U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nového Jičína a. "Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Nový Jičín", b. "Zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2006". 2062/4/2007 Zpráva o využití a provozování dětského dopravního hřiště "Zprávu o využití a provozování dětského dopravního hřiště". 2063/4/2007 Prezentace firmy DENSTAV CZ, s. r. o. 1. byla seznámena s projektem firmy DENSTAV CZ, s. r. o. na zastavění lokality Bezručova. 2064/4/2007 Rozpis rozpočtu na rok 2007 a. v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007 dle předloženého návrhu, b. v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města na rok 2007 dle přiloženého návrhu. 2065/4/2007 Příspěvkové organizace města na rok 2007: odpisové plány a usměrňování výše prostředků na platy a. odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2007 včetně využití prostředků investičních fondů dle přílohy č. 1, b. navrhovaný způsob usměrňování výše prostředků na platy v Beskydském divadle, Městském kulturním středisku podle 4, odst. 1, písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, c. přepočtené stavy zaměstnanců a objemy prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro jmenované příspěvkové organizace města v bodě b) dle přílohy č. 2. 1

2 2066/4/2007 Finanční záležitosti: 1) příspěvek na provoz u Technických služeb města (pořadí), 2) RO č /2006, 3) RO č. 1,4/2007, 4) RO č. 2-3/2007, 5) úprava Přílohy č. 2 ke schválenému usnesení k rozpočtu na rok určuje u Technických služeb města Nového Jičína použití provozního příspěvku města poskytnutého zřizovatelem v následující pořadí: 1. odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551), 2. mzdové náklady do výše schváleného limitu (účet 521), 3. zákonné sociální pojištění (účet 527), 4. zákonné sociální náklady (účet 527), 5. opravy a udržování (účet 511), 6. spotřeba materiálu (účet 501), 7. ostatní náklady (výše neuvedené). 2. schvaluje tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2006: a. přijetí investičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje: - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Žilina u Nového Jičína - II. etapa" (s ÚZ 326), z toho ,00 Kč v r a ,00 Kč v r. 2007, - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Loučka u Nového Jičína" (s ÚZ 328), z toho ,00 Kč v r a ,00 Kč v r a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap Vodní hospodářství, Odvádění a čištění odpadních vod = rozpočtové opatření č. 99/2006, b. přesun rozpočtovaných výdajů ve výši ,00 Kč v rámci odboru informatiky z 3639 (Metropolitní síť-2.stavba) na 6171 (výdaje u odboru) = rozpočtové opatření č. 100/2006, c. v rozpočtu města na rok 2006 v kap. 28 vzájemný přesun rozpočtovaných výdajů určených na dávky sociální péče dle skutečného stavu čerpání a potřeby výplaty jednotlivých druhů dávek sociální péče = rozpočtové opatření č. 101/ schvaluje a. přijetí investičních účelových dotací ze státního rozpočtu pro rok 2007: - ve výši 143, ,00 Kč na dávky sociální péče a bezúročné půjčky dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. v platném znění, na dávky pomoci v hmotné nouzi dle 4 zákona č. 111/2006 a na ostatní dávky dle Podmínek pro přidělení dotace a pro její zúčtování (s ÚZ 13306), - ve výši 33, ,00 Kč na příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. (s ÚZ 13235) a zároveň s tím související úpravy rozpočtovaných výdajů na kap. 28 = rozpočtové opatření č. 1/2007, b. přijetí doplatku dotace z r ze SFŽP ve výši ,00 Kč na akci: "Separační dvůr, Palackého ul., Nový Jičín" a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 10 (na opravy a údržbu chodníků) = rozpočtové opatření č. 4/ doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující úpravu rozpočtu města Nového Jičína rok 2007: a. zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 zvýšit rozpočtované výdaje na kap. 39 o částku ,00 Kč, tj. dotaci (na studii využití areálu na ul. Bezručova), která v r nebyla čerpána a bude použita až v r = rozpočtové opatření č. 2/2007, b. zvýšení rozpočtovaných příjmů o částku ,00 Kč získaných z nájmu tepelných zařízení města dle uzavřené smlouvy s firmou DALKIA navíc oproti původní rozpočtované výši a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 10 na opravy a údržbu chodníků = rozpočtové opatření č. 3/ doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu Přílohy č. 2 - Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města na rok 2007 (ke schválenému usnesení k rozpočtu města na rok 2007) týkající se výše příspěvku na provoz: a. u Technických služeb města Nového Jičína z původní schválené výše tis. Kč na tis. Kč v členění na příspěvek: - na sběr a svoz komunálních odpadů ve výši tis. Kč (z toho 125 tis. Kč na veř. prosp. práce = VPP), 2

3 - na údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč (z toho 630 tis. Kč na dopravní značení), - na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši tis. Kč (z toho 125 tis. Kč VPP), - na opravy a údržbu veřejného osvětlení ve výši tis. Kč, - na provoz bezbariérové MHD ve výši tis. Kč, - na správu hřbitovů ve výši tis. Kč, - na provoz veřejných WC ve výši 820 tis. Kč, - na sběr a svoz nebezpečných odpadů ve výši 500 tis. Kč, - na provoz tržnice ve výši 350 tis. Kč, - na údržbu mobiliáře ve výši 300 tis. Kč, - na provoz 3 vjezdových parkovacích automatů ve výši 90 tis. Kč, b. u Městského kulturního střediska Nový Jičín z původní schválené výše tis. Kč na tis. Kč v členění na příspěvek (dotaci): - na provoz ve výši tis. Kč, - na údržbu majetku ve výši 370 tis. Kč, - dotace na investice ve výši 640 tis. Kč, - na granty celkem ve výši 65 tis. Kč, c. u Střediska volného času FOKUS z původní schválené výše tis. Kč na tis. Kč v členění na příspěvek (dotaci): - na provoz ve výši 680 tis. Kč, - na údržbu majetku ve výši 150 tis. Kč, - dotace na investice ve výši 230 tis. Kč, - na granty celkem ve výši 75 tis. Kč. 2067/4/2007 Rozpočtový výhled města Nový Jičín na období doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Nový Jičín na období ve znění předloženého materiálu. 2068/4/2007 Vyhodnocení Vánočního jarmarku vyhodnocení Vánočního jarmarku /4/2007 Zpráva o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích zprávu o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města od /4/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu BPM) 1. nedoporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné slevy při odkupu bytové jednotky č. 216/19 v domě Na Lani 216, Nový Jičín paní P. Sedlářové. 2071/4/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) vyhlášení nabídkového řízení č. 42 na pronájem volné bytové jednotky č. 6 o velikosti 1+1 na ulici Masarykovo náměstí 2 umístěné v Městské památkové rezervaci za uvolněné nájemné a podmínek stanovených v průvodní zprávě. 2. ukončuje výběrové řízení č. 41 na pronájem volné bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Havlíčkova 2 bez 3

4 vyhlášení vítěze a souhlasí s přidělením předmětného bytu žadatelům z pořadníku za uvolněné nájemné. 2072/4/2007 Sociální záležitosti a. přidělení bytu č. 54 o velikosti 0+1 v DPS U Jičínky 25 paní M. Hanzlíkové, b. přidělení bytu č. 25 o velikosti 0+1 v DPS U Jičínky 25 paní A. Lopadčukové, c. přidělení bytu č. 53 o velikosti 0+1 v DPS U Jičínky 25 paní J. Šimíčkové. 2073/4/2007 Informace o změnách parkovacích režimů na vytipovaných parkovištích informaci o vyhodnocení změn parkovacích režimů na vytipovaných parkovištích. 2074/4/2007 Informace o průběhu výstavby IS Pod Skalkou III. etapa informaci o průběhu výstavby III. etapy IS pro zástavbu rodinnými domy v lokalitě Pod Skalkou, Nový Jičín a souhlasí s výstavbou chodníkových těles pouze na jedné straně komunikace. 2075/4/2007 Dopis p. T. Kučerky ve věci pronájmu parkovacích míst pro Taxi službu dopis p. T. Kučerky ve věci pronájmu parkovacích míst pro Taxi službu a neshledává důvod k ukončení majetkoprávního záměru č /4/2007 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v objektu na ul. Divadelní 8, Nový Jičín ( 3 místnosti ve II. NP o celkové výměře 52,70 m2); b Nájem části venkovní zdi domu Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín za účelem umístění 2 kusů prosklených vitrín (zeď u vchodu z ulice Žerotínova); c Nájem nebytových prostor v přízemí objektu na ul. 5. května 4, Nový Jičín (místnosti o celkové výměře 86,16 m2); d Prodej pozemku parcela č. 925/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 441 m2) v k.ú. Straník; e Prodej pozemku parcela č. 634/1 (zahrada o výměře 542 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; f Nájem pozemku parcela č. 557 (zahrada o výměře 490 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína; g Prodej části pozemku parcela č. 612 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 32 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí. 2. nesouhlasí se zveřejněním prodeje pozemku (případně části) parcela č. 464/1 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (parkovací místa 13, 14, 15 a 16 na ulici Gen. Hlaďo) pro L. Waszuta, B. Faluši, M. Richtera, S. Čípa ml., L. Závorku, Z. Prokopa, J. Kahliga a V. Koláře, za účelem zřízení stanoviště taxislužby, na dobu určitou jeden rok, nájemné: parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok, parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok, parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok a parkovací místo č Kč ,--/předmět nájmu/rok, majetkoprávní záměr č

5 4. bere na vědomí informaci o vyhodnocení nabídkového řízení na prodej pozemku parcela č. 573/2 (trvalý travní porost o výměře 6261 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a doporučuje ZM ukončit nabídkové řízení bez vyhlášení vítězné nabídky a vyhlásit nové, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informaci o vyhodnocení nabídkového řízení na prodej bytového domu na ulici K Nemocnici 4 na pozemku parcela č. st. 439 a pozemku parcela č. st. 439 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí a doporučuje ZM schválit prodej shora uvedených nemovitostí pro M. Zindlera, za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje a podmínek předložených v nabídce, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informaci o vyhodnocení nabídkového řízení na prodej domu na rohu ulic Dobrovského a K Šatlavě, stojícího na pozemku parcela č. st. 18 a dále pozemku parcela č. st. 18 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2) a části pozemku parcela č. st. 19, který tvoří s domem jednotný funkční celek v k.ú. Nový Jičín - Město a doporučuje ZM schválit prodej shora uvedených nemovitostí pro J. Novotného, za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje a podmínek předložených v nabídce, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci u těchto majetkoprávních záměrů: a Nájem nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (1 místnost ve II. patře domu o výměře 27,47 m2 + podíl na společných prostorách) pro společnost NJNet s.r.o, jako kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné: Kč 883,--/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín vchod z ulice Žerotínova ( 1 místnost ve II. patře o výměře 16,61 m2 + podíl na společných prostorách ) pro L. Odvárkovou, jako kancelář, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné: Kč 1.007,--/m2/rok; c Nájem části pozemků parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) parcela č. 216/21 (ostatní plocha, jiná plocha) parcela č. 519/29 (ostatní plocha, zeleň) vše k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a části pozemků parcela č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha umístění dle situace č. 13) a parcela č. 672/7(ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro společnost RENGL, s.r.o., za účelem umístění nových plakátovacích ploch dle předložené nabídky, na dobu neurčitou s možností ukončení nájmu dle podmínek sjednaných ve stávající smlouvě o nájmu plakátovacích ploch uzavřené dne , nájemné: Kč 200,-- /plakátovací plocha/rok; d Výpůjčka nebytových prostor v ZŠ na ul. Beskydská 274 v Žilině u Nového Jičína (místnosti v suterénu, přízemí a I. patře, včetně sociálního zázemí o celkové výměře 345,05 m2) pro Okresní organizaci sdružení přátel mentálně postižených České republiky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce; e Nájem části pozemku parcela č. 129 (ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 65 m2) a části pozemku parcela č. 137/1 (ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 15 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro D. Panáčka, jako zahradu (předzahradu), na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč 2,80/m2/rok 8. odkládá rozhodnutí ve věci pronájmu nebytových prostor v domě Kojetín 7 o celkové výměře 199 m2 a nájem pozemku parcela č. 40 (zahrada o výměře 792 m2) v k.ú. Kojetín u Nového Jičína a ukládá záměr opakovaně projednat v Osadním výboru Kojetín, majetkoprávní záměr č schvaluje prodloužení nájmu nebytových prostor v objektu Libhošť 230 (jedna místnost + podíl na společných prostorách o celkové výměře 31,25 m2) pro Českou poštu, s.p., odštěpný závod Severní Morava, za podmínek dle stávající smlouvy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou účelu užívání části pozemku parcela č. 353/2 (zahrada o výměře cca 15 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí z původního využití - obslužná plocha na zástavbu přístavbou kuchyně k restauraci s podmínkou úpravy nájemného na Kč 347,50/m2 zastavěné plochy/rok a dobou nájmu dle platné smlouvy do , nájemce: M. Swiač, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou doby výpůjčky nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (suterén klubu důchodců 2 místnosti o celkové výměře 45 m2 + WC) z doby neurčité na dobu určitou do , výpůjčitel: ADRA, občanské sdružení, majetkoprávní záměr č

6 12. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu na ul. Divadelní 1 v Novém Jičíně mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako půjčitelem a Městem Nový Jičín, jako výpůjčitelem, majetkoprávní záměr č. V odkládá rozhodnutí ve věci umístění hlavního přijímače pro připojení k internetu na střeše domu na ul. Revoluční 36 v Novém Jičíně. 14. bere na vědomí žádost JUDr. A. Poučové, o přezkoumání rozhodnutí k majetkoprávnímu záměru č a dále žádost Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvková organizace o změny usnesení č. usnesení 1956/54/2006 ze dne bodu 2, písmene b a ukládá vedení města a příslušným odborům jednat s dotčenými stranami o upřesnění využití území za budovami střední školy. 15. bere na vědomí žádost společnosti Philip Morris ČR a.s., o ukončeni smlouvy o nájmu administrativní budovy č. p. 834 na pozemku parcela č. 271/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku parcela č. 94/1 (zahrada), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí dohodou k a ukládá vedení města jednat se zástupci této společnosti o možných podmínkách skončení shora uvedeného nájemního vztahu, majetkoprávní záměr č bere na vědomí prezentaci záměru společnosti DENSTAV CZ, s.r.o., na zástavbu území mezi ulicemi Bezručova a Komenského, Nový Jičín - majetkoprávní záměr č a ukládá majetkoprávnímu odboru předložit tento záměr spolu s dalšími žádostmi k projednání v zastupitelstvu města. 17. schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího ve vybudování a užívání sjezdu (právo chůze a jízdy) na části pozemku parcela č. 610/5 (orná půda) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a I. a Mgr. K. Masníkovými, jako oprávněnými, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu Nový Jičín, oblast pod VDJ Skalky Úprava tlakových poměrů v pozemcích parcela 507/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 516/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., jako oprávněnými, za cenu dle znaleckého posudku. 19. doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 280/26 (zahrada o výměře 94 m2 ) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro O. a M. Fojtíkovy, za cenu dle ZP + náklady, tj. Kč ,--/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit výkup pozemku parcela č. 898 (ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 1354 m2), části pozemku parcela č.896/3 (trvalý travní porost) a části pozemku parcela č. st.201 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Libhošť (pozemky pod místní komunikací) od V. Horáčkové, za cenu obvyklou tj. Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V nedoporučuje ZM schválit slevu z kupní ceny za prodej bytového domu na ul. Josefa Hory 5 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 727 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje uzavření Smlouvy o vybudování kanalizace a o bezplatném právu napojení 6 rodinných domů na ulici Revoluční ( oblast nad bývalým koupalištěm na ulici Žilinská) na tuto kanalizaci mezi Městem Nový Jičín a panem J. Naušem, a s pravidelnou úhradou účelně vynaložených nákladů spojených s údržbou této kanalizace. 23. schvaluje navýšení nájemného z nebytových prostor a pozemků v majetku Města Nový Jičín o míru inflace za rok 2006, která činí 2,5 %. 2077/4/2007 Harmonogram projednání výsledků hospodaření přísp. org. a městského úřadu za rok 2006 harmonogram konání rozborů hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací města a městského úřadu dle předloženého návrhu. 6

7 2. deleguje své zástupce k jejich projednání. 2078/4/2007 Žádost občanského sdružení Fond Heidi Janků a Rostislava Klesly žádost občanského sdružení Fond Heidi Janků a Rostislava Klesly se sídlem v Mořkově o finanční příspěvek (dar) pro práci s dětmi a mládeží a po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši 5.001,00 Kč na požadovaný účel z rezervy v příspěvcích v kap. 41 = rozpočtové opatření č. 5/ /4/2007 Žádost Svazu skautů a skautek ČR (Junák) žádost Junáku - svazu skautů a skautek ČR - středisko Pagoda Nový Jičín o finanční příspěvek (dotaci) ve výši ,00 Kč na Světové skautské Jamboree a postupuje ji k posouzení a rozhodnutí Zastupitelstvu města Nového Jičína dne /4/2007 Návrh plánu kontrolní činnosti KO MěÚ na I. pololetí 2007 "Plán kontrolní činnosti kontrolního odboru MěÚ Nový Jičín na I. pololetí 2007" dle předloženého návrhu. 2081/4/2007 Vyhodnocení činnosti kontrolního odboru MěÚ za rok 2006 "Vyhodnocení kontrolní činnosti kontrolního odboru MěÚ Nový Jičín za rok 2006". 2082/4/2007 Informace k zákonu o střetu zájmů informaci k zákonu o střetu zájmů. 2083/4/2007 Nominace na vyhodnocení nejlepších sportovců a sport. kolektivů města Nový Jičín za rok 2006 návrh Komise sportovní při Radě města Nový Jičín na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok schvaluje nominace na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2006 dle předloženého návrhu. 2084/4/2007 Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům PO vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřiz. Městem Nový Jičín 1. ruší dosavadní "Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol, předškolních a školských zařízení s právní subjektivitou, které zřizuje město Nový Jičín", které byly schváleny Radou města č. 1927/64/ schvaluje nové "Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního 7

8 příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín". 2085/4/2007 Úprava platových výměrů ředitelů přísp. org. zřizovaných městem Nový Jičín ve smyslu 102 odst. 2 písmene b. zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se Zásadami pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín, s platností od úpravu platových výměrů níže uvedených ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol a střediska volného času dle předloženého návrhu: Mgr. Ladislav Pospěch, Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Mgr. Emílie Řeháková, Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, Mgr. Magda Trávníčková, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, RNDr. Svatava Hajdová, Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Mgr. Ludmila Okáčová, Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90, Mgr. Hana Cholevíková, Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8, Mgr. Marie Žambochová, Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Jarmila Šimurdová, Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Bc. Hana Růžová, Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, K Nemocnici 1082/ schvaluje úpravu platových výměrů níže uvedených ředitelů příspěvkových organizací Města Nový Jičín dle předloženého návrhu, ve smyslu 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů: a) Ing. Miloslav Holiš - ředitel BPM Nový Jičín, b) Ing. Oskar Šíma - ředitel TSM Nový Jičín, c) Mgr. Pavel Bártek - ředitel BD Nový Jičín, d) Petr Orság - ředitel MěKS NOvý Jičín, e) Lubomír Svoboda - ředitel Kina Květen Nový Jičín. 2086/4/2007 Smlouvy pečovatelské služby dle nového zákona postup uzavírání smluv Pečovatelské služby Města Nového Jičína včetně ceníku služeb. 2087/4/2007 Schválení organizačního řádu úpravu organizačního řádu Městského úřadu v Novém Jičíně dle předloženého návrhu s účinností od /4/2007 Schválení Nařízení města č. 1/2007 vydání nařízení města o zpoplatnění obecného užívání místních komunikací a jejich určených úseků ve vymezených oblastech města Nový Jičín, původně schváleného Radou města dne pod číslem 5/2006, pod novým číslem 1/

9 2089/4/2007 Schválení termínů jednání, projednání plánu práce Rady města na rok 2007 termíny schůzí Rady města na rok bere na vědomí plán práce Rady města na rok /4/2007 Jmenování členů komisí 1. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na volební období členy komisí Rady města: a. schválené usnesením číslo 2053/2/2006 ze dne (původní jmenování se tímto doplňuje o výše uvedené omezení jmenování na volební období), b. nové členy dle předloženého materiálu. 2091/4/2007 Studijní cesta SHS (Sdružení historických sídel) účast starosty města Mgr. Ivana Týle a Ing. arch. Zdeňka Tupého, člena ZM, na zahraniční studijní cestě do SRN pořádané SHS ČMS ve dnech , zároveň schvaluje poskytnutí cestovního pojištění a cestovních náhrad dle vnitřních předpisů bez kapesného. 2092/4/2007 Různé - schválení finančního limitu na pohoštění finanční limit na pohoštění na rok 2007 ve výši Kč. 2093/4/2007 Žádost společnosti DALKIA a. s. na základě žádosti fy DALKIA a. s. ze dne doplňuje své usnesení č. 2060/3R/2006 ze dne takto: 1. Cena tepla je schválena ve výši 422,9 Kč/GJ bez DPH a je maximální cenou jak pro jednosložkovou tak pro dvousložkovou cenu tepla, která může být po dohodě dodavatele s odběratelem cenou průměrnou. Cena je takto stanovena pro zúčtovací období roku schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví Města Nový Jičín a dále Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení ze dne dle předložených návrhů. 3. vyslovuje souhlas ředitelům příspěvkových organizacích zřízených městem k uzavření smluvních vztahů o dodávce tepelné energie s novým nájemcem tepel. zař. v majetku města společností DALKIA a. s., v návaznosti na platné zřizovací listiny. 4. doporučuje společnosti DALKIA a. s. informovat jednotlivé odběratele o tvorbě ceny tepla (včetně podkladů). Ing. Vladimír Bárta místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 9

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2352/16/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za III. čtvrtletí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 PŘÍJMY SOUČTY 1111 daň z příjmu fyzických osob 1180 1112 daň z příjmu fyzických osob 550 1113 daň z příjmu fyzických osob 50 1121 daň z příjmu právnických

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více