DULOXETIN DUÁLNÍ SPECIFICKÝ INHIBITOR REUPTAKE SEROTONINU A NORADRENALINU V LÉČBĚ AKUTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DULOXETIN DUÁLNÍ SPECIFICKÝ INHIBITOR REUPTAKE SEROTONINU A NORADRENALINU V LÉČBĚ AKUTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY"

Transkript

1 DULOXETIN DUÁLNÍ SPECIFICKÝ INHIBITOR REUPTAKE SEROTONINU A NORADRENALINU V LÉČBĚ AKUTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY DULOXETINE: A DUAL SPECIFIC INHIBITOR OF SEROTONIN AND NOREPINEPHRINE REUPTAKE IN THE TREATMENT OF ACUTE DEPRESSIVE DISORDER Jaromír Švestka Psychiatrická klinika FN a LF v Brnì SOUHRN Duloxetin je nejmohutnějším inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu v neuronálních synapsích ze všech duálních antidepresiv. V indikaci akutní depresivní poruchy v 8 dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích byl duloxetin v 6/8 srovnání účinnější než placebo a stejně účinný jako fluoxetin a paroxetin. Nástup antidepresivního a anxiolytického působení byl pozorován za 1 2 týdny léčby. Duloxetin byl účinný i v redukci bolestivých příznaků u deprese. Dalšími indikacemi duloxetinu jsou bolestivá diabetická neuropatie a stresová inkontinence moči u žen. Z nežádoucích účinků se nejčastěji vyskytly nauzea, suchost v ústech, obstipace a insomnie; výskyt sexuálních dysfunkcí byl méně častý než při terapii paroxetinem. Klíčová slova: duloxetin, antidepresiva, anxiolytika SUMMARY Duloxetine is the most potent serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor in neuronal synapses from the whole group of dual antidepressants. In 8 double-blind, placebo controlled trials, duloxetine in the indication of acute depressive disorder had greater therapeutic effect than placebo and the same effect as fluoxetine and paroxetine in 6/8 of comparisons. The onset of antidepressant and anxiolytic action was observed after 1 2 weeks of therapy. Duloxetine was also efficient in reducing pain symptoms associated with depression. Other indications of duloxetine include painful diabetic neuropathy and stress-induced urinary incontinence in women. The most frequent undesirable effects were nausea, dry mouth,

2 obstipation and insomnia; the incidence of sexual dysfunction was less frequent than in paroxetine therapy. Keywords: duloxetine, anxiolytics, antidepressants Švestka J. Duloxetin duální specifický inhibitor reuptake serotoninu a noradrenalinu v léčbě akutní depresivní poruchy. Psychiatrie 2005;9(1):23 30 Duloxetin byl syntetizován v laboratořích farmaceutické firmy Eli Lilly koncem osmdesátých let minulého století; prvá farmakologická studie byla publikována v roce 1988 (Wong et al.). Další vývoj této sloučeniny probíhal v Japonsku, kde také byly provedeny prvé klinické studie. Duloxetin byl srovnáván v antidepresivní účinnosti s imipraminem, mianserinem a trazodonem v dvojitě slepých studiích, ale výsledky nebyly publikovány (Kihara et al., 1995; Katoh et al., 1995; Kasahara et al., 1996; registrační dokumentace FDA v USA). Po provedení klinických zkoušek v USA, Evropě a Kanadě byl duloxetin (f. o. Cymbalta) registrován pro akutní léčbu depresivní poruchy v USA v roce 2004 a v Evropské unii v lednu Duloxetin byl v USA registrován i pro léčbu diabetické neuropatie a v EU stresové inkontinence moči u žen. Farmakodynamika duloxetinu: Duloxetin je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu v neuronálních synapsích se slabší inhibicí reuptake dopaminu (Bymaster et al., 2001; Wong et al., 2002; Dugan, 2004). Bylo zjištěno, že duloxetin je ze všech duálních antidepresiv (venlafaxin, milnacipran) nejsilnějším inhibitorem reuptake serotoninu, noradrenalinu a dopaminu viz tab. 1. Duloxetin se vyznačuje 3,5krát vyšší inhibiční aktivitou vůči reuptake serotoninu než noradrenalinu, zatímco venlafaxin je charakterizován 7násobně vyšší inhibicí reuptake serotoninu oproti noradrenalinu. Milnacipran je relativně slabý inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu a velmi slabý inhibitor dopaminového transportéru; míra inhibice uptake serotoninu a noradrenalinu je vcelku vyrovnaná (bohužel data o milnacipranu jsou k dispozici jen IC 50 hodnotách, nikoliv v Ki). Duloxetin má tedy vcelku vyrovnané spektrum účinku, ale vyžaduje lehce vyšší dávky k inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu (venlafaxin vyžaduje podstatně vyšší dávky, aby došlo ke zvýšení této koncentrace). Duloxetin nepůsobí anticholinergně, antihistaminově, adrenolyticky, ani se neváže klinicky relevantně na žádné známé neuroreceptory s výjimkou slabé afinity k 5-HT6 a 5-HT2A receptorům. Při použití mikrodialýzy ve frontálním kortexu venlafaxin zvyšoval extracelulární koncentrace 5-HT, noradrenalinu a dopaminu o %, 200 % a 200 %, milnacipran o 200 %, 200 % (a neovlivnil koncentrace dopaminu) a duloxetin o %, 300 % a % oproti výchozím hodnotám u potkanů (Wong et al., 2002). Zvýšení koncentrace noradrenalinu bylo cca 2 3krát vyšší než po amitriptylinu nebo maprotilinu (Kihara et al., 1995).

3 Pokusy na zvířatech prokázaly nejen antidepresivní, ale i anxiolytický a analgetický účinek duloxetinu a jeho působení na uretrální sfinkter a zvýšení kapacity močového měchýře. Duloxetin byl účinným v modelu perzistentní i neuropatické bolesti a v modelu perzistentní bolesti byl účinnější než venlafaxin. Duloxetin nezvyšoval krevní tlak v tyraminovém presorickém testu na rozdíl od klomipraminu (Norton et al., 2002). Farmakokinetika duloxetinu: Duloxetin je dobře absorbován z gastro-intestinálního traktu a dosahuje maximální koncentrace v séru (t max ) za 6 h (Sharma et al., 2000; Skinner et al., 2000; Lantz et al., 2003). Jídlo zpomaluje vstřebávání duloxetinu a t max je dosahováno za 6 19 hodin. Při podání duloxetinu večer se prodlužuje jeho absorbce o 3 hodiny a urychluje jeho clearence ve srovnání s ranní aplikací. V séru se duloxetin z více než 90 % váže na bílkoviny, primárně albumin a alfa-1 kyselý glykoprotein. Duloxetin je extenzivně metabolizován (oxidace, konjugace, oxidace) ze vzniku biologicky inaktivních metabolitů. 70 % metabolitů duloxetinu se vylučuje močí a 20 % faeces. Vylučovací poločas duloxetinu byl stanoven na 12 (8 17) h a stabilizované koncentrace v séru dosahuje za 3 dny. U starších osob je vylučovací poločas prodloužen o cca 4 hod. a rovněž při jaterní či renální dysfunkci. Duloxetin je inhibitorem a zároveň substrátem P4502D6 a 1A2; mohutností inhibice izoenzymu CYP2D6 se řadí do postavení mezi paroxetin a fluoxetin. Inhibitory a induktory P4502D6 a 1A2 mohou měnit sérové koncentrace duloxetinu. Kouření snižuje sérové koncentrace duloxetinu zvýšením aktivity P4501A2. Klinické studie V indikaci akutní depresivní poruchy bylo provedeno 8 dvojitě slepých studií s 2345 nemocnými, v nichž byl duloxetin srovnán s placebem a v 6 s SSRI (fluoxetin, paroxetin) viz tab. 2. Do těchto studií byli zařazeni jen ambulantní pacienti trpící depresivní poruchou (dle DSM-IV) ve věku roků, muži i ženy, u nichž byla splněna podmínka dosažení celkového skóre stupnice HAMD 17 (Hamilton Depression Rating Scale) 15 bodů a skóre CGI-1 (Clinical Global Impression) 4. Vyloučeni byli nemocní s další psychickou komorbiditou, látkovou závislostí nebo abúzem, farmakorezistentní depresí, závažným somatickým onemocněním a současně poskytovanou psychoterapií. Duloxetin byl podáván v deních dávkách od 40 do 120 mg po dobu 8 9 týdnů. Z korektivní medikace byl povolen jen zolpidem (do 10 mg) nebo chloralhydrat (do 1000 mg) při insomnii, avšak podávání bylo omezeno na 6 nocí. Primárním měřítkem účinnosti léčby byla změna skóre stupnice HAMD a sekundárními ovlivnění škál CGI, PGI (Patient s Global Impression), VAS (Visual Analog Scale), MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), HAMA (Hamilton Anxiety Rating Scale), SSI (Somatic Symptom Inventory), SDS (Sheehan Disability Scale) a ASEX (Arizona Sexual Experiences Scale). Terapeutické výsledky byly dále analyzovány dle jednotlivých faktorů škály HAMD (anxieta/somatizace, jádrový faktor, retardovanost, spánek, Meierův faktor). Zároveň byly hodnoceny počty respondérů (pokles celkového skóre HAMD 50 %) a remitérů (konečné skóre HAMD 7) viz tab. 3. Dle přehledu Nemeroffa a spolupracovníků (2002) se duloxetin významně odlišoval od placeba dle ovlivnění celkového skóre HAMD ve 4/6 studií, dle počtu respondérů a remitérů ve 3/6 srovnání, dle škály MADRS ve 2/4 studií, stupnice HAMA v 1/4

4 srovnání a dle CGI-1 ve 3/6 studií. Studie 1 Do dvojitě slepého srovnání bylo zařazeno 245 nemocných s velkou depresivní poruchou (dle DSM-IV) a léčeno duloxetinem (60 mg ráno) nebo placebem po dobu 9 týdnů (Detke et al., 2002). Duloxetin byl významně účinnější než placebo počínaje 2. týdnem terapie dle škály HAMD % léčených duloxetinem a 23 % dostávajících placebo bylo označeno za respondéry a 31 % resp. 15 % za remitéry. Duloxetin byl úspěšnější než placebo rovněž v ovlivnění všech faktorů HAMD (anxieta, retardovanost, jádrové příznaky, Meierův faktor, spánek). Duloxetin rovněž signifikantně redukoval skóre itemu 13 (somatické potíže vč. bolestivých).duloxetin potvrdil svou vyšší účinnost proti placebu i dle zlepšení CGI-1 a PGI-1 a kvality života (QLDS) a bolestivých příznaků dle stupnice VAS. Z nežádoucích účinků duloxetinu byly nejčastějšími nauzea, suchost v ústech a somnolence. U 1 léčeného duloxetinem byla zjištěna hypertenze. V celé skupině došlo k významnému snížení hmotnosti po duloxetinu oproti

5 placebu. Studie 2 Druhá studie byla uspořádána obdobně jako prvé srovnání. Do studie bylo zařazeno 267 depresivních nemocných a léčeno duloxetinem (60 mg denně) nebo placebem po dobu 9 týdnů (Detke et al., 2002). Při terapii duloxetinem došlo k signifikantnímu poklesu celkového skóre HAMD17 oproti placebu na konci studie (LOCF p = 0,048; MMRM metoda opakovaných měření p < 0,024). Rovněž počet respondérů byl významně vyšší po podávání duloxetinu než placeba (50 % v. 35 %, p = 0,017), zatímco počet remitérů se mezi oběma skupinami léčených nelišil (32 % v. 24 %, p = 0,212). Duloxetin byl terapeuticky úspěšnější než placebo jen ve 3/5 faktorů HAMD (jádrový a Meierův faktor, retardovanost). Duloxetin byl účinnější než placebo i dle škál VAS, PGI-1, QLDS, ale nikoliv CGI-1. Pro nežádoucí účinky přerušilo terapii více léčených duloxetinem než placebem (12,5 % v. 4,3 %, p = 0,024). Při léčbě duloxetinem oproti placebu se z nežádoucích účinků častěji vyskytly nauzea, suchost v ústech, závratě a obstipace. Studie 3 Do této dvojitě slepé studie bylo zařazeno 173 depresivních pacientů, kteří dostávali buď duloxetin (rychlá titrace od 40 do 120 mg dvakrát denně) nebo fluoxetin (20 mg pro die) nebo placebo po dobu 8 týdnů (Goldstein et al., 2002). Duloxetin byl signifikantně účinnější než placebo dle stupnice HAMD (p < 0,009) po 4 a 8 týdnech léčby; počet zlepšených po léčbě duloxetinem, fluoxetinem a placebem dosahoval 64 %, 52 % a 48 % (všechny rozdíly nesignifikantní při použití metody LOCF) a remitérů 56 %, 30 % a 32 %. Duloxetin byl úspěšnější než placebo v ovlivnění 4/5 faktorů HAMD 17 (anxieta, retardovanost, jádrový a Meierův faktor) a také v ovlivnění stupnic MADRS, CGI, PGI, ale nikoliv HAMA a faktoru spánek stupnice HAMD 17. Fluoxetin se statisticky nelišil v účinnosti od placeba. Duloxetin přes vyšší dávku byl nemocnými dobře snášen a jen výskyt insomnie a astenie byl vyšší při jeho podávání oproti placebu. Sexuální nežádoucí účinky dle škály ASEX se nelišily ve výskytu při podávání duloxetinu a placeba. Pro malý počet léčených fluoxetinem (N = 33) nelze činit žádná relevantní srovnání s duloxetinem (nesignifikantní) nebo placebem (nesignifikantní). Studie 4 V tomto dvojitě slepém srovnání duloxetin ( mg denně), fluoxetin (20mg denně) a placebo se vzájemně nelišily v účinnosti dle škály HAMD17 u 194 depresivních nemocných, léčených po dobu 8 týdnů. Jedním z důvodů selhání této studie byla vysoká placebo reaktivita nemocných. Studie nebyla publikována v plném znění a údaje byly získány z přehledu Hirschfelda et al. (2004) a webové stránky FDA ( com). Studii nedokončilo z důvodů objevení se nežádoucích účinků 9,8 % léčených duloxetinem, 8,1 % fluoxetinem a 6,7 % při podávání placeba a pro neúčinnost 4,9 %, 5,4 % a 9,3 % nemocných. Studie 5 Duloxetin ve dvou dávkách (40 a 80 mg pro die), paroxetin (20 mg denně) a placebo byly srovnány v účinnosti u 354 depresivních nemocných (Goldstein et al., 2004). Duloxetin v denní dávce 80 mg byl antidepresivně úspěšnější než placebo, stejně jako paroxetin dle hodnocení škálou HAMD. Rozdíl mezi duloxetinem v dávce 80 mg/den a paroxetinem byl nesignifikantní. Duloxetin významně redukoval 4/5 faktorů HAMD s výjimkou spánku. Duloxetinem v dávce 80 mg pro die bylo dosaženo významně vyššího počtu respondérů a remitérů oproti placebu, ale

6 nikoliv při terapii duloxetinem v dávce 40 mg/den. Duloxetin (80 mg denně) byl signifikantně účinnější než placebo i dle stupnic MADRS, HAMA, QLDS a VAS. Duloxetin 40 mg/den se ve většině škál nelišil od paroxetinu a paroxetin od placeba včetně stupnice VAS. Výskyt insomnie byl častější při terapii duloxetinem než paroxetinem. Většina položek stupnice ASEX nebyla ovlivněna léčbou oběma antidepresivy s výjimkou orgastické schopnosti u mužů, kterou duloxetin a paroxetin narušovaly významně více než placebo. Studie 6 Tato dvojitě slepá randomizovaná studie nebyla nikdy publikována v plném znění a určité údaje o ní lze nalézt v přehledu Hirschfelda et al. (2004) a na webových stránkách FDA. Do srovnání bylo zařazeno 353 nemocných a léčeno duloxetinem (40 nebo 80 mg denně), paroxetinem (20 mg denně) nebo placebem po 8 týdnů. Dle redukce globálního skóre HAMD duloxetin v obou dávkách byl účinnější než placebo, zatímco paroxetin nikoliv. Duloxetin v denní dávce 80 mg byl účinnější než placebo dle počtu respondérů a remitérů, zatímco nižší dávka duloxetinu nikoliv. Paroxetin nebyl statisticky účinnější než placebo. Ovlivnění ostatních měřítek duloxetinem nebylo dosud publikována. Studie 7 Tato studie opět srovnávala dvě dávky duloxetinu (80 a 120 mg pro die) s placebem a paroxetinem (20 mg denně) u 367 nemocných po dobu 8 týdnů (Detke et al., 2004). Obě antidepresiva byla účinnější než placebo dle škál HAMD, MADRS, HAMA, CGI a PGI. Duloxetin byl významně účinnější než placebo od 4. týdne terapie. V počtu respondérů duloxetin (obě dávky) a paroxetin se významně odlišily od placeba, zatímco v počtu remitérů byl úspěšnější jen duloxetin nežli placebo, avšak nikoliv paroxetin. Duloxetin i paroxetin byly účinnější než placebo v potlačení somatických bolestivých příznaků (SSI, VAS). Při léčbě duloxetinem z nežádoucích symptomů se nejčastěji vyskytly obstipace, pocení a somnolence. U respondérů byla studie prodloužena na dobu 6 měsíců. Obě antidepresiva byla účinnější než placebo dle doby do ztráty terapeutické účinnosti (relapsu). Studie 8 8. studie srovnávala dvě dávky duloxetinu (80 a 120 mg) s placebem a paroxetinem u 392 nemocných, léčených 8 týdnů (FDA, registrační data). Výsledky byly negativní a ani duloxetin ani paroxetin nebylo možno odlišit v účinnosti od placeba. Shrnutí výsledků klinických studií Duloxetin byl srovnán v antidepresivní účinnosti s placebem a SSRI (fluoxetin, paroxetin) u 2345 depresivních nemocných. V 6/8 studií byl duloxetin významně terapeuticky úspěšnější než placebo a v 5/6 studií stejně účinný či neúčinný jako SSRI a jen v jediném srovnání účinnější než paroxetin. Duloxetin působil i anxiolyticky dle škály HAMA a redukoval somatické bolestivé příznaky u depresí. Z nežádoucích účinků byly nejčastějšími nauzea, obstipace, pocení, insomnie a somnolence; duloxetin nezvyšoval hmotnost, neovlivnil délku QT intervalu a zřídka vyvolával sexuální nežádoucí příznaky (dle stupnice ASEX). Analýza poolovaných dat z 6 dvojitě slepých studií

7 Data z 6 dvojitě slepých studií byla shrnuta a analyzována (Swindle et al., 2004). Duloxetin významně lépe redukoval depresivní symptomatologii dle stupnice HAMD než placebo (p < 0,01) nebo SSRI (p = 0,023), stejně jako faktory anxieta/somatizace a retardovanost obr. 1. Duloxetin byl stejně účinný jako SSRI a účinnější než placebo v redukci celkového skóre HAMA a MADRS obr. 2. Duloxetin ve své antidepresivní účinnosti se začal odlišovat od placeba od 2. týdne léčby. Duloxetin byl stejně terapeuticky úspěšný u nemocných, kteří předtím užívali či neužívali SSRI obr. 3. Duloxetin vykazoval obdobnou terapeutickou účinnost u lehčích (iniciální HAMD 17 15) i těžších depresí (iniciální HAMD17 23) obr. 4. Thase et al. (2004) dále analyzoval výsledky 6 placebem kontrolovaných studií z hlediska počtu dosažených remisí (HAMD 17 7). Terapií duloxetinem bylo dosaženo 43 % remisí, po SSRI 38 % a po placebu 28 % (duloxetin v. placebo p < 0,001; duloxetin v. SSRI = nesignifikantní rozdíl). Analýza poolovaných dat všech 8 dvojitě slepých studií V roce 2004 Mallinckrodt se spolupracovníky analyzovali výsledky všech 8 dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií. Dle klasické LOCF analýzy jen ve 4 srovnáních byl duloxetin významně účinnější než placebo dle poklesu celkového skóre škály HAMD17. Při použití metody MMRM (Mixed-effects Model Repeated Measures) byl duloxetin účinnější než placebo v 6/8 studií a nevykázal dostatečně rozdílnou účinnost proti placebu ve studiích č. 4 a 5 (viz tab. 4).

8 Nástup účinku duloxetinu Ke zkoumání rychlosti nástupu účinku byly použity dvě dvojitě slepé placebem kontrolované studie, trvající 9 týdnů (Brannan et al., 2005). Medián času potřebného k trvalému zlepšení o 10 % ev. 20 % iniciálního skóre HAMD činil při léčbě duloxetinem 14 ev. 21 dnů a při aplikaci placeba 34 ev. 49 dnů (p < 0,001 v obou případech). Po prvém týdnu léčby duloxetinem byly pozitivně ovlivněny jádrové symptomy (depresivní nálada, pocity viny, suicidální myšlenky, úzkost, pracovní aktivita) a bolestivé symptomy, zatímco po 5 9 týdnech poruchy spánku a nebolestivé somatické příznaky (Hirschfeld et al., 2004). Ovlivnění komorbidní úzkosti pozorován již po 1 2 týdnech léčby. Dunner se spolupracovníky (2003) analyzovali výsledky 4 kontrolovaných studií s duloxetinem. Ovlivnění anxiety bylo ve všech studiích měřeno redukcí skóre faktoru anxiety a itemu 10 škály HAMD a ve 2 studiích i dle stupnice HAMA. Ve všech studiích duloxetin redukoval anxietu úspěšněji než placebo a ve 3 srovnáních významně více než paroxetin nebo fluoxetin. Nástup anxiolytického působení duloxetinu byl Úspěšná redukce bolestivých somatických příznaků spojených s depresí Duální antidepresiva, zvyšující koncentraci noradrenalinu a serotoninu v neuronálních synapsích, působí analgeticky. Goldstein et al. (2004) provedli analýzu 3 dvojitě slepých studií, v nichž bylo léčeno 865 nemocných s depresivní poruchou. Dle stupnic VAS a SSI (Somatic Symptom Inventory) duloxetin významně více redukoval bolestivé symptomy než placebo. Nástup analgetického účinku duloxetinu se projevil do 2 týdnů léčby. Duloxetin úspěšně ovlivnil bolesti zad, ramen, celkovou intenzitu bolesti a bolesti po probuzení, ale byl neúčinným u cefalgií. Celková intenzita bolesti se snížila o % iniciálních hodnot. Zlepšení bolestivých příznaků korelovalo s ústupem deprese a s dosažením vyššího počtu remitérů (Fava et al., 2004). V analýze Mallinckrodta et al. (2004) bylo zjištěno, že celkové skóre VAS se významně snížilo ve 4/6 studií; analgetickou účinnost duloxetinu potvrdily studie 1 a 2, zatímco ve studii 6 a 8 byl úspěšný duloxetin jen v denní dávce 80 mg (při použití metody LOCF). Při použití metody opakovaných měření (MMRM) byly výsledky obdobné: úspěšné ovlivnění bolestivých symptomů bylo pozorováno ve 3/6 studií; ve studii 6 a 8 byla analgeticky účinná jen dávka 80 mg/den a ve studii 7 dávka 120 mg pro die. Dlouhodobá léčba depresivní poruchy Po krátkodobé terapii 278 respondérů k duloxetinu pokračovalo za dvojitě slepých podmínek

9 buď v podávání duloxetinu (60 mg denně) nebo placeba po dobu 26 týdnů (Detke et al., 2004). Významně méně depresivních pacientů relabovalo při léčbě duloxetinem oproti placebu (17,4 % v. 28,5 %) a rovněž doba do objevení se relapsu byla signifikantně delší při duloxetinu oproti placebu. Nežádoucí účinky vedly k přerušení léčby u 17 % nemocných. Další údaje jsou k dispozici z otevřené 52týdenní studie s 1279 nemocnými, z nichž 520 bylo léčeno dokonce déle než 1 rok duloxetinem v denní dávce mg (Raskin et al.,2003). V průběhu léčby došlo k významné redukci deprese dle stupnic HAMD a CGI-1. Na konci studie bylo zlepšeno 89 % léčených a 82 % dosáhlo remise depresivní poruchy. Nejčastějšími nežádoucími příznaky byly nauzea (34 %), somnolence (29 %), insomnie (31 %), cefalgie (30 %), suchost v ústech (23 %), závratě (23 %), obstipace (21 %), pocení (15 %), úzkost (14 %) a průjem (13 %). U 0,54 % léčených došlo k zvýraznění suicidálních myšlenek a 0,54 % pacientů se pokusilo o sebevraždu. Další indikace duloxetinu Diabetická neuropatie a fibromyalgie Po prokázání příznivého ovlivnění bolestivých příznaků v rámci depresivní poruchy byl duloxetin zkoušen v terapii bolestivých poruch, jako je diabetická neuropatie a fibromyalgie. Duloxetin byl zkoušen ve 3 dvojitě slepých studiích s 1128 nemocnými s diabetickou neuropatií v denní dávce mg po dobu 12 týdnů a v otevřené studii po dobu 1 roku (Wernicke et al., 2004; Goldstein et al., 2003; Wernicke et al., 2004). Duloxetin úspěšně ovlivnil bolestivé příznaky oproti placebu, a to již po 1 týdnu terapie. Na základě těchto studií byl duloxetin registrován v USA pro tuto indikaci v roce ambulantních nemocných s fibromyalgií bylo zařazeno do dvojitě slepé placebem kontrolované studie a léčeno po dobu 12 týdnů duloxetinem 120 mg denně (Arnold et al., 2004). Duloxetin úspěšně redukoval příznaky fibromyalgie včetně bolestivosti, a to zejména u žen a bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost deprese. 40 % léčených studii předčasně ukončilo. Stresová inkontinence moči u žen Zvýšená koncentrace serotoninu a noradrenalinu vede ke zvýšené stimulaci svalů sfinkteru uretry pudendálními nervy, ke zvýšení trvalého tonu svěrače a k jeho silnějším kontrakcím prostřednictvím glutamatového neurotransmiterového systému (přehled Martan, 2004). Účinnost duloxetinu v denní dávce 80 mg byla prokázána ve 4 dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích (Zinner et al., 2002; Norton et al., 2002; Dmochovski et al., 2003; Van Kerrebroek et al., 2004). Po léčbě % léčených žen udávalo sníženou frekvenci úniku moči o 64 ev. 50 % výchozích hodnot. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla nauzea, která u většiny vymizela do 1 4 týdnů od zahájení léčby. Dávkování duloxetinu V léčbě depresí byl duloxetin účinným v rozmezí denních dávek mg (v jedné nebo dvou dávkách/24 hod.). Denní dávky mg byly obdobně účinnými jako dávky 80 a 120 mg pro die. Výrobce proto doporučuje jako optimální dávku 60 mg duloxetinu jednou denně.

10 Nežádoucí účinky léčby Předčasné ukončení léčby pro nežádoucí příznaky Při analýze prvých šesti studií došlo k předčasnému ukončení léčby u 14,6% nemocných při podávání duloxetinu a u 5 % při placebu (Nemeroff et al., 2002). Rozdíl mezi duloxetinem a paroxetinem (13,6 % v. 10,2 %) a fluoxetinem 9,9 % v. 5,7 %) nebyl statisticky významný. Z jednotlivých nežádoucích účinků při léčbě duloxetinem jen nauzea, závratě a somnolence vedly častěji k předčasnému ukončení studie než při podávání placeba. Nežádoucí účinky Při léčbě duloxetinem (N = 1139) než při aplikaci placeba (N = 777) se častěji vyskytly nauzea (19,9 % nemocných), suchost v ústech (14,6 %), obstipace (11,4 %), insomnie (9,9 %), závratě (8,9 %), únava (8,3 %), somnolence (7,1 %), snížená chuť k jídlu (6,5 %) a zvýšené pocení (6,1 %) (Hudson et al., 2004). Nejčastěji se vyskytující nauzea se manifestovala v prvých dnech terapie a trvala v průměru 7 dnů; vyskytovala se stejně často při léčbě duloxetinem a fluoxetinem (17,1 % v. 15,7 %) nebo paroxetinem (21 % v. 15,3 %) (Greist et al., 2004). U léčených duloxetinem došlo k průměrnému poklesu hmotnosti o 0,5 kg za 8 9 týdnů, zatímco při placebu ke zvýšení hmotnosti o 0,25 kg (p < 0,001) (Hudson et al., 2004). Ze srovnání s paroxetinem vyplynulo, že vzájemný rozdíl ve snášenlivosti byl jen ve vyšším výskytu nechutenství a ve vyšší frekvenci pulzu při léčbě duloxetinem (Tran et al., 2003). Kardiovaskulární nežádoucí účinky Při terapii duloxetinem se krevní tlak zvýšil v průměru pouze o 0,1 mmhg (Nemeroff et al., 2002). K jakémukoliv zvýšení krevního tlaku po léčbě duloxetinem proti placebu došlo u 6,9 % resp. 3,3 % léčených (p < 0,003) v systolickém tlaku a u 4,4 % resp. 2,3 % v diastolické hodnotě. Trvalé zvýšení krevního tlaku bylo pozorováno u 1,3 % léčených duloxetinem a u 0,8 % dostávajících placebo (Detke et al., 2002). Při analýze dat ze všech 8 studií byla zjištěna klinicky irelevantní zvýšená frekvence pulzu průměrně o 1,4 tepů/min. při terapii duloxetinem oproti placebu s průměrným zvýšením o 0,6 tepů/min. (Hudson et al., 2004). sychické nežádoucí příznaky U žádného z léčených duloxetinem nedošlo k přesmyku do manie v prvých 6 studiích. Suicidální myšlenky se nově objevily u 0,2 % léčených duloxetinem a 0,3 % nemocných dostávajících placebo. Suicidální myšlenky dle položky 3 škály HAMD byly významně více potlačeny duloxetinem než placebem ve 4/6 studií. Při analýze všech 8 studií se vyskytl přesmyk do manie u 0,2 % léčených duloxetinem a u 0,1 % při podávání placeba (Dunner et al., 2004). Sexuální nežádoucí účinky Výskyt spontánně udávaných sexuálních dysfunkcí při léčbě duloxetinem byl obecně nízký:

11 snížené libido (3,1 % nemocných), anorgasmie (2,4%), erektilní dysfunkce (1,1%) a poruchy ejakulace (1,4%) (Nemeroff et al., 2002). Při použití škály ASEX depresivní muži měli zhoršenou schopnost orgasmu při léčbě duloxetinem oproti placebu, zatímco u žen se sexuální nežádoucí účinky při duloxetinu nevyskytly častěji než po placebu. Při krátkodobé léčbě duloxetinem byly sexuální nežádoucí účinky pozorovány významně méně často než při terapii paroxetinem (Delgado et al., 2003). Syndrom z náhlého vysazení Při náhlém přerušení léčby duloxetinem se může vyskytnout syndrom z vysazení pro krátký vylučovací poločas duloxetinu (Nemeroff et al., 2002). Po abruptivním vysazení duloxetinu se u 9,9 % nemocných dostavily závratě, u 4,7 % nauzea, u 4,3 % cefalgie, u 2,4 % parestezie a u 2 % insomnie. Diskuze, závěr Duloxetin prokázal, že je mohutnějším inhibitorem reuptake serotoninu a noradrenalinu než jiná dosud používaná antidepresiva ze skupiny SNRI (venlafaxin, milnacipran). Vyšší inhibiční potence duloxetinu se však klinicky neprojevila mohutnějším antidepresivním působením, ale došlo k rozšíření spektra účinku o analgetické působení a ovlivnění stresové inkontinence moči u žen. Antidepresivní účinky duloxetinu je nutno posuzovat velmi střízlivě. Duloxetin byl účinnější než placebo v 6/8 studií (dle metody MMRM) nebo jen v 4/8 srovnání (dle metody LOCF last observation carried forward). Rovněž dle klasického stanovení počtu zlepšení či remisí byly výsledky dosti problematické. Pro vyšší počet drop-outů byla použita i nová statistická metoda opakovaných měření (MMRM) a vypočítávána pravděpodobnost dosažení zlepšení či remise. Při použití nových statistických metod byly terapeutické výsledky poněkud lepší, ale i tak byly slabší než u jiných antidepresiv, v posledním období uvedených na trh (např. escitalopram). Dalším důvodem získaných výsledků bylo i začlenění lehčích depresí dle kritéria iniciálního skóre HAMD17 15 bodů, neboť dosud získané výsledky u lehčích depresí byly vždy méně průkazné než u středně těžkých depresí. Přesto nutno konstatovat nebývale vysoký počet studií s negativními výsledky alespoň v některých kritériích, ve kterých nebyl odlišen od placeba nejen duloxetin, ale i fluoxetin a paroxetin, což svědčí o nevhodně zvolené metodologii. Teprve po analýzách všech dat dohromady dosahoval duloxetin průměrných terapeutických výsledků a jeho kladem bylo i rozšíření profilu účinku o bolestivé příznaky u depresí. Snášenlivost duloxetinu byla obdobná jako u jiných antidepresiv skupiny SNRI (venlafaxin, milnacipran) a v některých parametrech i lepší (krevní tlak, sexuální nežádoucí účinky aj.). Závěrem nutno konstatovat, že duloxetin je prokázaně nejmohutnějším inhibitorem reuptake serotoninu a noradrenalinu a slabším dopaminu, který se vyznačuje jen malým rozdílem ve zvýšení koncentrací jak serotoninu, tak noradrenalinu. Souhrnná data 8 dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií svědčí o antidepresivním působení duloxetinu, na jehož definitivní zhodnocení bude nutno vyčkat publikací všech studií v plném znění a nových výsledků ze současně probíhajících dlouhodobých studií. Specificitou duloxetinu je nejen ovlivnění jádrových příznaků depresivní poruchy, ale i úspěšné ovlivnění bolestivých symptomů u této

12 skupiny nemocných. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Psychiatrická klinika LF a FN Jihlavská 20, Brno LITERATURA Arnold LM, Lu Y, Crofford LJ, Wohlreich M, Detke MJ, Iyengar S, Goldstein DL, Duloxetine Fibromyalgia Trial Group. A double-blind, multicenter trial comparing duloxetine with placebo in the treatment of fibromyalgia patients with or without major depressive disorders. Arthritis Rheumatism 2004;50: Berk M. Duloxetine: A review. Expert Rev Neurotherapeutics 2003;3: Brannan SK, Mallinckrodt CH, Detke MJ, Watkin JG, Tollefson GD. Onset of action for duloxetine 60 mg once daily: Double-blind, placebo-controlled studies. J Psychiatr Res 2005;39: Bymaster FP, Dreshfield-Ahmad LJ, Threlkeld PG, Shaw JL, Thompson L, Nelson DL, Hemrick- Luecke SK, Wong DT. Comparative affinity of duloxetine and venlafaxine for serotonin and norepinephrine transporters in vitro and in vivo, human serotonin receptor subtypes, and other neuronal receptors. Neuropsychopharmacol 2001;25: Delgado PL, Mallinckrodt CH, Wang F, Tran PV, Brannan SK, Wohlreich MW, Perahia DG, Detke MJ. Comparison of sexual functioning in patients receiving duloxetine or paroxetine: acute- and long-term (Abstract). Int J Psychiat Clin Pract 2003;7:307. Detke MJ, Lu Y, Goldstein DJ, Hayes JR, Demitrack MA. Duloxetine, 60 mg once daily, for major depressive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2002;63: Detke MJ, Lu Y, Goldstein DJ, McNamara RK, Demitrack MA. Duloxetine 60 mg once daily dosing versus placebo in the acute treatment of major depression. J Psychiat Res 2002;36: Detke MJ, Tran PV, Goldstein DJ, Mallinckrodt C, Demitrack MA. The antidepressant duloxetine lacks adverse cardiovascular effects. APA Annual Meeting, Philadelphia, Abstracts NR 2002;34. Detke MJ, Wiltse CG, Mallinckrodt CH, McNamara RK, Demitrack MA, Bitter I. Duloxetine in the acute and long-term treatment of major depressive disorder: A placebo and paroxetinecontrolled trial. Eur Neuropsychopharmacol 2004;14: Detke MJ, Gilaberte I, Perahia DG, Clemens JW, Tran PV, Miner C, Montgomery S. Duloxetine vs placebo in the prevention of relapse of major depressive disorder (Abstract). Int J

13 Neuropsychopharmacol 2004;7(suppl 1):175. Dmochovski RR, Miklos JR, Norton PA, Zinner NR, Yalcin I, Bump RR, Duloxetine Urinary Incontinence Study Group. Duloxetine versus placebo for the treatment of North American women with stress urinary incontinence. J Urol 2003;170: Dugan SE. Duloxetine: A dual reuptake inhibitor. Ann Pharmacother 2004;38: Duloxetine Cymbalta (full prescribing information). Indianapolis, Eli Lilly and Company, 2004.Dunner DL, D Souza DN, Russell JM, Detke MJ. Duloxetine: infrequency of treatmentinduced hypomania in subjects with major depression (Abstract). Int J Neuropsychopharmacol 2004;7(suppl 1):352. Dunner DL, Goldstein DJ, Mallinckrodt C, Lu Y, Detke MJ. Duloxetine in treatment of anxiety symptoms associated with depression. Depression Anxiety 2003;18: Falissard B, Lothgren M, Perahia D, Garcia-Cebrian A. Meta-analyses of duloxetine in the treatment of MDD (Abstract). Int J Psychiat Clin Practice 2003;7:310. Fava M, Mallinckrodt CH, Detke MJ, Watkin JG, Wohlreich MM. The effect of duloxetine on painful physical symptoms in depressed patients: Do improvements in these symptoms result in higher remission rates? J Clin Psychiatry 2004;65: FDA Center for Drug Evaluation and Research: /cder/drugsatfda/index.cfm Goldstein DJ, Mallinckrodt C, Lu Y, Demitrack MA. Duloxetine in the treatment of major depressive disorder: A double-blind clinical trial. J Clin Psychiatry 2002;63: Goldstein DJ, Lu Y, Iyengar S, Detke MJ. Duloxetine in the treatment of the pain associated with diabetic neuropathy. APA Annual Meeting, San Francisco, Abstracts NR 2003;68. Goldstein DJ, Lu Y, Wiltse C, Mallinckrodt C, Demitrack MA. Duloxetine in the treatment of depression: A double-blind placebo-controlled comparison with paroxetine. J Clin Psychopharmacol 2004;24: Goldstein DJ, Lu Y, Detke MJ, Hudson J, Iyengar S, Demitrack MA. Effects of duloxetine on painful physical symptoms associated with depression. Psychosomatics 2004;45: Greist J, McNamara RK, Mallinckrodt CH, Rayamajhi JN, Raskin J. Incidence and duration of antidepressant-induced nausea: Duloxetine compared with paroxetine and fluoxetine. Clin Ther 2004;26: Hirschfeld RMA, Vornik LA. Newer antidepressants: Review of efficacy and safety of escitalopram and duloxetine. J Clin Psychiatry 2004;65 (suppl 4): Hirschfeld RM, Mallinckrodt CH, Clemens JW, Detke MJ. Early symptom response during treatment with duloxetine 60 mg QD: HAMD17 items (Abstract). Int J Neuropsychopharmacol

14 2004;7(suppl 1):174. Hudson JI, Wohlreich MM, Perahia DG, Kajdasz DK, Mallinckrodt CH, Watkin JG, Martynov OV. Safety and tolerability of duloxetine: Analysis of pooled data from eight acute phase placebocontrolled clinical trials (Abstract). Eur Neuropsychopharmacol 2004;14(suppl 3):205. Huffman JC, Perlis RH. The development of new antidepressants: Focus on duloxetine and escitalopram. Harv Rev Psychiatry 2003;11: Iyengar S, Webster AA, Hemrick-Luecke SK, Xu JY, Simmons RM. Efficacy of duloxetine, a potent and balanced serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor in persistant pain models in rat. J Pharmacol Exp Ther 2004;311: Iyengar S, Ahmad L, Simmons RMA. Efficacy of the selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor, duloxetine, in the formalin model of persistant pain (Abstract). Biol Psychiatry 2002;51 (suppl):75. Kasahara T, Ishigooka J, Nagata E, Murasaki M, Miura S. Long-lasting inhibition of 5-HT uptake of platelets in subjects treated by duloxetine, a potential antidepressant. Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zashi 1996;16: Katoh A, Eigyo M, Ishibashi C, Naitoh Y, Takeuchi M, Ibii N, Ikeda M, Matsushita A. Behavioral and electroencephalographic properties of duloxetine (LY248686), a reuptake inhibitor of norepinephrine and serotonin, in mice and rats. J Pharmacol Exp Ther 1995;272: Kihara T, Ikeda M. Effects of duloxetine, a new serotonin and norepinephrine uptake inhibitor, on extracellular monoamine levels in rat frontal cortex. J Pharmacol Exp Ther 1995;272: Kirwin JL, Goren JL. Focus on duloxetine. Formulary 2003;38: Lantz RJ, Gillespie A, Rash TJ, Kuo F, Skinner M, Kuan H-Y, Knadler MP. Metabolism, excretion, and pharmacokinetics of duloxetine in healthy human subjects. Drug Metabol Disposition 2003;31: Mallinckrodt CH, Watkin JG, Liu C, Wohlreich MM, Raskin J. Duloxetine in the treatment of major depressive disorder: A comparison of efficacy in patients with and without melancholic features (Abstract). Int J Neuropsychopharmacol 2004;7(suppl 1):175. Mallinckrodt CH, Raskin J, Wohlreich MM, Watkin JG, Detke MJ. The efficacy of duloxetine: A comprehensive summary of results from MMRM and LOCF-ANCOVA in eight clinical trials. BMC Psychiatry 2004;4:1 9. Martan A. Nové možnosti v medikamentózní léčbě stresové inkontinence moči u žen. Čs Gynek 2004;69: Nemeroff CB, Schatzberg AF, Goldstein DJ, Detke MJ, Mallinckrodt C, Lu Y, Tran PV. Duloxetine for the treatment of major depressive disorder. Psychopharm Bull 2002;36: Norton P, Zinner NR, Yalcin I, Bump RC, Duloxetine Urinary Incontinence Study Group.

15 Duloxetine versus placebo in the treatment of stress urinary incontinence. Am J Obstr Gynecol 2002;187: Raskin J, Goldstein DS, Mallinckrodt CH, Ferguson MB. Duloxetine in the long-term treatment of major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2003;64: Schatzberg AF. Efficacy and tolerability of duloxetine, a novel dual reuptake inhibitor, in the treatment of major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2003;64 (suppl 13): Sharma A, Goldberg MJ, Cerimcle BJ. Pharmacokinetics and safety of duloxetine, a dual-serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. J Clin Pharmacol 2000;40: Skinner MH, Kuan HY, Skerjanec A, Seger ME, Healthman M, O Brien L, Peddy S, Knadler MP. Effect of age on the pharmacokinetics of duloxetine in women. Br J Clin Pharmacol 2003;57: Skinner MH, Skerjanec A, Seger M, Hewitt R. The effect of food and bedtime administration on duloxetine pharmacokinetics (Abstract). Clin Pharmacol Ther 2000;67:129. Swindle RW, Mallinckrodt CH, Rosenbaum JF, Lu Y, Watkin JG, Detke MJ. Efficacy of duloxetine treatment: Analysis of pooled data from six placebo and SSRI-controlled clinical trials (Abstract). Int J Neuropsychopharmacol 2004;7 (suppl 1):351. Thase ME, Lu Y, Joliat MJ, Detke MJ. Remission in placebo-controlled trials of duloxetine with an SSRI comparator (Abstract). J Affect Disord 2004;78 (suppl 1):131. Tran PV, Lu Y, Martynov O, Detke MJ. Safety profile of duloxetine versus paroxetine. APA Annual Meeting, San Francisco, Abstracts NR 2003;165. Van Kerrebroeck P, Abrams P, Lange R, Slack M, Wyndaele JJ, Yalcin I, Bimp RC, Duloxetine Urinary Incontinence Study Group. Duloxetine versus placebo in the treatment of European and Canadian women with stress urinary incontinence. BJOG 2004;111: Wernicke JF, Rosen AS, Lu Y, Lee TC, Iyengar S, Knopp-Palmer K, Goldstein DJ, Xu YJ. The safety of duloxetine in the long-term treatment of diabetic neuropathic pain (Abstract). Int J Neuropsychopharmacol 2004;7(suppl 1):175. Wernicke JF, Lu Y, D Souza D, Waninger A, Tran PV. Duloxetine at doses of 60 mg and 60 mg b.i.d. is effective in the treatment of diabetic neuropathic pain. APA Annual Meeting, New York, Abstracts NR 2004;201. Wong DT, Bymaster FP. Dual serotonin and noradrenaline uptake inhibitor class of antidepressants-potential for greater efficacy or just hype? Progr Drug Res 2002;58: Wong DT, Robertson DW, Bymaster FP, Krushinski JH, Reid LR. LY227942, an inhibitor of serotonin and norepinephrine uptake: Biochemical pharmacology of a potential antidepressant drug. Life Sci 1988;43:

16 Zinner N, Dmochowski R, Miklos J, Norton PA, Yalcin I, Bump RR. Duloxetine versus placebo in the treatment of stress urinary incontinence (SUI). Neurourol Urodyn 2002;21:

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování 22 Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha Za použití dat z pěti otevřených

Více

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci ANTIDEPRESIVA S DUÁLNÍM PŮSOBENÍM ÚČINNOST A INDIKACE Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Článek stručně předkládá základní charakteristiky venlafaxinu, milnacipranu

Více

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch Antidepresiva, thymoprofylaktika Léčba afektivních poruch Afektivní poruchy Deprese a mánie Monopolární častější, depresivní epizoda nebo periodická depresivní porucha (opakované epizody) Bipolární cyklické

Více

Farmakoterapie organické depresivní poruchy

Farmakoterapie organické depresivní poruchy Farmakoterapie organické depresivní poruchy MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Farmakoterapie Antidepresiva

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka 619 625 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní

Více

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy Použití novějších farmakoterapeutické postupy antidepresiv v klinické praxi Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Afektivní poruchy, především deprese, představují

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence %

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence % FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů

Více

SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí

SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí Drtílková I. Psychiatrická klinika FN Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc. SOUHRN V průběhu antidepresivní

Více

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Antidepresiva od teorie ke klinické praxi

Antidepresiva od teorie ke klinické praxi Hlavní téma 29 Antidepresiva od teorie ke klinické praxi Michaela Fujáková, Miloslav Kopeček Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Antidepresiva byla uvedena na trh

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Zentiva 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky Duloxetine Zentiva 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls138765/2014, sp.zn. sukls138766/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aritavi 30 mg Aritavi 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba

Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba 209 Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba MUDr. Klára Látalová, Ph.D., 1, 2, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, 2, 3, 4, MUDr. Radim Kubínek 1, 2, MUDr. Erik Herman 5, 6, 7, MUDr. Pavel

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více

HRV Biofeedback Léčby Deprese

HRV Biofeedback Léčby Deprese HRV Biofeedback Léčby Deprese Maria Karavidas, PsyD Abstrakt: Léčba deprese pomocí variability srdeční frekvence (HRV) je novým, alternativním přístupem, který může redukovat depresivní symptomatiku, při

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. MŮŽEME VYLÉČIT DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 OBSAH HISTORICKÝ POHLED... 3 SOUČASNÉ NÁZORY... 4 LÉČBA DEPRESE... 6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH DEPRESE... 8 DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍCH STAVŮ...

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

Symptomatická léčba pozdních stadií RS. MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015

Symptomatická léčba pozdních stadií RS. MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015 Symptomatická léčba pozdních stadií RS MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015 PRINCIPY SYMPTOMATICKÉ TERAPIE 1. Orientovaná na aktuální potřeby pacienta PRINCIPY SYMPTOMATICKÉ

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha FARMAKOTERAPIE DEPRESE doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1 Psychiatrické centrum, Praha 1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Centrum neurofarmakologických studií, Praha

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants

BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants Bohumír Plucar 1, Iveta Vávrů 2 7: 200-398, 2005 ISSN 1212-4117 1Ústav lékařské etiky, Masarykova univerzita, Brno 2 Jihočeská univerzita

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno Deprese u Parkinsonovy nemoci Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. 1. Neurologická klinika LF MU FN u sv.. Anny, Brno MKN 10 klasifikace deprese ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY DEPRESE 1) depresivní nálada 2) ztráta zájmů

Více

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10 Novinky ve farmakoterapii bolesti Tomáš Gabrhelík KARIM FN a LF UP v Olomouci CHRONICKÁ BOLEST III. stupeň II. stupeň Silný opioid I. stupeň Slabý opioid Neopioid + kombinace + adjuvancia + neopioid +

Více

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Více

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou 78 Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou Martina Maříková Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové Deprese je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v dospělé populaci a zároveň patří

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life Muži vs. ženy s diagnózou porucha příjmu potravy Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Anorexia nervosa and bulimia nervosa are often nicknamed as disease of models. Number

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc Zdroje biomedicínských informací a vyhledávání důkazů Jarmila Potomková Informační centrum LF UP a FN Olomouc Vladimír Mihál Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Seminář pro lékal kaře e FN Olomouc 1 Evidence-Based

Více

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná

Více

Kamila Marková, Martina Jedlinská, Kristýna Šoukalová. Abstrakt. Abstract. korespondence: kamcamarkova@seznam.cz. roč. 4, č. 1/2013 ISSN 1804-2740

Kamila Marková, Martina Jedlinská, Kristýna Šoukalová. Abstrakt. Abstract. korespondence: kamcamarkova@seznam.cz. roč. 4, č. 1/2013 ISSN 1804-2740 roč. 4, č. 1/2013 VZTAH REMINISCENČNÍCH AKTIVIT A DEPRESIVITY SENIORŮ V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI THE RELATIONSHIP BETWEEN REMINISCENCE ACTIVITIES AND DEPRESSION OF SENIORS IN INSTITUTIONAL CARE Kamila Marková,

Více

ÚZKOSTNÉ PORUCHY. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006

ÚZKOSTNÉ PORUCHY. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 ÚZKOSTNÉ PORUCHY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 Autoři: Ján Praško Jaroslava Laňková Oponenti: Jiří Raboch Oldřich Vinař Petr Herle Cyril Mucha Jana Siblíková

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Deprese u osob s kardiovaskulárním onemocněním

Deprese u osob s kardiovaskulárním onemocněním MUDr. Radkin Honzák, CSc., MUDr. Milan Vrána, DrSc. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, Psychiatrická katedra IPVZ, Praha Deprese u osob s kardiovaskulárním onemocněním Souhrn: Podle výsledků

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Postoje pacientů k léčbě antidepresivy III. Bc. Petra Gáliková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Postoje pacientů k léčbě antidepresivy III. Bc. Petra Gáliková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Postoje pacientů k léčbě antidepresivy III. Bc. Petra Gáliková Diplomová práce 211 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha KOMORBIDITA DEPRESE A BOLESTI MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Přítomnost a intenzita chronických ých tělesných potíží ýrazně oliňuje u pacientů s elkou depresí frekenci

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ V. PIDRMAN SOUHRN Autor navazuje na článek Deprese seniorů uveřejněný v Čes Ger Rev 2005; 3(2). Věnuje se stručně psychoterapii deprese, podstatná část se týká farmakoterapie deprese geriatrických pacientů.

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mollome 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Mollome 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mollome 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Mollome 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mollome 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Mollome 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mollome

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

Deprese po cévní mozkové příhodě. MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Deprese po cévní mozkové příhodě. MUDr. Radkin Honzák, CSc. Deprese po cévní mozkové příhodě MUDr. Radkin Honzák, CSc. TK po CMP a mortalita Optimum: 155-220/75-110; Nesniţovat TK, pokud systola není vyšší neţ 220 či diastola 120; TK pod 155/70 sebou přináší riziko

Více

Bílé až krémově zbarvené kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a vtlačenými nápisy GIL a 1 na jedné straně a s druhou stranou hladkou.

Bílé až krémově zbarvené kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a vtlačenými nápisy GIL a 1 na jedné straně a s druhou stranou hladkou. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AZILECT 1 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 1 mg rasagilinum (ve formě mesilátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tableta

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Nikotin Alkaloid obsažený v listech tabáku Selektivní agonista nikotinových receptorů v CNS i v periferii absorpce

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Psychofarmaka. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. 1. generace barbituráty 2. generace benzodiazepiny 3. generace Z-sloučeniny

Psychofarmaka. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. 1. generace barbituráty 2. generace benzodiazepiny 3. generace Z-sloučeniny Psychofarmaka PharmDr. MVDr.Vilma Vranová Hypnotika a sedativa Anxiolytika, antidepresiva Antipsychotika Antiepileptika Antiparkinsonika 2 Hypnotika a sedativa 1. generace barbituráty 2. generace benzodiazepiny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls114944/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Faxiprol 37,5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ

Více

Teoretické premisy. Dvě fáze míšního traumatu: mechanická (komprese) -primární neurální poškození sekundární

Teoretické premisy. Dvě fáze míšního traumatu: mechanická (komprese) -primární neurální poškození sekundární Kortikoidy u míšního poranění? - up to date Igor Sas, Jana Macháčková, Klára Zaplatilová KARIM FN Brno Demografická data závažná poranění se zdravotními a následně i společenskými problémy Česká spondylochirurgická

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneza Klinické formy Diagnostika Úloha

Více

Premenstruální dysforická porucha a depresivní poruchy v perimenopauze a postmenopauze

Premenstruální dysforická porucha a depresivní poruchy v perimenopauze a postmenopauze Premenstruální dysforická porucha a depresivní poruchy v perimenopauze a postmenopauze doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Klinika psychiatrie LF UP a FN v Olomouci Premenstruální dysforická porucha Premenstruální

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls134524/2013 a sukls37877/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SEROPRAM 40 mg/ml perorální kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje citalopramum 40 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62232/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melipramin SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: imipramini hydrochloridum

Více

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA E. ÈEŠKOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA deprese ve vyšším věku sekundární deprese sebevražda rizikové faktory prevence KEY WORDS late life depression secondary depression suicide

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY

AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY AMISULPRID U DYSTÝMIE A ÚZKOSTNÝCH PORUCH VÝCHODISKA A KAZUISTIKY MUDr. Ján Praško, CSc. 1,2, MUDr. Richard Záleský 1, Mgr. Petra Houbová 1, MUDr. Erik Herman 3, doc. MUDr. Jiří Hovorka 4 1 Psychiatrické

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc.

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. Část druhá: obecné léčebné přístupy 1 2 ÚVOD Z našich zkušeností vyplývá, že léčba depresivních poruch může být pro specialisty

Více

Nekognitivní poruchy u demencí.

Nekognitivní poruchy u demencí. Nekognitivní poruchy u demencí. MUDr. Pavel Ressner Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba Kriteria demence dle DSM-IV 1. A. Vývoj mnohočetn etného kognitivního deficitu, který se projevuje

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň

Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň Bolest co víme nového? Lejčko J CLB, KARIM, FN Plzeň Nové možnosti - indikační oblasti Nové analgetické molekuly, formule Opioidy indukovaná obstipace (OIO) Lokální léčba periferní neuropatické bolesti

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

MUDr. Miroslav Moráň Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění, Neurologická klinika FN Brno

MUDr. Miroslav Moráň Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění, Neurologická klinika FN Brno FARMAKOLOGIE NESPAVOSTI MUDr. Miroslav Moráň Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění, Neurologická klinika FN Brno V krátkém přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky nespavosti, jejich

Více

Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí

Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí 19 Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí Jana Vinšová 1, Mira Hojdarová 2 1 Oddělní klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 2 Oddělení

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT TŘEZALKY TEČKOVANÉ: NOVÉ ROSTLINNÉ ANTIDEPRESIVUM. Standardized Extract of St. John s Wort: A New Herbal Antidepressant

STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT TŘEZALKY TEČKOVANÉ: NOVÉ ROSTLINNÉ ANTIDEPRESIVUM. Standardized Extract of St. John s Wort: A New Herbal Antidepressant 114 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXII, 2003, č. 3 STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT TŘEZALKY TEČKOVANÉ: NOVÉ ROSTLINNÉ ANTIDEPRESIVUM 1,2 Jiří PATOČKA, 3 Anna STRUNECKÁ 1 Katedra toxikologie, Vojenská lékařská

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARICLAIM 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více