Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice"

Transkript

1 č. 1-8/2008 žádost o ukončení smlouvy o pronájmu bytu č. B6 na ul. Prudká 147/7B, že dne požádali Karla a Daniel Machalovi o ukončení pronájmu bytu č. 6 v bytovém domě 147/7B na ul. Prudké k Dosavadní nájemní smlouva je na dobu určitou do Pracovnice bytového úseku ÚMOb Hošťálkovice doporučuje ukončení nájmu k nebo s o u h l a s í s ukončením nájmu dohodou k , za splnění všech podmínek obsažených v dohodě o ukončení nájmu, 1. sdělit rozhodnutí starosty žadatelům s přesným stanovením podmínek, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Zodpovídá: pí. Najvárková Termín: připravit návrh úpravy dohod o pronájmu bytu s možností ukončení nájemní smlouvy jak ze strany pronajímatele, tak i nájemce. Zodpovídá: pí. Najvárková, tajemnice Termín: připravit aktualizovaný seznam žadatelů o přidělení bytu chronologicky seřazeného od roku 2005 v tabulkové formě tak, aby údaje z jednotlivých žádostí byly přeneseny do tabulky Zodpovídá: pí. Najvárková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

2 č. 2-8/2008 návrh dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách, že Evropská databanka a.s. a městský obvod Hošťálkovice se dohodli, že si vzájemně umožní prezentaci na svých webových stránkách s o u h l a s í s tím, že městský obvod Hošťálkovice umístí banner EDB na první nebo druhou stránku své webové prezentace, EDB umístí prezentaci městského obvodu na své webové stránky včetně grafických materiálů. Vzájemné vystavení prezentací mezi EDB a městským obvodem bude zdarma. 1. zajistit umístění banneru EDB na webové stránky městského obvodu prostřednictvím města Ostravy. Zodpovídá: pí. Kuligová, pí.barabaschová Termín: užívat informačních služeb EDB v rámci městského obvodu Zodpovídá: pí. Kuligová, pí.barabaschová Termín: trvale V Ostravě Hošťálkovicích

3 č. 3-8/2008 nabídku firmy XANADU a.s. na dodávku PC střižna studia, že nabídka se skládá z: 1 ks HP Pavilion a6445 E8200/4GB/320/8600GT/VHP, kód: KN450AA, 1 ks HP Pavilion LCD w2007v wide 1000:1 300 VGA 5ms, kód: GE253AA 1 ks Pick Up a Rtrn 3 year Pavilion desktop, kód: UK184E s o u h l a s í s vystavením objednávky na výše uvedené komponenty s tím, že výsledná cena je do ,- Kč včetně DPH, zajistit vystavení objednávky. Zodpovídá: pí.mocková, tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

4 č. 4-8/2008 požadavky na kapitálový rozpočet SMO - městského obvodu Hošťálkovice pro rok 2009 a kapitálový výhled na léta , konečnou verzi zpracovaného návrhu požadavku na kapitálový rozpočet pro rok 2009 a kapitálový výhled na léta , včetně textového komentáře, s o u h l a s í s předloženým materiálem, 1. zajistit zaslání na investiční odbor MMO Zodpovídá: pí. Barabaschová Termín: předložit odeslané požadavky na jednání zastupitelstva Zodpovídá: Ing. Beňovič Termín: září 2008 V Ostravě Hošťálkovicích

5 č. 5-8/2008 dokument k analýze rizik, zaslaných oddělením správy sítí a systémové podpory odboru MIS MMO uvedený materiál spočívající v tom, že analýza rizik je podmnožina Risk management a jsou součástí bezpečnosti informací skládající se z řady kroků, cyklicky opakovaných. Důvody pro zavedení AR (analýza rizik) jsou legislativní, i praktické/ekonomické. Dále materiál obsahuje pracovní dokument k AR na ÚMObech sdružených v komponentě ÚMOb ostatní s tím, že obsahuje komponenty provozované MMO, komponenty provozované ÚMOb, přehled infrastruktur IS a lokality. 1. prostudovat daný materiál včetně návrhu doplnění nebo změny. Kontaktní osobou za městské obvody je pan Strniště, tajemník MOb Hrabová. Zodpovídá: tajemnice Termín: vyvolat jednání komise ve složení pí. Barabaschová, pí. Holušová, p. Jurajda, pí. Kuligová, pí. Mocková s tím, že budou jmenováni zodpovědní pracovníci za pracování jednotlivých agent, budou upozorněni na možná rizika a povinnosti při zabezpečení zpracovávání osobních údajů Zodpovídá: tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

6 č. 6-8/2008 plnění úkolů harmonogramu voleb do zastupitelstev krajů 2008, že k starosta stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise, s t a n o v u j e minimální počet členů okrskové volební komise městského obvodu Hošťálkovice na 7 členů, vyvěsit tuto informaci na úřední desce a webových stránkách. Zodpovídá: pí. Mocková, pí. Barabaschová Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

7 č. 7-8/2008 výluku na vodovodním přivaděči Krásné Pole-Karviná, dopis SmVaK ze dne , doručený osobně, ve věci výluky na vodovodním přivaděči Krásné Pole-Karviná s tím, že dne proběhne na přivaděči Krásné Pole-Karviná v úseku SÚ Martinov SÚ Ludgeřovice výluka. Výluka bude trvat cca 12 hodin a bude se bezprostředně týkat městského obvodu Hošťálkovice. Součástí dopisu je i harmonogram odstávky a znovunapojení. Na základě osobního jednání budou zajištěny na uvedený den 4 pevné cisterny se stanovišti Modřínová, u kostela, Lipka, škola + jedna pojízdná. 1. informovat o výluce - zastavení dodávky pitné vody - prostřednictvím HTV a plakátů Zodpovídá: tajemnice Termín: do provést kontrolu postavení pevných cisteren dne Zodpovídá: pí. Kuligová Termín: informovat o výluce zásobování vodou a přijatých opatřeních ředitelku ZŠ Zodpovídá: tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

8 č. 8-8/2008 podklady pro přípravu rozpočtu na rok 2009, dopis odboru dopravy MMO ve věci aktualizací výměr místních komunikací v jednotlivých městských obvodech. Stanovení výše neúčelové dotace je odvislé od pasportu místních komunikací vedeného odborem dopravy MMO. s o u h l a s í s aktualizací pasportu místních komunikací zpracovanou provozním úsekem (odeslané přílohy jsou uloženy na provozním úseku), zaslat aktualizaci místních komunikací podklad rozpočtu pro rok 2009 na odbor dopravy MMO. Zodpovídá: pí. Kuligová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

9 č. 9-8/2008 oznámení firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s., se sídlem Slezská 2766, Frýdek-Místek, o zahájení stavebních prací na akci Odra, Hošťálkovice, km LB, oprava nátrže a žádost o užívání MK po dobu stavby, že dne doručil zástupce firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s., se sídlem Slezská 2766, Frýdek-Místek, oznámení o zahájení stavebních prací, které chtějí započít dne , na akci Odra, Hošťálkovice, km LB, oprava nátrže. Současně v oznámení žádají o souhlas s užíváním místních komunikací po dobu stavby návoz materiálu, dovoz mechanizmů apod. Navrhují, že před započetím prací bude pořízená fotodokumentace stávajícího stavu MK a po ukončení prací budou MK uvedeny do původního stavu a zpětně protokolárně předány. Při jednání dne starosta sdělil oznamovateli stanovisko provozního úseku z důvodu pohybu vozidel po cyklostezce omezení tonáže vozidel s nákladem na max. 10 tun během stavby provádět průběžné čištění místních komunikací (z důvodu vysoké frekvence cyklistů nejen po cyklostezce, ale i po přeložce MK Lipka) 1. průběžně během stavby provádět kontrolu čištění MK Zodpovídá: pí. Kuligová Termín: průběžně 2. po ukončení stavby provést kontrolu a protokolárně převzít užívané MK Zodpovídá: pí. Kuligová, pí. Barabaschová Termín: po ukončení stavby V Ostravě Hošťálkovicích

10 č. 10-8/2008 žádost pana Romana Mahovského, bytem Včelínek 414/5A, Ostrava - Hošťálkovice, o odkoupení pozemku parc.č. 2125/4 v k.ú. Hošťálkovice (zahrada, o celkové výměře 34 m 2 ), že dne požádal pan Mahovský Roman, bytem Včelínek 414/5A, Ostrava - Hošťálkovice o odkoupení pozemku parc.č. 2125/4 v k.ú. Hošťálkovice (zahrada, o celkové výměře 34 m 2 ). Pan Mahovský má na předmětný pozemek uzavřenou nájemní smlouvu platnou do Pozemek navazuje na parcely č. 1542/15 a 1542/18, které jsou ve vlastnictví žadatele, a tvoří společně s parc.č.2125/4 funkčně jeden celek. Provozní úsek navrhuje souhlasit s prodejem pozemku, protože výše uvedený pozemek nemá žádné použití pro potřeby městského obvodu. O prodeji nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, dle OZV č.11/2000, Statut města Ostravy, Čl.6 odst. 3) písm. b), za cenu nejméně dle znaleckého posudku za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji tohoto majetku nevyhradí, rozhoduje Zastupitelstvo městského obvodu. s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2125/4 v k.ú. Hošťálkovice - zahrada, o celkové výměře 34 m 2, předložit záměr prodeje pozemku parc.č. 2125/4 v k.ú. Hošťálkovice - zahrada, o celkové výměře 34 m 2, k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva městského obvodu Zodpovídá: pí. Barabaschová Termín: zasedání zastupitelstva V Ostravě Hošťálkovicích

11 č. 11-8/2008 organizační zajištění Turnaje starostů Hošťálkovic, Lhotky, Ludgeřovic a Petřkovic v kopané, organizační zajištění turnaje, který se uskuteční dne na hřišti v Petřkovicích, s o u h l a s í s uvolněním částky 1 200,- Kč za účast fotbalového týmu starých pánů Hošťálkovic, zaplatit uvolněnou částku při účasti na turnaji Zodpovídá: tajemnice, pí. Mocková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

12 č. 12-8/2008 účast na zahájení školního roku 2008/2009, pozvání ředitelky ZŠ na zahájení školního roku s tím, že do 1. třídy ZŠ nastoupí 15 žáků, s o u h l a s í s uvolněním finanční částky do maximální výše 2 200,- Kč na nákup dárků pro žáky 1. třídy, zajistit nákup dárků pro žáky 1. třídy a účast tajemnice na zahájení školního roku. Zodpovídá: pí. Najvárková, tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

13 č. 13-8/2008 plnění úkolu č. 1-8/2008 ze dne ukončení smlouvy o pronájmu bytu č. B6 na ul. Prudká 147/7B, že manželé Karla a Daniel Machalovi souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou k Dále bere na vědomí, že za období od do bylo podáno aktuální žádost z roku 2003, tj. 15 žádostí o byt. Z tohoto počtu bylo 6 žádostí aktualizováno, 2 žadatelé jsou ve lhůtě do roku od podání žádosti, 1 žadatelce byl přidělen volný byt, 1 žadatel si byt nalezl sám a 5 žadatelů svoji žádost neobnovilo. s o u h l a s í s popisem situace jednotlivých žadatelů o byt aktivní žádosti, tj. v současné době 7 žadatelů. Na základě předloženého návrhu bytového úseku a po projednání a zvážení všech jednotlivých žádostí souhlasí s přidělením bytu č. B6 na ul. Prudká 147/7 panu Radku Kačmářovi, bytem Aleje 250, Ostrava-Hošťálkovice (žadatel v současné době bydlí s rodinou v podnájmu). 1. projednat s žadatelem přidělení bytu č. B6 do nájmu od Zodpovídá: pí. Najvárková Termín: v případě zájmu vypracovat nájemní smlouvu na byt 1 kat. č. 6 v domě č.p. 147/7B na ul. Prudké na dobu určitou od do a předložit smlouvu starostovi k podpisu. Zodpovídá: pí. Najvárková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

14 č. 14-8/2008 žádost o přepis hrob. místa č. 94, hrob. místa č. 197, 198 a hrob. místa č. 545, 1. žádost p. Jiřího Kubenky, bytem Bobrovníky, K Lomům 3, o přepis nájemní smlouvy na hrob.místo č. 94 z důvodu úmrtí pí. Kubenkové Jaromíry býv. nájemce 2. žádost pí. Silvie Martynkové, bytem Ostrava-Zábřeh, Horymírova 2918/120, o přepis nájemní smlouvy na hrob.místo č. 197,198 z důvodu úmrtí pí. Popelářové Zity býv. nájemce 3. žádost pí. Marie Mášové, bytem Hošťálkovice, Třešínky č. 1, o přepis nájemní smlouvy na hrob. místo č. 545, z důvodu úmrtí p. Olšákové Milady býv. nájemce s o u h l a s í 1. s uzavřením nájemní smlouvy na hrob. místo č. 94 na pana Jiřího Kubenku, bytem Bobrovníky, K Lomům 3, 2. s uzavřením nájemní smlouvy na hrob. místo č. 197, 198 na paní Silvii Martynkovou, bytem Ostrava-Zábřeh, Horymírova 2918/120, 3. s uzavřením nájemní smlouvy na hrob. místo č. 545 na paní Marii Mášovou, bytem Hošťálkovice, Třešínky č. 1. připravit nájemní smlouvy na hrob.místo č. 94, hrob.místa č. 197,198 a hrob.místo č. 545 s novými nájemci na dobu 10 let. Zodpovídá: pí. Holušová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

15 č. 15-8/2008 dopis poslance PSP ČR Ing. Jaromíra Chalupy, informaci o jeho zájmu darovat školskému zařízení v našem obvodu částku 3 000,- Kč, vyzvat ředitelku ZŠ s žádostí o přípravu návrhu smlouvy a její zaslání na regionální poslanecké pracoviště pana poslance. Zodpovídá: tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

16 č. 16-8/2008 čerpání rozpočtu městského obvodu k s tím, že: příjmová stránka rozpočtu je plněna na 138,3 % ke schválenému rozpočtu a 121,7 % k upravenému rozpočtu vč. převodů (plán 58,3 %) výdajová stránka rozpočtu je plněna na 129,9 % ke schválenému rozpočtu a 103,3 % k upravenému rozpočtu vč. převodů čerpání rozpočtu k s tím, že rozdíl mezi výdaji a příjmy činí Kč v prospěch příjmů, že na základním běžném účtu je ,38 Kč, na výdajovém účtu je ,03 Kč, na příjmovém účtu ,44 Kč a běžné účty peněžních fondů FRB ,08 Kč. Oprostíme-li příjmovou a výdajovou částku o převody, je plnění příjmové stránky rozpočtu k na 67,6 % a výdajové části 40 %. 1. připravit materiály pro jednání finančního výboru Zodpovídá: pí. Holušová Termín: předsedovi finančního výboru svolat jednání finančního výboru a projednat čerpání rozpočtu k Zodpovídá: p. Kratochvíl Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

17 č. 17-8/2008 statistické údaje o počtu obyvatel, informaci odboru vnitřních věcí MMO o počtu obyvatel přihlášených k pobytu na území městského obvodu Hošťálkovice k Z uvedených statistických údajů vyplývá, že v Hošťálkovicích je přihlášeno k trvalému pobytu celkem obyvatel, z toho 6 cizinců. Občanů mladších 15 let je 211, občanů starších 15 let je V Ostravě Hošťálkovicích

18 č. 18-8/2008 žádost p. Adolfa Stuchlíka o pronájem pozemku parc. č. 101 v k.ú. Hošťálkovice, že usneseními starosty č. 8 3/2008 ze dne byl schválen záměr pronájmu pozemku výše uvedené parcely. Záměr pronájmu byl v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyvěšen na úředních deskách MOb Hošťálkovice od do Cena za pronájem byla stanovena usnesením starosty 8-3/2008 ve výši 1,- Kč/m 2 /rok. Za účelem pronájmu pozemku výše uvedené parcely byla podána jediná žádost a to p. Adolfem Stuchlíkem, Dubíček 105, Ostrava Hošťálkovice. Pozemek parcely 101 leží uvnitř pozemků v majetku p. Stuchlíka, r o z h o d l o uzavření nájemní smlouvy s Adolfem Stuchlíkem, Dubíček 105, Ostrava Hošťálkovice, v rozsahu dle vyvěšení záměru pronájmu pozemku parc. č. 101 zast. plocha, o výměře 18 m 2 v k.ú. Hošťálkovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za částku 1 Kč/m 2 /rok. připravit čistopisy nájemních smluv a vyzvat žadatele k jejich podpisu. Zodpovídá: p. Jurajda Termín: září 2008 V Ostravě Hošťálkovicích

19 č. 19-8/2008 dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci poskytnutí stanoviska k aplikaci zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, stanovisko k dotazu, ze kterého vyplývá, že zrušit zadávací řízení bylo možné pouze v jeho průběhu. Po uzavření smlouvy již zadavatel nemůže zadávací řízení zrušit, neboť zadávací řízení bylo ukončeno. na základě došlé odpovědi (plnění bodu 2 usnesení zastupitelstva č. 200/12z ze dne ) pokračovat v plnění usnesení č. 200/12z (bodů 1 a 3) Zodpovídá: místostarostové Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

20 č. 20-8/2008 návrh organizačních opatření v souladu s usnesením starosty č. 20-7/2008 v souvislosti s kontrolou údržby pozemků svěřených zřizovací listinou příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ v roce 2005, že Zřizovací listinou z byly příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovice svěřeny pozemky přilehlé k objektům školy a školky. Provozní úsek doporučuje: Požadovat po vedení školy pravidelnou údržbu a kosení trávníku každé tři týdny, minimálně však jednou měsíčně (podle vývoje počasí) Požádat o vyčíslení nákladů na údržbu ředitelku školy vč. způsobu a postupu údržby Ověřovat zajištění údržby svěřených pozemků zaměstnanci úřadu Přijímat opatření v návaznosti na stav pozemků a tyto okamžitě řešit s vedením školy s o u h l a s í s tímto organizačním opatřením a projednat záležitost údržby svěřených pozemků při nejbližší pravidelné schůzce starosty a ředitelky školy. Zodpovídá: pí. Kuligová, pí.barabaschová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

21 č. 21-8/2008 návrh úpravy rozpočtu, že Rada města na své schůzi dne schválila rozpočtové opatření ve vazbě na schválené fin. vypořádání s městskými obvody. obdrží z MMO částku ,10 Kč. Tabulka pro fin. vypořádání byla ve výši ,10 Kč, dodatečně byla zjištěna vratka neinvestiční dotace na pohřebnictví ve výši 4 631,- Kč. O tuto částku bylo sníženo fin. vypořádání. s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 21 zvýšení příjmů - pol ÚZ 6402 neinv.přij.dotace z fin.vypoř. o 39 tis. Kč snížení financování - pol financování o 39 tis. Kč zapojit do rozpočtu 2008 Zodpovídá: pí. Holušová Termín: srpen 2008 V Ostravě Hošťálkovicích

22 č. 22-8/2008 návrh úpravy rozpočtu, 1. že jelikož jsou v současné době vyčerpané prostředky na svoz a uložení odpadů, což způsobila neplánovaná demolice objektu staré trafostanice, je nutné tyto výdaje posílit fin.prostředky. Navržen je přesun z par. Péče o vzhled obce z nákupu materiálu a z údržby celkem částka 15 tis. Kč a dokrytí služeb na par. Sběr a svoz kom.odpadu. 2. z důvodu dodržování vnitřní směrnice č.2/2001 o poskytování ochranných nápojů je doplňován pitný režim u zaměstnanců na VPP. Rozpočtované prostředky byly během letních měsíců vyčerpány a je nutno zajistit pitný režim i v zimním období. Je navržena úprava rozpočtu ve výši 2 tis. Kč a to přesun z ochranných pomůcek na potraviny u par. Péče o vzhled obce. s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 22 snížení výdajů - par pol Péče o vzhled obce- všeob. mat. o 10 tis. Kč - par pol Péče o vzhled obce- opravy a údržba. o 5 tis. Kč zvýšení výdajů - par pol ÚZ Sběr a svoz kom.odpadu-nákup služeb o 15 tis. Kč snížení výdajů - par pol Péče o vzhled obce- ochranné pomůcky o 2 tis. Kč zvýšení výdajů - par pol Péče o vzhled obce- potraviny o 2 tis. Kč zapojit do rozpočtu roku Zodpovídá: pí. Holušová Termín: srpen 2008 V Ostravě Hošťálkovicích

23 č. 23-8/2008 plnění přijatých usnesení ve věci smluv z TJ Sokol Hošťálkovice a SDH Hošťálkovice, plnění a aktuálnost těchto smluv a skutečnosti plynoucí z jejich naplňování, vyvolat jednání se zástupci - představiteli TJ Sokol Hošťálkovice a SDH Hošťálkovice Zodpovídá: pí. Kuligová, pí.barabaschová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

24 č. 24-8/2008 žádost odboru majetkového MMO o vydání souhlasu k vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2076/2 v k.ú. Hošťálkovice, popis historie a dané skutečnosti, připravit podklady pro jednání zastupitelstva Zodpovídá: pí. Kuligová, pí.barabaschová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

25 č. 25-8/2008 návrh Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Hošťálkovice, návrh Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Hošťálkovice, včetně příloh č. 1 až 3, s c h v a l u j e Organizační řád Úřadu městského obvodu Hošťálkovice s úpravami s účinností od , 1. zapracovat schválené úpravy do organizačního řádu před jeho vydáním Zodpovídá: tajemnice Termín: ihned 2. provést kontrolu zařazení pracovníků dle tohoto organizačního řádu a popisu pracovní činnosti Zodpovídá: tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 25.2.2008 172/11z předložený program 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2014 stav šachtice splaškové kanalizace, b e r e n a v ě d o m í, že v současnosti je v majetku MOb splašková kanalizace o průměru 200 mm. Předmětná šachtice patří k těmto. Je to poslední šachtice,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 24.6.2008 216/13z předložený program 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.9.2009 327/18z změnu programu 18. zasedání ZMOb Hošťálkovice

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2014 návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í předloženou

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/ 2007 návrh na výměnu bytů mezi Monikou Hošťákovou ( byt I. kategorie B/3 v domě č.p. 147/7B) na ulici Prudké v Hošťálkovicích a p.alenou Žárikovou ( byt I. kategorie č. L/2 v domě č.p. 153 ) na

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RO 39. VÝTAH z USNESENÍ z 39. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 14.4.2008 od 15.15 hod. v kanceláři starosty obce. 14.4.

RO 39. VÝTAH z USNESENÍ z 39. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 14.4.2008 od 15.15 hod. v kanceláři starosty obce. 14.4. VÝTAH z USNESENÍ z 39. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.15 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, MUDr. Petr Bělan,

Více

Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.5. 2011. 1. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno

Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.5. 2011. 1. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.5. 2011 1. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento materiál z bodu jednání. 2. Labská

Více

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 XV./1.- 3. 1. Rozšíření programu zasedání o bod č. XV/13. Změna č. 1 Územního plánu Hladké Životice

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.01.2016 Zpracoval: Erika Hubková, DiS., tajemnice Kontrolního

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Vyhodnocení jednání ZO ( starosta ) 4. Zajištění jarního úklidu ( starosta, Ing. Hladík ) 5. Různé

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu (č. 1/1 21/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu (č. 1/1 21/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu 2018 (č. 1/1 21/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Mgr. M. Konečná, M. Pachomov Omluveni

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 30.3.2009 276/16z předložený program 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/ 2007 žádost o přepis nájemní smlouvy na hrobové místo č. 73 pí. Věry Černíkové, bytem Hošťálkovice, Třešínky 156 a převedení nájemní smlouvy na p. Martina Černíka, bytem Hošťálkovice, Třešínky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 6.6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 6.6. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 6.6.2012 150/10z předložený program 10. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2012 dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602763533, že dodatek se týká tohoto rozšíření: - pojištění kolumbária (smuteční síně) na adrese Za Hřbitovem, parcela č. 415/2 (bez č. popisného), Ostrava-Hošťálkovice

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu 31. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 25.07.2011 číslo 31/711/2011 31/727/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Milan Coller, Ing. Martin Turnovský Ověřovatelé

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2011 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 247/14 ostatní plocha o výměře 628 m 2 a části pozemku parc.č. 292/13 ostatní plocha, část o rozměrech 14m x 8 m, tj. celkem 112 m 2 b e

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 12. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 12. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 12. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Jiří

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.6.2010 397/21z předložený program 21. zasedání Zastupitelstva městského

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 18.6.2015 Přítomno: 8 členů Hosté: František Čala, Eva Čalová Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Místní šetření před prodejem pozemku 4) Schválení účetní

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/56/12 ze dne 17.12.2012

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/56/12 ze dne 17.12.2012 číslo 1/56/12 k návrhu na schválení programu 56. jednání RMČ a) předložený program 56. jednání RMČ a) předložený program 56. jednání RMČ číslo 2/56/12 k návrhu na řešení smluvních závazků vyplývajících

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2009 přípravu rozpočtu města Ostravy pro rok 2010,, že Magistrát města Ostravy, odbor investiční a odbor dopravy vyzvali městský obvod k předložení investičních požadavků na kapitálový rozpočet

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 28.4.2008 195/12z předložený program 12. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2)

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2) - 1 - U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu 2014 (č. 18/2 38/2) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 12.12. 2013 (usnesení č. 162/16 175/16) 162/16 Zastupitelstvo městského

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. května (č. 858/59 881/59)

- 1 - U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. května (č. 858/59 881/59) - 1 - U S N E S E N Í z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 21. května 2013 (č. 858/59 881/59) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 46/2017 ze dne 31. 10. 2017 Usnesení číslo 702/17-R46 ze dne 31. 10. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 46/2017 ze dne 31.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 18.9.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 18.9. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 203/19 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 18.9. 2014 (usnesení

Více

Zápis z 36. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. března 2010

Zápis z 36. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. března 2010 Zápis z 36. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. března 2010 Zahájení jednání: 18.00 h Ukončení jednání: 20.10 h Přítomni: dle prezenční listiny Navrhovatelé usnesení: Ing. Dana Bartoňková,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více