NÍZ Nízká kapitalizace str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÍZ Nízká kapitalizace str. 1"

Transkript

1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 Nízká kapitalizace Ustanovení omezující daňově účinné výdaje úrokového charakteru je obsaženo v zákoně o daních z příjmů od samého počátku nové daňové soustavy a jeho prvotní znění schválilo ještě Federální shromáždění ČSFR. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů účinný od posílil restriktivní účinky pravidla nízké kapitalizace a do určité míry je učinil nezávislými na výši vlastního kapitálu. Účelem omezení daňové účinnosti nákladů úrokového charakteru je zamezit daňovému plánování založenému na rozdílném daňovém posouzení nákladů spojených s využitím zdrojů financování. Obecně jsou úroky (odměna věřitele za poskytnuté finanční prostředky) na straně dlužníka daňově uznatelným nákladem, zatímco dividendy (odměna investora za vložené finanční prostředky) daňově uznatelným nákladem nejsou. Tato skutečnost zakládá daňovou pobídku financovat investici raději úvěrem než vkladem do kapitálu společnosti. Možnosti volby mezi financováním cizím nebo vlastním kapitálem se odrážela v 25 odst. 1 písm. w) ZDP, které se do konce roku 2007 vztahovalo jen na kapitálově nebo personálně spojené osoby, přičemž z působnosti daňové restrikce se výslovně vyjímaly spekulativně spojené osoby, tj. osoby, které vytvořily Historie Účel Spojené osoby

2 NÍZ str. 2 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Nízká kapitalizace Vlastní kapitál Změna Účinnost! Výjimky právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. K daňovým důsledkům nízké kapitalizace dosud docházelo u subjektů, u nichž výše přijatých úvěrů a půjček přesáhla stanovený násobek výše vlastního kapitálu. Skutečnosti s vlastním kapitálem nesouvisející neměly vliv na uplatnění daňově restriktivního pravidla nízké kapitalizace. Po přijetí nové právní úpravy se oba klíčové parametry relativizují a při splnění dalších podmínek mohou být daňově neúčinné i úroky plynoucí nespřízněným osobám a při libovolném vztahu mezi výší vlastního kapitálu a výší přijatých úvěrů a půjček. Nové znění se použije u smluv uzavřených od a také u smluv uzavřených dříve, pokud k nim bude po tomto datu sjednán dodatek měnící výši poskytnutého úvěru nebo půjčky nebo výši úroků. U smluv uzavřených před rokem 2008, k nimž nebudou sjednány žádné uvedené dodatky, lze podle původního znění ustanovení o nízké kapitalizaci postupovat ještě ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2008 a Dále se již použije nové znění na veškeré finanční výdaje ze všech smluv včetně jejich dodatků. Beze změny zůstala zásada, podle které se do úvěrů a půjček nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich části, z nichž jsou úroky součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Stejně tak zůstává v platnosti výjimka z aplikace pravidla nízké kapitalizace, která se nevztahuje na fyzické osoby, právnické osoby posuzované pro účely daně z příjmů za neziskové subjekty a burzu cenných papírů.

3 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 3 Omezení daňové uznatelnosti úroků se nově vztahuje na všechny osoby spojené definované v 23 odst. 7 ZDP, a to včetně jinak spojených osob podle bodu 5 uvedeného ustanovení. Zatímco dosud se 25 odst. 1 písm. w) ZDP vztahoval jen na úroky z úvěrů a půjček, definuje nová úprava náklady, u kterých se bude daňová uznatelnost posuzovat podle tohoto ustanovení. Finančními výdaji (náklady) se pro účely celého zákona o daních z příjmů rozumí úroky zúvěrů a půjček a související výdaje (náklady) včetně výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud splňují alespoň jednu z pěti podmínek pro uplatnění daňové restrikce podle 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Těmito podmínkami jsou: - vysoká úroková míra, - podřízenost, - závislost na výsledku hospodaření, - nízká kapitalizace u úvěrů a půjček od nespojených osob, - nízká kapitalizace u úvěrů a půjček poskytnutých nebo zajištěných spojenými osobami, přičemž každá z uvedených podmínek se posuzuje samostatně. Za daňový náklad nelze uznat poměrnou část finančních výdajů (nákladů) vztahujících se k úvěrům a půjčkám nebo jejich části, pokud jejich úhrn přesáhne násobek jednotné úrokové míry zvýšené o čtyři procentní body a průměrného stavu úvěrů a půjček v průběhu příslušného období, za které se podává daňové přiznání. Jednotná úroková míra je definována odkazem na referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit. Maximální přípustná sazba je tak navázána na pohyblivou sazbu - dvanáctiměsíční PRIBOR, který uveřej- Rozšíření spojených osob Finanční náklady Vysoká úroková míra

4 NÍZ str. 4 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Nízká kapitalizace Podřízenost Závislost na výsledku hospodaření Nespojené subjekty Spojené subjekty! Limit daňových nákladů ňuje Česká národní banka, a analogicky na příslušné referenční sazby vybraných zahraničních měn. Úroky zúvěrů a půjček vyjádřených v různých měnách se posuzují samostatně za jednotlivé měny. Daňovým nákladem nejsou finanční výdaje (náklady) plynoucí z úvěrů a půjček podřízených ostatním závazkům poplatníka. Podle názoru předkladatele zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů vykazují podřízené dluhy znaky vlastního kapitálu. Plynou-li finanční výdaje (náklady) z úvěrů a půjček, u nichž jsou vznik úroku nebo jiného výnosu, nebo dokonce jen jeho splatnost odvozovány od výsledku hospodaření poplatníka, nelze je uznat za daňový náklad. Závislost na hospodářském výsledku nemusí být absolutní a pro uplatnění daňové restrikce postačuje byť jen částečná návaznost existence či splatnosti úroku na dosaženém hospodářském výsledku. Daňově neuznatelné jsou finanční výdaje (náklady) nebo jejich část, pokud úhrn úvěrů a půjček přesahuje šestinásobek vlastního kapitálu. Počínaje rokem 2009 se limitní hodnota vlastního kapitálu, vůči které se poměřuje úhrn úvěrů a půjček, snižuje na čtyřnásobek. Násobky vlastního kapitálu ovlivňující daňovou uznatelnost finančních výdajů (nákladů) jsou: u spojených osob stanoveny na trojnásobek u bank a pojišťoven a na dvojnásobek u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Pro uplatnění této podmínky přitom postačuje, pokud je spojená osoba v postavení osoby zajišťující úvěr nebo půjčku, tj. např. v případě, kdy je bankovní úvěr zajištěn společníkem nebo akcionářem. Na finanční náklady z úvěrů a půjček nepřesahující v úhrnu za zdaňovací období 1 mil. Kč se vyloučení z daňových nákladů neuplatní, údajně z důvodu zmír-

5 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 5 nění dopadu nové právní úpravy na malé a střední podniky. Podmínkou však je, že ani věřitel, ani osoba zajišťující úvěr nebo půjčku není osobou spojenou s poplatníkem. V praxi tuzemských bank, které při poskytnutí úvěru malým podnikům ve formě s.r.o. obvykle požadují zajištění právě od osob s tímto poplatníkem spojených (společníků s.r.o.), je představa o daňové úlevě malým a středním podnikům vzdálena realitě. Jak bylo výše uvedeno, platí úprava platná do konce roku 2007 ještě další dva roky pro posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček založených smlouvami uzavřenými před rokem 2008, pokud k těmto smlouvám nejsou sjednány dodatky měnící výši jistiny nebo úroku. Za daňové výdaje se v takových případech neuznávají úroky z úvěrů a půjček, u nichž je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, a to ve výši úroků z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Zákon o daních z příjmů neobsahuje výslovně uvedený způsob výpočtu hodnot rozhodných pro posouzení podmínek pro zjištění nízké kapitalizace a nic na tom nezměnil ani zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jeden z možných způsobů je uveden v pokynu D-300, který není zdrojem práva. Závaznost výkladů a stanovisek učiněných ministerstvem byla v judikatuře správních soudů opakovaně zpochybněna. S tímto vědomím a s přihlédnutím k tomu, že pokyn D-300 byl vydán za účinnosti před-! Dosavadní úprava Výpočty!

6 NÍZ str. 6 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Nízká kapitalizace Výpočet daňově uznatelných úroků Stav vlastního kapitálu reformního znění zákona o daních z příjmů, je třeba přistupovat ke zveřejněnému výkladu. Je však pravděpodobné, že ze strany územních finančních orgánů bude aplikován právě výklad obsažený v pokynu D-300. Koeficient pro stanovení částky úroků uznávaných jako daňové výdaje se podle pokynu D-300 vypočte na základě vzorce: K= (n SVK) / PDSUP, kde n- násobek stanovený v 25 odst. 1 písm. w) ZDP, SVK - stav vlastního kapitálu, PDSUP - průměr denních stavů úvěrů a půjček, a zaokrouhlí se na dvě platná desetinná místa podle 46a ZSDP. Je-li koeficient v rozmezí 0 až 1, násobí se jím celková výše posuzovaných úroků, a tím se zjistí jejich daňově uznatelná poměrná část. Při zjištění stavu vlastního kapitálu se nepřihlíží ke změně k poslednímu dni zdaňovacího období v důsledku hospodářského výsledku za příslušné zdaňovací období. Ani hospodářsky velmi úspěšný rok znamenající významné posílení vlastního kapitálu tedy nemá vliv na případné vyloučení části úroků z daňových nákladů z důvodu nízké kapitalizace. Nedojde-li v průběhu zdaňovacího období k jiné změně vlastního kapitálu, je SVK roven stavu vlastního kapitálu k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období nebo ke dni vzniku poplatníka anebo ke dni vstupu do likvidace. Při změně se stav vlastního kapitálu zjistí jako aritmetický průměr stavů vlastního kapitálu k prvnímu dni ve zdaňovacím období a stavů, kdy ke změnám vlastního kapitálu došlo.

7 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 7 Výpočet průměrného denního stavu úvěrů a půjček musí vzít v úvahu všechny změny v průběhu zdaňovacího období, a to splácení i navýšení. PDSUP se zjišťuje s přesností na dny, přičemž za rozhodný den, kdy dochází ke změně denního stavu úvěrů a půjček, se považuje den následující po dni úhrady splátky, resp. navýšení poskytnutého úvěru nebo půjčky. Výše úroků, které nelze uznat za daňový výdaj, se vypočte jako rozdíl všech úroků a součinu koeficientu a všech úroků. Uúvěrů a půjček v cizí měně se kurz při výpočtu průměrného denního stavu stanoví stejným způsobem, jakým se v souladu s účetními předpisy oceňují závazky v cizí měně. Základy výpočtu ilustrujeme na zjednodušeném příkladu. Spoleãnost Barbora je stoprocentní dcefiinou spoleãností firmy Andrea, od které pfiijala pûjãku ve v i Kã s roãním úrokem ve v i Kã. Vlastní kapitál spoleãnosti Barbora je Kã. V e pûjãky ani podílu na vlastním kapitálu se v prûbûhu celého období nezmûnila. V souladu s pokynem D-300 je SVK = a PDSUP = Vroce 2007 by v poãet koeficientu K vypl val ze vzorce ( ) / = 0,4. V e úrokû, které bude moci spoleãnost Barbora v roce 2007 uplatnit jako daàov v daj, je Kã ( ,4). Zb vá daàovû neuznatelná ãást Kã, jak vypl vá z v poãtu Pfii uzavfiení smlouvy o pûjãce za úãinnosti nové úpravy je koeficient K roven 0,2 a daàovû uznatelné úroky jsou jen Kã. U poplatníků, jejichž vlastní kapitál je záporný, jsou veškeré finanční výdaje (náklady) podle 25 odst. 1 písm. w) ZDP vyloučeny z daňově uznatelných nákladů. Průměrný denní stav úvěrů a půjček! Záporný vlastní kapitál

8 NÍZ str. 8 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Nízká kapitalizace Některá nová pravidla pro podkapitalizaci nejsou v zákoně dobře popsána, proto jsou předmětem odborných diskusí a jsou publikovány různé výklady a názory včetně informací Ministerstva financí. Proto je vhodné sledovat vývoj názorů a lze očekávat novelizace zákona o daních z příjmů. Ing. Aleš Pekárek

9 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON ODM Odměny členů statutárních orgánů str. 1 Odměny členů statutárních orgánů Z hlediska zákona o daních z příjmů se členem statutárního orgánu rozumí člen kolektivního statutárního orgánu právnické osoby, např. člen představenstva společnosti nebo družstva nebo člen správní rady. Z daňového hlediska mají stejný režim příjmů i členové jiných orgánů právnických osob, například dozorčích rad. Samostatně je pro daňové účely třeba posuzovat jednatele s.r.o., který je statutárním orgánem, ale není členem kolektivního statutárního orgánu. Totéž platí pro jednatele družstva. Odměna člena statutárního orgánu za výkon funkce v tomto orgánu je podle ZDP považována za příjem ze závislé činnosti, proto je tento člen pro účely daně z příjmů považován za zaměstnance a právnická osoba vyplácející odměnu za zaměstnavatele. Je však nutné mít na paměti, že toto zařazení platí jen z hlediska daně z příjmů, a nikoli např. z hlediska pracovněprávního, odlišné je i účtování. Člen statutárního orgánu má právo podepsat u zaměstnavatele Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, případně i uplatnit nárok na slevy na dani z příjmů FO. Při splnění všech Jednatel Postavení člena orgánu! Režim zaměstnance

10 ODM str. 2 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Odměny členů statutárních orgánů Záloha na daň Hrubá mzda Pojistné na ZP hrazené zamûstnavatelem Základ danû podmínek rovněž může po skončení zdaňovacího období požádat o vyrovnání záloh na daň z příjmů. Odměna za výkon funkce člena kolektivního orgánu právnické osoby - daňového rezidenta - nemůže tvořit samostatný základ daně, a to ani za předpokladu, že hrubý příjem zúčtovaný za jeden kalendářní měsíc nepřesáhne částku Kč. Zaměstnavatel je proto vždy povinen srážet zálohy na daň. Výše zálohy je závislá na tom, zda člen statutárního orgánu podepíše prohlášení, či nikoli. Pan âerven je ãlenem statutárního orgánu akciové spoleãnosti âeko. Za mûsíc kvûten 2008 mu byla pfiiznána odmûna ve v i Kã. Základ pro v poãet zálohy na daà pana âerveného bude: Kã 432 Kã Kã Kã V e zálohy bude závislá na tom, zda pan âerven má u spoleãnosti podepsáno Prohlá ení, ãi nikoli. Nemá-li podepsané Prohlá ení, stejnû nemûïe spoleãnost srazit sráïkovou daà, v e zálohy bude 795 Kã. Kdyby Prohlá- ení podepsal a uplatnil základní slevu na dani, pak by Ïádná záloha na daà sraïena nebyla. Záloha Základní sleva Záloha po slevû 795 Kã Kã 0 Kã Daňové náklady Odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby nelze zahrnovat do daňově uznaných nákladů právnické osoby. Bohužel nelze tvrdit, že

11 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON ODM Odměny členů statutárních orgánů str. 3 tento nepeněžní příjem člena kolektivního orgánu právnické osoby je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Uznaným nákladem je však dále uvedené povinné hrazení zdravotního pojištění. Je však třeba odlišit odměnu za výkon funkce člena kolektivního orgánu právnické osoby a odměnu za práci pro společnost (ať už jednatele, zaměstnance anebo společníka či člena družstva). V tomto druhém případě je možné v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisu zaměstnavatele stanovit nárok zaměstnance na úhradu tohoto pojistného. Potom bude úhrada pojistného považována za mzdu, která je jednoznačně zdanitelným příjmem zaměstnance na straně jedné a daňovým nákladem zaměstnavatele na straně druhé. Pak ale není pochyb, že tento příjem patří i do vyměřovacího základu zaměstnance. Je obvyklou praxí, že právnická osoba členům svých kolektivních orgánů platí pojistné z pojištění odpovědnosti za výkon funkce. Toto pojistné také není daňově uznatelným nákladem. Od roku 2008 odměna za výkon funkce člena kolektivního orgánu právnické osoby zakládá účast na veřejném zdravotním pojištění. I nadále však platí, že tyto příjmy se nezahrnují do vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odměna členu statutárního orgánu právnické osoby se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, pokud je člen statutárního orgánu z titulu činnosti v tomto orgánu účasten nemocenského pojištění zaměstnanců (viz Sociální pojištění zaměstnanců), tj. jde-li o odměnu za práci. Odměna za výkon funkce v kolektivním orgánu společnosti však sama o sobě nezakládá účast na nemo-! Odpovědnostní pojistné Zákonné pojistné

12 ODM str. 4 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Odměny členů statutárních orgánů Podíl na zisku! Daňový nerezident cenském pojištění zaměstnanců, a tak nepodléhá placení pojistného na sociální zabezpečení. Naopak příjmy jednatele společnosti s ručením omezeným za výkon funkce jednatele a za práci pro společnost zakládají účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, a jsou tedy součástí vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že členy kolektivních orgánů právnické osoby bývají často vlastníci, dopouštějí se daňové subjekty v praxi omylu, když zaměňují odměnu za výkon funkce člena kolektivního orgánu s jiným druhem příjmu - výplatou podílu na zisku, která tvoří samostatný základ daně se zvláštní sazbou 15 %. Protože jde o fyzické osoby, nesetkáme se zde s osvobozením od daně, které se používá jen u daně z příjmů právnických osob. Podíl na zisku samozřejmě není uznaným daňovým nákladem. Vyplácí-li právnická osoba odměnu členu statutárního a jiného orgánu právnické osoby, který je daňovým nerezidentem, potom tento příjem tvoří samostatný základ daně zdaňovaný zvláštní sazbou daně ve výši 15 %, nestanoví-li příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění výhodnější způsob zdanění. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění obvykle umožňují zdanit takový druh příjmů i v zemi, ve které má sídlo právnická osoba. Tento druh příjmů je řešen v článku pojednávajícím o tantiémách (zpravidla se jedná o čl. 16 příslušné smlouvy). Odměna za výkon funkce člena kolektivního orgánu právnické osoby i u daňového nerezidenta je však podle zákona o daních z příjmů příjmem ze závislé činnosti, proto takovému poplatníkovi nelze zabránit ani v tom, aby u svého zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Potom by mu zaměstnavatel srážel zálohy na daň.

13 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON ODM Odměny členů statutárních orgánů str. 5 Záloha na daň se vybírá se stejnou sazbou daně, tj. 15 %. Potenciální výhoda by v tomto případě poplatníkovi plynula především v případě, že Ministerstvo financí splní, co slibuje, a umožní těmto poplatníkům využít slevu na poplatníka. Její plnou výši by však poplatník mohl využít jen v případě, že by podal daňové přiznání a požádal o vrácení případného přeplatku na dani. Na druhé straně by poplatníkovi hrozilo, že jeho základ pro výpočet zálohy bude zvýšen o povinné sociální pojistné v souvislosti s výkonem závislé činnosti hrazené v zahraničí. Valná hromada spoleãnosti Delta, a.s., rozhodla v ãervenci 2008 o v platû odmûn za v kon funkce ãlenû pfiedstavenstva takto: âlen pfiedstavenstva Bydli tû ãlena V e odmûny v Kã Pan Modr Praha Pan âern Kladno Pan Bíl Praha Pan Fialov Lisabon Zdanûní v e uveden ch pfiíjmû je závislé na dal ích skuteãnostech. Pan Modr je fieditelem spoleãnosti s mûsíãní hrubou mzdou Kã, u spoleãnosti podepsal Prohlá ení a uplatàuje daàové zv hodnûní na dvû dûti. Odmûna ãlena statutárního orgánu bude souãástí jeho základu danû pro v poãet mûsíãní zálohy na daà z pfiíjmû ze závislé ãinnosti. Na druhé stranû se do vymûfiovacího základu pro pojistné na sociální zabezpeãení odmûna zahrnovat nebude (pak se panu fiediteli mûïe stát, Ïe vyãerpá maximální vymûfiovací základ pojistného na sociální zabezpeãení dfiíve neï u pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní):

14 ODM str. 6 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Odměny členů statutárních orgánů Hrubá mzda Pojistné na sociální zabezpeãení sraïené zamûstnanci Pojistné na sociální zabezpeãení hrazené zamûstnavatelem Pojistné na vefiejné zdravotní poji tûní sraïené zamûstnanci Pojistné na vefiejné zdravotní poji tûní hrazené zamûstnavatelem Základ pro v poãet zálohy Záloha na daà Slevy na dani Záloha na daà po slevách âist pfiíjem Kã ( * 0,08) Kã ( * 0,26) Kã ( * 0,045) Kã ( * 0,09) Kã ( ) Kã Kã Kã Kã Kã Pan âern nemá jiného zamûstnavatele, u spoleãnosti také podepsal prohlá ení a uplatàuje základní slevu na sebe a manïelku. Pfiíjem pana âerného je men í neï základní sleva, a proto zamûstnavatel zálohu nesrazí: Hrub pfiíjem Pojistné na vefiejné zdravotní poji tûní sraïené zamûstnanci Pojistné na vefiejné zdravotní poji tûní hrazené zamûstnavatelem Základ pro v poãet zálohy Záloha na daà Slevy na dani Záloha na daà po slevách âist pfiíjem Kã 135 Kã 270 Kã Kã 495 Kã Kã 0 Kã Kã

15 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON ODM Odměny členů statutárních orgánů str. 7 Pan Bíl nepodepsal prohlá ení u akciové spoleãnosti Delta. Bude mu sraïena záloha na daà ve v i 15 %, tj. 495 Kã. Pan Fialov je nerezidentem. Jeho pfiíjem tvofií samostatn základ danû a spoleãnost je povinna z nûho srazit daà zvlá tní sazbou 15 %, 450 Kã. Protože na člena statutárního orgánu, který pobírá odměny za výkon této funkce, pohlížíme jako na zaměstnance, společnost mu může vyplácet cestovní náhrady. Ty jsou u něho předmětem daně pouze v tom rozsahu, ve kterém převyšují jeho zákonné nároky. Pro zaměstnavatele jsou daňově uznatelné ve výši, ve které se zavázal je vyplácet. Více viz heslo Cestovní náhrady - členové statutárních orgánů a podnikatelé. Metodika účetnictví reflektuje daňový přístup, a proto o odměnách účtujeme na nedaňový účet 523 (viz Účtový rozvrh). Člen kolektivního statutárního orgánu právnické osoby se podílí na vedení právnické osoby, a proto je zahrnut do kategorie osob spojených (viz Osoby spojené). Na druhé straně je výslovně uvedeno, že člen dozorčí rady se za osobu spojenou z tohoto titulu nepovažuje. Pokud se při převodu zboží, služeb nebo práv ze společnosti na člena statutárního orgánu použije cena nižší, nebude to mít vliv na základ daně právnické osoby. Při bezúplatném převodu je však třeba upravit základ daně, protože se jedná o nedaňový základ. Když právnická osoba poskytne členu statutárního orgánu zboží, služby nebo práva za cenu nižší, než je cena, za kterou by stejné plnění poskytla běžnému zákazníkovi, nebo za cenu nižší, než je cena stanovená podle zákona o oceňování, jde o příjem zaměstnance, tj. do jeho základu daně z příjmů ze závislé činnosti Cestovní náhrady Účetnictví Osoba spojená Základ daně zaměstnance

16 ODM str. 8 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Odměny členů statutárních orgánů Motorové vozidlo DPH patří rozdíl mezi cenou stanovenou za výše stanovených podmínek a cenou použitou. Také členu statutárního orgánu může právnická osoba poskytnout motorové vozidlo i pro soukromé účely. V tomto případě se plnění oceňuje jedním procentem vstupní ceny vozidla. Toto ocenění lze použít, i když jde o nájem, tj. poskytnutí motorového vozidla za cenu nižší, než je cena pro ostatní spotřebitele anebo cena podle zákona o oceňování. Tento příjem se od roku 2008 zahrnuje do vyměřovacího základu člena statutárního orgánu, pokud není kvalifikován jako odměna za výkon funkce. Činnost člena statutárního orgánu není považována za ekonomickou činnost, a tak člen statutárního orgánu z titulu příjmu za tuto činnost není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty. Na druhé straně nejde o zaměstnance v právním slova smyslu, a proto pro plnění mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu neplatí žádná zvláštní ustanovení z hlediska základu daně. doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

17 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OSV Osvobozená plnění str. 1 Osvobozená plnění Obecná ustanovení ZDPH jsou jednoznačná: plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou osvobozena od daně; u těchto plnění pak nemáme povinnost přiznat daň ( odvést daň na výstupu ). ZDPH rozeznává osvobozená plnění: bez nároku na odpočet daně, která jsou vyjmenována v 51 a dále rozebrána v 52 až 62, s nárokem na odpočet uvedená v 63 až 71. Význam první skupiny těchto plnění je zřejmý z podmínek povinné registrace k DPH a zejména nároku na odpočet DPH, jeho krácení. Proto se ve výkladu zaměříme na několik typů osvobozených plnění, která se v praxi nejvíce vyskytují. Nezbytné je určit správně okamžik uskutečnění tohoto plnění. Podle 21 odst. 12 ZDPH postupujeme při určení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně obdobně, jak je tomu u standardních zdanitelných plnění (upraveno v ZDPH v 21 odstavcích 2 až 8 - zákonodárce opomněl opravit přečíslování 21). Pro všechny plátce uskutečňující osvobozené plnění je klíčové následující schéma:! Plnění - nárok?

18 OSV str. 2 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Osvobozená plnění Plnûní osvobozené - daà na v stupu 0 Nárok na odpoãet? ANO Koeficient NE Plnění bez nároku Finanční činnosti Pronájmy apřevody Převod nemovitostí Krácení tzv. koeficientem se týká plnění, která nelze jednoznačně přiřadit do kategorie ANO (100% nárok) nebo NE (100% zákaz). Jde o poštovní služby ( 52), rozhlasové a televizní vysílání ( 53), finanční činnosti ( 54), pojišťovací činnosti ( 55), převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení ( 56), výchovu a vzdělávání ( 57), zdravotnické služby a zboží ( 58), sociální pomoc ( 59), provozování loterií a jiných podobných her ( 60). Navíc ZDPH uvádí další specifické případy, a to: vybrané humanitární a sociální účely a jiné činnosti podle 61, dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně ( 62). Představují určité specifikum, proto jim je věnováno samostatné heslo. Podle 56 ZDPH je v zásadě převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a nájem dalších zařízení osvobozen od daně. Osvobození pro převod staveb, bytů a nebytových prostor bylo a je vázáno na časový test, který byl od 1. května 2004 změněn - osvobození od daně je po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Pro finanční leasing je stanovena také doba tří let, ale až od 1. ledna 2005.

19 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OSV Osvobozená plnění str. 3 Upozorňujeme na velké problémy s výkladem počítání časového testu v 56 odst. 1 a 2 ZDPH; zda se může použít již časový test u předchozího vlastníka, zda stačí splnění jedné podmínky atd. Vzhledem k tomu, že zákon od 1. května 2004 převzal v podstatě text z dříve platného a respektovaného pokynu MF D O uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě, nastala kuriózní situace. Je totiž legitimní otázkou, co vše a kdy se co změnilo, resp. zda se opravdu změnily podmínky, když MF v důvodové zprávě tvrdilo, že se změnila jen lhůta. V letech 2004 a následujících jsou známé případy, kdy byl uznán časový test u předchozího vlastníka pro současného, který nemovitost prodal. Uvádíme proto některé vzorové příklady. Spoleãnost V stavba nabyla v ãervnu 2004 nebytov dûm v Praze 3, kter prodejce, spoleãnost PraÏská realitní, postavila v prosinci DÛm byl prodán v lednu Prodej je podle MF povaïován za osvobozené plnûní. Spoleãnost V stavba nabyla v ãervnu 2004 nebytov dûm v Praze 4, kter prodejce, spoleãnost PraÏská realitní postavila v prosinci DÛm byl prodán v lednu Prodej je podle MF povaïován za zdanitelné plnûní. Spoleãnost V stavba nabyla nebytov dûm na Praze 5, a to v ãervnu DÛm byl získán od spoleãnosti PraÏská realitní, která ho nabyla v prosinci Nov nabyvatel dûm prodává v lednu 2006 jako plnûní osvobozené, neboè se domnívá, Ïe ãasov test není vázán na daàové povinnosti daàového subjektu, ale na objekt. Spoleãnost V stavba nabyla nebytov dûm na Praze 6, a to v ãervnu DÛm byl získán od spoleãnosti PraÏská realitní, která ho nabyla v prosinci Nov nabyvatel dûm prodává v lednu 2006 jako plnûní zdanitelné.!

20 OSV str. 4 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Osvobozená plnění! Nové výklady? Osvobozený pronájem Je zřejmé, že nejasnostem může zabránit jen novela zákona, což potvrzuje i následující text. V současné době se diskutuje nad novým textem, resp. názorem MF publikovaným v Informaci k uplatňování zákona o DPH u výstavby po Pro názornost citujeme příklady MF. Plátce koupí v r stavbu a po roce, tj. v r. 2008, ji prodává. Poslední kolaudace ve smyslu ZDPH probûhla vroce Pfievod je osvobozen od DPH, neboè je splnûna podmínka, Ïe k pfievodu dochází po uplynutí tfií let od kolaudace. Plátce koupí v r stavbu, která byla zkolaudována upfiedchozího vlastníka v r V roce 2008 provede zmûnu stavby, po které je provedena kolaudace. Cena realizované zmûny bez danû je vy í neï 30 % zûstatkové ceny stavby ke dni zahájení stavebního fiízení. Vr plátce stavbu prodává. Pfievod stavby není osvobozen od danû, neboè nebyla splnûna ani jedna z uveden ch podmínek. Do lo ke kolaudaci. Podle 56 odst. 5 ZDPH je plátci dána možnost se rozhodnout, zda uplatní daň - a to u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností. Podle 56 odst. 4 se osvobození nevztahuje na: krátkodobý nájem stavby, bytů a prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Spoleãnost Gama pronajala salónek na obchodní jednání, které se uskuteãní jen o víkendu. Je splnûna ãasová podmínka - do 48 hodin nepfietrïitû, proto je nutné nájem zdanit základní sazbou danû, i kdyï by byl nájemce neplátcem danû. Pojem nájem není pro účely DPH vymezen, vychází se ze základního předpokladu, že jde o poskytnutí

21 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OSV Osvobozená plnění str. 5 práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvenou úplatu zabrat a užívat nemovitost podobně jako vlastník za současného vyloučení stejných práv třetích osob. Nejde-li o nájem, musí být pro účely zákona o DPH posuzováno jako služba, u níž se uplatní základní sazba daně. Obec Kolosoly, plátce DPH, pronajímá dva pozemky. První spoleãnosti Stavba, která pozemek vyuïívá pro svou ekonomickou ãinnost. Druh je pro myslivecké sdruïení, které získává právo honitby. První pronájem bude osvobozen - nebo zdanûn, podle toho, jak se partnefii dohodnou. Druhé plnûní není nájmem a uplatní se základní sazba danû. Od 1. května 2004 je třeba pečlivě přistupovat k osvobození pozemků, protože podle 56 odst. 3 ZDPH není od daně osvobozen převod stavebních pozemků, kterými se rozumí nezastavěný pozemek, na němž může být podle stavebního povolení provedena stavba spojená se zemí pevným základem. A nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc. Spoleãnost V stavba prodává dva pozemky. Na prvním je jiï vybudována vûc, inïen rské sítû. Druh pozemek je nezastavûn. Osvobozen od danû bude pouze prodej prvního pozemku. Pro výše uvedená osvobozená plnění podle 56 ZDPH je podmínkou vyjmutí z koeficientu příležitostný převod nebo nájem. Protože se jedná o klíčový vztah osvobozených plnění k výši nároku na odpočet DPH, upozorňujeme, že do koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně nezařadíme: osvobozené příležitostné převody a nájmy, finanční činnosti, pokud jsou příležitostnou nebo vedlejší činností. Pozemky Krácení nároku

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více