A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5"

Transkript

1 A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 Na rozdíl od anorganických sloučenin, jsou organické sloučeniny v naprosté většině méně odolné proti chemickým a fyzikálním zásahům. Působením teploty vyšší než 350 C nebo i působením koncentrované kyseliny sírové zuhelnatí. Na tomto principu je založena tato jednoduchá orientační zkouška. sacharosa C 12 H 22 O 11 chlorid sodný (krystalický) NaCl (kuchyňská sůl) koncentrovaná kyselina sírová H 2 SO 4 : R 35; S (1/2-) spalovací lžička, kahan, zápalky, porcelánová miska, kapátko a) 1. Na spalovací lžičku položíme krystalek cukru a vložíme ho do plamene kahanu. 2. Pozorujeme. 3. Pro srovnání provedeme stejný pokus s krystalkem kuchyňské soli. b) 1. Na malou porcelánovou misku dáme několik krystalků cukru a přilijeme několik kapek kyseliny sírové. 2. Pozorujeme. 3. Pro srovnání provedeme stejný pokus s krystalky kuchyňské soli. Pozorování: a) Krystalek cukru zuhelnatí a při dalším zahřívání shoří. V případě krystalku soli reakce neprobíhá. b) Cukr postupně hnědne, černá až úplně zuhelnatí. U krystalků soli došlo k nakypění. Rovnice: a) C 12 H 22 O O 2 12 CO H 2 O NaCl + O 2 x b) NaCl + H 2 SO 4 Na 2 SO HCl Sacharosa je organická sloučenina, a proto působením vyšší teploty a kyseliny sírové uhelnatí. Chlorid sodný patří mezi anorganické sloučeniny, a proto je proti těmto vlivům rezistentní. chlorid sodný: nepředstavuje akutní nebezpečí, expozice prachu může způsobit proděravění nosní přepážky, přebytek podporuje vznik vysokého krevního tlaku, toxická dávka g při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláme zvracení kyselina sírová: silná kyselina, leptá pokožku, sliznice a oči, dráždí dýchací systém při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání

2 zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch R, S věty: R 35: způsobuje těžké poleptání S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; k tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Šibor, J. soukromá sdělení

3 A 2 DŮKAZ UHLÍKU A VODÍKU 15 Metody obvyklé kvalitativní analýzy anorganických iontových sloučenin se nehodí pro důkaz prvků v organických sloučeninách. Proto je třeba nejprve převést prvky tvořící organickou sloučeninu na anorganické sloučeniny, které jsou dále dokazovány obvyklou cestou. Tomuto procesu se říká mineralizace organických sloučenin. Takto je například uhlík převeden na oxid uhličitý, vodík na vodu, dusík na kyanid sodný nebo draselný, síra na alkalický sulfid. glukosa C 6 H 12 O 6 oxid měďnatý CuO bezvodý síran měďnatý CuSO 4 : R 22-36/38; S (2-)22 barytová voda Ba(OH) 2 zkumavky, váhy, chemická lžička, vata, zátka, zahnutá skleněná trubička, odměrný válec, kahan, zápalky, stojan s příslušenstvím 1. Do zkumavky A nasypeme oxid měďnatý do výšky asi 1 cm. 2. Přidáme několik krystalků glukosy (0,1 g). 3. Směs dobře promícháme. 4. Do horní části zkumavky vložíme malý, tenký kousek vaty, na který nasypeme tenkou vrstvu síranu měďnatého. 5. Zkumavku uzavřeme zátkou s otvorem, kterým prochází zahnutá skleněná trubička na odvod plynu. 6. Trubičku zavedeme do druhé zkumavky, do níž jsme nalili asi 5 cm 3 barytové vody. Konec trubičky musí být do barytové vody ponořen. 7. Zkumavku A mírně zahřejeme Pozorování: Pozorujeme vznik modrého síranu měďnatého a sraženiny uhličitanu barnatého. Rovnice: C 6 H 12 O CuO 12 Cu + 6 CO H 2 O CuSO H 2 O CuSO 4. 5H 2 O Ba(OH) 2 + CO 2 BaCO 3 + H 2 O Poznámky: Barytová voda musí být čerstvě připravená. Důkaz uhlíku a vodíku v organické sloučenině jsme dokázali vznikem oxidu uhličitého, který reagoval s barytovou vodou za vzniku bílé sraženiny uhličitanu barnatého, a vody, která vytvořila při reakci se síranem měďnatým pentahydrát síranu měďnatého. R, S věty: R 22-36/38: zdraví škodlivý při požití; dráždí oči a kůži S (2-)22: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte prach Šibor, J. soukromá sdělení

4 A 3 DŮKAZ PRVKŮ VÁZANÝCH V UHLOVODÍCÍCH 5 hydroxid vápenatý (nasycený roztok) Ca(OH) 2 parafinová svíčka kádinky, hodinové sklo k zakrytí kádinky, zápalky 1. Do kádinky postavíme svíčku a zapálíme ji. 2. Kádinku zakryjeme hodinovým sklem. 3. Po zhasnutí plamene vyjmeme z kádinky svíčku. 4. Do kádinky nalijeme vápennou vodu. 5. Kádinku rychle zakryjeme a její obsah protřepeme. Pozorování: Velikost plamene svíčky se během hoření zmenšuje, až dojde ke jejímu zhasnutí. Stěny kádinky se orosily zkondenzovanou vodní párou. Při protřepání směsi v kádince pozorujeme vznik bílého zákalu uhličitanu vápenatého. Rovnice: CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O Reakcí jsme dokázali v parafinu vázaný uhlík a vodík. hydroxid vápenatý: zmýdelňuje tkáň při požití: vyplachujeme ústa vodou, nevyvoláváme zvracení, přivoláme lékaře zasažení očí: vypláchneme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci, možno propláchnout borovou vodou či ophtalem, přivoláme lékaře potřísnění kůže: odstraníme potřísněný oděv, opláchneme vodou, neutralizujeme 0,1% roztokem octové či citrónové kyseliny Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, s. ISBN Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy (pracovní sešit). Praha: Fortuna, s. ISBN

5 A 4 DŮKAZ UHLÍKU 15 svíčka cukr C 12 H 22 O 11 mouka kousek plastu (kelímek) chemické kleště, porcelánový střep, zápalky, 3 zkumavky, kahan, držák na zkumavky a) 1. Do chemických kleští uchopíme porcelánový střep a vložíme ho do plamene svíčky. 2. Po vyjmutí střepu z plamene pozorujeme změny na jeho povrchu. b) 1. Do zkumavek postupně nasypeme cukr, mouku a kousek plastu. 2. Zkumavku uchopíme do držáku a silně zahřejeme v plameni kahanu. 3. Pozorujeme změny v jednotlivých zkumavkách. Pozorování: a) Na povrchu porcelánového střepu se vytvořila černá vrstva sazí. b) Jednotlivé produkty zahřívání černají - uhelnatí. Vytvoření černých sazí na porcelánovém střepu dokazuje přítomnost uhlíku v parafínu (svíčce). Uhelnatění jednotlivých produktů dokazují uhlík vázaný ve zkoumaných látkách. Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, s. ISBN

6 A 5 DŮKAZ DUSÍKU A SÍRY (LASSAIGNOVA ZKOUŠKA) 25! Obecnou metodou pro důkaz dusíku v organické látce je tzv. Lassaignova zkouška (čti laséňova). Organicky vázaný dusík je tavením se sodíkem převeden na kyanid sodný, který je dále dokazován. Obecnou metodou pro důkaz síry v organické látce je její tavení s kovovým sodíkem, stejně jako při důkazu dusíku. Přitom vzniká z organicky vázané síry a sodíku sulfid sodný, který je dále dokazován. thiomočovina (NH 2 ) 2 CS kovový sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) síran železnatý (w = 10%) FeSO 4 chlorid železitý (w = 10%) FeCl 3 kyselina chlorovodíková (w = 10%) HCl: R 34-37; S (1/2-)26-45 ethanol (w = 96%) C 2 H 5 OH: R 11; S (2-)7-16 nitroprussid sodný (w = 0,5%) Na 2 [Fe(CN) 5 ]NO octan olovnatý (w = 0,5%) (CH 3 COO) 2 Pb: R /22; S koncentrovaná kyselina octová CH 3 COOH: R 10-35; S (1/2-) destilovaná voda zkumavky, váhy, chemická lžička, filtrační papír, pinzeta, ochranný štít, stojan s příslušenstvím, kahan, zápalky, porcelánová miska, tyčinka, filtrační nálevka, filtrační papír, nůžky, kádinka, kapátka, držák na zkumavky, 2 hodinová sklíčka a) 1. Do pečlivě vysušené zkumavky dáme asi 0,2 g močoviny nebo jiné organické látky obsahující dusík. 2. Do zkumavky vložíme kousek sodíku velikosti asi zrnka hrachu, který jsme předtím osušili mezi listy filtračního papíru. 3. Nasadíme si ochranný štít. 4. Zkumavku upevníme do držáku a zahříváme mírným plamenem od shora dolů, po roztavení sodíku silným plamenem až do ukončení prudké reakce. 5. Ještě žhavý konec zkumavky ponoříme do předem připravené porcelánové misky s destilovanou vodou. Zkumavka praskne a její obsah se ve vodě mícháním rozpustí. 6. Roztok odfiltrujeme od střepů. 7. Filtrát rozdělíme na dvě části: s první částí provedeme důkaz dusíku, s druhou důkaz síry. b) Důkaz dusíku 1. Obsahuje-li vzorek síru, odstraníme ji převedením na sulfid. 2. K zalkalizovanému filtrátu přikapáváme síran železnatý, až se přestane tvořit černá sraženina sulfidu železnatého, ale vzniká jen hydroxid železnatý. 3. Sraženinu odfiltrujeme a provedeme důkaz stejným způsobem jako v nepřítomnosti síry. 4. Pokud vzorek neobsahuje síru, přidáme k části filtrátu několik kapek roztoku FeSO 4 a zahřejeme. 5. Potom přidáme několik kapek roztoku FeCl 3 a opět krátce zahřejeme. 6. Nakonec roztok okyselíme kyselinou chlorovodíkovou. 7. Pozorujeme.

7 c) Důkaz síry 1. Filtrát naneseme na dvě hodinová sklíčka. 2. Sklíčko A: přidáme 4 kapky roztoku octanu olovnatého a 2 kapky kyseliny octové. 3. Sklíčko B: přidáme 2 kapky roztoku nitroprussidu sodného. Pozorování: b) Vznik modré sraženiny berlínské modři je důkazem přítomnosti dusíku. c) Sklíčko A: vzniká černá sraženina sulfidu olovnatého. Sklíčko B: vzniká fialové zbarvení roztoku. Poznámky: Roztok nitroprussidu sodného musí být čerstvě připraven. Důkaz dusíku a síry lze provést i následujícím způsobem. Kapku filtrátu naneseme na roh kousku filtračního papíru o rozměrech cca 3x3 cm tak, že roh smočíme ve filtrátu. Asi 3-4 mm od vlhké hranice naneseného filtrátu kápneme několik kapek činidla. Na hranici, kde se roztoky spojí, vzniká reakcí s octanem olovnatým černé zabarvení a s nitroprussidem sodným fialové zbarvení. Vznikem berlínské modři jsme dokázali přítomnost dusíku v thiomočovině. Vznikem fialového zbarvení roztoku po přidání nitroprussidu sodného jsme dokázali přítomnost síry v thiomočovině. kyselina chlorovodíková: dráždivé účinky při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch kyselina octová: dráždivé a leptavé účinky při požití: vypláchneme ústa vodou či mlékem, do 5 minut vypijeme 0,5 l vlažné vody nebo sodovky a vyvoláme zvracení zasažení očí: minut vyplachujeme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: oplachujeme vodou po dobu minut nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch

8 R, S věty: R 10-35: hořlavý; způsobuje těžké poleptání R 11: vysoce hořlavý R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů; způsobuje poleptání R 34-37: způsobuje poleptání; dráždí dýchací orgány R /22: může poškodit plod v těle matky; možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti; nebezpečí kumulativních účinků; zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijete (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S 53-45: zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) Šibor, J. soukromá sdělení

9 A 6 DŮKAZ HALOGENŮ + BEILSTEINOVA ZKOUŠKA 5 a) 5 b) Známou reakcí na přítomnost halogenidového iontu pomocí dusičnanu stříbrného nelze v naprosté většině případů pro důkaz halogenů vázaných v organické látce použít. Výjimku tvoří halogenderiváty allylového nebo benzylového typu. Je proto potřeba nejdříve převést organicky vázaný halogen (vázaný pevnou kovalentní vazbou) na halogen vázaný vazbou iontovou ve formě halogenidu. Univerzální způsob, kterým lze toho dosáhnout, je odredukování halogenu z molekuly organické látky pomocí vodíku "ve stavu zrodu", který získáme například reakcí sodíku s bezvodým ethanolem. Přitom vzniká atomární vodík, který z molekuly organické látky odštěpuje halogen ve formě halogenovodíku. Ten ihned reaguje se vzniklým ethoxidem sodným za vzniku halogenidu sodného. Vzniklý halogenid pak už snadno dokážeme reakcí s dusičnanem stříbrným, kdy vzniká nerozpustná sraženina halogenidu stříbrného (AgCl - bílá, AgBr - nažloutlá, AgI - žlutá), citlivá na světlo (účinkem světla šedne až černá). Dalším způsobem, jak lze halogeny vázané v organické sloučenině dokázat, je tzv. Beilsteinova zkouška. chloroform CHCl 3 : R /20/22; S (2-)36/37 ethanol (absolutní) C 2 H 5 OH: R 11; S (2-)7-16 kovový sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) dusičnan stříbrný (w = 2%) AgNO 3 : R 34; S (1/2-)26-45 koncentrovaná kyselina dusičná HNO 3 : R 8-35; S (1/2-) měděný drát Cu destilovaná voda zkumavky, kapátka, pinzeta, kahan, zápalky, kádinky a) Důkaz halogenů 1. Do zkumavky dáme kapku chloroformu, přidáme 5 kapek ethanolu a malý kousek (asi jako větší špendlíková hlavička) sodíku. 2. Když ustane vývoj vodíku, přidáme několik kapek vody, aby se rozpustila bílá sraženina chloridu sodného. Zbytek ethoxidu sodného se rozkládá za vzniku hydroxidu sodného. 3. Protože nelze provést důkaz přítomnosti chloridových iontů v alkalickém prostředí, okyselíme roztok kapkou kyseliny dusičné. 4. Potom přidáme kapku roztoku dusičnanu stříbrného. b) Beilsteinova zkouška 1. Měděný drát ponoříme do kyseliny dusičné a vyžíháme důkladně v plameni tak, aby se již plamen nebarvil. 2. Po ochlazení jej ponoříme do chloroformu. 3. Smočený konec drátu vneseme do nesvítivého plamene kahanu. 4. Pozorujeme. Pozorování: a) Po přidání dusičnanu stříbrného se okamžitě vyloučí bílá, na světle šednoucí, nerozpustná sraženina chloridu stříbrného. b) Pozorujeme zelené zabarvení plamene.

10 Vznikem bílé sraženiny chloridu stříbrného jsme dokázali přítomnost halogenu v chloroformu. Měděný drát namočený do chloroformu se v plameni barví dozelena. Jedná se o tzv. atomovou emisi, při níž se teplem valenční elektron excituje do vyšší energetické hladiny a při přeskoku zpět se uvolní záření. V tomto případě byla barva plaméně zelená, neboť se jednalo o chloridové aniony. ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch kyselina dusičná: silná kyselina, dráždivé a dusivé účinky, oxidační činidlo, s organickými látkami tvoří výbušné směsi při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch dusičnan stříbrný: leptá pokožku, při požití toxický R, S věty: R 8-35: dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár; způsobuje těžké poleptání R 11: vysoce hořlavý R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů; způsobuje poleptání R /20/22: zdraví škodlivý při požití; dráždí kůži; možné nebezpečí nevratných účinků; zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním R 34: způsobuje poleptání S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijete (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; používejte vhodný ochranný oděv; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený;

11 uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření S (2-)36/37: (uchovávejte mimo dosah dětí); používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Šibor, J. soukromá sdělení

12 A 7 ROZPUSTNOST PARAFÍNU 5 Vyšší alkany jsou tuhé, voskovité látky (směs alkanů C 19 C 39 = parafin). Mezi molekulami nepolárních alkanů a polárních rozpouštědel se nemohou uplatnit účinné přitažlivé síly. Ve vodě jsou proto alkany prakticky nerozpustné. Zato se dobře rozpouští v aromatických uhlovodících. voda saponát (Jar) ethanol C 2 H 5 OH: R 11; S (2-)7-16 benzin: R ; S svíčka 4 zkumavky, 4 zátky, nůž, stojan na zkumavky, kapátka 1. Do 4 zkumavek vložíme malý kousek parafínu ze svíčky. 2. Do jednotlivých zkumavek asi do 1/3 jejich objemu postupně nalijeme vodu; vodu a několik kapek saponátu; líh a benzin. 3. Zkumavky zazátkujeme a jejich obsah protřeme 4. Pozorujeme, zda se parafin rozpouští. Svíčka se rozpouští pouze v benzínu. ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch benzin: narkotické účinky, dráždí kůži a sliznice R, S věty: R 11: vysoce hořlavý R : vysoce hořlavý; může vyvolat rakovinu; zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření S 53-45: zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J. Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník základní školy (pracovní sešit). Praha: Fortuna, s. ISBN

13 B 1 PŘÍPRAVA METHANU PYROLÝZOU CH 3 COOH NEBO CH 3 COONa 15 Dekarboxylací kyseliny octové nebo její sodné soli se uvolňuje methan. Při zahřívání bez přístupu vzduchu - pyrolýze a za použití dekarboxylačního činidla (natronového vápna) se dekarboxyluje kyselina nebo její sodná sůl. Methan se jímá do zkumavky nad vodou. ledová kyselina octová (bezvodá) CH 3 COOH: R 10-35; S (1/2-) octan sodný (bezvodý) CH 3 COONa natronové vápno (= směs NaOH a CaO) hydroxid sodný NaOH: R35; S (1/2-)26-37/39-45 oxid vápenatý (bezvodá sůl a dekarboxylační činidlo v poměru 1:1) CaO demonstrační zkumavky (18x180 mm), skelná vata, pipeta, zátka, velké zkumavky, vana, chemická lžička, odvodná trubice, stojan s příslušenstvím, tyčinka, kahan, zápalky, váhy, porcelánová miska, exsikátor, trojnožka, azbestová síťka, chemické kleště, třecí miska s tloučkem a) 1. Do demonstrační zkumavky zasuneme ke dnu smotek skelné vaty do výšky 3-5 cm. 2. Pipetou přidáme 3-4 cm 3 kyseliny octové. 3. Nad vatu napojenou kyselinou octovou vsuneme suchý kousek vaty. 4. Za smotek vaty nasypeme 3-5 cm široký pruh natronového vápna (do průzoru zkumavky) nebo do poloviny průzoru zkumavky pevný drcený NaOH smíchaný s CaO v poměru 3:1. 5. Nakonec zasuneme do zkumavky řídký smotek vaty. 6. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubicí. 7. Nejprve zahříváme dekarboxylační směs uprostřed zkumavky, pak mírně přihřejeme i skelnou vatu, aby plynule přecházely páry kyseliny octové přes žíhanou směs. 8. Unikající plyn jímáme do velkých zkumavek nad vodou. 9. Získáme 3-4 velké zkumavky methanu. b) 1. Do demonstrační zkumavky nasypeme 10 g připravené směsi bezvodého octanu sodného s rozdrceným hydroxidem sodným nebo s natronovým vápnem. 2. Vodorovně uchycenou zkumavku zahříváme v místě se směsí, která se plní pouze do ½ průzoru, aby se směs dobře protavila. 3. Plyn jímáme nad vodou do zkumavek umístěných ve vaně. 4. Získáme několik zkumavek plynu, ne zcela čistého, a to podle složení směsi. Rovnice: a) Pyrolýza bezvodé kyseliny octové probíhá podle rovnice: CH 3 COOH + 2 NaOH CH 4 + Na 2 CO 3 + H 2 O b) Pyrolýza bezvodé sodné soli, octanu sodného, probíhá podle rovnice: CH 3 COONa + NaOH CH 4 + Na 2 CO 3

14 Poznámky: a) K vymražení kyseliny octové umístíme kyselinu v ledničce. Kyselina tuhne při 16,6 C. Vodu slijeme a kyselinu necháme roztát. b) Vyžíhání krystalického octanu sodného (trihydrátu) provádíme v porcelánové misce a pak jej necháme vychladnout v exsikátoru. Potom se rozetře na prášek a smísí se s rozetřeným natronovým vápnem (nebo pouze s rozdrceným hydroxidem sodným). Ihned při skončení zahřívání zkumavky je nutné odpojit odvodnou trubici, aby nedošlo k nasátí vody do zkumavky! Je nutné také dávat pozor na přetlak vyvíjeného plynu při nedostatečné průchodnosti plynu aparaturou. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při práci s methanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Pyrolýzou kyseliny octové a dekarboxylací octanu sodného jsme připravili methan. hydroxid sodný: zmýdelňuje tkáň při požití: vyplachujeme ústa vodou, nevyvoláváme zvracení, přivoláme lékaře zasažení očí: vypláchneme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci, propláchnout borovou vodou či ophtalem, přivoláme lékaře potřísnění kůže: odstraníme potřísněný oděv, opláchneme vodou, neutralizujeme 0,1% roztokem octové či citrónové kyseliny kyselina octová: dráždivé a leptavé účinky při požití: vypláchneme ústa vodou či mlékem, do 5 minut vypijeme 0,5 l vlažné vody nebo sodovky a vyvoláme zvracení zasažení očí: minut vyplachujeme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: oplachujeme vodou po dobu minut nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch octan sodný: místně dráždí při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláváme zvracení oxid vápenatý: dráždivý, možnost oslepnutí při zasažení očí R, S věty: R 10-35: hořlavý; způsobuje těžké poleptání R 35: způsobuje těžké poleptání S (1/2-) : (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-37/39-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

15 B 2 PŘÍPRAVA METHANU Z OCTANU SODNÉHO A JEHO VLASTNOSTI 35 Methan neobsahuje násobné vazby, a proto nereaguje s manganistanem ani s bromovou vodou. Methan hoří za vzniku oxidu uhličitého a vody. Uhličitan sodný, který vzniká při tvorbě methanu, se působením kyseliny chlorovodíkové rozkládá na chlorid sodný a plynný oxid uhličitý. krystalický octan sodný CH 3 COONa. 3H 2 O hydroxid sodný NaOH: R 35; S (1/2-)26-37/39-45 oxid vápenatý CaO bromová voda manganistan draselný (vodný roztok) KMnO 4 : R 8-22; S (2) kyselina chlorovodíková (w = 10%) HCl: R 34-37; S (1/2-)26-45 kahan, zápalky, kovový kelímek, trojnožka, azbestová síťka, tyčinka, exsikátor, třecí miska s tloučkem, zkumavky, zátka, odvodná trubička, stojan s příslušenstvím, ochranný štít, špejle, kapátko 1. Bezvodý octan sodný připravíme zahříváním krystalického octanu sodného v kovovém kelímku za stálého míchání skleněnou tyčinkou. Krátkým zahřátím se sůl rozpustí v uvolněné krystalové vodě. Při dalším zahřívání, po odpaření vody, směs ztuhne. 2. Látku znovu roztavíme zvýšením teploty a necháme zchladnout v exsikátoru. 3. Rozetřený hydroxid sodný smícháme v suché třecí misce s vychlazenou taveninou octanu sodného v poměru 2:1 a malým množstvím oxidu vápenatého. 4. Vše důkladně rozetřeme. 5. Rozetřenou a promíchanou směs dáme do suché zkumavky. 6. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubičkou. 7. Zkumavku upevníme vodorovně do držáku a zahříváme. 8. Vznikající methan zavádíme nejprve do zkumavky s bromovou vodou. 9. Pozorujeme změny. 10. Potom zkumavku vyměníme za zkumavky s roztokem manganistanu draselného. 11. Pozorujeme změnu zbarvení roztoků. 12. Přesvědčíme se, že methan s těmito látkami nereaguje. 13. Vznikající methan zapálíme u ústí odvodné trubičky pomocí hořící špejle. Je nutné počkat, až vznikající methan vytěsní zbylý vzduch ze zkumavky (tj. až není ve zkumavce přítomná třaskavá směs methanu se vzduchem). 14. Při zapalování si nasadíme ochranný štít! 15. Po ochlazení vlijeme do zkumavky několik kapek kyseliny chlorovodíkové. Pozorování: Po přidání kyseliny chlorovodíkové do zkumavky dochází k uvolnění oxidu uhličitého, který se projevuje šuměním. Dekarboxylací octanu sodného jsme připravili methan a uhličitan sodný. oxid vápenatý: dráždivý, možnost oslepnutí při zasažení očí

16 octan sodný: místně dráždí při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláváme zvracení hydroxid sodný: zmýdelňuje tkáň při požití: vyplachujeme ústa vodou, nevyvoláváme zvracení, přivoláme lékaře zasažení očí: vypláchneme vodou, nepokoušíme se o neutralizaci, možno propláchnout borovou vodou či ophtalem, přivoláme lékaře potřísnění kůže: odstraníme potřísněný oděv, opláchneme vodou, neutralizujeme 0,1% roztokem octové či citrónové kyseliny manganistan draselný: silné oxidační činidlo, poškozuje tkáně, dráždí dýchací cesty, smrtelná dávka 5-10 g při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka), vyvoláme zvracení, podáme živočišné uhlí zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: omyjeme vodou nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch kyselina chlorovodíková: dráždivé účinky při požití: ústa vypláchneme vodou, vypijeme 0,5 l vlažné vody (mléka či suspenze MgO), do pěti minut je možno pokusit se o vyvolání zvracení (později nikoliv) zasažení očí: vyplachujeme nejméně 10 minut vodou, nepokoušíme se o neutralizaci potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch R, S věty: R 8-22: dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár; zdraví škodlivý při požití R 34-37: způsobuje poleptání; dráždí dýchací orgány R 35: způsobuje těžké poleptání S (1/2-)26-37/39-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (1/2-)26-45: (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S (2): (uchovávejte mimo dosah dětí) Šibor, J. soukromá sdělení

17 B 3 PŘÍPRAVA METHANU REDUKCÍ CHLOROFORMU ZINKEM 25 Redukcí chloroformu zinkem vzniká methan. Methan se může jímat do velkých zkumavek nebo do válců nad vodou. ethanol CH 3 CH 2 OH: R11; S (2-)7-16 chloroform CHCl 3 : R /20/22; S (2-)36/37 Zn-prášek pentahydrát síranu měďnatého (w = 10%) CuSO 4. 5H 2 O; CuSO 4 : R 22-36/38; S (2-)22 frakční baňka (250 cm 3 ), pipety, stojan s příslušenstvím, váhy, chemická lžička, zátka, odvodná trubice, vana, menší válce nebo velké zkumavky 1. Do frakční baňky nalijeme 20 cm 3 vody a 20 cm 3 ethanolu. 2. Přisypeme 10 g Zn-prášku. 3. Přilijeme 10 cm 3 chloroformu. 4. Jako katalyzátor přidáme 2 cm 3 síranu měďnatého. 5. Reakce probíhá za laboratorní teploty, proto baňku nezahříváme. 6. Unikající plyn jímáme nad vodou do menších válců nebo do velkých zkumavek. Rovnice: Redukce chloroformu zinkem: CHCl Zn + 3 H 2 O CH Zn(OH)Cl Poznámky: Průběh reakce lze urychlit opatrným zahřátím baňky. Pozor na destilaci chloroformu, který má nízkou teplotu varu! Po ukončení jímání plynu ihned odpojíme zaváděcí trubici, aby nedošlo k nasávání vody do aparatury. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při práci s methanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Redukcí chloroformu zinkem jsme připravili methan. ethanol: bezbarvá kapalina alkoholického zápachu a chuti, rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve, působí na centrální nervový systém, poškozuje cévy, srdce a játra při požití: vypijeme 0,5 l vlažné vody (slané vody, sodovky), vyvoláme zvracení a poté podáme černou kávu zasažení očí: vypláchneme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou a mýdlem nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch zinek: esenciální prvek, součástí některých enzymů, při práci s roztaveným zinkem a jeho slitinami možnost profesionální otravy pentahydrát síranu měďnatého: dráždivé účinky na pokožku chloroform: narkotické a karcinogenní účinky

18 R, S věty: R 11: vysoce hořlavý R 22-36/38: zdraví škodlivý při požití; dráždí oči a kůži R /20/22: zdraví škodlivý při požití; dráždí kůži; možné nebezpečí nevratných účinků; zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním S (2-)7-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-)22: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte prach S (2-)36/37: (uchovávejte mimo dosah dětí); používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

19 B 4 PŘÍPRAVA ETHANU REDUKCÍ METHYLJODIDU KOVEM 15 Redukcí methyljodidu působením kovu vzniká ethan. V pokusu použijeme k redukci měď a sodík. Tento průběh reakce se nazývá Wurtzova syntéza. Reakce má radikálový průběh. methyljodid CH 3 I sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) měď Cu (hobliny, piliny, kousky drátků) demonstrační zkumavky, odvodné trubice, velké zkumavky, skelná vata, pipeta, zátka, stojan s příslušenstvím, tyčinka, chemická lžička, vana, kahan, zápalky, pinzeta, nůž a) 1. Do demonstrační zkumavky vsuneme smotek skelné vaty (ode dna až do jedné čtvrtiny zkumavky). 2. Do vaty pipetou napustíme 3-4 cm 3 methyljodidu. 3. Vsuneme malý smotek suché vaty (asi 1 cm 3 ). 4. Za něj nasypeme náplň Cu-hoblin v délce 3-5 cm do průzoru zkumavky. 5. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubicí k jímání plynu nad vodou. 6. Nejprve silně zahřejeme náplň zkumavky s Cu-hoblinami. 7. Skelnou vatu nezahříváme! 8. Rozvodem tepla po stěně zkumavky se začne vypařovat methyljodid a jeho páry přecházejí přes rozžhavenou měď. 9. Unikající plyn jímáme nad vodou do velkých zkumavek. b) 1. Demonstrační zkumavku s 5 cm 3 methyljodidu uchytíme šikmo na stojan. 2. Vhodíme do ní malý kousek sodíku velikosti hrášku! 3. Reakce probíhá samovolně za vývoje plynu, který jímáme nad vodou. Rovnice: Redukce halogenderivátu kovem za vzniku nasyceného uhlovodíku probíhá zmíněnou Wurtzovou syntézou. Reakce zapíšeme rovnicemi: a) 2 CH 3 I + Cu C 2 H 6 + CuI 2 b) 2 CH 3 I + 2 Na C 2 H NaI Poznámky: První zkumavku zahříváme uchycenou vodorovně, druhou zkumavku máme uchycenou šikmo dnem dolů. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při práci s alkalickým kovem sodíkem dodržujeme pravidla bezpečnosti práce! Je nezbytné použít ochranné brýle. Při práci s ethanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Redukcí methyljodidu působením mědi a sodíku jsme připravili ethan. R, S věty: R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů;

20 způsobuje poleptání S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijte (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

21 B 5 PŘÍPRAVA ETHANU ELEKTROLÝZOU VODNÉHO ROZTOKU CH 3 COONa 20 Při elektrolýze vodného roztoku octanu sodného vzniká na katodě vodík a na anodě oxid uhličitý a ethan. octan sodný (nasycený roztok) CH 3 COONa fenolftalein zdroj stejnosměrného proudu, vodiče, Cu-elektrody (katoda a anoda), 2 velké zkumavky, skleněná vana, stojany s příslušenstvím, zátky 1. Nejprve sestavíme elektrolyzér. 2. Použijeme skleněnou vanu, kterou naplníme asi do dvou třetin jejího objemu roztokem octanu sodného. 3. Dvě velké zkumavky, naplněné stejným roztokem, zasuneme do vany dnem vzhůru tak, aby jejich ústí bylo pod hladinou roztoku ve vaně, a upevníme. 4. Do každé zkumavky vsuneme měděnou elektrodu a spojíme ji se zdrojem stejnosměrného proudu. 5. Po spuštění elektrolýzy vodného roztoku octanu sodného sledujeme vývoj plynů v obou zkumavkách. 6. Do vany přikápneme roztok fenolftaleinu. 7. U katody se roztok zabarví červenofialově. 8. Po naplnění zkumavek asi do poloviny jejich objemu plynem vyjmeme měděné elektrody. 9. Zbytek roztoku octanu sodného ze zkumavek vylijeme. 10. Zkumavky uzátkujeme. 11. Zřetelný modrý povlak na anodě odpovídá vzniku octanu měďnatého. Obrázek: Příprava ethanu Kolbeho syntézou 1 ethan 2 vodík Rovnice: Tento způsob přípravy uhlovodíku se nazývá Kolbeho elektrochemická syntéza. Na anodě probíhá reakce: 2 CH 3 COO e - C 2 H CO 2 Na katodě probíhá reakce: 2 H e - H 2 Poznámky: V roztoku zůstávají ionty Na + a OH -. Vzhledem k přítomnosti iontů OH - se roztok

22 fenolftaleinu zbarví červenofialově. Pro zdroj stejnosměrného proudu lze použít usměrňovač (6 V). Elektrolýzou vodného roztoku octanu sodného jsme připravili dva plyny - ethan a vodík. octan sodný: místně dráždí při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláváme zvracení fenolftalein: projímavé účinky, částečně se vstřebává Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

23 B 6 PŘÍPRAVA ETHANU (Grignardova reakce) 15 K přípravě alkanů lze využít též Grignardovu syntézu, jejíž průběh vyžaduje čisté a suché chemikálie a suchou aparaturu. Nejprve se připraví alkylmagnesiumhalogenid (např. bromid, jodid), který se ve druhém reakčním stupni hydrolyzuje vodou na odpovídající alkan. Grignardova syntéza ethanu probíhá podle reakčních stupňů (iniciace krystalkem jodu): C 2 H 5 Br + Mg C 2 H 5 MgBr C 2 H 5 MgBr + H 2 O C 2 H 6 + Mg(OH)Br hořčíkové hobliny Mg: R 11-15; S (2-)7/8-43 diethylether (bezvodý) (C 2 H 5 ) 2 O: R 12-19; S (2-) jod I 2 : R 20/21; S (2-)23-25 ethylbromid (redestilovaný) C 2 H 5 Br: R 20/21//22; S (2-)28 destilovaná voda zábrusová destilační baňka s kulatým dnem (250 cm 3 ), zpětný vodní chladič (zábrus), kalcitový uzávěr (trubice s bezvodým chloridem vápenatým nebo silikagelem), dělicí nálevka, vodní lázeň, pryžová zátka se dvěma otvory, odvodná trubice, skleněná vana, 2 odměrné válce (5 cm 3, 30 cm 3 ), varné kuličky, chemická lžička, stojan s příslušenstvím, azbestová síťka, kahan, zápalky, váhy 1. Do suché destilační baňky vsypeme 2 g hořčíkových hoblin. 2. Přilijeme 30 cm 3 diethyletheru. 3. Vhodíme krystalek jodu. 4. Baňku uzavřeme zpětným vodním chladičem opatřeným kalcitovým uzávěrem. 5. Dělicí nálevkou připojenou k baňce přidáme po kapkách 5 cm 3 ethylbromidu. 6. Po uvedení reakce do chodu ochlazujeme podle potřeby baňku ve studené vodě. 7. Ke konci reakce baňku mírně přihřejeme na vodní lázni, aby reakce pokračovala až do zreagování kovu. 8. Po skončení reakce baňku odpojíme a uzavřeme ji zátkou, kterou prochází konec dělicí nálevky s vodou a odvodná trubice k jímání plynů nad vodou. 9. Po kapkách přikapáváme vodu k ethylmagnesiumbromidu. 10. Po ukončení jímání plynu odpojíme odvodnou trubici od baňky. 11. Připravený plyn spálíme Poznámky: Pokud Grignardova reakce po přikapávání halogenderivátu nenastává, přerušíme přívod látky a reakční směs opatrně přihříváme na vodní lázni, případně přidáme další krystal jodu. Grignardovou reakcí jsme připravili ethan. jod: esenciální prvek, dráždivé účinky při požití: vypijeme 0,5 l mléka nebo vody s rozmíchaným škrobem (moukou)

24 nebo s rozšlehanými bílky, nevyvoláváme zvracení zasažení očí: vyplachujeme vodou potřísnění kůže: opláchneme vodou nebo roztokem thiosíranu sodného nadýchání: tělesný klid diethylether: dráždí horní cesty dýchací, narkotické účinky při požití: nutný výplach žaludku + podáme aktivní uhlí nadýchání: vyvedeme postiženého na čerstvý vzduch R, S věty: R 11-15: vysoce hořlavý; při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny R 12-19: extrémně hořlavý; může vytvářet výbušné peroxidy R 20/21: zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží R 20/21//22: zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití S (2-)7/8-43: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý; v případě požáru použijte (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ) S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení zákaz kouření; nevylévejte do kanalizace; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny S (2-)23-25: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor); zamezte styku s očima S (2-)28: (uchovávejte mimo dosah dětí); při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor) Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole. Brno: 1998.

25 B 7 PŘÍPRAVA PROPANU A BUTANU FRAKČNÍ KONDENZACÍ SMĚSI PLYNŮ 10 Propan a butan jsou plynné uhlovodíky, které se výrazně liší teplotou varu (teplota varu propanu je - 44,5 C a butanu 0,4 C). Získání propanu a butanu je v pokusu založeno na frakční kondenzaci těchto plynů ze směsi propan-butan. chladicí směs: směs ledu a pevného hexahydrátu chloridu vápenatého CaCl 2 6H 2 O v poměru 2:3 CaCl 2 : R 36; S (2-)22-24 led chlorid sodný NaCl tlaková nádoba se směsí propan-butan: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 Dewarova nádoba nebo termoska, 2 velké zkumavky, kádinka, 2 teploměry, odvodná trubička, zátka 1. Směs plynů pomalu vypouštíme z tlakové nádoby přes redukční ventil a trubičkou ji zavádíme ke dnu velké zkumavky. 2. Zkumavka je posazena do Dewarovy nádoby (termosky) s chladící směsí. Zde směs plynů zkapalní. 3. Zkumavku nyní uzavřeme zátkou s odvodnou ohnutou trubičkou, která ústí ke dnu druhé prázdné zkumavky. 4. První zkumavku se zkapalněnou směsí plynů přeneseme z termosky do kádinky, v níž je směs drceného ledu s chloridem sodným. 5. Do termosky naopak vsuneme druhou prázdnou zkumavku, ve které kondenzuje propan unikající z kapalné směsi propan-butan. 6. Ve zkumavce ponořené do kádinky zbývá oddělený zkondenzovaný butan. 7. Do obou zkumavek vložíme předem vychlazené teploměry k odečtení teploty varu jednotlivých kapalných složek směsi. Poznámky: Varianta provedení frakční kondenzace složek ze směsi plynů: První použitá zkumavka, v níž silným ochlazením kondenzovala směs plynů, propanu a butanu, je kalibrovaná. Uzavře se zátkou s delší hořákovou trubičkou a pak se přenese do kádinky s ledem a solí. Unikající plyn se na konci trubičky zapálí a nechá se vyhořet. Hladina kapaliny nyní udává objem kapalného butanu ve zkumavce, rozdíl od původní hladiny kapaliny určuje objem propanu, který vyhořel. Zkumavka se poté úplně vyjme z kádinky. Za laboratorní teploty se vypařuje butan, který se rovněž nechá vyhořet. Odběr plynné směsi z malé propan-butanové bomby pomocí redukčního ventilu vyžaduje dodržování pravidel bezpečnosti práce s tlakovou lahví. Při práci s plynnými uhlovodíky dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Z propan-butanové směsi jsme frakční kondenzací připravili propan a butan. chlorid sodný: nepředstavuje akutní nebezpečí, expozice prachu může způsobit proděravění nosní přepážky, přebytek podporuje vznik vysokého krevního tlaku, toxická dávka g

26 při požití: vypijeme 1 l vlažné vody, vyvoláme zvracení chlorid vápenatý: leptavé účinky na sliznice a oči R, S věty: R 12: extrémně hořlavý R 36: dráždí oči S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny S (2-)22-24: (uchovávejte mimo dosah dětí); nevdechujte prach; zamezte styku s kůží Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

27 B 8 PŘÍPRAVA BUTANU REDUKCÍ ETHYLBROMIDU KOVEM 15 Ethylbromid se redukuje působením kovu na uhlovodík butan. V pokusu použijeme k redukci měď a sodík. ethylbromid C 2 H 5 Br: R 20/21/22; S (2-)28 sodík Na: R 14/15-34; S (1/2-) (mimo bezpečné balení) měď Cu (hobliny, piliny, kousky drátků) demonstrační zkumavky, tyčinka, chemická lžička, zátka, odvodné trubice, stojan s příslušenstvím, velké zkumavky, skelná váta, pipeta, vana, pinzeta, nůž a) 1. Do demonstrační zkumavky vsuneme smotek skelné vaty (od dna až do jedné čtvrtiny zkumavky). 2. Do vaty pipetou napustíme 3-4 cm 3 ethylbromidu. 3. Vsuneme malý smotek suché vaty (asi 1 cm 3 ). 4. Za něj nasypeme náplň Cu-hoblin v délce 3-5 cm do průzoru zkumavky. 5. Zkumavku uzavřeme zátkou s odvodnou trubicí k jímání plynu nad vodou. 6. Nejprve silně zahřejeme náplň zkumavky s Cu-hoblinami. 7. Skelnou vatu nezahříváme! 8. Rozvodem tepla po stěně zkumavky se začne vypařovat ethylbromid a jeho páry přecházejí přes rozžhavenou měď. 9. Unikající plyn jímáme nad vodou do velkých zkumavek. b) 1. Demonstrační zkumavku s 5 cm 3 ethylbromidu uchytíme šikmo na stojan. 2. Vhodíme do ní malý kousek sodíku velikosti hrášku! 3. Reakce probíhá samovolně za vývoje plynu, který jímáme nad vodou. Rovnice: Redukce halogenderivátu kovem za vzniku nasyceného uhlovodíku se nazývá Wurtzova syntéza. Reakce zapíšeme rovnicemi: a) 2 C 2 H 5 Br + Cu C 4 H 10 + CuBr 2 b) 2 C 2 H 5 Br + 2 Na C 4 H NaBr Poznámky: První zkumavku zahříváme uchycenou vodorovně, druhou zkumavku máme uchycenou šikmo dnem dolů. Po naplnění zkumavek plynem je uzátkujeme a uchováme pro další pokusy. Při odebírání alkalického kovu sodíku dodržujeme pravidla bezpečnosti práce! Při práci s butanem dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s hořlavinou. Redukcí ethylbromidu mědí a sodíkem jsme připravili butan. R, S věty: R 14/15-34: prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů; způsobuje poleptání

28 R 20/21/22: zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití S (1/2-) (mimo bezpečné balení): (uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí); uchovávejte pod (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor); uchovávejte obal suchý; v případě požáru použijte (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení, pokud zvyšuje riziko voda, připojte Nikdy nepoužívat vodu ); v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) S (2-)28: (uchovávejte mimo dosah dětí); při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor) Čtrnáctová, H.; Halbych, J.; Hudeček, J. aj. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, s. ISBN

29 B 9 TEPLOTA VARU SMĚSI PROPANU S BUTANEM 5 Propan a butan jsou plynné uhlovodíky, které se výrazně liší teplotou varu. Teplota varu propanu je - 44,5 C a butanu 0,4 C. směs propanu s butanem: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 zkumavka, teploměr (rozsah do -30 C), tlaková nádoba se směsí 1. Tlakovou nádobu s propanbutanovou směsí převrátíme dnem vzhůru. 2. Vypustíme z ní do zkumavky 3-4 cm 3 kapaliny. 3. Do zkumavky s kapalinou vložíme teploměr. 4. Změříme teplotu. 5. Pozorujeme probíhající děje. Pozorování: Kapalina ve zkumavce vře, její teplota klesá pod 0 C. Na vnější straně zkumavky se vytváří jinovatka. Ohřátím zkumavky v dlani se kapalná směs propanu s butanem odpaří. Teplota varu směsi propan-butanu je nižší než 0 C. R, S věty: R 12: extrémně hořlavý S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole. Brno: 1998.

30 B 10 SROVNÁNÍ HUSTOTY KAPALNÉ PROPANBUTANOVÉ SMĚSI S VODOU 5 Hustota propanu je 0,002 g.cm 3, hustota butanu 0,5 g.cm 3. Kapalnou propanbutanovou směs srovnáme s vodou, jejíž hustota činí 1 g.cm 3. směs propanu s butanem: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 destilovaná voda kádinka (1000 cm 3 ), odměrný válec, špejle, zápalky 1. Do kádinky s 200 cm 3 destilované vody nalijeme asi 2 cm 3 kapalné směsi propanu s butanem. 2. Směs propanu s butanem nad hladinou vody v kádince zapálíme špejlí. 3. Pozorujeme. Pozorování: Směs propanu s butanem se s vodou nemísí zůstává na hladině vody, což dokazuje, že hustota směsi propanu s butanem je menší než hustota destilované vody. Směs hoří modrým plamenem se žlutě zbarveným okrajem. Hustota propan-butanové směsi je menší než 1 g.cm -3. R, S věty: R 12: extrémně hořlavý S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole. Brno: 1998.

31 B 11 SROVNÁNÍ HUSTOTY PLYNNÉ PROPANBUTANOVÉ SMĚSI SE VZDUCHEM 5 Hustota propanu je 0,002 g.cm 3, hustota butanu 0,5 g.cm 3. Kapalnou propanbutanovou směs srovnáme s hustotou vzduchu. směs propanu s butanem: C 3 H 8 : R 12; S (2-) ; C 4 H 10 : R 12; S (2-)9-16 kádinky, plechové korýtko (žlab), svíčka, stojan s příslušenstvím, zápalky 1. Do kádinky napustíme asi 2 cm 3 kapalné směsi propanu s butanem z tlakové láhve. Kapalina se rychle vypařuje. 2. Plynný obsah přelijeme z kádinky do kádinky a odtud do šikmého žlabu, pod kterým hoří svíčka. 3. Pozorujeme. Pozorování: Plynná směs propanu s butanem se dá přelívat z kádinky do kádinky, z čehož vyplývá, že směs je těžší (má větší hustotu) než vzduch. Když plyn doteče k plameni svíčky, zapálí se a korýtkem plamen přeskočí až do kádinky. Poznámky: Při přelévání plynu z kádinky do žlabu držíme kádinku za dno. Propan-butanová směs má větší hustotu než vzduch. R, S věty: R 12: extrémně hořlavý S (2-)9-16: (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření S (2-) : (uchovávejte mimo dosah dětí); uchovávejte obal na dobře větraném místě; uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení zákaz kouření; proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny Majsová, M. Experimentální činnost ve výuce organické chemie na základní a střední škole., Brno: 1998.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo SACHARIDY aldehydická skupina Schiffovo, Tollensovo nebo Fehlingovo činidlo, pokud nejde o cyklickou formu reakce cyklických forem se Schiffovým činidlem cyklická forma nereaguje, s Tollensovým a Fehlingovým

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

II.A skupina kovy alkalických zemin

II.A skupina kovy alkalických zemin Střední průmyslová škola Hranice - 1 - II.A skupina kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip:

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip: chlorid železitý FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, hexakyanoželeznatan draselný K 4 [Fe(CN) 6 ] (žlutá krevní sůl), kyselina salicylová, kádinky, filtrační papír, štětce Připravíme si tři roztoky: 1.

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl

Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl Bengálské ohně chlorečnan draselný KClO 3, moučkový cukr, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dusičnan strontnatý Sr(NO 3 ) 2, třecí miska, filtrační papír, lžička, stojany, provázek Postupně rozetřeme v misce

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

hodina chemie - pátek v týdnu po LP

hodina chemie - pátek v týdnu po LP SCHÉMA PROTOKOLU PROTOKOL č. Datum: kdy jste prováděli cvičení (ne kdy píšete protokol) Jméno + třída Téma: tematický celek, kterého se cvičení týká Úkol č.1: název prvního úkolu Teorie: princip prováděného

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

CHEMIE (8. a 9. ročník)

CHEMIE (8. a 9. ročník) CHEMIE (8. a 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí jejich každodenního života a biologických procesů. Při výuce

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

3.07 Sublimace kofeinu. Projekt Trojlístek

3.07 Sublimace kofeinu. Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.07 Sublimace kofeinu. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více