ZPRÁVA. za rok o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU"

Transkript

1 DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2006 Zpracoval: kolektiv autorů Oddělení geologického o. z. TÚU Oddělení životního prostředí o. z. TÚU Předkládá: Ing. Tomáš Rychtařík ředitel o. z. - závodní DCHT Stráž pod Ralskem, březen 2006

2 Rozdělovník Držitel Funkce, VOJ či VOÚ Titul, Jméno, Příjmení O. z. TÚU ředitel o. z. - závodní DCHT náměstek pro výrobu a techniku vedoucí oddělení životního prostředí vedoucí oddělení geologického Ing. Tomáš Rychtařík Ing. Ludvík Kašpar RNDr. Lubomír Neubauer Václav Mužík Další VOJ s. p. DIAMO a jiné osoby či organizace náměstek ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce Krajský úřad Libereckého kraje, odbor RVZŽP, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Povodí Ohře a. s., Bezručova 4219, Chomutov Česká inspekce životního prostředí, Výstupní ulice 1644, Ústí nad Labem MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí, T. G. Masaryka 1, Česká Lípa oddělení archivu a zvláštních úkolů ŘSP RNDr. Kamila Trojáčková Ing. Jaroslava Janečková RNDr. Pavel Poledníček Mgr. Hana Rathánová RNDr. Růžena Konvalinová Stanislava Brožová CELKEM 10 Strana 2 (celkem 108)

3 Obsah: SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 5 ÚVOD VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PITNÁ VODA PROVOZNÍ VODA ODPADNÍ VODY POVRCHOVÉ A DŮLNÍ VODY Odvádění důlních vod Výpustný profil PV-VS Výpustný profil SLKR-VS Výpustný profil ODK-VS Výpustný profil plato S Křižany Posuzovací profil ODKALIŠTNÍ VODY POVRCHOVÉ TOKY RADIAČNÍ OCHRANA Aktivita radionuklidů na výpustech Aktivita radionuklidů v posuzovacím profilu Hodnocení ovlivnění životního prostředí KONTROLY REALIZOVANÉ AKCE SHRNUTÍ HYDROGEOLOGIE VYHODNOCENÍ STAVU HYDROGEOLOGICKÉHO A HYDROLOGICKÉHO MONITORINGU Hydrogeologický monitoring Hydrologický monitoring Rozsah ovlivnění podzemních a povrchových vod Objem ovlivněných podzemních vod Bilance kontaminace v turonské zvodni Bilance kontaminace v cenomanské zvodni Stručný komentář k vývoji Nové poznatky Sanační vrty v jihovýchodní části plochy rozptylu Shrnutí OVZDUŠÍ EMISE Z TEPELNÝCH ZDROJŮ Přehled tepelných zdrojů Plnění emisních limitů Emise a poplatky ze zdrojů Poplatky za tepelné zdroje pro rok 2006 dle rozhodnutí orgánů státní správy TECHNOLOGICKÉ EMISE Zdroje podléhající oznamovací povinnosti Plnění emisních limitů Přehled emisí a poplatků Poplatky za technologické zdroje pro rok 2006 dle rozhodnutí orgánů státní správy Odkaliště, odvaly IMISNÍ MONITORING Prašný spad Hodnocení ovlivnění životního prostředí Strana 3 (celkem 108)

4 3.3.2 Prašnost MONITORING RADIAČNÍ ZÁTĚŽE Aktivita radonu a produktů jeho přeměny Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí Příkon efektivní dávky záření gama Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí Uran v prašném spadu Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí Radium v prašném spadu Hodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí MĚŘENÍ HLUKU PŘEHLED ČINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠÍ Plánovaná a provedená opatření na úseku ochrany ovzduší Kontroly Uložené pokuty Náhrada škod způsobených exhalacemi SHRNUTÍ KONTAMINACE POVRCHU A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU KONTAMINACE PŮDY KONTAMINACE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU SHRNUTÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRODUKCE ODPADŮ NÁKLADY PŘEHLED ČINNOSTI NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady vlastní produkce Podnikání v oblasti nakládání s odpady Sklady (skladovací, shromažďovací místa) nebezpečných odpadů Kontroly Uložené pokuty Provedené a plánované akce Využívání odpadů Zpětný odběr SHRNUTÍ MATERIÁLY Z HORNICKÉ ČINNOSTI ODVALY ODKALIŠTĚ MATERIÁLY Z HORNICKÉ ČINNOSTI SHRNUTÍ REKULTIVACE ZÁVĚR PŘÍLOHY Strana 4 (celkem 108)

5 Seznam používaných zkratek BČ biologická čistírna CDS Centrální dekontaminační stanice ČOV čistírna odpadních vod ČIŽP Česká inspekce životního prostředí DH I Důl Hamr I DCHT Důl chemické těžby DK I Důl Křižany I HB hydraulická bariéra (Stráž, Svébořice) HZS LK Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje CHS I, II chemická stanice I, II CHÚ chemická úpravna KCV kontaminované cenomanské vody KH kotel horkovodní KHS LK Krajská hygienická stanice Libereckého kraje KTV kontaminované turonské vody KULK Krajský úřad Libereckého kraje MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky NDS 6, 10 neutralizační a dekontaminační stanice NTV neutrální turonské vody (nekontaminované - turonské zvodně) NUK nekondiční uranový koncentrát OBÚ Obvodní báňský úřad ODK-VS výpustný profil 3 (vyústění Luční strouhy do toku Ploučnice) OI oblastní inspektorát OK obtokový kanál OKC-VS výpustný profil 1 (vyústění obtokového kanálu do toku Ploučnice) OkÚ okresní úřad ORVZŽP odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí o. z. TÚU odštěpný závod Těžba a úprava uranu OŽP oddělení životního prostředí PV-VS výpustný profil (vyústění retenčních nádrží Pustý do obtokového kanálu) Strana 5 (celkem 108)

6 RC regionální centrum RN retenční nádrže RŽP referát životního prostředí SčVK Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. SLKR I stanice likvidace kyselých roztoků I. etapa SLKR II stanice likvidace kyselých roztoků II. etapa SLKR-VS výpustný profil 2 (vyústění výtoku ze SLKR do toku Ploučnice) SSS středisko sociálních služeb SVRT středisko výroby a rozvodu tepla SVV středisko vlečky a vykládky SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost T. L. tuhé látky VÚ výrobní úsek VP vyluhovací pole VOJ vnitřní organizační jednotka ZBZS závodní báňská záchranná stanice ZDM závod dopravy a mechanizace ZP zemní plyn ZTR zbytkové technologické roztoky Strana 6 (celkem 108)

7 Úvod Tento dokument je vypracován ve smyslu 18 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. Dokumentace zahrnuje vyhodnocení monitorování vlivu činnosti DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem na všechny složky životního prostředí v roce životního prostředí o. z. Těžba a úprava uranu zahrnuje výsledky monitoringu v oblasti životního prostředí v oblastech působnosti o. z. za rok 2006 včetně vyhodnocení shody s příslušnými zákony, nařízeními a rozhodnutími orgánů státní správy. Souhrnné vodohospodářské údaje zajišťuje oddělení životního prostředí. Vyhodnocení je předkládáno 1x ročně orgánům státního odborného dozoru a státní správy. Monitoring podzemních a důlních vod zajišťuje oddělení geologické ve spolupráci se střediskem monitorování a karotáže. Vyhodnocení je předkládáno 1 x ročně orgánům státního odborného dozoru a státní správy formou Zprávy o vývoji rozptylu kyselých důlních vod. Vyhodnocení monitorování radiačních veličin, resp. jejich vliv na obyvatelstvo v obcích v okolí o. z. TÚU, provádí 1x ročně oddělení bezpečnosti a hygieny práce formou Vyhodnocení programu monitorování a dodržování ustanovení vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany. 1 Vodní hospodářství Zpracoval: RNDr. Lubomír Neubauer, Květa Šimková Tato kapitola je vypracována ve smyslu podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK/6600/03/OLH ze dne , č. j. KULK/254/03/OLH ze dne , č. j. KULK 50263/2006 ze dne , rozhodnutí MŽP Liberec č. j. 841/42/7463/1994 ze dne , rozhodnutí Magistrátu města Liberec č. j. RŽP/2/3585/02/ZP/4330/0026/ /Hol ze dne , rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK/12102/2004/OLH ze dne , dle platných rozhodnutí o povolení pro vypouštění odpadních vod a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. j. 9719/16/04/212.2 ze dne V kapitole je zahrnuto vyhodnocení činnosti na úseku vodního hospodářství DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem v roce Na úseku vodního hospodářství se sledují dodávky pitné vody do podnikové vodovodní sítě, čištění a odvádění odpadních vod a čerpání, čištění, vtláčení a vypouštění důlních vod a znečištěných podzemních vod do veřejných vodotečí. 1.1 Pitná voda Systém zásobování pitnou vodou byl v roce 2006 stejný jako v předcházejícím roce. Správu vodovodů a souvisejících zařízení zajišťují v oblasti strážského ložiska centrálně pracovníci výrobního úseku č. 5. Dodávky pitné vody do podnikové sítě byly v průběhu roku zajišťovány z veřejného vodovodu (SčVK). Pouze dodávky pitné vody pro areály VP 7 a VP 9 jsou z převážné části zajišťo- Strana 7 (celkem 108)

8 vány provozem vlastního jímacího, čerpacího a úpravárenského zařízení a odběr podzemní vody je prováděn za úplatu. Hlavním zdrojem pitné vody je turonský vrt VPCT-905. Nakládání s vodami z tohoto zdroje je povoleno rozhodnutím MěÚ Česká Lípa č. j. OŽP 255/2004 ze dne v množství prům. 6,0 l.s -1, max. 16,7 l.s -1, m 3.měsíc -1, m 3.rok -1. Skutečný odběr v roce 2006 z tohoto vrtu byl m 3. Náhradním zdrojem pitné vody je turonský vrt STCT-2A. Nakládání s podzemními vodami k odběru podzemních vod je povoleno rozhodnutím MěÚ Česká Lípa č. j. OŽP 255/2004 ze dne v množství prům. 1,6 l.s -1, max. 15 l.s -1, m 3.měsíc -1, m 3.rok -1. Náhradní zdroj STCT- 2A se zapíná v případě poruchy nebo údržby na vrtu VPCT-905. V roce 2006 bylo z vrtu STCT-2A odebráno 271 m 3. Ve smyslu 4 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, byl rozhodnutím Krajské hygienické stanice v Liberci č. j. 9719/16/04/212.2 ze dne určen způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody. Ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly, a vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je prováděna kontrola pitné vody. Sleduje se kvalita surové vody dodávané do sítě z vlastních zdrojů a kvalita vody ve vodovodní síti. Po bakteriologické stránce je voda zabezpečena chlorováním. Zdroje pitné vody jsou zajištěny proti vniknutí zvěře nebo neoprávněné osoby oplocením v bezprostřední blízkosti. Zdroj STCT-2A má ochranné pásmo vyznačené výstražnými tabulkami na přístupových cestách. Technický stav vodovodních sítí je nezměněn. Při snížené spotřebě vody v provozech, a tím podstatně delším setrvání vody v potrubních řádech dimenzovaných na větší průtoky, může dojít ke zhoršení kvality pitné vody. V roce 2006 došlo na některých odběrných místech k překročení kvality v ukazateli Fe, které způsobuje materiál, ze kterého je vodovod zkonstruován. Vzhledem k tomu, že voda není žádným způsobem upravována, dochází k nedodržení doporučených hodnot Mg, Ca, tvrdosti vody. V tabulce č. 1.1 je uveden přehled dodavatelů a odběratelů pitné vody a odebrané množství vody v roce V posledním řádku tabulky Ostatní odběry od SčVK je objem odebrané vody pro závodní jídelnu Skleník, ubytovnu č. 9, EC, ZBZS a vrátnici VP 17 a hotel DIAMO, který byl pronajat firmě KOVBER, s. r. o. Tabulka č. 1.1: Pitná voda areál CHÚ, DCHT a SSS Firma Množství vody [m 3 ] Odběr od SčVK pro areál CHÚ a DH I Odběr od MEGA, a. s. 465 Spotřeba cizího odběratele: MEGA, a. s. 779 LentiKats, a. s. 84 Strana 8 (celkem 108)

9 Firma Množství vody [m 3 ] Vl. Minařík KM-PRONA, a. s. 65 GA PROFIPLAST, s. r. o. 7 ELPRO - DELICIA, a. s. 270 Butterfly Děčín, a. s. 620 TENAX, s. r. o. 99 LIFT F. B., s. r. o. 467 RENYSON 2000, a. s OD ANDY 672 WRV, s. r. o. 245 ZAPA beton, a. s KLM ČR, s. r. o. 753 AEROLUX, s. r. o. 171 Pešta Recyklace, s. r. o. 615 Likanavata, s. r. o Celkem spotřeba cizích odběratelů Celkem spotřeba areál CHÚ a DH I Odběr vlastní vody Ostatní odběry od SčVK Provozní voda Provozní potřeby výtopny o. z. TÚU jsou zajišťovány odběrem podzemní vody z vrtu VS-2T v areálu CHÚ. Odběr z vrtu VS-2T se provádí za úplatu. Do technologie NDS 6 byla použita slabě kontaminovaná voda z turonských vrtů VPCT-602 a VPCT-605 a voda z odkaliště. Do technologie CHS I a CHS II byla použita slabě kontaminovaná voda z turonských vrtů VPCT a VPCT V tabulce č. 1.2 je uveden přehled odběrových míst a odebrané množství vody. Tabulka č. 1.2: Provozní voda Odběrové místo Množství odebrané vody [m 3 ] Vrt VS-2T Strana 9 (celkem 108)

10 Odběrové místo Množství odebrané vody [m 3 ] VPCT-602 a VPCT-605 na NDS KTV pro CHS I a CHS II Odkaliště na NDS Odpadní vody Během roku byly provozovány čistírny odpadních vod na Chemické úpravně (ČOV-CHÚ), bývalém středisku dopravy a mechanizace (ČOV-ZDM), čistírna odpadních vod na DH I (ČOV-CDS), biologická čistírna BČ 40 u nádraží v Brništi, biologická čistírna BČ 40 na odkališti, BČ 90 na VP 9 a ČOV na VP 7. Dále byly vypouštěny odpadní vody z dešťových retencí CHÚ, ZDM, čistírny dešťových vod v areálu CDS a areálu VP 7. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových je zpoplatněno. Pro vypouštění odpadních vod (splaškových, jiných) jsou samostatné výpustné profily pro tato zařízení: ČOV CHÚ - výstupní profil do toku Ploučnice ČOV ZDM - výstupní profil do toku Ploučnice ČOV CDS - výstupní profil do obtokového kanálu ČOV Brniště - výstupní profil do Luhovského potoka ČOV odkaliště - výstupní profil přes vnější drenáže odkaliště do Luční strouhy ČOV VP 9 - výstupní profil do Ralského potoka ČOV VP 7 - výstupní profil do toku Ploučnice (čerpáno) RN dešťových vod CHÚ - viz ČOV CHÚ (shodný) RN dešťových vod ZDM - viz ČOV ZDM (shodný) Čistírna dešťových vod CDS - výstupní profil do obtokového kanálu Čistírna dešťových vod VP 7 - do vsakovací jámy na VP 7 Zhodnocení znečištění vypouštěnými odpadními vodami do veřejných vodotečí je uvedeno v tabulkách č až Plnění vodoprávních rozhodnutí a bilance vypouštěného znečištění z jednotlivých výpustí je uvedena v tabulkách č až Strana 10 (celkem 108)

11 Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Ploučnice Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,94 CHSK Cr t.rok -1 3,43 RAS t.rok -1 14,5 NL t.rok -1 1,83 SO 4 2- t.rok -1 2,96 Cl - t.rok -1 5,6 F - t.rok -1 0,012 P t.rok -1 0,009 - N-NO 3 t.rok -1 0,06 + N-NH 4 t.rok -1 0,14 NEL t.rok -1 0,035 U t.rok -1 0,002 Ra MBq.rok -1 0,002 při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce - bilanční hodnota uvádí maximální možné vypuštěné znečištění Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Ralského potoka Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,22 NL t.rok -1 0,24 Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Luhovského potoka Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,005 NL t.rok -1 0,007 Strana 11 (celkem 108)

12 Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými odpadními vodami o. z. TÚU do toku Luční strouhy Ukazatel Bilanční hodnota BSK 5 t.rok -1 0,03 CHSK Cr t.rok -1 0,38 NL t.rok -1 0,14 Strana 12 (celkem 108)

13 Tabulka č : Výpustný profil ČOV CHÚ Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 1166/81-235, č. j. vod. 325/90, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 4 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 35 mg.l -1 1,3 t.rok < , CHSK Cr 65 mg.l -1 3,2 t.rok ,9 0 2,15 t.rok -1 NL 45 mg.l -1 2,6 t.rok , ,6 0 0,88 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 13 (celkem 108)

14 Tabulka č : Výpustný profil ČOV ZDM Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. OŽP/305/03-V/293, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 31,25 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 20 mg.l -1 0,68 t.rok -1 6 <3 13 8, CHSK Cr 90 mg.l -1 3,06 t.rok ,7 0 0,38 t.rok -1 NL 25 mg.l -1 0,85 t.rok , ,5 0 0,14 t.rok -1 ph ,2 7,8 7, Poznámka: použité hodnoty p Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 14 (celkem 108)

15 Tabulka č : Výpustný profil ČOV CDS Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. ŽP 6520/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 25 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 30 mg.l -1 4,8 t.rok < , CHSK Cr 135 mg.l -1 21,6 t.rok , ,4 0 0,07 t.rok -1 NL 40 mg.l -1 6,4 t.rok < , Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 15 (celkem 108)

16 Tabulka č : Výpustný profil ČOV Brniště Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 757/80-233/1, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q m 3.rok -1 BSK 5 40 mg.l , ,005 t.rok -1 ph ,3 8 7, NL 40 mg.l , ,8 0 0,01 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty m Strana 16 (celkem 108)

17 Tabulka č : Výpustný profil ČOV odkaliště Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. OŽP 338/2004, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 0,5 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,4 8,4 7, BSK 5 25 mg.l -1 0,33 t.rok -1 4 <3 14 7, CHSK Cr 90 mg.l -1 1,1 t.rok ,3 0 0,20 t.rok -1 NL 30 mg.l -1 0,385 t.rok , ,4 0 0,08 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty p Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 17 (celkem 108)

18 Tabulka č : Výpustný profil ČOV VP 9 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 96/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 1 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 30 mg.l -1 0,63 t.rok , ,8 0 0,22 t.rok -1 NL 50 mg.l -1 1,45 t.rok < Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 18 (celkem 108)

19 Tabulka č : Výpustný profil ČOV VP 7 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 7742/A/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 7 l.s m 3.rok m 3.rok -1 BSK 5 30 mg.l -1 0,49 t.rok ,2 12 9,8 0 0,09 t.rok -1 CHSK Cr 150 mg.l -1 2,464 t.rok ,3 0 0,35 t.rok -1 NL 35 mg.l -1 0,574 t.rok , ,5 0 0,10 t.rok -1 ph ,1 7,6 7, N-NH mg.l -1 0,164 t.rok ,9 9,5 7,2 0 0,07 t.rok -1 P 5 mg.l -1 0,082 t.rok ,63 1, ,009 t.rok -1 NEL 2 mg.l -1 0,033 t.rok ,27 1,1 0,56 0 0,01 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty m Strana 19 (celkem 108)

20 Tabulka č : Výpustný profil CHÚ dešťové nádrže Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. RŽP 6903/02, Dosažená skutečnost Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 28 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,3 9 7, RAS 700 mg.l ,4 t.rok ,3 0 14,50 t.rok -1 NL 30 mg.l -1 4,1 t.rok <2 19 8, SO mg.l -1 60,7 t.rok ,1 0 2,96 t.rok -1 Cl mg.l -1 70,8 t.rok , ,6 0 5,60 t.rok -1 F - 1,5 mg.l -1 0,3 t.rok <0,1 0,3 0, N-NO 3 - N-NH mg.l -1 0,61 t.rok ,4 1,9 0,9 0 0,06 t.rok -1 2,5 mg.l -1 0,51 t.rok <0,8 2,1 1, NEL 1 mg.l -1 0,2 t.rok <0,1 0,4 0, U 0,3 mg.l -1 0,06 t.rok <0,01 0,16 0, Ra 0,3 Bq.l -1 6, Bq.rok <0,03 0,03 0, Poznámka: použité hodnoty p=m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 20 (celkem 108)

21 Tabulka č : Výpustný profil ČOV doprava retenční nádrže Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. OŽP/305/03-V/293, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 26 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,3 7,9 7, NEL 2 mg.l -1 0,13 t.rok -1 6 <0,05 1,9 0, NL 25 mg.l -1 1,6 t.rok -1 6 <2 20 6, CHSK Cr 90 mg.l -1 5,73 t.rok , ,6 0 0,55 t.rok -1 Poznámka: použité hodnoty p Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 21 (celkem 108)

22 Tabulka č : Výpustný profil CDS dešťové nádrže Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. ŽP 6520/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 1250 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,5 8,6 7, NEL 2 mg.l -1 0,12 t.rok ,05 0,33 0,12 0 0,002 t.rok -1 NL 30 mg.l -1 1,81 t.rok ,8 14,4 6,8 0 0,126 t.rok -1 U 0,3 mg.l -1 0,018 t.rok -1 6 <0,01 0,03 0, Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 22 (celkem 108)

23 Tabulka č : Výpustný profil čištění dešťových vod VP 7 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. vod. 7742/B/ , Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 9 l.s m 3.rok m 3.rok -1 NEL 0,5 mg.l <0,05 0,43 0, NL 40 mg.l <2 12 5, Poznámka: použité hodnoty m Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce, z takto získaného průměru není vypočítávána bilanční hodnota Strana 23 (celkem 108)

24 1.4 Povrchové a důlní vody Povrchové vody ze severního předpolí odkaliště a bývalého Sedlického potoka jsou vypouštěny do Luční strouhy a následně do Ploučnice. Důlní vody jsou po zpracování na čistících stanicích NDS 6 a SLKR I rovněž vypouštěny do toku Ploučnice. Vypouštění důlních vod z plata S Křižany je povoleno rozhodnutím MŽP Liberec č. j. 841/42/7463/1994 ze dne do bezejmenného přítoku Druzcovského potoka. Pokud kvalita vypouštěných vod neodpovídá povolení jsou vody na základě schváleného provozního řádu začerpávány do vrtu DK-2. Vypouštění do vodoteče nebylo v roce 2006 realizováno. Provozní řád je schválen KÚ Libereckého kraje č. j. KULK/12102/2004/OLH ze dne Platnost Provozního řádu je prodloužena rozhodnutím č. j. KULK/1536/2006/OVLH do Popis technologií NDS 6 - v čistící stanici se provádí dekontaminace důlních vod a zbytkových technologických roztoků pomocí alkalizace hydroxidem vápenatým a chloridem barnatým, současně se využívá odkalištních vod. V roce 2006 byly čištěny KTV a ZTR nevhodné ke zpracování na SLKR I. Vyčištěné vody se vypouštějí přes retenční nádrž Pustý do obtokového kanálu a následně do Ploučnice. SLKR I ZTR z cenomanské zvodně jsou čerpány po sorpci uranu na odpařovací stanici. Destilát (důlní vody) vzniklý odpařováním je po úpravě vypouštěn do Ploučnice a z koncentrátu se ochlazením získává kamenec, který se v dalším provoze přepracovává na síran hlinitý. Zbývající roztoky po krystalizaci se vracejí do cenomanské zvodně. V roce 2006 bylo vyrobeno t rekrystalovaného kamence. Způsob čerpání, vtláčení a čištění důlních a znečištěných podzemních vod a jejich množství je uveden v tabulce č Technický stav úpravárenských jednotek NDS 6 - probíhá čištění důlních vod, které jsou pro zajištění kvality dočišťovány na retenční nádrži Pustý usazováním. V červnu byla dokončena a následně zkolaudována rekonstrukce technologie NDS 6 pro navýšení kapacity čištění na 5,5 m 3.min -1. Výkon stanice byl zvýšen v prosinci, po nabytí platnosti rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006 ze dne NDS 10 - čistící jednotka zůstává mimo provoz, je používáno pouze potrubí k přečerpávání vod z odkaliště do NDS 6 přes dvě sedimentační nádrže (Dorr NDS 10). Používání potrubí je povoleno KÚ Libereckého kraje č. j. KULK 9080/A/2004/OLH ze dne SLKR I - odpařování je provozováno střídavě vždy na jedné odparce. Během pravidelných technologických odstávek byly provedeny naplánované kontroly, opravy, revize, údržba a úpravy potrubí v části rekrystalizace. Strana 24 (celkem 108)

25 Tabulka č. 1.4: Nakládání s vodami celková bilance rok 2006 Čerpání ZTR Čerpání NTV Čerpání KTV Bilancované roztoky [m 3 ] [m 3.min -1 ] [l.s -1 ] ZTR z VP ,22 153,6 ZTR mimo VP ,15 2,4 Celkem ZTR ,36 156,1 Pro HB Svébořice ,17 19,6 Pitná voda ,20 3,3 Provozní voda-kotelna ,04 0,6 Celkem NTV ,41 23,4 Pro HB Stráž ,83 47,2 Na NDS ,86 14,4 Provozní voda CHS I, II ,11 1,8 Celkem KTV ,80 63,4 Odval+rudné plato DH I ,70 11,7 Rudné plato DK I ,03 0,5 Jiné Odkaliště CHÚ Stráž ,57 26,1 zdroje ČOV+dešťová voda ,40 6,7 Technologické kaly 124 0,00 0,0 Chemikálie pro CHS I,II 861 0,00 0,0 Celkem jiné zdroje ,70 45,0 Celkem čerpání a jiné zdroje ,27 287,8 Vtláčení do cenoman. kolektoru Vtláčení do VP DCHT ,84 130,6 Vtláčení do HB Stráž ,83 47,2 Vtláčení do HB Svébořice ,17 19,6 Ostatní mimo VP DCHT ,03 0,5 Celkem do cenomanu ,87 197,9 Výpustný profil č.1 (Pustý) ,11 51,8 Výpustný profil č.2 (SLKR I ) ,14 19,1 Vypouštění Výpustný profil č.3 (Odkaliště CHÚ S.) ,31 5,1 ČOV a dešťové vody ,41 6,9 Celkem vypouštění ,97 82,9 NTV - spotřeba SVRT ,03 0,5 NTV - pitná voda ,20 3,3 Ostatní Odpar ,15 2,5 spotřeby Voda v kalech z VÚ č ,04 0,6 Krystalická voda z VÚ č ,01 0,2 Celkem ostatní ,43 7,1 Celkem vtláčení, vypouštění a ostatní ,27 287,8 Celková Cenomanský kolektor ,51 41,8 bilance Turonský kolektor ,21-86,8 vod Podbilance na VP ,38 23,0 Čištění vstup NDS 6 KTV ,86 14,4 NDS 6 ZTR ,32 5,4 NDS 6 odkaliště CHÚ Stráž ,26 20,9 SLKR I nátok ZTR ,51 41,8 Strana 25 (celkem 108)

26 Čištění výstup Bilancované roztoky [m 3 ] [m 3.min -1 ] [l.s -1 ] SLKR I destilát ,14 19,1 NDS 6 - Pustý ,40 40,1 ČOV ,19 3, Odvádění důlních vod Byly sledovány jednotlivé výpusti důlních vod a dodržování vodoprávních rozhodnutí. Celkové znečištění těmito vypuštěnými vodami do toku Ploučnice je uvedeno v tabulce č Tabulka č : Celkové znečištění vypouštěnými povrchovými, důlními a znečištěnými podzemními vodami o. z. TÚU do toku Ploučnice Ukazatel Bilanční hodnota 226 Ra MBq.rok -1 71, Pb MBq.rok ,81 U t.rok -1 0,09 NL t.rok -1 5,3 RL t.rok ,2 SO 4 2- N-NH 4 + t.rok ,75 t.rok -1 0,63 NEL t.rok -1 0,1 - N-NO 2 t.rok -1 0,1 - N-NO 3 t.rok -1 19,02 N- anorg t.rok -1 0,34 Fe t.rok -1 0,33 Zn t.rok -1 0,07 Ni t.rok -1 0,11 BSK 5 t.rok -1 1,34 CHSK Cr t.rok -1 11,92 Cl - t.rok ,41 F - t.rok -1 0,06 při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce - bilanční hodnota uvádí maximální možné vypuštěné znečištění Strana 26 (celkem 108)

27 Výpustný profil PV-VS Vody vyčištěné v technologii NDS 6 byly vedeny přes výtokový objekt z retenčních nádrží Pustý do obtokového kanálu a následně do toku Ploučnice. Vyhodnocení kvality vod vypouštěných výpustným profilem PV-VS a bilance vypouštěného znečištění podle podmínek rozhodnutí KÚ Libereckého kraje č. j. KULK/6600/03/OLH ze dne je zpracováno v tabulce č A. Dne vydal Krajský úřad Libereckého kraje nové rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006, kterým stanovil způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod výpustným profilem č. 1 Pustý. Toto rozhodnutí nabylo platnosti rozhodnutím MZe č. j / ze dne po odvolání organizace a změně charakteristiky vod odvolacím orgánem. Vyhodnocení kvality vod vypouštěných výpustným profilem PV-VS a bilance vypouštěného znečištění podle podmínek rozhodnutí KÚ Libereckého kraje č. j. KULK 50263/2006 ze dne je zpracováno v tabulce č B. V průběhu měsíců srpen říjen došlo na výpustném profilu č. 1 Pustý do vod povrchových toku Ploučnice k překročení přípustného počtu nevyhovujících vzorků stanovených pro parametr N- NO - 2 dle přílohy č. 5 NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Zjištěný stav byl ohlášen KÚ Libereckého kraje, ČIŽP OI Ústí n. L. a správci toku Povodí Ohře, s. p. Chomutov s návrhem opatření a zdůvodněním, že se nejedná o havárii ve smyslu 40 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Na technologickém uzlu NDS 6 nedošlo k technické poruše nebo závadě na zařízení, ani nedošlo k úniku závadných látek z tohoto - zařízení. Zvýšená koncentrace NO 2 v uvedeném období byla způsobena vysokými teplotami a především minimálními srážkami, což vede ke snížení průtoku a nastartování hnilobných procesů v usazených kalech v retenčních nádržích. V roce 2006 došlo 6x k překročení hodnoty p parametru RL, hodnoty m nebyly překročeny. Vzhledem ke skutečnosti, že novým rozhodnutím bylo organizaci povoleno vypouštět dvojnásobné množství vod, provedli jsme přepočet údajů za rok 2006 podle rozhodnutí KULK/6600/03/OLH za období leden listopad 2006 a podle rozhodnutí č. j. KULK 76808/2006 za období prosinec Vyhodnocení množství vypouštěných vod za období leden listopad 2006 podle podmínek rozhodnutí č. j. KULK/6600/03/OLH: Roční množství vypouštěných vod m 3 /rok 11/12 ročního množství vypouštěných vod m 3 /rok Množství vod vypuštěných za období leden listopad m 3 Bilanční limit množství vypouštěných vod nebyl v období překročen. V tabulce č jsou uvedena denní množství vypouštěných vod. Maximální povolené množství vypouštěných vod m 3 /den bylo v období překročeno 15x, maximální měsíční množství vypouštěných vod překročeno nebylo. Překročení denních limitů nebylo způsobeno technologickou nekázní a je jednoznačně způsobeno zčerpáváním odvalových vod, resp. zvýšení jejich množství vlivem klimatických podmínek. Nebyly překročeny ani maximální denní a měsíční limity v měsíci prosinec 2006 hodnocené podle podmínek rozhodnutí č. j KÚLK 50263/2006. Organizace provedla analogickým způsobem jako jako při hodnocení množství vypouštěných vod hodnocení bilancí sledovaných kontaminantů (viz tabulky č A a B) se závěry: Strana 27 (celkem 108)

28 a) v období leden listopad 2006 nebylo výpustným profilem č. 1 uvolněno do toku větší než povolené množství sledovaných látek. Zdánlivé překročení bilančního limitu pro 210 Pb je způsobeno způsobem výpočtu, kdy jsou průměrné hodnoty aktivit počítány z limity detekce. V roce 2006 byly hodnoty aktivity 210 Pb všech měření pod mezí detekce. Citlivější limitu detekce organizace zadává externí firmě z ekonomických důvodů pouze na posuzovacích profilech Ploučnice Chrastná a Ploučnice Noviny. b) V období prosinec 2006 byla překročena poměrná část bilančního limitu pro parametr Cl -. Z této skutečnosti nelze vyvozovat širší závěry, neboť měsíční bilance vypouštěného znečištění byla počítána pouze z jedné hodnoty koncentrace Cl - ve výpusti, přičemž nebyla překročena stanovená hodnota p ani povolené maximální měsíční množství vypouštěných vod. Profil OKC-VS před zaústěním obtokového kanálu do Ploučnice slouží pro účely monitorování bez určení koncentračních limitů. Vyhodnocení kvality vod v obtokovém kanálu je uvedeno v tabulce č Vyhodnocení doplňujících ukazatelů je uvedeno v tabulkách č Denní průtoky v profilu PV jsou uvedeny v tabulce č Celkové množství vod vypouštěných obtokovým kanálem: z ČOV CDS m 3 ; dešťové vody z CDS m 3 ; přes Pustý m 3 ; celkem m 3. Strana 28 (celkem 108)

29 Tabulka č A: Výpustný profil PV-VS výtokový objekt z retenčních nádrží Pustý (leden listopad 2006) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK/6600/03/OLH, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 11/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 85 l l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,7 7,9 7, t.rok Ra 0,2 Bq.l Bq.rok <0,03 0,08 0, Bq.rok Pb 0,1 Bq.l Bq.rok <0,07 <0,07 0, Bq.rok -1 U 0,25 mg.l -1 0,07 t.rok <0,01 0,128 0, ,07 t.rok -1 NL 15 mg.l -1 18,33 t.rok <2 8,4 2,6 0 3,59 t.rok -1 RL 4000 mg.l ,33 t.rok ,37 t.rok -1 SO 4 2- N-NH mg.l t.rok ,72 t.rok -1 2 mg.l -1 2,29 t.rok <0,05 0,92 0, ,039 t.rok -1 N-NO 2-0,05 mg.l -1 0,06 t.rok <0,003 0,078 0, ,05 t.rok -1 N-NO 3-30 mg.l -1 32,08 t.rok ,17 19,1 10, ,08 t.rok -1 Fe 1 mg.l -1 1,1 t.rok ,08 0,3 0, ,25 t.rok -1 Zn 0,1 mg.l -1 0,11 t.rok <0,02 0,06 0, ,04 t.rok -1 Strana 29 (celkem 108)

30 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK/6600/03/OLH, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 11/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Ni 0,1 mg.l -1 0,11 t.rok <0,05 <0,05 0,05 0 0,07 t.rok -1 NEL 0,1 mg.l -1 0,11 t.rok <0,05 0,1 0, ,07 t.rok -1 CHSK Cr 35 mg.l -1 36,67 t.rok <1 9,4 5, ,42 t.rok -1 Cl mg.l ,33 t.rok , ,35 t.rok -1 Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo při výpočtu bilancí dosazena definitoricky hodnota limity detekce Strana 30 (celkem 108)

31 Tabulka č B: Výpustný profil PV-VS výtokový objekt z retenčních nádrží Pustý (prosinec 2006) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 1/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 110 l l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,8 7,7 7,3 0 - t.rok Ra 0,4 Bq.l Bq.rok <0,03 0,04 0, Bq.rok Pb 0,2 Bq.l Bq.rok <0, Bq.rok -1 U 0,25 mg.l -1 0,05 t.rok <0,01 0,035 0, ,005 t.rok -1 NL 20 mg.l -1 3,94 t.rok -1 4 <2 3,9 2,46 0 0,62 t.rok -1 RL 4500 mg.l t.rok t.rok -1 SO mg.l t.rok t.rok -1 N celk 22 mg.l -1 4,33 t.rok ,4 18,3 14,9 0 3,76 t.rok -1 Fe 2 mg.l -1 0,39 t.rok , ,028 t.rok -1 Zn 0,2 mg.l -1 0,04 t.rok , ,006 t.rok -1 Ni 0,1 mg.l -1 0,02 t.rok <0,05-0 0,013 t.rok -1 NEL 0,1 mg.l -1 0,02 t.rok -1 4 <0,05 <0,05 0,05 0 0,013 t.rok -1 CHSK Cr 20 mg.l -1 3,94 t.rok ,36 8,58 6,27 0 1,58 t.rok -1 Strana 31 (celkem 108)

32 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 50263/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p 1/12 bilanční hodnoty Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Cl mg.l t.rok ,9 t.rok -1 Strana 32 (celkem 108)

33 Tabulka č : Profil OKC-VS - před zaústěním do Ploučnice Ukazatel vzorků Minimum Maximum Průměr ph ,5 8,1 7,8 226 Ra Bq.l <0,03 0,06 0, Pb Bq.l <0,07 <0,07 <0,07 U mg.l ,02 0,051 0,033 NL mg.l <2 11,4 4,8 RL mg.l SO 4 2- N-NH 4 + mg.l mg.l <0,05 0,84 0,26 NEL mg.l <0,05 0,1 0,06 - N-NO 2 mg.l ,016 0,13 0,05 - N-NO 3 mg.l ,1 9,9 Fe mg.l ,06 0,2 0,15 Zn mg.l <0,02 0,06 0,03 Ni mg.l <0,05 0,05 0,05 CHSK Cr mg.l ,7 13,9 9 Cl - mg.l Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Tabulka č : PV-VS doplňující ukazatele Ukazatel vzorků Minimum Maximum Průměr Mn celk. mg.l -1 4 <0,05 0,06 0,05 Mg mg.l ,48 5,29 3,44 Ca mg.l Cr celk. mg.l -1 4 <0,06 <0,06 0,06 Celk. alfa aktivita Bq.l ,1 2,2 1,1 Celk. beta aktivita Bq.l <0,5 1,3 0,7 Strana 33 (celkem 108)

34 Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Tabulka č : Denní průtoky v profilu PV-VS datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Strana 34 (celkem 108)

35 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Výpustný profil SLKR-VS V tabulce je zpracováno vyhodnocení kvality vod vypouštěných výpustným profilem SLKR I a bilance vypouštěného znečištění podle povolení Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK 254/03/OLH (leden - květen). Dne vydal Krajský úřad Libereckého kraje nové rozhodnutí č. j. KULK 28606/2006, kterým stanovil způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod z technologie stanice likvidace kyselých roztoků SLKR I do vod povrchových toku Ploučnice. Vyhodnocení vypouštěného znečištění (červen - prosinec) podle tohoto rozhodnutí je uvedeno tabulce č Vyhodnocení doplňujících ukazatelů je uvedeno v tabulce č Denní průtoky v profilu č. 2 jsou uvedeny v tabulce č Strana 35 (celkem 108)

36 Tabulka č : Výpustný profil SLKR VS (leden květen) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 254/03, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 115 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph 6, ,9 8,9 7, Ra 0,5 Bq.l -1 0, Bq.rok <0,03 0,07 0, Pb 0,2 Bq.l -1 5, Bq.rok -1 5 <0,07 <0,07 0, U 0,2 mg.l -1 0,27 t.rok <0,01 0,02 0, NL 20 mg.l -1 26,8 t.rok <2 < RL 500 mg.l t.rok < , SO 4 2- N-NH mg.l t.rok <10 < mg.l -1 4,02 t.rok <0,05 1,02 0, NEL 0,2 mg.l -1 0,54 t.rok <0,05 0,15 0, N-NO 2 - N-NO 3-0,2 mg.l -1 0,27 t.rok ,05 0,12 0,08 0 0,02 t.rok -1 9 mg.l -1 13,4 t.rok ,1 0,19 0,09 0 0,02 t.rok -1 Fe 1,5 mg.l -1 2,68 t.rok -1 5 <0,05 0,09 0, Zn 0,15 mg.l -1 0,27 t.rok -1 5 <0,02 <0,02 0, Strana 36 (celkem 108)

37 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 254/03, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Ni 0,1 mg.l -1 0,27 t.rok -1 5 <0,05 <0,05 0, BSK 5 8 mg.l -1 21,45 t.rok ,9 2,6 2,4 0 0,62 t.rok -1 CHSK Cr 65 mg.l t.rok <5 7,5 5, Cl mg.l t.rok -1 5 <4 < F - 2 mg.l -1 4,02 t.rok -1 5 <0,1 <0,1 0, T 26 Poznámka: použité hodnoty p=m o C ,7 22,5 15, Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Strana 37 (celkem 108)

38 Tabulka č : Výpustný profil SLKR VS (červen prosinec) Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 28606/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota Q 61 l.s m 3.rok m 3.rok -1 ph ,6 9 7, Ra 0,2 Bq.l ,0 MBq.rok <0,03 0,11 0, Pb 0,1 Bq.l ,0 MBq.rok -1 7 <0,07 <0,07 0, U 0,1 mg.l -1 0,147 t.rok <0,01 0,01 0, NL 5 mg.l -1 7,4 t.rok <2 5 2, RL 200 mg.l t.rok <10 48,5 19, SO mg.l t.rok < , N anorg 5 mg.l -1 7,35 t.rok <1 < NEL 0,2 mg.l -1 0,29 t.rok <0,05 0,24 0,08 1* - - Fe 1 mg.l -1 1,47 t.rok -1 7 <0,05 0,17 0, Zn 0,1 mg.l -1 0,15 t.rok -1 7 <0,02 <0,02 0, Ni 0,08 mg.l -1 0,12 t.rok -1 7 <0,05 <0,05 0, Strana 38 (celkem 108)

39 Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KULK 28606/2006, Stanovené parametry Ukazatel Hodnota p Bilanční hodnota Dosažená skutečnost vzorků Min. Max. Průměr překročení Bilanční hodnota BSK 5 5 mg.l -1 7,35 t.rok ,6 3 2,1 0 0,72 t.rok -1 CHSK Cr 20 mg.l -1 29,4 t.rok <5 7,4 5, Cl - 15 mg.l -1 22,05 t.rok -1 7 <4 < F - 0,5 mg.l -1 0,74 t.rok -1 8 <0,1 <0,1 0, Poznámka: použité hodnoty p * přípustný počet překročení dle přílohy č. 5 NV č. 61/2003 Sb.; hodnota m = 0,3 mg.l -1 nebyla překročena Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Strana 39 (celkem 108)

40 Tabulka č : SLKR-VS doplňující ukazatele Ukazatel vzorků Maximum AOX mg.l -1 1 <0,01 P celk. mg.l -1 1 <0,05 Be mg.l -1 1 <0,0001 Cd mg.l -1 1 <0,03 As mg.l -1 1 <0,2 Mn celk. mg.l ,005 Mg mg.l ,06 Ca mg.l ,6 Cr celk. mg.l -1 1 <0,06 Celk. alfa aktivita Bq.l <0,1 Celk. beta aktivita Bq.l <0,5 Při výskytu hodnot pod mezí detekce byla na jejich místo dosazena definitoricky hodnota limity detekce Tabulka č : Denní průtoky v profilu SLKR-VS datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Strana 40 (celkem 108)

41 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den -1 datum m 3.den Strana 41 (celkem 108)

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek ul. 28. října 184 261 13 Příbram Příbram 12.03.2015 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o.

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

VÝVOJ V ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ V ČR OD VI/2008. RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí ČR odbor ekologických škod

VÝVOJ V ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ V ČR OD VI/2008. RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí ČR odbor ekologických škod VÝVOJ V ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ V ČR OD VI/2008 RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí ČR odbor ekologických škod OBSAH Rámec ES Sanace lokalit po SA 42 odst. 4 vodního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA RAKOVNÍK 2015 1. ÚVOD... 3 2. VODOVODY... 3 2.1. ZDROJE A ÚPRAVNY VODY... 5 2.2. VODOVODNÍ SÍŤ... 7 2.3. ÚDRŽBA A OPRAVY... 8 2.4. KVALITA DODÁVANÉ VODY...

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN Č.j.: ORVZŽP 20/2008 VÝTISK ČÍSLO: 1 POČET STRAN: 129 MAPY: 1 PŘÍLOHY: 4 CD: 1 VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN DIAMO, s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem Obsah : A. Informační část B. Operativní část C. Plány konkrétních

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP)

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí v roce 2013 (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Obsah 1. Úvod... 3 2. Ochrana ovzduší... 3 2.1. Zdroje znečišťování

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem Stanoviska dotčených orgánů 1. Č.j. MUCL/94442/2013 Městský úřad Česká Lípa Orgán

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

Personální expozice u dětí v projektu TA ČR 02020944: Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny 2012 2014

Personální expozice u dětí v projektu TA ČR 02020944: Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny 2012 2014 Personální expozice u dětí v projektu TA ČR 02020944: Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny 2012 2014 MUDr. Eva Rychlíková, Ing. Pavla Ryšlavá, Dr. Markéta Smudková, Dr.Jiří

Více

REALIZAČNÍ PROJEKT. Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky

REALIZAČNÍ PROJEKT. Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky REALIZAČNÍ PROJEKT Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky Zpracoval: Ing. Vladimír Plucha Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. RNDr. Zbyněk

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona] r Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko L Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto@hlinsko.cz J ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

š š Í š Ú ž ž Í Ú ů Í š ů ú ů š ú ú ď š ú š ů š ú ď š ú ú Č ú ú ú š ž ň š Č Í š ú ú ú ú ú š š š ž ú ú ú ň ž ú ú ž Ž ú Ž Ž ú ú ú ň ú Ů š ú Í š š ž š Ž Í š ú ž ď š ď ž É Ž ó Ž š Ž ú ú Í ú ů ú Í ú ž ú ú Ú

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více