Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské"

Transkript

1 Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice Nový Jièín Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov ÈERVEN 2013

2 OBSAH: Úvodní slovo øeditele...2 Úvodní slovo prezidenta...2 Diecézní charita ostravsko-opavská Více jak 350 pøíznivcù charity se sešlo v Branicích...3 Køes anské kapely v Ostravì - Kunèièkách...4 Støedisko humanitární pomoci Blesková povodeò ve Studénce...5 Poradenské a informaèní centrum Stále aktuální téma dluhové problematiky a sociálních dávek...5 Vesnièka soužití Zmìny v NZDM i službì SAS...6 Mezinárodní projekty DCHOO se blíží ke konci...6 Støedisko sociální aktivizace Horizont Na pùli cesty k úspìchu...7 Šance domova I v Kunèièkách mùže být lepší místo pro život...7 Z našich Charit Tøíkrálová sbírka 2013 Pøíbìh paní M...8 Ohlédnutí na TKS v Charitì Nový Jièín...8 Jak Tøíkrálová sbírka pomáhá v Èeském Tìšínì...9 Potøíkrálové skotaèení tøeba i v èervnu Charita Tøinec získala díky Tøíkrálové sbírce služební vozidlo...9 Nová historie Denního stacionáøe Charity Opava...10 Dìti z folklórního kroužku Ondøejníèek koledovaly v Charitì Frenštát pod Radhoštìm...10 Èlovìk by se nemìl bát zaèít - rozhovor s Ing. Tomášem Huïou místním asistentem TKS Charity Frýdek - Místek...11 Tøíkrálová pomoc v zahranièí

3 Obèasn?k Diecézn?charity ostravsko-opavské Vážení ètenáøi, jsou to již tøi mìsíce, kdy jsme Vás prostøednictvím obèasníku naposledy informovali o dìní nejen v Diecézní charitì ostravsko-opavské, ale také v oblastních charitách, které k ní náleží. Bìhem této doby nastala v charitách øada zajímavých událostí, o kterých se mùžete v našem obèasníku doèíst. Snažíme se mimo jiné omezit dopad nedostatku financí na provoz služeb charit a trvale usilujeme o jejich navýšení, uspoøádali jsme Pou charit èi napøíklad pomáhali pøi odstraòování následkù bleskové povodnì ve Studénce. Právì v polovinì roku Vám také pøedkládáme informace o Tøíkrálové sbírce 2013 na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka. V øadì charit již nyní mùžete vidìt èásteènì realizované projekty, èi navštívit služby provozované díky štìdrosti dárcù a píli zamìstnancù a dobrovolníkù. Èerven bude mìsícem, kdy opìt vykvete èervna mezinárodní festival moderní køes anské hudby Slezská lilie. Tímto bych Vás rád pozval na tento festival, který skrze hudbu a vzájemná setkávání chce boøit bariéry mezi lidmi. Pøeji Vám pøíjemné a snad i obohacující ètení. V úctì Mgr. Lukáš Curylo, øeditel Milí chari áci, prožili jsme pou charit naší ostravsko-opavské diecéze i polských Branicích. Setkali jsme se s mimoøádným charitním dílem olomouckého svìtícího biskupa Josefa Martina Nathana, které vybudoval pod názvem Mìsteèko Milosrdenství v letech Možná jsme obdivovali, co všechno udìlal a jak vše dobøe fungovalo. Dozvìdìli jsme se, že se tento biskup vìnoval pøedevším psychicky nemocným lidem, dìtem i dospìlým. S týmem spolupracovníkù odborných lékaøù, øeholních sester i civilního personálu byl schopen utrpení nemocných umenšit, ale pøes veškerou snahu nebyl schopen své chovance úplnì vyléèit. Co však se jeho týmu s Boží pomocí daøilo, naznaèovalo a dodnes naznaèuje centrum vybudovaného díla, kostel bazilika Svaté Rodiny. Skrze tuto svatyni chtìl biskup dát a svým nemocným i dával zázemí srovnatelné s tím, jaké èlovìk prožívá ve své rodinì. V ní se prožívají chvíle radostné i bolestné, š astné i trpké, podstatné ale je, že se v rámci rodiny všichni její èlenové mají rádi a že zakoušejí atmosféru domova. Tento pocit domova byl základním rysem Mìsteèka Milosrdenství, jež bylo místem, kde se nemocný èlovìk setkával nejen s pøesnì stanoveným léèebným postupem, ale pøedevším s milým srdcem blízkého èlovìka. Jsem moc rád, že jsme na naší spoleèné pouti mohli spolu prožít v bazilice Svaté Rodiny kousek této rodinné atmosféry, a pøeji si a modlím se za to, aby byla stále pøítomná v celé naší charitní práci. P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO 2

4 Více jak 350 pøíznivcù charity se sešlo v Branicích Ve støedu 15. kvìtna poøádala Diecézní charita ostravskoopavská pou charit. Sedmnáct charit, které pùsobí na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka, se sešlo v Branicích (Opolské vojvodství). Diecézní pou charit se uskuteènila v tzv. Mìsteèku Milosrdenství, které v 1. polovinì v Branicích vybudoval na ploše 12,5 ha pozdìjší olomoucký svìtící biskup Josef Martin Nathan. Celý komplex mìl v dobì svého nejvìtšího rozkvìtu 23 pavilónù s kapacitou témìø 2000 lùžek pro psychicky nemocné pacienty, o které se staral tým 9 lékaøù, 130 øádový sester a 250 osob dalšího personálu. K tomu další zaøízení, které zajiš ovala úplnou sobìstaènost ústavu. Souèástí areálu Mìsteèka Milosrdenství jeho duchovním støedem byla a stále je bazilika Svaté Rodiny. V ní byla po poutníky sloužena mše svatá, kterou celebroval Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko opavský. V rámci kázání promluvil o tìžkostech charitní práce, o nutnosti pomoci lidem v nouzi a jejich vztahu s Bohem. Bože shlédni a pomož tìm kolem nás, a na ty zamraèené kolem nás se usmívejme. Kéž máme lásku Boží ve svých srdcích podotkl v rámci kázání pøi mši svaté. Pout charit mimo mši svatou zahrnovala také pøednášku o díle Josefa M. Nathana, kterou vedl P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO. Jsem nesmírnì rád, že mùžeme díky ochotì mnoha lidí uspoøádat pro tento rok pou charit právì v Mìsteèku Milosrdenství. Josef Martin Nathan, který zde pùsobil, nám zanechal velký odkaz charitní práce, z které mùžeme i nyní èerpat. Doufám, že nám toto setkání pøidá dalších sil a Boží lásky v našem díle. podotkl Jan Larisch. Významné události se také zúèastnil Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, øeditel DCHOO a øeditelé oblastních charit, kteøí pùsobí v ostravsko opavské diecézi. Velké podìkování patøí Charitì Krnov a Charitì Opava, které se na organizaci sbírky významnì podíleli. jh Klienti charit v "Mìsteèku Milosrdenství Pou charit tradiènì navštívili klienti charit, s doprovodem zamìstnancù. Klienti neváhali putovat èasto napøíè celou diecézí, aby se mohli spoleènì setkat. Pro nì i další návštìvníky byly organizované odpolední prohlídky Muzea biskupa J. M. Nathana a chránìných dílen. Mìsteèko Milosrdenství svou rozlohou a také vhodným prostøedím poskytlo pøíležitost i pro návštìvu klientù s rùznými onemocnìními. Jednou z charit, která do Mìsteèka Milosrdenství pøivezla i své klienty, byla Charita Jablunkov. Autobusem se sem vypravili klienti, pracovníci a pøátelé Charity Jablunkov. Velmi inspirující pro nás je i Nathanovo heslo Caritas Christi urget nos - Láska Kristova nás vybízí. Vidìli jsme, že i to, co je pro vìtšinu nemožné, se stane možným, pokud to svìøíme do rukou Božích. O tom všem svìdèí toto místo, které je dodnes domovem pro nemocné. uvedla Mgr. Petra Klimková, Denní stacionáø sv. Josefa. jh Pøipomínka 70. výroèí biskupského svìcení Josefa Martina Nathana, zakladatele Mìsteèka Milosrdenství Branice (PL) ètvrtek 6. èervna ,00 bazilika Svaté Rodiny - mše sv., 14,30 odhalení pamìtní desky Ludgeøovice pátek 14. èervna ,00 farní kostel sv. Mikuláše - mše sv., 18,00 prezentace života biskupa J. M. Nathana v sále hasièské zbrojnice Hluèín sobota 15. èervna ,00 farní kostel Jana Køtitele - mše sv., 19,00 prezentace života biskupa J. M. Nathana P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO 3

5 Køes anské kapely v Ostravì - Kunèièkách MRRK, F6, skupina KaPøi (kapela Pøíchovice) a další interpreti nabídnou kvalitní køes anskou hudbu èervna na Slezské lilii. Tito interpreti se hlásí ke køes anským hodnotám a neváhají tyto hodnoty pøedávat hudbou dalším lidem v okolí. Vìtšina z nich si vytváøí texty sama. Z písnièek MRRK je patrný na první poslech jejich pùvod, ale dávají prostror posluchaèi vytvoøit si svùj vlastní obraz písnièky. Skupina F6 je populární slovenská rómská pop-rocková kapela. Jejím cílem je pøivádìt lidi do Boží pøítomnosti a skrze hudbu evangelizovat Romy i Neromy. Slezská lilie, ale není pouze o køes anské moderní hudbì. V nedìli v rámci Dne andìlù mohou posluchaèi navštívit mši svatou. Mší svatou nás tentokrát provede významná osobnost, kamelitánský kazatel, otec Vojtìch Kodet. Otec Vojtìch Kodet, který se také zabývá pøednáškovou a formaèní èinností, nám v rámci dvou pøednášek poskytne svùj pohled na køes anský život. Pøednášky budou probíhat za doprovodu skupiny KaPøi, která tak promluvu vhodnì doplní. Mezinárodní festival køes anské hudby Slezská lilie se koná pod záštitou ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. Vstupné na první festivalový den je zpoplatnìno. Lístky mùžete zakoupit za zvýhodnìnou cenu v poboèkách sítì Ticketpro nebo na Druhý festivalový den je vstup zcela zdarma. Podrobné informace o festivalu naleznete na nebo na facebooku. Iva Bittová a její svìt improvizace Hudebním pøekvapením na letošním festivalu Slezská lilie bude královna èeské avantgardy Iva Bittová s Èikori a indickým instrumentalistou Ganeshem Anandanem. Iva Bittová v souèasnosti slaví úspìchy nejen v zahranièí, ale i Èeské republice. S kapelou Èikori spolupracuje již nìkolik let a o její vznik se zasloužila spoleènì s Vladimírem Václavkem. Hudebnì volnì navázali na autorské skladby z úspìšného alba Bílé Inferno (1997). CD snázvem Èikori vyšlo v roce 2001 a získalo cenu Andìl. Speciálním hostem Ivy Bittové bude i multiinstrumentalista Ganesh Anandan. Ganesh Anandan dokonale ovládá hru na rámové bubny, tamburíny a pøedevším indické perkusní nástroje. Pochází z jihoindického mìsta Bangalore. Ocenila ho celá øada famózních hudebních osobností, se kterou od 90. let spolupracuje: kubánský jazzový klavírista Omar Sosa, kanadský hip hoper židovského pùvodu SoCalled nebo i v Praze žijíèí èínská zpìvaèka Feng-jin Song. jh Program Festivalu Slezská lilie Sobota - Noc lilie vystoupení vystoupení Nedìle "Den andìlù" od do od do Hásnik (pl) 14:30 14:55 KaPøi 10:00 10:30 Lidová konzervatoø a Múzická škola Ostrava 15:05 15:25 Mše sv. s promluvou o. Kodeta - doprovod KaPøi 10:30 12:00 Gospel 15:30 15:45 Mapela spod Rachowca 12:10 12:35 Mòága a Žïorp 16:00 17:00 pøednáška è. 1 o. Kodet (+ KaPøi) 12:45 14:00 F6 (sk) 17:15 17:55 Patrik Kee 14:05 14:20 Brno Gospel Choir 18:10 18:50 pøednáška è. 2 o. Kodet (+Kapøi) 14:30 15:30 MRRK 19:05 19:45 KaPøi -Ukonèení festivalu - požehnání 15:30 16:00 Prague Cello Quartet 19:55 20:40 Iva Bittová s Èikori 21:00 22:00 Divergo 22:15 22:45 4

6 Støedisko humanitární pomoci Blesková povodeò ve Studénce Diecézní charita ostravsko opavská poskytla obèanùm mìsta Studénky, kteøí byli zasaženi bleskovou povodní, vysoušeèe a èistící prostøedky k úklidu zatopených prostor. Ve støedu 8. kvìtna v odpoledních hodinách zasáhla mìsto Studénka vlna pøívalových deš ù, která zpùsobila bleskovou povodeò. Z bøehù se vylil Butovický potok protékající Studénkou a zatopil sklepy pøilehlých domù, zahrady a komunikace. Zasaženo bylo také pobytové zaøízení pro seniory Charity Studénka. V Domovì sv. Anny byl zatopen suterén, strojovna výtahu, parkovištì a zahrada. Ihned po zjištìní situace se naši zamìstnanci pustili do odstraòování následkù povodnì. Na pomoc pøijeli místní hasièi, kteøí odèerpávali vodu ze zaplavených prostor. Ve ètvrtek a pátek jsme zasažené prostory èistili od všudypøítomného bahna a zjiš ovali škody. S úklidovými pracemi nám pomáhali i dobrovolníci. Mimo naše vlastní úklidové prostøedky jsme využili oblastního humanitárního skladu spravovaného Charitou Odry, který je souèástí integrované služby mimoøádné pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Pracovník humanitárního skladu nám dovezl vysoušeèe a úklidové pomùcky. O možnosti využití vysoušeèù a úklidových prostøedkù z humanitárního skladu pro všechny postižené povodní byli informováni i pracovníci integrovaného záchranného systému mìsta. Na základì jejich šetøení a požadavkù obyvatel je poskytována pomoc všem, které blesková povodeò zasáhla. uvedla Ing. Anna Šikulová, øeditelka Charity Studénka. V roce 2010 postihly území Moravskoslezského kraje rozsáhlé povodnì. Bylo postiženo rozsáhlé území podél toku Ostravice, Olše, Odry v dùsledku podmáèení došlo k sesuvùm pùdy v oblasti Dolních Domaslavic. Na Ostravsku, Frýdecku, Bohumínsku a Karvinsku vytvoøila voda rozsáhlá jezera. Diecézní charita ostravsko opavská, pod kterou Charita Studénka patøí, proto pro pøípad podobných událostí vybudovala pro 17 svých oblastních charit systém humanitárních skladù. V souèasné dobì mùžeme využívat ètyøi oblastní humanitární sklady, které jsou rozmístìné na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka a Centrálního skladu v Ostravì Koblovì. Máme tak možnost okamžitì materiálnì pomoci lidem zasaženým napøíklad povodní nebo požárem. uvedl Mgr. Martin Okáè, vedoucí pro øešení mimoøádných událostí. jh Poradenské a informaèní centrum Stále aktuální téma dluhové problematiky a sociálních dávek Dluhy a pøedevším pomoc s oddlužením je stále více potøebná. V uplynulých pìti mìsících roku 2013 jsme v poradnì zaznamenali zvýšení poètu klientù cizincù, kteøí potøebovali poradenství zejména v oblastech obèanství, nároku na sociální dávky, dluhové problematice a majetkoprávních záležitostech. Tìmto klientùm jsme mohli poskytnout komplexní poradenství díky úèasti na školení o specificích práce s cizinci, kterých se pracovnice poradny úèastnily v roce 2012 a také spolupráci s Centrem pro integraci cizincù. Naše spolupráce pokraèovala se Svazem neslyšících a nedoslýchavých, jejichž tlumoènice do èeského znakového jazyka pravidelnì poradnu kontaktuje a doprovází sluchovì znevýhodnìné klienty v øešení jejich zakázky v Poradenském a informaèním centru. V obecném mìøítku jsme zaznamenali nárùst klientù v produktivním vìku, jejichž nejèastìjšími zakázkami bylo øešení dluhù, majetkoprávních záležitostí, dìdictví nebo rozvodu a výživného. V rámci zvyšování kvality sociální služby jsme také absolvovali stáž v jiné poradnì. Jednalo se o poradnu Slezské diakonie ELPIS a poradnu pro Obèanství, obèanská a lidská práva. S tìmito poradnami byla rovnìž navázána spolupráce. Zapojili jsme se do celostátního odborného kolegia poradenství, kde byla zvolena pracovnice Poradenského a informaèního centra jako zástupce sociálních pracovnic charitních poraden v Moravskoslezském kraji. Je velmi potìšující, že stoupá zájem studentù o praxi v poradnì a o provedení výzkumu ke svým závìreèným pracem a výzkumùm napø. v projektu ke zjištìní ohrožení rùzných cílových skupin chudobou. Mgr. Eva Koláøová, sociální pracovnice PIC 5

7 Vesnièka soužití Zmìny v NZDM i službì SAS Vesnièka soužití (VS) zaznamenala od bøezna 2013 nìkolik zásadních zmìn. Nejvìtší zmìnou prošlo v jejím komunitním centru Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež (NZDM). Z pùvodních dvou prostor, ve kterých probíhaly aktivity klubu, se NZDM pøesunulo do jednoho vìtšího. Dìti, které tráví svùj volný èas na klubu, se tak musí o provozní dobu klubu dìlit podle vìku na starší a mladší. Oèekávalo se, že dìti tuto zmìnu ponesou nelibì, avšak pøekvapivì se tak nestalo a navíc jako plus vzaly skuteènost, že nyní mají v klubových prostorách 2 pingpongové stoly, dva stolní fotbálky a 2 poèítaèe. V rámci NZDM se mimo jiné bìhem posledních mìsícù konaly aktivity, které probìhly v duchu volby povolání, kamarádi a vrstevníci a na téma máj lásky èas, uskuteènilo se také pár fakultativních aktivit, napø. výlet do Dolu Michal. V rámci NZDM jsme také oslavili Den Romù, poøádali diskotéky a hlavnì se konaly oblíbené turnaje ve stolním fotbálku a ping-pongu. Další zmìny od bøezna 2013 zaznamenala rovnìž sociálnì aktivizaèní služby (SAS). V rámci úsporných opatøení musely být omezeny odpolední volnoèasové aktivity, které pravidelnì probíhaly v komunitním centru VS. Aktivity, které byly ponechány, jsou zejména vzdìlávacího charakteru. Na druhou stranu bylo posíleno douèování dìtí a hlavnì pak terénní práce v rodinách. V rámci pøedškolního klubu se dìti podívaly do mìstské knihovny, navštívily dìtské divadelní pøedstavení a uskuteènil se workshop pro rodièe s pøedškolními dìtmi. V nejbližších dnech se v rámci služby SAS chystá májové opékání pro obyvatelé vesnièky a pøilehlého okolí a pøedevším probìhne každoroèní akce ke Dni dìtí, tentokrát v duchu strašidel. Provoz nízkoprahového zaøízení a sociálnì aktivizaèní služby je podporován Individuálním projektem Podpora a rozvoj služeb ve vylouèených lokalitách MSK. Poslední službou, v níž probìhly zmìny, je Odborné sociální poradenství. Zde se zmìny týkají personálního obsazení, jelikož pracovnice, která pùsobila v poradnì 3 roky, odešla na mateøskou dovolenou. Její místo bylo obsazeno dvìma souèasnými zamìstnankynìmi komunitního centra, které se budou v poradnì pravidelnì støídat. Od kvìtna 2013 se navíc zmìnila provozní doba poradny. Poradna je nyní otevøena v pondìlí, støedu a ètvrtek. Bc. Andrea Šlauerová, vedoucí sociálních služeb Mezinárodní projekty DCHOO se blíží ke konci Dva mezinárodní projekty, které DCHOO v souèasné dobì realizuje, se blíží ke svému konci a s tím souvisí i pracovní nasazení všech zapojených partnerù. V èervnu probìhnou dvì projektová setkání v rámci projektu Step (Leonardo da Vinci). Nejdøíve pùjde o trilaterální setkání partnerù z ÈR, Rakouska a Nové Kaledonie v Ostravì, bìhem kterého partneøi budou spoleènì pøipravovat podklady potøebné pro závìreèný projektový meeting a také budou pracovat na podobì koneèných projektových výstupù. Kromì toho se partneøi seznámí se stylem práce s cílovou skupinou v charitních støediscích, konkrétnì na Vesnièce soužití. Koncem mìsíce pak probìhne závìreèný projektový meeting. Místo konání je zatím nejisté, pravdìpodobnì se však vypravíme do Paøíže. Také v projektu Young & Adults nás èeká závìreèný meeting. Zástupci partnerských organizací pocestují do švédské vesnièky Skålsjögården, která se nachází severnì od Stockholmu, uprostøed severských lesù. Paralelnì s projektovým meetingem bude ve vesnici probíhat taneèní festival, v rámci kterého na jevišti vystoupí také úèastníci projektového meetingu. Místní se tak mají na co tìšit. Mimo cestování budou partneøi v èervnu a èervenci také pilnì pracovat na dokonèení všech výstupù, které následnì budou šíøit mezi pøípadnými zájemci, tak aby z nich mìl pøínos co možná nejvìtší poèet lidí. Mgr. Veronika Schwarzová, manažerka mezinárodních projektù 6

8 Støedisko Horizont HORIZONT Na pùli cesty k úspìchu První polovinu cesty má za sebou projekt Operaèního programu vzdìlávání pro konkurenceschopnost, s pøíznaèným názvem Cestou k úspìchu, který Diecézní charita realizuje od únoru 2012 v partnerství se ZŠ Škrobálkova v Ostravì-Kunèièkách na støedisku Horizont. Èinnosti sociálních pracovníkù jsou, díky výše uvedené podpoøe, zamìøeny na jednu ze sociálnì vylouèených lokalit Ostravu Kunèièky. Hlavním cílem pracovníkù je pøispìt svou èinností k sociálnímu zaèlenìní obyvatel této lokality formou zapojení dìtí do rùzných volnoèasových aktivit, jejichž výbìr je bohatý a rovnìž zapojením dospìlých prostøednictvím osvìtových setkání, zamìøených na vzdìlávání dìtí (význam vzdìlávacího systému a pøedevším posilování zájmu rodièù v podporování svých dìtí ve vzdìlávání). Protože je snahou pùsobit na co možná nejmladší obyvatelé, pravidelnì je zajiš ován Pøedškolní klub, který usnadòuje dìtem vstup do prvního roèníku jejich systematickou pøípravou a podporou již od 3 let vìku. Rozdíl oproti bìžným mateøským školám spoèívá v tom, že pøedškolní klub je provozován také terénní formou. Návyky, ke kterým jsou dìti v pøedškolní pøípravì vedeny, jsou rovnìž prezentovány a individuálnì zavádìny v jejich pøirozeném prostøedí se zapojením rodièù. Ve spolupráci se základní školou jsou poøádány exkurze pro žáky, za úèelem rozšíøení pøehledu o dostupných možnostech jejich profesního života. Projekt, jehož èinnost bude podporována do konce roku 2014, si klade za cíl zvýšit vzdìlanostní úroveò žákù, rozvíjet jejich klíèové kompetence, schopnosti a dovednosti. Zamìøení na celou rodinu je dáno potøebou komplexního pøístupu, nebo motivující a podporující rodinné zázemí je základním prvkem úspìšnosti tìchto dìtí v poèáteèním vzdìlávání. Neménì významné je zamìøení také na zvýšení osvìty v oblasti prevence problémového chování žákù, jehož projevy jsou velice èasté. Mgr. Kateøina Cyrusová, koordinátorka projektu Šance domova I v Kunèièkách mùže být lepší místo pro život Jednotlivá støediska Diecézní charity nezahálí a zapojují se do oblastí, které danou pomoc vyžadují. Støedisko Šance domova, které sídlí na ul. Pstruží v Ostravì-Kunèièkách, nabízí šanci rodinám na vlastní bydlení. Na zvyšující se poèet rodin s dìtmi v bytové nouzi kladnì reagovala Nadace OKD, která podpoøila již po tøetí projekt Kunèièky-místo pro život èástkou Kè. Vzhledem ke skuteènosti, kdy je bytová problematika jedním z nejpalèivìjších problémù, které sociální pracovníci diecézní charity øeší, je v souèasné dobì získání bydlení pro mnohé rodiny velmi obtížné. A už se jedná o rodiny, které o své bydlení pøišly z dùvodu dluhù, zvyšování nájemného po ukonèení regulace nebo o mladé rodiny, které svou vlastní domácnost nemìly a nikdy nebydlely, protože se jim nedaøí odpovídající bydlení získat, situaci jim navíc zpravidla komplikuje také snížená schopnost efektivnì komunikovat s úøady a hospodaøit se svými výdaji. Rodiny, které mají zájem a jsou schopny svou situaci s dopomocí sociálních pracovnic øešit, jsou zapojeny do projektu tak, že je s nimi uzavøena žádost o byt a je jim nabídnuta intenzivní pomoc pøi øešení jejich situace. Následnì je s vybranými domácnostmi uzavøena podnájemní smlouva na konkrétní byt. Navázáním a udržováním dobrých vztahù s firmou RPG mùže diecézní charita nabídnout v souèasnosti bydlení 10 rodinám. Jedenáctá rodina, s níž diecézní charita dlouhodobì spolupracuje, si váží podpory statutárního mìsta Ostravy, které rovnìž poskytlo byt k pronájmu. Od naší èinnosti oèekáváme, že zajistíme dùstojné bydlení ohroženým rodinám, vlastní domov jejich dìtem a podpoøíme rodiny vhodným sociálním programem pøi øešení jejich zakázek, které jsou hlavními pøíèinami jejich nepøíznivé situace. Protože je v lokalitì výrazný výskyt kriminality a vandalismu, svou pozornost vìnuje diecézní charita také prevenci tìchto jevù. Vybavením nové posilovny a tvoøivé dílny novou keramickou pecí je obyvatelùm nabízena také možnost úèelnì trávit volný èas. Mgr. Kateøina Cyrusová, koordinátorka projektu 7

9 Z našich Charit - Tøíkrálová sbírka 2013 Charita Bohumín Pøíbìh paní M. Je to témìø na den rok, co k nám do Noclehárny sv. Martina, která je také podporována Tøíkrálovou sbírkou, pøišla paní M.. Hned od prvního dne jsme vìdìli, že je to velký problém. I laik poznal, že paní M. má psychické problémy a ty komplikovaly život jí, personálu i ostatním uživatelùm. V žádném pøípadì nepatøila do naší cílové skupiny. Ale jak se zachovat? Pøišla o byt, z ubytovny jí vyhodili a ona byla najednou ve svých 62 letech na ulici. Byli jsme jediní, kdo mohl pomoci. A když jste jediní, tak MUSÍTE pomoci. Zaèala tìžká doba, kdy uživatelka odmítala vše: komunikovat s kýmkoliv, pomoc lékaøe, pomoc sociálního pracovníka. Problém byl s placením služby. Ale každý veèer znovu a znovu pøicházela k brance noclehárny. Byla také terèem posmìchu, slovních útokù a nakonec i fyzických útokù obyvatel vylouèené lokality, kde se noclehárna nachází. Moment, kdy po ní zaèaly kolemjdoucí dìti házet kameny, rozhodl. Bála se ulice už natolik, že my jsme pro ni pøestali být úhlavní nepøátelé, kteøí ji chtìjí ublížit. Souhlasila s návštìvou lékaøe. Ten ihned nasadil léèbu a zaèaly se dít zázraky z divoké koèky se stala do dvou týdnù milá a pøíjemná paní. Stále nedùvìøivá, ale spolupracující. Zaèali jsme intenzivní sociální práci podali jsme žádosti do chránìného bydlení, domova se zvláštním režimem, požádali jsme o pøíspìvek na péèi. Zaèali jsme uživatelku doprovázet k vybírání dùchodu, aby nebyla terèem dobrákù, kteøí jí od dùchodu ihned pomohou. Zaèali jsme splácet dluh za starý byt. Probìhla dlouhá jednání s mìstským úøadem ohlednì dalších možných øešení. Objevila se možnost, že by paní M., než bude pøijata do sociální služby urèené pro její cílovou skupinu, mohla dostat mìstský byt. Nejvìtší problém byl ale v tom, že paní M. je v našem mìstì známá a nikdo tedy nevìøil, že by byla schopna normálnì fungovat. Dalo nám hodnì práce postupnì pøesvìdèit úøedníky, aby paní M. dali šanci. Mìstský úøad stanovil podmínky, které bez naší podpory nebyla schopna plnit splácení dluhu, pravidelné kontroly u odborného lékaøe, hospodaøení s penìzi. Vše jsme postupnì nastartovali a nakonec paní M. v dubnu letošního roku dostala svùj vlastní byt. Stále spolupracujeme: hospodaøíme spoleènì s penìzi, splácíme dluhy, které se ještì postupem èasu objevily, platíme nájem, pravidelnì spoleènì docházíme k lékaøi. Paní M. už není vystrašeným, nedùvìøivým èlovìkem. Do naší služby pøestala docházet nepotøebuje ji. Je spokojená ve svém byteèku, jak mu øíká a za námi dochází jen, když potøebuje pomoc ve svém bìžném životì. Naskýtá se otázka, proè musela paní M. takovou spoustu let trpìt díky svému duševnímu onemocnìní. Mìsto jí znalo, všichni vìdìli, že není všechno v poøádku, ale nikdo nepomohl. Musela se ne vlastní vinou dostat až na ulici, aby zaèala normálnì žít. Zdenka Kniezková-Bròáková, DiS., vedoucí Noclehárny sv. Martina Ohlédnutí za TKS v Charitì Nový Jièín Letošní roèník Tøíkrálové sbírky byl pro Charitu Nový Jièín úspìšným. Výtìžek ve výši Kè byl rekordním výsledkem nejen velké dobroty dárcù, ale pøedevším nezištné snahy a pomoci mnoha dobrovolníkù. Na koledu vyšlo do ulic Nového Jièína a pøilehlých obcí,v øádech stovky, koledníkù a koledníèkù. Nechybìli mezi nimi stávající pøíznivci a tradièní pomocníci TKS, ale pøidali se i ve velké míøe noví. Letos poprvé se pøi sbírce zapojily také dìti z azylového domu Charitního domu Bl. Matky Terezy. Pomohly nashromáždit prostøedky, které této azylové sociální službì pomùžou s financováním provozu. Odnesly si nejen nové zážitky a sladkou odmìnu,ale hlavnì nabyly novou zkušenost - pomoci druhým. Pro koledníèky, koledníky a vedoucí skupinek bylo koncem ledna 2013 zorganizováno podìkování, které probìhlo ve formì filmového pøedstavení v Novojièínském kinì Kvìten. Pro rok 2013 byly Charitì Nový Jièín schváleny celkem ètyøi zámìry na využití tìchto prostøedkù. Jedná se o projekty zamìøené na podporu provozu Charitního domu Bl. Matky Terezy v Novém Jièínì, na založení fondu pøímé humanitární pomoci, na náklady spojené se založením nové služby pùjèovny kompenzaèních pomùcek a v poslední øadì na podporu aktivizaèních projektù pro rodiny s dìtmi i jednotlivce. Tyto sociální projekty se daøí,díky tìmto financím, v souèasné dobì úspìšnì postupnì realizovat. Petra Hrachovcová, koordinátorka Tøíkráloví sbírky Nový Jièín 8

10 Jak Tøíkrálová sbírka pomáhá v Èeském Tìšínì Každoroènì se do Tøíkrálové sbírky zapojuje také Charita Èeský Tìšín. Finanèní prostøedky, které získáme díky našim koledníkùm v rámci Tøíkrálové sbírky, se snažíme využívat v místech, kde se vyberou. To znamená, že naše zámìry na využití Tøíkrálové sbírky jsou rozprostøeny do celé oblasti, v níž pùsobíme. Výnos z Karvinska využívá Charitní støedisko Kometa nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež v Karviné, výnos z farnosti Hnojník jde na podporu místního charitního domu pro seniory, výnos z farností Domaslavice a Tìrlicko na podporu terénních služeb pro seniory, které zde fungují, apod., pøibližuje využití vykoledovaných prostøedkù øeditel Charity Èeský Tìšín Martin Hoøínek. Nejvíce služeb realizuje èeskotìšínská Charita v Èeském Tìšínì, kde je zároveò nejen nejvyšší výnos koledování, ale také nejvyšší využití Tøíkrálové sbírky. Z prostøedkù získaných v rámci Tøíkrálové sbírky byly napøíklad v letech vymìnìny kuchyòské kouty klientek v Charitním domì pro matky v tísni. V roce 2012 byla sbírka využita k zajištìní rekonstrukce zahrad v Charitním centru pro seniory a Charitním domì pokojného stáøí. V obou pøípadech úpravou zahrad rozšíøíme možnosti poøádání venkovních akcí pro seniory. Zvìtšujeme altány, opravili jsme chodníky, tak aby byly bezpeènìjší a schùdnìjší i pro ménì mobilní klienty, na obì zahrady instalujeme ruské kuželky. líèila loni vedoucí Útvaru sociální aktivizace Lucie Stonová. Vstøíc pøání klientù vyšla èeskotìšínská Charita i o rok døíve. V roce 2011 byl díky Tøíkrálové sbírce zajištìn bezbariérový pøístup v Charitním domì pokojného stáøí v Èeském Tìšínì, po kterém klienti i pracovníci volali již dlouhou dobu. Nová plošina nám výraznì usnadní práci. Klienti s pohybovými potížemi mají snazší pøístup do domova. Plošina nám také pomùže pøi manipulaci s materiálem, pochvaluje si vedoucí Charitního domu pokojného stáøí Lenka Zahradníková. A v roce 2012 byla za pøispìní Tøíkrálové sbírky poøízena schodiš ová sedaèka i v Charitním domì pro seniory v Hnojníku. Jsem rád, že se nám v každém roce podaøilo za pomoci Tøíkrálové sbírky zrealizovat nìkolik zámìrù, u nichž se lidé z okolí mohou na vlastní oèi pøesvìdèit, že tato sbírková akce opravdu pomáhá v místì a peníze neputují nìkam neznámo kam, ale pomáhají lidem v blízkém okolí. uzavírá výèet øeditel Hoøínek. chèt Potøíkrálové skotaèení tøeba i v èervnu Charita Hluèín si pøipravila pro své koledníky, organizátory a dobrovolníky Tøíkrálové sbírky Potøíkrálové skotaèení. Letos se bude konat v èervnu a všichni si tak mohou, nyní již ne za mrazivého zimního poèasí, pøipomenout komu sbírka pomohla a podìkovat všem za pomoc s jejím uskuteènìním. Podìkování organizuje vìtšina charit na území naší diecéze, nìkteré si podìkování pro koledníky nechávají na léto. Koledníci tak mohou tøeba již za krásných letních teplot navštívit napøíklad Ostravskou ZOO. Charita Hluèín pøipravila na 8. èervna v Dolním Benešovì bohatý program pro dìti i dospìlé. Na programu bude rytíøský trunaj, pohádka, ukázky hry na flašinetu, toèení s prapory, dále taneèní workshop (ukázky rùzných tancù pø. japonský, èínský aj.), také taneènice, diskotéka a spousta atraktivních soutìží, her a zábavy s odmìnami pro dìti v podobì sladkostí. Pro dospìlé je pøipravena zajímavá buchtománie ochutnávka buchet. Po celé odpoledne bude program doprovázet také hudba. Pro úèastníky si pøipravili také drobné obèerstvení. Charita Tøinec získala díky Tøíkrálové sbírce služební vozidlo jh Posláním osobní asistence Charity Tøinec je pomoc osobám v domácnostech z Tøince a okolních obcí (Vendrynì, Bystøice, Nýdek, Komorní Lhotka, Hnojník, Støítìž, Smilovice, Øeka), Jablunkovska a okolních obcí, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postížení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Vzhledem k tak rozsáhlému terénu poskytování sociální služby jsme tentokrát urèili èást výtìžku Tøíkrálové sbírky na zakoupení služebního vozidla, které nám pomùže zkvalitnit naší službu (rychlejší pøeprava asistentek ke klientùm) a zároveò umožní naším klientùm pøevoz na rùzné spoleèenské události- akce, které tøinecká Charita v rámci celého roku organizuje. Jedná se napø. o smažení vajeèiny, setkání, výlet atd. Natalia Pliska Ronchetti, sociální pracovnice Charity Tøinec 9

11 Nová historie Denního stacionáøe pro seniory Charity Opava Charitní Denní stacionáø pro seniory dospìl do své plnoletosti a po osmnácti letech se pøestìhoval z minoritského kláštera do budoucího Domu seniora na Kylešovské ulici. Babièky a dìdeèkové se zabydlují a zvykají si na velkorysé øešení denní místnosti, která jim poskytne vìtší komfort, než na jaký byli zvyklí. Zvláštì ženská èást klientely má radost z velké kuchynì. To se nám tu bude dobøe péct, koblížky, koláèe, cukroví, tìší se paní Ludmila, která se nadšenì úèastní všech aktivit, a už to je trénování pamìti, arteterapie nebo nejrùznìjší pracovní èinnosti. Døíve doma pekla pro celou velkou rodinu vyhlášené mouèníky, dnes, když se ve stacionáøi chystá nìjaká oslava, ráda se pøidá a pomáhá s peèením. Staøí lidé nemají rádi zmìny, ale vìøíme, že se zde budou dobøe aklimatizovat. øíká vedoucí stacionáøe Jana Øehulková. Podle jejích slov už bylo posledních pìt let zøejmé, že stávající prostory zaèínají být nevyhovující. Máme smíšenou skupinu klientù. Z jedné èásti jsou to lidé s poruchami pamìti a Alzheimerovou chorobou. Už nedìlají bìžné vìci bìžným zpùsobem, mají jiné projevy a v urèitých situacích se chovají nepochopitelnì. Samozøejmì, potøebují i svùj klid. Druhá skupina klientù má spíše fyzická omezení, pamìt jim vzhledem k vìku ještì funguje dobøe, mají rádi, když je kolem nich živo a sami vyhledávají nejrùznìjší aktivity. V tak stísnìných prostorách, které jsme mìli v minoritském klášteøe k dispozici, ale nebylo zcela možné naplnit rozdílné potøeby našich uživatelù, vysvìtluje Jana Øehulková hlavní dùvod stìhování. Dodává, že teï budou moci pracovat individuálnì, tak aby tato služba byla pomocí pro každého z klientù. Nový stacionáø umožní rovnìž navýšení denní kapacity na dvacet osob. To je z mého pohledu pro Opavu dostaèující, dodává Jana Øehulková a naráží tím na fakt, že ne vždy bylo možné uspokojit všechny zájemce o službu. Nyní se zaèíná psát nová historie a nezbývá než stacionáøi popøát, aby si dokázal uchovat svou povìstnou rodinnou atmosféru i pro všechny budoucí dny a roky. Marie Gilíková, koordinátorka Tøíkrálové sbírky CH Opava Dìti z folklórního kroužku Ondøejníèek koledovaly v Charitì Frenštát pod Radhoštìm Zkouška Ondøejníèku: Tak co, kdo z vás chce chodit na Tøi krále? Já, já, já, já!!! A bylo rozhodnuto. Letos v Kunèicích budou opìt po èase obcházet dùm od domu skupinky tøí králù - dìti z folklorního kroužku Ondøejníèek budou zpívat, pøát štìstí zdraví a vybírat na Tøíkrálovou sbírku pro frenštátskou Charitu. Hned se zaèalo chystat. Bylo tøeba nastøíhat koruny, vyrobit královské pláštì, posvìtit køídy, zajistit pokladnièky a hlavnì nauèit se zpívat tøíkrálovou koledu. Našlo se sedm ochotných rodièù jako doprovod sedmi skupinám tøí malých králù, každý mìl vytyèený svùj rajón podle místa bydlištì, a to dolní konec, od kostela po Macurùv statek, kolem Hu aøství, Maralák, Èerný kopec, Holubjanka a horní konec v okolí Hospùdky Na Kopeèku a oblast pod Stolovou. V rámci svých možností zpívaly dìti hlavnì o víkendu 5., 6. 1., ale mohli jste je slyšet i bìhem týdne až do soboty Dvì pokladnièky byly jako již tradiènì umístìny v kostele sv. Máøí Magdalény a v døevìném kostelíku. Bìhem obchùzek jsme zjistili, že bohužel není v našich silách obejít všechny domy v Kunèicích, hlavnì na horním konci se omlouváme všem, kteøí se Tøí králù nedoèkali. Dvì skupinky dìtí je na tak velké území málo, pro pøíští rok zde zkusíme rozšíøit tým.v jedné chalupì na Maraláku: Poradíte nám, kam máme všude zajít? No bìžte tam, nebo tam vlastnì ne, tam asi nebudou doma. Tak zkuste za cestu. Ale tam už jsou vlastnì Trojanovice. Tak nad hospodu, pak urèitì do hospody, za hospodou po cestì dolù, tam bydlí taková starší paní, ta bude ráda, pak dál jsou taky baráky a ještì po té druhé cestì, i když tam jsou vìtšinou chaty. Pøiznám se, že jako pøistìhovalec do Kunèic jsem z toho byla trochu zmatená, ale nakonec jsme pøece jen celý Maralák obešli, a že jsme se u toho øádnì prošli, nemusím asi místním popisovat. Velmi mì pøekvapilo, jak byli všichni lidé, kteøí nám otevøeli milí a vstøícní, vìtšinou s úsmìvem si vyslechli tøíkrálovou koledu a nemalými èástkami pøispívali do pokladnièky. A nìkdy pøidali i nìco na zub samotným dìtem. Teto, ten pán nám dal navíc 50 Kè, že to máme my. Dìvèata chvíli vymýšlela a rùznì pøepoèítávala, jak si padesátikorunu rozdìlí a pak pøekvapila závìreèným rozhodnutím - minci hodila do charitní pokladnièky. Z celé letošní Tøíkrálové sbírky v Kunèicích jsem mìla moc dobrý pocit. Dìti si užily koledování, obyvatelé Kunèic je velmi vstøícnì pøijali a navíc pøispìli do charitních pokladnièek celkovou èástkou Kè. Všem, kteøí na Tøíkrálovou sbírku pøispìli, velmi dìkujeme. Letošní tøíkrálová obchùzka je za námi. A pøíští rok udìláme vše pro to, abyste kolem 6. ledna opìt mohli slyšet známé: My tøi králové jdeme k vám, štìstí zdraví vinšujem vám! Za Ondøejníèek, Katka Niklová 10

12 Èlovìk by se nemìl bát zaèít Rozhovor s Ing. Tomášem Huïou místním asistentem Tøíkrálové sbírky Charity Frýdek - Místek Od roku 2000 organizuje pan Ing. Tomáš Huïa, jako místní asistent v Palkovicích (Charita Frýdek Místek) Tøíkrálovou sbírku. Pùvodnì pøevzal sbírku na jeden jediný rok a nyní se na ní podílí již 12 rokem. Jak jste se k Tøíkrálové sbírce dostal? To bylo docela náhodou, jak už to v takových pøípadech bývá. Kamarád, který s tím v lednu 2001 v naší obci zaèal (tato sbírka v tomto roce oficiálnì zaèínala na území celé naší republiky), mì v prosinci roku 2001 požádal, zda bych místo nìj nevzal organizaci sbírky v lednu Já jsem mu na to pøikývl, tak nìjak mì to chytlo a už jsem u toho zùstal. Obec Palkovice má zhruba obyvatel. Jak jste na tom s poèty koledníkù? Poèet skupinek se každým rokem mìní, poslední roky míváme skupinek. Tento poèet se s léty postupnì navyšoval. Koledníky máme v rùzných vìkových kategoriích, od malých dìtí až po rodièe. V pøíštím roce pøislíbili svou úèast i senioøi. Postupnì nám však dìti odrùstají, takže z malých koledníkù se pøirozenou cestou stávají posléze vedoucí skupinek. Palkovice jsme si rozdìlili na jednotlivé rajóny a tak koledníci vìtšinou koledují ve stejném rajónu, který za ta léta koledování dobøe znají. Dìti chodí koledovat do míst, kde dárce znají, pøípadnì obèané naopak znají koledníky. Koledování je tak pro obì strany více osobní a pøíjemné. Jak u Vás probíhá pøíprava na Tøíkrálovou sbírku? Musím se pøiznat, že v posledních letech vìnuji pøípravì stále ménì èasu. Je to možná tím, že mám velmi ochotnou skupinku koledníkù, které nemusím moc pøemlouvat. Všechno jde pak snáz. Vìci si pøipravujeme od zaèátku prosince. Díky tomu, že jsem jeden z vedoucích turistického oddílu, domlouvám s dìtmi koledování na pravidelných oddílových schùzkách již kolem listopadu. Vlastní administrativa mi pak zaèíná po Mikuláši. Máme velice ochotné pracovnice na obecním úøadì, takže zapeèetìní kasièek není žádný problém. Mediální kampaò není potøeba moc zajiš ovat, ponìvadž tato sbírka se po létech propaguje sama. Možná jen v našem obecním periodiku krátkým èlánkem pøipomenu, kdy bude sbírka probíhat. Koledování v Tøíkrálové sbírce probíhá prvních ètrnáct dní v mìsíci lednu. Chodíte koledovat v prùbìhu celých ètrnácti dnù? Máme již tak nìjak vyzkoušeno, že chodíme zpravidla jeden jediný víkend (kolem Tøí králù). Pokud se stane, že nìkoho pøímo doma nezastihneme, tak nám vìtšinou donese peníze do kasièky pøímo k nám domù, nebo jej navštívíme jiný den. A co poèasí potrápilo Vás letos? V letošním roce jsme mìli deštivý víkend. Za tìch dvanáct let jsme zvyklí na rùzné poèasí, nìkdy nám svítilo sluníèko, jindy jsme byli zmoklí, zmrzlí èi chodili po pás snìhem. Co se zmìnilo na Tøíkrálové sbírce? Mìli jste nìjaké obtíže ze zaèátku? Ze zaèátku ještì nebylo koledování moc známé, takže jsme museli obèany i trošku pøesvìdèovat, že nejsme podvodníci. Posledních asi sedm let je to už jen radost. Se sbírkou nám pomáhá mimo pracovnic z obecního úøadu také pan faráø, kdy napøíklad na sbírku upozorní ve farnosti. Já se snažím o sbírce publikovat èlánky v místním periodiku, vyvìšuji výsledky sbírky a také informace, na co finanèní prostøedky v daném roce pùjdou. Musím ale øíci, po letošním prvním setkání s ostatními koordinátory oblasti Frýdek-Místek, že koledování v mìstech je obtížnìjší, lidé èasto nechtìjí koledníkùm otevøít, protože jsou zahlceni jinými sbírkami. Je opravdu tìžké si vybrat organizaci, které má èlovìk darovat peníze. Proto si vybírám organizace, kterým chci pomáhat v jejich díle. Jsem opravdu velmi rád, že jsem si vybral právì Tøíkrálovou sbírku. 11

13 Mùžete mi øíci dùvod, proè jste u Tøíkrálové sbírky zùstal? My jsme v naší spoleènosti zvyklí, že když nìco dìláme, tak za to oèekáváme jistou odmìnu. Na druhé stranì mnohdy umíme ve spoleènosti rozpoznat, co je špatné, ale nechceme nebo nemáme èas to zmìnit. Tøíkrálová sbírka je možnost, jak udìlat nìco pro druhé nezištnì, bez nároku na odmìnu. A tím už vlastnì mìníme nejen sebe, ale i trošku spoleènost. Proto se necítím za svou práci neohodnocen, když za ni nedostanu žádnou odmìnu a mám radost, že jsem trochu mohl zmìnit sebe a doufám, že k lepšímu. Co byste doporuèil každému, který se chce podílet na koledování èi organizaci Tøíkrálové sbírky? Èlovìk by mìl být na koledování tak trochu extrovert. Ze zaèátku se dìti napøíklad bály, nebo jim to bylo trapné. Jsem velmi rád, že jsem našel odvahu se do Tøíkrálové sbírky také pøipojit a že je nyní již nejvìtší dobrovolnickou akcí v Èeské republice. Èlovìk by se prostì nemìl bát zaèít cokoliv mìnit. A nejlépe se s tím zaèíná u sebe. Jedno pøísloví øíká: Pìt minut pomoci je více, jak dvì hodiny soucitu. Navíc v letošním roce jsme vybrali rekordních témìø Kè a to je opravdu radost vidìt, jak výnosy sbírky s léty stoupají, když první výtìžky byly jen okolo Kè. Pøeji každému, kdo se pro tento projekt rozhodne, hodnì štìstí. Tøíkrálová pomoc v zahranièí Èást výtìžku Tøíkrálové sbírky každoroènì pomáhá také v zahranièí. V pøípadì ostravsko-opavské diecéze budou podpoøeny dva projekty na Ukrajinì. V minulých letech dárci podpoøili zejména Domov pokojného stáøí v horské vesnici Us Èorne (dále DPS Us Èorna). Z tøíkrálové sbírky byl podpoøen jeho provoz, byl rekonstruován, vybaven vnitøním vybavením, byla rozšíøena jeho kapacita a v roce 2012 zaregistrován u ukrajinských úøadù jako domov Nadìje. Proto se v roce 2013 v prvním projektu pomoc zamìøí na spolupráci a širší podporu naší partnerské ukrajinské charitativní organizace Blahodijnyj fond Oleksandra Chiry (dále BF OCH), pod kterou také patøí DPS Us Èorna a to v nìkolika rozlièných smìrech. jh BF OCH nemá od zaèátku auto pro své projekty, z darovaných penìz bude tedy zakoupena dodávka pro BF OCH, která bude sloužit také DPS Us Èorna. Dále z projektu podpoøíme každoroèní provoz DPS. V rámci pomoci sociálnì potøebným na Ukrajinì pùjde 2000 eur na pøímou pomoc pro lidi v tíživé situaci. Na konci roku 2013 probìhne školení pro BF OCH, zvláštì pro pracovníky DPS Us Èorna organizované Charitou Krnov. Stejnì jako v roce 2012 probìhne také vizitaèní cesta do vybraných vesnic z projektù adopce na dálku a dùstojný život a setkání s místními koordinátory. V rámci spolupráce se jako potøebné dále ukázalo vybudovat sí podporovatelù v charitách a farnostech Moravskoslezského kraje, navázat vícestrannou spolupráci a fundraisingovou podporu BF OCH. Také v rámci projektu chceme zprofesionalizovat stávající práci s dobrovolníky, kteøí jezdí na tzv. brigády v letních mìsících na Ukrajinu. Brigádníci jezdí a pomáhají s pøípravou palivového døeva na zimu, s úpravou terénu, se stavebními pracemi a pomáhají sestrám v provoze dìtského domova v Ivano-Frankivsku, se kterými BF OCH spolupracuje. Vytvoøíme databázi dobrovolníkù a zajistíme jejich proškolení. Budeme nadále zásobovat sklad BF OCH v Tjaèivu materiální a humanitární pomocí z ÈR šatstvo, povleèení na postele, inkontinentní pomùcky, zdravotnické pomùcky. V rámci druhého projektu pomùžeme novému vznikajícímu domu pro terapeutickou komunitu pro závislé. V polovinì roku 2011 navázalo Støedisko humanitární pomoci DCHOO novou spolupráci s dvìmi Terapeutickými komunitami (dále TK) pro závislé v Chmelnické oblasti západní Ukrajiny. Ve mìstì Starokostjantynivu si klienti budují nový dùm pro svou komunitu. Zvenèí je již dùm hotov, chybívšak vnitøní vybavení. Projektem poskytneme novému domu finance na novou kuchyò. Další aktivitou bude zajištìní pøednáškového cyklu o HIV/AIDS ve mìstì Krasiliv lektorem Tomášem Øehákem z o.s Abatop, který má s pøednáškovou èinností nejen na Ukrajinì velké zkušenosti a pojede zde již potøetí pøednášet. Mgr. Ondøej Rozkopal, vedoucí Støediska humanitární pomoci DCHOO 12

14 Støediska Diecézní charity Vesnièka soužití Betonáøská 790/ Ostrava Muglinov Støedisko humanitární pomoci Kratochvílova Ostrava Poradenské a informaèní centrum Puchmajerova Ostrava Diecézní charita ostravsko-opavská Kratochvílova Ostrava Odpovìdná osoba: Ing. Jana Hajnová mobil:

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Aktuálnì z bloku starosty Investice a opravy dle rozpoètu obce na rok 2014

Aktuálnì z bloku starosty Investice a opravy dle rozpoètu obce na rok 2014 135 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Bøezen 2014 Aktuálnì z bloku starosty Investice a opravy dle rozpoètu obce na rok 2014 Vážení spoluobèané, naše obec nyní disponuje mnohem vìtšími finanèními prostøedky pro

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole TAROBÌLSKÝ ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA Zamykání lesa ZADNÍ STRANA Tøi králové budou koledovat v Ostravì Charita Ostrava se pravidelnì zúèastòuje celorepublikové Tøíkrálové

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více