TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK"

Transkript

1 TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY = OVOCE, ZELENINA > SLADKOSTI provést zápis do tabulky častost konzumovaných potravin, následně výpočtem určit potřebné údaje z připravené a doplněné tabulky sčítat a porovnávat přirozená čísla vyhodnotit výsledky a porovnat je s předloženým vzorcem FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY 5-ti denní zapisování osobní konzumace potravin do tabulky formou domácího úkolu v rámci výuky žák spočítá množství zkonzumovaných potravin žák vyhodnotí porovnáním vlastní spotřebu žák sestaví vlastní vzorec ze spočítaných čísel vyhodnotit - formulovat vlastní zjištění je třeba něco změnit? PŘEDMĚT matematika, prvouka ROČNÍK 1. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák využívá znalostí třídění potravin - prvouka žák počítá prvky a daná množství - matematika žák sčítá přirozená čísla bez přechodu do 20 - matematika žák porovnává přirozená čísla do 20 - matematika KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáky k plánování své činnosti k řešení problémů učitel vede žáky ke zdokonalování ve vyhledávání, třídění a využívání informací komunikativní - učitel učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a svá zjištění ČASOVÁ DOTACE 5 dní domácí úkol 45 min zpracování (MA) 20 min hodnocení (PRV) POMŮCKY zpracovaný domácí úkol, psací potřeby I. popis činnosti projektu II. tabulka pro zaznamenávání zkonzumovaných potravin III. tabulka, do které zapisují množství číslicí IV. vlastní vzorec žáka V. správný vzorec na porovnání 389

2 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. týden PÁ, PO, ÚT, ST, ČT každý žák si v rámci domácího úkolu ve vybrané dny před spaním doplní formou čárek četnost zkonzumovaných potravin v daný den. následující pátek (v rámci výuky matematiky, prvouky) MATEMATIKA: Žáci spočítají jednotlivé druhy potravin v daný den a zaznamenají množství prvků číslicemi do nové tabulky, kde jednotlivé potraviny sečtou a výsledná čísla porovnají (příloha č. III). Žáci doplní číslice do vlastního vzorce (příloha č. IV) PRVOUKA: Učitel vytvoří s žáky komunikační kruh, žáci si vezmou do kruhu vlastní vzorec (příloha č. IV). Přiložením svého výsledného vzorce se vzorovým vzorcem (příloha č. V), který by měl být pro každé dítě ideální pro jeho růst a vývoj, každý žák formuluje své zjištění. SPRÁVNĚ by žáci měli mít stejná porovnávací znaménka V diskuzi se každý žák pokusí zformulovat, co by měl změnit ve svém stravování, aby i jeho vzorec mohl být stejný jako na ukázce na tabuli. 390

3 Příloha č. II DOMÁCÍ ÚKOL Jméno a příjmení žáka: třída: Čárkujeme, kolikrát za den se daný druh potravin objevil v jídelníčku nepočítáme kusy. PEČIVO MLÉČNÉ VÝROBKY OVOCE, ZELENINA SLADKOSTI DEN rohlík, houska, chléb, koláč, buchta jogurt, sýr, tvarohové výrobky, sklenice mléka v syrové nebo vařené formě kolikrát denně jsem sladkost jedl PÁTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK 391

4 Příloha č. III Jméno a příjmení žáka: třída: V hodině matematiky přepíšeme prvky z DÚ číslicí. DEN PEČIVO MLÉČNÉ VÝROBKY OVOCE, ZELENINA SLADKOSTI PÁTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK CELKEM POROVNEJ POROVNEJ POROVNEJ 392

5 Příloha č. IV PEČIVO porovnání MLÉČNÉ VÝROBKY porovnání OVOCE, ZELENINA porovnání SLADKOSTI Příloha č. V Vzorec při komunikačním kruhu položit před žáka, aby mohl přiložit svůj a zformulovat své zjištění a ponaučení. PEČIVO porovnání MLÉČNÉ VÝROBKY porovnání OVOCE, ZELENINA porovnání SLADKOSTI < = > 393

6 TÉMA MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY OBSAH Potvrzení nebo vyvrácení hypotézy. hypotéza 1: Více/méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. hypotéza 2: Více žáků navštěvuje umělecké/sportovní kroužky. CÍL zpracovat údaje z tabulek vyplňovat a orientovat se v tabulkách a schématech sčítat a odčítat dvojciferná čísla s přechodem do 100 potvrdit nebo vyvrátit svou úvodní hypotézu FORMA PROJEKTU PŘEDMĚT matematika ROČNÍK 2. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák se orientuje v dotaznících, vypíše a roztřídí získané informace, doplní tabulku a schéma, sčítá získané údaje do 100, vybírá pravdivou hypotézu KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáky ke čtení s porozuměním a vyhledáváním informace k řešení problémů učitel vede žáky ke zdokonalování se ve vyhledávání, třídění a využívání informací sociální a personální učitel využívá skupinového vyučování a vede žáky ke spolupráci a respektování názoru skupiny doplňování a odevzdání hypotézy od každého žáka nechat vyplnit dotazníky žákům z 2., 3., 4., 5. tříd, které jsou základním podkladem k projektové práci ve dvojici - zpracování dotazníků za jeden ročník shrnutí údajů ze všech ročníků tříd školy Kolik žáků navštěvuje/nenavštěvuje kroužky? Jsou oblíbenější sportovní/umělecké kroužky? zjištění správné hypotézy, shrnutí ČASOVÁ DOTACE 10 min roznesení dotazníků do ostatních tříd 10 min vyzvednutí vyplněných dotazníků 10 min doplnění dotazníků (PRV) 45 min počítání doplnění statistik (MA) 20 min ověření vlastní hypotézy PŘÍLOHA I. popis činnosti projektu II. III. IV. dotazník pro žáky z ostatních ročníků listina hypotéz, pro označení své domněnky POMŮCKY psací potřeby, blok na pomocné výpočty tabulka pro celkový přehled, kolik žáků navštěvuje nebo nenavštěvuje zájmový útvar V. tabulka pro celkový přehled, kolik žáků navštěvuje sportovní a kolik uměleckých kroužků 394

7 Příloha č. I Popis činnosti projektu žáci odnesou do ostatních ročníků podklady (dotazníky pro žáky) pro svůj projekt (příloha č. II) žáci vyplní dotazník také každý žák vyplní list s hypotézami, označí hypotézu, o které si myslí, že je správná podepíše, odevzdá (příloha č. III) žáci vyzvednou podklady pro svůj projekt z ostatních tříd učitel rozdělí žáky (do dvojic) a přidělí jim daný ročník každá dvojice spočítá, kolik žáků navštěvuje a kolik nenavštěvuje zájmové útvary doplní údaje o třídě do celkové tabulky (příloha č. IV) následně dvojice třídí, který kroužek je umělecký a který sportovní a spočítá, jaké kroužky jsou více zastoupené doplní údaje o třídě do celkové tabulky (příloha č. V) spočítají celkové počty za všechny ročníky a porovnají je vyberou hypotézu, která je správná Ověření vlastní hypotézy po rozdání si překontrolují své odhady: kdo měl oba odhady nesprávné kdo měl jeden odhad nesprávný kdo měl oba odhady správné Shrnutí: Dokážeme správně odhadnout názory velkého množství lidí? 395

8 Příloha č. II Dotazník pro žáky ve všech ročnících. JMÉNO: JMÉNO: třída: třída: Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? ANO NE Pokud ano, napiš, jaké kroužky navštěvuješ. Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? ANO NE Pokud ano, napiš, jaké kroužky navštěvuješ

9 Příloha č. III Listina hypotéz, pro označení vlastní domněnky. Příjmení : Hvězdičkou označ, která domněnka je podle tebe správná. Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. Příjmení : Hvězdičkou označ, která domněnka je podle tebe správná. Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. 397

10 Příloha č. IV Celková tabulka kolik žáků má/nemá kroužek Doporučení: zvětšit na formát A3 nebo překreslit na tabuli TŘÍDA 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C ANO mají zájmový útvar NE nemají zájmový útvar CELKEM POROVNEJ Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. 398

11 Příloha č. V Celková tabulka kolik žáků má umělecký/sportovní kroužek Doporučení: zvětšit na formát A3 nebo překreslit na tabuli TŘÍDA 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C UMĚLECKÝ zájmový útvar SPORTOVNÍ zájmový útvar CELKEM POROVNEJ Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. 399

12 TÉMA NA NÁKUPECH OBSAH Žáci si procvičují orientaci v letácích, nabídkách obchodů a vzájemném srovnávání cen. CÍL aktivně pracovat se zaokrouhlováním ověřit znalosti sčítání a odčítání správně a srozumitelně vyplňovat tabulky a orientovat se v nich vyhledávat informace v letácích a aktivně s nimi pracovat orientovat se v obchodě, vyhledávat určité zboží a zjišťovat jeho cenu, aktivně pracovat se slovníkem FORMA PROJEKTU seznámení s činností, která bude probíhat asi 4 vyučovací hodiny (2 matematika, 2 Aj+VV) třída pracuje s pracovními listy, a to jednotlivě i ve skupinách. žáci řeší jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny na pracovních listech a realizují se ve třídě i v obchodě s potravinami využití mezipředmětových vztahů v anglickém jazyce a výtvarné výchově. PŘÍLOHY I. popis činností na projektu II. pracovní list 1 III. pracovní list 2 PŘEDMĚT matematika, anglický jazky, výtvarná výchova ROČNÍK 3. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly, doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel, uvědomuje si podmínky spolupráce ve skupině - matematika žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, používá abecední slovník anglický jazyk KLÍČOVÉ KOMPETENCE kompetence k učení učitel vede žáky ke zdokonalování grafického projevu a k ověřování výsledků kompetence k řešení problému - učitel vede žáky k provádění rozboru problému a plánu myšlení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správných výsledků, zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci kompetence sociální a personální učitel učí žáky pracovat v týmu kompetence občanské učitel učí žáky hodnotit svoji práci a práci ostatních kompetence pracovní - učitel vede žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí je využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech ČASOVÁ DOTACE 4 vyučovací hodiny 400

13 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. práce ve třídě (jednotlivci) - žáci pracují jednotlivě na úkolech v pracovním listě 1 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika samostatná práce pracovní list 1, psací potřeby Postup: a) Žáci zaokrouhlují ceny potravin (nutno vysvětlit, že ceny v obchodech nejsou vždy celá čísla). b) Žáci u potravin v tabulce odhadnou ceny, zapíší je do tabulky. Ceny sečtou a výsledek zaokrouhlí na desítky. 2. úkoly v obchodě (jednotlivci) - žáci pokračují v plnění úkolů v pracovním listě 1 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika samostatná práce pracovní list 1, psací potřeby + desky (podložka) na zápis v obchodě Postup: a) Potraviny, u kterých si žáci napsali do tabulky v pracovním listě odhad ceny, vyhledají v obchodě s potravinami a napíší jejich skutečné ceny. Opět sečtou a zaokrouhlí na desítky. Pak určí rozdíl mezi svým odhadem a skutečnými cenami. b) Žáci mají k dispozici fiktivních 100,- Kč, aby si koupili svou svačinu. Zapisují jednotlivé potraviny a jejich ceny do tabulky. Nákup musí obsahovat nejméně 5 různých potravin a nesmí přesáhnout 100,- Kč. Peníze mohou zbýt. 401

14 3. úkoly ve třídě (ve skupině) - žáci pracují na úkolech v pracovním listě 2 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika skupinová práce pracovní listy 2, psací potřeby, letáky obchodů (např. Tesco, Kaufland) Postup: a) Žáci mají 2 letáky potravin z různých obchodů. Vyberou z nich 3 určené potraviny a zapíší do tabulky rozdíly v cenách. 4. úkoly v anglickém jazyce a výtvarné výchově - žáci pracují ve skupinách, mají k dispozici anglicko-český slovník. Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Předmět: Forma: Pomůcky: anglický jazyk, výtvarná výchova skupinová práce čtvrtky A1, pastelky, lepidlo, česko-anglický slovník Postup: a) Žáci kreslí na velké balící papíry (čtvrtky A1) jídelníček v angličtině, mohou lepit, kreslit potraviny, používat fráze I like, I don t like. Mohou využít slovník. Práce se může i pojmout jako plakát, reklama, zdravý životní styl, apod. b) Soutěž ve skupinách - každá skupina v určeném časovém limitu a pomocí slovníku napíše co nejvíce potravin v angličtině, např.: nápoje ovoce zelenina, apod. (dle času a možností) 5. hodnocení jednotlivých pracovních listů Postup: a) vyhodnocení výtvarných prací (hodnotí sami žáci mezi sebou) b) vyhodnocení soutěže skupin v Anglickém jazyce (která skupina napsala správně nejvíce slovíček) 402

15 Příloha č. II Pracovní list 1 Úkoly ve třídě 1. Zaokrouhli tyto ceny potravin 25,70 Kč = Kč 12,90 Kč = Kč 6,20 Kč = Kč 57,20 Kč = Kč 14,60 Kč = Kč 159,80 Kč = Kč 135,30 Kč = Kč 499,30 Kč = Kč 2. V tabulce máš 5 potravin, odhadni jejich ceny. Ceny sečti a výsledek zaokrouhli na desítky. Potraviny Ceny (odhad) Mléko (polotučné) Máslo Chléb (celý) Olej Rýže (ve varných sáčcích) Hladká mouka Výsledná cena Cena zaokrouhlená na desítky Kč Kč 403

16 Úkoly v obchodě a) Stejné výrobky vyhledej v obchodě s potravinami a napiš jejich skutečné ceny. Opět zaokrouhli (pokud budou potraviny i v haléřích). Potraviny Cena (skutečná) Mléko (polotučné) Máslo Chléb (celý) Olej Rýže (ve varných sáčcích) Hladká mouka Výsledná cena Cena zaokrouhlená na desítky Kč Kč Rozdíl mezi odhadovanou a skutečnou cenou Kč b) Máš 100 Kč, udělej svůj nákup. Zapisuj jednotlivé potraviny. Nákup musí obsahovat nejméně 5 různých druhů potravin a nesmí přesáhnout 100 Kč. Peníze mohou zbýt. Potraviny Cena (skutečná) Potraviny Cena (skutečná) Nákup stojí Kč. Zbylo mi Kč. 404

17 Příloha č. III Pracovní list 2 Úkoly ve třídě Máš 2 letáky potravin z 2 různých obchodů. Vyber z nich 3 potraviny, které máš uvedeny v tabulce a zapiš jejich rozdíly v cenách. cena Název obchodu Hladká mouka Polotučné mléko Minerální voda Celková cena nákupu pořadí Nákup v obchodě je levnější / dražší* než nákup v obchodě. *vyber správnou variantu Rozdíl v celkové ceně je Kč. 405

18 TÉMA MÝCH 24 HODIN OBSAH Žák shromažďuje data a zapisuje je do jednoduché tabulky, následně tato data třídí. Žák užívá sčítání a převádění jednotek času, porovnává výsledky se spolužáky. CÍL změřit a zaznamenat čas do tabulky sčítat, převádět a porovnávat jednotky času FORMA PROJEKTU 2 celodenní bloky: 1. blok (den) - sběr požadovaných dat a jejich zápis do jednoduché tabulky 2. blok (den) - zpracování shromážděných dat práce dvojic: třídění nasbíraných dat práce jednotlivce: součet času jednotlivých položek v tabulce a jejich převod podle zadání PŘEDMĚT matematika (část práce se bude prolínat i ostatními předměty daného dne, dokonce i přestávkami) ROČNÍK 4. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák sbírá a zapisuje data do jednoduché tabulky, třídí tato data, sčítá a převádí jednotky času, porovnává své výsledky s výsledky spolužáků KLÍČOVÉ KOMPETENCE sociální a personální učitel vede žáky k přispívání k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy občanské učitel vede žáky k poskytnutí pomoci dle svých možností pracovní učitel vede žáky k dodržování vymezených pravidel, k plnění své povinnosti ČASOVÁ DOTACE 2 celodenní bloky kolektivní práce: vzájemné porovnávání výsledků mezi žáky práce jednotlivce: závěrečný součet pro ověření, zda Můj den má skutečně 24 hodin PŘÍLOHA I. popis činnosti projektu II. tabulka pro sběr dat tabulka č. 1 III. zpracování shromážděných dat tabulka č

19 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. blok (den) minimálně jeden den předem je třeba žáky upozornit, že budou potřebovat hodinky, a to po celý den den začíná matematikou, kdy vyučující seznámí žáky s cílem a náplní práce projektu rozběhneme diskusi, jaké činnosti každý z nás během běžného pracovního dne děláme; tyto činnosti pojmenováváme co nejstručněji, učitel je zapisuje na tabuli, žáci si totéž poznamenávají do sešitu každý žák obdrží pracovní list s tabulkou č. 1 (příloha I), do které si během celého vyučování (s případnou pomocí vyučujícího) zaznamenává jednotlivé činnosti i s délkou jejich trvání v minutách; žáci mohou využívat poznámky s pojmenováním jednotlivých činností také je možné s žáky natrénovat měření času a jeho zaokrouhlování na celé minuty, např. Zjisti, jak dlouho službě trvá rozdat sešity nebo smazat důkladně tabuli. po této přípravě vyučující odstartuje projekt a žáci si do pracovního listu zaznamenají čas startu projektu po zbytek dne probíhá běžná výuka (je lepší zvolit den, kdy žáci nemají angličtinu), jen vyučující připomíná žákům změny činností, upozorňuje je, že si musí hlídat čas, a to i během přestávek, kdy toho děti stihnou opravdu hodně před koncem vyučování dostanou žáci doplnění zbytku tabulky za domácí úkol (je třeba je upozornit, že 24 hodin skončí v okamžiku, kdy byl projekt den předtím odstartován ); také je vhodné žáky uklidnit tím, že když na nějaký zápis zapomenou nebo ho nestihnou, není třeba se stresovat a čas lze v takovém případě odhadnout 407

20 2. blok (den) práci zahájíme diskusí o tom, jak se žákům dařilo zaznamenávat všechny činnosti i s časy, zda do práce zapojili i rodiče, popř. sourozence, žáci si zaznamenají poslední minuty před uplynutím 24hodinového limitu poté vyučující ukončí tuto část práce a) práce dvojic: žáci si vytvoří dvojice a vyučující každému žákovi rozdá tabulku č. 2 (příloha III) s pojmenováním a barevným rozlišením jednotlivých činností; také je možné tuto tabulku žákům promítnout prostřednictvím IT techniky a rozdat tabulku bez barevného rozlišení (žáci si pak podle vzoru vybarví jednotlivé řádky sami; toto je alternativa pro případ, že škola nemá k dispozici barevnou kopírku) každý si ve své tabulce č. 1 (příloha I) podle barevné předlohy třídí vybarvováním jednotlivých řádků činnosti, které prováděl během předchozích 24 hodin ve dvojicích pracují proto, aby si mohli vzájemně vypomoci, samozřejmě se mohou s žádostí o radu obrátit i na vyučujícího b) práce jednotlivce: po roztřídění jednotlivých činností si již každý sám sečte celkový čas u všech činností a zapíše ho do tabulky č. 2, i při této činnosti budou někteří žáci potřebovat pomoc zdatnějšího spolužáka nebo vyučujícího c) kolektivní práce: vyučující vymezí čas, po který se žáci scházejí a porovnávají si časovou náplň svého předchozího dne po uplynutí tohoto času se třída sejde v kruhu a společně hledají spolužáka, který nejdéle spal, který strávil nejvíc času cestováním, apod. d) práce jednotlivce: na závěr si každý žák sám sečte v tabulce č. 2 všechny časy v minutách, převede na hodiny (nejlépe postupným přičítáním 60, až k výslednému součtu - žáci v tomto období ještě nedělí dvojciferným činitelem) a zjistí, zda jeho den skutečně měl 24 hodin tuto část opět ukončíme diskusí, proč někomu pár minut chybí a někomu možná přebývá 408

21 Příloha č. II Tabulka č. 1 sběr vlastních dat Jméno: datum: start (čas): činnost čas (zaokrouhluj na celé minuty) 409

22 Příloha č. III Tabulka č. 2 zpracování vlastních dat Jméno: datum: činnost čas (v minutách) Hygiena (WC, sprcha, zuby, apod.) Stravování (snídaně, svačina, apod.) Školní výuka (vyučovací hodiny) Domácí výuka (DÚ, příprava tašky, apod.) Volný čas (PC, kamarádi, televize, apod.) Koníčky (kroužky, ZUŠ, sportovní oddíly, apod.) Domácí i školní práce (tabule, nádobí, apod.) Cesty (do školy, na oběd, apod.) Spánek Nezařazené Celkem sečti minuty Celkem převeď na hodiny 410

23 TÉMA SPOTŘEBA VODY NAŠÍ RODINY ZA TÝDEN OBSAH Žák použije přirozená čísla k modelování reálných situací. Odhadne výsledek, vybere si vhodnou početní operaci k dosažení daného cíle (výpočet spotřeby vody). CÍL výpočet aritmetického průměru FORMA PROJEKTU Žáci zjišťují týdenní spotřebu vody své rodiny. týdenní příprava práce jednotlivce: (zapisují údaje do tabulky č. 1) tříhodinový blok matematiky: práce jednotlivce: (1. hodina) žáci pracují ve své lavici práce ve skupině: (2. hodina) žáci spolupracují se svými spolužáky na vybraném místě ve třídě práce v kruhu: (3. hodina) žáci sedí v kruhu před tabulí vyhodnocení - žáci vyhodnocují své výsledky a práci vlastní i ostatních PŘÍLOHY PŘEDMĚT matematika ROČNÍK 5. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák počítá aritmetický průměr, odhadne týdenní spotřebu vody ve své domácnosti a následně zjistí skutečnou hodnotu této spotřeby, spočítá průměrnou spotřebu členů rodiny a porovná se spolužáky KLÍČOVÉ KOMPETENCE pracovní učitel vede žáky k rozpoznání dobře splněného úkolu, zhodnocení práce vlastní i práce ostatních sociální a personální učitel vede žáky k probrání zadaného úkolu ve skupině před zahájením práce, k vyhledání pomoci při obtížích a k nabídnutí své pomoci v případě potřeby k řešení problému učitel vede žáka k odhadu výsledku, volbě správného postupu, vyhodnocení správnosti výsledků k učení učitel vede žáka k pochopení využití konkrétního učiva v osobním životě ČASOVÉ DOTACE 1 týden - příprava 3 hodiny - spolupráce I. popis činnosti projektu II. pracovní list 411

24 Příloha č. I Popis činnosti projektu týdenní příprava práce jednotlivce každý žák sám vyplňuje tabulku (čárkuje) zjištění množství příslušných činností týkajících se spotřeby vody v domácnosti tříhodinový blok matematiky a) práce jednotlivce: (1. hodina) žáci nejprve zkusí odhadnout spotřebu vody ve své domácnosti žáci počítají spotřebu vody v jednotlivých sloupcích žáci vypočítají celkovou spotřebu vody v jejich domácnosti žáci vypočítají, kolik vody průměrně spotřebuje 1 osoba z jeho rodiny b) práce ve skupině: (2. hodina) žáci se roztřídí do skupin podle počtu osob v rodině porovnávají spotřebu vody se spolužáky (vše zapíší do druhé tabulky) c) práce v kruhu: (3. hodina) na balicí papír žáci v kruhu zapisují, kolik vody spotřebovaly rodiny se stejným počtem členů (průměrné hodnoty) zjišťují, jak výrazně se spotřeba vody liší (zda existuje závislost na počtu osob nebo ne) vyhodnocení žáci vyhodnocují své výsledky a práci vlastní i ostatních 412

25 Příloha č. II Pracovní list spotřeba vody členů mé rodiny Jméno: datum: třída: Odhadni, kolik litrů vody celá tvoje rodina za 1 týden spotřebuje. ODHAD: l vody Průběžné výpočty pro vypracování tabulky č. 1: VANA (150 l vody) SPRCHA (50 l vody) PRAČKA (70 l vody) DŘEZ (40 l vody) MYČKA (10 l vody) ZÁCHOD (10 l vody = spláchnutí) 413

26 Tabulka č. 1: Spotřeba vody koupání sprchování praní mytí nádobí myčka záchod PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE Spotřeba vody: (za položku) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 1 OSOBA SPOTŘEBUJE (průměr) l l l l l l l vody l vody 414

27 Tabulka č. 2: (pro práci ve skupině) RODINA SPOTŘEBA pořadí Moje rodina Porovnání spotřeby vody: Ostatní rodiny ve skupině Spotřeba o kolik pořadí (jména) (kolik litrů) (více označ + / méně označ -) (od nejnižší spotřeby) Průměrná spotřeba vody daného počtu osob v rodině: l Výpočet: 415

28 Tabulka č. 3: (pro práci v kruhu) Počet členů v rodině Průměrná spotřeba vody 2-členná rodina 3-členná rodina 4-členná rodina 5-členná rodina 6-členná rodina Spotřeba vody JE / NENÍ* závislá na počtu členů v rodině. *vyber správnou variantu Můj odhad týdenní spotřeby vody v naší rodině se liší o litrů vody. 416

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20 Určování čísel v řadě do 10, do 20 Pojmy před, za, hned před, hned

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Tvoření a řešení slovní úlohy Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Tvoření a řešení slovní úlohy Stručná anotace učební

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce.

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce. Závěrečná práce kurzu počítačové gramotnosti ST06 (L. Demelová) Příprava na hodinu MATEMATIKY 4. ročník Jsme malotřídní vesnická škola se třemi třídami a 4. ročník tvoří díky vyššímu počtu žáků samostatnou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Cílová skupina: - vzdělávací obor Matematika a její aplikace - hodina je určena pro žáky 7. ročníku po probrání učiva sčítání a odčítání zlomků

Cílová skupina: - vzdělávací obor Matematika a její aplikace - hodina je určena pro žáky 7. ročníku po probrání učiva sčítání a odčítání zlomků Zpracovala: RNDr. Eva Sedláková učitelka M Z ZŠ Lysice Anotace: - uvedená hodina se týká učiva matematiky v. ročníku na druhém stupni ZŠ. - tématem je opakování a procvičování učiva Sčítání a odčítání

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Šetříme nebo plýtváme vodou? Příprava na vyučování oboru Matematika a její aplikace s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Šetříme nebo plýtváme vodou? Stručná anotace učební jednotky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Rozlišování jednotek, desítek, stovek a tisíce

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Rozlišování jednotek, desítek, stovek a tisíce VY_32_INOVACE_ MRL_V 2 2 Šablona č. 5, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Tematický okruh Číselná řada 0-000 Téma Rozlišování jednotek, desítek,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Matematická skládanka násobení a dělení výrazů s mocninami

Matematická skládanka násobení a dělení výrazů s mocninami Matematická skládanka násobení a dělení výrazů s mocninami Očekávané výstupy dle RVP ZV: matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období / 1., 2., 3. ročník 4 hod. / týd. Matematické vzdělávání

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Předmět: seminář z matematiky

Předmět: seminář z matematiky Předmět: seminář z matematiky Charakteristika předmětu Seminář z matematiky Vyučovací předmět Seminář z matematiky je volitelným předmětem v 9. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika

Více

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník a oktáva 3 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více