A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5"

Transkript

1 A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 Na rozdíl od anorganických sloučenin, jsou organické sloučeniny v naprosté většině méně odolné proti chemickým a fyzikálním zásahům. Působením teploty vyšší než 350 C nebo i působením koncentrované kyseliny sírové zuhelnatí. Na tomto principu je založena tato jednoduchá orientační zkouška. sacharosa C 12 H 22 O 11 chlorid sodný (krystalický) NaCl (kuchyňská sůl) koncentrovaná kyselina sírová H 2 SO 4 : R 35; S (1/2-) spalovací lžička, kahan, zápalky, porcelánová miska, kapátko a) 1. Na spalovací lžičku položíme krystalek cukru a vložíme ho do plamene kahanu. 2. Pozorujeme. 3. Pro srovnání provedeme stejný pokus s krystalkem kuchyňské soli. b) 1. Na malou porcelánovou misku dáme několik krystalků cukru a přilijeme několik kapek kyseliny sírové. 2. Pozorujeme. 3. Pro srovnání provedeme stejný pokus s krystalky kuchyňské soli. Pozorování: a) Krystalek cukru zuhelnatí a při dalším zahřívání shoří. V případě krystalku soli reakce neprobíhá. b) Cukr postupně hnědne, černá až úplně zuhelnatí. U krystalků soli došlo k nakypění. Rovnice: a) C 12 H 22 O O 2 12 CO H 2 O NaCl + O 2 x b) NaCl + H 2 SO 4 Na 2 SO HCl Sacharosa je organická sloučenina, a proto působením vyšší teploty a kyseliny sírové uhelnatí. Chlorid sodný patří mezi anorganické sloučeniny, a proto je proti těmto vlivům rezistentní. chlorid sodný: nepředstavuje akutní nebezpečí, expozice prachu může způsobit proděravění nosní přepážky, přebytek podporuje vznik vysokého krevního tlaku, toxická dávka g při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláme zvracení kyselina sírová: silná kyselina, leptá pokožku, sliznice a oči, dráždí dýchací systém při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání

2 zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch R, S věty: R 35: způsobuje těžké poleptání S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; k tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Šibor, J. soukromá sdělení

3 A 2 DŮKAZ UHLÍKU A VODÍKU 15 Metody obvyklé kvalitativní analýzy anorganických iontových sloučenin se nehodí pro důkaz prvků v organických sloučeninách. Proto je třeba nejprve převést prvky tvořící organickou sloučeninu na anorganické sloučeniny, které jsou dále dokazovány obvyklou cestou. Tomuto procesu se říká mineralizace organických sloučenin. Takto je například uhlík převeden na oxid uhličitý, vodík na vodu, dusík na kyanid sodný nebo draselný, síra na alkalický sulfid. glukosa C 6 H 12 O 6 oxid měďnatý CuO bezvodý síran měďnatý CuSO 4 : R 22-36/38; S (2-)22 barytová voda Ba(OH) 2 zkumavky, váhy, chemická lžička, vata, zátka, zahnutá skleněná trubička, odměrný válec, kahan, zápalky, stojan s příslušenstvím 1. Do zkumavky A nasypeme oxid měďnatý do výšky asi 1 cm. 2. Přidáme několik krystalků glukosy (0,1 g). 3. Směs dobře promícháme. 4. Do horní části zkumavky vložíme malý, tenký kousek vaty, na který nasypeme tenkou vrstvu síranu měďnatého. 5. Zkumavku uzavřeme zátkou s otvorem, kterým prochází zahnutá skleněná trubička na odvod plynu. 6. Trubičku zavedeme do druhé zkumavky, do níž jsme nalili asi 5 cm 3 barytové vody. Konec trubičky musí být do barytové vody ponořen. 7. Zkumavku A mírně zahřejeme Pozorování: Pozorujeme vznik modrého síranu měďnatého a sraženiny uhličitanu barnatého. Rovnice: C 6 H 12 O CuO 12 Cu + 6 CO H 2 O CuSO H 2 O CuSO 4. 5H 2 O Ba(OH) 2 + CO 2 BaCO 3 + H 2 O Poznámky: Barytová voda musí být čerstvě připravená. Důkaz uhlíku a vodíku v organické sloučenině jsme dokázali vznikem oxidu uhličitého, který reagoval s barytovou vodou za vzniku bílé sraženiny uhličitanu barnatého, a vody, která vytvořila při reakci se síranem měďnatým pentahydrát síranu měďnatého. R, S věty: R 22-36/38: zdraví škodlivý při požití; dráždí oči a kůži S (2-)22: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte prach Šibor, J. soukromá sdělení

4 A 3 DŮKAZ PRVKŮ VÁZANÝCH V UHLOVODÍCÍCH 5 hydroxid vápenatý (nasycený roztok) Ca(OH) 2 parafinová svíčka kádinky, hodinové sklo k zakrytí kádinky, zápalky 1. Do kádinky postavíme svíčku a zapálíme ji. 2. Kádinku zakryjeme hodinovým sklem. 3. Po zhasnutí plamene vyjmeme z kádinky svíčku. 4. Do kádinky nalijeme vápennou vodu. 5. Kádinku rychle zakryjeme a její obsah protřepeme. Pozorování: Velikost plamene svíčky se během hoření zmenšuje, až dojde ke jejímu zhasnutí. Stěny kádinky se orosily zkondenzovanou vodní párou. Při protřepání směsi v kádince pozorujeme vznik bílého zákalu uhličitanu vápenatého. Rovnice: CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O Reakcí jsme dokázali v parafinu vázaný uhlík a vodík. hydroxid vápenatý: zmýdelňuje tkáň při požití: vyplachujeme ústa vodou, nevyvoláváme zvracení, přivoláme lékaře zasažení očí: vypláchneme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci, možno propláchnout borovou vodou či ophtalem, přivoláme lékaře potřísnění kůže: odstraníme potřísněný oděv, opláchneme vodou, neutralizujeme 0,1% roztokem octové či citrónové kyseliny Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, s. ISBN Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy (pracovní sešit). Praha: Fortuna, s. ISBN

5 A 4 DŮKAZ UHLÍKU 15 svíčka cukr C 12 H 22 O 11 mouka kousek plastu (kelímek) chemické kleště, porcelánový střep, zápalky, 3 zkumavky, kahan, držák na zkumavky a) 1. Do chemických kleští uchopíme porcelánový střep a vložíme ho do plamene svíčky. 2. Po vyjmutí střepu z plamene pozorujeme změny na jeho povrchu. b) 1. Do zkumavek postupně nasypeme cukr, mouku a kousek plastu. 2. Zkumavku uchopíme do držáku a silně zahřejeme v plameni kahanu. 3. Pozorujeme změny v jednotlivých zkumavkách. Pozorování: a) Na povrchu porcelánového střepu se vytvořila černá vrstva sazí. b) Jednotlivé produkty zahřívání černají - uhelnatí. Vytvoření černých sazí na porcelánovém střepu dokazuje přítomnost uhlíku v parafínu (svíčce). Uhelnatění jednotlivých produktů dokazují uhlík vázaný ve zkoumaných látkách. Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, s. ISBN

6 A 5 DŮKAZ DUSÍKU A SÍRY (LASSAIGNOVA ZKOUŠKA) 25! Obecnou metodou pro důkaz dusíku v organické látce je tzv. Lassaignova zkouška (čti laséňova). Organicky vázaný dusík je tavením se sodíkem převeden na kyanid sodný, který je dále dokazován. Obecnou metodou pro důkaz síry v organické látce je její tavení s kovovým sodíkem, stejně jako při důkazu dusíku. Přitom vzniká z organicky vázané síry a sodíku sulfid sodný, který je dále dokazován. thiomočovina (NH 2 ) 2 CS kovový sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) síran železnatý (w = 10%) FeSO 4 chlorid železitý (w = 10%) FeCl 3 kyselina chlorovodíková (w = 10%) HCl: R 34-37; S (1/2-)26-45 ethanol (w = 96%) C 2 H 5 OH: R 11; S (2-)7-16 nitroprussid sodný (w = 0,5%) Na 2 [Fe(CN) 5 ]NO octan olovnatý (w = 0,5%) (CH 3 COO) 2 Pb: R /22; S koncentrovaná kyselina octová CH 3 COOH: R 10-35; S (1/2-) destilovaná voda zkumavky, váhy, chemická lžička, filtrační papír, pinzeta, ochranný štít, stojan s příslušenstvím, kahan, zápalky, porcelánová miska, tyčinka, filtrační nálevka, filtrační papír, nůžky, kádinka, kapátka, držák na zkumavky, 2 hodinová sklíčka a) 1. Do pečlivě vysušené zkumavky dáme asi 0,2 g močoviny nebo jiné organické látky obsahující dusík. 2. Do zkumavky vložíme kousek sodíku velikosti asi zrnka hrachu, který jsme předtím osušili mezi listy filtračního papíru. 3. Nasadíme si ochranný štít. 4. Zkumavku upevníme do držáku a zahříváme mírným plamenem od shora dolů, po roztavení sodíku silným plamenem až do ukončení prudké reakce. 5. Ještě žhavý konec zkumavky ponoříme do předem připravené porcelánové misky s destilovanou vodou. Zkumavka praskne a její obsah se ve vodě mícháním rozpustí. 6. Roztok odfiltrujeme od střepů. 7. Filtrát rozdělíme na dvě části: s první částí provedeme důkaz dusíku, s druhou důkaz síry. b) Důkaz dusíku 1. Obsahuje-li vzorek síru, odstraníme ji převedením na sulfid. 2. K zalkalizovanému filtrátu přikapáváme síran železnatý, až se přestane tvořit černá sraženina sulfidu železnatého, ale vzniká jen hydroxid železnatý. 3. Sraženinu odfiltrujeme a provedeme důkaz stejným způsobem jako v nepřítomnosti síry. 4. Pokud vzorek neobsahuje síru, přidáme k části filtrátu několik kapek roztoku FeSO 4 a zahřejeme. 5. Potom přidáme několik kapek roztoku FeCl 3 a opět krátce zahřejeme. 6. Nakonec roztok okyselíme kyselinou chlorovodíkovou. 7. Pozorujeme.

7 c) Důkaz síry 1. Filtrát naneseme na dvě hodinová sklíčka. 2. Sklíčko A: přidáme 4 kapky roztoku octanu olovnatého a 2 kapky kyseliny octové. 3. Sklíčko B: přidáme 2 kapky roztoku nitroprussidu sodného. Pozorování: b) Vznik modré sraženiny berlínské modři je důkazem přítomnosti dusíku. c) Sklíčko A: vzniká černá sraženina sulfidu olovnatého. Sklíčko B: vzniká fialové zbarvení roztoku. Poznámky: Roztok nitroprussidu sodného musí být čerstvě připraven. Důkaz dusíku a síry lze provést i následujícím způsobem. Kapku filtrátu naneseme na roh kousku filtračního papíru o rozměrech cca 3x3 cm tak, že roh smočíme ve filtrátu. Asi 3-4 mm od vlhké hranice naneseného filtrátu kápneme několik kapek činidla. Na hranici, kde se roztoky spojí, vzniká reakcí s octanem olovnatým černé zabarvení a s nitroprussidem sodným fialové zbarvení. Vznikem berlínské modři jsme dokázali přítomnost dusíku v thiomočovině. Vznikem fialového zbarvení roztoku po přidání nitroprussidu sodného jsme dokázali přítomnost síry v thiomočovině. kyselina chlorovodíková: dráždivé účinky při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch kyselina octová: dráždivé a leptavé účinky při požití: vypláchneme ústa vodou či mlékem, do 5 minut vypijeme 0,5 l vlažné vody nebo sodovky a vyvoláme zvracení zasažení očí: minut vyplachujeme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: oplachujeme vodou po dobu minut nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch

8 R, S věty: R 10-35: hořlavý; způsobuje těžké poleptání R 11: vysoce hořlavý R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů; způsobuje poleptání R 34-37: způsobuje poleptání; dráždí dýchací orgány R /22: může poškodit plod v těle matky; možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti; nebezpečí kumulativních účinků; zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijete (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S 53-45: zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) Šibor, J. soukromá sdělení

9 A 6 DŮKAZ HALOGENŮ + BEILSTEINOVA ZKOUŠKA 5 a) 5 b) Známou reakcí na přítomnost halogenidového iontu pomocí dusičnanu stříbrného nelze v naprosté většině případů pro důkaz halogenů vázaných v organické látce použít. Výjimku tvoří halogenderiváty allylového nebo benzylového typu. Je proto potřeba nejdříve převést organicky vázaný halogen (vázaný pevnou kovalentní vazbou) na halogen vázaný vazbou iontovou ve formě halogenidu. Univerzální způsob, kterým lze toho dosáhnout, je odredukování halogenu z molekuly organické látky pomocí vodíku "ve stavu zrodu", který získáme například reakcí sodíku s bezvodým ethanolem. Přitom vzniká atomární vodík, který z molekuly organické látky odštěpuje halogen ve formě halogenovodíku. Ten ihned reaguje se vzniklým ethoxidem sodným za vzniku halogenidu sodného. Vzniklý halogenid pak už snadno dokážeme reakcí s dusičnanem stříbrným, kdy vzniká nerozpustná sraženina halogenidu stříbrného (AgCl - bílá, AgBr - nažloutlá, AgI - žlutá), citlivá na světlo (účinkem světla šedne až černá). Dalším způsobem, jak lze halogeny vázané v organické sloučenině dokázat, je tzv. Beilsteinova zkouška. chloroform CHCl 3 : R /20/22; S (2-)36/37 ethanol (absolutní) C 2 H 5 OH: R 11; S (2-)7-16 kovový sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) dusičnan stříbrný (w = 2%) AgNO 3 : R 34; S (1/2-)26-45 koncentrovaná kyselina dusičná HNO 3 : R 8-35; S (1/2-) měděný drát Cu destilovaná voda zkumavky, kapátka, pinzeta, kahan, zápalky, kádinky a) Důkaz halogenů 1. Do zkumavky dáme kapku chloroformu, přidáme 5 kapek ethanolu a malý kousek (asi jako větší špendlíková hlavička) sodíku. 2. Když ustane vývoj vodíku, přidáme několik kapek vody, aby se rozpustila bílá sraženina chloridu sodného. Zbytek ethoxidu sodného se rozkládá za vzniku hydroxidu sodného. 3. Protože nelze provést důkaz přítomnosti chloridových iontů v alkalickém prostředí, okyselíme roztok kapkou kyseliny dusičné. 4. Potom přidáme kapku roztoku dusičnanu stříbrného. b) Beilsteinova zkouška 1. Měděný drát ponoříme do kyseliny dusičné a vyžíháme důkladně v plameni tak, aby se již plamen nebarvil. 2. Po ochlazení jej ponoříme do chloroformu. 3. Smočený konec drátu vneseme do nesvítivého plamene kahanu. 4. Pozorujeme. Pozorování: a) Po přidání dusičnanu stříbrného se okamžitě vyloučí bílá, na světle šednoucí, nerozpustná sraženina chloridu stříbrného. b) Pozorujeme zelené zabarvení plamene.

10 Vznikem bílé sraženiny chloridu stříbrného jsme dokázali přítomnost halogenu v chloroformu. Měděný drát namočený do chloroformu se v plameni barví dozelena. Jedná se o tzv. atomovou emisi, při níž se teplem valenční elektron excituje do vyšší energetické hladiny a při přeskoku zpět se uvolní záření. V tomto případě byla barva plaméně zelená, neboť se jednalo o chloridové aniony. ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch kyselina dusičná: silná kyselina, dráždivé a dusivé účinky, oxidační činidlo, s organickými látkami tvoří výbušné směsi při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch dusičnan stříbrný: leptá pokožku, při požití toxický R, S věty: R 8-35: dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár; způsobuje těžké poleptání R 11: vysoce hořlavý R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů; způsobuje poleptání R /20/22: zdraví škodlivý při požití; dráždí kůži; možné nebezpečí nevratných účinků; zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním R 34: způsobuje poleptání S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijete (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; používejte vhodný ochranný oděv; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený;

11 uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření S (2-)36/37: (uchovávejte mimo dosah dětí); používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Šibor, J. soukromá sdělení

12 A 7 ROZPUSTNOST PARAFÍNU 5 Vyšší alkany jsou tuhé, voskovité látky (směs alkanů C 19 C 39 = parafin). Mezi molekulami nepolárních alkanů a polárních rozpouštědel se nemohou uplatnit účinné přitažlivé síly. Ve vodě jsou proto alkany prakticky nerozpustné. Zato se dobře rozpouští v aromatických uhlovodících. voda saponát (Jar) ethanol C 2 H 5 OH: R 11; S (2-)7-16 benzin: R ; S svíčka 4 zkumavky, 4 zátky, nůž, stojan na zkumavky, kapátka 1. Do 4 zkumavek vložíme malý kousek parafínu ze svíčky. 2. Do jednotlivých zkumavek asi do 1/3 jejich objemu postupně nalijeme vodu; vodu a několik kapek saponátu; líh a benzin. 3. Zkumavky zazátkujeme a jejich obsah protřeme 4. Pozorujeme, zda se parafin rozpouští. Svíčka se rozpouští pouze v benzínu. ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch benzin: narkotické účinky, dráždí kůži a sliznice R, S věty: R 11: vysoce hořlavý R : vysoce hořlavý; může vyvolat rakovinu; zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření S 53-45: zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy (pracovní sešit). Praha: Fortuna, s. ISBN

13 B 1 PŘÍPRAVA METHANU PYROLÝZOU CH 3 COOH NEBO CH 3 COONa 15 Dekarboxylací kyseliny octové nebo její sodné soli se uvolňuje methan. Při zahřívání bez přístupu vzduchu - pyrolýze a za použití dekarboxylačního činidla (natronového vápna) se dekarboxyluje kyselina nebo její sodná sůl. Methan se jímá do zkumavky nad vodou. ledová kyselina octová (bezvodá) CH 3 COOH: R 10-35; S (1/2-) octan sodný (bezvodý) CH 3 COONa natronové vápno (= směs NaOH a CaO) hydroxid sodný NaOH: R35; S (1/2-)26-37/39-45 oxid vápenatý (bezvodá sůl a dekarboxylační činidlo v poměru 1:1) CaO demonstrační zkumavky (18x180 mm), skelná vata, pipeta, zátka, velké zkumavky, vana, chemická lžička, odvodná trubice, stojan s příslušenstvím, tyčinka, kahan, zápalky, váhy, porcelánová miska, exsikátor, trojnožka, azbestová síťka, chemické kleště, třecí miska s tloučkem a) 1. Do demonstrační zkumavky zasuneme ke dnu smotek skelné vaty do výšky 3-5 cm. 2. Pipetou přidáme 3-4 cm 3 kyseliny octové. 3. Nad vatu napojenou kyselinou octovou vsuneme suchý kousek vaty. 4. Za smotek vaty nasypeme 3-5 cm široký pruh natronového vápna (do průzoru zkumavky) nebo do poloviny průzoru zkumavky pevný drcený NaOH smíchaný s CaO v poměru 3:1. 5. Nakonec zasuneme do zkumavky řídký smotek vaty. 6. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubicí. 7. Nejprve zahříváme dekarboxylační směs uprostřed zkumavky, pak mírně přihřejeme i skelnou vatu, aby plynule přecházely páry kyseliny octové přes žíhanou směs. 8. Unikající plyn jímáme do velkých zkumavek nad vodou. 9. Získáme 3-4 velké zkumavky methanu. b) 1. Do demonstrační zkumavky nasypeme 10 g připravené směsi bezvodého octanu sodného s rozdrceným hydroxidem sodným nebo s natronovým vápnem. 2. Vodorovně uchycenou zkumavku zahříváme v místě se směsí, která se plní pouze do ½ průzoru, aby se směs dobře protavila. 3. Plyn jímáme nad vodou do zkumavek umístěných ve vaně. 4. Získáme několik zkumavek plynu, ne zcela čistého, a to podle složení směsi. Rovnice: a) Pyrolýza bezvodé kyseliny octové probíhá podle rovnice: CH 3 COOH + 2 NaOH CH 4 + Na 2 CO 3 + H 2 O b) Pyrolýza bezvodé sodné soli, octanu sodného, probíhá podle rovnice: CH 3 COONa + NaOH CH 4 + Na 2 CO 3

14 Poznámky: a) K vymražení kyseliny octové umístíme kyselinu v ledničce. Kyselina tuhne při 16,6 C. Vodu slijeme a kyselinu necháme roztát. b) Vyžíhání krystalického octanu sodného (trihydrátu) provádíme v porcelánové misce a pak jej necháme vychladnout v exsikátoru. Potom se rozetře na prášek a smísí se s rozetřeným natronovým vápnem (nebo pouze s rozdrceným hydroxidem sodným). Ihned při skončení zahřívání zkumavky je nutné odpojit odvodnou trubici, aby nedošlo k nasátí vody do zkumavky! Je nutné také dávat pozor na přetlak vyvíjeného plynu při nedostatečné průchodnosti plynu aparaturou. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při práci s methanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Pyrolýzou kyseliny octové a dekarboxylací octanu sodného jsme připravili methan. hydroxid sodný: zmýdelňuje tkáň při požití: vyplachujeme ústa vodou, nevyvoláváme zvracení, přivoláme lékaře zasažení očí: vypláchneme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci, propláchnout borovou vodou či ophtalem, přivoláme lékaře potřísnění kůže: odstraníme potřísněný oděv, opláchneme vodou, neutralizujeme 0,1% roztokem octové či citrónové kyseliny kyselina octová: dráždivé a leptavé účinky při požití: vypláchneme ústa vodou či mlékem, do 5 minut vypijeme 0,5 l vlažné vody nebo sodovky a vyvoláme zvracení zasažení očí: minut vyplachujeme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: oplachujeme vodou po dobu minut nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch octan sodný: místně dráždí při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláváme zvracení oxid vápenatý: dráždivý, možnost oslepnutí při zasažení očí R, S věty: R 10-35: hořlavý; způsobuje těžké poleptání R 35: způsobuje těžké poleptání S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-37/39-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

15 B 2 PŘÍPRAVA METHANU Z OCTANU SODNÉHO A JEHO VLASTNOSTI 35 Methan neobsahuje násobné vazby, a proto nereaguje s manganistanem ani s bromovou vodou. Methan hoří za vzniku oxidu uhličitého a vody. Uhličitan sodný, který vzniká při tvorbě methanu, se působením kyseliny chlorovodíkové rozkládá na chlorid sodný a plynný oxid uhličitý. krystalický octan sodný CH 3 COONa. 3H 2 O hydroxid sodný NaOH: R 35; S (1/2-)26-37/39-45 oxid vápenatý CaO bromová voda manganistan draselný (vodný roztok) KMnO 4 : R 8-22; S (2) kyselina chlorovodíková (w = 10%) HCl: R 34-37; S (1/2-)26-45 kahan, zápalky, kovový kelímek, trojnožka, azbestová síťka, tyčinka, exsikátor, třecí miska s tloučkem, zkumavky, zátka, odvodná trubička, stojan s příslušenstvím, ochranný štít, špejle, kapátko 1. Bezvodý octan sodný připravíme zahříváním krystalického octanu sodného v kovovém kelímku za stálého míchání skleněnou tyčinkou. Krátkým zahřátím se sůl rozpustí v uvolněné krystalové vodě. Při dalším zahřívání, po odpaření vody, směs ztuhne. 2. Látku znovu roztavíme zvýšením teploty a necháme zchladnout v exsikátoru. 3. Rozetřený hydroxid sodný smícháme v suché třecí misce s vychlazenou taveninou octanu sodného v poměru 2:1 a malým množstvím oxidu vápenatého. 4. Vše důkladně rozetřeme. 5. Rozetřenou a promíchanou směs dáme do suché zkumavky. 6. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. 7. Zkumavku upevníme vodorovně do držáku a zahříváme. 8. Vznikající methan zavádíme nejprve do zkumavky s bromovou vodou. 9. Pozorujeme změny. 10. Potom zkumavku vyměníme za zkumavky s roztokem manganistanu draselného. 11. Pozorujeme změnu zbarvení roztoků. 12. Přesvědčíme se, že methan s těmito látkami nereaguje. 13. Vznikající methan zapálíme u ústí odvodné trubičky pomocí hořící špejle. Je nutné počkat, až vznikající methan vytěsní zbylý vzduch ze zkumavky (tj. až není ve zkumavce přítomná třaskavá směs methanu se vzduchem). 14. Při zapalování si nasadíme ochranný štít! 15. Po ochlazení vlijeme do zkumavky několik kapek kyseliny chlorovodíkové. Pozorování: Po přidání kyseliny chlorovodíkové do zkumavky dochází k uvolnění oxidu uhličitého, který se projevuje šuměním. Dekarboxylací octanu sodného jsme připravili methan a uhličitan sodný. oxid vápenatý: dráždivý, možnost oslepnutí při zasažení očí

16 octan sodný: místně dráždí při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláváme zvracení hydroxid sodný: zmýdelňuje tkáň při požití: vyplachujeme ústa vodou, nevyvoláváme zvracení, přivoláme lékaře zasažení očí: vypláchneme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci, možno propláchnout borovou vodou či ophtalem, přivoláme lékaře potřísnění kůže: odstraníme potřísněný oděv, opláchneme vodou, neutralizujeme 0,1% roztokem octové či citrónové kyseliny manganistan draselný: silné oxidační činidlo, poškozuje tkáně, dráždí dýchací cesty, smrtelná dávka 5-10 g při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka), vyvoláme zvracení, podáme živočišné uhlí zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: omyjeme vodou nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch kyselina chlorovodíková: dráždivé účinky při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch R, S věty: R 8-22: dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár; zdraví škodlivý při požití R 34-37: způsobuje poleptání; dráždí dýchací orgány R 35: způsobuje těžké poleptání S (1/2-)26-37/39-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (2): (uchovávejte mimo dosah dětí) Šibor, J. soukromá sdělení

17 B 3 PŘÍPRAVA METHANU REDUKCÍ CHLOROFORMU ZINKEM 25 Redukcí chloroformu zinkem vzniká methan. Methan se může jímat do velkých zkumavek nebo do válců nad vodou. ethanol CH 3 CH 2 OH: R11; S (2-)7-16 chloroform CHCl 3 : R /20/22; S (2-)36/37 Zn-prášek pentahydrát síranu měďnatého (w = 10%) CuSO 4. 5H 2 O; CuSO 4 : R 22-36/38; S (2-)22 frakční baňka (250 cm 3 ), pipety, stojan s příslušenstvím, váhy, chemická lžička, zátka, odvodná trubice, vana, menší válce nebo velké zkumavky 1. Do frakční baňky nalijeme 20 cm 3 vody a 20 cm 3 ethanolu. 2. Přisypeme 10 g Zn-prášku. 3. Přilijeme 10 cm 3 chloroformu. 4. Jako katalyzátor přidáme 2 cm 3 síranu měďnatého. 5. Reakce probíhá za laboratorní teploty, proto baňku nezahříváme. 6. Unikající plyn jímáme nad vodou do menších válců nebo do velkých zkumavek. Rovnice: Redukce chloroformu zinkem: CHCl Zn + 3 H 2 O CH Zn(OH)Cl Poznámky: Průběh reakce lze urychlit opatrným zahřátím baňky. Pozor na destilaci chloroformu, který má nízkou teplotu varu! Po ukončení jímání plynu ihned odpojíme zaváděcí trubici, aby nedošlo k nasávání vody do aparatury. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při práci s methanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Redukcí chloroformu zinkem jsme připravili methan. ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch zinek: esenciální prvek, součástí některých enzymů, při práci s roztaveným zinkem a jeho slitinami možnost profesionální otravy pentahydrát síranu měďnatého: dráždivé účinky na pokožku chloroform: narkotické a karcinogenní účinky

18 R, S věty: R 11: vysoce hořlavý R 22-36/38: zdraví škodlivý při požití; dráždí oči a kůži R /20/22: zdraví škodlivý při požití; dráždí kůži; možné nebezpečí nevratných účinků; zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-)22: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte prach S (2-)36/37: (uchovávejte mimo dosah dětí); používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

19 B 4 PŘÍPRAVA ETHANU REDUKCÍ METHYLJODIDU KOVEM 15 Redukcí methyljodidu působením kovu vzniká ethan. V pokusu použijeme k redukci měď a sodík. Tento průběh reakce se nazývá Wurtzova syntéza. Reakce má radikálový průběh. methyljodid CH 3 I sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) měď Cu (hobliny, piliny, kousky drátků) demonstrační zkumavky, odvodné trubice, velké zkumavky, skelná vata, pipeta, zátka, stojan s příslušenstvím, tyčinka, chemická lžička, vana, kahan, zápalky, pinzeta, nůž a) 1. Do demonstrační zkumavky vsuneme smotek skelné vaty (ode dna až do jedné čtvrtiny zkumavky). 2. Do vaty pipetou napustíme 3-4 cm 3 methyljodidu. 3. Vsuneme malý smotek suché vaty (asi 1 cm 3 ). 4. Za něj nasypeme náplň Cu-hoblin v délce 3-5 cm do průzoru zkumavky. 5. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubicí k jímání plynu nad vodou. 6. Nejprve silně zahřejeme náplň zkumavky s Cu-hoblinami. 7. Skelnou vatu nezahříváme! 8. Rozvodem tepla po stěně zkumavky se začne vypařovat methyljodid a jeho páry přecházejí přes rozžhavenou měď. 9. Unikající plyn jímáme nad vodou do velkých zkumavek. b) 1. Demonstrační zkumavku s 5 cm 3 methyljodidu uchytíme šikmo na stojan. 2. Vhodíme do ní malý kousek sodíku velikosti hrášku! 3. Reakce probíhá samovolně za vývoje plynu, který jímáme nad vodou. Rovnice: Redukce halogenderivátu kovem za vzniku nasyceného uhlovodíku probíhá zmíněnou Wurtzovou syntézou. Reakce zapíšeme rovnicemi: a) 2 CH 3 I + Cu C 2 H 6 + CuI 2 b) 2 CH 3 I + 2 Na C 2 H NaI Poznámky: První zkumavku zahříváme uchycenou vodorovně, druhou zkumavku máme uchycenou šikmo dnem dolů. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při práci s alkalickým kovem sodíkem dodržujeme pravidla bezpečnosti práce! Je nezbytné použít ochranné brýle. Při práci s ethanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Redukcí methyljodidu působením mědi a sodíku jsme připravili ethan. R, S věty: R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů;

20 způsobuje poleptání S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijte (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

21 B 5 PŘÍPRAVA ETHANU ELEKTROLÝZOU VODNÉHO ROZTOKU CH 3 COONa 20 Při elektrolýze vodného roztoku octanu sodného vzniká na katodě vodík a na anodě oxid uhličitý a ethan. octan sodný (nasycený roztok) CH 3 COONa fenolftalein zdroj stejnosměrného proudu, vodiče, Cu-elektrody (katoda a anoda), 2 velké zkumavky, skleněná vana, stojany s příslušenstvím, zátky 1. Nejprve sestavíme elektrolyzér. 2. Použijeme skleněnou vanu, kterou naplníme asi do dvou třetin jejího objemu roztokem octanu sodného. 3. Dvě velké zkumavky, naplněné stejným roztokem, zasuneme do vany dnem vzhůru tak, aby jejich ústí bylo pod hladinou roztoku ve vaně, a upevníme. 4. Do každé zkumavky vsuneme měděnou elektrodu a spojíme ji se zdrojem stejnosměrného proudu. 5. Po spuštění elektrolýzy vodného roztoku octanu sodného sledujeme vývoj plynů v obou zkumavkách. 6. Do vany přikápneme roztok fenolftaleinu. 7. U katody se roztok zabarví červenofialově. 8. Po naplnění zkumavek asi do poloviny jejich objemu plynem vyjmeme měděné elektrody. 9. Zbytek roztoku octanu sodného ze zkumavek vylijeme. 10. Zkumavky uzátkujeme. 11. Zřetelný modrý povlak na anodě odpovídá vzniku octanu měďnatého. Obrázek: Příprava ethanu Kolbeho syntézou 1 ethan 2 vodík Rovnice: Tento způsob přípravy uhlovodíku se nazývá Kolbeho elektrochemická syntéza. Na anodě probíhá reakce: 2 CH 3 COO e - C 2 H CO 2 Na katodě probíhá reakce: 2 H e - H 2 Poznámky: V roztoku zůstávají ionty Na + a OH -. Vzhledem k přítomnosti iontů OH - se roztok

22 fenolftaleinu zbarví červenofialově. Pro zdroj stejnosměrného proudu lze použít usměrňovač (6 V). Elektrolýzou vodného roztoku octanu sodného jsme připravili dva plyny - ethan a vodík. octan sodný: místně dráždí při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláváme zvracení fenolftalein: projímavé účinky, částečně se vstřebává Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

23 B 6 PŘÍPRAVA ETHANU (Grignardova reakce) 15 K přípravě alkanů lze využít též Grignardovu syntézu, jejíž průběh vyžaduje čisté a suché chemikálie a suchou aparaturu. Nejprve se připraví alkylmagnesiumhalogenid (např. bromid, jodid), který se ve druhém reakčním stupni hydrolyzuje vodou na odpovídající alkan. Grignardova syntéza ethanu probíhá podle reakčních stupňů (iniciace krystalkem jodu): C 2 H 5 Br + Mg C 2 H 5 MgBr C 2 H 5 MgBr + H 2 O C 2 H 6 + Mg(OH)Br hořčíkové hobliny Mg: R 11-15; S (2-)7/8-43 diethylether (bezvodý) (C 2 H 5 ) 2 O: R 12-19; S (2-) jod I 2 : R 20/21; S (2-)23-25 ethylbromid (redestilovaný) C 2 H 5 Br: R 20/21//22; S (2-)28 destilovaná voda zábrusová destilační baňka s kulatým dnem (250 cm 3 ), zpětný vodní chladič (zábrus), kalcitový uzávěr (trubice s bezvodým chloridem vápenatým nebo silikagelem), dělicí nálevka, vodní lázeň, pryžová zátka se dvěma otvory, odvodná trubice, skleněná vana, 2 odměrné válce (5 cm 3, 30 cm 3 ), varné kuličky, chemická lžička, stojan s příslušenstvím, azbestová síťka, kahan, zápalky, váhy 1. Do suché destilační baňky vsypeme 2 g hořčíkových hoblin. 2. Přilijeme 30 cm 3 diethyletheru. 3. Vhodíme krystalek jodu. 4. Baňku uzavřeme zpětným vodním chladičem opatřeným kalcitovým uzávěrem. 5. Dělicí nálevkou připojenou k baňce přidáme po kapkách 5 cm 3 ethylbromidu. 6. Po uvedení reakce do chodu ochlazujeme podle potřeby baňku ve studené vodě. 7. Ke konci reakce baňku mírně přihřejeme na vodní lázni, aby reakce pokračovala až do zreagování kovu. 8. Po skončení reakce baňku odpojíme a uzavřeme ji zátkou, kterou prochází konec dělicí nálevky s vodou a odvodná trubice k jímání plynů nad vodou. 9. Po kapkách přikapáváme vodu k ethylmagnesiumbromidu. 10. Po ukončení jímání plynu odpojíme odvodnou trubici od baňky. 11. Připravený plyn spálíme Poznámky: Pokud Grignardova reakce po přikapávání halogenderivátu nenastává, přerušíme přívod látky a reakční směs opatrně přihříváme na vodní lázni, případně přidáme další krystal jodu. Grignardovou reakcí jsme připravili ethan. jod: esenciální prvek, dráždivé účinky při požití: vypijeme 0,5 l mléka nebo vody s rozmíchaným škrobem (moukou)

24 nebo s rozšlehanými bílky, nevyvoláváme zvracení zasažení očí: vyplachujeme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou nebo roztokem thiosíranu sodného nadýchání: tělesný klid diethylether: dráždí horní cesty dýchací, narkotické účinky při požití: nutný výplach žaludku + podáme aktivní uhlí nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch R, S věty: R 11-15: vysoce hořlavý; při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny R 12-19: extrémně hořlavý; může vytvářet výbušné peroxidy R 20/21: zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží R 20/21//22: zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití S (2-)7/8-43: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý; v případě požáru použijte (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ) S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení zákaz kouření; nevylévejte do kanalizace; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny S (2-)23-25: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); zamezte styku s očima S (2-)28: (uchovávejte mimo dosah dětí); při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor) Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole. Brno: 1998.

25 B 7 PŘÍPRAVA PROPANU A BUTANU FRAKČNÍ KONDENZACÍ SMĚSI PLYNŮ 10 Propan a butan jsou plynné uhlovodíky, které se výrazně liší teplotou varu (teplota varu propanu je - 44,5 C a butanu 0,4 C). Získání propanu a butanu je v pokusu založeno na frakční kondenzaci těchto plynů ze směsi propan-butan. chladicí směs: směs ledu a pevného hexahydrátu chloridu vápenatého CaCl 2 6H 2 O v poměru 2:3 CaCl 2 : R 36; S (2-)22-24 led chlorid sodný NaCl tlaková nádoba se směsí propan-butan: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 Dewarova nádoba nebo termoska, 2 velké zkumavky, kádinka, 2 teploměry, odvodná trubička, zátka 1. Směs plynů pomalu vypouštíme z tlakové nádoby přes redukční ventil a trubičkou ji zavádíme ke dnu velké zkumavky. 2. Zkumavka je posazena do Dewarovy nádoby (termosky) s chladící směsí. Zde směs plynů zkapalní. 3. Zkumavku nyní uzavřeme zátkou s odvodnou ohnutou trubičkou, která ústí ke dnu druhé prázdné zkumavky. 4. První zkumavku se zkapalněnou směsí plynů přeneseme z termosky do kádinky, v níž je směs drceného ledu s chloridem sodným. 5. Do termosky naopak vsuneme druhou prázdnou zkumavku, ve které kondenzuje propan unikající z kapalné směsi propan-butan. 6. Ve zkumavce ponořené do kádinky zbývá oddělený zkondenzovaný butan. 7. Do obou zkumavek vložíme předem vychlazené teploměry k odečtení teploty varu jednotlivých kapalných složek směsi. Poznámky: Varianta provedení frakční kondenzace složek ze směsi plynů: První použitá zkumavka, v níž silným ochlazením kondenzovala směs plynů, propanu a butanu, je kalibrovaná. Uzavře se zátkou s delší hořákovou trubičkou a pak se přenese do kádinky s ledem a solí. Unikající plyn se na konci trubičky zapálí a nechá se vyhořet. Hladina kapaliny nyní udává objem kapalného butanu ve zkumavce, rozdíl od původní hladiny kapaliny určuje objem propanu, který vyhořel. Zkumavka se poté úplně vyjme z kádinky. Za laboratorní teploty se vypařuje butan, který se rovněž nechá vyhořet. Odběr plynné směsi z malé propan-butanové bomby pomocí redukčního ventilu vyžaduje dodržování pravidel bezpečnosti práce s tlakovou lahví. Při práci s plynnými uhlovodíky dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Z propan-butanové směsi jsme frakční kondenzací připravili propan a butan. chlorid sodný: nepředstavuje akutní nebezpečí, expozice prachu může způsobit proděravění nosní přepážky, přebytek podporuje vznik vysokého krevního tlaku, toxická dávka g

26 při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláme zvracení chlorid vápenatý: leptavé účinky na sliznice a oči R, S věty: R 12: extrémně hořlavý R 36: dráždí oči S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny S (2-)22-24: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte prach; zamezte styku s kůží Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

27 B 8 PŘÍPRAVA BUTANU REDUKCÍ ETHYLBROMIDU KOVEM 15 Ethylbromid se redukuje působením kovu na uhlovodík butan. V pokusu použijeme k redukci měď a sodík. ethylbromid C 2 H 5 Br: R 20/21/22; S (2-)28 sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) měď Cu (hobliny, piliny, kousky drátků) demonstrační zkumavky, tyčinka, chemická lžička, zátka, odvodné trubice, stojan s příslušenstvím, velké zkumavky, skelná váta, pipeta, vana, pinzeta, nůž a) 1. Do demonstrační zkumavky vsuneme smotek skelné vaty (od dna až do jedné čtvrtiny zkumavky). 2. Do vaty pipetou napustíme 3-4 cm 3 ethylbromidu. 3. Vsuneme malý smotek suché vaty (asi 1 cm 3 ). 4. Za něj nasypeme náplň Cu-hoblin v délce 3-5 cm do průzoru zkumavky. 5. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubicí k jímání plynu nad vodou. 6. Nejprve silně zahřejeme náplň zkumavky s Cu-hoblinami. 7. Skelnou vatu nezahříváme! 8. Rozvodem tepla po stěně zkumavky se začne vypařovat ethylbromid a jeho páry přecházejí přes rozžhavenou měď. 9. Unikající plyn jímáme nad vodou do velkých zkumavek. b) 1. Demonstrační zkumavku s 5 cm 3 ethylbromidu uchytíme šikmo na stojan. 2. Vhodíme do ní malý kousek sodíku velikosti hrášku! 3. Reakce probíhá samovolně za vývoje plynu, který jímáme nad vodou. Rovnice: Redukce halogenderivátu kovem za vzniku nasyceného uhlovodíku se nazývá Wurtzova syntéza. Reakce zapíšeme rovnicemi: a) 2 C 2 H 5 Br + Cu C 4 H 10 + CuBr 2 b) 2 C 2 H 5 Br + 2 Na C 4 H NaBr Poznámky: První zkumavku zahříváme uchycenou vodorovně, druhou zkumavku máme uchycenou šikmo dnem dolů. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při odebírání alkalického kovu sodíku dodržujeme pravidla bezpečnosti práce! Při práci s butanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Redukcí ethylbromidu mědí a sodíkem jsme připravili butan. R, S věty: R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů; způsobuje poleptání

28 R 20/21/22: zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijte (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) S (2-)28: (uchovávejte mimo dosah dětí); při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor) Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

29 B 9 TEPLOTA VARU SMĚSI PROPANU S BUTANEM 5 Propan a butan jsou plynné uhlovodíky, které se výrazně liší teplotou varu. Teplota varu propanu je - 44,5 C a butanu 0,4 C. směs propanu s butanem: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 zkumavka, teploměr (rozsah do -30 C), tlaková nádoba se směsí 1. Tlakovou nádobu s propanbutanovou směsí převrátíme dnem vzhůru. 2. Vypustíme z ní do zkumavky 3-4 cm 3 kapaliny. 3. Do zkumavky s kapalinou vložíme teploměr. 4. Změříme teplotu. 5. Pozorujeme probíhající děje. Pozorování: Kapalina ve zkumavce vře, její teplota klesá pod 0 C. Na vnější straně zkumavky se vytváří jinovatka. Ohřátím zkumavky v dlani se kapalná směs propanu s butanem odpaří. Teplota varu směsi propan-butanu je nižší než 0 C. R, S věty: R 12: extrémně hořlavý S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole. Brno: 1998.

30 B 10 SROVNÁNÍ HUSTOTY KAPALNÉ PROPANBUTANOVÉ SMĚSI S VODOU 5 Hustota propanu je 0,002 g.cm 3, hustota butanu 0,5 g.cm 3. Kapalnou propanbutanovou směs srovnáme s vodou, jejíž hustota činí 1 g.cm 3. směs propanu s butanem: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 destilovaná voda kádinka (1000 cm 3 ), odměrný válec, špejle, zápalky 1. Do kádinky s 200 cm 3 destilované vody nalijeme asi 2 cm 3 kapalné směsi propanu s butanem. 2. Směs propanu s butanem nad hladinou vody v kádince zapálíme špejlí. 3. Pozorujeme. Pozorování: Směs propanu s butanem se s vodou nemísí zůstává na hladině vody, což dokazuje, že hustota směsi propanu s butanem je menší než hustota destilované vody. Směs hoří modrým plamenem se žlutě zbarveným okrajem. Hustota propan-butanové směsi je menší než 1 g.cm -3. R, S věty: R 12: extrémně hořlavý S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole. Brno: 1998.

31 B 11 SROVNÁNÍ HUSTOTY PLYNNÉ PROPANBUTANOVÉ SMĚSI SE VZDUCHEM 5 Hustota propanu je 0,002 g.cm 3, hustota butanu 0,5 g.cm 3. Kapalnou propanbutanovou směs srovnáme s hustotou vzduchu. směs propanu s butanem: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 kádinky, plechové korýtko (žlab), svíčka, stojan s příslušenstvím, zápalky 1. Do kádinky napustíme asi 2 cm 3 kapalné směsi propanu s butanem z tlakové láhve. Kapalina se rychle vypařuje. 2. Plynný obsah přelijeme z kádinky do kádinky a odtud do šikmého žlabu, pod kterým hoří svíčka. 3. Pozorujeme. Pozorování: Plynná směs propanu s butanem se dá přelívat z kádinky do kádinky, z čehož vyplývá, že směs je těžší (má větší hustotu) než vzduch. Když plyn doteče k plameni svíčky, zapálí se a korýtkem plamen přeskočí až do kádinky. Poznámky: Při přelévání plynu z kádinky do žlabu držíme kádinku za dno. Propan-butanová směs má větší hustotu než vzduch. R, S věty: R 12: extrémně hořlavý S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole., Brno: 1998.

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Jednoduché R-věty R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Reakce organických látek

Reakce organických látek Pavel Lauko 5.2.2002 DI I. roč. 3.sk. Reakce organických látek 1. Příprava methanu dekarboxylací octanu sodného Roztoky a materiál: octan sodný, natronové vápno, manganistan draselný, cyklohexan. Postup:

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte

Více

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 27. 1. 2016 TÉMA: Komplexní sloučeniny Ernest Török ÚKOL: Důkaz komplexních sloučenin 2M/14M 1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 2x zkumavka, odměrný válec (malý), lžička o HCl (20%) o NaOH (10%), hliníkové

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený

Více

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny OKRUH 7 Karboxylové kyseliny Pro karboxylové kyseliny je charakteristická přítomnost jedné nebo více karboxylových skupin Monokarboxylové kyseliny Příprava kyseliny mravenčí z chloroformu a její důkaz

Více

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 25 UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY PRINCIP Uhlovodíky jsou nejjednodušší organické sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny pouze uhlíkem a vodíkem. Uhlovodíky klasifikujeme z několika

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II Úkol č. 1: Destilace Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí II Pomůcky: plynový kahan, stojan, držák, síťka, alonž, teploměr, chladič, destilační baňka, jímadlo, gumové hadičky (na přívod

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012

KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012 KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012 CHEMIE 2 4190012 ENOSA Překlad do francouzštiny : Alain Vadon Překlad do češtiny : Hana Tománková 1 SEZNAM LABORATORNÍCH ÚLOH ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ TECHNIKY Práce se sklem (I).

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Teplota vzduchu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Cukry(sacharidy) Tlak vzduchu: Vlhkost

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík Úkol č. 1: Příprava vodíku Návod k laboratornímu cvičení Vodík a kyslík Pomůcky: stojan, držák na zkumavky (křížová svorka), široká zkumavka s bočním vývodem, zátka, hadička, skleněná trubička, skleněná

Více

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.06 Jak tuhne malta. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

Převod mezi S větou a P větou

Převod mezi S větou a P větou Převod mezi S větou a P větou S-věty P-věty S1 Uchovávejte uzamčené. P405 Skladujte uzamčené. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí P405+P102 Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. S2 Uchovávejte

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anotace

Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anotace Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový 1 Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenů s jinými prvky atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I 1) Halogenidy - názvosloví Podstatné jméno názvu je zakončeno koncovkou.. Zakončení přídavného

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY).

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). Co je to REACH? Dne 1. 7. 2007 vstoupila v platnost nová evropská chemická legislativa o

Více

Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024

Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024 Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024 1. Popis Obsah dodávky: Elektrolyzér z umělé hmoty. Sada elektrod niklových (kat.č. 110.3025), měděných (kat.č. 108.0503), železných (kat.č. 108.0505) uhlíkových elektrod

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce)

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-07 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr.

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Fenoly

Návod k laboratornímu cvičení. Fenoly Návod k laboratornímu cvičení Fenoly Úkol č. 1: Příprava fenolátu sodného Pomůcky: váhy, kádinka, zkumavky Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH (C), 5%roztok kyseliny chlorovodíkové HCl (C, X

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum:

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum: 2. Laboratorní den 2.2.4. Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku Str. 91 správné provedení oxidačně-redukční reakce v roztoku krystalizace produktu z připraveného roztoku soli

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Halogenidy, oxidy opakování Smart Board

Halogenidy, oxidy opakování Smart Board Halogenidy, oxidy opakování Smart Board VY_52_INOVACE_205 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI

BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI 1. Bezpečnost a hygiena práce při školních chemických pokusech Provádění školních chemických pokusů je vždy spojeno s určitým nebezpečím, které vyplývá z

Více

Název: Projevy živé hmoty

Název: Projevy živé hmoty Název: Projevy živé hmoty Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

Úloha č. 1 Příprava nifedipinu

Úloha č. 1 Příprava nifedipinu Úloha č. 1 Příprava nifedipinu Do kulaté baňky o objemu 50 ml předložíme 4 mmol 2-nitrobenzaldehydu, 9 mmol methylacetacetátu, 1,2 ml 25% NH 4 OH a 1 ml methanolu. Na baňku nasadíme zpětný chladič a umístíme

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Síran železnatý (skalice zelená)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Síran železnatý (skalice zelená) Strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název: Další názvy látky/přípravku: síran železnatý heptahydrát Použití látky nebo

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ Pokus experimentální odvození řady napětí kovů Pomůcky: Petriho miska (o průměru 10 cm), laboratorní voltmetr, 2 zkušební hroty se spojovacími vodiči, filtrační papír, nůžky, jemný

Více

Plasty (laboratorní práce)

Plasty (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Plasty (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-09 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy)

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy) Návod k laboratornímu cvičení Cukry(sacharidy) Úkol č. 1: Odlišení glukosy a fruktosy Pomůcky: zkumavky, lžička na chemikálie, kádinka, stojan, držák, kruh, síťka, plynový kahan, zápalky Chemikálie: fruktosa,

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Oheň, který nespálí (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-03 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. AgroBio Opava, s.r.o. Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660 Datum vydání: 14.12.2001 Datum revize: 15.10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. AgroBio Opava, s.r.o. Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660 Datum vydání: 14.12.2001 Datum revize: 15.10. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace přípravku Obchodní název: Identifikace přípravku Směsné vícesložkové plně vodorozpustné hnojivo bez obsahu chloridů určené pro hnojivou

Více

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY I. TEST Úvodní text Doplňte v textu chybějící výrazy: Prvky 16. skupiny periodické tabulky lze souhrnně nazývat chalkogeny. Ve valenční vrstvě mají 6 elektronů. Jejich elektronová

Více