Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, Ostrava - Zábřeh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh"

Transkript

1 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel

2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty žáků a zaměstnanců 4 ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání 6 Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti 7 Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací 8 Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos 9 ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Čl. 6 Příplatek na sportovní přípravu 10 Čl. 7 Účelové prostředky na SIPVZ 12 Čl. 8 Přímé náklady na vzdělávání 12 Čl. 9 Účelové prostředky od Úřadu práce 13 Čl. 10 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat 13 ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 11 Peněžní fondy a jejich krytí 14 ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 12 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů 15 ČÁST F) MAJETEK Čl. 13 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost 16 Čl. 14 Údržba a opravy 17 Čl. 15 Informace o pojištění majetku 18 Čl. 16 Inventarizace majetku 19 ČÁST G) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Čl. 17 Pohledávky 20 Čl. 18 Závazky 21 ČÁST H) VÝSLEDKY KONTROL Čl. 19 Výsledky vnějších kontrol 23 Čl. 20 Vnitřní kontrolní systém 23 ČÁST I) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Čl. 21 Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 24 Čl. 22 Údaj o projednání rozborů 24 ČÁST J) TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 7 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2005 Tabulka č. 8 Počet žáků na škole Tabulka č. 9 Ukazatele nákladovosti v roce , 3142, 3145 Tabulka č. 10 Vývoj průměrného platu 2

3 Tabulka č. 11 Tabulka č. 12 Tabulka č. 13 Zaměstnanci podle kategorií ze státního rozpočtu Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Příloha č. 1 Příloha č. 2 PŘÍLOHY Účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OUPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění HV 3

4 ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty žáků a zaměstnanců (1) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je regionální střední škola, která poskytuje úplné střední vzdělání talentovaným sportovcům. Svým denním, týdenním a celoročním režimem vytváří potřebné podmínky pro maximální rozvoj sportovního talentu. Ve školním roce 2005/2006 studuje v 16 třídách celkem 477 studentů. Struktura jednotlivých tříd a počtu studentů vzhledem k délce studia byla následující: 4 třídy nižších ročníků osmiletého studia 120 studentů 1 třída vyšších ročníků osmiletého studia 32 studentů 1 třída šestiletého studia (dobíhající obor) - 28 studentů 10 tříd čtyřletého studia 297 studentů. (2) Hlavní pozornost je nadále zaměřena na výběr sportovních talentů pro čtyřleté studium po ukončení základního vzdělání. Ve víceletém i čtyřletém studiu jsou vyučovány 2 studijní obory a to obor zaměřený na sportovní přípravu ( kód 7941K/420, 620, 820) a obor zaměřený na rozšířenou výuku tělesné výchovy (kód 7941K/413, 613, 813). Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je speciální školou v regionu Moravskoslezského kraje. Sleduje tyto základní cíle: 1. Příprava studentů pro studium na vysokých školách (úspěšnost 50-60%) 2. Výchova sportovců: a) na výkonnostní bázi b) na vrcholové úrovni směrem k medailovým pozicím na přeborech republiky a k výběru sportovců do státní reprezentace 3. Příprava studentů pro zaměstnání v oblasti tělesné výchovy a sportu (3) Výuka na SG probíhá podle generalizovaných učebních plánů pro gymnázia. Ředitelství školy nepreferuje při přidělování disponibilních hodin ani předměty společenskovědní ani přírodovědné. Učební plán proto odpovídá zaměření všeobecnému. Profilace studentů k maturitní zkoušce a k následnému pokračování ve studiu na vysoké škole je zabezpečena v posledních třech letech studia výběrem volitelných předmětů. Výběr volitelných předmětů reguluje vedení školy povinným výběrem konverzace cizího jazyka v posledních dvou ročnících studia. Sportovní přípravu formou specializovaného tréninku nebo rozšířenou výuku tělesné výchovy absolvují studenti-sportovci navíc nad rámec studijních gymnaziálních plánů. Podle druhu sportů jsou učeny studijní obory: Obory se zaměřením sportovní příprava: jsou určeny pro sportovce v odvětví basketbal, volejbal, sportovní gymnastika, atletika, judo a plavání. Od schválilo MŠMT ve výše uvedeném oboru další specializaci, kterou je moderní gymnastika. Specializovaný trénink zabezpečují profesionální trenéři mládeže v dopoledních i odpoledních hodinách. Dvoufázový trénink byl zajišťován 3x týdně, vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Výsledky žáků v soutěžích pak profilují jejich výběr do státní reprezentace. Vedení školy proto úzce spolupracuje se sportovními kluby v Ostravě a to s basketbalovým klubem NH Ostrava, atletickým klubem SSK Vítkovice, 4

5 oddílem juda TJ Mittal Ostrava, volejbalovým klubem DHL Ostrava (chlapci) a TJ Mittal Ostrava (dívky), gymnastickým klubem Vítkovice, Klubem plaveckých sportů Ostrava, basketbalovým klubem SNAKES Ostrava (basketbal chlapci), Sportovní basketbalovou školou Ostrava (basketbal dívky) a od také s oddílem moderní gymnastiky při SSK Vítkovice. Obory se zaměřením tělesná výchova: jsou určeny pro sportovce, kterým škola nezabezpečuje specializovaný trénink, ale kterým škola zabezpečuje v rámci povinné školní výuky všestrannou sportovní přípravu v rozsahu max. 6 vyučovacích hodin týdně. Tuto všesportovní přípravu zabezpečují trenéři SG a učitelé tělesné výchovy s licencí trenérů v příslušném druhu sportu. Sportovní specializace umožňují studentům obou oborů složit maturitní zkoušku z volitelného předmětu teorie sportovní přípravy. Po jejím úspěšném zvládnutí spolu s praktickou zkouškou lze absolventům SG udělit licenci trenéra III. třídy (kategorie C) v daném druhu sportu. Vydání licence podléhá souhlasu příslušného sportovního svazu. Získání této licence předurčuje část absolventů k zaměstnání v oblasti TV a sportu. (4) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových má kromě školy další dvě součásti: - domov mládeže s kapacitou 60 lůžek je v pravidelném provozu v týdenních cyklech od neděle do pátku, nepravidelně pak o volných dnech, v případech, kdy probíhá trénikový proces. - školní jídelnu s kuchyní, která po rekonstrukci splňuje všechny podmínky určené vyhláškou pro zabezpečení školního a závodního stravování. (5) Na sportovním gymnáziu pracovalo v roce zaměstnanců. Přepočtený stav byl 79,57 zaměstnanců, z toho 54,46 pedagogických a 25,11 nepedagogických zaměstnanců. Kategorie pedagogů zahrnuje učitele, vychovatele a trenéry. Kategorii nepedagogických pracovníků tvoří zaměstnanci správního úseku, školní jídelny, administrativy a sportovní haly na Plzeňské ulici. ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Úvodní tabulka shrnuje údaje o závazných ukazatelích, schválených Radou kraje dne , o skutečně poskytnutých finančních prostředcích, které se zcela neshodovaly u čerpání provozních výdajů. Závazný ukazatel schváleno skutečně skutečně čerpáno Radou kraje poskytnuto Příspěvek na provoz celkem Z toho - přímé náklady provoz Odvod do rozpočtu kraje Účelová invest.dotace Hospodářský výsledek

6 Příspěvek na provoz: K rozdílu u čerpání provozních prostředků došlo u zúčtování dotace Úřadu práce na mzdu a odvody ve výši 8.000,- Kč, které byla nákladovou položkou sportovního gymnázia v prosinci 2004, ale příjmem kraje až v roce Další rozdíl u provozních prostředků je způsoben přidělením grantu MSK ve výši ,- Kč v září 2005 v rámci enviromentální výchovy pro školní rok 2005/2006 s možností čerpání v kalendářním roce Z důvodu zaměření této dotace na čištění toku řeky Odry v katastru města Ostrava Jih, bylo čerpání přesunuto na jarní měsíce roku Rozdíl v čerpání přímých nákladů ve výši 572,- Kč vznikl u účelové dotace přidělené na SIPVZ. Nebyla vyčerpána částka, vyčleněná na školení pedagogů. V rámci zúčtování se státním rozpočtem byla nepoužitá částka vrácena. Účelová investiční dotace do investičního fondu byla zcela dočerpána a odvod z odpisů v plné výši odveden zřizovateli. Hospodářský výsledek byl dosažen v plánované výši 0 Kč. Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání (1) V roce 2005 náklady hlavní činnosti činily ,80 Kč, což bylo vyšší o ,90 Kč proti roku Největší položkou zvýšení celkového objemu byl limit mezd v návaznosti na nové platové tarify zaměstnanců a s tím související náklady na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Naopak dotace na provoz byla snížena o Kč z důvodu kombinovaného způsobu financování, který je prováděn pro součást sportovní gymnázium normativně. Nedošlo ani k podstatnějšímu zvýšení účelové dotace na sport v položce ONIV. Proto bylo nutno během celého kalendářního roku provádět úsporná opatření, důsledně sledovat nákladovost energií a v konečném důsledku velmi omezovat náklady na běžné provozní výdaje (např. kancelářké potřeby, materiál pro běžnou údržbu, drobný dlouhodobý hmotný majetek). Vůbec nebylo možno realizovat obnovu nastavitelného nábytku v kmenových učebnách školy, která je stanovena platnou vyhláškou. V účelové dotaci na sport bylo nutno nadále zabezpečovat sportovní přípravu v dopoledních hodinách bez úhrady nájmů sportovním klubům. Podařilo se tím udržet úroveň tréninkového procesu na potřebné úrovni a zajistit roční tréninkový cyklus včetně soustředění u všech sedmi sportovních specializací. (2) Stěžejním výukovým úkolem bylo zajistit odpovídající prostředí v učebnách výpočetní techniky, z nichž jedna (učebna č. 57) byla již nefunkční. Projekt, který byl zpracován ve škole na zkvalitnění výpočetní techniky, nebyl vybrán v důsledku administrativní chyby. Proto celá zátěž připadla na vlastní prostředky s maximálním využitím účelové dotace na SIPVZ. V indexu 1,54 pro učební pomůcky je kromě zakoupených nových počítačů zahrnut také nárůst učebních pomůcek na sport, hrazený z účelové dotace na sport. Nákup potravin s vývojovým ukazatelem 1,13 zohledňuje přípravu 40 jídel denně pro Základní školu pro žáky se speciálními potřebami Aviatiků od a skutečnost, že při rekonstrukci školní kuchyně v roce 2004, bylo stravování po dobu dvou 6

7 měsíců zajišťováno jiným subjektem. Počet strávníků obou gymnázií nedoznal výraznějších změn. (3) Rok 2005 byl obdobím, kdy bylo možno poprvé celoročně vyhodnotit nákladovost nového provozu školní kuchyně po rekonstrukci. Nová vzduchotechnika, provoz varny i provoz dalšího nového technologického zařízení znamenal zvýšení nákladů v položkách spotřeby teplé užitkové vody a elektrické energie. Naopak v odběru plynu došlo k poklesu spotřeby, spotřeba studené vody a tepla nedoznala změn. V průběhu roku bylo zřizovatelem vykryto zvýšení nákladů na spotřebu elektrické energie ve výši ,- Kč výše uvedeného úseku. Další střediska vykazují pravidelně určitou roční kolísavost v nákladovosti jednotlivých druhů energií podle momentální vytíženosti (tělocvična, sportovní hala) a podle klimatických podmínek. (4) Index 0,82 v na opravy a udržování majetku vyjadřuje sice snížení nákladovosti o 18 %, snížení však jde na vrub nižší dotace zřizovatele v této oblasti. Rozsah oprav, které škola řeší z vlastních zdrojů je velmi vysoký, úměrný rozsahu a stáří majetku. Ročně přesahuje částku ,- Kč. Některé opravy musí být řešeny postupně po etapách. Jsou to postupné opravy sociálních zařízení, opravy obkladů na chodbách školy a opravy elektroinstalace, která je v celkovém havarijním stavu. Největší opravy byly prováděny v pavilonech školy, další opravy bylo nutno zajistit také v pavilonech domova mládeže a sportovní haly. Běžnou údržbu i některé větší opravy provádějí zaměstnanci provozního úseku svépomocí a tím snižují náklady školy. (5) Nižší náklady na cestovné o 8 % byly vykázány u trenérů, kteří se na této nákladové položce podílejí v globále dvěmi třetinami. Cestovné trenérů vyplývá z ročních tréninkových plánů příslušných specializací a je součástí rozpočtu účelové dotace na sport. (6) V poklesu nákladů za služby o 14 % (index 0,86) se promítá skutečnost, že v roce 2005 nebylo nutno provádět žádnou z finančně náročnějších periodických revizí a že se podařilo snížit náklady za sportovní služby, částečně se naopak zvýšily úhrady za nájem bazénu pro obor tělesná výchova a odvoz odpadů. Úhrady za telekomunikační služby, Internet, poštovné zůstaly zhruba na úrovni roku V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků byly uspokojeny požadavky vznesené učiteli i trenéry. Bylo postupováno podle plánu DVPP, který obsahuje všechny kategorie školení. (7) Zvýšení odpisů o 32 % je způsobeno rekonstrukcí školní kuchyně provedenou a zkolaudovanou v říjnu (8) Ostatní náklady vzrostly v důsledku nového účtování ostatního povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem na účtu 549 ostatní náklady místo účtu 525 ostatní sociální pojištění v roce Zvyšování poplatků u peněžních ústavů a současně snižování úroků je průvodním jevem bankovního sektoru. Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti (1) Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše ,80 Kč, což je o nárůst ,38 Kč. Příjmy z vlastní činnosti tvořily tržby za stravné od žáků a zaměstnanců, tržby za ubytování studentů na domově mládeže a příjmy z pronájmů a výnos z pojistné události ve školní jídelně. Příspěvek od zřizovatele na zajištění hlavních činností vzrostl o 6,79 %. Nárůst byl způsoben 7

8 zvýšením mzdového limitu v návaznosti na novou tarifní stupnici. Základní výše provozních prostředků dosáhla 95,63 % roku Snížení bylo velmí citelné, protože účelová dotace na sport, přidělovaná MŠMT podle Programu IX. nekryje plně potřeby sportovní přípravy. Navýšení v průběhu roku se týkalo účelových dotací zřizovatele na granty, úhradů nákladů na energie školní jídelny a opravu rozvodů TUV a opravu sřechy. (2) Navýšení stravného o 13 % bylo způsobeno zahájením odběru obědů pro 40 žáků Základní školy pro děti se speciálními potřebami Aviatiků, které jsou připravovány ve školní kuchyni sportovního gymnázia. Promítá se v něm taky skutečnost, že v kalendářním roce 2004 nebyla školní kuchyň v provozu během rekonstrukce po dobu dvou měsíců. Průměrný počet strávníků je stabilní a nedoznává změn. (3) Nárůst tržeb za ubytování o 10 % vznikl z důvodu platnosti nové vyhlášky od , která určuje také limity plateb. Rozhodnutím ředitele se z původních 800,- Kč zvýšila měsíční úhrada na 1.000,- Kč. Pro domov mládeže I. kategorie je i nadále udržena na minimální hranici. Důvodem jsou vysoké náklady rodičů na sportovní přípravu žáků a na jejich zabezpečení v soutěžích. Pro většinu z nich jsou tyto úhrady na hranici jejich finančních možností. (4) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje tělocvičnu a sportovní halu v odpoledních hodinách téměř výhradně partnerským sportovním klubům, v nichž studenti oboru 7941K/420, 620, 820 vykonávají sportovní přípravu. Rozsah pronájmů je proto výrazně omezen, protože zabezpečení sportovní přípravy výše uvedených oborů patří do hlavní činnosti školy. Proto index 0,95 prokazuje stabilní roční globál a musí v něm být zohledněna skutečnost, že v kolektivních sportech vykonávají sportovní přípravu v odpoledních hodinách v zařízeních sportovního gymnázia také studenti jiných škol pod vedením trenérů zaměstnanců školy. (5) Nárůst ostatních výnosů o 31 % zohledňuje skutečnost použití fondu reprodukce majetku na opravy obkladů chodeb školní budovy ve výši ,75 Kč a dále náhrady od České pojišťovny a firmy Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava v souvislosti s pojistnou událostí zatopení suterénu školní kuchyně.. Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací V roce 2005 byly zřizovatelem poskytnuty tyto dotace: (1) Provozní výdaje - ÚZ 001 Provozní výdaje pro rok 2005 byly ve srovnáním s rokem 2004 sníženy o Kč. Bilanci hospodaření s konečným výsledkem ve výši 0 lze hodnotit kladně. Bez pomoci a podpory zřizovatele prostřednictvím dalších účelových dotací by však nebylo v silách nulovou bilanci dosáhnout a celkové hospodaření by bylo ztrátové. Potíže v hospodaření s provozními prostředky ovlivňují největší měrou tyto faktory: - zátěž plynoucí ze způsobu přidělování účelové dotace na sport. Nelze z ní hradit služby odloučeného pracoviště školy na sportovní hale a některé další nákladové položky sportovní přípravy, - rozsah spravovaného majetku. Prostředky, které jsou k dispozici pro jeho údržbu a reprodukci nejsou úměrné stáří objektů a opotřebení jejich vnitřního vybavení. 8

9 (2) Účelové prostředky na zájmový program na podporu aktivit v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - ÚZ 132 V rámci enviromentálního vzdělávání byla škole schválena a přidělena dotace ve výši ,- Kč pro školní rok 2005/2006. Realizace a čerpání prostředků tohoto programu je stanovena na kalendářní rok 2006, protože vyžaduje splnění úkolů, které se dají uskutečnit v jarních a letních měsících. (3) Účelové prostředky na zlepšení vybavenosti škol v oblasti volného času ÚZ 134 V oblasti volného času byla škole schválena a přidělena dotace ve výši ,- Kč,která byla zcela vyčerpána v roce Vyúčtování a závěrečná zpráva byly provedeny v lednu Program pomohl zlepšit vybavenost studovny na úseku domova mládeže o audiovizuální techniku. Využití studovny je maximální. V odpoledních hodinách ji využívají ubytovaní studenti, v dopoledních hodinách je k dispozici pro školní výuku. (4) Účelové prostředky na úhradu nákladů na energie školní jídelny ÚZ 203 Vedení školy požádalo zřizovatele o dokrytí nákladů na energie ve výši ,- Kč, které vznikly proti původnímu finančnímu plánu v souvislosti s provozem nové školní kuchyně. Výši nákladů na energie po rekonstrukci bylo možno konkrétně specifikovat podle skutečných nákladů až po prvních několika měsících provozu. Oprávněnost požadavku prokazuje tabulka č. 13. (5) Účelové prostředky na opravu rozvodů teplé vody, opravu střechy pavilonu ÚZ 206 Vedení školy požádalo zřizovatele o přidělení účelové dotace ve výši ,- Kč na opravy, které se týkaly výměny střešní krytiny na školních pavilonech a rozvodů teplé vody ve třech sociálních zařízeních školy. Střešní krytina na jednom učebnicovém pavilonu, zhotovená z PVC, začala praskat po celé šířce pavilonu. Po účincích UV záření byla zcela neopravitelná. Odhad nákladů, které provedlo vedení školy a použilo jej jako součást k žádosti o dotaci byl nižší než skutečné náklady specifikované u výběrového řízení na dodavatele oprav. Rozdíl ve výši ,- Kč byly proto dokryt z vlastních provozních prostředků. Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos (1) Sportovní gymnázium má doplňkovou činnost ve zřizovací listině na stravování cizích strávníků. Ředitel sportovního gymnázia vydal k této doplňkové činnosti samostatnou směrnici, kterým bylo stravování důchodců účetně odděleno samostatné středisko 429 a je vedeno jako doplňková činnost. Byla stanovena odpovídající výše pracovních úvazků zaměstnanců kuchyně pro přípravu jídel pro cizí strávníky v celkové výši 0,3. Tento úvazek je rozdělen částí 0,15 pro kuchařku a 0,15 pro pomocnou sílu. Cena stravenky činila 42,- Kč při materiálových nákladech na nákup potravin 21,-Kč, věcná režie činila 10,00 Kč a osobní režie 11,- Kč na porci. 9

10 (2) Během kalendářního roku 2005 bylo reagováno na všechny změny, které se týkaly závodního stravování, platné pro vlastní zaměstnance a zaměstnance škol a školských zařízení zřizované Moravskoslezským krajem, pro které jsou v kuchyni sportovního gymnázia připravovány obědy. Opatřením ředitele bylo výrazně omezeno stravování cizích strávníků, kteří nejsou zaměstnanci škol. Toto opatření vnímali cizí strávníci negativně. Úroveň stravovacích služeb, které jim školní jídelna poskytovala, byla hodnocena velmi vysoko. Pro školu začalo být poskytování stravování cizím strávníkům nevýhodné. Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti za rok 2005: Kategorie číslo účtu výše Náklady Materiál ,00 Energie ,00 Opravy ,00 Služby ,00 Mzdy ,00 Zákonné pojištění ,00 Zákonné sociální náklady ,00 Jiné ostatní náklady ,00 Odpisy ,00 Celkem ,00 Výnosy Materiálové ,00 Osobní ,00 Potraviny ,00 Celkem ,00 Hospodářský výsledek 0,00 Doplňková činnost je stanovena jako nezisková proto, že se dotýká školských pracovníků a je nutné sledovat obdobné podmínky ve všech školských stravovacích zařízeních, které tyto služby poskytují. (3) Školení, odborné kurzy ani jiné vzdělávací akce škola zatím nepořádala. Tyto činnosti jsou však ve zřizovací listině povoleny. ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Čl. 6 (1) Příplatek na sportovní přípravu ÚZ Výši příplatku na sportovní přípravu pro 15 sportovních gymnázií v České republice určuje odbor tělovýchovy při MŠMT. Způsob přidělování prostředků není normativní. Nerespektuje skutečné potřeby jednotlivých škol. Nekryté náklady související se sportovní přípravou jsou tak nuceny školy řešit individuálně se svými zřizovateli v jednotlivých krajích. Nesoulad skutečných a 10

11 potřebných nákladů se týká jak oblasti mezd, tak oblasti ONIV. Sportovní gymnázia jsou tím odkázána každoročně při dokrytí mezd na postoj zřizovatele u dohadovacího řízení. Dokrytí prostředků na provoz, který se týká sportovní přípravy a nelze hradit z účelové dotace není zohledňováno. Vedení školy je nuceno vykrýt tyto provozní prostředky na úkor potřeb běžného provozu školní výuky. V souladu s požadavky MŠMT odboru 5, tělovýchova byla účelovost čerpání nákladů následující: Příplatek na sport Účet Kč Prostředky na platy 521/ ,00 Celkem platy ,00 Zdravotní pojištění 524/ ,00 Sociální zabezpečení 524/ ,00 FKSP 527/ ,00 Celkem odvody ,00 Potraviny na závody 501/ ,05 Materiál obuv,vitamíny,. 501/ ,41 Materiál ddhm 501/ ,56 Cestovné 512/31, ,50 Nájemné 518/ ,00 DVPP 518/ ,00 Soustředění 518/ ,48 Sportovní služby 518/ ,00 Ostatní povinné pojistné 549/ ,00 Celkem ONIV ,00 Asociace ředitelů sportovních gymnázií, která byla založena od provedla pro MŠMT rozbor rozdílů mezi potřebnými náklady a skutečnou výší přidělené účelové dotace jednotlivých škol. V případě Sportovního gymnázia dany a Emila Zátopkových činil rozdíl prostředků ONIV částku ,- Kč. Rozdíly byly shledány ve všech účelových položkách (nájmy sportovišť, provoz služebního vozidla, učební pomůcky, funkční vyšetření sportovců, soustředění, cestovné trenérů, služby spojené s provozem sportovního zařízení). Některé účelové položky (nájmy, učební pomůcky,soustředění,cestovné trenérů) bylo možno omezit na základě dohod s partnerskými sportovními kluby. Návrh na krytí provozních prostředků pro sportovní přípravu, které nelze omezit (služby spojené s provozem sportovního zařízení, provoz služebního vozidla, administrativní zajištění práce trenérů, podíl využití trenérů na Internetu, aj.) byl předložen zřizovateli bude předmětem jednání v roce V dohadovacím řízení zohlednil zřizovatel skutečnost, že v účelové dotaci nejsou poskytovány prostředky na mzdu zástupce ředitele pro sportovní přípravu, ale pouze na mzdy trenérů. Zohlednění bylo částečné ve výši 50 %. Skutečný rozdíl se však týká plné mzdy zástupce ředitele a také 1 nepedagogického pracovníka, kterým je správce sportovní haly. Prostřednictvím Asociace ředitelů SG byl předán na MŠMT požadavek i zahrnutí mezd výše uvedených zaměstnanců do účelové dotace s platností od Klíč ke stanovení výše celkového ročního objemu ONIV je stanoven podle počtu žáků v oborech sportovní přípravy (50 %) a podle počtu reprezentantů při oponenturách příslušných sportovních svazů (50%). Je potěšitelné, že sportovní 11

12 výsledky školy byly vynikající a počet reprezentantů (30 studentů) byl v rámci České republiky nejvyšší. Účelová dotace na sport je v účetnictví školy vedena samostatně a byla vyčerpána v plné výši. Čl. 7 (1) Účelové prostředky na SIPVZ ÚZ Sportovní gymnázium v roce 2005 obdrželo dotaci ve výši Kč na SIPVZ a řídilo se Metodickým pokynem MŠMT č.j / Byla čerpána následovně: Plán Skutečnost % dotace spoluúčast dotace spoluúčast vzdělávání software hardware disponibilní částhardware celkem Spolu s využitím dalších provozních prostředků byla zprovozněna nová počítačová učebna, zakoupen výukový software a pedagogičtí pracovníci pokračovali v dalším vzdělávání rozšiřování úrovně P. V souladu s výše uvedeným pokynem byla nedočerpaná dotace na vzdělávání ve výši 572 Kč vrácena v lednu 2006 zřizovateli a bylo provedeno vyúčtování dotace se státním rozpočtem. Čl. 8 (1) Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Dotace přímých nákladů na vzdělávání činila celkem Kč byla zcela vyčerpána. Odchylka skutečného čerpání mzdových prostředků od rozpočtovaných ukazatelů se prokázala na úseku školy a školní jídelny. Na úseku školní jídelny je skutečný průměrný plat proti rozpočtovanému průměrnému platu, v přepočtu na jednoho zaměstnance nižší. Vzniklý rozdíl je používán pro úsek školy, který zahrnuje taktéž odloučené pracoviště sportovní haly. Financování mezd pracovníků úseku školy spojené s odloučeným pracovištěm nebylo v roce 2005 narovnáno. Rozdíl činil v ročním souhrnu ,- Kč. Do financování mezd pracovníků úseku školy se negativně promítla také skutečnost, že u dohadovacího řízení byla mzda zástupce ředitele pro sport zohledněna pouze 50 %. Rovněž v kategorii přímý ONIV bylo nutno řešit přesun přidělených prostředků z jednotlivých součástí na úsek školy, aby bylo možno splnit stěžejní výukový úkol, kterým bylo zajištění nové počítačové učebny. Čl. 9 (1) Účelové prostředky od Úřadu práce ÚZ Účelové prostředky ve výši 8.000,- Kč byly nákladovou položkou sportovního gymnázia v prosinci 2004, kdy končila úhrada mzdy a odvodů správce sportovní 12

13 haly od Úřadu práce. Příjmem krajského úřadu Moravskoslezského kraje se tyto prostředky staly až v roce 2005, kdy byly převedeny na účet školy. Čl. 10 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat (1) Limit pracovníků ve výši 80,88 vycházel v roce 2005 ze skutečných potřeb jednotlivých úseků školy, sportovní přípravy, domova mládeže, školní jídelny, provozního úseku a administrativy. Byl nastaven bez jakýchkoliv úspor. Původně neodpovídal svou strukturou zcela přesně stavům na jednotlivých úsecích, a proto byly zpracovány podklady pro dohadovací řízení. Zřizovatel při něm zohlednil skutečnost, že ministerstvo školství, mládeže a sportu nekryje v plné výši v účelové dotaci mzdové náklady tréninkového procesu. V poloviční výši tak byla zohledněna mzda zástupce ředitele pro sportovní přípravu. Na úseku školní jídelny došlo k zahájení vývozu stravy na ZŠ Aviatiků. Příprava stravy byla taktéž předmětem úpravy mzdového limitu. Skutečný stav zaměstnanců za celý rok byl 78,778. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem zaměstnanců za celorok činil 2,1 zaměstnance. Kromě nemocnosti a zaměstnání důchodců (v omezeném rozsahu) se nejvyšší měrou na tomto rozdílu podílí kategorie trenérů. V účelové dotaci na sport měli trenéři stanoven roční limit 15,02, skutečný stav byl 13,913, rozdíl činil 1,89. Důvodem snížení je skutečnost, že někteří trenéři pracují u družstev mládeže vždy do nebo do a jiní trenéři, s nimiž je sjednáván pracovní poměr na jednu sezónu, zahajují pracovní činnost od 1.8. nebo 1.9. kalendářního roku. Kategorie trenérů je zcela specifická. Platí pro ni možnost opakovaného sjednávání pracovních smluv na dobu určitou v souladu s platnými předpisy i nad hranici souhrnných dvou let, uváděných zákoníkem práce pro ostatní zaměstnance. Limit prostředků schválený radou kraje pro kalendářní rok 2005 ve výši 17, ,- Kč byl vyčerpán na 100%. Výše průměrné mzdy pedagogického zaměstnance školy ve výši ,- Kč nedosahuje gymnaziálního průměru. Tato skutečnost je způsobena více faktory. Jedním z nich je také odloučené pracoviště na sportovní hale Plzeňská, jehož provoz zabezpečují tři pracovníci. Normativní způsob financování podle jednotek výkonů řeší tyto vlivy omezeně. Výsledkem je negativní dopad ve výši průměrných mezd jak pedagogických, tak nepedagogických zaměstnanců. Čerpání OPPP ve výši 85 tis. Kč zahrnovalo úhradu na zpracování mezd, dozory na sportovních soustředěních a kurzech a činnost externích pracovníků v omezeném rozsahu. Odstupné nebylo vyplaceno žádné. Proti roku 2004 byl objem prostředků vyčleněných na OPPP nižší. Nesoulad v normativním způsobu financování pedagogických pracovníků byl registrován na úseku domova mládeže. Uvedení do souladu navrhla odborová organizace řešit k termínu (2) Nárůst průměrného platu pedagogického pracovníka o 6,3 % jde výhradně na vrub tarifů. Naopak podíl nenárokové složky mzdy na průměrné mzdě se opětovně snížil. Pouze u kategorie trenérů se v rámci účelové dotace podařilo zajistit odpovídající mzdové prostředky na úhradu činností stanovených nad rámec základních povinností. Objemy financí vyčleněných jednotlivým úsekům pro osobní příplatky nebyly proti roku 2004 snižovány. Naopak výrazně se snížil objem mzdových prostředků na úhradu jednorázových zadaných úkolů formou odměn. Nejvyšší osobní příplatek učitele je 3.600,- Kč a nejnižší je 1.500,- Kč. 13

14 (3) Vedení školy klade velký důraz na informovanost zaměstnanců o veškerých údajích, týkajících se mezd i provozních prostředků školy. 2x ročně provádí ředitel rozbory na výboru ZO ČMOS a ve školské radě. O výsledku dohadovacího řízení, o způsobu tvorby rozpočtu školy i o dalších mzdových otázkách byli po úsecích informováni všichni učitelé, vychovatelé, trenéři, správní zaměstanci i zaměstnanci školní jídelny. ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 11 Peněžní fondy a jejich krytí (1) Fond reprodukce majetku Sportovní gymnázium naplnilo fond prostředky získanými z odpisů organizace a z dotací poskytnutých Moravskoslezským krajem. Celkem hospodařilo s částkou ,32 Kč. Použita pak byla suma ve výši ,65 Kč. Z účelové dotace ve výši ,- Kč na stavební úpravy domova mládeže bylo provedeno odbourání komínů, montáž nových kanálových vpustí, vybudování čajové kuchyňky a prostoru pro uložení čistého prádla, zpevnění statiky stropu v suterénu domova mládeže, zavedení samostatného rozvodu elektroinstalace. Byly tím splněny platné normy vyhlášky pro domov mládeže, které byly předmětem závad uvedených v zápise z kontroly Krajské hygienické stanice v Ostravě. Částka ve výši ,50 Kč z vlastních zdrojů pak byla použita na vybavení čajové kuchyňky. Pavilon školní jídelny a domov mládeže byl zhodnocen rozšířením počítačové sítě se zapojením na Internet na všech pokojích domova mládeže a v kancelářích školní jídelny ve výši ,50 Kč. Na vstupním pavilonu školy byla rekonstruována část střechy v celkové hodnotě ,- Kč. Další část ve výši ,75 Kč byla použita na opravy obkladů v přízemí školy. Posledním výdajem z fondu byl odvod ,- Kč zřizovateli. Konečný zůstatek fondu ve výši ,37 Kč je plně kryt na běžném provozním účtu školy analytický účet 241/02. (2) Rezervní fond Počáteční zůstatek fondu ve výši ,93 Kč byl navýšen o přidělený kladný hospodářský výsledek roku 2004 ve výši 9.306,33 Kč. Dalším příjmem ve výši Kč byl finanční dar firmy KORAS Trade pro zlepšení podmínek studentů sportovního gymnázia. Při přechodu sportovního gymnázia z majetku ČR do majetku krajů byla ztráta podle pokynů zřizovatele zaúčtována na účet 902 fond oběžných aktiv. Podle Českého účetního standardu 521, bod fond oběžných aktiv je účet pasivní a nesmí vykazovat mínusový zůstatek. Proto byla částka ve výši ,72 Kč přeúčtována na účet 932 ztráty z let minulých. Tuto ztrátu lze snížit proti rezervnímu fondu (až do výše vytvořených zdrojů vyjma účelových darů). Proto byl v souladu s výše uvedeným pokynem použit rezervní fond ve výši ,26 Kč na úhradu ztráty z let minulých. Konečný zůstatek fondu pak činí ,- Kč. V této výši je fond kryt na běžném provozním účtu školy analytický účet 241/03. 14

15 (3) Fond kulturních a sociálních potřeb S prostředky fondu kulturních sociálních potřeb bylo hospodařeno v souladu s platnou vyhláškou o fondu a v souladu se schválenou Kolektivní smlouvou pro rok Prostředky do fondu tvoří příděl 2 % hrubých mezd a doplatky rekreací zaměstnanců ve výši ,- Kč. Prostředky byly vyčerpány v členění příspěvek na stravné ve výši ,- Kč, na rekreaci ve výši ,- Kč, na kulturu a sport bylo vyplaceno ,- Kč, na dary a výročí ,- Kč. Poprvé v roce 2005 přispívala škola na penzijní připojištění zaměstnanců a to ve výši ,- Kč. Konečný zůstatek fondu činí ,19 Kč, běžný účet FKSP ,56 Kč účet 243. Rozdíl je způsoben poskytnutými půjčkami FKSP, které zaměstnanci postupně splácejí, poskytnutnou zálohou v měsíci prosinci na zájezd zaměstnanců, konaný v měsíci březnu. (4) Fond odměn nemá organizace naplněn. ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 12 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů (1) Škola měla ve své zřizovací listině k uvedeno mezi předměty odpovídající hlavnímu účelu také zabezpečování stravování pro pracovníky škol a školských zařízení. Disponuje vlastní školní jídelnou. Kromě vlastních zaměstnanců zabezpečovala do také stravování pro zaměstnance gymnázia Volgogradská a zaměstnance Domu dětí a mládeže Gurtěvova v souladu s výše uvedeným hlavním účelem. V souladu s různými výklady vyhlášky o závodním stravování a změnami ve způsobu financování stravování zaměstnanců škol a školských zařízení bylo v průběhu roku 2005 několikrát reagováno. Od byli zaměstnanci výše uvedených subjektů registrováni jako cizí strávníci. (2) Kalkulace nákladů pro přípravu jídel byla následující: Cena 1 porce oběda činila 42,- Kč, cena 1 porce večeře činila 43,- Kč: Nákladová položka Cena oběda Cena večeře Finanční normativ na potraviny 21,- Kč 22,- Kč Věcné náklady 10,- Kč 10,- Kč Osobní náklady 11,- Kč 11,- Kč - z toho mzdy 8,00 Kč 8,00 Kč sociální zabezpečení 2,10 Kč 2,10 Kč zdravotní pojištění 0,70 Kč 0,70 Kč FKSP 0,20 Kč 0,20 Kč 15

16 U zaměstnanců sportovního gymnázia byly náklady na potraviny hrazeny strávníkem ve výši 13,- Kč a příspěvkem FKSP ve výši 8,- Kč na jeden oběd, u večeří, které organizace zajišťuje vychovatelům v souladu s platnými předpisy strávník hradí 14,- Kč, příspěvek FKSP je 8,- Kč. Věcné náklady byly hrazeny z dotace na provozní výdaje zřizovatele pro úsek školní jídelny. Osobní náklady byly hrazeny ze mzdového limitu úseku školní jídelny, který byl schválen po dohadovacím řízení kalendářního roku Podíl zaměstnanců, kteří využívají závodní stravování je velmi vysoký. K přepočtenému stavu zaměstnanců činí 75 %. V kalendářním roce 2005 využívalo závodní stravování 60 zaměstnanců školy. (3) Podmínky na krytí nákladů pro zaměstnance gymnázia Volgogradská a Domu dětí a mládeže Gurtěvova byly stanoveny smluvně, přičemž krytí nákladů se týkalo pouze položky finančního normativu na potraviny do Od byly věcné a osobní náklady ve výši 21,- Kč/porci v rámci doplňkové činnosti fakturovány a hrazeny oběma subjekty, potraviny ve výši 21,- Kč/porci si hradili zaměstnanci Domu dětí a mládeže Gurtěvova v plné výši, zaměstancům gymnázia Volgogradská příspívá organizace z FKSP 8,- Kč. (4) O prázdninách škola nezajišťuje zaměstnancům závodní stravování, protože většina zaměstnanců čerpá dovolenou. Trenéři, kteří době prázdnin pracují nevyužijí případnou možnost stravování ve školní jídelně z důvodu časové nerentabilnosti při přesunech. Provoz školní jídelny v době prázdnin proto není ani v redukovaném rozsahu zajišťován. (5) Současný způsob financování závodního stravování podle nové vyhlášky hodnotí vedení školy jako zbytečně komplikovaný a pro provozovatele školních jídelen nevýhodný. Zároveň přináší zcela neopodstatněný nárůst administrativy. ČÁST F) Čl. 13 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost (1) Sportovní gymnázium má v majetku pavilónovou budovu školy, tělocvičnu, pavilon domova mládeže a školní jídelny a sportovní halu na Plzeňské ulici. Strategií v péči o tento majetek je udržet ho v řádném chodu. Vzhledem k výši fondu reprodukce majetku lze tuto strategii uskutečňovat pouze v omezené míře. K hlavnímu problému, kterým je nadále nevyhovující stav střech na pavilonech školy a domova mládeže, které nejsou zatepleny a vyžadují každoročně rozsáhlé opravy, přibyly dlouhodobě neřešené úkoly, kterými jsou výměna školního nábytku nastavitelným typem lavic a židlí v učebnách a havarijní stav elektroinstalace v pavilonech školy. (2) Zřizovatel poskytl investiční dotaci ve výši Kč pro stavební úpravy domova mládeže. Práce zahrnovaly odbourání komínů, které byly nefunkční po rekonstrukci školní kuchyně, montáž nových kanálových vpustí, které zabraňují vzdemutí vody, zatopení kanalizace, vybudování čajové kuchyňky a prostoru pro 16

17 uložení čistého prádla, zpevnění statiky stropu v suterénu domova mládeže a zavedení samostatného rozvodu elektroinstalace do spojovacího pavilonu. Byly tím splněny platné normy vyhlášky pro domov mládeže, které byly předmětem závad uvedených v zápise z kontroly Krajské hygienické stanice v Ostravě. (3) Z investičních prostředků fondu reprodukce majetku byla provedena rekonstrukce poslední části střechy vstupního pavilonu. Rekonstrukce střech je nutností dlouhodobou, je postupováno po etapách a kalendářním rokem 2005 jsou ukončeny práce na jednom pavilonu školy, vstupním a spojovacím pavilonu školy a pavilonu tělocvičny. Zbývající pavilony jsou zahrnuty do plánu investičních akcí na další období. Čl. 14 Opravy a údržba (1) Hlavní úkoly v oblasti oprav a údržby jsou dlouhodobé a byly stanoveny v roce 2001 na dobu 10 let. Při rozhodování o jejich rozsahu a časovém sledu vycházelo vedení školy z těchto zásad: - vyřešení nejpalčivějších výukových úkolů - reakce na opatření uvedené ve zprávách z kontrol České školní inspekce v letech 1999 a možnosti zlepšení pracovního prostředí studentů a zaměstnanců, podchycené ve zprávách BOZP - reakce na nové vyhlášky vztahující se k provozu škol - zápisy z kontrol KHS, které limitují provedení prací časově - návaznost dlouhodobých úkolů na rozsáhlý projekt, jehož zpracovatelem a iniciátorem je sportovní gymnázium. Velká většina těchto úkolů je z důvodu velké finanční náročnosti rozdělena na etapy. Pro rok 2005 bylo proto postupováno přesně podle priorit uvedených v článku 18 odst. 2) minulé zprávy. Z nich se podařilo splnit: zkvalitnění stavu výpočetní techniky podle plánu ICT obsahující zavedení dostupnosti Internetu do pavilonu domova mládeže a školní jídelny, vybavení učebny č. 57 novým hardwarem a dokončení úprav v počítačové síti učitelů a administrativy, plné využití účelových prostředků na DVPP podle plánu, schváleného předem se ZO ČMOS, dokončení další etapy oprav obkladů chodeb ve II. patře a přízemí školy, oprava obkladů na schodišťových ramenech, zlepšení estetiky úpravou vstupního prostoru v návaznosti na propůjčení čestného názvu školy, opravy rozvodů teplé vody v předsíních sociálních zařízení školy podle uvedených nedostatků ze zprávy Krajské hygienické stanice, opravy topení a vzduchotechniky na sportovní hale, provedení rekonstrukce střechy nad vstupem do školy. Opravou střechy nad posilovnou se podařilo zabezpečení střech nad celým vstupním pavilonem dokončit, zabezpečení průhledného rozpočtu jednotlivých kmenových sportů z účelové dotace ONIV na sport. Zajistit jeho čerpání především v II. polovině 17

18 kalendářního roku. Průběžně byly doplňovány sbírky učebními pomůckami podle potřeb schválených v předmětových komisích. zahájení obnovy nábytku na domově mládeže, bylo pokračováno v opravách podlahových krytin ve všech součástech školy. (2) K neplánovaným opravám většího rozsahu, plynoucím z běžného provozu sportovního gymnázia, patřily v roce 2005 opravy společných sprch chlapců na domově mládeže nové rozvody studené a teplé vody, oprava žaluzií na domově mládeže. Ve škole byly opraveny elektrické rozvody pro nově obnovenou učebnu výpočetní techniky, na sportovní hale byly opraveny a uvedeny do bezpečného provozu otočné držáky basketbalových košů. Po uplynulé tříleté periodě byly vymalovány učebny, chodby, posilovna a vstupní hala v pavilonech školy. (3) Pro rok 2006 jsou stanoveny tyto nejdůležitější úkoly: v oblasti výpočetní techniky v souladu s plánem ICT zakoupení dataprojektorů do dvou učeben, rozšíření stanic v kabinetech učitelů a trenérů a doplnění výukového software provedení další etapy opravy sociálního zařízení ve II. patře školy provedení další etapy opravy obkladů v přízemí svépomocí provést opravu vstupních dveří do školního pavilonu zajistit zlepšení estetiky na chodbách výměnou dveří v učebnách provést svépomocí opravu nářaďovny v tělocvičně a montáž světelné tabule zahájit první etapu opotřebovaných skříní v předsíňkách pokojů domova mládeže doplnit lavičky na chodbě II. patra pavilonu školy pokračovat ve výměně školního nastavitelného nábytku v učebnách školy podle zápisu z kontroly KHS. Z důvodu finanční náročnosti vznést opět požadavek u zřizovatele. Čl. 15 Informace o pojištění majetku (1) Pojištění majetku Soubor nemovitostí sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových na Výškovické ulici 2631 zahrnující budovu školy, tělocvičny, školní jídelny a domova mládeže Sportovní gymnázium je pojištěn u Pojišťovny České spořitelny v návaznosti na usnesení Rady kraje č. 34/2442 ze dne v rozsahu: a) základní pojištění flexa: poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, včetně poškození nebo zničení věci kouřem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu b) doplňková živelní nebezpečí bez povodně a záplavy: poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí, krupobitím, zemětřesením dosahujícím alespoň 6. stupeň mezinárodní stupnice, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem motorového vozidla, jeho části nebo nákladem, nadzvukovou vlnou 18

19 c) vodovodní nebezpečí: případ poškození nebo zničení pojištění věci vodou z vodovodního zařízení. Celková pojistná částka činí ,- Kč na kalendářní rok. Vzhledem k výši pojištění nemovitostí nenalezlo vedení sportovního gymnázia zdroje k pojištění majetku movitého. Služební automobil Škoda Forman SPZ OVR byl v roce 2003 pojištěn v rozsahu : a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve výši 2.352,- b) havarijní pojištění vozidla, s pojištěním čelního skla, pojištěním úrazu dopravovaných osob ve výši 5.010,- Kč ročně. c) přívěsný vozík Ideal k vozidlu je pojištěn pro odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla ve výši 108,- Kč. Celková pojistná částka za vozidlo činila 7.470,- Kč. Sportovní hala na Plzeňské ulici a movitý majtek v ní jsou pojištěny takto: a) živelné pojištění:požár, výbuch, úder blesku, náraz pilotovaného letícího tělesa budova - doplňkové riziko vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavin, stromů, stožárů, zeměstřesení, tíha sněhu, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna - poškození vodou z vodovodního zařízení movitý majetek požár,výbuch, úder blesku, náraz pilotovaného letícího tělesa - poškození vodou z vodovodního zařízení Celkem živly ,- Kč b) pojištění pro případ odcizení u movitého majetku: krádež 2.228,- Kč c) pojištění odpovědnosti za škodu ,- Kč Celkem pojištění sportovní haly činí ,- Kč. Dne došlo k zaplavení suterénu školní kuchyně. Tato havárie byla způsobena ucpáním veřejné kanalizace patřící Ostravským vodárnám a kanalizacím. Vzlínáním splašků došlo k opadávání omítky a byly tak poškozeny malby ve skladech rekonstruované školní kuchyně. Vedení školy zajistilo opravu omítek a požadavalo náhradu škody. Po obsáhlejších jednáních se podařilo docílit, že škoda ve výši ,- byla uhrazena prostřednictvím pojistné smlouvy firmy Ostravské vodárny a kanalizace. Čl. 16 Inventarizace majetku (1) Na základě příkazu ředitele sportovního gymnázia byl provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků ke dni roční účetní závěrky tj. k Inventární komise provedla fyzickou a dokladovou inventuru hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, inventarizaci zásob, peněžních prostředků a cenin, závazků a pohledávek. O řádné inventarizaci byl vyhotoven zápis. V závěru bylo konstatováno, že inventarizace proběhla bez závažných chyb, výsledky jsou hodnoceny jako dobré, inventarizační rozdíly budou vyrovnány v začátku účetního roku

20 ČÁST G) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Čl. 17 Pohledávky Celkový stav pohledávek k činil ,57 Kč. Snižování pohledávek je věnována průběžně velká pozornost a je součástí práce útvaru řídící kontroly. Výsledkem je skutečnost, že v roce 2005 nevznikla škole žádná nová nedobytná pohledávka. Podařilo se zajistit úhradu pohledávek starších 1 roku u partnerských sportovních klubů, s nimiž škola zajišťuje sportovní přípravu žáků. Pozdní termín úhrady musí u těchto klubů škola respektovat, protože umožňují zajišťovat sportovní přípravu v dopoledních hodinách ve svých vlastních zařízeních bezplatně. Z toho odběratelé účet 311/00: Firma částka v Kč datum vystavení datum splatnosti Jazykové gymnázium 153, Gymnázium O.- Zábřeh 3 728, Gymnázium O.- Zábřeh 9 786, Dům dětí a mládeže Gurtěvova 1 386, ZŠ pro žáky s SVP Aviatiků , Sport mladých o.p.s , Celkem ,50 Většina krátkodobých pohledávek je pohledávkami splatnými v začátku roku 2006, všechny tyto pohledávky byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Také faktura Jazykové gymnázia byla uhrazena v roce Z toho odběratelé účet 311/10 pronájmy: firma částka v Kč Datum vystavení datum splatnosti FBC Vipers Ostrava 1 700, FBC Vipers Ostrava 4 290, FBC Vipers Ostrava 3 900, FBC Vipers Ostrava 4 095, FBC Vipers Ostrava 6 240, FBC Vipers Ostrava 3 900, FBC Vipers Ostrava 2 925, VK DHL Ostrava , VK DHL Ostrava 4 485, SBŠ Ostrava 585, VK SG Ostrava 800, Celkem ,- Z výše uvedených pohledávek po lhůtě splatnosti je problematická pohledávka u FBC Vipers, kterému sportovní gymnázium poskytlo k tréninku v roce 2002 sportovní halu. Při projednávání této pohledávky bylo zjištěno, že manažer tohoto klubu se vůči sportovnímu gymnáziu dopustil podvodu. Po vyčerpání všech 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více