U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009"

Transkript

1 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele MNO o situaci v nemocnici, personálním stavu, investicích a hospodaření MNO A/3/61 dopis s dotazy Osadního výboru Veselí o výstavbě nových rozvodů a napojení horního konce obce na vodovodní řád pís. příloha č.27. A/4/61 podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji na akci Zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb MIC Odry. Starosta města je pověřen podpisem žádosti a příslušných dokumentů pís. příloha č. 35. A/5/61 zprávu o opatřeních k omezení ztrát na vodovodech Veselí a Pohoř pís. příloha č.47. A/6/61 změny ceny vodného v místních částech Tošovice, Veselí, Dobešov a Pohoř od ve výši 31,- Kč/m 3 pís. příloha č. 48. A/7/61 zprávu o přehodnocení smluv s nájemci města s cílem snížit provozní ztrátu pís. příloha č. 49. A/8/61 informaci o projektu ČSOP Salamandr ve věci likvidace křídlatky na území města a jeho částí pís. příloha č. 51. A/9/61 informaci o nákladech za opravy VO v měsíci září a říjnu roku 2009 pís. příloha č. 53. A/10/61 informaci o zahájení, průběhu předávání a přejímání stavby Dopravní hřiště Odry. S ohledem na ustanovení smlouvy o dílo SOD pod bodem 3.4 a paragraf 374 obchodního zákoníku záplava stavby v období až , kterou nemohl zhotovitel ovlivnit, způsobila prodloužení termínu dokončení stavby. Stavba bude dokončena do pís. příloha č. 71 B/schválila B/1/61 program 61. schůze RM B/2/61 uzavření Smlouvy o dílo č. 2809/1 s firmou PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo nám. 46, Odry, IČ , DIČ CZ na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Modernizace a nástavba základní školy Komenského. Smlouva o dílo bude podepsána nejdříve po schválení a zařazení akce Zastupitelstvem města do rozpočtu města na rok Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o dílo pís. příloha č. 33. B/3/61 uzavření Mandátní smlouvy č. 112/11/2009 s firmou 3C SYNHALL, s.r.o., Výškovická 634/190, Ostrava Výškovice, IČ: , DIČ: CZ na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně příloh z ROP Moravskoslezsko pro akci Modernizace a nástavba ZŠ Komenského. Starosta města je pověřen podpisem mandátní smlouvy pís. příloha č. 34. B/4/61 Odpisový plán Základní školy Odry, Pohořská 8, p. o. pro rok 2009 ve výši Kč. Odpisový plán Základní školy Odry, Komenského 6, p. o. pro rok 2009 ve výši Kč. Odpisový plán Mateřské školy Čtyřlístek Odry, p. o. pro rok 2009 ve výši ,53 Kč. pís. příloha č. 37. B/5/61 dodatek č. 21 ke Smlouvě O zneškodňování komunálních odpadů ve městě Odry ze dne pís. příloha č. 42. B/6/61 záměr pronajmout byt č. 3 na Hranické ulici č. 30. Právo k uzavření nájemní smlouvy k bytu získá ten, který nabídne nejvyšší podání. V případě více zájemců bude nájemce vybrán obálkovou metodou. Před konáním obálkové metody bude jednotlivými zájemci složena 10% jistina z minimální částky podání. Nejnižší podání činí ,- Kč. Velikost bytu je 79,94 m 2 včetně příslušenství. Běžné měsíční nájemné bude činit od ,- Kč + služby spojené s užíváním bytu. Smlouva bude uzavřena na 10 let pís. příloh č. 45. B/7/61 odměny ředitelům příspěvkových organizací, řediteli Oderské městské společnosti a veliteli Městské policie za rok 2009 pís. příloha č. 69.

2 - 2 - C/ uložila C/2/50 připravit prováděcí projekt na novou tržnici a zahrnout do rozpočtu 2010 tak, aby se akce mohla Realizovat během prázdnin 2010 NT: 1/2010 C/2/51 provést opatření k omezení ztrát na vodovodech Veselí a Pohoři Splněno projednáváno jako samostatný bod. C/3/51 přehodnotit smlouvy s nájemci města s cílem snížit provozní ztrátu Splněno. projednáváno jako samostatný bod. C/1/56 připravit další vlnu privatizace bytového fondu NT: 01/2010 C/3/56 jednat s fy. Pařenica o změně smlouvy na údržbu veřejného osvětlení zrušení paušální částky N C/1/59 vypracovat smlouvy o dlouhodobé výpůjčce s institucemi Slezské zemské muzeum, Muzeum Novojičínska, Valašské muzeum v přírodě a Ostravsko-opavské biskupství Z: OKŠ T: 1/2010 C/2/59 připravit studii na možnosti zásobování města teplem T: 4/2010 C/5/59 odboru SNM jednat s vlastníky pozemku p.č. 33 zahrada o výměře 3241 m 2 v k.ú. Veselí u Oder o řešení vlastnických vztahů T.: 1/2010 C/6/59 1. předložit návrh provozování dopravního hřiště (včetně provozního řádu). Z: OD T.: 01/ Informovat o stavu zazimování stavby T C/7/59 zajistit geometrický plán na oddělení 3 pozemků z pozemku p.č. 1669/59 sousedících s Engelsovou ul. podle zpracované zastavovací studie T: 1/2010 C/1/60 řediteli OMS podnikat kroky ke snížení dlužních částech. Po půl roce se RM bude opět zabývat tímto problémem Z: p. Zdražil, ředitel OMS, s.r.o. C/2/60 v souvislosti s podanou žádostí Agra Odersko, a.s. a) finančnímu odboru: zpracovat vzájemný zápočet týkající se užívaných pozemků Agrem Odersko, které nebyly obsaženy v nájemní smlouvě s požadovanou částkou za ztrátovost vodovodu Pohoř Z: FO T: 01/2010 b) místostarostovi: požádat Agro Odersko, a.s. o sdělení výše dotace na pronajaté pozemky od města Odry Z: Mst C/1/61 zajistit jednoduchou dokumentaci na opravu oplocení u pozemků p.č. 135 a 136 v k.ú. Odry pouze ze strany ulice Pásová T: 2/2010 C/2/61 OSNM vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku Dopravní hřiště - elektromobily dle podmínek poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP)

3 - 3 - C/3/61 Vypsat nové výběrové řízení na vodovod Veselí v rozsahu původního záměru T: 01/2010 D/ rozhodla D/1/61 o odpisu pohledávek ve výši 3.709,- Kč za pronájem hrobového místa dle přiloženého seznamu pís. příloha č. 2 D/2/61 o odpisu pohledávky ve výši 9.198,- Kč - Franěk M., Heřmánky pís. příloha č. 3. D/3/61 o odpisu pohledávky ve výši 5.000,- Kč - Virtucom, Praha pís příloha č. 4. D/4/61 o odpisu pohledávky ve výši 335,- Kč - Tichánek L., Odry pís. příloha č. 5. D/5/61 o odpisu pohledávky ve výši 106,- Kč - Jamerová E., Odry pís. příloha č. 6. D/6/61 o odpisu pohledávky ve výši 8.960,- Kč - Plecho M., Dobešov pís. příloha č. 7. D/7/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč - Kajš Z., Jakubčovice n/o pís. příloha č. 8. D/8/61 o odpisu pohledávky ve výši 2.840,50 Kč - Poláčková V., Tošovice pís. příloha č. 9. D/9/61 o odpisu pohledávky ve výši 3.675,20 Kč - Roiax s.r.o., Králík J., Odry pís. příloha č. 10. D/10/61 o odpisu pohledávky ve výši 3.165,20 Kč - Knápek Z., Nový Jičín pís. příloha č. 11. D/11/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč - Zemědělské družstvo Odry pís. příloha č. 12. D/12/61 o odpisu pohledávky ve výši 376,- Kč Sekáč J., Vítovka pís. příloha č. 13. D/14/61 o poskytnutí neinvestiční dotace Mateřské škole Čtyřlístek Odry, p. o. ve výši ,- Kč na opravu podlahy v herně odloučeného pracoviště Kamenka. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města 2009, z položky oprava škol a školek a to nejpozději do a bude vyúčtována do pís. příloha č. 39. D/15/61 o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru - II. NP na ulici Hranická č.p. 537 v Odrách o výměře 36 m 2 a garáže bez čp/če o výměře 36 m 2 Oderské městské společnosti, s.r.o. Předmětem nájmu je chodba, koupelna, WC, část schodiště, kancelář a jedna garáž (viz. příloha). Nájemci bude odpuštěn nájem od do , z důvodu vlastních nákladů na opravy. Cena nájmu od do činí ,- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Starosta města je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č.54. D/16/61 o nezveřejnění záměru prodat část (cca 6500 m 2 ) pozemku p.č. 496/1 orná půda o celkové výměře m 2 a část ( 2100 m 2 ) pozemku p.č. 496/2 orná půda o celkové výměře m 2 v k. ú. Loučky nad Odrou pís. příloha č. 55. D/17/61 o bezúplatném pronájmu části (40 m 2 ) pozemku p.č. 368/1 zahrada o celkové výměře 1494 m 2 v k.ú. Loučky nad Odrou, panu Radimu Vašutovi. Bezúplatný pronájem části pozemku z důvodu nutného přechodu přes pozemky pana Vašuta. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č. 57. D/18/61 o realizaci opravy kanalizace na Nábřežní ulici zvětšením průtokového profilu pod komunikací firmou Horák stavitel, Vítovská 98, Odry. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. D/19/61 o odstranění plechového plotu u pozemku p.č. 136 v k.ú. Odry, na kterém je postaven dům č.p. 29 na ulici Hranická z důvodu jeho havarijního stavu pís. příloha č. 61. D/20/61 o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku Dopravní hřiště Odry - elektromobily z důvodu nepřesné aplikace podmínek poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP). pís. příloha č. 65. D/21/61 v rámci publicity akce Revitalizace zámeckého parku v Odrách provedení dodávky a montáže 2ks billboardů firmou Mumomarket, s.r.o., Jakubčovice nad Odrou pís. příloha č. 66. D/22/61 o zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor č.p. 90 na pozemku p.č. 94 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pohoř pís. příloha č. 67. D/23/61 o uzavření smlouvy o poskytování služeb koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. na stavbě Revitalizace zámeckého parku v Odrách s firmou SAFETY ENGINEERING CONSULTING a.s., Ostrava. Starosta je oprávněn k podpisu smlouvy pís. příloha č. 68. E/ doporučila ZM vzít na vědomí E/1/61 čerpání rozpočtu k , a to ve výši: Příjmy: ,7 tis. Kč Výdaje: ,4 tis. Kč Osmá třída financování: 631,3 tis. Kč pís. příloha č. 1 E/1/61 zprávu o činnosti Osadních výborů za rok 2009 pís. příloha č. 26.

4 - 4 - E/2/61 přehled investičních a neinvestičních výdajů města na školská zařízení v Odrách pís. příloha č. 36. F/ doporučila ZM schválit F/1/61 Třetí upravený rozpočet pro rok 2009, a to ve výši: Příjmy: ,5 tis. Kč Výdaje: ,5 tis.kč Osmá třída financování: ,0 tis. Kč pís. příloha č. 1. F/2/61 rozpočet pro rok 2010, a to ve výši: Příjmy: ,5 tis. Kč Výdaje: , 5 tis. Kč Osmá třída financování: 2000 tis. Kč pís. příloha č. 1. F/3/61 vyřazení majetku města dle návrhů jednotlivých organizací v souvislosti s provedením fyzické inventury k a po projednání a odsouhlasení návrhů v likvidační komisi dne pís. příloha č. 23. F/4/61 uzavření dohod o provedení práce pro rok 2010 týkající se zastupitelů města Odry, předsedů komisí a osadních výborů pís. příloha č. 25. F/5/61 smlouvu o úhradě spolupodílu, zhodnocení a následném bezúplatném převodu rekonstruovaných komunikací p.č Starosta města je pověřen podpisem této smlouvy pís. příloha č. 29. F/6/61 navýšení počtu strážníků Městské policie Odry na stav 6+1 pís. příloha č. 30. F/7/61 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pís. příloha č. 31. F/8/61 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy na akci Zvýšení kvality řízení na MěÚ Odry pís. příloha č. 32. F/9/61 snížení příspěvku na provoz ZŠ Komenského ve výši ,- Kč pís. příloha č. 33. F/10/61 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny na akci Regenerace zeleně na Odersku pís. příloha č. 41. F/11/61 podání žádosti Modernizace a nástavba ZŠ Komenského připravované v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko , oblast podpory 3.2 Subregionální centra, zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání a volného času v maximální výši 9,9 mil. Kč. Starosta města je pověřen podpisem žádostí, smluv a souvisejících dokumentů pís. příloha č. 50. G/ doporučila ZM rozhodnout G/1/61 o odpisu pohledávky ve výši ,30 S.K.J. s.r.o., Stoklasa S., Vítkov pís. příloha č. 14. G/2/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč EMICO s.r.o., Ostrava pís. příloha č. 15. G/3/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč Lignum-Hutisko s.r.o., Rožnov p/r pís. příloha č. 16. G/4/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč Roiax s.r.o., Králík J., Odry pís. příloha č. 17. G/5/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč Ladňák R., Ostrava pís. příloha č. 18. G/6/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč Model Form Plus s.r.o., Odry pís. příloha č. 19. G/7/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč Marcomatic Group s.r.o.,ostrava pís. příloha č. 20. G/8/61 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč za vystavenou fakturu Bytovému družstvu v Odrách ze dne pís. příloha č. 21. G/9/61 o zařazení položky ve výši ,- Kč do rozpočtu města pro rok 2010 na vypracování PD pro stavební povolení na akci Modernizace a nástavba základní školy Komenského pís. příloha č. 33. G/10/61 o podání žádosti o grant z Operačního programu životního prostředí za účelem propojení Integrovaného záchranného systému s městským rozhlasem pís. příloha č. 40. G/11/61 o poskytnutí dotace ve výši Kč na zřízení půdního bytu z nebytového prostoru panu Jaromíru Kašparovi a Pavlíně Mamulové, Hranická 30, Odry pís. příloha č. 44. G/12/61 v případě obdržení dotace na akci Modernizace a nástavba ZŠ Komenského o zařazení akce do rozpočtu pro rok 2010 a 2011 a o finanční spoluúčasti města dle Podmínek Regionální rady Moravskoslezsko (minimálně 7,5 %), se zajištěním předfinancování této akce a udržení výstupů projektu po dobu minimálně 5ti let od finančního ukončení projektu pís. příloha č. 50. G/13/61 o převodu části (cca 155 m 2 ) pozemku p.č trvalý travní porost o celkové výměře 3115 m 2 za cenu 10,- Kč/m 2 v k.ú. Odry, panu Radomíru Andělovi. Přesná výměra a celková cena bude stanovena po provedení geometrického plánu, který zajistí kupující. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. Navrhovaný prodej neodporuje záměrům města dle Územního plánu

5 - 5 - pís. příloha č. 56. G/14/61 o převodu části (cca 30m 2 ) pozemku p. č. 1014/8 ostatní plocha (ostatní komunikace) o celkové výměře 3700 m 2 v k. ú. Klokočůvek za cenu 40,- Kč/m 2, paní Blaženě Fabíkové. Přesná výměra a cena převodu bude stanovena až po provedení geometrického plánu, které zajistí kupující. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy. Navrhovaný prodej neodporuje záměrům města dle Územního plánu pís. příloha č. 62. G/15/61 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve strpění stavby stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro RD, Odry ul. Jižní včetně ochranného pásma na pozemku p.č. 2066/46, 2066/31, 2066/54 k.ú. Odry ve prospěch oprávněného Michal Bednárek, Odry. Věcné břemeno bude úplatné cenou dle ceníku ve výši 500,- Kč.Oprávněný uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí pís. příloha č. 63. G/16/61 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve strpění stavby stavbu kanalizační přípojky pro RD, Odry ul. Skřivánčí včetně ochranného pásma na pozemku p.č. 1067/1 k.ú. Odry ve prospěch oprávněného JUDr. Josef Šimčisko, Odry. Věcné břemeno bude úplatné cenou dle ceníku ve výši 500,-Kč. Oprávněný uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí pís. příloha č. 64. H/ nedoporučila ZM rozhodnout H/1/61 o převodu pozemku p.č. 202/16 orná půda o celkové výměře 1510 m 2, pozemku p.č. 201/2 trvalý travní porost o celkové výměře 974 m 2 a pozemku p.č. 202/9 orná půda o celkové výměře 1577 m 2 v k.ú. Loučky nad Odrou, panu Bedřichovi Stollemu za cenu 10 Kč/m 2 pís. příloha č. 59. I/ doporučila ZM vydat I/1/ Obecně závaznou vyhlášku Města Odry č. 5/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pís. příloha č. 43. J/ doporučila ZM revokovat J/1/61 J/2/61 usnesení bod B/6/22 - podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , oblast podpory 3.2 Subregionální centra, zaměření výzvy - Ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství na akci Modernizace a přístavba Základní školy v Odrách, Komenského 6, příspěvková organizace pís. příloha č. 50. usnesení z 25. zasedání ZM konaného dne vedené pod bodem D/13/25, kde ZM rozhodlo o převodu pozemku p.č. 92 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m 2, včetně budovy s č.p. a pozemku p.č. 70 zahrada o výměře m 2 v k.ú. Dobešov, manželům Ireně a Zbyňkovi Mecovým. Cena za pozemky včetně budovy dle znaleckého posudku činí ,- Kč. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. Termín uzavření kupní smlouvy se stanovuje do 30-tu dnů od obdržení chváleného usnesení zastupitelstva kupujícím. V případě nesplnění výše uvedeného se dané usnesení předloží k revokaci. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy. Město Odry bude požadovat zaplacení vypracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč pís. příloha č. 60. K/ doporučila ZM zařadit K/1/61 položku Úhrada nákladů za nájem Městské haly ve výši ,- Kč do rozpočtu města na rok 2009 pís. příloha č. 38. L/ souhlasila L/1/61 se zrušením auditů u příspěvkových organizací zřízených městem Odry z důvodu provádění interního auditu u těchto organizací dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole pís. příloha č. 22. L/2/61 na základě kladného vyjádření dotčených Osadních výborů Veselí a Dobešov s průjezdem rychlostní zkoušky Veselí, Odry, Dobešov v rámci motoristického závodu Valašská rally 2010, který se uskuteční dne Požadavky Osadních výborů budou doplněny do povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pís. příloha č. 28. L/3/61 s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Odrách, Pod lesem 831/16 s paní Helenou Zanáškovou pís. příloha č. 46.

6 - 6 - L/4/61 s technickým zhodnocením budovy č.p. 93 (pošty) kamerovým systémem, který vybuduje Česká pošta s.p. a pověřuje starostu města podpisem příslušného souhlasu pís. příloha č. 52. L/5/61 s kladným vyjádřením ohledně zřízení střediska volného času na Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy Sv. Anežky České v Odrách pís. příloha č. 70. M/ revokovala M/1/61 své usnesení z 25. schůze rady města konané dne , vedené pod bodem D/23/25 ve znění: Rada města rozhoduje o pronájmu nebytových prostor II. NP na ulici Hranická č. p. 537 o výměře 32 m 2 a dvojgaráže na ulici Hranická č. p. 35 o výměře 65 m 2 Oderské městské společnosti, s. r. o. Celková cena nájmu činí Kč/rok. V případě, že nájemce provede určené opravy na vlastní náklady, bude mu odpuštěn nájem za kalendářní rok Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Starosta města je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č. 54. M/2/61 své usnesení z 56. schůze rady města konané dne ,vedené pod bodem A/13/60, kde rada města vzala na vědomí zprávu hodnotící komise a na základě této zprávy rozhodla ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku Dopravní hřiště Odry - elektromobily o přidělení veřejné zakázky uchazeči firmě: č.3 REIMANN spol. s r.o., Gaštanová 1444/5, Zvolen. Starosta města je pověřen podpisem příslušných rozhodnutí k výběrovému řízení a smlouvy o dílo s vybraným uchazečem včetně prohlášení o tom, že výběrové řízení proběhlo podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pís. příloha č. 65. Ing. Pavel Matůšů starosta města Oder Mgr. Jiří Vlček místostarosta města Oder

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005 UR/11/1/2005 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

U S N E S E N Í z 71. schůze Rady města Oder konané dne

U S N E S E N Í z 71. schůze Rady města Oder konané dne Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 71. schůze Rady města Oder konané dne 3. 6. 2010 A/vzala na vědomí A/1/71 předběžnou zprávu hospodaření za rok 2009 Oderské městské společnosti, s.r.o. pís.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 XV./1.- 3. 1. Rozšíření programu zasedání o bod č. XV/13. Změna č. 1 Územního plánu Hladké Životice

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 34. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 25.09.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

USNESENÍ. 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013

USNESENÍ. 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013 USNESENÍ 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013 160/8/RM/2013 - účetní závěrka Rada města schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání: z 78. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 2. 11. 2005 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška Omluven: PaedDr. Štoček,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2012 konaného dne 20. 8. 2012

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 Usnesení s termínem č.: 882 Taj. ihned 879 Taj. (ONI) 15.09. 883 Taj. ihned 916 Taj. 15.09. 619 HNsP 15.09. 917 Taj.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více