Ing. Josef Bartoš, Ing. Milan Těšitel, Ing. Pavel Barták, V 9 Ing. Vladislav Adamík, CSc, Petr Vlček, Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Josef Bartoš, Ing. Milan Těšitel, Ing. Pavel Barták, V 9 Ing. Vladislav Adamík, CSc, Petr Vlček, Bc."

Transkript

1 Ing. Josef Bartoš, Ing. Milan Těšitel, Ing. Pavel Barták, V 9 Ing. Vladislav Adamík, CSc, Petr Vlček, Bc. TRHACÍ PRÁCE A JEJICH VLIV NA STABILITU ZÁVĚRNÝCH LOMOVÝCH STĚN (PROJEKT Č ) Anotace Příspěvek pojednává o dosahu rozrušovacího účinku vln napětí, vyvolaných detonací výbušnin ve skalních horninách a o možnostech jeho zkrácení. Jsou uvedeny výsledky matematického modelování výbuchových dějů a dosahy rozrušení hornin napěťovýbuchovými vlnami, zjištěné měřeními ve tvrdých horninách a v modelovém betonovém bloku.teoreticky je odůvodněno a praktickými pokusy ověřeno utlumení rozrušovacích účinků napěťovýbuchových vln pomocí uměle vytvořené štěrbiny plochy diskontinuity (impedanční bariéry). Abstract Supply is about a range of a breaking up effect of the intensity waves, which are invoked by a detonation of the explosives in the rocks and about the possibilities of its contraction. The results of a mathematical simulation of the blasting processes and the range of the breaking up in the rock by the intensity-detonation waves are noted here. These results were determined by the measurement in the hard rocks and in the modelling concrete block. An absorption of the braking up effects of the intensity-detonation waves by means of a artificially made fissure of the surface discontiunity (impedance barriers) is theoretically sustained and by the practically experimentations attested. 1. Principy působení detonace táhlých náloží výbušnin horninovém prostředí Teprve začátkem 40. let minulého století byly položeny základy dnešní vlnové teorie rozpojování hornin výbuchem. Základem této teorie bylo poznání procesu detonace trhaviny ve vývrtové náloži a popis rázových vln, šířících se v pevném prostředí jako napěťové tlakové vlny (napěťovýbuchové vlny). V ideálně izotropním prostředí se napěťovýbuchové vlny šíří od místa svého vzniku v kulových vlnoplochách. Pokud tyto vlny dosáhnou k volné ploše (volným plochám), dochází k jejich zpětnému odrazu do masivu formou tahových vln. Tyto napěťovýbuchové vlny jsou základní příčinou rozpojení horniny. Vlnová teorie rozpojování detonací trhaviny měla v počátcích řadu odpůrců (jako konec konců každá nová teorie). Experimenty, provedené v minulém století v bývalém SSSR (Chanukajev a kol.) a v USA (Livingstone a kol.) jednoznačně prokázaly vlnový charakter procesu rozpojení. Uvedení autoři umístili poměrně velké nálože trhaviny do silnostěnného kovového pouzdra, které spolehlivě zabránilo úniku plynných zplodin výbuchu, toto pouzdro vložili do vývrtu v hornině a provedli odstřel, přičemž experimentálně prokázali vznik radiálních i podélných trhlin v horninovém masivu, jehož původ byl nutně ve volném charakteru detonačního procesu /1/. Tak byly položeny základy dnes uznávané a rozpracované teorie rozpojování hornin výbuchem, která se nazývala též teorií odštěpu. Je samozřejmé, že kromě detonující trhaviny se na procesu rozpojení podílí vlastní horninový masiv, resp. jeho geologické a pevnostní charakteristiky. Každá reálná hornina je výrazným anizotropním prostředím, v němž se vlny napětí nepravidelně šíří všemi směry. Skutečné horninové masivy jsou prostoupeny plochami diskontinuit, na kterých dochází k odrazu a

2 průchodu napěťovýbuchových vln. Anizotropie hornin, jejich geologické uložení a přirozená zrnitost mají zásadní význam na způsob provádění trhacích prací soustavou vývrtových náloží trhavin na povrchu i v podzemí. Jako jednu z nejjednodušších modelových představ k řešení těchto problémů lze použít zevšeobecněných závěrů ze zákonitostí o šíření elastických vln /2, 3/. Pro šíření elastických vln (podélných i příčných) platí zákony akustiky. Rychlost jejich šíření závisí pouze na modulu pružnosti a hustotě prostředí a je pro daný materiál v mezích platnosti lineární formy Hookova zákona konstantní. Rozsáhlý pokusný materiál ale dokazuje, že snahy zevšeobecnit poznatky ze šíření elastických vln pro všechny případy trhací techniky nemohou být úspěšné a že přesné řešení daných úloh musí vycházet z individuálních charakteristik a vlastností jednotlivých daných látek. Rozhodujícím mechanismem porušení pevnostních charakteristik stavebněmechanických jednotek horninového masivu detonací výbušnin je odraz vln napětí od volné plochy, resp. od plochy diskontinuity. Tlakové vlny se šíří horninou od místa výbuchu nálože a jakmile dosáhnou odrazové plochy, zčásti procházejí dál a zčásti se odrážejí zpět a vracejí se jako vlny tahové. Při postupu vln napětí od nálože k volné ploše byla hornina namáhána na tlak, odraženými vlnami od volné plochy je pak hornina namáhána na tah. Tentýž princip platí i při existenci ploch diskontinuity v quasi neohraničeném horninovém masivu. Poměr procházející a odrážené vlny závisí na rozdílu akustických impedancí změn v horninovém prostředí. U většiny hornin je pevnost v tahu dvanáct až dvacetkrát menší než pevnost v tlaku. Proto se po odrazu vln napětí od volného povrchu oddělují vrstvy horniny postupně od povrchu do masivu překonáváním pevnosti v tahu /5, 6/. Kromě volného povrchu se jako rozhraní, na němž se odrážejí vlny napětí, uplatňují, jak již bylo zmíněno, též střihy a pukliny v hornině, mezivrstevní spáry, trhliny a podobně. Proces je ovšem značně složitý. Vznikají různé formy tahového a smykového namáhání horniny a nastává i vzájemné působení několika vln napětí. V současné době lze teorii rozpojování hornin výbuchem a některých souvisejících jevů velmi stručně charakterizovat takto: Po iniciaci nálože se v trhavině šíří stabilní detonační rázová vlna, následovaná reakční zónou a expanzní vlnou. Tento systém působí na okolní horninu. Prvním projevem detonační přeměny výbušniny v pevném prostředí, např. ve vrtu, je dynamický ráz na stěny vrtu. Protože tento detonační resp. výbuchový ráz (tlak vzniklý v rozšiřující se dutině vývrtu) mnohonásobně překračuje pevnostní charakteristiky horniny (hodnoty řádu MPa), hornina je v blízkém okolí vývrtu drcena a silně stlačována rázovou vlnou, která se šíří nadzvukovou rychlostí. Tato zóna se označuje jako zóna drcení a tangenciálních trhlin, jejíž dosah bývá různými autory hodnocen na 3 5 poloměrů použité nálože v závislosti na typu trhaviny, poměru rázové impedance trhaviny a akustické impedance horniny. Dráha detonační (rázové) vlny je poměrně krátká a vlna vystupuje do pevného prostředí přes impedanční bariéru trhavina/hornina v podobě deformační napěťovýbuchové tlakové vlny, pro kterou je typická rychlost šíření zvuku v příslušné hornině. Vlny napětí postupují dále a hornina je stlačována v radiálních směrech a natahována ve směrech tangenciálních, čímž se vytvářejí podmínky pro vznik radiálních trhlin ve směrech od nálože. Zóna radiálních trhlin má dosah poloměrů nálože, přičemž tato hodnota závisí především na typu a geologickém uložení horninového masivu. Jakmile čelo napěťové vlny dosáhne volnou plochu (fázové rozhraní horniny/vzduch), pouze velmi malá část napěťových vln přejde do vzduchu ve 2

3 formě rázových (spíše akustických) vln a převážná část vln se odrazí zpět do masivu s opačnou amplitudou jako vlna tahová (či vlna zředění), která - v důsledku skutečnosti, že tahová pevnost je řádově menší než tlaková pevnost horniny způsobí vznik dalších trhlin a horninový masiv je odštěpován od volné plochy (proto název teorie odštěpu). V důsledku odštěpového efektu vzniká oblast horniny, vymezená radiálními trhlinami, které jsou orientovány na obě strany od vývrtové nálože a jsou symetricky k záběru, tj. přímce nejmenšího odporu horninového masivu (kolmá vzdálenost vrtu od volné plochy). Stupeň rozrušení horninového masivu je přímo úměrný počtu trhlin, vzniklých odraženou vlnou napětí od volné plochy a podílí se rozhodující měrou na budoucí fragmentaci rozpojené horniny. Za hranicí výlomu směrem do horninového masivu zůstává hornina nerozpojena, je však prostoupena radiálními i tangenciálními trhlinami, které vznikly účinkem energie napěťovýbuchových vln, které se z místa svého vzniku všesměrně šíří horninovým masivem. Posledně uvedený jev, zejména při opakovaných těžebních odstřelech v blízkosti míst nově vytvářených závěrných stěn, snižuje výrazně přirozenou soudržnost skalních stěn a způsobuje nestabilitu závěrných stěn likvidovaných kamenolomů. 2. Zvýšení stability závěrných stěn kamenolomů omezením rozrušovacího působení napěťovýbuchové vlny ve směru do předpolí lomu Prvním předpokladem omezení nežádoucího působení napěťovýbuchové vlny je zjištění dosahu jejího rozrušovacího účinku, se současným vytvořením umělé plochy nespojitosti (impedanční bariéry), která v maximální míře zajistí odraz napěťovýbuchové vlny zpět k místu jejího vzniku a omezí prostup vlny do prostoru za impedanční bariérou. K největšímu odrazu napěťovýbuchové vlny dochází na rozhraní prostředí, která se vyznačují co největším rozdílem hodnot akustických impedancí. Je-li tedy akustická impedance definována jako součin rychlosti šíření vlny s hustotou prostředí, ve kterém se šíří (kg m -2 s -1 ), pak je patrno, že jeden z největších rozdílů akustických impedancí je podle /5/ mezi vzduchem (I ak = 0,000425) a horninou (např. žula apod. kolem hodnoty I ak = 17,00). Musí tedy nejúčinnější impedanční bariéra obsahovat, pokud lze, vzduchem vyplněnou mezeru ve vztahu ke skalním horninám. 3. Experimentální zjišťování rozrušovacího dosahu napěťovýbuchové vlny Jak vyplývá z výše uvedené teorie rozpojování hornin výbuchem, vlny napětí, vyvolané detonační přeměnou výbušniny, se šíří horninou (za zjednodušujícího předpokladu izotropie prostředí) formou kulových vlnoploch, a to s postupným snižováním velikosti rozrušovací energie na čele vlny. V určité vzdálenosti od centra výbuchu, která je dána funkcí poloměru resp. průměru detonující nálože, je rozrušovaní účinek napěťovýbuchových vln tak malý, že nedojde již k překonání žádné z pevnostních charakteristik stavebně-mechanických jednotek horského masivu. Zde končí rozrušovací účinek napěťovýbuchové vlny (oblast nevratných deformací) a dále se šířící vlny způsobují jenom kmitáni pohoří (oblast pružnoplastických deformací). Detonací táhlé nálože se do určité vzdálenosti vytvoří zóna porušení (nevratných deformací) horského masivu, vymezená válcovou plochou (v izotropním prostředí), zakončenou příslušnou částí kulové vlnoplochy. Na vzniku trhlin v horninách se tedy zásadně podílí tangenciální tenzor energie na čele podélné vlny napětí. Velikost tohoto tenzoru činí cca 1/5 energie na čele podélné vlny napětí a touto energií je hornina namáhána na tah.tahová pevnost hornin činí cca 1/10 až 1/15 její pevnosti tlakové. Aby tedy došlo ke vzniku nevratných deformací, musí být 3

4 splněna podmínka, že v daném místě bude hodnota energie tangenciálního tenzoru podélné vlny napětí větší než pevnost hornin v tahu. 3.1 Matematický model Pomocí numerické simulace rozrušení horniny detonací nálože trhaviny v různých variantách (solitérní nálož, spolupůsobící nálož, neexistence nebo existence plochy nespojitosti) byly získány tyto nejzajímavější výsledky: podle výsledku matematického modelování dosahuje oblast tlakového porušení napěťovýbuchovou vlnou do vzdálenosti 12ti násobku průměru (d) nálože trhaviny (obr. 1), oblast porušení tahovým účinkem napěťovýbuchové vlny začíná ve vzdálenosti 36 d (obr. 2) a končí ve vzdálenosti 44 d (obr. 3). vliv plochy nespojitosti (štěrbiny impedanční bariéry) na šíření napěťovýbuchové vlny je dobře pozorovatelný na obr. 4. Před impedanční bariérou je patrný zesílený tahový účinek odražené tlakové vlny, který dosahuje téměř hodnoty rozrušení tlakovou vlnou v menší vzdálenosti od centra výbuchu. Za plochou nespojitosti nebyla porušení zaznamenána. viz obr. č. 4. Dosažené výsledky byly dále ověřovány experimentálními odstřely in situ ve vybraných lomech. 3.2 Experimentální zjišťování dosahu porušení horninového masivu detonací výbušnin in situ Metody sledování porušenosti horninového masivu Pro sledování stavu horninového masivu před odstřelem a jeho změn po odstřelu byly používány metoda seismické tomografie a refrakční seismiky metoda mikroseismokarotáže metoda seismického měření metoda ultrazvukového prosvěcování kamerový monitoring vrtů vizuální pozorování a video a fotodokumentace měření detonační rychlosti explodující trhaviny projekce do digitálního modelu terénu Detailnější popis jednotlivých používaných metod se vymyká z rámce tohoto příspěvku. Smyslem všech metod bylo zjistit stupeň a dosah porušení horninového masivu výbuchem táhlé nálože trhaviny, v závislosti na jejím průměru a výbušinářských charakteristikách Odstřely ve vápencových horninách V průběhu řešení byly pro reprodukovatelnost získaných výsledků prováděny odstřely pouze v jedné hornině a především na jedné lokalitě, na lomu Čeřinka patřící s.r.o. Lomy Mořina. Na fotografii obr. č. 5 je jeden z provedených odstřelů. 4

5 3.2.3 Odstřel v pískovcové hornině s vytvořením štěrbiny impedanční bariéry pomocí obrysového předstřelení Uvedené experimenty byly provedeny v pískovcovém lomu Podhorní Újezd patřící s.r.o. Kámen Ostroměř. Na fotografii obr. č. 6 je příprava náloží z bleskovice, kterými byly vytvořeny před odstřelem hlavních náloží impedanční bariéry Odstřely v betonových blocích včetně vytvoření štěrbiny impedanční bariéry pomocí obrysového předstřelení Pro zajištění maximální možné homogenity při ověřování geometrického dosahu vlivu detonace náloží trhaviny byly vyrobeny i dva betonové modely. Na fotografii obr. č. 7 je měření metodou ultrazvukového prosvěcování po provedeném odstřelu 3 modelových náloží a zřetelná impedanční bariera vytvořená předcházejícím odpálením odlehčených náloží vytvořeného ze svazku 3 bleskovic Startline Stručné shrnutí experimentálních výsledků Měřeními před a po odstřelu byly prokázány kvalitativní změny horninového masivu i mimo oblast bezprostředního rozpojovacího procesu detonační výbuchovou energií, což je jedním z důležitých poznatků. Tento poznatek přispívá k vyhocnocení souvztažnosti teoretických výsledků spolupůsobení detonujících náloží metodou matematického modelování s výsledky, dosahovanými při reálných odstřelech v horninách, potvrzuje, že dosah porušení horninového masivu je funkcí průměru detonující nálože a potvrzuje i správnost vlnové teorie rozpojování hornin detonací výbušnin. Výsledky pozorování projevů detonace náloží při experimentálních odstřelech ukázaly, že tlaky v blízkosti náloží jsou neobyčejně vysoké (v kontaktu detonující výbušniny s horninou dosahuje detonační tlak hodnoty v řádu desítek tisíc MPa), což prokázaly např. totální devastace stěn horniny vrtů v místě detonujících náloží nevelké hmotnosti, které znemožnily opětovné proměření vrtů metodou optické karotáže. Měřením bylo prokázáno (např. metodou ultrazvukového prosvěcování), že enormně vysoké tlaky, způsobující ve výbuchové dutině až plazmatický tok horniny, klesají rychle s rostoucí vzdáleností od centra detonace až k nulovým hodnotám. Měření současně prokázala, že původně stabilní rázová vlna se s poklesem přetlaku mění na vlnu pružnoplastickou, která při dalším poklesu tlaku v závislosti na vzdálenosti od centra detonace klesá až na vlnu pružnou; uvedené druhy vln už nezpůsobují nevratné detonace horniny v okolí nálože. Výsledky in situ měření účinků experimentálních odstřelů, prokazují dobrou korelaci s výsledky matematického modelování sousedních detonujících náloží. Rovněž byl měřeními prokázán vliv uměle vytvořené (obrysovým předstřelením) štěrbinové impedanční bariéry na dosah rozrušení horninového masivu. Některé výsledky naznačují, že v prostoru za impedanční bariérou (ve směru od místa detonace náloží) se nevratné porušení ve zkušebním masivu již neprojevilo, což znamená, že tlakové napětí části prošlé napěťovýbuchové vlny za impedanční bariérou již nepřekonalo pevnostní charakteristiky horninového masivu. Výsledky, získané matematickým modelováním a provedením experimentálních odstřelů a jejich vyhodnocením, uvádí následující přehled: Dosah rozrušovacího účinku náloží do předpolí horninového masivu, charakterizovaný takovým poklesem energie na čele napěťovýbuchové vlny, že její tangenciální tenzor nezpůsobí porušení stavebně-mechanických jednotek horninového masivu vznikem sekundárních trhlin byl zjištěn do max. vzdálenosti 5

6 - 44 d, tj. 44ti násobku průměru nálože (matematické modelování) - 50 d, tj. 50ti násobku průměru nálože (modelový betonový blok) - 63 d, tj. 63ti násobku průměru nálože (vápence) Jako maximální zjištěnou hodnotu dosahu napěťovýbuchové vlny bez vlivu impedanční bariéry lze tedy uvažovat 63ti násobek průměru detonující nálože. Bylo experimentálně ověřeno a zjištěno, že impedanční bariéra, vytvořená v časovém předstihu před detonací náloží sanačního nebo i těžebního odstřelu, omezí jejich rozrušovaní účinek, je-li situována již ve vzdálenosti minimálně - 13ti násobku průměru náloží sanačního odstřelu s velkou pravděpodobnosti, - 20ti násobku průměru náloží sanačního odstelu s velkou jistotou. Z hlediska rozrušovacího účinku, vznikajícího vlnovým působením vyvolaným detonací nálože výbušniny je účinnost impedanční bariéry tím větší, čím větší je dráha napěťovýbuchové vlny mezi místem jejího vzniku a linií impedanční bariéry. Pro účinnost impedanční bariéry není rozhodující doba mezi vznikem impedanční bariéry a detonací náloží závěrného (sanačního) odstřelu, ale vzdálenost mini nimi. Časově musí impedanční bariéra vzniknout dříve, než k její linii dorazí čelo napěťovýbuchové vlny, která má být utlumena. 4. Závěr Stabilita lomových závěrných stěn je zásadně předurčena konkrétními geologickogeotechnickými parametry dobývaných skalních hornin a orientací postupu těžebních stěn ve vztahu k místním geologickým podmínkám. Kromě této predispozice je stabilita závěrných stěn významně ovlivňována stupněm porušenosti stavebně-mechanických jednotek horninového masivu, vyvolávaným těžebními i závěrnými odstřely. Eliminovat negativní účinky odstřelů na stabilitu závěrných stěn je možné jejich odpovídajícím vyprojektováním a realizací. Poznatky, uvedené v tomto příspěvku takový podklad poskytují. Seznam použité a citované literatury /1/ Chanukajev, A.N.: Energija voln naprjaženij pri razrušenii porod vzryvom, Nedra, Moskva, 1974 /2/ Johansson, C.H.-Persson, P.A.: Detonics of high explosives, Stockholm, 1963 /3/ Kutuzov, B.N.: Laboratornyje i praktičeskije raboty po rozrušenuju gornych porod vzryvom, Nedra, Moskva, 1981 /4/ Langefors,U.-Kihlstrom,B.: The modern technigue of rock blasting, Willey, New York, 1963 /5/ Mečíř, R.-Válek,D.: Novodobá vrtací a trhací technika, SNTL Praha, 1968 /6/ Hendrych, J.: Dynamika výbuchu a její užití, Academia Praha, x) Referát je zpracován s použitím výsledků řešení Projektu Českého báňského úřadu č Stabilita závěrných svahů likvidovaných kamenolomů a s jeho souhlasem. 6

7 Obr. 1 Obr. 2 7

8 Obr. 3 Obr. 4 8

9 Obr. 5 Obr. 6 9

10 Obr. 7 10

P R O J E K T č. 58 07 STABILITA ZÁVĚRNÝCH SVAHŮ LIKVIDOVANÝCH KAMENOLOMŮ Z P R Á V A Z Á V Ě R E Č N Á

P R O J E K T č. 58 07 STABILITA ZÁVĚRNÝCH SVAHŮ LIKVIDOVANÝCH KAMENOLOMŮ Z P R Á V A Z Á V Ě R E Č N Á P R O J E K T č. 58 07 STABILITA ZÁVĚRNÝCH SVAHŮ LIKVIDOVANÝCH KAMENOLOMŮ Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A Bílina, říjen 2009 Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o postupu řešení aktivity výzkumu a vývoje Českého

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5 PŘEDNÁŠKA 5 π n * ρvk * d 4 n [ ] 6 d + s *0 v m [ mg] [ m] Metody stanovení jemnosti (délkové hmotnosti) vláken: Mikroskopická metoda s výpočtem jemnosti z průměru (tloušťky) vlákna u vláken kruhového

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Antropogenní pseudokrasová jeskyně V Doubí

Antropogenní pseudokrasová jeskyně V Doubí Antropogenní pseudokrasová jeskyně V Doubí Jaroslav Kukla, Alžběta Zinková (ZO 4-03 Labské pískovce) Během výletu do Hornopožárského lesa jsme prozkoumali a zmapovali zajímavou rozsedlinovou jeskyni, jejíž

Více

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ UTILIZATION OF EXPLOSIVE TECHNIQUES IN EARTHBOUND WILDFIRE SPREAD PREVENTION BY THE MEANS OF FOCUSED BLASTS

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond Mgr. Hana Baarová Prezentace výsledků Říjen 2010, mezinárodní konference Permon 2010, SR Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: F-VI-1 Izotermický děj Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: Experimentálně ověřte platnost Boyle-Mariottova zákona. Pomůcky: Teorie:

Více

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011

Maturitní projekt REPROSOUSTAVA. MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 Maturitní projekt REPROSOUSTAVA MILEROVÁ Martina 4.B SSPŠ 2010/2011 O autorce Jméno: Věk: Zájmy: Martina Milerová 19 let cyklistika, plavání, IT O projektu Repro-soustava Proč právě výroba reprobeden?

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. OTVOROVÉ VÝPLNĚ II. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH

POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH OBLASTECH. Vojtěch Beneš, G IMPULS Praha, spol. s r.o. benes@gimpuls.cz Abstrakt Příspěvek popisuje nové postupy aplikace opakovaných geofyzikálních

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ Ing. Miroslav VARNER, ČKD Blansko Strojírny, a.s. Gellhornova 1, 678 18 Blansko, tel.: 516 402 023, fax.: 516 414 060, e-mail: oam@ckdblansko.cz Abstrakt Censored

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

Prezentace. 7. PowerPoint nástroje I. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 8. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Prezentace

Prezentace. 7. PowerPoint nástroje I. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 8. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Prezentace 7. PowerPoint nástroje I. www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 8. 1. 2013 Strana: 1/15 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Seminář ATLAS FZU AV ČR 28/3/2008 Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Pavel Jež FZU AVČR, v.v.i. FJFI ČVUT Pixelový detektor status Hlavní rozcestník: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A4 Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 200 (1) 120 krát jsme házeli hrací kostkou.

Více

~ II 1. Souprava pro pokusy z :I optiky opliky. Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice

~ II 1. Souprava pro pokusy z :I optiky opliky. Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice Veletrh nápadů učitelů fyziky Souprava pro pokusy z : optiky opliky Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice Seznam součástí číslo kusů název obr.č. 1 1 kyveta 1 2

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie Červené bahno kolontár, maďarsko PŘípadová studie 1 BLOM spolu s Karoly Robert College dokončil analýzu průběhu ekologické katastrofy v Kolontáru v Maďarsku. Dr. Tomor Tamás, Karoly Robert College, tomor@karolyrobert.hu

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

PŘÍKLADY POUŽITÍ DIPÓLOVÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO PROFILOVÁNÍ EXAMPLES OF THE USE OF DIPOLE ELECTROMAGNETIC PROFILING

PŘÍKLADY POUŽITÍ DIPÓLOVÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO PROFILOVÁNÍ EXAMPLES OF THE USE OF DIPOLE ELECTROMAGNETIC PROFILING PŘÍKLADY POUŽITÍ DIPÓLOVÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO PROFILOVÁNÍ EXAMPLES OF THE USE OF DIPOLE ELECTROMAGNETIC PROFILING Milan Hrutka 1, Marek Spěšný 2 Abstrakt Přímé měření vodivostí zeminového popř. horninového

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

BESTPARKETT, s.r.o. www.bestparkett.com

BESTPARKETT, s.r.o. www.bestparkett.com BESTPARKETT, s.r.o. www.bestparkett.com Bambus je přírodní materiál, který dokáže výborně nahradit klasické tvrdé dřevo pro výrobu jak parket, tak dalších dřevěných výrobků. Těžba bambusu je oproti klasické

Více

PLUS - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o. Nerudova 483/52, 703 00, Ostrava Vítkovice, Tel: 596 614 700, Fax: 596 614 700 Na Pankráci 30, Praha

PLUS - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o. Nerudova 483/52, 703 00, Ostrava Vítkovice, Tel: 596 614 700, Fax: 596 614 700 Na Pankráci 30, Praha 1. Technické parametry 1.1 KERN 440: elektronická laboratorní stolní váha KERN 440-33 440-43 440-45 Dělení stupnice 0,01g 0,1g 0,1g Rozsah vážení 200g 400g 800g Rozsah tárování (odečítatelný) 200g 400g

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více