Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. Ekologická likvidace Vá nový spotøebiè..... Pøed prvním pouitím... Obsluha spotøebièe Peèení Peèení.. 15 Grilování 18 Rozmrazování 21 Jogurt.. 22 Èitìní a údrba Poruchy a opravy. 28 Zkuební pokrmy. pøípadì pokození bìhem pøepravy nesmíte spotøebiè zapojit. Elektrické zapojení smí provádìt pouze koncesovaný odborník. Pokud je spotøebiè nesprávnì pøipojený, zaniká v pøípadì kody nárok na záruku. Elektrické pøipojení Upozornìní týkající se vaí bezpeènosti Tento spotøebiè je urèen pouze pro pouití v domácnosti. Spotøebiè pouívejte výhradnì k pøípravì pokrmù. popálení! by unikat horká pára. Udrujte malé dìti mimo dosah

3 spotøebièù. Horký varný prostor 3 Nebezpeèí poáru! Do varného prostoru nikdy neukládejte hoølavé pøedmìty. Nikdy neotevírejte dvíøka spotøebièe, kdy uvnitø zaène vznikat dým. Vypnìte spotøebiè. Vytáhnìte síovou zástrèku, nebo vypnìte pojistku v pojistkové skøíòce. Nebezpeèí zkratu! Nikdy neskøípejte pøívodní kabel horkými dvíøky spotøebièe. Mùe se pokodit kabelová izolace. Nebezpeèí opaøení! Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by horká pára. Nebezpeèí popálení! Nikdy nepouívejte k pøípravì pokrmù velké mnoství nápojù s vysokým procentem alkoholu. Alkoholové páry se mohou ve varném prostoru vznítit. Pouívejte pouze malé mnoství nápojù s vysokým procentem alkoholu a dvíøka spotøebièe otevírejte opatrnì. Horké pøísluenství a nádobí Neodborné opravy Nebezpeèí popálení! Horké pøísluenství a nádobí z varného prostoru nikdy nevyndavejte bez chòapky. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy jsou nebezpeèné. Opravu smí vykonávat výhradnì technik zákaznického servisu vykolený naí spoleèností. Je-li spotøebiè vadný, vytáhnìte síovou zástrèku, popø. vypnìte pojistku v pojistkové skøíni. Zavolejte servis. 4 Pøíèiny kod Pøísluenství, fólie, papír na peèení nebo nádoba na dnì trouby Na dno trouby nepokládejte ádné pøísluenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na peèení. Pokud je nastavená teplota nad 50 ºC, nestavte na dno trouby ádné nádoby. Hrozí hromadìní tepla. Doby peèení pak ji nesouhlasí a pokozuje se smalt. Nikdy nelijte do horké trouby vodu. Vznikla by pára. Zmìnou teploty by mohlo dojít k pokození smaltu. V uzavøené troubì neuchovávejte po delí dobu vlhké potraviny. Pokodil by se smalt. Velmi avnaté ovocné koláèe neklaïte na plech pøíli hustì. áva z ovoce kapající z plechu by zpùsobila skvrny, které ji nelze odstranit. Pokud mono pouijte univerzální vysoký plech. Troubu nechávejte vychladnout pouze zavøenou. I kdy dvíøka peèicí trouby jen pootevøete, mùe èasem dojít k pokození okolního nábytku. Je-li tìsnìní dvíøek trouby silnì zneèitìno, dvíøka trouby správnì nedovírají. Mohlo by dojít k pokození okolního nábytku. Tìsnìní peèicí trouby udrujte vdy v èistotì. Na otevøená dvíøka trouby nestoupejte ani nesedejte. Na dvíøka trouby nestavte ádné nádoby ani pøísluenství. Spotøebiè nepøenáejte ani nedrte za madlo dvíøek. Madlo dvíøek by nevydrelo váhu spotøebièe a mohlo by se ulomit. Voda v horké troubì Vlhké potraviny Ovocná áva Chladnutí s otevøenými dvíøky trouby Silnì zneèitìné tìsnìní trouby Dvíøka peèicí trouby jako sedátko nebo odkládací plocha Pøeprava spotøebièe 5 Ekologická likvidace Obal zlikvidujte v souladu s pøedpisy na ochranu ivotního prostøedí. ó Tento spotøebiè je oznaèen v souladu s evropskou smìrnicí 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických pøístrojích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smìrnice platná v zemích EU udává zpùsob navrácení nebo znovuzhodnocení zaøízení, která u doslouila. Vá nový spotøebiè V této kapitole naleznete informace o spotøebièi, druzích provozu a pøísluenství. Ovládací panel Voliè druhu provozu Voliè teploty Ovládací knoflíky varných zón Ovládací prvek Voliè druhu provozu Voliè teploty Ovládací knoflíky varných zón Pouití Volba druhu provozu Volba teploty Kontrolka ï nesvítí: varné zóny jsou vypnuté Kontrolka ï svítí: je zapnutá alespoò jedna varná zóna 6 Druhy provozu Druh provozu 3 horký vzduch % horní/dolní ohøev 4 grilování ze vech stran ( velkoploný gril $ dolní ohøev A stupeò rozmrazování \ osvìtlení peèicí trouby Pouití Pro peèení koláèù a masa na jedné nebo dvou úrovních Pro peèení koláèù a masa na jedné úrovni.

4 Obzvlátì vhodný pro koláèe s vlhkou horní vrstvou (napø. tvarohový koláè) Pro drùbe a vìtí kusy masa Pro nízké, malé grilované pokrmy (napø. steaky, klobásy) Pro pokrmy a peèivo, které mají být zespoda upeèené více dohnìda nebo s kùrkou. Dolní ohøev zapnìte jen krátce na konci peèení Pro etrné rozmrazování masa, chleba a choulostivého peèiva (napø. lehaèkového dortu) Pomáhá pøi údrbì a èitìní varného prostoru Výky zasunutí Ve varném prostoru jsou ètyøi výky zasunutí. Poèítají se zdola nahoru. Pøi peèení koláèù a masa pomocí horkého vzduchu 3 nepouívejte výku zasunutí 2. Byla by omezena cirkulace vzduchu a výsledek peèení by nebyl tak kvalitní. 7 Pøísluenství Ke spotøebièi je pøiloeno následující pøísluenství: Plech na peèení, hliníkový pro peèení koláèù na plechu a drobného peèiva Rot, rovný pro peèení ve formách, v pekáèích a pro grilování Dalí pøísluenství obdríte ve specializované prodejnì: Pøísluenství Plech na peèení, hliníkový Plech na peèení, smaltovaný Univerzální vysoký plech, smaltovaný Rot, rovný Rot, zalomený s otvorem Systém pro vaøení v páøe Souprava pro dovybavení CLOU dvojitý Souprava pro dovybavení CLOU trojitý Souprava pro dovybavení CLOU ètyønásobný Ochranné zaøízení pro dvíøka peèicí trouby Obj. è. CZ 1332 X0 CZ 1342 X0 CZ 1242 X0 CZ 1442 X0 CZ 1432 X0 CZ 1282 X0 CZ 1702 X0 CZ 1742 X0 CZ 1752 X Plech na peèení a univerzální vysoký plech se mùe pùsobením velkých teplotních rozdílù (napø. pøi vloení zmrazeného pokrmu do horkého varného prostoru) zdeformovat. 8 Pøed prvním pouitím Pøed prvním pouitím spotøebiè vyèistìte. 1. Z varného prostoru odstraòte pøísluenství a zbytky obalù. 2. Pøísluenství a varný prostor vyèistìte horkým mycím roztokem (viz kapitola: Èitìní a údrba) minut nechte høát horní/dolní ohøev % na 240 ºC. 4. Vychladlý varný prostor znovu vytøete horkým mycím roztokem. 5. Vnìjí plochy spotøebièe vyèistìte mìkkým, vlhkým hadrem a mycím roztokem. Obslosti na druhu a mnoství tìsta a formy na peèení. Pøi prvním peèení doporuèujeme nastavit nejnií z uvedených teplot. V zásadì platí, e pøi nií teplotì je dosaeno stejnomìrnìjího zhnìdnutí. Pokud peèete podle vlastních receptù, øiïte se podle podobného peèiva uvedeného v tabulce. Základní tìsto Horký vzduch 3 Výka Teplota ve &oádejte na sebe H Zmrazené výrobky z brambor po uplynutí poloviny doby peèení obrate H Zmrazené výrobky z brambor okoøeòte a po upeèení H Pøi rozpékání housek nechte mezi jednotlivými polotovary trochu místa. Nepokládejte jich na plech na peèení pøíli mnoho H Øiïte se pokyny výrobce Údaje v tabulce jsou orientaèní hodnoty a platí pro hliníkové plechy na peèení. Hodnoty se mohou liit v závislosti na druhu a mnoství tìsta a formy na peèení. Pøi prvním peèení doporuèujeme nastavit nejnií z uvedených teplot. V zásadì platí, e pøi nií teplotì je dosaeno stejnomìrnìjího zhnìdnutí. 13 Údaje v tabulce platí pro vloení do studené peèicí trouby. Pokrmy Pokrmy Pizza, èerstvá H 1 úroveò H 2 úrovnì Alsaský koláè Quiche Ovocný koláè výcarský koláè Zapékané brambory (ze syrových brambor) Pizza, zmrazená H 1 úroveò H 2 úrovnì Výrobky z brambor Hranolky H 1 úroveò H 2 úrovnì Krokety / rösti Horký vzduch 3 Výka Teplota ve ºC Doba peèení zasunutí v min Horní / dolní ohøev % Výka Teplota ve ºC zasunutí * * * * * * * Peèivo Housky, zmrazené 1 Housky k rozpékání, 1 pøedpeèené, zmrazené Housky k rozpékání, 1 pøedpeèené Závin, zmrazený 1 * Peèicí troubu nechte pøedehøát 14 Tipy a triky Koláè je pøíli svìtlý Zkontrolujte výku zasunutí a doporuèenou nádobu na peèení. Formu na peèení postavte na rot a nikoli na plech na peèení. Prodlute dobu peèení nebo zvyte teplotu. Zkontrolujte výku zasunutí. Zkrate dobu peèení nebo snite teplotu. Zkontrolujte výku zasunutí a teplotu. Formu na peèení nestavte pøímo pøed odvod vzduchu na zadní stìnì varného prostoru.

5 Zkontrolujte správnou polohu formy na peèení na rotu. Zkontrolujte výku zasunutí a teplotu. Pøi peèení drobného peèiva by jednotlivé kousky mìly mít stejnou velikost a tlouku. Zkrate dobu peèení a mírnì zvyte teplotu. Snite teplotu. Pamatujte: Doba peèení se pouitím vyí teploty nezkracuje (zvenku upeèené, uvnitø syrové). Prodlute dobu peèení a tìsto nechte déle kynout. Do tìsta dejte ménì tekutiny. Do tìsta dejte ménì tekutiny. Prodlute dobu peèení nebo snite teplotu. se nesmí navzájem dotýkat. tøetin doby peèení. U meních peèení mùete místo univerzálního vysokého plechu pouít mení nádobu na peèení. Postavte ji pøímo na rot. Peèení na univerzálním vysokém plechu s rotem Rot vlote do univerzálního vysokého plechu a dohromady zasuòte do stejné výky. Peèení v pøiklopené nádobì Tabulka peèení masa Pouívá se nádoba na peèení s poklièkou. Peèení v pøiklopené nádobì je obzvlátì vhodné pro duené pokrmy. Doba peèení a teplota závisí na velikosti, výce, druhu a kvalitì masa. Obecnì platí: Èím vìtí kus masa, tím nií teplota a delí doba peèení. Údaje v tabulkách jsou orientaèní hodnoty a vztahují se na peèení v odklopené nádobì. Hodnoty se mohou liit v závislosti na druhu a mnoství masa a nádobì na peèení. Pøi prvním peèení pouijte nií z uvedených teplot. V zásadì platí, e pøi nií teplotì je dosaeno stejnomìrného zhnìdnutí. 16 Po skonèení doby peèení nechte peèeni ve vypnutém, zavøeném varném prostoru cca 10 minut odpoèívat. Doporuèená doba odpoèívání není zapoèítaná v uvedené dobì peèení. teplotu nebo zkrate dobu peèení. dobu peèení. pokrm polote vdy doprostøed rotu. zásadì platí, e pøi nií teplotì je dosaeno stejnomìrnìjího zhnìdnutí. Po skonèení grilování nechte grilovaný pokrm ve vypnutém, zavøeném varném prostoru cca 10 minut odpoèívat. Doporuèená doba odpoèívání není zapoèítaná v uvedené dobì grilování. Údaje platí pro vloení do studené peèicí trouby a pro maso z chladnièky. Grilovaný pokrm Vepøové Vepøová peèenì s kùí Vepøová kolena Roastbeef, støednì propeèený Jehnìèí kýta bez kosti, støednì propeèená Drùbe (bez nádivky) Pùlka kuøete, 12 kusy Kuøe, celé 12 kusy Kachna, celá, 23 kg Husa, celá, 34 kg Výka zasunutí Teplota ve ºC Doba grilování v minutách Ploné grilování Pro grilování plochých pokrmù pouívejte velkoploný gril (. Grilovaný pokrm polote doprostøed rotu. Grilovaný pokrm mírnì potøete olejem. Grilovaný pokrm pøiblinì po uplynutí poloviny a dvou tøetin doby grilování obrate. Tabulka pro ploné grilování Údaje v tabulce jsou orientaèní hodnoty. pro vloení do studené peèicí trouby a maso z chladnièky. Výka zasunutí Teplota ve ºC Doba grilování v min Upozornìní Grilovaný pokrm Vepøové Steaky z panenky, støednì propeèené (silné 3 cm) Steak, propeèený (silný 2 cm) Hovìzí Steaky ze svíèkové (silné 34 cm) Tournedos Jehnìèí Plátky Kotlety Klobásy Drùbe Kuøecí stehna Malé èásti kuøete Ryby Plátky Podkovy Celé ryby Zelenina Obloené toasty Doby grilování lze podle poadované intenzity upeèení zkrátit nebo prodlouit Doby grilování lze podle poadované intenzity upeèení zkrátit nebo prodlouit Lehce naøíznìte Propíchnutím kùe lze zabránit tvorbì bublin pøi grilování Kousky by mìly být pøiblinì stejnì silné Výka zasunutí se øídí podle výky oblohy 20 Rozmrazování V této kapitole je popsáno, jak lze rozmrazovat pomocí horkého vzduchu 3 nebo stupnì rozmrazování A. Rozmrazování pomocí horkého vzduchu K rozmrazování a peèení zmrazených potravin pouívejte druh ohøevu horký vzduch 3. Dodrujte následující pokyny: H Rozmrazené potraviny (pøedevím maso) vyadují kratí dobu peèení ne èerstvé potraviny. H Doba peèení zmrazeného masa se prodluuje o dobu rozmrazování. H Zmrazenou drùbe nechte vdy pøed peèením rozmrazit, aby bylo mono odstranit vnitønosti.

6 H Zmrazené maso peète na stejné teplotì jako èerstvé maso. H Zmrazené zeleninové pokrmy mùete dát do trouby v hliníkových obalech ve vìtím mnoství zároveò. dorty) jedné nádoby nedávejte více ne 200 ml. 4. Naplnìné nádoby zakryjte vhodným víèkem nebo potravinovou fólií. 5. Peèicí troubu 15 minut pøedehøívejte pomocí velkoploného grilu ( na 100 C. 6. Poté nastavte voliè druhu provozu na osvìtlení peèicí trouby \ Nádoby rozmístìte v pravidelných rozestupech na celé dno varného prostoru a zavøete dvíøka spotøebièe. 8. Po 8 hodinách osvìtlení peèicí trouby vypnìte a nádoby dejte minimálnì na 12 hodin odstát do chladnièky. Èitìní a údrba d Nebezpeèí zkratu! K èitìní spotøebièe nepouívejte vysokotlaký èistiè ani parní èistiè. Pozor! Pokození povrchu! Nepouívejte agresivní nebo abrazivní èisticí prostøedky. Nepouívejte abrazivní èisticí pomùcky, jako ocelovou vlnu nebo drsné houbièky. Upozornìní: Mimoøádnì vhodné èisticí a oetøovací prostøedky mùete zakoupit u zákaznického servisu. Øiïte se pøíslunými údaji výrobce. Èitìní vnìjích ploch spotøebièe Èást spotøebièe/povrch Plochy z nerezové oceli Èisticí prostøedek/pomùcka Mìkkým, vlhkým hadøíkem nebo kùí na èitìní oken naneste mycí prostøedek; osute mìkkým hadrem. Pøi silném zneèitìní pouijte èisticí prostøedek na matnou nerezovou ocel. Mìkkým, vlhkým hadøíkem nebo kùí na èitìní oken naneste mycí prostøedek; osute mìkkým hadrem. Mìkkým, vlhkým hadøíkem nebo kùí na èitìní oken naneste èisticí prostøedek na sklo nebo mycí prostøedek; osute mìkkým hadrem. Vnitøní sklo dvíøek spotøebièe má povrchovou úpravu, která mùe pùsobit jako svìtlý povlak. Lakované plochy/sklenìné plochy Prosklená dvíøka 23 Èitìní varného prostoru Pozor! Pokození povrchu! Neprovádìjte èitìní zatepla se speciálními èisticími prostøedky na peèicí trouby. Upozornìní: H U smaltu se mohou z technických dùvodù objevit barevné rozdíly, co nemá ádný vliv na funkci. H Hrany tenkých plechù mohou být drsné. Antikorozní ochrana je vak zaruèena. Èást spotøebièe Smaltované plochy (hladký povrch) Tìsnìní dvíøek Závìsná møíka Pøísluenství Èisticí prostøedek/pomùcka Mìkkým, vlhkým hadøíkem nebo kùí na èitìní oken naneste èisticí prostøedek nebo vodu s octem; osute mìkkým hadrem. Pøipeèené zbytky pokrmù omyjte vlhkým hadrem a mycím prostøedkem. Varný prostor nechte po èitìní otevøený, aby vyschnul. Pøi silném zneèitìní doporuèujeme gelový èisticí prostøedek na peèicí trouby. Lze ho nanáet cílenì na pøísluná místa. Horký mycí roztok Horký mycí roztok Namoète do horkého mycího roztoku. Vyèistìte kartáèkem a mycí houbièkou nebo umyjte v myèce nádobí. Odstraòování neèistot Varný prostor èistìte po kadém pouití, protoe jinak by se neèistoty pøi pøítím ohøevu pøipekly a jejich odstranìní by bylo komplikované. Vdy ihned odstraòte vápenaté, tukové, krobové skvrny a skvrny od bílku. Pouívejte pokud mono druh provozu horký vzduch 3. Pøi tomto druhu provozu je zneèitìní mení. 24 Vysazení a zavìení dvíøek spotøebièe d Kvùli lepímu èitìní mùete vysadit dvíøka spotøebièe. Nebezpeèí úrazu! Závìsy dvíøek spotøebièe se mohou s velkou silou sklopit. Pøed vysazením dvíøek spotøebièe vdy zcela vyklopte zajiovací páèky závìsù a po zavìení je opìt zcela zaklopte. Nesahejte do závìsu. Nebezpeèí úrazu! Pokud se dvíøka spotøebièe na jedné stranì vysadí, nesahejte do závìsu. Závìs se mùe s velkou silou sklopit. Zavolejte servis. d Vysazení dvíøek spotøebièe 1. Zcela vyklopte zajiovací páèky vlevo a vpravo. Závìsy jsou zajitìné a nemohou se sklopit. 3. Zavøete dvíøka spotøebièe natolik, a ucítíte odpor (obrázek A). 4. Obìma rukama je uchopte vlevo a vpravo, jetì je mírnì pøivøete a vytáhnìte (obrázek B). 25 Zavìení dvíøek spotøebièe 1. Závìsy nasaïte do drákù vlevo a vpravo (obrázek A).

7 Powered by TCPDF ( Zavøete dvíøka spotøebièe. Èitìní závìsných møíek Závìsné møíky lze kvùli lepímu èitìní vyjmout. Nebezpeèí popálení horkými èástmi ve varném prostoru. Poèkejte, dokud trouba nevychladne. d Vyjmutí závìsných møíek 1. Závìsnou møíku vpøedu zatlaète nahoru a vyjmìte do strany (obrázek A). 2. na elektronice spotøebièe smí provádìt pouze odborný technik. Moná pøíèina Pojistka je vadná Spotøebiè není ve vodorovné poloze Pálí se tuk na grilovacím topném tìlese Nesprávnì zasunutý rot nebo univerzální vysoký plech Odstranìní Zkontrolujte, pøíp. vymìòte pojistky v pojistkové skøíòce Zkontrolujte zabudování spotøebièe (viz montání návod) Pokraèujte v grilování nebo peèení, dokud se tuk na grilovacím topném tìlese nespálí Rot vlote do univerzálního vysokého plechu a dohromady zasuòte na nií úroveò Bìhem provozu obèas krátce otevøete dvíøka spotøebièe Nelze Zahøejte spotøebiè na 100 ºC a po 5 minutách ho opìt vypnìte Ve varném prostoru se ve zvýené Normální jev (napø. u koláèù míøe tvoøí kondenzovaná voda s velmi vlhkou horní vrstvou nebo vìtích peèení) Na smaltovaných zásuvných Normální jev, zpùsobený souèástech se vyskytují matné, odkapávající ávou z masa svìtlé skvrny nebo ovoce Sklenìné tabule jsou orosené Normální jev, zpùsobený teplotními rozdíly 28 Výmìna árovky v peèicí troubì Vadnou árovku vymìòte. Náhradní árovky obdríte u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejnì: E14, V, 40 W, tepelnì odolné do 300 C. Pouívejte pouze tyto árovky pro peèicí troubu. d Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Spotøebiè odpojte od sítì. Vypnìte automatický jistiè nebo vyroubujte pojistku v pojistkové skøíòce ve svém bytì. 1. Abyste zabránili pokození, polote do studené trouby utìrku. 2. Smìrem doleva odroubujte sklenìný kryt a sejmìte ho. 3. árovku vymìòte za stejný typ. 4. Zaroubujte zpìt sklenìný kryt. 5. Vyjmìte utìrku a zapnìte pojistku. Upozornìní: Pokud nelze sklenìný kryt povolit, H pouijte pøi roubování gumové rukavice H nebo si mùete u zákaznického servisu objednat pomùcku pro demontá (obj. è ) 29 Výmìna tìsnìní dvíøek Pokud je tìsnìní dvíøek vadné, je nutné ho vymìnit. Náhradní tìsnìní pro svùj spotøebiè obdríte u zákaznického servisu. Tìsnìní dvíøek je zavìené na ètyøech místech (obrázek A). Za úèelem výmìny vyháknìte, resp. zaháknìte háèky na vech ètyøech místech (obrázek B). Zejména v rozích jetì jednou zkontrolujte usazení tìsnìní. Servis V pøípadì poruch, které nedokáete odstranit sami, a jejich oprav je zde pro vás servis. Adresy naleznete v seznamu servisních støedisek. Upozornìní: Pokud zavoláte servis z dùvodu chybné obsluhy, bude vás to zbyteènì stát peníze. Èíslo E a èíslo FD Pokud se obracíte na servis, uveïte prosím èíslo E a èíslo FD. Tyto údaje naleznete na títku za dvíøky spotøebièe vlevo dole na postranním okraji. E Nr. FD 30 Zkuební pokrmy Zkuební pokrmy podle normy DIN a EN Dodrujte pokyny pro pøedehøátí uvedené v tabulkách. Peèení Støíkané peèivo Koláèky (20 kusù na jednom plechu) Vodový pikot Kynuté koláèe na plechu Výka zasunutí Druh provozu % 3 3 % 3 3 % 3 % 3 3 % Teplota ve C * * * ** ** ** * * Doba peèení v minutách Zakrytý jableèný koláè*** (formy vedle sebe, obrázek A) Zakrytý jableèný koláè * (formy úhlopøíènì, obrázek B) * Peèicí troubu nechte pøedehøát ** Nechte 10 minut pøedehøát *** Pouijte formu z èerného plechu Grilování Toasty (univerzální vysoký plech + rovný rot) Bifteky, 12 kusù (univerzální vysoký plech + rovný rot) * Nechte 10 minut pøedehøát. Výka zasunutí 4 4 Druh provozu ( ( Teplota ve C 275* 275 Doba grilování v minutách ** ** Po uplynutí C doby obrate. 31 Poznámky 32.

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny škod... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Návod k použití HB 76AB560

Návod k použití HB 76AB560 Návod k použití HB 76AB560 Q4ACZM0206 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vašeho sporáku. Obdržíte důležité

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Návod k použití HB 77AA550F

Návod k použití HB 77AA550F Návod k použití HB 77AA550F Q4ACZM0208 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby. Obdržíte důležité

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HBA 42R450E

Návod k použití HBA 42R450E Návod k použití HBA 42R450E Q4ACZM1340 1 Obsah Bezpečnostní pokyny a varování...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HBG 34B520

Návod k použití HBG 34B520 Návod k použití HBG 34B520 Q4ACZM1844 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží...4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti...4 Příčiny poškození...6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel...7 Tlačítka

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Návod k použití HB 23AB540

Návod k použití HB 23AB540 Návod k použití HB 23AB540 Q4ACZM0174 1 Obsah Bezpečnostní a výstražná upozornění...4 Před instalací... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny škod... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Návod k použití HBA 22R251E

Návod k použití HBA 22R251E Návod k použití HBA 22R251E Q4ACZM1886 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací pole...

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Vaše uživatelský manuál LG MS-2337AR http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212394

Vaše uživatelský manuál LG MS-2337AR http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212394 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HBA 63B251

Návod k použití HBA 63B251 Návod k použití HBA 63B251 Q4ACZM1806 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací...4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti...4 Příčiny poškození...6 Ovládací panel...7 Vaše nová pečicí trouba...7 Tlačítka

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k použití HB 23GB540

Návod k použití HB 23GB540 Návod k použití HB 23GB540 Q4ACZM2198 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití HBN 532E1T

Návod k použití HBN 532E1T Návod k použití HBN 532E1T Q4ACZM1302 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1)

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1) 51EE1.0(B) 51EE1.0(W) 51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.007./1) Milý zákazníku, Tento návod slouží k tomu, abyste se co nejrychleji a nejpodrobněji seznámili

Více

Návod k použití HB 33AU545

Návod k použití HB 33AU545 Návod k použití HB 33AU545 Q4ACZM2512 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití HB 23GT540R

Návod k použití HB 23GT540R Návod k použití HB 23GT540R Q4ACZM2361 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více

Návod k použití HBA 36B650

Návod k použití HBA 36B650 Návod k použití HBA 36B650 Q4ACZM0229 1 Aby nás vaření bavilo tak jako si pochutnávat Prosíme, přečtěte si tento návod k použití. Pak můžete využívat všechny technické výhody své trouby. Dostanete zde

Více

Návod k použití HBN 434350E B-504-01

Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Příčiny poskození..........................

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

Návod k použití HBG 23T550J

Návod k použití HBG 23T550J Návod k použití HBG 23T550J Q4ACZM2353 1 Obsah Bezpečnostní opatření...4 Před montáží... 4 Poznámky k bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka a

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Návod k obsluze HBN 230051

Návod k obsluze HBN 230051 Návod k obsluze HBN 230051 Q4ACZM0250 1 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

Návod k použití HB 78AU570

Návod k použití HB 78AU570 Návod k použití HB 78AU570 SM-309-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pro Vaše bezpečí... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečící trouba...9 Ovládací panel... 9 Tlačítka... 10 Volič

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

Návod k použití HBB 43C350

Návod k použití HBB 43C350 Návod k použití HBB 43C350 BM-350-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí trouba...8

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Návod k použití HB 78GU570

Návod k použití HB 78GU570 Návod k použití HB 78GU570 Q4ACZM2207 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

Návod k použití HB 78G4580

Návod k použití HB 78G4580 Návod k použití HB 78G4580 Q4ACZM1869 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

Návod k použití HB 36GB560

Návod k použití HB 36GB560 Návod k použití HB 36GB560 Q4ACZM1916 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Elektrický sporák. Pokyny k připojení. Vážený spotřebiteli! Typový štítek. Způsob umístění. Návod k použití

Elektrický sporák. Pokyny k připojení. Vážený spotřebiteli! Typový štítek. Způsob umístění. Návod k použití Elektrický sporák Vážený spotřebiteli! Tento přístroj byl vyroben pro pouití v domácnosti. Pro balení výrobků pouíváme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí znovu předělat (recyklovat),

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více