Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy"

Transkript

1 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy

2 Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí být úspěšní a jsou připraveni na sobě pracovat. CEVRO pomáhá těm, kteří jsou činí ve veřejném životě, nebo se do něj chystají vstoupit. CEVRO představuje ucelený systém, který myšlenkově i komunikačně obohacuje každého, kdo se rozhodne na sobě pracovat. Ivan Langer, předseda správní rady CEVRO was established in August 1999 on a fundamental idea of support of those, who want to be successful and are willing to improve their skills. CEVRO helps those who are already publicly active or want to enter public life. CEVRO creates a comprehensive system that enriches ideal and communication skills of everyone, who is willing to improve his abilities. Ivan Langer, chairman of the board 2

3 Cíle CEVRO Goals of CEVRO Zlepšení politické kultury Kvalitní vzdělání ve společenských vědách Široká společenská diskuse Podpora svobody a demokracie po celém světě Improvement of political culture High quality education of social sciences Broad social discussion Support of democracy and freedom around the World 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy 3

4 liberálně-konzervativní akademie liberal ConserVatiVe academy Jednoroční kurz politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva, komunikace a politického marketingu Za 7 let přes 230 absolventů One year course of political sciences, international relations, economics, law, communication and political marketing Over 230 graduates in 7 years 4

5 CeVro revue CeVro revue Časopis pro tvůrce a příznivce pravicové politiky Od roku 2001 vyšlo s přispěním 350 autorů více než 80 čísel časopisu Monthly magazine for creators and supporters of right-wing politics Since 2001 more than 80 issues with contribution of more than 350 authors 10 let CeVro liberálně-konzervativní akademie 10 years of CeVro liberal Conservative academy 5

6 konference, stáže, semináře ConferenCes, trainee-ships, seminars Za deset let CEVRO uspořádalo zhruba 320 konferencí, seminářů a stáží na národní i mezinárodní úrovni CEVRO organized around 320 conferences, seminars and trainee-ships on national or international level during the 10 years 6

7 PublikaCe PubliCations Za deset let CEVRO vydalo 50 titulů v několika edičních řadách Od roku 2007 CEVRO pravidelně vydává 14deník analýzy pro politiky CEVRO published 50 titles in several edition series over the 10 years CEVRO periodically issues analyses for politicians in an edition called 14deník (Fortnightly) since let CeVro liberálně-konzervativní akademie 10 years of CeVro liberal Conservative academy 7

8 college of political studies Vysoká škola CEVRO Institut CEVRO Institut College V roce 2006 CEVRO založilo vysokou školu CEVRO Institut. Moderní soukromá vysoká škola v centru Prahy Bakalářské a magisterské studium v prezenční i kombinované formě obory: Politologie a mezinárodní vztahy, Veřejná správa CEVRO established a private university CEVRO Institut in 2006 Modern school in the heart of Prague with specialization on Political Science and International Relations and Law specialization Public Administration Bachelor and Master degree in full time and distance study 8

9 Renomovaný pedagogický sbor Moderní metody výuky Rodinné prostředí a klientský přístup ke studentům Akce, stáže, mezinárodní spolupráce 50 absolventů bakalářského studia Více než 400 studentů Speciální program pro manažery ve veřejné správě Master of Public Administration (MPA) Renowned teachers Modern teaching methods Family environment and clientdriven approach to students Events, internships, international cooperation 50 graduates of bachelor study More than 400 students Special program for managers in public administration Master of Public Administration (MPA) 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy 9

10 Strategie 07_III_def_vyskladane.2 2 CEVRO INSTITUT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA STRATEGIE ÚSPĚCHU 2008 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ ODS LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ AKADEMIE Akreditace kombinované formy studia vhodné při zaměstnání pro obory Veřejná správa a Politologie a mezinárodní vztahy Rozšiřování počtu studentů Milé kolegyně, vážení kolegové, i v letošním roce pokračoval mnoha projekty dlouhodobý komplexní program vzdělávání ODS, který v roce 2004 schválila výkonná rada a jehož realizací jsem byl pověřen. Znovu Vám proto předkládám průběžnou informaci o jeho plnění. Děkuji Vám za Vaší podporu a těším se na Vaše náměty a připomínky STRATEGIE ÚSPĚCHU 2008 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ ODS Milé kolegyně, vážení kolegové, Váš i v letošním roce pokračoval mnoha projekty dlouhodobý komplexní program vzdělávání ODS, který v roce 2004 schválila výkonná rada a jehož realizací jsem byl pověřen. Znovu Vám proto předkládám průběžnou informaci o jeho plnění. Děkuji Vám za Vaší podporu a těším se na Vaše náměty a připomínky Váš Rozšiřování a zkvalitňování pedagogického sboru Rozvoj vědeckých, diskusních a publikačních aktivit: Konšel (projekt vzdělávání zastupitelů), filmové semináře, semináře České strany 2007 křižovatky a cesty, konference Karel Kramář , Parlamentní simulace pro studenty středních škol, konference Problémy samospráv Navazování mezinárodních kontaktů: Florida State University, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Eszterházy Károly College, Bratislavská vysoká škola práva Příprava žádosti o akreditaci magisterského studia vysoká škola CEVRO Institut Liberálně-konzervativní akademie Ročník 2006/ přednáškových bloků, 32 absolventů Ročník 2007/2008 nastoupilo 41 nových posluchačů Příprava kandidátů ODS Politický manažer profesionál Semináře a stáže v zahraničí Publikační činnost MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIV KONFERENCE, SEMINÁŘE, VEŘEJNÉ PUBLIKAČNÍ ČINNOST vysoká škola CEVRO Institut Liberálně-konzervativní akademie Příprava kandidátů ODS Politický manažer profesioná Semináře a stáže v zahran Publikační činnost Odborné analýzy Semináře, konferen Liberálně-konzervativní eseje sborník nejoriginálnějších absolventských prací za první 4 ročníky Odborné analýzy Semináře, konference, diskuse 08_11_Strategie 08_IV_def.indd Odd1: :35:13 dlouhodobé Projekty long-term ProjeCts 08_11_Strategie 08_IV_def.indd Odd1:1 strategie úspěchu Komplexní mnoholetý plán víceúrovňového vzdělávání pro politiky a širokou veřejnost Akreditované i neakreditované vzdělávání Workshopy a stáže Semináře, konference Publikační aktivity Elektronická komunikace Pravidelný roční audit činnosti strategy of successes Comprehensive long term plan of multilevel education for politicians and general public State accredited and nonaccredited education Workshops and trainee-ships Conferences, seminars Publications Internet communication Regular yearly audit of action 10

11 Politický manažer profesionál Ženy a politika Dlouhodobé vzdělávání profesionálního aparátu ODS Pravidelná školení, workshopy, přednášky od roku 2005 Nový projekt CEVRO, jehož cílem je rozvíjet schopnosti a sebevědomí žen a přispět tak ke zvýšení jejich aktivní účasti v politice Semináře, workshopy, diskuse, publikace Political Manager Professional Long term education of professional staff of ODS party Regular trainings, workshops, lectures since 2005 Women and Politics New CEVRO project which aims to support development of abilities and confidence of women and thus help their active participation in politics Seminars, workshops, discussions, publication 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy 11

12 dlouhodobé Projekty long-term ProjeCts Příprava kandidátů Systematická příprava kandidátů před volbami všech úrovní Rozsáhlý průvodce kandidáta vždy se zaměřením na konkrétní volby Politický marketing Dlouhodobé sledování kampaní po celém světě, stáže Podněty pro národní kampaně Candidate trainings Systematic preparation of candidates before every election Extensive guide for candidates specially prepared for every type of election Political marketing Longterm monitoring of campaigns around the World, traineeships Participation on preparations of national campaigns 12

13 mediální VýstuPy media outputs Odborníci CEVRO pravidelně vystupují v tištěných, internetových, rozhlasových či televizních médiích Od roku 2007 přes 220 mediálních vystoupení Internetový portál StranyaVolby.cz jako informační zdroj pro novináře o volbách a stranách v Evropě a ve světě CEVRO experts regularly appear in press, internet, radio or TV media More than 220 media outputs since 2007 Internet portal StranyaVolby.cz (Parties and Elections) as a source of information for journalists about parties and elections in Europe and around the World 10 let CeVro liberálně-konzervativní akademie years of CeVro liberal Conservative academy

14 Vysoká škola CEVRO Institut CEVRO Institut College Liberálně-konzervativní akademie Liberal Conservative Academy 1-78,6% 1-76% 5-1,1% 5-1,5% 4-3,3% 4-1,8% 3-3,7% 3-5,9% 2-13,3% 2-14,8% Výsledky ankety Survey results CEVRO udržuje pravidelný kontakt s absolventy svých programů, účastníky akcí a studenty Grafy ukazují, jak oni hodnotí činnost CEVRO. Graf ukazuje, kolik procent hodnotících udělilo jednotlivé známky. Účastníci hodnotili známkou jedna až pět jednotlivé aktivity CEVRO maintains regular contact with graduates of its programs, participants and student Charts express their view on CEVRO activities. The chart displays percentage of votes for each mark. Participants gave marks on scale from 1 (best) to 5 (worst) 14

15 PartneŘi CeVro CeVro Partners CeVro je členem mezinárodních organizací European Network of Political Foundations (ENoP, Ředitel CEVRO Jiří Kozák je členem řídícího výboru ENoP European Political Party Foundations and Institutes CeVro is a member of international organizations European Network of Political Foundations (ENoP, eu) Director of CEVRO Jiří Kozák is a member of Steering committee of ENoP European Political Party Foundations and Institutes 10 let CeVro liberálně-konzervativní akademie 10 years of CeVro liberal Conservative academy 15

16 college of political studies CEVRO Liberálně-konzervativní akademie Jungmannova 17, Praha 1, Czech Republic Tel.: , Web: Vysoká škola CEVRO Institut Jungmannova 17, Praha 1, Czech Republic Tel.: Web: