U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nového Jičína a. "Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Nový Jičín", b. "Zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2006". 2062/4/2007 Zpráva o využití a provozování dětského dopravního hřiště "Zprávu o využití a provozování dětského dopravního hřiště". 2063/4/2007 Prezentace firmy DENSTAV CZ, s. r. o. 1. byla seznámena s projektem firmy DENSTAV CZ, s. r. o. na zastavění lokality Bezručova. 2064/4/2007 Rozpis rozpočtu na rok 2007 a. v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007 dle předloženého návrhu, b. v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2007 dle přiloženého návrhu. 2065/4/2007 Příspěvkové organizace města na rok 2007: odpisové plány a usměrňování výše prostředků na platy a. odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2007 včetně využití prostředků investičních fondů dle přílohy č. 1, b. navrhovaný způsob usměrňování výše prostředků na platy v Beskydském divadle, Městském kulturním středisku podle 4, odst. 1, písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, c. přepočtené stavy zaměstnanců a objemy prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro jmenované příspěvkové organizace města v bodě b) dle přílohy č. 2. 1

2 2066/4/2007 Finanční záležitosti: 1) příspěvek na provoz u Technických služeb města (pořadí), 2) RO č /2006, 3) RO č. 1,4/2007, 4) RO č. 2-3/2007, 5) úprava Přílohy č. 2 ke schválenému usnesení k rozpočtu na rok určuje u Technických služeb města Nového Jičína použití provozního příspěvku města poskytnutého zřizovatelem v následující pořadí: 1. odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551), 2. mzdové náklady do výše schváleného limitu (účet 521), 3. zákonné sociální pojištění (účet 527), 4. zákonné sociální náklady (účet 527), 5. opravy a udržování (účet 511), 6. spotřeba materiálu (účet 501), 7. ostatní náklady (výše neuvedené). 2. schvaluje tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2006: a. přijetí investičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje: - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Žilina u Nového Jičína - II. etapa" (s ÚZ 326), z toho ,00 Kč v r a ,00 Kč v r. 2007, - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Loučka u Nového Jičína" (s ÚZ 328), z toho ,00 Kč v r a ,00 Kč v r a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap Vodní hospodářství, Odvádění a čištění odpadních vod = rozpočtové opatření č. 99/2006, b. přesun rozpočtovaných výdajů ve výši ,00 Kč v rámci odboru informatiky z 3639 (Metropolitní síť-2.stavba) na 6171 (výdaje u odboru) = rozpočtové opatření č. 100/2006, c. v rozpočtu města na rok 2006 v kap. 28 vzájemný přesun rozpočtovaných výdajů určených na dávky sociální péče dle skutečného stavu čerpání a potřeby výplaty jednotlivých druhů dávek sociální péče = rozpočtové opatření č. 101/ schvaluje a. přijetí investičních účelových dotací ze státního rozpočtu pro rok 2007: - ve výši 143, ,00 Kč na dávky sociální péče a bezúročné půjčky dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění, na dávky pomoci v hmotné nouzi dle 4 zákona č. 111/2006 a na ostatní dávky dle Podmínek pro přidělení dotace a pro její zúčtování (s ÚZ 13306), - ve výši 33, ,00 Kč na příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. (s ÚZ 13235) a zároveň s tím související úpravy rozpočtovaných výdajů na kap. 28 = rozpočtové opatření č. 1/2007, b. přijetí doplatku dotace z r ze SFŽP ve výši ,00 Kč na akci: "Separační dvůr, Palackého ul., Nový Jičín" a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 10 (na opravy a údržbu chodníků) = rozpočtové opatření č. 4/ doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující úpravu rozpočtu města Nového Jičína rok 2007: a. zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 zvýšit rozpočtované výdaje na kap. 39 o částku ,00 Kč, tj. dotaci (na studii využití areálu na ul. Bezručova), která v r nebyla čerpána a bude použita až v r = rozpočtové opatření č. 2/2007, b. zvýšení rozpočtovaných příjmů o částku ,00 Kč získaných z nájmu tepelných zařízení města dle uzavřené smlouvy s firmou DALKIA navíc oproti původní rozpočtované výši a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 10 na opravy a údržbu chodníků = rozpočtové opatření č. 3/ doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu Přílohy č. 2 - Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města na rok 2007 (ke schválenému usnesení k rozpočtu města na rok 2007) týkající se výše příspěvku na provoz: a. u Technických služeb města Nového Jičína z původní schválené výše tis. Kč na tis. Kč v členění na příspěvek: - na sběr a svoz komunálních odpadů ve výši tis. Kč (z toho 125 tis. Kč na veř. prosp. práce = VPP), 2

3 - na údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč (z toho 630 tis. Kč na dopravní značení), - na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši tis. Kč (z toho 125 tis. Kč VPP), - na opravy a údržbu veřejného osvětlení ve výši tis. Kč, - na provoz bezbariérové MHD ve výši tis. Kč, - na správu hřbitovů ve výši tis. Kč, - na provoz veřejných WC ve výši 820 tis. Kč, - na sběr a svoz nebezpečných odpadů ve výši 500 tis. Kč, - na provoz tržnice ve výši 350 tis. Kč, - na údržbu mobiliáře ve výši 300 tis. Kč, - na provoz 3 vjezdových parkovacích automatů ve výši 90 tis. Kč, b. u Městského kulturního střediska Nový Jičín z původní schválené výše tis. Kč na tis. Kč v členění na příspěvek (dotaci): - na provoz ve výši tis. Kč, - na údržbu majetku ve výši 370 tis. Kč, - dotace na investice ve výši 640 tis. Kč, - na granty celkem ve výši 65 tis. Kč, c. u Střediska volného času FOKUS z původní schválené výše tis. Kč na tis. Kč v členění na příspěvek (dotaci): - na provoz ve výši 680 tis. Kč, - na údržbu majetku ve výši 150 tis. Kč, - dotace na investice ve výši 230 tis. Kč, - na granty celkem ve výši 75 tis. Kč. 2067/4/2007 Rozpočtový výhled města Nový Jičín na období doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Nový Jičín na období ve znění předloženého materiálu. 2068/4/2007 Vyhodnocení Vánočního jarmarku vyhodnocení Vánočního jarmarku /4/2007 Zpráva o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích zprávu o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města od /4/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu BPM) 1. nedoporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné slevy při odkupu bytové jednotky č. 216/19 v domě Na Lani 216, Nový Jičín paní P. Sedlářové. 2071/4/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) vyhlášení nabídkového řízení č. 42 na pronájem volné bytové jednotky č. 6 o velikosti 1+1 na ulici Masarykovo náměstí 2 umístěné v Městské památkové rezervaci za uvolněné nájemné a podmínek stanovených v průvodní zprávě. 2. ukončuje výběrové řízení č. 41 na pronájem volné bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Havlíčkova 2 bez 3

4 vyhlášení vítěze a souhlasí s přidělením předmětného bytu žadatelům z pořadníku za uvolněné nájemné. 2072/4/2007 Sociální záležitosti a. přidělení bytu č. 54 o velikosti 0+1 v DPS U Jičínky 25 paní M. Hanzlíkové, b. přidělení bytu č. 25 o velikosti 0+1 v DPS U Jičínky 25 paní A. Lopadčukové, c. přidělení bytu č. 53 o velikosti 0+1 v DPS U Jičínky 25 paní J. Šimíčkové. 2073/4/2007 Informace o změnách parkovacích režimů na vytipovaných parkovištích informaci o vyhodnocení změn parkovacích režimů na vytipovaných parkovištích. 2074/4/2007 Informace o průběhu výstavby IS Pod Skalkou III. etapa informaci o průběhu výstavby III. etapy IS pro zástavbu rodinnými domy v lokalitě Pod Skalkou, Nový Jičín a souhlasí s výstavbou chodníkových těles pouze na jedné straně komunikace. 2075/4/2007 Dopis p. T. Kučerky ve věci pronájmu parkovacích míst pro Taxi službu dopis p. T. Kučerky ve věci pronájmu parkovacích míst pro Taxi službu a neshledává důvod k ukončení majetkoprávního záměru č /4/2007 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v objektu na ul. Divadelní 8, Nový Jičín ( 3 místnosti ve II. NP o celkové výměře 52,70 m2); b Nájem části venkovní zdi domu Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín za účelem umístění 2 kusů prosklených vitrín (zeď u vchodu z ulice Žerotínova); c Nájem nebytových prostor v přízemí objektu na ul. 5. května 4, Nový Jičín (místnosti o celkové výměře 86,16 m2); d Prodej pozemku parcela č. 925/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 441 m2) v k.ú. Straník; e Prodej pozemku parcela č. 634/1 (zahrada o výměře 542 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; f Nájem pozemku parcela č. 557 (zahrada o výměře 490 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína; g Prodej části pozemku parcela č. 612 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 32 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí. 2. nesouhlasí se zveřejněním prodeje pozemku (případně části) parcela č. 464/1 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (parkovací místa 13, 14, 15 a 16 na ulici Gen. Hlaďo) pro L. Waszuta, B. Faluši, M. Richtera, S. Čípa ml., L. Závorku, Z. Prokopa, J. Kahliga a V. Koláře, za účelem zřízení stanoviště taxislužby, na dobu určitou jeden rok, nájemné: parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok, parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok, parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok a parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok, majetkoprávní záměr č

5 4. bere na vědomí informaci o vyhodnocení nabídkového řízení na prodej pozemku parcela č. 573/2 (trvalý travní porost o výměře 6261 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a doporučuje ZM ukončit nabídkové řízení bez vyhlášení vítězné nabídky a vyhlásit nové, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informaci o vyhodnocení nabídkového řízení na prodej bytového domu na ulici K Nemocnici 4 na pozemku parcela č. st. 439 a pozemku parcela č. st. 439 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí a doporučuje ZM schválit prodej shora uvedených nemovitostí pro M. Zindlera, za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje a podmínek předložených v nabídce, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informaci o vyhodnocení nabídkového řízení na prodej domu na rohu ulic Dobrovského a K Šatlavě, stojícího na pozemku parcela č. st. 18 a dále pozemku parcela č. st. 18 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2) a části pozemku parcela č. st. 19, který tvoří s domem jednotný funkční celek v k.ú. Nový Jičín - Město a doporučuje ZM schválit prodej shora uvedených nemovitostí pro J. Novotného, za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje a podmínek předložených v nabídce, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci u těchto majetkoprávních záměrů: a Nájem nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (1 místnost ve II. patře domu o výměře 27,47 m2 + podíl na společných prostorách) pro společnost NJNet s.r.o, jako kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné: Kč 883,--/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín vchod z ulice Žerotínova ( 1 místnost ve II. patře o výměře 16,61 m2 + podíl na společných prostorách ) pro L. Odvárkovou, jako kancelář, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné: Kč 1.007,--/m2/rok; c Nájem části pozemků parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) parcela č. 216/21 (ostatní plocha, jiná plocha) parcela č. 519/29 (ostatní plocha, zeleň) vše k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a části pozemků parcela č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha umístění dle situace č. 13) a parcela č. 672/7(ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro společnost RENGL, s.r.o., za účelem umístění nových plakátovacích ploch dle předložené nabídky, na dobu neurčitou s možností ukončení nájmu dle podmínek sjednaných ve stávající smlouvě o nájmu plakátovacích ploch uzavřené dne , nájemné: Kč 200,-- /plakátovací plocha/rok; d Výpůjčka nebytových prostor v ZŠ na ul. Beskydská 274 v Žilině u Nového Jičína (místnosti v suterénu, přízemí a I. patře, včetně sociálního zázemí o celkové výměře 345,05 m2) pro Okresní organizaci sdružení přátel mentálně postižených České republiky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce; e Nájem části pozemku parcela č. 129 (ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 65 m2) a části pozemku parcela č. 137/1 (ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 15 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro D. Panáčka, jako zahradu (předzahradu), na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč 2,80/m2/rok 8. odkládá rozhodnutí ve věci pronájmu nebytových prostor v domě Kojetín 7 o celkové výměře 199 m2 a nájem pozemku parcela č. 40 (zahrada o výměře 792 m2) v k.ú. Kojetín u Nového Jičína a ukládá záměr opakovaně projednat v Osadním výboru Kojetín, majetkoprávní záměr č schvaluje prodloužení nájmu nebytových prostor v objektu Libhošť 230 (jedna místnost + podíl na společných prostorách o celkové výměře 31,25 m2) pro Českou poštu, s.p., odštěpný závod Severní Morava, za podmínek dle stávající smlouvy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou účelu užívání části pozemku parcela č. 353/2 (zahrada o výměře cca 15 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí z původního využití - obslužná plocha na zástavbu přístavbou kuchyně k restauraci s podmínkou úpravy nájemného na Kč 347,50/m2 zastavěné plochy/rok a dobou nájmu dle platné smlouvy do , nájemce: M. Swiač, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou doby výpůjčky nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (suterén klubu důchodců 2 místnosti o celkové výměře 45 m2 + WC) z doby neurčité na dobu určitou do , výpůjčitel: ADRA, občanské sdružení, majetkoprávní záměr č

6 12. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu na ul. Divadelní 1 v Novém Jičíně mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako půjčitelem a Městem Nový Jičín, jako výpůjčitelem, majetkoprávní záměr č. V odkládá rozhodnutí ve věci umístění hlavního přijímače pro připojení k internetu na střeše domu na ul. Revoluční 36 v Novém Jičíně. 14. bere na vědomí žádost JUDr. A. Poučové, o přezkoumání rozhodnutí k majetkoprávnímu záměru č a dále žádost Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvková organizace o změny usnesení č. usnesení 1956/54/2006 ze dne bodu 2, písmene b a ukládá vedení města a příslušným odborům jednat s dotčenými stranami o upřesnění využití území za budovami střední školy. 15. bere na vědomí žádost společnosti Philip Morris ČR a.s., o ukončeni smlouvy o nájmu administrativní budovy č. p. 834 na pozemku parcela č. 271/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku parcela č. 94/1 (zahrada), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí dohodou k a ukládá vedení města jednat se zástupci této společnosti o možných podmínkách skončení shora uvedeného nájemního vztahu, majetkoprávní záměr č bere na vědomí prezentaci záměru společnosti DENSTAV CZ, s.r.o., na zástavbu území mezi ulicemi Bezručova a Komenského, Nový Jičín - majetkoprávní záměr č a ukládá majetkoprávnímu odboru předložit tento záměr spolu s dalšími žádostmi k projednání v zastupitelstvu města. 17. schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího ve vybudování a užívání sjezdu (právo chůze a jízdy) na části pozemku parcela č. 610/5 (orná půda) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a I. a Mgr. K. Masníkovými, jako oprávněnými, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu Nový Jičín, oblast pod VDJ Skalky Úprava tlakových poměrů v pozemcích parcela 507/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 516/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., jako oprávněnými, za cenu dle znaleckého posudku. 19. doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 280/26 (zahrada o výměře 94 m2 ) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro O. a M. Fojtíkovy, za cenu dle ZP + náklady, tj. Kč ,--/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit výkup pozemku parcela č. 898 (ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 1354 m2), části pozemku parcela č.896/3 (trvalý travní porost) a části pozemku parcela č. st.201 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Libhošť (pozemky pod místní komunikací) od V. Horáčkové, za cenu obvyklou tj. Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V nedoporučuje ZM schválit slevu z kupní ceny za prodej bytového domu na ul. Josefa Hory 5 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 727 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje uzavření Smlouvy o vybudování kanalizace a o bezplatném právu napojení 6 rodinných domů na ulici Revoluční ( oblast nad bývalým koupalištěm na ulici Žilinská) na tuto kanalizaci mezi Městem Nový Jičín a panem J. Naušem, a s pravidelnou úhradou účelně vynaložených nákladů spojených s údržbou této kanalizace. 23. schvaluje navýšení nájemného z nebytových prostor a pozemků v majetku Města Nový Jičín o míru inflace za rok 2006, která činí 2,5 %. 2077/4/2007 Harmonogram projednání výsledků hospodaření přísp. org. a městského úřadu za rok 2006 harmonogram konání rozborů hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací města a městského úřadu dle předloženého návrhu. 6

7 2. deleguje své zástupce k jejich projednání. 2078/4/2007 Žádost občanského sdružení Fond Heidi Janků a Rostislava Klesly žádost občanského sdružení Fond Heidi Janků a Rostislava Klesly se sídlem v Mořkově o finanční příspěvek (dar) pro práci s dětmi a mládeží a po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši 5.001,00 Kč na požadovaný účel z rezervy v příspěvcích v kap. 41 = rozpočtové opatření č. 5/ /4/2007 Žádost Svazu skautů a skautek ČR (Junák) žádost Junáku - svazu skautů a skautek ČR - středisko Pagoda Nový Jičín o finanční příspěvek (dotaci) ve výši ,00 Kč na Světové skautské Jamboree a postupuje ji k posouzení a rozhodnutí Zastupitelstvu města Nového Jičína dne /4/2007 Návrh plánu kontrolní činnosti KO MěÚ na I. pololetí 2007 "Plán kontrolní činnosti kontrolního odboru MěÚ Nový Jičín na I. pololetí 2007" dle předloženého návrhu. 2081/4/2007 Vyhodnocení činnosti kontrolního odboru MěÚ za rok 2006 "Vyhodnocení kontrolní činnosti kontrolního odboru MěÚ Nový Jičín za rok 2006". 2082/4/2007 Informace k zákonu o střetu zájmů informaci k zákonu o střetu zájmů. 2083/4/2007 Nominace na vyhodnocení nejlepších sportovců a sport. kolektivů města Nový Jičín za rok 2006 návrh Komise sportovní při Radě města Nový Jičín na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok schvaluje nominace na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2006 dle předloženého návrhu. 2084/4/2007 Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům PO vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřiz. Městem Nový Jičín 1. ruší dosavadní "Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol, předškolních a školských zařízení s právní subjektivitou, které zřizuje město Nový Jičín", které byly schváleny Radou města č. 1927/64/ schvaluje nové "Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního 7

8 příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín". 2085/4/2007 Úprava platových výměrů ředitelů přísp. org. zřizovaných městem Nový Jičín ve smyslu 102 odst. 2 písmene b. zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se Zásadami pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín, s platností od úpravu platových výměrů níže uvedených ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol a střediska volného času dle předloženého návrhu: Mgr. Ladislav Pospěch, Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Mgr. Emílie Řeháková, Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, Mgr. Magda Trávníčková, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, RNDr. Svatava Hajdová, Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Mgr. Ludmila Okáčová, Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90, Mgr. Hana Cholevíková, Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8, Mgr. Marie Žambochová, Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Jarmila Šimurdová, Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Bc. Hana Růžová, Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, K Nemocnici 1082/ schvaluje úpravu platových výměrů níže uvedených ředitelů příspěvkových organizací Města Nový Jičín dle předloženého návrhu, ve smyslu 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů: a) Ing. Miloslav Holiš - ředitel BPM Nový Jičín, b) Ing. Oskar Šíma - ředitel TSM Nový Jičín, c) Mgr. Pavel Bártek - ředitel BD Nový Jičín, d) Petr Orság - ředitel MěKS NOvý Jičín, e) Lubomír Svoboda - ředitel Kina Květen Nový Jičín. 2086/4/2007 Smlouvy pečovatelské služby dle nového zákona postup uzavírání smluv Pečovatelské služby Města Nového Jičína včetně ceníku služeb. 2087/4/2007 Schválení organizačního řádu úpravu organizačního řádu Městského úřadu v Novém Jičíně dle předloženého návrhu s účinností od /4/2007 Schválení Nařízení města č. 1/2007 vydání nařízení města o zpoplatnění obecného užívání místních komunikací a jejich určených úseků ve vymezených oblastech města Nový Jičín, původně schváleného Radou města dne pod číslem 5/2006, pod novým číslem 1/

9 2089/4/2007 Schválení termínů jednání, projednání plánu práce Rady města na rok 2007 termíny schůzí Rady města na rok bere na vědomí plán práce Rady města na rok /4/2007 Jmenování členů komisí 1. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na volební období členy komisí Rady města: a. schválené usnesením číslo 2053/2/2006 ze dne (původní jmenování se tímto doplňuje o výše uvedené omezení jmenování na volební období), b. nové členy dle předloženého materiálu. 2091/4/2007 Studijní cesta SHS (Sdružení historických sídel) účast starosty města Mgr. Ivana Týle a Ing. arch. Zdeňka Tupého, člena ZM, na zahraniční studijní cestě do SRN pořádané SHS ČMS ve dnech , zároveň schvaluje poskytnutí cestovního pojištění a cestovních náhrad dle vnitřních předpisů bez kapesného. 2092/4/2007 Různé - schválení finančního limitu na pohoštění finanční limit na pohoštění na rok 2007 ve výši Kč. 2093/4/2007 Žádost společnosti DALKIA a. s. na základě žádosti fy DALKIA a. s. ze dne doplňuje své usnesení č. 2060/3R/2006 ze dne takto: 1. Cena tepla je schválena ve výši 422,9 Kč/GJ bez DPH a je maximální cenou jak pro jednosložkovou tak pro dvousložkovou cenu tepla, která může být po dohodě dodavatele s odběratelem cenou průměrnou. Cena je takto stanovena pro zúčtovací období roku schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví Města Nový Jičín a dále Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení ze dne dle předložených návrhů. 3. vyslovuje souhlas ředitelům příspěvkových organizacích zřízených městem k uzavření smluvních vztahů o dodávce tepelné energie s novým nájemcem tepel. zař. v majetku města společností DALKIA a. s., v návaznosti na platné zřizovací listiny. 4. doporučuje společnosti DALKIA a. s. informovat jednotlivé odběratele o tvorbě ceny tepla (včetně podkladů). Ing. Vladimír Bárta místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 9

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci Usnesení č. 1403/2004 (88/22a)

2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci Usnesení č. 1403/2004 (88/22a) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení R M 6 / 5 1 / 0 8

Usnesení R M 6 / 5 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 4484/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 52. zasedání dne 16. července 2008 R M 6 / 5 1 / 0 8 7. 2.000,- Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí,

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19)

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:12/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19 RM schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 38 z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Václav Kuneš, Ing.

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 7 /2011 konané dne 17.5.2011 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více