Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2"

Transkript

1 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického nádraží 950/1 v Praze 10 Po prezentaci vlastníků byla v 18:00 zahájena schůze SVJ Zahájení Předsedkyně výboru JUDr. Srbová přivítala přítomné a konstatovala, že na schůzi je přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plné moci 34 vlastníků jednotek, což představuje 76,8 % hlasů všech vlastníků, schůze je tedy usnášeníschopná. Volba zapisovatele (navržen RNDr. Milan Cuřín), ověřovatele a sčitatele (navržen Ing.arch. Viktor Fehrer) - pro jejich zvolení je třeba souhlasu >50% přítomných - pro bylo 100% hlasů z přítomných, proti 0%, zdrželo se 0% bylo schváleno. Program schůze Zpráva o činnosti výboru Schválení roční účetní uzávěrky za r Plán oprav a údržby Různé, diskuze Bylo přistoupeno k hlasování o navrženém programu - (pro přijetí je třeba >50% přítomných) - pro bylo 100% hlasů z přítomných, proti 0%, zdrželo se 0% program v předloženém znění byl schválen. Zpráva o činnosti JUDr. Srbová seznámila shromáždění s činností výboru od minulého shromáždění a přednesla zprávu o činnosti výboru. (viz příloha). Z pléna k této zprávě nebyly připomínky. Účetní uzávěrka za rok 2011 Výbor předložil ke schválení účetní uzávěrku za rok 2011 spolu se zprávou k účetní závěrce včetně čerpání FO v roce 2011 (v příloze). K předloženým materiálům bylo z pléna vzneseno několik dotazů k jednotlivým fakturám, výborem zodpovězeno. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení uzávěrky a zprávy (pro přijetí je třeba >50% přítomných) - pro bylo 96,9% hlasů z přítomných, proti 0%, zdržel se 1 vlastník - 3,1% roční účetní uzávěrka spolu se zprávou k uzávěrce byla schválena. Plán oprav Ing.arch. Fehrer přednesl zprávu provedených o opravách a investicích (viz příloha) a seznámil přítomné s návrhem plánu oprav na budoucí období (viz příloha) Z pléna byly vzneseny připomínky: p. Sigmund: připomínky k regulaci topení - Fehrer vysvětlil jakým způsobem se to děje a že po zateplení se výrazně změnily podmínky a je nutné začít s vyladěním ekvitermní křivky výměníku opět od začátku a znovu požádal o trpělivost 1

2 Fehrer: ke stoupačkám - v č. 4 a 6 proběhne anketa, aby se zjistilo ve kterých bytech je rozvod rekonstruovaný a jakým způsobem a kdo by měl zájem při této příležitosti provádět rekonstrukci vnitřních rozvodů (kvůli harmonogramu) RNDr. Rozen: možnost třífázových rozvodů elektoinstalace - po diskuzi bylo navrženo, že předkládaný bod plánu oprav bude upraven v tom smyslu, že rozvody budou jednofázové, ale ve stoupačkách a rozvaděčích bude ponechána rezerva pro případné třífázové vedení do bytů - s tím, že toto případné rozšíření na tři fáze by si vlastník hradil sám p. Sigmund: požadavek aby bylo pamatováno při vytrubkování na možnost budoucího zřízení elektrického vrátného Bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých bodech předloženého plánu oprav (pro přijetí je třeba >75% všech vlastníků) 1. - výměna vodovodních stoupaček v č. 4 a 6 - (celkem 6 stoupaček), osazení vodoměrů - (v ceně do 500 tis Kč), která byla schválena už na minulém shromáždění, se doplňuje o výměnu kanalizačních stoupaček DN70 (celkem 6 stoupaček pro kuchyně a koupelny), s navýšením limitu ceny o 100 tis na celkem 600 tis. Kč - pro bylo 100% přítomných - t.j. 76,8 % hlasů ze všech vlastníků, 0 % proti, zdrželo se 0 % schváleno 2. - rekonstrukce elektroinstalací ve všech vchodech s elektroměry soustředěnými v přízemí, s novým jednofázovým stoupacím vedením k bytovým rozvodnicím, vč. vytrubkování pro slaboproudé rozvody a rekonstrukce osvětlení schodišť. Ve stoupačkách a rozvaděčích bude ponechána rezerva pro případné třífázové vedení do bytů. Celková cena do tis. Kč - pro bylo 100% přítomných - t.j. 76,8 % hlasů ze všech vlastníků, 0 % proti, zdrželo se 0 % schváleno 3. - renovace schodišť - opravy zábradlí, teraca a poškozených stupňů, soklů, nový nátěr a vymalování, nové domovní schránky umístěné uvnitř domu, v celkové ceně do 250 tis. Kč - pro bylo 100% přítomných - t.j. 76,8 % hlasů ze všech vlastníků, 0 % proti, zdrželo se 0 % schváleno Různé, diskuze p. Vedral: dotaz ohledně možnosti koupení stavebního pozemku pod blokem - Srbová - v tomto nejsou zatím žádné nové zprávy. pí. Pánková, Ing. Borgoň: problém kolem výtahu; případná změna firmy (cena a spolehlivost?) p. Žember: samoodvzdušňovací ventily k topení - Fehrer: prověříme tuto možnost Fehrer zodpověděl p. Žemberovi dotazy ohledně čištění a ošetřování vody topného systému (zajištují PT) a instalace požární signalizace (hromadně se neuvažuje) p. Vedral: jaká je možnost využití sklepních prostor - v diskuzi navrženo, aby se do budoucna uvažovalo se zřízením nových zabezpečených sklepních kójí p. Herczeg, JuDr. Srbová: apelováno na ohleduplnost při rekonstrukcích bytů - zejména s ohledem na hluk o sobotách a nedělích Schůze ukončena ve 19:45 hod. Výbor děkuje všem, kteří svojí účastí nebo formou plné moci umožnili zdárný průběh shromáždění. 2

3 Zpráva o činnosti výboru v období od 4. shromáždění (kromě zajišťování oprav a údržby - viz samostatná zpráva) Výbor se od 4. shromáždění sešel na 8-mi řádných schůzích. Podrobný přehled činnosti společenství je zaznamenán v zápisech výboru, které byly průběžně zveřejňovány na nástěnkách a jsou všechny vč. archivních k dispozici na webových stránkách. Z nejdůležitějších bodů: Zelená úsporám Společenství dokončením obou etap zateplení splnilo podmínky pro přiznání dotací, což bylo ze strany Fondu i ověřeno kontrolou na místě. - byla proplacena 1. část dotací ve výši Kč. - byla podána žádost s doklady o splnění podmínek pro proplacení 2. část dotací Zateplení Veškeré práce podle smlouvy o dílo, zhotovitel společnost S.E.L. group s.r.o. v souladu se smlouvou provedl. Cena díla byla uhrazena jednak z vlastních prostředků, jednak z dotace Zelená úspora a z úvěru. Nová výstavba na pozemku bývalé Tesly Výbor předal Stavebnímu úřadu námitky k zahájenému územnímu řízení. Stavební úřad k žádné z nich nepřihlédl a územní rozhodnutí vydal. Protože jsme naše námitky považovali za odůvodněné, podal výbor odvolání. Ze strany investora jsme byli kontaktováni a byly nám za zpětvzetí odvolání nabízeny kompenzace, podmínky však nebyly z naší strany akceptovatelné a tak k dohodě nedošlo. Odvolací orgán - Magistrát HMP, v následném řízení napadené územní rozhodnutí zrušil a vrátil ho zpět k novému projednání. V současné době běží investorovi lhůta k odstranění vad a doplnění projektu. Domovník Výbor rozhodl o zřízení funkce "domovníka - údržbáře", který by na smlouvu o dílo pro společenství zajišťoval průběžně drobnou údržbu, aby na tyto práce nebylo nutné objednávat firmy. Tuto službu nyní zajišťuje p. Firman, který má kvalifikaci i potřebné vybavení. Pojištění domu Po kolaudaci byla s pojišťovnou provedena úprava smlouvy z důvodu zohlednění zhodnocení stavby rekonstrukcí (kvůli vyloučení rizika podpojištění). Nájemné Nájemné za pronájem části prádelny bude po oboustranné dohodě s nájemcem p. Bočkem sníženo od na 1500,- Kč / měsíčně. za výbor zpracovali M. Srbová, V. Fehrer

4 Zpráva k účetní závěrce za rok Společenství Archangelská 864,865,868 Praha 10 (dále jen společenství ) je právnickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka Členy společenství jsou všichni vlastníci jednotek nacházejících se v budově čp. 864, 865 a 868 na pozemku č. 1212/3, 1211, 1213; zapsané na LV Identifikační číslo: Členové výboru k 31. prosinci 2011: JUDr. Miroslava Srbová Ing. arch. Viktor Fehrer RNDr. Milan Cuřín předseda výboru místopředseda výboru člen výboru 1. Příspěvky do fondu oprav činily: za rok 2008 částku za rok 2009 částku za rok 2010 částku za rok 2011 částku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přijaté zálohy od jednotlivých vlastníků jednotek na služby spojené a užíváním jednotek za rok 2011 částka ,- Kč. K dlužili vlastníci do fondu oprav + zálohy na služby + vyúčtování záloh 2010 (bez poštovného+úroků z prodlení) částku ,- Kč. Ze záloh na služby byly průběžně v roce 2011 na základě uzavřených smluv hrazeny jednotlivé položky spojené s užíváním jednotek za dodávku tepla, elektrické energie, vodné stočné, odvoz komunálního odpadu, zajištění provozu výtahu atd.: na dodávku tepla byla uhrazena záloha ve výši: na dodávku vody včetně stočného byla uhrazena záloha ve výši: za odvoz komunálního odpadu byla uhrazena záloha ve výši: na dodávku el. energie byla uhrazena záloha ve výši: na zajištění provozu výtahu byla uhrazena záloha ve výši: na úklid: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Tyto zálohy budou jednotlivým vlastníkům vyúčtovány v průběhu měsíce července

5 2. Čerpání z fondu oprav: Z fondu oprav bylo čerpáno na opravy a údržbu takto: Miroslav POUSTECKÝ Kč čištění gajgrů kolem bloku 10x František Hlaváč Kč čištění odtoků žlabu od ledu Alfred Strutynski Kč revize hromosvodu Rudolf ANDRLÍK Kč revize elektro Základní škola, Praha Kč nájem sálu, 4 shromáždění SVJ STASAPO s.r.o Kč statický posudek skel balkónů ENVISYSTEM, s. r. o Kč prezentace bar. variant fasád VÝTAHY KUBÍK s.r.o Kč oprava výtahu Milan Císař Kč úprava zvonk. tabel Karel Firman 330 Kč oprava zámku+seřízení ARCH4-dvůr Generali Pojištovna a.s Kč pojištění domu -bloku VÝTAHY KUBÍK s.r.o Kč oprava výtahu HERCÍK a KRÍŽ, spol. s r.o Kč čištění kanalizace, ARCH4, Čubová HERCÍK a KRÍŽ, spol. s r.o Kč frézování kanalizace, ARCH4 Kominictví spol. s r.o Kč pasporty komínů INSTALACE VOTAVA s.r.o Kč výměna ventilů - byt:6, Pajkrt ista Ceská republika s.r.o Kč odečty a rozúčtování (teplo, voda) VÝTAHY KUBÍK s.r.o Kč revize výtahů 3.Q. Ing. Zdenek Smrž Kč koordinátor BOZP TERATOM s.r.o Kč podlahové topení -Wulkan VÝTAHY KUBÍK s.r.o Kč odborná zkouška ve výtazích Antonín Klenot Kč antigraffiti nátěr Karel Firman 500 Kč práce -zasedačka +záloha 3tis. Ing. Antonín Parma Kč technický dozor na stavbě TOMMI-holding, spol. s r.o Kč výkon správce (11x) Karel Firman Kč světla, zásuvky-instal. +záloha 5tis. Karel Firman Kč domovník (2x) S.E.L. group s.r.o Kč fasáda Václav Řežábek Kč madla ARCH2, 6; zábradlí - oprava (v tabulce nejsou uvedeny faktury za fasádu hrazené přímo z úvěru) Na jednotlivé opravy a údržbu společných částí domu byla vyčerpána částka celkem ,- Kč. Dále byly z fondu oprav hrazeny tyto náklady : Pojištění domu Odměna za správu Odměna členů výboru Domovník (X, XI, XII) Zákonné zdravotní pojištění Poplatky SIPO Bankovní poplatky Úroky z úvěru na okna ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 500,00 Kč ,00 Kč 5 745,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odměna členů výboru za rok 2011 byla členů výboru placena ve výši schválené shromážděním konaném dne Z fondu oprav byla z rozhodnutí výboru vložena část finančních prostředků SVJ na termínovaný vklad, na kterém byly finanční prostředky blokovány vždy na dva měsíce s možností navýšení či snížení této částky po uplynutí sjednaného období. K byla na termínovaném vkladu částka: ,- Kč, úrok k činil ,- Kč. 2

6 3. Příští období Z fondu oprav budou hrazeny oprava a údržba společných částí domu dle schváleného plánu oprav a ostatní opravy a údržba domu dle potřeby, budou spláceny úvěry poskytnuté Equa Bank, a.s., měsíční splátka prvního úvěru ve výši ,08 Kč a měsíční splátka druhého úvěru ve výši ,77 Kč počínaje lednem Závazky po splatnosti: Společenství nemá žádné dluhy po splatnosti. Pohledávky po splatnosti tvořily zálohy do fondu oprav a zálohy na služby neuhrazené některými vlastníky včas, které k činily, jak výše uvedeno: ,- Kč. 4. Závěr Veškeré uzavřené smlouvy a faktury jsou v držení výboru a každý vlastník má právo do nich nahlédnout. Výbor, na požádání vlastníků, je připraven tyto smlouvy a účetní doklady předložit. V Praze, dne Za výbor : Miroslava Srbová 3

7 Rok provedená činnost Zpráva o činnosti výboru v oblasti oprav a údržby Opravy a údržba - odledování a čištění okapů, vysoušení po kalamitě - čištění a opravy kanalizací - opravy zvonků, 1x elektro, 1x balkon, - běžné opravy výtahu - přetěsnění plynovodu v č.4 Revize - revize plynovodů - revize PO - pasporty komínů - revize hromosvodů a elektro Investice - zateplení fasády bylo dokončeno, zkolaudováno. Opravy vnější obálky domu jsou tak v podstatě dokončeny - nová okna, fasáda vč. soklu, balkónů, zábradlí, klem. výrobky jsou buď nové nebo natřené, nové hromosvody, opravené luxferové stěny výtahů, opravy střešní krytiny, komínů, lávek, nové střešní výlezy, větrání půd, anténní stožáry, ochrana proti holubům a nátěr proti spejerům a instalovány makety kamer. Zbývá ještě upravit vchody (po skončení oprav instalací) a okénka do strojoven výtahů. Stavbu kontroloval námi zajištěný TDI, kvalitu prací odsouhlasil zástupce fy. Baumit. Během prací byla provedena inspekce ze strany úřadu bezp. práce (bez podstatných závad, ale vyplynul požadavek na zajištění koordinátora BOZP) a kontrola z Fondu ž.p. ohledně splnění požadavků dotací (bez závad). Všechny práce se podařilo dokončit ještě před zvýšením DPH a podařilo se v termínu podat žádosti o vyplacení dotací (doplatek 2. části tis by měl být vyplacen do konce května). Zateplení a jeho dopad na spotřebu tepla Zateplení se už odrazilo na úspoře tepla - původní odběry (ještě před výměnou oken) byly v průměru cca 2,8 (až 3,0) tis. GJ/rok. Po výměně oken klesla spotřeba v r na cca 2,3 tis. GJ, (úspora cca 20% ještě bez účinku zateplení půdy) po kompletním zateplení to zatím vychází na 1,1-1,2 tis. GJ/rok (úspora cca 57-60% oproti původnímu stavu). Pro informaci - cena tepla od PT se od roku 2009, kdy jsme začali s úspornými opatřeními zvýšila o 21% (ročně v průměru o cca 5 %). za výbor zpracoval V. Fehrer

8 Návrh plánu oprav pro rok 2012 (a výhled na další roky) Práce odsouhlasené - v přípravě: - převložkování komínů - bylo schváleno loni, momentálně jednáme s dodavateli, bude se provádět postupně (loňský limit dohromady cca tis zůstává). Ve spolupráci s Tommi budou vlastníci informováni o závadách na kouřovodech v bytech, které musí odstranit sami. Předloženo ke schválení: - výměny vodovodních stoupaček v č. 4 a 6 - (celkem 6 stoupaček) a osazení vodoměrů - (odhad 500 tis) - které bylo schváleno už na minulém shromáždění, je třeba doplnit o výměnu kanalizačních stoupaček DN70 (celkem 6 stoupaček - kuchyně, koupelny), které se stále ucpávají, nelze je už lépe vyfrézovat a stoupačky jsou vedené většinou společně s vodovodem (navýšení o cca 100 tis - sekání, zazdívání je již kalkulováno ve vodovodu) - rekonstrukce elektroinstalací ve všech vchodech - stávající instalace jsou sice zatím způsobilé provozu, ale jejich stav je neuspokojivý, stále se zvyšuje riziko požáru (dřevěné rozvodné desky se šroubovacími pojistkami, degradovaná izolace...), původní vedení už neodpovídá zvyšující se zátěži. Rekonstrukce by zahrnovala přemístění elektroměrů na vstupní podestu do společných rozvaděčů (cenově úspornější řešení), nové stoupačky (i vč vytrubkování pro slaboproudé rozvody - zvonky, telefon, kabel TV...) a vedení k bytovým rozvodnicím. Současně by se z chodeb odstranily všechny rozvody vedené v lištách a provedla rekonstrukce osvětlení schodiště. Předpokládaná cena celkem za všechny domy do tis. Kč. Případné výměny bytových rozvodnic by si musel hradit každý sám. Bylo by vhodné spojit s pracemi na stoupačkách aby se zkrátila doba obtěžování stavbou. - renovace schodišť - provede se až po elektrorozvodech - opravy zábradlí, teraca a poškozených stupňů, soklů, nový nátěr a vymalování, nové domovní schránky (uvnitř domu) - cenový odhad v základu cca 250 tis. Kč (zde ale záleží hodně na materiálech - sokly, obklady nebo nátěr a pod.) za výbor zpracoval V. Fehrer