zpìt do bìžného života ve spoleènosti. Služba startovací byty je souèástí ètyø stupòové systematické pomoci Charity Ostrava pro lidi bez pøístøeší. Jedná se o poslední stupeò, jehož hlavním cílem je pomoc a podpora pøi osamostatòování klientù, aby byli schopni zajistit si všechny své potøeby, vèetnì hospodaøení s financemi a bydlení, vlastními silami. Dùvodem vzniku nových tréninkových prostor rekonstrukcí suterénu charitního Pro naši Charitu Studénka se koleduje ve Èást výnosu použijeme na koupi nových Studénce a dalších 14.ti obcích. Zapeèetili jsme a opravu stávajících kompenzaèních celkem 96 pokladnièek. V letošním roce se a zdravotních pomùcek, o které je stále velký koledníkùm podaøilo vybrat Kè, což je o zájem. Pro pomùcky si pøijíždìjí lidé nejen koruny více, než v loòském roce, pøitom z okolí Studénky, ale i ze vzdálenìjších míst. poèet pokladnièek zùstává stejný. Podìkování patøí všem vedoucím skupinek, Peníze použijeme na podporu èinnosti koledníkùm, místním koordinátorùm, ale také peèovatelské služby, pro tuto službu bychom Vám, kteøí jste pøispìli a tak podpoøili své bližní. také rádi z výnosu Tøíkrálové sbírky zakoupili Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., CH Studénka nové auto. Poèet žadatelù o peèovatelskou službu neustále roste, peèovatelky zajíždìjí do o k o l n í c h o b c í, s l u ž b u p o s k y t u j e m e i v odpoledních hodinách. 8

10 Od února 2014 zprostøedkovává Charita Tøinec službu tísòové péèe. Na základì monitoringu potøebnosti a zájmù obèanù na Tøinecku a Jablunkovsku byl v rámci Tøíkrálové sbírky 2014 zakoupen 1 pøístroj tísòové péèe i s paušálem. Jedná se o zaøízení pro mobilní tísòovou péèi monitorování a tím snížení zdravotního a dle Personal inspect krabièku. zákona è.108/2006 Sb., probíhá pomoci distanèní hlasové a elektronické komunikace Krabièka je urèena osobám zdravotnì s klientem v jeho domácnosti, na základì postiženým nebo seniorùm. provedeného sociálního šetøení a vyplnìného individuálního plánu u klienta. Hlavní pøínos krabièky: jednoduché ovládání, Aktuálnì je krabièka urèená klientovi charitní naprostá mobilita, asistenèní služby - 39 let, který je zdravotnì možnost lokalizace klienta, postižený, celkovì upoután na lùžko, bydlí sám rozpoznání pádu na základì nastavení v bytì, v okolí nemá žádné známé, je celkovì èasové nehybnosti, závislý na pomoci druhé osoby. Vzhledem ke komunikace systému s centrálou svému vìku klient nechce být umístìn nikde každých 10 minut, v zaøízení, chce zùstat ve svém domácím klient není nijak omezován, mùže jí prostøedí. Vzhledem ke svým sociálním používat v domácnosti i venku, a finanèním podmínkám, klient není schopen si krabièka obsahuje reproduktor + zajistit nepøetržitou službu osobní asistence, mikrofon, pøes který klient komunikuje proto mu byla nabídnuta tato služba, která na s dispeèinkem, osobní asistenci navazuje. zaøízení komunikuje s využitím technologie GSM, Krabièka napomáhá klientovi k pocitu jistoty funguje kdekoliv, kde je pokrytí a bezpeèí, prodlužuje jeho pobyt v pøirozeném mobilním operátorem, prostøedí a aspoò èásteènì zabraòuje umístìní na krabièku se mùžou dovolat 3 èísla, klienta v zaøízení. V pøípadì ohrožení nebo které si klient urèí, zhoršení zdravotního stavu je klient schopen krabièka je zavìšená na krku, pøípadnì v si sám zmáèknout tlaèítko na krabièce a zajistit pouzdøe na ruce. si tak pomoc. Mgr. Natalia Pliska Ronchetti Souèástí krabièky je služba tísòové péèe. Jedná sociální pracovnice CH Tøinec s e o t e r é n n í s l u ž b u, p o s k y t o va n o u v domácnostech klientù, jejímž cílem je 377 hlasù - nejsympatiètìjší skupinkou v roce 2014 na facebooku Diecézní charity ostravsko-opavské se stala skupinka koledníkù, která koledovala v obci Mosty u Jablunkova. Tøíkrálová soutìž probíhala netradiènì na sociální síti facebook. Zaèala tìsnì po koledování 15. ledna a skonèila 28. února Cílem soutìže bylo zviditelnit Tøíkrálovou sbírku, pøedevším význam koledování na sociálních sítích. S o u tìžilo 2 2 ko l e d n i c k ýc h s ku p i n e k Dìkujeme všem, kteøí se soutìže zúèastnili z nejrùznìjších koutù Moravskoslezského kraje a tìšíme se na Vaše fotografie z koledování v a Jesenicka. Skupinka, která získala nejvíce roce oznaèení like, tzv. to se mi líbí získala 3 mobilní Jana Mìchová, PR DCHOO telefony Samsung s5610. POKUD MÁTE ZÁJEM SE ÚÈASTNIT TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY Mùžete buï kontaktovat pøíslušnou Charitu, nebo staèí vyplnit formuláø na Následnì pak budete kontaktování pøíslušným koordinátorem. 9

11 1. MÍSTO - SKUPINKA KOLEDOVALA V OBCI MOSTY U JABLUNKOVA 10

12

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

I v letošním roce se mùžete tìšit na pou Charit ostravsko-opavské diecéze

I v letošním roce se mùžete tìšit na pou Charit ostravsko-opavské diecéze Vážení ètenáøi, v našem Obèasníku DCHOO Vám pravidelnì poskytujeme informace o dìní v našich Charitách. V roce 2014 vychází Obèasník poprvé a vzhledem k událostem v zahranièí, seznamuje ètenáøe také se

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Dùstojný život v Moldavsku. Dìti se vydaly Cesou k úspìchu

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Dùstojný život v Moldavsku. Dìti se vydaly Cesou k úspìchu O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový Jièín Frenštát p. R. Jablunkov Adresáø

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Adresáø charit a zaøízení 2011 Vážení pøátelé, dostává se Vám do rukou Adresáø charit a zaøízení Diecézní charity ostravsko-opavské, který je jednotným sumáøem kontaktních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín Výroèní zpráva Oblastní Charita Jièín 2008 Vážený ètenáøi, rok 2008 byl pro Oblastní charitu Jièín z pohledu jejího rozvoje velmi významný. Od 1.1. 2008 jsme po vzájemné dohodì s mìsty Kopidlnem a Libání

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více