ZPRÁVA. za rok o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU"

Transkript

1 DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2006 Zpracoval: kolektiv autorů Oddělení geologického o. z. TÚU Oddělení životního prostředí o. z. TÚU Předkládá: Ing. Tomáš Rychtařík ředitel o. z. - závodní DCHT Stráž pod Ralskem, březen 2006

2 Rozdělovník Držitel Funkce, VOJ či VOÚ Titul, Jméno, Příjmení O. z. TÚU ředitel o. z. - závodní DCHT náměstek pro výrobu a techniku vedoucí oddělení životního prostředí vedoucí oddělení geologického Ing. Tomáš Rychtařík Ing. Ludvík Kašpar RNDr. Lubomír Neubauer Václav Mužík Další VOJ s. p. DIAMO a jiné osoby či organizace náměstek ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce Krajský úřad Libereckého kraje, odbor RVZŽP, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Povodí Ohře a. s., Bezručova 4219, Chomutov Česká inspekce životního prostředí, Výstupní ulice 1644, Ústí nad Labem MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí, T. G. Masaryka 1, Česká Lípa oddělení archivu a zvláštních úkolů ŘSP RNDr. Kamila Trojáčková Ing. Jaroslava Janečková RNDr. Pavel Poledníček Mgr. Hana Rathánová RNDr. Růžena Konvalinová Stanislava Brožová CELKEM 10 Strana 2 (celkem 108)

3 Obsah: SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 5 ÚVOD VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PITNÁ VODA PROVOZNÍ VODA ODPADNÍ VODY POVRCHOVÉ A DŮLNÍ VODY Odvádění důlních vod Výpustný profil PV-VS Výpustný profil SLKR-VS Výpustný profil ODK-VS Výpustný profil plato S Křižany Posuzovací profil ODKALIŠTNÍ VODY POVRCHOVÉ TOKY RADIAČNÍ OCHRANA Aktivita radionuklidů na výpustech Aktivita radionuklidů v posuzovacím profilu Hodnocení ovlivnění životního prostředí KONTROLY REALIZOVANÉ AKCE SHRNUTÍ HYDROGEOLOGIE VYHODNOCENÍ STAVU HYDROGEOLOGICKÉHO A HYDROLOGICKÉHO MONITORINGU Hydrogeologický monitoring Hydrologický monitoring Rozsah ovlivnění podzemních a povrchových vod Objem ovlivněných podzemních vod Bilance kontaminace v turonské zvodni Bilance kontaminace v cenomanské zvodni Stručný komentář k vývoji Nové poznatky Sanační vrty v jihovýchodní části plochy rozptylu Shrnutí OVZDUŠÍ EMISE Z TEPELNÝCH ZDROJŮ Přehled tepelných zdrojů Plnění emisních limitů Emise a poplatky ze zdrojů Poplatky za tepelné zdroje pro rok 2006 dle rozhodnutí orgánů státní správy TECHNOLOGICKÉ EMISE Zdroje podléhající oznamovací povinnosti Plnění emisních limitů Přehled emisí a poplatků Poplatky za technologické zdroje pro rok 2006 dle rozhodnutí orgánů státní správy Odkaliště, odvaly IMISNÍ MONITORING Prašný spad Hodnocení ovlivnění životního prostředí Strana 3 (celkem 108)

4 3.3.2 Prašnost MONITORING RADIAČNÍ ZÁTĚŽE Aktivita radonu a produktů jeho přeměny Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí Příkon efektivní dávky záření gama Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí Uran v prašném spadu Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí Radium v prašném spadu Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí MĚŘENÍ HLUKU PŘEHLED ČINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠÍ Plánovaná a provedená opatření na úseku ochrany ovzduší Kontroly Uložené pokuty Náhrada škod způsobených exhalacemi SHRNUTÍ KONTAMINACE POVRCHU A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU KONTAMINACE PŮDY KONTAMINACE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU SHRNUTÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRODUKCE ODPADŮ NÁKLADY PŘEHLED ČINNOSTI NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady vlastní produkce Podnikání v oblasti nakládání s odpady Sklady (skladovací, shromažďovací místa) nebezpečných odpadů Kontroly Uložené pokuty Provedené a plánované akce Využívání odpadů Zpětný odběr SHRNUTÍ MATERIÁLY Z HORNICKÉ ČINNOSTI ODVALY ODKALIŠTĚ MATERIÁLY Z HORNICKÉ ČINNOSTI SHRNUTÍ REKULTIVACE ZÁVĚR PŘÍLOHY Strana 4 (celkem 108)

5 Seznam používaných zkratek BČ biologická čistírna CDS Centrální dekontaminační stanice ČOV čistírna odpadních vod ČIŽP Česká inspekce životního prostředí DH I Důl Hamr I DCHT Důl chemické těžby DK I Důl Křižany I HB hydraulická bariéra (Stráž, Svébořice) HZS LK Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje CHS I, II chemická stanice I, II CHÚ chemická úpravna KCV kontaminované cenomanské vody KH kotel horkovodní KHS LK Krajská hygienická stanice Libereckého kraje KTV kontaminované turonské vody KULK Krajský úřad Libereckého kraje MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky NDS 6, 10 neutralizační a dekontaminační stanice NTV neutrální turonské vody (nekontaminované - turonské zvodně) NUK nekondiční uranový koncentrát OBÚ Obvodní báňský úřad ODK-VS výpustný profil 3 (vyústění Luční strouhy do toku Ploučnice) OI oblastní inspektorát OK obtokový kanál OKC-VS výpustný profil 1 (vyústění obtokového kanálu do toku Ploučnice) OkÚ okresní úřad ORVZŽP odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí o. z. TÚU odštěpný závod Těžba a úprava uranu OŽP oddělení životního prostředí PV-VS výpustný profil (vyústění retenčních nádrží Pustý do obtokového kanálu) Strana 5 (celkem 108)

6 RC regionální centrum RN retenční nádrže RŽP referát životního prostředí SčVK Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. SLKR I stanice likvidace kyselých roztoků I. etapa SLKR II stanice likvidace kyselých roztoků II. etapa SLKR-VS výpustný profil 2 (vyústění výtoku ze SLKR do toku Ploučnice) SSS středisko sociálních služeb SVRT středisko výroby a rozvodu tepla SVV středisko vlečky a vykládky SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost T. L. tuhé látky VÚ výrobní úsek VP vyluhovací pole VOJ vnitřní organizační jednotka ZBZS závodní báňská záchranná stanice ZDM závod dopravy a mechanizace ZP zemní plyn ZTR zbytkové technologické roztoky Strana 6 (celkem 108)

7 Úvod Tento dokument je vypracován ve smyslu 18 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. Dokumentace zahrnuje vyhodnocení monitorování vlivu činnosti DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem na všechny složky životního prostředí v roce životního prostředí o. z. Těžba a úprava uranu zahrnuje výsledky monitoringu v oblasti životního prostředí v oblastech působnosti o. z. za rok 2006 včetně vyhodnocení shody s příslušnými zákony, nařízeními a rozhodnutími orgánů státní správy. Souhrnné vodohospodářské údaje zajišťuje oddělení životního prostředí. Vyhodnocení je předkládáno 1x ročně orgánům státního odborného dozoru a státní správy. Monitoring podzemních a důlních vod zajišťuje oddělení geologické ve spolupráci se střediskem monitorování a karotáže. Vyhodnocení je předkládáno 1 x ročně orgánům státního odborného dozoru a státní správy formou Zprávy o vývoji rozptylu kyselých důlních vod. Vyhodnocení monitorování radiačních veličin, resp. jejich vliv na obyvatelstvo v obcích v okolí o. z. TÚU, provádí 1x ročně oddělení bezpečnosti a hygieny práce formou Vyhodnocení programu monitorování a dodržování ustanovení vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany. 1 Vodní hospodářství Zpracoval: RNDr. Lubomír Neubauer, Květa Šimková Tato kapitola je vypracována ve smyslu podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK/6600/03/OLH ze dne , č. j. KULK/254/03/OLH ze dne , č. j. KULK 50263/2006 ze dne , rozhodnutí MŽP Liberec č. j. 841/42/7463/1994 ze dne , rozhodnutí Magistrátu města Liberec č. j. RŽP/2/3585/02/ZP/4330/0026/ /Hol ze dne , rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK/12102/2004/OLH ze dne , dle platných rozhodnutí o povolení pro vypouštění odpadních vod a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. j. 9719/16/04/212.2 ze dne V kapitole je zahrnuto vyhodnocení činnosti na úseku vodního hospodářství DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem v roce Na úseku vodního hospodářství se sledují dodávky pitné vody do podnikové vodovodní sítě, čištění a odvádění odpadních vod a čerpání, čištění, vtláčení a vypouštění důlních vod a znečištěných podzemních vod do veřejných vodotečí. 1.1 Pitná voda Systém zásobování pitnou vodou byl v roce 2006 stejný jako v předcházejícím roce. Správu vodovodů a souvisejících zařízení zajišťují v oblasti strážského ložiska centrálně pracovníci výrobního úseku č. 5. Dodávky pitné vody do podnikové sítě byly v průběhu roku zajišťovány z veřejného vodovodu (SčVK). Pouze dodávky pitné vody pro areály VP 7 a VP 9 jsou z převážné části zajišťo- Strana 7 (celkem 108)

8 vány provozem vlastního jímacího, čerpacího a úpravárenského zařízení a odběr podzemní vody je prováděn za úplatu. Hlavním zdrojem pitné vody je turonský vrt VPCT-905. Nakládání s vodami z tohoto zdroje je povoleno rozhodnutím MěÚ Česká Lípa č. j. OŽP 255/2004 ze dne v množství prům. 6,0 l.s -1, max. 16,7 l.s -1, m 3.měsíc -1, m 3.rok -1. Skutečný odběr v roce 2006 z tohoto vrtu byl m 3. Náhradním zdrojem pitné vody je turonský vrt STCT-2A. Nakládání s podzemními vodami k odběru podzemních vod je povoleno rozhodnutím MěÚ Česká Lípa č. j. OŽP 255/2004 ze dne v množství prům. 1,6 l.s -1, max. 15 l.s -1, m 3.měsíc -1, m 3.rok -1. Náhradní zdroj STCT- 2A se zapíná v případě poruchy nebo údržby na vrtu VPCT-905. V roce 2006 bylo z vrtu STCT-2A odebráno 271 m 3. Ve smyslu 4 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, byl rozhodnutím Krajské hygienické stanice v Liberci č. j. 9719/16/04/212.2 ze dne určen způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody. Ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly, a vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je prováděna kontrola pitné vody. Sleduje se kvalita surové vody dodávané do sítě z vlastních zdrojů a kvalita vody ve vodovodní síti. Po bakteriologické stránce je voda zabezpečena chlorováním. Zdroje pitné vody jsou zajištěny proti vniknutí zvěře nebo neoprávněné osoby oplocením v bezprostřední blízkosti. Zdroj STCT-2A má ochranné pásmo vyznačené výstražnými tabulkami na přístupových cestách. Technický stav vodovodních sítí je nezměněn. Při snížené spotřebě vody v provozech, a tím podstatně delším setrvání vody v potrubních řádech dimenzovaných na větší průtoky, může dojít ke zhoršení kvality pitné vody. V roce 2006 došlo na některých odběrných místech k překročení kvality v ukazateli Fe, které způsobuje materiál, ze kterého je vodovod zkonstruován. Vzhledem k tomu, že voda není žádným způsobem upravována, dochází k nedodržení doporučených hodnot Mg, Ca, tvrdosti vody. V tabulce č. 1.1 je uveden přehled dodavatelů a odběratelů pitné vody a odebrané množství vody v roce V posledním řádku tabulky Ostatní odběry od SčVK je objem odebrané vody pro závodní jídelnu Skleník, ubytovnu č. 9, EC, ZBZS a vrátnici VP 17 a hotel DIAMO, který byl pronajat firmě KOVBER, s. r. o. Tabulka č. 1.1: Pitná voda areál CHÚ, DCHT a SSS Firma Množství vody [m 3 ] Odběr od SčVK pro areál CHÚ a DH I Odběr od MEGA, a. s. 465 Spotřeba cizího odběratele: MEGA, a. s. 779 LentiKats, a. s. 84 Strana 8 (celkem 108)

9 Firma Množství vody [m 3 ] Vl. Minařík KM-PRONA, a. s. 65 GA PROFIPLAST, s. r. o. 7 ELPRO - DELICIA, a. s. 270 Butterfly Děčín, a. s. 620 TENAX, s. r. o. 99 LIFT F. B., s. r. o. 467 RENYSON 2000, a. s OD ANDY 672 WRV, s. r. o. 245 ZAPA beton, a. s KLM ČR, s. r. o. 753 AEROLUX, s. r. o. 171 Pešta Recyklace, s. r. o. 615 Likanavata, s. r. o Celkem spotřeba cizích odběratelů Celkem spotřeba areál CHÚ a DH I Odběr vlastní vody Ostatní odběry od SčVK Provozní voda Provozní potřeby výtopny o. z. TÚU jsou zajišťovány odběrem podzemní vody z vrtu VS-2T v areálu CHÚ. Odběr z vrtu VS-2T se provádí za úplatu. Do technologie NDS 6 byla použita slabě kontaminovaná voda z turonských vrtů VPCT-602 a VPCT-605 a voda z odkaliště. Do technologie CHS I a CHS II byla použita slabě kontaminovaná voda z turonských vrtů VPCT a VPCT V tabulce č. 1.2 je uveden přehled odběrových míst a odebrané množství vody. Tabulka č. 1.2: Provozní voda Odběrové místo Množství odebrané vody [m 3 ] Vrt VS-2T Strana 9 (celkem 108)

10 Odběrové místo Množství odebrané vody [m 3 ] VPCT-602 a VPCT-605 na NDS KTV pro CHS I a CHS II Odkaliště na NDS Odpadní vody Během roku byly provozovány čistírny odpadních vod na Chemické úpravně (ČOV-CHÚ), bývalém středisku dopravy a mechanizace (ČOV-ZDM), čistírna odpadních vod na DH I (ČOV-CDS), biologická čistírna BČ 40 u nádraží v Brništi, biologická čistírna BČ 40 na odkališti, BČ 90 na VP 9 a ČOV na VP 7. Dále byly vypouštěny odpadní vody z dešťových retencí CHÚ, ZDM, čistírny dešťových vod v areálu CDS a areálu VP 7. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových je zpoplatněno. Pro vypouštění odpadních vod (splaškových, jiných) jsou samostatné výpustné profily pro tato zařízení: ČOV CHÚ - výstupní profil do toku Ploučnice ČOV ZDM - výstupní profil do toku Ploučnice ČOV CDS - výstupní profil do obtokového kanálu ČOV Brniště - výstupní profil do Luhovského potoka ČOV odkaliště - výstupní profil přes vnější drenáže odkaliště do Luční strouhy ČOV VP 9 - výstupní profil do Ralského potoka ČOV VP 7 - výstupní profil do toku Ploučnice (čerpáno) RN dešťových vod CHÚ - viz ČOV CHÚ (shodný) RN dešťových vod ZDM - viz ČOV ZDM (shodný) Čistírna dešťových vod CDS - výstupní profil do obtokového kanálu Čistírna dešťových vod VP 7 - do vsakovací jámy na VP 7 Zhodnocení znečištění vypouštěnými odpadními vodami do veřejných vodotečí je uvedeno v tabulkách č až Plnění vodoprávních rozhodnutí a bilance vypouštěného znečištění z jednotlivých výpustí je uvedena v tabulkách č až Strana 10 (celkem 108)

11 Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Ploučnice Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,94 CHSK Cr t.rok -1 3,43 RAS t.rok -1 14,5 NL t.rok -1 1,83 SO 4 2- t.rok -1 2,96 Cl - t.rok -1 5,6 F - t.rok -1 0,012 P t.rok -1 0,009 - N-NO 3 t.rok -1 0,06 + N-NH 4 t.rok -1 0,14 NEL t.rok -1 0,035 U t.rok -1 0,002 Ra MBq.rok -1 0,002 při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce - bilanční hodnota uvádí maximální možné vypuštěné znečištění Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Ralského potoka Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,22 NL t.rok -1 0,24 Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Luhovského potoka Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,005 NL t.rok -1 0,007 Strana 11 (celkem 108)

12 Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Luční strouhy Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,03 CHSK Cr t.rok -1 0,38 NL t.rok -1 0,14 Strana 12 (celkem 108)

13 Tabulka č : Výpustný profil ČOV CHÚ Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 1166/81-235, č. j. vod. 325/90, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 4 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 35 mg.l -1 1,3 t.rok < , CHSK Cr 65 mg.l -1 3,2 t.rok ,9 0 2,15 t.rok -1 NL 45 mg.l -1 2,6 t.rok , ,6 0 0,88 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 13 (celkem 108)

14 Tabulka č : Výpustný profil ČOV ZDM Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. OŽP/305/03-V/293, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 31,25 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 20 mg.l -1 0,68 t.rok -1 6 <3 13 8, CHSK Cr 90 mg.l -1 3,06 t.rok ,7 0 0,38 t.rok -1 NL 25 mg.l -1 0,85 t.rok , ,5 0 0,14 t.rok -1 ph ,2 7,8 7, Poznámka: použité hodnoty p Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 14 (celkem 108)

15 Tabulka č : Výpustný profil ČOV CDS Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. ŽP 6520/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 25 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 30 mg.l -1 4,8 t.rok < , CHSK Cr 135 mg.l -1 21,6 t.rok , ,4 0 0,07 t.rok -1 NL 40 mg.l -1 6,4 t.rok < , Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 15 (celkem 108)

16 Tabulka č : Výpustný profil ČOV Brniště Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 757/80-233/1, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q m 3.rok -1 BSK 5 40 mg.l , ,005 t.rok -1 ph ,3 8 7, NL 40 mg.l , ,8 0 0,01 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty m Strana 16 (celkem 108)

17 Tabulka č : Výpustný profil ČOV odkaliště Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. OŽP 338/2004, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 0,5 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,4 8,4 7, BSK 5 25 mg.l -1 0,33 t.rok -1 4 <3 14 7, CHSK Cr 90 mg.l -1 1,1 t.rok ,3 0 0,20 t.rok -1 NL 30 mg.l -1 0,385 t.rok , ,4 0 0,08 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty p Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 17 (celkem 108)

18 Tabulka č : Výpustný profil ČOV VP 9 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 96/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 1 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 30 mg.l -1 0,63 t.rok , ,8 0 0,22 t.rok -1 NL 50 mg.l -1 1,45 t.rok < Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 18 (celkem 108)

19 Tabulka č : Výpustný profil ČOV VP 7 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 7742/A/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 7 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 30 mg.l -1 0,49 t.rok ,2 12 9,8 0 0,09 t.rok -1 CHSK Cr 150 mg.l -1 2,464 t.rok ,3 0 0,35 t.rok -1 NL 35 mg.l -1 0,574 t.rok , ,5 0 0,10 t.rok -1 ph ,1 7,6 7, N-NH mg.l -1 0,164 t.rok ,9 9,5 7,2 0 0,07 t.rok -1 P 5 mg.l -1 0,082 t.rok ,63 1, ,009 t.rok -1 NEL 2 mg.l -1 0,033 t.rok ,27 1,1 0,56 0 0,01 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty m Strana 19 (celkem 108)

20 Tabulka č : Výpustný profil CHÚ dešťové nádrže Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. RŽP 6903/02, Dosažená skutečnost Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 28 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,3 9 7, RAS 700 mg.l ,4 t.rok ,3 0 14,50 t.rok -1 NL 30 mg.l -1 4,1 t.rok <2 19 8, SO mg.l -1 60,7 t.rok ,1 0 2,96 t.rok -1 Cl mg.l -1 70,8 t.rok , ,6 0 5,60 t.rok -1 F - 1,5 mg.l -1 0,3 t.rok <0,1 0,3 0, N-NO 3 - N-NH mg.l -1 0,61 t.rok ,4 1,9 0,9 0 0,06 t.rok -1 2,5 mg.l -1 0,51 t.rok <0,8 2,1 1, NEL 1 mg.l -1 0,2 t.rok <0,1 0,4 0, U 0,3 mg.l -1 0,06 t.rok <0,01 0,16 0, Ra 0,3 Bq.l -1 6, Bq.rok <0,03 0,03 0, Poznámka: použité hodnoty p=m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 20 (celkem 108)

21 Tabulka č : Výpustný profil ČOV doprava retenční nádrže Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. OŽP/305/03-V/293, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 26 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,3 7,9 7, NEL 2 mg.l -1 0,13 t.rok -1 6 <0,05 1,9 0, NL 25 mg.l -1 1,6 t.rok -1 6 <2 20 6, CHSK Cr 90 mg.l -1 5,73 t.rok , ,6 0 0,55 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty p Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 21 (celkem 108)

22 Tabulka č : Výpustný profil CDS dešťové nádrže Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. ŽP 6520/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 1250 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,5 8,6 7, NEL 2 mg.l -1 0,12 t.rok ,05 0,33 0,12 0 0,002 t.rok -1 NL 30 mg.l -1 1,81 t.rok ,8 14,4 6,8 0 0,126 t.rok -1 U 0,3 mg.l -1 0,018 t.rok -1 6 <0,01 0,03 0, Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 22 (celkem 108)

23 Tabulka č : Výpustný profil čištění dešťových vod VP 7 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 7742/B/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 9 l.s m 3.rok m 3.rok -1 NEL 0,5 mg.l <0,05 0,43 0, NL 40 mg.l <2 12 5, Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 23 (celkem 108)

24 1.4 Povrchové a důlní vody Povrchové vody ze severního předpolí odkaliště a bývalého Sedlického potoka jsou vypouštěny do Luční strouhy a následně do Ploučnice. Důlní vody jsou po zpracování na čistících stanicích NDS 6 a SLKR I rovněž vypouštěny do toku Ploučnice. Vypouštění důlních vod z plata S Křižany je povoleno rozhodnutím MŽP Liberec č. j. 841/42/7463/1994 ze dne do bezejmenného přítoku Druzcovského potoka. Pokud kvalita vypouštěných vod neodpovídá povolení jsou vody na základě schváleného provozního řádu začerpávány do vrtu DK-2. Vypouštění do vodoteče nebylo v roce 2006 realizováno. Provozní řád je schválen KÚ Libereckého kraje č. j. KULK/12102/2004/OLH ze dne Platnost Provozního řádu je prodloužena rozhodnutím č. j. KULK/1536/2006/OVLH do Popis technologií NDS 6 - v čistící stanici se provádí dekontaminace důlních vod a zbytkových technologických roztoků pomocí alkalizace hydroxidem vápenatým a chloridem barnatým, současně se využívá odkalištních vod. V roce 2006 byly čištěny KTV a ZTR nevhodné ke zpracování na SLKR I. Vyčištěné vody se vypouštějí přes retenční nádrž Pustý do obtokového kanálu a následně do Ploučnice. SLKR I ZTR z cenomanské zvodně jsou čerpány po sorpci uranu na odpařovací stanici. Destilát (důlní vody) vzniklý odpařováním je po úpravě vypouštěn do Ploučnice a z koncentrátu se ochlazením získává kamenec, který se v dalším provoze přepracovává na síran hlinitý. Zbývající roztoky po krystalizaci se vracejí do cenomanské zvodně. V roce 2006 bylo vyrobeno t rekrystalovaného kamence. Způsob čerpání, vtláčení a čištění důlních a znečištěných podzemních vod a jejich množství je uveden v tabulce č Technický stav úpravárenských jednotek NDS 6 - probíhá čištění důlních vod, které jsou pro zajištění kvality dočišťovány na retenční nádrži Pustý usazováním. V červnu byla dokončena a následně zkolaudována rekonstrukce technologie NDS 6 pro navýšení kapacity čištění na 5,5 m 3.min -1. Výkon stanice byl zvýšen v prosinci, po nabytí platnosti rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006 ze dne NDS 10 - čistící jednotka zůstává mimo provoz, je používáno pouze potrubí k přečerpávání vod z odkaliště do NDS 6 přes dvě sedimentační nádrže (Dorr NDS 10). Používání potrubí je povoleno KÚ Libereckého kraje č. j. KULK 9080/A/2004/OLH ze dne SLKR I - odpařování je provozováno střídavě vždy na jedné odparce. Během pravidelných technologických odstávek byly provedeny naplánované kontroly, opravy, revize, údržba a úpravy potrubí v části rekrystalizace. Strana 24 (celkem 108)

25 Tabulka č. 1.4: Nakládání s vodami celková bilance rok 2006 Čerpání ZTR Čerpání NTV Čerpání KTV Bilancované roztoky [m 3 ] [m 3.min -1 ] [l.s -1 ] ZTR z VP ,22 153,6 ZTR mimo VP ,15 2,4 Celkem ZTR ,36 156,1 Pro HB Svébořice ,17 19,6 Pitná voda ,20 3,3 Provozní voda-kotelna ,04 0,6 Celkem NTV ,41 23,4 Pro HB Stráž ,83 47,2 Na NDS ,86 14,4 Provozní voda CHS I, II ,11 1,8 Celkem KTV ,80 63,4 Odval+rudné plato DH I ,70 11,7 Rudné plato DK I ,03 0,5 Jiné Odkaliště CHÚ Stráž ,57 26,1 zdroje ČOV+dešťová voda ,40 6,7 Technologické kaly 124 0,00 0,0 Chemikálie pro CHS I,II 861 0,00 0,0 Celkem jiné zdroje ,70 45,0 Celkem čerpání a jiné zdroje ,27 287,8 Vtláčení do cenoman. kolektoru Vtláčení do VP DCHT ,84 130,6 Vtláčení do HB Stráž ,83 47,2 Vtláčení do HB Svébořice ,17 19,6 Ostatní mimo VP DCHT ,03 0,5 Celkem do cenomanu ,87 197,9 Výpustný profil č.1 (Pustý) ,11 51,8 Výpustný profil č.2 (SLKR I ) ,14 19,1 Vypouštění Výpustný profil č.3 (Odkaliště CHÚ S.) ,31 5,1 ČOV a dešťové vody ,41 6,9 Celkem vypouštění ,97 82,9 NTV - spotřeba SVRT ,03 0,5 NTV - pitná voda ,20 3,3 Ostatní Odpar ,15 2,5 spotřeby Voda v kalech z VÚ č ,04 0,6 Krystalická voda z VÚ č ,01 0,2 Celkem ostatní ,43 7,1 Celkem vtláčení, vypouštění a ostatní ,27 287,8 Celková Cenomanský kolektor ,51 41,8 bilance Turonský kolektor ,21-86,8 vod Podbilance na VP ,38 23,0 Čištění vstup NDS 6 KTV ,86 14,4 NDS 6 ZTR ,32 5,4 NDS 6 odkaliště CHÚ Stráž ,26 20,9 SLKR I nátok ZTR ,51 41,8 Strana 25 (celkem 108)

26 Čištění výstup Bilancované roztoky [m 3 ] [m 3.min -1 ] [l.s -1 ] SLKR I destilát ,14 19,1 NDS 6 - Pustý ,40 40,1 ČOV ,19 3, Odvádění důlních vod Byly sledovány jednotlivé výpusti důlních vod a dodržování vodoprávních rozhodnutí. Celkové znečištění těmito vypuštěnými vodami do toku Ploučnice je uvedeno v tabulce č Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými povrchovými, důlními a znečištěnými podzemními vodami o. z. TÚU do toku Ploučnice Ukazatel Bilanční hodnota 226 Ra MBq.rok -1 71, Pb MBq.rok ,81 U t.rok -1 0,09 NL t.rok -1 5,3 RL t.rok ,2 SO 4 2- N-NH 4 + t.rok ,75 t.rok -1 0,63 NEL t.rok -1 0,1 - N-NO 2 t.rok -1 0,1 - N-NO 3 t.rok -1 19,02 N- anorg t.rok -1 0,34 Fe t.rok -1 0,33 Zn t.rok -1 0,07 Ni t.rok -1 0,11 BSK 5 t.rok -1 1,34 CHSK Cr t.rok -1 11,92 Cl - t.rok ,41 F - t.rok -1 0,06 při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce - bilanční hodnota uvádí maximální možné vypuštěné znečištění Strana 26 (celkem 108)

27 Výpustný profil PV-VS Vody vyčištěné v technologii NDS 6 byly vedeny přes výtokový objekt z retenčních nádrží Pustý do obtokového kanálu a následně do toku Ploučnice. Vyhodnocení kvality vod vypouštěných výpustným profilem PV-VS a bilance vypouštěného znečištění podle podmínek rozhodnutí KÚ Libereckého kraje č. j. KULK/6600/03/OLH ze dne je zpracováno v tabulce č A. Dne vydal Krajský úřad Libereckého kraje nové rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006, kterým stanovil způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod výpustným profilem č. 1 Pustý. Toto rozhodnutí nabylo platnosti rozhodnutím MZe č. j / ze dne po odvolání organizace a změně charakteristiky vod odvolacím orgánem. Vyhodnocení kvality vod vypouštěných výpustným profilem PV-VS a bilance vypouštěného znečištění podle podmínek rozhodnutí KÚ Libereckého kraje č. j. KULK 50263/2006 ze dne je zpracováno v tabulce č B. V průběhu měsíců srpen říjen došlo na výpustném profilu č. 1 Pustý do vod povrchových toku Ploučnice k překročení přípustného počtu nevyhovujících vzorků stanovených pro parametr N- NO - 2 dle přílohy č. 5 NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Zjištěný stav byl ohlášen KÚ Libereckého kraje, ČIŽP OI Ústí n. L. a správci toku Povodí Ohře, s. p. Chomutov s návrhem opatření a zdůvodněním, že se nejedná o havárii ve smyslu 40 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Na technologickém uzlu NDS 6 nedošlo k technické poruše nebo závadě na zařízení, ani nedošlo k úniku závadných látek z tohoto - zařízení. Zvýšená koncentrace NO 2 v uvedeném období byla způsobena vysokými teplotami a především minimálními srážkami, což vede ke snížení průtoku a nastartování hnilobných procesů v usazených kalech v retenčních nádržích. V roce 2006 došlo 6x k překročení hodnoty p parametru RL, hodnoty m nebyly překročeny. Vzhledem ke skutečnosti, že novým rozhodnutím bylo organizaci povoleno vypouštět dvojnásobné množství vod, provedli jsme přepočet údajů za rok 2006 podle rozhodnutí KULK/6600/03/OLH za období leden listopad 2006 a podle rozhodnutí č. j. KULK 76808/2006 za období prosinec Vyhodnocení množství vypouštěných vod za období leden listopad 2006 podle podmínek rozhodnutí č. j. KULK/6600/03/OLH: Roční množství vypouštěných vod m 3 /rok 11/12 ročního množství vypouštěných vod m 3 /rok Množství vod vypuštěných za období leden listopad m 3 Bilanční limit množství vypouštěných vod nebyl v období překročen. V tabulce č jsou uvedena denní množství vypouštěných vod. Maximální povolené množství vypouštěných vod m 3 /den bylo v období překročeno 15x, maximální měsíční množství vypouštěných vod překročeno nebylo. Překročení denních limitů nebylo způsobeno technologickou nekázní a je jednoznačně způsobeno zčerpáváním odvalových vod, resp. zvýšení jejich množství vlivem klimatických podmínek. Nebyly překročeny ani maximální denní a měsíční limity v měsíci prosinec 2006 hodnocené podle podmínek rozhodnutí č. j KÚLK 50263/2006. Organizace provedla analogickým způsobem jako jako při hodnocení množství vypouštěných vod hodnocení bilancí sledovaných kontaminantů (viz tabulky č A a B) se závěry: Strana 27 (celkem 108)

28 a) v období leden listopad 2006 nebylo výpustným profilem č. 1 uvolněno do toku větší než povolené množství sledovaných látek. Zdánlivé překročení bilančního limitu pro 210 Pb je způsobeno způsobem výpočtu, kdy jsou průměrné hodnoty aktivit počítány z limity detekce. V roce 2006 byly hodnoty aktivity 210 Pb všech měření pod mezí detekce. Citlivější limitu detekce organizace zadává externí firmě z ekonomických důvodů pouze na posuzovacích profilech Ploučnice Chrastná a Ploučnice Noviny. b) V období prosinec 2006 byla překročena poměrná část bilančního limitu pro parametr Cl -. Z této skutečnosti nelze vyvozovat širší závěry, neboť měsíční bilance vypouštěného znečištění byla počítána pouze z jedné hodnoty koncentrace Cl - ve výpusti, přičemž nebyla překročena stanovená hodnota p ani povolené maximální měsíční množství vypouštěných vod. Profil OKC-VS před zaústěním obtokového kanálu do Ploučnice slouží pro účely monitorování bez určení koncentračních limitů. Vyhodnocení kvality vod v obtokovém kanálu je uvedeno v tabulce č Vyhodnocení doplňujících ukazatelů je uvedeno v tabulkách č Denní průtoky v profilu PV jsou uvedeny v tabulce č Celkové množství vod vypouštěných obtokovým kanálem: z ČOV CDS m 3 ; dešťové vody z CDS m 3 ; přes Pustý m 3 ; celkem m 3. Strana 28 (celkem 108)

29 Tabulka č A: Výpustný profil PV-VS výtokový objekt z retenčních nádrží Pustý (leden listopad 2006) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK/6600/03/OLH, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 11/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 85 l l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,7 7,9 7, t.rok Ra 0,2 Bq.l Bq.rok <0,03 0,08 0, Bq.rok Pb 0,1 Bq.l Bq.rok <0,07 <0,07 0, Bq.rok -1 U 0,25 mg.l -1 0,07 t.rok <0,01 0,128 0, ,07 t.rok -1 NL 15 mg.l -1 18,33 t.rok <2 8,4 2,6 0 3,59 t.rok -1 RL 4000 mg.l ,33 t.rok ,37 t.rok -1 SO 4 2- N-NH mg.l t.rok ,72 t.rok -1 2 mg.l -1 2,29 t.rok <0,05 0,92 0, ,039 t.rok -1 N-NO 2-0,05 mg.l -1 0,06 t.rok <0,003 0,078 0, ,05 t.rok -1 N-NO 3-30 mg.l -1 32,08 t.rok ,17 19,1 10, ,08 t.rok -1 Fe 1 mg.l -1 1,1 t.rok ,08 0,3 0, ,25 t.rok -1 Zn 0,1 mg.l -1 0,11 t.rok <0,02 0,06 0, ,04 t.rok -1 Strana 29 (celkem 108)

30 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK/6600/03/OLH, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 11/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Ni 0,1 mg.l -1 0,11 t.rok <0,05 <0,05 0,05 0 0,07 t.rok -1 NEL 0,1 mg.l -1 0,11 t.rok <0,05 0,1 0, ,07 t.rok -1 CHSK Cr 35 mg.l -1 36,67 t.rok <1 9,4 5, ,42 t.rok -1 Cl mg.l ,33 t.rok , ,35 t.rok -1 Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo při výpočtu bilancí dosazena definitoricky hodnota limity detekce Strana 30 (celkem 108)

31 Tabulka č B: Výpustný profil PV-VS výtokový objekt z retenčních nádrží Pustý (prosinec 2006) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 1/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 110 l l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,8 7,7 7,3 0 - t.rok Ra 0,4 Bq.l Bq.rok <0,03 0,04 0, Bq.rok Pb 0,2 Bq.l Bq.rok <0, Bq.rok -1 U 0,25 mg.l -1 0,05 t.rok <0,01 0,035 0, ,005 t.rok -1 NL 20 mg.l -1 3,94 t.rok -1 4 <2 3,9 2,46 0 0,62 t.rok -1 RL 4500 mg.l t.rok t.rok -1 SO mg.l t.rok t.rok -1 N celk 22 mg.l -1 4,33 t.rok ,4 18,3 14,9 0 3,76 t.rok -1 Fe 2 mg.l -1 0,39 t.rok , ,028 t.rok -1 Zn 0,2 mg.l -1 0,04 t.rok , ,006 t.rok -1 Ni 0,1 mg.l -1 0,02 t.rok <0,05-0 0,013 t.rok -1 NEL 0,1 mg.l -1 0,02 t.rok -1 4 <0,05 <0,05 0,05 0 0,013 t.rok -1 CHSK Cr 20 mg.l -1 3,94 t.rok ,36 8,58 6,27 0 1,58 t.rok -1 Strana 31 (celkem 108)

32 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 1/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Cl mg.l t.rok ,9 t.rok -1 Strana 32 (celkem 108)

33 Tabulka č : Profil OKC-VS - před zaústěním do Ploučnice Ukazatel vzorků Minimum Maximum Průměr ph ,5 8,1 7,8 226 Ra Bq.l <0,03 0,06 0, Pb Bq.l <0,07 <0,07 <0,07 U mg.l ,02 0,051 0,033 NL mg.l <2 11,4 4,8 RL mg.l SO 4 2- N-NH 4 + mg.l mg.l <0,05 0,84 0,26 NEL mg.l <0,05 0,1 0,06 - N-NO 2 mg.l ,016 0,13 0,05 - N-NO 3 mg.l ,1 9,9 Fe mg.l ,06 0,2 0,15 Zn mg.l <0,02 0,06 0,03 Ni mg.l <0,05 0,05 0,05 CHSK Cr mg.l ,7 13,9 9 Cl - mg.l Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Tabulka č : PV-VS doplňující ukazatele Ukazatel vzorků Minimum Maximum Průměr Mn celk. mg.l -1 4 <0,05 0,06 0,05 Mg mg.l ,48 5,29 3,44 Ca mg.l Cr celk. mg.l -1 4 <0,06 <0,06 0,06 Celk. alfa aktivita Bq.l ,1 2,2 1,1 Celk. beta aktivita Bq.l <0,5 1,3 0,7 Strana 33 (celkem 108)

34 Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Tabulka č : Denní průtoky v profilu PV-VS datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Strana 34 (celkem 108)

35 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Výpustný profil SLKR-VS V tabulce je zpracováno vyhodnocení kvality vod vypouštěných výpustným profilem SLKR I a bilance vypouštěného znečištění podle povolení Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK 254/03/OLH (leden - květen). Dne vydal Krajský úřad Libereckého kraje nové rozhodnutí č. j. KULK 28606/2006, kterým stanovil způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod z technologie stanice likvidace kyselých roztoků SLKR I do vod povrchových toku Ploučnice. Vyhodnocení vypouštěného znečištění (červen - prosinec) podle tohoto rozhodnutí je uvedeno tabulce č Vyhodnocení doplňujících ukazatelů je uvedeno v tabulce č Denní průtoky v profilu č. 2 jsou uvedeny v tabulce č Strana 35 (celkem 108)

36 Tabulka č : Výpustný profil SLKR VS (leden květen) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 254/03, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 115 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph 6, ,9 8,9 7, Ra 0,5 Bq.l -1 0, Bq.rok <0,03 0,07 0, Pb 0,2 Bq.l -1 5, Bq.rok -1 5 <0,07 <0,07 0, U 0,2 mg.l -1 0,27 t.rok <0,01 0,02 0, NL 20 mg.l -1 26,8 t.rok <2 < RL 500 mg.l t.rok < , SO 4 2- N-NH mg.l t.rok <10 < mg.l -1 4,02 t.rok <0,05 1,02 0, NEL 0,2 mg.l -1 0,54 t.rok <0,05 0,15 0, N-NO 2 - N-NO 3-0,2 mg.l -1 0,27 t.rok ,05 0,12 0,08 0 0,02 t.rok -1 9 mg.l -1 13,4 t.rok ,1 0,19 0,09 0 0,02 t.rok -1 Fe 1,5 mg.l -1 2,68 t.rok -1 5 <0,05 0,09 0, Zn 0,15 mg.l -1 0,27 t.rok -1 5 <0,02 <0,02 0, Strana 36 (celkem 108)

37 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 254/03, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Ni 0,1 mg.l -1 0,27 t.rok -1 5 <0,05 <0,05 0, BSK 5 8 mg.l -1 21,45 t.rok ,9 2,6 2,4 0 0,62 t.rok -1 CHSK Cr 65 mg.l t.rok <5 7,5 5, Cl mg.l t.rok -1 5 <4 < F - 2 mg.l -1 4,02 t.rok -1 5 <0,1 <0,1 0, T 26 Poznámka: použité hodnoty p=m o C ,7 22,5 15, Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Strana 37 (celkem 108)

38 Tabulka č : Výpustný profil SLKR VS (červen prosinec) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 28606/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 61 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,6 9 7, Ra 0,2 Bq.l ,0 MBq.rok <0,03 0,11 0, Pb 0,1 Bq.l ,0 MBq.rok -1 7 <0,07 <0,07 0, U 0,1 mg.l -1 0,147 t.rok <0,01 0,01 0, NL 5 mg.l -1 7,4 t.rok <2 5 2, RL 200 mg.l t.rok <10 48,5 19, SO mg.l t.rok < , N anorg 5 mg.l -1 7,35 t.rok <1 < NEL 0,2 mg.l -1 0,29 t.rok <0,05 0,24 0,08 1* - - Fe 1 mg.l -1 1,47 t.rok -1 7 <0,05 0,17 0, Zn 0,1 mg.l -1 0,15 t.rok -1 7 <0,02 <0,02 0, Ni 0,08 mg.l -1 0,12 t.rok -1 7 <0,05 <0,05 0, Strana 38 (celkem 108)

39 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 28606/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota BSK 5 5 mg.l -1 7,35 t.rok ,6 3 2,1 0 0,72 t.rok -1 CHSK Cr 20 mg.l -1 29,4 t.rok <5 7,4 5, Cl - 15 mg.l -1 22,05 t.rok -1 7 <4 < F - 0,5 mg.l -1 0,74 t.rok -1 8 <0,1 <0,1 0, Poznámka: použité hodnoty p * přípustný počet překročení dle přílohy č. 5 NV č. 61/2003 Sb.; hodnota m = 0,3 mg.l -1 nebyla překročena Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Strana 39 (celkem 108)

40 Tabulka č : SLKR-VS doplňující ukazatele Ukazatel vzorků Maximum AOX mg.l -1 1 <0,01 P celk. mg.l -1 1 <0,05 Be mg.l -1 1 <0,0001 Cd mg.l -1 1 <0,03 As mg.l -1 1 <0,2 Mn celk. mg.l ,005 Mg mg.l ,06 Ca mg.l ,6 Cr celk. mg.l -1 1 <0,06 Celk. alfa aktivita Bq.l <0,1 Celk. beta aktivita Bq.l <0,5 Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Tabulka č : Denní průtoky v profilu SLKR-VS datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Strana 40 (celkem 108)

41 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Strana 41 (celkem 108)

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 12. 03. 2013 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. TÚU za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. TÚU za rok 2012 DIAMO, státní podnik o. z. Těžba a úprava uranu Pod Vinicí 84 471 27 Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 29. 3. 2013 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011 DIAMO, státní podnik odštěpný závod SUL 261 13 Příbram Příbram 15.03.2012 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu

Více

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary ZPRÁVA

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary ZPRÁVA DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA

Více

Vyhodnocení programu monitorování a dodržování ustanovení vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. o. z. TÚU za rok 2006

Vyhodnocení programu monitorování a dodržování ustanovení vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. o. z. TÚU za rok 2006 Strana č. 1, celkem 77 Vyhodnocení programu monitorování a dodržování ustanovení vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně o. z. TÚU za Tato zpráva je zpracována za organizaci, jejíž systém řízení

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV 1) Karel LUSK, DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: lusk@diamo.cz 2) Milan VŠETEČKA,DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU VLADIMÍR EKERT, DIAMO, s. p., o. z. TÚU PETR KOHOUT, Forsapi, s.r.o. TOMÁŠ

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Vlastník čistíren odpadních vod: název: OBEC DOUBRAVA sídlo: Doubrava č.p. 599, 735 33 IČ: 005 62 424 Mgr. Pavel Krsek starosta obce

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU

ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU Jiří CHARVÁT DIAMO, s. p., o. z. TÚU, odd. matematického modelování, Máchova 201, 471 27

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

Současnost a budoucnost sanace následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem

Současnost a budoucnost sanace následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem Současnost a budoucnost sanace následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem Ing. Jiří Mužák, Ph.D. DIAMO, s. p., o. z. TÚU, odd. matematického modelování, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě Injektáž alkalických vod do zakyseleného pórového prostředí rozpadavých pískovců Ladislav Gombos DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu 471

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16(), +1,,0 Teplice Dne

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr Geologie 4. přednáška Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr přírodní zdroje (ve smyslu zákona 17/1991 Sb. 7 jsou definovány ): jsou ty části

Více

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba: Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací Rámcový projekt IV. etapa Červenec 2015 Zhotovitel: DEKONTA, a.s. Sídlo:

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice stokové sítě Obce Čisovice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Titulní list Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j:MUSPR/2247/201O Sp.zn.: 78/10-330 Počet listů dokumentu/přiloh: 7/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 Adresáti dle rozdělovníku V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 R O Z H O D N U T Í DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odpady a kontaminace. Černé skládky kolem nás Vaše černá skládka

Odpady a kontaminace. Černé skládky kolem nás Vaše černá skládka Odpady a kontaminace Cvičení č.7 Černé skládky kolem nás Vaše černá skládka Staré ekologické zátěže Negativa černých skládek Zdroje informací o SEZ Identifikace černé skládky - zadání Katedra hydromeliorací

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

SANACE TURONSKÉ ZVODNĚ KONTAMINOVANÉ BÝVALOU TĚŽBOU URANU V SEVERNÍCH ČECHÁCH

SANACE TURONSKÉ ZVODNĚ KONTAMINOVANÉ BÝVALOU TĚŽBOU URANU V SEVERNÍCH ČECHÁCH Mgr. Michal Rakušan, Mgr. Vladimír Ekert Z 6 Státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu,pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem,e-maily: rakusan@diamo.cz, ekert@diamo.cz SANACE TURONSKÉ ZVODNĚ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S )

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) PfihláSeno ib Ol 84 (21) pv 4731-84 on (Bl) (51) Int CIT G 21 P 9/04 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více