Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva"

Transkript

1

2 Obsah 1 Všeobecné údaje Identifikační údaje mostu Údaje o křížení Základní údaje o mostě: Zaměření a vytyčení mostu: Geotechnické podmínky: Technické řešení: Inženýské sítě: Stávající most popis konstrukce: Preambule Nosná konstrukce Spodní stavba: Mostní svršek Odstranění stávajících konstrukcí: Komunikace Rekonstrukce mostu popis prací a nových konstrukcí: Založení: Spodní stavba: Nosná konstrukce: Ocelová konstrukce Betonová deska Přechodová oblast: Příslušenství: Úprava území pod a v okolí mostu: Povrchová úprava OK -příslušenství Úprava povrchů betonových konstrukcí Dilatační a pracovní spáry, těsnění Definitivní dopravní značení

3 Zatěžovací zkouška: Zatížitelnost mostu po rekonstrukci: Stálé zařízení: Provádění: Rekonstrukce mostu: Související objekty Bezpečnost při výstavbě Harmonogram výstavby Zařízení staveniště a přístupy Skládky a vybouraný materiál Realizační dokumentace

4 1 Všeobecné údaje 1.1 Identifikační údaje mostu Název stavby Druh stavby Převáděná komunikace Překážka Obec, katastrální území Místní správní úřad Okres Kraj Investor Správce mostu Stupeň PD (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna Sokolov Rekonstrukce místní komunikace Stará Ovčárna Lobezský potok Sokolov, Sokolov MÚ Sokolov Sokolov Karlovarský Město Sokolov Rokycanova Sokolov SOTES Sokolov, spol. s r.o. Chebská Sokolov DSP+DZS Projektant Pontex s.r.o.,, , Praha 4 Datum 10/ Údaje o křížení Staničení křížení na silnici III/20515 nezjištěno Překážka Lobezský potok Říční km nezjištěno Úhel křížení

5 1.3 Základní údaje o mostě: Charakteristika stávajícího mostu Charakteristika opraveného mostu: Délka mostu: Trvalý silniční most o jednom poli s horní mostovkou. NK tvořena železobetonovým trámovým roštem. Spodní stavba tvořena dvěma opěrami z kamenného kyklopského zdiva s rovnoběžnými křídly. Trvalý silniční most o jednom poli s horní mostovkou. NK bude tvořena ocelovými nosníky spřaženými se ŽB deskou. Spodní stavba tvořena dvěma opěrami úložné prahy pilotách. stávající ~10,900 m po rekonstrukci 16,640 m Délka přemostění : stávající ~7,250 m po rekonstrukci 10,600 m Rozpětí stávající ~7,700 m po rekonstrukci 11,600 m Volná šířka mostu stávající ~3,500 m po rekonstrukci 5,500 m Šířka mezi zvýšenými obrubami Nejsou zvýšené obruby po rekonstrukci 3,500 m Chodníky stávající nejsou po rekonstrukci jednostranný 1,500 m Šířka NK stávající ~4,000 m po rekonstrukci 5,500 m Plocha mostu po rekonstrukci 5,500 x 12,150 = 66,825 m 2 Délka NK po rekonstrukci 12,150 m Plocha komunikace 3,500 x 12,150 = 42,525 m 2 Zatížitelnost mostu Most navržen na zatěžovací třídu A podle ČSN Vn = 32.0 t Vr = 80.0 t Ve = t 4

6 2 Zaměření a vytyčení mostu: Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Vzhledem k tomu, že zůstane zachována osa komunikace, je poloha konstrukce tímto do značné míry určena. Pokud jsou v projektu uváděny souřadnice vytyčovacích bodů jsou tyto v JTSK. Všechny uváděné výšky jsou ve výškovém systému Bpv, ve kterém bylo provedeno zaměření. 3 Geotechnické podmínky: Geotechnický průzkum nabyl prováděn. Projektant vycházel z dostupných údajů. Vzhledem k tomu, že v místě opěr lze očekávat zbytky starších konstrukcí, je založení mostu navrženo na mikropilotách. V rámci DRS a výstavby mostu se doporučuje ověřit geotechnický profil v místě opěr a provést upřesnění založení v návaznosti na něj. 4 Technické řešení: 4.1 Inženýské sítě: Před zahájením stavebních prací je nutno provést identifikaci sítě vedoucí v chráničce v bezprostřední blízkosti konstrukce. Podle vyjádření správců sítí se zde žádné funkční vedení nenachází. Pokud nedojde při místním šetření k jinému zjištění, bude tato chránička odstraněna podrobněji viz průvodní zpráva. 4.2 Stávající most popis konstrukce: Preambule Dokumentace je zpracována pro stav mostu v 07/2008, pokud k realizaci dojde s větším odstupem nelze vyloučit zhoršení nebo jinou změnu stavu stávajícího mostu. V projektu bylo možno vycházet pouze ze zaměření a oměření přístupných částí mostu a z velmi kusých podkladů. Přesný tvar spodní stavby původního mostu zejména zasypaných částí (zejména opěry a křídla), nebylo možno ověřit. Proto je nutno při demolici mostu postupovat obezřetně, a nepřetržitě zohledňovat v postupu prací zastižené konstrukce (zamezení ztráty stability konstrukcí během demolice a ohrožení pracovníků) Nosná konstrukce Stávající NK železobetonový trámový rošt, světlost 7,25 m, rozpětí 7,7 m. V podélném směru je NK tvořena 4 nosníky, které jsou propojeny deskou mostovky. Na vnějších stranách mostu jsou betonové římsy. Do říms je zakotvené zábradlí s betonovými sloupky. Šířka mezi zábradlími je cca 3,5 m. 5

7 NK je uložena na opěry zděné z lomového kamene. Tvar horního líce NK nebylo možno ověřit. Vozovka na mostě byla dodatečně několikrát přibalena a tím došlo k zaniknutí obrubníků Spodní stavba: Spodní stavba je tvořena dvěma zděnými opěrami s rovnoběžnými křídly. Opěry jsou lokálně porušené a křídla částečně zasypána zeminou. Kvalita zdiva je velmi nízká. Založení opěr je pravděpodobně plošné, hloubka založení nebyla ověřována Mostní svršek Vozovka Na mostě je provedena živičná vozovka, která byla pravděpodobně několikrát přebalena. Její tloušťku nebylo možno ověřit, odhadnutá tl. je cca 270 mm. Zábradlí Na obou římsách mostu je osazeno trubkové zábradlí do betonových sloupků. Zábradlí je kotveno do říms, které jsou součástí nosné konstrukce. Zábradlí svým typem neodpovídá současným požadavkům na zádržný systém. Svodidla Na mostě ani v jeho bezprostředním okolí svodidla nejsou. Chodníky Na mostě nejsou. Římsy Na mostě jsou provedeny betonové římsy, tyto jsou součástá nosné konstrukce, jsou propojeny s deskou mostovky. Ložiska Uložení konstrukce není zřejmé, pravděpodobně na plech nebo pelenku. Mostní závěry Na mostě není viditelné dilatační zařízení. Mostní závěry jsou pravděpodobně podpovrchové překryté řadou dodatečných vozovkových vrstev. 4.3 Odstranění stávajících konstrukcí: Stávající nosná konstrukce mostu bude kompletně odstraněna a to včetně všech částí příslušenství mostu. Předpokládá se, že bude nejprve odfrézována vozovka, následně odbourán mostní svršek (římsy, zábradlí) na mostě a na navazujících křídlech za mostem. Potom bude odstraněn (rozbourán např. hydraulickými nůžkami) rošt stávajícího mostu. Během bourání je potřeba přijmout opatření bránící znečištění vody pod mostem. Následně proběhne zdbourání opěr včetně křídel, zasypání vzniklého prostoru a zpevnění koryta kamenným záhozem. Opěry je nutno zbourat alespoň 0,75m pod úroveň upravených břehů 6

8 Při demolici mostu musí být přijata taková opatření, aby se zamezilo znečišťování vodního toku a v maximální míře se omezila prašnost a nadměrný hluk. Zhotovitel je povinen zajistit stabilitu konstrukcí během demolice a zamezit tím ohrožení pracovníků. Pro demoliční práce musí být zpracován TP, která definuje technologii bourání, ochranu vodního toku i pracovníků. 4.4 Komunikace Před zahájením prací na demolici stávajícího mostu se provede odfrézování vozovky do projektovaného tvaru minus 80 mm. V oblasti stávajícího mostu a budoucího výkopu za opěrami se provede odfrézování v tl. ~250 mm. Silnice bude upravována pouze v těsné blízkosti mostu v rozsahu pro napojení na stávající stav. Úprava bude provedena následujícím způsobem: V prostoru za budoucími opěrami se provede zásyp z mezerovitého betonu. Na podklad z mezerovitého betonu se položí vrstvy vozovky ve složení: ABS I mm Spojovací postřik PS 0.30 kg/m 2 ABS I mm Spojovací postřik PS 0.30 kg/m 2 ABVH mm Na zbývajícím úseku úpravy bude provedena dvouvrstvá vozovka ve složení: ABS I mm Spojovací postřik PS 0.30 kg/m 2 ABS I mm Dále se provede dosypání násypu za lícem křídel s napojením na stávající zemní těleso. Sklon svahu bude 1:1,5. Povrch se zpevní biodegradabilní geotextilií proti působení eroze. Vozovka v oblasti rozšíření se provede ve složená shodném jako na klínu za mostem s tím, že podklad z mezerovitého betonu se provede v tl. min. 350mm. Před provedením rozšíření se okraje stávající vozovky odříznou a to jednak jejich poškozená část a dále s ohledem na to, aby šířka nové vozovky v rozšíření byla min. 500mm. Šikmá přístupová rampa chodníku bude na obou stranách umístěna na nových částech násypu. Jako podkladní vrstva bude použit mezerovitý beton. Povrch bude tvořit zámková dlažba do betonového lože. 4.5 Rekonstrukce mostu popis prací a nových konstrukcí: Založení: Opěry Úložný práh bude založen na mikropilotách. Mikropiloty se provedou ve dvou řadách po 0,75 m. V každé řadě bude na každé opěře provedeno 7 mikropilot. Profil vrtu 150mm, nosným prvkem bude trubka profil 108/16mm. Předpokládaná hloubka je 8m, bude proveden proinjektovaný kořen dl 3-5m. Mikropiloty budou opatřeny hlavou. Zadní řada mikropilot bude ukloněna směrem dozadu cca 10:1. Jak bylo již uvedeno v rámci RDS se provedení mikropilot upřesní. 7

9 Křídla Křídla budou vetknutá do úložných prahů, bez vlastního základu. Na úrovni spodní hrany úložného prahu a křídel bude provedena vrstva podkladního betonu C8/10 v předpokládané tloušťce 100 mm. Vzhledem k faktu, že základová spára je nad hladinou potoka, předpokládá se provedení základových konstrukcí v otevřené stavební jámě. Je potřeba počítat s tím, že v případě přívalu, může dojít k zaplavení stavební jámy. Proto je nutno práce na založení mostu co nejvíce urychlit. Vrtání mikropilot se předpokládá z úrovně základové spáry pomocí malé mechanizace Spodní stavba: Spodní stavbu mostu tvoří dva úložné prahy s vetknutými křídly. Úložné prahy jsou navrženy z betonu C30/37-XF4 a budou ukotveny na mikropilotách. Je nutno zajistit, aby nedošlo ke znečišťování vodního toku pomocí vhodných konstrukcí (ochranná bariéra, zaplachtování apod.). Křídla budou provedena jako vetknutá do úložných prahů. Jsou navržena z betonu C30/37-XF4. Výztuž bude z oceli (R) a (E). Opěry úložné prahy budou opatřeny bločky pro osazení ložisek a závěrnými zídkami. Beton bločků i závěrných zídek je shodný jako beton opěr. V zadní části úložného prahu se provede žlábek odvodnění, který se do strany vyústí pomocí tvarovky z taveného čediče Nosná konstrukce: Nosná konstrukce je šikmá s horní mostovkou. Úhel křížení je 80. Typ NK spřažený ocelobetonový nosník. Celkem je NK tvořena 6 ocelovými válcovanými nosníky HEA 340 spřaženými s ŽB deskou tl. 250 mm. Most je navržen jako prostý nosník o rozpětí 11,6 m. Nad podporou jsou provedeny výztuhy a k nim jsou přivařeny ocelové příčníky (UPE220). Na opěrách je NK uložena na kotvená elastomerová ložiska Ocelová konstrukce Hlavní nosníky - válcované I nosníky HEA 340. Osová vzdálenost stěn hlavních nosníků je 1,0 m. Stěna hlavního nosníku není vyztužena. Podporové výztuhy nahrazují koncové příčníky. Spřažení zajišťují kruhové trny na horní pásnici 19/150 z oceli S235 J2G3. Hlavní nosník je sestaven z 1 výrobního dílu (konstantní průřez po celé délce). Nadvýšení pro průhyb od vlastní váhy, ostatního stálého zatížení a 25% nahodilého zatížení je možno realizovat ohnutím nosníků do nadvýšeného tvaru za studena nebo přeříznutím nosníků ve třetinách délky a svařením do nadvýšeného tvaru. Montáž je předpokládána pomocí kolových jeřábů bez provizorních podpor. Montážní ztužidla se vzhledem k použitým profilům nepředpokládají. Pro betonáž bude stabilita horního pasu zajištěna bedněním a případným přivařením výztuže k trnům. Požadavky na materiál a zkoušky Použitý materiál díly OK (hlavní nosníky, příčníky) ocel S355 J2G3 podle ČSN EN A1 spřahující trny - ocel S235 J2G3 podle ČSN EN A1 8

10 Požadovaný dokument kontroly materiálu (inspekční certifikát) Pro veškerý základní materiál požadován (podle TKP19/2002) inspekční certifikát 3.1.C. V případě, že zhotovitel dojedná s investorem změnu certifikátu na 3.1.B, projektant s tímto souhlasí Pro spojovací materiál požadován inspekční certifikát 3.1.B. Požadované zkoušky základního materiálu Podle ČSN /99, tab.5.4a: Dlouhé výrobky (=tyče)(zkoušky na tavbu) : chemické složení a CEV tahem podle ČSN EN rázem v ohybu podle ČSN EN (KV 27 při -20 o C) Dodací podmínky pro jakost povrchů Pro účely přejímky základního materiálu musí být zajištěno: předtryskání na čistotu Sa 2 (materiál bez hloubkové koroze před přetryskáním) Rozměrové tolerance Tyče podle ČSN EN Požadavky pro zpracování výrobní a montážní dokumentace Manipulační oka Manipulační oka nejsou uvažována. Pokud budou použita, lze je umístit na dílce OK v následujících místech: rovnoběžně s osou HN v místě stěny, příčně pouze v místě příčných výztuh Tvar OK Půdorysný tvar OK je přímá, kolmá. Podélný sklon OK NK je v definitivním tvaru 0,7%, konstrukce bude provedena jako nadvýšená (30 mm) pro vlastní hmotnost + ostatní stálé zatížení + 25% nahodilého zatížení. Nadvýšení je možno provést ohnutím, nebo svařením do nadvýšeného tvar. Postup provádění OK Předpokládána je montáž nosníků vcelku bez provizorních podpor, následně srovnání OK na koncových podporách, dovaření příčníků. Pro montáž musí být zpracovány montážní TP, které upřesní jednotlivé operace. Protikorozní ochrana OK Podle TKP19/2002 základní korozní zatížení C3 vysoká agresivita s požadavkem na životnost povrchové ochrany VV velmi vysoká. Definitivní PKO navrhne zhotovitel OK. PKO bude navržena v souladu s DZS a TKP 19/2002. Ochranný povlak pro OK PKO - kombinovaný čtyřvrstvý nátěr, tl 320 µm. příprava povrchu otryskáním na stupeň Sa 2.5 podle ČSN EN ISO metalizace nástřik Zn nebo jeho slitin 80 µm. Je možnost nahradit metalizaci nátěry s vysokým obsahem Zn hmota na bázi epoxidů s obsahem železité slídy 80 µm hmota na bázi epoxidů s obsahem železité slídy 80 µm hmota na bázi polyuretanu 80 µm 9

11 Požadavky na čištění, metalizaci a nátěry OK garance na protikorozní ochranný systém min. 5 let zjišťovaný na kontrolních plochách stanovených v TP PKO životnost PKO na konstrukci min 30 let odolnost proti agresivním atmosférickým účinkům prostředí odolnost proti mechanickému poškození odolnost proti UV záření odolnost proti křídování doložení certifikátu české státní zkušebny na jednotlivé nátěrové hmoty a komponenty, průkaz hygienika o zdravotní nezávadnosti nátěrových hmot a média pro čištění (tryskání) OK pro jednotlivé vrstvy se použijí odlišné barevné odstíny před nanesením další vrstvy provede investor kontrolu, měření a převzetí očištěného povrchu OK nebo vrstvy předchozí a vydá písemný souhlas k provedení další vrstvy Betonová deska Betonová deska je navržena z betonu C30/37-XF2 v jednotné tloušťce 250 mm. V příčném i v podélném směru sleduje sklon vozovky a říms. Na konci desky je v desce vybrání pro podpovrchový dilatační závěr. Betonáž desky bude provedena v jednom čase, vcelku, bez použití provizorní podpory. Je třeba zvážit, zda bude NK uložena na definitivní ložiska před betonáží desky, nebo bude betonáž desky provedena na provizorním podepření a ložiska budou domontována dodatečně. Betonáž na definitivních ložiskách vyžaduje větší natočení ložisek Přechodová oblast: Je řešena jen v oblasti výkopu pro výstavbu nového mostu. Předpokládá se, že výkop bude proveden se svahy ve sklonu 1:1. Spodní část přechodové oblasti bude pod úložným prahem a v místě za rubem opěry vyplněna podkladním betonem C8/10. Zásyp za opěrou je proveden jako klín z mezerovitého betonu. Mezerovitý beton bude proveden po vrstvách v tl. 350 mm. Za opěrou a za křídly bude provedena drenáž z trubky DN 150 mm, která bude vyspádována od středu opěr. Vyústění je předpokládáno propíchnutím křídel a vyvedením drenáže na svah u opěry. Na rubu opěry bude provedena drenážní vrstva z dvojité geotextilie min. 500 g/m 2 + izolace proti stékající vodě (NAIP) Provedení přechodové oblasti se řídí zejména ČSN a TKP. Délka přechodové oblasti je cca 3,0m Příslušenství: Izolace NK bude opatřena hydroizolací z natavovacích pásů z modifikovaného asfaltu na kotevně impregnační nátěr. Izolace bude provedena jako celoplošná na horní ploše nosné konstrukce a bude přetažena i na rubovou stranu nové závěrné zdi a úložného prahu. Pod římsami bude provedena ochrana izolace další vrstvou izolačních pásů s kovovou vložkou. Římsy Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické římsy. Budou provedeny z betonu C30/37-XF4 s výztuží z oceli (R). Kotvení do NK bude provedeno pomocí ok výztuže vytažených z desky. 10

12 Kotvení římsy na křídlech bude provedeno pomocí ok výztuže vytažených z křídel. Hrana římsy směrem k vozovce bude upravena zkosením 5:1, výška zvýšené obruby nad vozovkou je 150 mm. Horní pochozí plocha říms bude opatřena zdrsněním stráží. Vozovka Vozovka na mostě bude mít střechovitý příčný sklon 2.5 % a podélný sklon bude 0,7%. Složení vozovky je navrženo následující: ABS I mm Spojovací postřik PS 0.30 kg/m 2 ABS I mm Izolace NAIP... 5 mm Na vozovce bude vodorovné dopravní značení vodící proužky po obou stranách jízdního pásu. Značení bude provedeno nástřikem barvou. Pro lepší orientaci řidičů se proužky provedou i na předmostích a to tak, aby zajistily oddělení rampy chodníku od jízdního pruhu a zdůraznily šířkové navázání na stávající stav. Odvodnění Odvodnění je zajištěno příčným 2,5 % a podélným 0,7 % sklonem vozovky. Voda z mostu bude odvedena za křídla. Zde se bude dostávat na svahy násypu (obdobně jako je tomu v současné době). Na mostě je navrženo 8 ks odvodňovacích trubiček povrchu izolace (po 2,5 m). Voda z povrchu izolace bude stékat do úžlabí, kde budou umístěny odvodňovací trubičky. Voda z nich bude volně odkapávat pod most. Svodidlo Na mostě nebude umístěno svodidlo, jedná se o most v intravilánu s maximální rychlostí do 50 km/hod. Dilatace Nad opěrou OP1 (pevné ložisko) navržen podpovrchový dilatační závěr AIP pro pohyb ±5 mm. Na konci mostu bude provedeno proříznutí vozovky s vyplněním trvale pružnou zálivkou + zesílení izolace. Nad opěrou OP2 (posuvné ložisko) navržen podpovrchový mostní závěr Transflex TU 30/V. Na konci úseku úpravy bude provedeno proříznutí vozovky s vyplněním trvale pružnou zálivkou. V desce mostovky a v závěrné zídce bude vybrání pro konstrukci dilatačního závěru. Ložiska Na mostě jsou předpokládána elastomerová ložiska kotvená (typ 4). Max. zatížení ložisek svislou reakcí je 300 kn (krajní ložisko, provozní hodnota). Na opěře OP1 je předpokládáno 1 ložisko pevné a 5 všesměrně posuvných, na opěře OP 2 podélně posuvné a 5 všesměrně posuvných. Ložisko je na opěru uloženo na podložiskovém bloku. Rozměry podložiskového bloku budou stanoveny podle VTD ložisek Úprava území pod a v okolí mostu: Veškerá území v okolí mostu, která budou stavbou dotčena je nutno uvést do původního stavu. Svahy budou osety travou. Svahy budou provedeny ve sklonu 1:1,5. Úprava dna a svahů koryta se provede podle zasažení koryta při bourání stávajících opěr. Úprava svahů pod mostem se provede pomocí kamenného záhozu opřeného ve spodní části o těžký kamenný zához. 11

13 4.5.7 Povrchová úprava OK -příslušenství Podle TKP19/2002 základní korozní zatížení C3 vysoká agresivita. Ocelové konstrukce příslušenství budou opatřeny povrchovou úpravou v souladu s TP 84 (MD ČR 7/1996). Je navržen kombinovaný povlak ve skladbě: mechanické očištění dle TP 84 otryskání na stupeň čistoty Sa 2.5 žárové pozinkování Zn 100 µm dvouvrstvý nátěr (reaktivní základ a vrchní nátěr) tl. min. 160 µm, celková tl. min. 260µm. Požadavky na čištění, metalizaci a nátěry OK životnost ochranného systému min. 15 let odolnost vůči mechanickému poškození odolnost ve styku s chemikáliemi odolnost proti UV záření certifikát české státní zkušebny na jednotlivé nátěrové hmoty, doklad o zdravotní nezávadnosti nátěrových hmot, certifikace zinkovny, reference (skutečné aplikace či referenční plochy). Každá vrstva PKO bude provedena v jiném barevném odstínu. Barvu vrchního nátěru určí investor v rámci RDS. Na veškeré povrchové úpravy musí být předložen zhotovitelem technologický postup s definicí jednotlivých konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Ocelové konstrukce budou namontovány s povrchovou úpravou, poškozená místa (při dopravě a montáži) budou po dokončení stavebních prací opravena Úprava povrchů betonových konstrukcí Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena podle TKP následovně : Povrchová úprava všech neviditelných ploch betonových konstrukcí bude provedena podle kapitoly TKP v kategorii Aa. Povrchová úprava všech viditelných ploch betonových konstrukcí bude provedena bedněním z velkoplošných desek v pohledové kvalitě. Přesypané plochy budou opatřeny nátěrem Alp + 2x Aln Dilatační a pracovní spáry, těsnění Pracovní spáry musí být na styku se zeminou těsněny modifikovaným asfaltovým pásem NAIP š. 300mm s rozšpachtlováním okrajů a na povrchu trvale elastickým těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy. Tam kde je pracovní spára v rohu, bude vytvořen ze sanační hmoty fabion o poloměru min. 50mm a teprve potom bude provedeno přeizolování NAIP. Deska NK bude betonována najednou bez dilatačních spár. Pracovní spáry v desce nejsou předpokládány. Římsa bude betonována po částech s pracovními spárami. Pracovní spáry se předpokládají v polovině rozpětí mostu. Betonáž bude prováděna střídavě, výztuž spárami neprobíhá. Na veškerých stycích vozovky s římsami a dilatacemi budou provedeny těsnící zálivky z modifikovaných asfaltů s předtěsněním. 12

14 Definitivní dopravní značení Na mostě bude provedeno vodorovné dopravní značení viz kap. vozovka. Na mostě budou osazeny nové tabulky s evidenčním číslem mostu Zatěžovací zkouška: Na mostě nebude s ohledem na jeho rozpětí a běžný typ NK provedena zatěžovací zkouška Zatížitelnost mostu po rekonstrukci: Po rekonstrukci most vyhoví zatěžovací třídě A dle ČSN /1986, tj. výsledné zatížitelnosti jsou: normální Vn...32 t výhradní Vr...80 t výjimečná Ve t Stálé zařízení: Most nepodléhá ohlašovací povinnosti. Na stávajícím mostě dle dostupných podkladů není stálé zařízení provedeno. Na novém mostě nebude stálé zařízení. 5 Provádění: 5.1 Rekonstrukce mostu: Vlastní rekonstrukce mostu bude probíhat v následujícím pořadí činností: vyloučení provozu ze stávajícího mostu převedení na objízdné trasy odstranění nosné konstrukce stávajícího mostu odstranění stávajících opěr podle podmínek bude zpevněno koryto a zasypány jámy po opěrách provedení mikropilot výstavba úložných prahů výstavba nové NK provedení nového příslušenství dokončení mostu zpětné zprovoznění mostu úprava komunikace objízdných tras do původního stavu 5.2 Související objekty Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu stavby funkční dopravní značení a zabezpečení stavby proti neoprávněnému vstupu. Je potřeba přijmout veškerá opatření pro zachování čistoty a ochranu vodního toku. Se stavbou nesouvisí přímo jiné stavební objekty. Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytyčení obvodu staveniště. 13

15 Zhotovitel je povinen se seznámit s požadavky správců cizích zařízení v oblasti viz příloha doklady resp. podmínky stavebního povolení a vyjádření správců zařízení ke SP a tyto respektovat a dodržovat. Před zahájením prací bude proveden pokus o identifikaci vedení na mostě (chránička). Provede se odkrytí vedení na předmostí a bude svoláno místní šetření,pokud se nezjistí majitel, bude provedena demontáž chráničky bez náhrady. Po dokončení prací na mostě a odstranění zařízení staveniště apod. uvede zhotovitel území do původního stavu a pozemky na nichž byl dočasný zábor připraví ke zpětnému předání jejich majitelům. 5.3 Bezpečnost při výstavbě Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 Sb. Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 5 této vyhlášky. Pro stavební práce v nebezpečném prostředí, kde vzniká zvýšené ohrožení života vzniká povinnost dle 6 nařízení vlády č. 591/2006 zpracovat plán. Povinnosti zhotovitele jsou stanoveny 3 a 4 nařízení vlády č. 591/2006. V 7 a 8 tohoto nařízení je definován obsah činnosti koordinátora stavby Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat rovněž navazující předpisy. Zejména se jedná o tyto předpisy: Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Zákon č. 61/1998 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č.128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2006 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č.3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb., Ve smyslu těchto předpisů musí být bezpečnostní předpisy zpracovány v technologických postupech prací. Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci mohou realizovat pouze prokazatelně proškolení pracovníci pod vedením zkušeného technika. 5.4 Harmonogram výstavby Podrobný harmonogram výstavby zpracuje zhotovitel stavby. 5.5 Zařízení staveniště a přístupy Most je přístupný svrchu po existujících komunikacích, provedení staveništních komunikací se nepředpokládá. Zhotovitel je povinen projednat případné vstupy na pozemky pro zajištění přístupu k jednotlivým částem mostu. V rámci projektu se nepředpokládá dočasný zábor mimo pozemky na nichž se stávající most nachází resp. na nichž se nachází komunikace. Prostor uzavřené části komunikace se jeví dostatečný pro provedení výstavby. Bude však nutné zajistit objízdnou trasu nejen pro komunikaci Stará Ovčárna, ale také pro cyklostezku vedoucí v okolí mostu. 14

16 Omezené zařízení staveniště se předpokládá na uzavřené komunikaci před a za mostem. Vzhledem k prováděným operacím nepředpokládáme nutnost rozsáhlejšího zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření k zamezení znečišťování toku a vod obecně. Napojení na zdroje energií a vody je věcí zhotovitele, obecně je možno využít mobilních zdrojů. Pokud bude zhotovitel požadovat pevné připojení, je jeho zajištění plně na něm. 5.6 Skládky a vybouraný materiál Zhotovitel je povinen zajistit si skládku v rámci zpracování nabídky a do nabídky zahrnout i poplatky za skládku a dopravu materiálu na skládku. Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zacházet s ním dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu bude převezen na skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, zábradlí apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití materiál je ve vlastnictví investora. 6 Realizační dokumentace Tato dokumentace slouží výhradně pro vydání stavebního povolení a zadání stavby. Pro vlastní realizaci je nutno vypracovat RDS, která bude řešit detaily, výkresy výztuže atd. Součástí realizační dokumentace bude i upřesnění povodňového a havarijního plánu a případné upřesnění dopravních opatření s ohledem na stav v konkrétním období výstavby. Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické postupy, které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, pokládky izolací ). Náklady na zpracování technologických postupů a běžných zkoušek a měření (např. krychelné pevnosti betonu, tl. vrstev povrchových úprav, odtrhové pevnosti betonu a izolace.) je nutno zahrnout do cen uvedených operací, nejsou samostatně vykázány. Praha, 10/2008 Pontex s.r.o. Ing. Ondřej Šnajdr 15

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 4 mostů poškozených povodněmi III. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 5 mostů poškozených povodněmi IV. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce:

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 02 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 02 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dům techniky Pardubice, 1.3.2011, Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Obsah: 1 Všeobecná ustanovení 2 Platnost TKP a ZTKP 2.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně 2.2 Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 2.3 Kapitola 3 TKP - Odvodnění

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo : Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo : Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 / Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje sídlo : Sokolov,, PSČ 356 04 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA SOKOLOV 5/KS/2005 Taťána Havrdová/352 356 131 24.03.2005 Věc : Výzva

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY Název akce : Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržbu most Most ev.. M6 u p. Mikulkové íslo komunikace : MK 16c P emos ovaná p ekážka : vodní tok Trnávka

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA objektu zakrytého potoka Bystřice v ul. Palackého ve městě Teplice - ev.č. 066.2 - v úseku č.1 a 2, délky cca 550 m (v ul. Palackého od x s ul. Masarykova až k čp.1525 v ul.

Více

Veřejná zakázka: Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 Dodatečné informace č. 1

Veřejná zakázka: Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 Dodatečné informace č. 1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 37523/2015 Ing.

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Arch. č. : 03/2015 Název stavby: Pomník profesora Jiřího Jandy Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00 D.1.1. Stavebně

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

Most 197-009 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most 197-009 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most 197-009 Most přes řeku Radbuzu v Bělé nad Radbuzou HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 8 Objekt: Most ev. č. 197-009 (Most přes řeku Radbuzu v Bělé nad Radbuzou) Okres: Domažlice Prohlídku provedla firma:

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun P RŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA O b s a h

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více