TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK"

Transkript

1 TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY = OVOCE, ZELENINA > SLADKOSTI provést zápis do tabulky častost konzumovaných potravin, následně výpočtem určit potřebné údaje z připravené a doplněné tabulky sčítat a porovnávat přirozená čísla vyhodnotit výsledky a porovnat je s předloženým vzorcem FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY 5-ti denní zapisování osobní konzumace potravin do tabulky formou domácího úkolu v rámci výuky žák spočítá množství zkonzumovaných potravin žák vyhodnotí porovnáním vlastní spotřebu žák sestaví vlastní vzorec ze spočítaných čísel vyhodnotit - formulovat vlastní zjištění je třeba něco změnit? PŘEDMĚT matematika, prvouka ROČNÍK 1. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák využívá znalostí třídění potravin - prvouka žák počítá prvky a daná množství - matematika žák sčítá přirozená čísla bez přechodu do 20 - matematika žák porovnává přirozená čísla do 20 - matematika KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáky k plánování své činnosti k řešení problémů učitel vede žáky ke zdokonalování ve vyhledávání, třídění a využívání informací komunikativní - učitel učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a svá zjištění ČASOVÁ DOTACE 5 dní domácí úkol 45 min zpracování (MA) 20 min hodnocení (PRV) POMŮCKY zpracovaný domácí úkol, psací potřeby I. popis činnosti projektu II. tabulka pro zaznamenávání zkonzumovaných potravin III. tabulka, do které zapisují množství číslicí IV. vlastní vzorec žáka V. správný vzorec na porovnání 389

2 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. týden PÁ, PO, ÚT, ST, ČT každý žák si v rámci domácího úkolu ve vybrané dny před spaním doplní formou čárek četnost zkonzumovaných potravin v daný den. následující pátek (v rámci výuky matematiky, prvouky) MATEMATIKA: Žáci spočítají jednotlivé druhy potravin v daný den a zaznamenají množství prvků číslicemi do nové tabulky, kde jednotlivé potraviny sečtou a výsledná čísla porovnají (příloha č. III). Žáci doplní číslice do vlastního vzorce (příloha č. IV) PRVOUKA: Učitel vytvoří s žáky komunikační kruh, žáci si vezmou do kruhu vlastní vzorec (příloha č. IV). Přiložením svého výsledného vzorce se vzorovým vzorcem (příloha č. V), který by měl být pro každé dítě ideální pro jeho růst a vývoj, každý žák formuluje své zjištění. SPRÁVNĚ by žáci měli mít stejná porovnávací znaménka V diskuzi se každý žák pokusí zformulovat, co by měl změnit ve svém stravování, aby i jeho vzorec mohl být stejný jako na ukázce na tabuli. 390

3 Příloha č. II DOMÁCÍ ÚKOL Jméno a příjmení žáka: třída: Čárkujeme, kolikrát za den se daný druh potravin objevil v jídelníčku nepočítáme kusy. PEČIVO MLÉČNÉ VÝROBKY OVOCE, ZELENINA SLADKOSTI DEN rohlík, houska, chléb, koláč, buchta jogurt, sýr, tvarohové výrobky, sklenice mléka v syrové nebo vařené formě kolikrát denně jsem sladkost jedl PÁTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK 391

4 Příloha č. III Jméno a příjmení žáka: třída: V hodině matematiky přepíšeme prvky z DÚ číslicí. DEN PEČIVO MLÉČNÉ VÝROBKY OVOCE, ZELENINA SLADKOSTI PÁTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK CELKEM POROVNEJ POROVNEJ POROVNEJ 392

5 Příloha č. IV PEČIVO porovnání MLÉČNÉ VÝROBKY porovnání OVOCE, ZELENINA porovnání SLADKOSTI Příloha č. V Vzorec při komunikačním kruhu položit před žáka, aby mohl přiložit svůj a zformulovat své zjištění a ponaučení. PEČIVO porovnání MLÉČNÉ VÝROBKY porovnání OVOCE, ZELENINA porovnání SLADKOSTI < = > 393

6 TÉMA MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY OBSAH Potvrzení nebo vyvrácení hypotézy. hypotéza 1: Více/méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. hypotéza 2: Více žáků navštěvuje umělecké/sportovní kroužky. CÍL zpracovat údaje z tabulek vyplňovat a orientovat se v tabulkách a schématech sčítat a odčítat dvojciferná čísla s přechodem do 100 potvrdit nebo vyvrátit svou úvodní hypotézu FORMA PROJEKTU PŘEDMĚT matematika ROČNÍK 2. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák se orientuje v dotaznících, vypíše a roztřídí získané informace, doplní tabulku a schéma, sčítá získané údaje do 100, vybírá pravdivou hypotézu KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáky ke čtení s porozuměním a vyhledáváním informace k řešení problémů učitel vede žáky ke zdokonalování se ve vyhledávání, třídění a využívání informací sociální a personální učitel využívá skupinového vyučování a vede žáky ke spolupráci a respektování názoru skupiny doplňování a odevzdání hypotézy od každého žáka nechat vyplnit dotazníky žákům z 2., 3., 4., 5. tříd, které jsou základním podkladem k projektové práci ve dvojici - zpracování dotazníků za jeden ročník shrnutí údajů ze všech ročníků tříd školy Kolik žáků navštěvuje/nenavštěvuje kroužky? Jsou oblíbenější sportovní/umělecké kroužky? zjištění správné hypotézy, shrnutí ČASOVÁ DOTACE 10 min roznesení dotazníků do ostatních tříd 10 min vyzvednutí vyplněných dotazníků 10 min doplnění dotazníků (PRV) 45 min počítání doplnění statistik (MA) 20 min ověření vlastní hypotézy PŘÍLOHA I. popis činnosti projektu II. III. IV. dotazník pro žáky z ostatních ročníků listina hypotéz, pro označení své domněnky POMŮCKY psací potřeby, blok na pomocné výpočty tabulka pro celkový přehled, kolik žáků navštěvuje nebo nenavštěvuje zájmový útvar V. tabulka pro celkový přehled, kolik žáků navštěvuje sportovní a kolik uměleckých kroužků 394

7 Příloha č. I Popis činnosti projektu žáci odnesou do ostatních ročníků podklady (dotazníky pro žáky) pro svůj projekt (příloha č. II) žáci vyplní dotazník také každý žák vyplní list s hypotézami, označí hypotézu, o které si myslí, že je správná podepíše, odevzdá (příloha č. III) žáci vyzvednou podklady pro svůj projekt z ostatních tříd učitel rozdělí žáky (do dvojic) a přidělí jim daný ročník každá dvojice spočítá, kolik žáků navštěvuje a kolik nenavštěvuje zájmové útvary doplní údaje o třídě do celkové tabulky (příloha č. IV) následně dvojice třídí, který kroužek je umělecký a který sportovní a spočítá, jaké kroužky jsou více zastoupené doplní údaje o třídě do celkové tabulky (příloha č. V) spočítají celkové počty za všechny ročníky a porovnají je vyberou hypotézu, která je správná Ověření vlastní hypotézy po rozdání si překontrolují své odhady: kdo měl oba odhady nesprávné kdo měl jeden odhad nesprávný kdo měl oba odhady správné Shrnutí: Dokážeme správně odhadnout názory velkého množství lidí? 395

8 Příloha č. II Dotazník pro žáky ve všech ročnících. JMÉNO: JMÉNO: třída: třída: Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? ANO NE Pokud ano, napiš, jaké kroužky navštěvuješ. Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? ANO NE Pokud ano, napiš, jaké kroužky navštěvuješ

9 Příloha č. III Listina hypotéz, pro označení vlastní domněnky. Příjmení : Hvězdičkou označ, která domněnka je podle tebe správná. Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. Příjmení : Hvězdičkou označ, která domněnka je podle tebe správná. Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. 397

10 Příloha č. IV Celková tabulka kolik žáků má/nemá kroužek Doporučení: zvětšit na formát A3 nebo překreslit na tabuli TŘÍDA 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C ANO mají zájmový útvar NE nemají zájmový útvar CELKEM POROVNEJ Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. 398

11 Příloha č. V Celková tabulka kolik žáků má umělecký/sportovní kroužek Doporučení: zvětšit na formát A3 nebo překreslit na tabuli TŘÍDA 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C UMĚLECKÝ zájmový útvar SPORTOVNÍ zájmový útvar CELKEM POROVNEJ Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. 399

12 TÉMA NA NÁKUPECH OBSAH Žáci si procvičují orientaci v letácích, nabídkách obchodů a vzájemném srovnávání cen. CÍL aktivně pracovat se zaokrouhlováním ověřit znalosti sčítání a odčítání správně a srozumitelně vyplňovat tabulky a orientovat se v nich vyhledávat informace v letácích a aktivně s nimi pracovat orientovat se v obchodě, vyhledávat určité zboží a zjišťovat jeho cenu, aktivně pracovat se slovníkem FORMA PROJEKTU seznámení s činností, která bude probíhat asi 4 vyučovací hodiny (2 matematika, 2 Aj+VV) třída pracuje s pracovními listy, a to jednotlivě i ve skupinách. žáci řeší jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny na pracovních listech a realizují se ve třídě i v obchodě s potravinami využití mezipředmětových vztahů v anglickém jazyce a výtvarné výchově. PŘÍLOHY I. popis činností na projektu II. pracovní list 1 III. pracovní list 2 PŘEDMĚT matematika, anglický jazky, výtvarná výchova ROČNÍK 3. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly, doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel, uvědomuje si podmínky spolupráce ve skupině - matematika žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, používá abecední slovník anglický jazyk KLÍČOVÉ KOMPETENCE kompetence k učení učitel vede žáky ke zdokonalování grafického projevu a k ověřování výsledků kompetence k řešení problému - učitel vede žáky k provádění rozboru problému a plánu myšlení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správných výsledků, zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci kompetence sociální a personální učitel učí žáky pracovat v týmu kompetence občanské učitel učí žáky hodnotit svoji práci a práci ostatních kompetence pracovní - učitel vede žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí je využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech ČASOVÁ DOTACE 4 vyučovací hodiny 400

13 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. práce ve třídě (jednotlivci) - žáci pracují jednotlivě na úkolech v pracovním listě 1 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika samostatná práce pracovní list 1, psací potřeby Postup: a) Žáci zaokrouhlují ceny potravin (nutno vysvětlit, že ceny v obchodech nejsou vždy celá čísla). b) Žáci u potravin v tabulce odhadnou ceny, zapíší je do tabulky. Ceny sečtou a výsledek zaokrouhlí na desítky. 2. úkoly v obchodě (jednotlivci) - žáci pokračují v plnění úkolů v pracovním listě 1 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika samostatná práce pracovní list 1, psací potřeby + desky (podložka) na zápis v obchodě Postup: a) Potraviny, u kterých si žáci napsali do tabulky v pracovním listě odhad ceny, vyhledají v obchodě s potravinami a napíší jejich skutečné ceny. Opět sečtou a zaokrouhlí na desítky. Pak určí rozdíl mezi svým odhadem a skutečnými cenami. b) Žáci mají k dispozici fiktivních 100,- Kč, aby si koupili svou svačinu. Zapisují jednotlivé potraviny a jejich ceny do tabulky. Nákup musí obsahovat nejméně 5 různých potravin a nesmí přesáhnout 100,- Kč. Peníze mohou zbýt. 401

14 3. úkoly ve třídě (ve skupině) - žáci pracují na úkolech v pracovním listě 2 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika skupinová práce pracovní listy 2, psací potřeby, letáky obchodů (např. Tesco, Kaufland) Postup: a) Žáci mají 2 letáky potravin z různých obchodů. Vyberou z nich 3 určené potraviny a zapíší do tabulky rozdíly v cenách. 4. úkoly v anglickém jazyce a výtvarné výchově - žáci pracují ve skupinách, mají k dispozici anglicko-český slovník. Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Předmět: Forma: Pomůcky: anglický jazyk, výtvarná výchova skupinová práce čtvrtky A1, pastelky, lepidlo, česko-anglický slovník Postup: a) Žáci kreslí na velké balící papíry (čtvrtky A1) jídelníček v angličtině, mohou lepit, kreslit potraviny, používat fráze I like, I don t like. Mohou využít slovník. Práce se může i pojmout jako plakát, reklama, zdravý životní styl, apod. b) Soutěž ve skupinách - každá skupina v určeném časovém limitu a pomocí slovníku napíše co nejvíce potravin v angličtině, např.: nápoje ovoce zelenina, apod. (dle času a možností) 5. hodnocení jednotlivých pracovních listů Postup: a) vyhodnocení výtvarných prací (hodnotí sami žáci mezi sebou) b) vyhodnocení soutěže skupin v Anglickém jazyce (která skupina napsala správně nejvíce slovíček) 402

15 Příloha č. II Pracovní list 1 Úkoly ve třídě 1. Zaokrouhli tyto ceny potravin 25,70 Kč = Kč 12,90 Kč = Kč 6,20 Kč = Kč 57,20 Kč = Kč 14,60 Kč = Kč 159,80 Kč = Kč 135,30 Kč = Kč 499,30 Kč = Kč 2. V tabulce máš 5 potravin, odhadni jejich ceny. Ceny sečti a výsledek zaokrouhli na desítky. Potraviny Ceny (odhad) Mléko (polotučné) Máslo Chléb (celý) Olej Rýže (ve varných sáčcích) Hladká mouka Výsledná cena Cena zaokrouhlená na desítky Kč Kč 403

16 Úkoly v obchodě a) Stejné výrobky vyhledej v obchodě s potravinami a napiš jejich skutečné ceny. Opět zaokrouhli (pokud budou potraviny i v haléřích). Potraviny Cena (skutečná) Mléko (polotučné) Máslo Chléb (celý) Olej Rýže (ve varných sáčcích) Hladká mouka Výsledná cena Cena zaokrouhlená na desítky Kč Kč Rozdíl mezi odhadovanou a skutečnou cenou Kč b) Máš 100 Kč, udělej svůj nákup. Zapisuj jednotlivé potraviny. Nákup musí obsahovat nejméně 5 různých druhů potravin a nesmí přesáhnout 100 Kč. Peníze mohou zbýt. Potraviny Cena (skutečná) Potraviny Cena (skutečná) Nákup stojí Kč. Zbylo mi Kč. 404

17 Příloha č. III Pracovní list 2 Úkoly ve třídě Máš 2 letáky potravin z 2 různých obchodů. Vyber z nich 3 potraviny, které máš uvedeny v tabulce a zapiš jejich rozdíly v cenách. cena Název obchodu Hladká mouka Polotučné mléko Minerální voda Celková cena nákupu pořadí Nákup v obchodě je levnější / dražší* než nákup v obchodě. *vyber správnou variantu Rozdíl v celkové ceně je Kč. 405

18 TÉMA MÝCH 24 HODIN OBSAH Žák shromažďuje data a zapisuje je do jednoduché tabulky, následně tato data třídí. Žák užívá sčítání a převádění jednotek času, porovnává výsledky se spolužáky. CÍL změřit a zaznamenat čas do tabulky sčítat, převádět a porovnávat jednotky času FORMA PROJEKTU 2 celodenní bloky: 1. blok (den) - sběr požadovaných dat a jejich zápis do jednoduché tabulky 2. blok (den) - zpracování shromážděných dat práce dvojic: třídění nasbíraných dat práce jednotlivce: součet času jednotlivých položek v tabulce a jejich převod podle zadání PŘEDMĚT matematika (část práce se bude prolínat i ostatními předměty daného dne, dokonce i přestávkami) ROČNÍK 4. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák sbírá a zapisuje data do jednoduché tabulky, třídí tato data, sčítá a převádí jednotky času, porovnává své výsledky s výsledky spolužáků KLÍČOVÉ KOMPETENCE sociální a personální učitel vede žáky k přispívání k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy občanské učitel vede žáky k poskytnutí pomoci dle svých možností pracovní učitel vede žáky k dodržování vymezených pravidel, k plnění své povinnosti ČASOVÁ DOTACE 2 celodenní bloky kolektivní práce: vzájemné porovnávání výsledků mezi žáky práce jednotlivce: závěrečný součet pro ověření, zda Můj den má skutečně 24 hodin PŘÍLOHA I. popis činnosti projektu II. tabulka pro sběr dat tabulka č. 1 III. zpracování shromážděných dat tabulka č

19 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. blok (den) minimálně jeden den předem je třeba žáky upozornit, že budou potřebovat hodinky, a to po celý den den začíná matematikou, kdy vyučující seznámí žáky s cílem a náplní práce projektu rozběhneme diskusi, jaké činnosti každý z nás během běžného pracovního dne děláme; tyto činnosti pojmenováváme co nejstručněji, učitel je zapisuje na tabuli, žáci si totéž poznamenávají do sešitu každý žák obdrží pracovní list s tabulkou č. 1 (příloha I), do které si během celého vyučování (s případnou pomocí vyučujícího) zaznamenává jednotlivé činnosti i s délkou jejich trvání v minutách; žáci mohou využívat poznámky s pojmenováním jednotlivých činností také je možné s žáky natrénovat měření času a jeho zaokrouhlování na celé minuty, např. Zjisti, jak dlouho službě trvá rozdat sešity nebo smazat důkladně tabuli. po této přípravě vyučující odstartuje projekt a žáci si do pracovního listu zaznamenají čas startu projektu po zbytek dne probíhá běžná výuka (je lepší zvolit den, kdy žáci nemají angličtinu), jen vyučující připomíná žákům změny činností, upozorňuje je, že si musí hlídat čas, a to i během přestávek, kdy toho děti stihnou opravdu hodně před koncem vyučování dostanou žáci doplnění zbytku tabulky za domácí úkol (je třeba je upozornit, že 24 hodin skončí v okamžiku, kdy byl projekt den předtím odstartován ); také je vhodné žáky uklidnit tím, že když na nějaký zápis zapomenou nebo ho nestihnou, není třeba se stresovat a čas lze v takovém případě odhadnout 407

20 2. blok (den) práci zahájíme diskusí o tom, jak se žákům dařilo zaznamenávat všechny činnosti i s časy, zda do práce zapojili i rodiče, popř. sourozence, žáci si zaznamenají poslední minuty před uplynutím 24hodinového limitu poté vyučující ukončí tuto část práce a) práce dvojic: žáci si vytvoří dvojice a vyučující každému žákovi rozdá tabulku č. 2 (příloha III) s pojmenováním a barevným rozlišením jednotlivých činností; také je možné tuto tabulku žákům promítnout prostřednictvím IT techniky a rozdat tabulku bez barevného rozlišení (žáci si pak podle vzoru vybarví jednotlivé řádky sami; toto je alternativa pro případ, že škola nemá k dispozici barevnou kopírku) každý si ve své tabulce č. 1 (příloha I) podle barevné předlohy třídí vybarvováním jednotlivých řádků činnosti, které prováděl během předchozích 24 hodin ve dvojicích pracují proto, aby si mohli vzájemně vypomoci, samozřejmě se mohou s žádostí o radu obrátit i na vyučujícího b) práce jednotlivce: po roztřídění jednotlivých činností si již každý sám sečte celkový čas u všech činností a zapíše ho do tabulky č. 2, i při této činnosti budou někteří žáci potřebovat pomoc zdatnějšího spolužáka nebo vyučujícího c) kolektivní práce: vyučující vymezí čas, po který se žáci scházejí a porovnávají si časovou náplň svého předchozího dne po uplynutí tohoto času se třída sejde v kruhu a společně hledají spolužáka, který nejdéle spal, který strávil nejvíc času cestováním, apod. d) práce jednotlivce: na závěr si každý žák sám sečte v tabulce č. 2 všechny časy v minutách, převede na hodiny (nejlépe postupným přičítáním 60, až k výslednému součtu - žáci v tomto období ještě nedělí dvojciferným činitelem) a zjistí, zda jeho den skutečně měl 24 hodin tuto část opět ukončíme diskusí, proč někomu pár minut chybí a někomu možná přebývá 408

21 Příloha č. II Tabulka č. 1 sběr vlastních dat Jméno: datum: start (čas): činnost čas (zaokrouhluj na celé minuty) 409

22 Příloha č. III Tabulka č. 2 zpracování vlastních dat Jméno: datum: činnost čas (v minutách) Hygiena (WC, sprcha, zuby, apod.) Stravování (snídaně, svačina, apod.) Školní výuka (vyučovací hodiny) Domácí výuka (DÚ, příprava tašky, apod.) Volný čas (PC, kamarádi, televize, apod.) Koníčky (kroužky, ZUŠ, sportovní oddíly, apod.) Domácí i školní práce (tabule, nádobí, apod.) Cesty (do školy, na oběd, apod.) Spánek Nezařazené Celkem sečti minuty Celkem převeď na hodiny 410

23 TÉMA SPOTŘEBA VODY NAŠÍ RODINY ZA TÝDEN OBSAH Žák použije přirozená čísla k modelování reálných situací. Odhadne výsledek, vybere si vhodnou početní operaci k dosažení daného cíle (výpočet spotřeby vody). CÍL výpočet aritmetického průměru FORMA PROJEKTU Žáci zjišťují týdenní spotřebu vody své rodiny. týdenní příprava práce jednotlivce: (zapisují údaje do tabulky č. 1) tříhodinový blok matematiky: práce jednotlivce: (1. hodina) žáci pracují ve své lavici práce ve skupině: (2. hodina) žáci spolupracují se svými spolužáky na vybraném místě ve třídě práce v kruhu: (3. hodina) žáci sedí v kruhu před tabulí vyhodnocení - žáci vyhodnocují své výsledky a práci vlastní i ostatních PŘÍLOHY PŘEDMĚT matematika ROČNÍK 5. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák počítá aritmetický průměr, odhadne týdenní spotřebu vody ve své domácnosti a následně zjistí skutečnou hodnotu této spotřeby, spočítá průměrnou spotřebu členů rodiny a porovná se spolužáky KLÍČOVÉ KOMPETENCE pracovní učitel vede žáky k rozpoznání dobře splněného úkolu, zhodnocení práce vlastní i práce ostatních sociální a personální učitel vede žáky k probrání zadaného úkolu ve skupině před zahájením práce, k vyhledání pomoci při obtížích a k nabídnutí své pomoci v případě potřeby k řešení problému učitel vede žáka k odhadu výsledku, volbě správného postupu, vyhodnocení správnosti výsledků k učení učitel vede žáka k pochopení využití konkrétního učiva v osobním životě ČASOVÉ DOTACE 1 týden - příprava 3 hodiny - spolupráce I. popis činnosti projektu II. pracovní list 411

24 Příloha č. I Popis činnosti projektu týdenní příprava práce jednotlivce každý žák sám vyplňuje tabulku (čárkuje) zjištění množství příslušných činností týkajících se spotřeby vody v domácnosti tříhodinový blok matematiky a) práce jednotlivce: (1. hodina) žáci nejprve zkusí odhadnout spotřebu vody ve své domácnosti žáci počítají spotřebu vody v jednotlivých sloupcích žáci vypočítají celkovou spotřebu vody v jejich domácnosti žáci vypočítají, kolik vody průměrně spotřebuje 1 osoba z jeho rodiny b) práce ve skupině: (2. hodina) žáci se roztřídí do skupin podle počtu osob v rodině porovnávají spotřebu vody se spolužáky (vše zapíší do druhé tabulky) c) práce v kruhu: (3. hodina) na balicí papír žáci v kruhu zapisují, kolik vody spotřebovaly rodiny se stejným počtem členů (průměrné hodnoty) zjišťují, jak výrazně se spotřeba vody liší (zda existuje závislost na počtu osob nebo ne) vyhodnocení žáci vyhodnocují své výsledky a práci vlastní i ostatních 412

25 Příloha č. II Pracovní list spotřeba vody členů mé rodiny Jméno: datum: třída: Odhadni, kolik litrů vody celá tvoje rodina za 1 týden spotřebuje. ODHAD: l vody Průběžné výpočty pro vypracování tabulky č. 1: VANA (150 l vody) SPRCHA (50 l vody) PRAČKA (70 l vody) DŘEZ (40 l vody) MYČKA (10 l vody) ZÁCHOD (10 l vody = spláchnutí) 413

26 Tabulka č. 1: Spotřeba vody koupání sprchování praní mytí nádobí myčka záchod PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE Spotřeba vody: (za položku) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 1 OSOBA SPOTŘEBUJE (průměr) l l l l l l l vody l vody 414

27 Tabulka č. 2: (pro práci ve skupině) RODINA SPOTŘEBA pořadí Moje rodina Porovnání spotřeby vody: Ostatní rodiny ve skupině Spotřeba o kolik pořadí (jména) (kolik litrů) (více označ + / méně označ -) (od nejnižší spotřeby) Průměrná spotřeba vody daného počtu osob v rodině: l Výpočet: 415

28 Tabulka č. 3: (pro práci v kruhu) Počet členů v rodině Průměrná spotřeba vody 2-členná rodina 3-členná rodina 4-členná rodina 5-členná rodina 6-členná rodina Spotřeba vody JE / NENÍ* závislá na počtu členů v rodině. *vyber správnou variantu Můj odhad týdenní spotřeby vody v naší rodině se liší o litrů vody. 416

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Představení školského subjektu Vzhledem k tomu, že již jedenáctým rokem učím na základní škole Brno, Hudcova 35, rozhodla jsem se uskutečnit empirickou část mé diplomové práce na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více