Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, Ostrava - Zábřeh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh"

Transkript

1 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel

2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty žáků a zaměstnanců 4 ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání 6 Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti 7 Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací 8 Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos 9 ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Čl. 6 Příplatek na sportovní přípravu 10 Čl. 7 Účelové prostředky na SIPVZ 12 Čl. 8 Přímé náklady na vzdělávání 12 Čl. 9 Účelové prostředky od Úřadu práce 13 Čl. 10 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat 13 ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 11 Peněžní fondy a jejich krytí 14 ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 12 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů 15 ČÁST F) MAJETEK Čl. 13 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost 16 Čl. 14 Údržba a opravy 17 Čl. 15 Informace o pojištění majetku 18 Čl. 16 Inventarizace majetku 19 ČÁST G) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Čl. 17 Pohledávky 20 Čl. 18 Závazky 21 ČÁST H) VÝSLEDKY KONTROL Čl. 19 Výsledky vnějších kontrol 23 Čl. 20 Vnitřní kontrolní systém 23 ČÁST I) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Čl. 21 Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 24 Čl. 22 Údaj o projednání rozborů 24 ČÁST J) TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 7 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2005 Tabulka č. 8 Počet žáků na škole Tabulka č. 9 Ukazatele nákladovosti v roce , 3142, 3145 Tabulka č. 10 Vývoj průměrného platu 2

3 Tabulka č. 11 Tabulka č. 12 Tabulka č. 13 Zaměstnanci podle kategorií ze státního rozpočtu Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Příloha č. 1 Příloha č. 2 PŘÍLOHY Účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OUPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění HV 3

4 ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty žáků a zaměstnanců (1) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je regionální střední škola, která poskytuje úplné střední vzdělání talentovaným sportovcům. Svým denním, týdenním a celoročním režimem vytváří potřebné podmínky pro maximální rozvoj sportovního talentu. Ve školním roce 2005/2006 studuje v 16 třídách celkem 477 studentů. Struktura jednotlivých tříd a počtu studentů vzhledem k délce studia byla následující: 4 třídy nižších ročníků osmiletého studia 120 studentů 1 třída vyšších ročníků osmiletého studia 32 studentů 1 třída šestiletého studia (dobíhající obor) - 28 studentů 10 tříd čtyřletého studia 297 studentů. (2) Hlavní pozornost je nadále zaměřena na výběr sportovních talentů pro čtyřleté studium po ukončení základního vzdělání. Ve víceletém i čtyřletém studiu jsou vyučovány 2 studijní obory a to obor zaměřený na sportovní přípravu ( kód 7941K/420, 620, 820) a obor zaměřený na rozšířenou výuku tělesné výchovy (kód 7941K/413, 613, 813). Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je speciální školou v regionu Moravskoslezského kraje. Sleduje tyto základní cíle: 1. Příprava studentů pro studium na vysokých školách (úspěšnost 50-60%) 2. Výchova sportovců: a) na výkonnostní bázi b) na vrcholové úrovni směrem k medailovým pozicím na přeborech republiky a k výběru sportovců do státní reprezentace 3. Příprava studentů pro zaměstnání v oblasti tělesné výchovy a sportu (3) Výuka na SG probíhá podle generalizovaných učebních plánů pro gymnázia. Ředitelství školy nepreferuje při přidělování disponibilních hodin ani předměty společenskovědní ani přírodovědné. Učební plán proto odpovídá zaměření všeobecnému. Profilace studentů k maturitní zkoušce a k následnému pokračování ve studiu na vysoké škole je zabezpečena v posledních třech letech studia výběrem volitelných předmětů. Výběr volitelných předmětů reguluje vedení školy povinným výběrem konverzace cizího jazyka v posledních dvou ročnících studia. Sportovní přípravu formou specializovaného tréninku nebo rozšířenou výuku tělesné výchovy absolvují studenti-sportovci navíc nad rámec studijních gymnaziálních plánů. Podle druhu sportů jsou učeny studijní obory: Obory se zaměřením sportovní příprava: jsou určeny pro sportovce v odvětví basketbal, volejbal, sportovní gymnastika, atletika, judo a plavání. Od schválilo MŠMT ve výše uvedeném oboru další specializaci, kterou je moderní gymnastika. Specializovaný trénink zabezpečují profesionální trenéři mládeže v dopoledních i odpoledních hodinách. Dvoufázový trénink byl zajišťován 3x týdně, vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Výsledky žáků v soutěžích pak profilují jejich výběr do státní reprezentace. Vedení školy proto úzce spolupracuje se sportovními kluby v Ostravě a to s basketbalovým klubem NH Ostrava, atletickým klubem SSK Vítkovice, 4

5 oddílem juda TJ Mittal Ostrava, volejbalovým klubem DHL Ostrava (chlapci) a TJ Mittal Ostrava (dívky), gymnastickým klubem Vítkovice, Klubem plaveckých sportů Ostrava, basketbalovým klubem SNAKES Ostrava (basketbal chlapci), Sportovní basketbalovou školou Ostrava (basketbal dívky) a od také s oddílem moderní gymnastiky při SSK Vítkovice. Obory se zaměřením tělesná výchova: jsou určeny pro sportovce, kterým škola nezabezpečuje specializovaný trénink, ale kterým škola zabezpečuje v rámci povinné školní výuky všestrannou sportovní přípravu v rozsahu max. 6 vyučovacích hodin týdně. Tuto všesportovní přípravu zabezpečují trenéři SG a učitelé tělesné výchovy s licencí trenérů v příslušném druhu sportu. Sportovní specializace umožňují studentům obou oborů složit maturitní zkoušku z volitelného předmětu teorie sportovní přípravy. Po jejím úspěšném zvládnutí spolu s praktickou zkouškou lze absolventům SG udělit licenci trenéra III. třídy (kategorie C) v daném druhu sportu. Vydání licence podléhá souhlasu příslušného sportovního svazu. Získání této licence předurčuje část absolventů k zaměstnání v oblasti TV a sportu. (4) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových má kromě školy další dvě součásti: - domov mládeže s kapacitou 60 lůžek je v pravidelném provozu v týdenních cyklech od neděle do pátku, nepravidelně pak o volných dnech, v případech, kdy probíhá trénikový proces. - školní jídelnu s kuchyní, která po rekonstrukci splňuje všechny podmínky určené vyhláškou pro zabezpečení školního a závodního stravování. (5) Na sportovním gymnáziu pracovalo v roce zaměstnanců. Přepočtený stav byl 79,57 zaměstnanců, z toho 54,46 pedagogických a 25,11 nepedagogických zaměstnanců. Kategorie pedagogů zahrnuje učitele, vychovatele a trenéry. Kategorii nepedagogických pracovníků tvoří zaměstnanci správního úseku, školní jídelny, administrativy a sportovní haly na Plzeňské ulici. ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Úvodní tabulka shrnuje údaje o závazných ukazatelích, schválených Radou kraje dne , o skutečně poskytnutých finančních prostředcích, které se zcela neshodovaly u čerpání provozních výdajů. Závazný ukazatel schváleno skutečně skutečně čerpáno Radou kraje poskytnuto Příspěvek na provoz celkem Z toho - přímé náklady provoz Odvod do rozpočtu kraje Účelová invest.dotace Hospodářský výsledek

6 Příspěvek na provoz: K rozdílu u čerpání provozních prostředků došlo u zúčtování dotace Úřadu práce na mzdu a odvody ve výši 8.000,- Kč, které byla nákladovou položkou sportovního gymnázia v prosinci 2004, ale příjmem kraje až v roce Další rozdíl u provozních prostředků je způsoben přidělením grantu MSK ve výši ,- Kč v září 2005 v rámci enviromentální výchovy pro školní rok 2005/2006 s možností čerpání v kalendářním roce Z důvodu zaměření této dotace na čištění toku řeky Odry v katastru města Ostrava Jih, bylo čerpání přesunuto na jarní měsíce roku Rozdíl v čerpání přímých nákladů ve výši 572,- Kč vznikl u účelové dotace přidělené na SIPVZ. Nebyla vyčerpána částka, vyčleněná na školení pedagogů. V rámci zúčtování se státním rozpočtem byla nepoužitá částka vrácena. Účelová investiční dotace do investičního fondu byla zcela dočerpána a odvod z odpisů v plné výši odveden zřizovateli. Hospodářský výsledek byl dosažen v plánované výši 0 Kč. Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání (1) V roce 2005 náklady hlavní činnosti činily ,80 Kč, což bylo vyšší o ,90 Kč proti roku Největší položkou zvýšení celkového objemu byl limit mezd v návaznosti na nové platové tarify zaměstnanců a s tím související náklady na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Naopak dotace na provoz byla snížena o Kč z důvodu kombinovaného způsobu financování, který je prováděn pro součást sportovní gymnázium normativně. Nedošlo ani k podstatnějšímu zvýšení účelové dotace na sport v položce ONIV. Proto bylo nutno během celého kalendářního roku provádět úsporná opatření, důsledně sledovat nákladovost energií a v konečném důsledku velmi omezovat náklady na běžné provozní výdaje (např. kancelářké potřeby, materiál pro běžnou údržbu, drobný dlouhodobý hmotný majetek). Vůbec nebylo možno realizovat obnovu nastavitelného nábytku v kmenových učebnách školy, která je stanovena platnou vyhláškou. V účelové dotaci na sport bylo nutno nadále zabezpečovat sportovní přípravu v dopoledních hodinách bez úhrady nájmů sportovním klubům. Podařilo se tím udržet úroveň tréninkového procesu na potřebné úrovni a zajistit roční tréninkový cyklus včetně soustředění u všech sedmi sportovních specializací. (2) Stěžejním výukovým úkolem bylo zajistit odpovídající prostředí v učebnách výpočetní techniky, z nichž jedna (učebna č. 57) byla již nefunkční. Projekt, který byl zpracován ve škole na zkvalitnění výpočetní techniky, nebyl vybrán v důsledku administrativní chyby. Proto celá zátěž připadla na vlastní prostředky s maximálním využitím účelové dotace na SIPVZ. V indexu 1,54 pro učební pomůcky je kromě zakoupených nových počítačů zahrnut také nárůst učebních pomůcek na sport, hrazený z účelové dotace na sport. Nákup potravin s vývojovým ukazatelem 1,13 zohledňuje přípravu 40 jídel denně pro Základní školu pro žáky se speciálními potřebami Aviatiků od a skutečnost, že při rekonstrukci školní kuchyně v roce 2004, bylo stravování po dobu dvou 6

7 měsíců zajišťováno jiným subjektem. Počet strávníků obou gymnázií nedoznal výraznějších změn. (3) Rok 2005 byl obdobím, kdy bylo možno poprvé celoročně vyhodnotit nákladovost nového provozu školní kuchyně po rekonstrukci. Nová vzduchotechnika, provoz varny i provoz dalšího nového technologického zařízení znamenal zvýšení nákladů v položkách spotřeby teplé užitkové vody a elektrické energie. Naopak v odběru plynu došlo k poklesu spotřeby, spotřeba studené vody a tepla nedoznala změn. V průběhu roku bylo zřizovatelem vykryto zvýšení nákladů na spotřebu elektrické energie ve výši ,- Kč výše uvedeného úseku. Další střediska vykazují pravidelně určitou roční kolísavost v nákladovosti jednotlivých druhů energií podle momentální vytíženosti (tělocvična, sportovní hala) a podle klimatických podmínek. (4) Index 0,82 v na opravy a udržování majetku vyjadřuje sice snížení nákladovosti o 18 %, snížení však jde na vrub nižší dotace zřizovatele v této oblasti. Rozsah oprav, které škola řeší z vlastních zdrojů je velmi vysoký, úměrný rozsahu a stáří majetku. Ročně přesahuje částku ,- Kč. Některé opravy musí být řešeny postupně po etapách. Jsou to postupné opravy sociálních zařízení, opravy obkladů na chodbách školy a opravy elektroinstalace, která je v celkovém havarijním stavu. Největší opravy byly prováděny v pavilonech školy, další opravy bylo nutno zajistit také v pavilonech domova mládeže a sportovní haly. Běžnou údržbu i některé větší opravy provádějí zaměstnanci provozního úseku svépomocí a tím snižují náklady školy. (5) Nižší náklady na cestovné o 8 % byly vykázány u trenérů, kteří se na této nákladové položce podílejí v globále dvěmi třetinami. Cestovné trenérů vyplývá z ročních tréninkových plánů příslušných specializací a je součástí rozpočtu účelové dotace na sport. (6) V poklesu nákladů za služby o 14 % (index 0,86) se promítá skutečnost, že v roce 2005 nebylo nutno provádět žádnou z finančně náročnějších periodických revizí a že se podařilo snížit náklady za sportovní služby, částečně se naopak zvýšily úhrady za nájem bazénu pro obor tělesná výchova a odvoz odpadů. Úhrady za telekomunikační služby, Internet, poštovné zůstaly zhruba na úrovni roku V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků byly uspokojeny požadavky vznesené učiteli i trenéry. Bylo postupováno podle plánu DVPP, který obsahuje všechny kategorie školení. (7) Zvýšení odpisů o 32 % je způsobeno rekonstrukcí školní kuchyně provedenou a zkolaudovanou v říjnu (8) Ostatní náklady vzrostly v důsledku nového účtování ostatního povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem na účtu 549 ostatní náklady místo účtu 525 ostatní sociální pojištění v roce Zvyšování poplatků u peněžních ústavů a současně snižování úroků je průvodním jevem bankovního sektoru. Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti (1) Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše ,80 Kč, což je o nárůst ,38 Kč. Příjmy z vlastní činnosti tvořily tržby za stravné od žáků a zaměstnanců, tržby za ubytování studentů na domově mládeže a příjmy z pronájmů a výnos z pojistné události ve školní jídelně. Příspěvek od zřizovatele na zajištění hlavních činností vzrostl o 6,79 %. Nárůst byl způsoben 7

8 zvýšením mzdového limitu v návaznosti na novou tarifní stupnici. Základní výše provozních prostředků dosáhla 95,63 % roku Snížení bylo velmí citelné, protože účelová dotace na sport, přidělovaná MŠMT podle Programu IX. nekryje plně potřeby sportovní přípravy. Navýšení v průběhu roku se týkalo účelových dotací zřizovatele na granty, úhradů nákladů na energie školní jídelny a opravu rozvodů TUV a opravu sřechy. (2) Navýšení stravného o 13 % bylo způsobeno zahájením odběru obědů pro 40 žáků Základní školy pro děti se speciálními potřebami Aviatiků, které jsou připravovány ve školní kuchyni sportovního gymnázia. Promítá se v něm taky skutečnost, že v kalendářním roce 2004 nebyla školní kuchyň v provozu během rekonstrukce po dobu dvou měsíců. Průměrný počet strávníků je stabilní a nedoznává změn. (3) Nárůst tržeb za ubytování o 10 % vznikl z důvodu platnosti nové vyhlášky od , která určuje také limity plateb. Rozhodnutím ředitele se z původních 800,- Kč zvýšila měsíční úhrada na 1.000,- Kč. Pro domov mládeže I. kategorie je i nadále udržena na minimální hranici. Důvodem jsou vysoké náklady rodičů na sportovní přípravu žáků a na jejich zabezpečení v soutěžích. Pro většinu z nich jsou tyto úhrady na hranici jejich finančních možností. (4) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje tělocvičnu a sportovní halu v odpoledních hodinách téměř výhradně partnerským sportovním klubům, v nichž studenti oboru 7941K/420, 620, 820 vykonávají sportovní přípravu. Rozsah pronájmů je proto výrazně omezen, protože zabezpečení sportovní přípravy výše uvedených oborů patří do hlavní činnosti školy. Proto index 0,95 prokazuje stabilní roční globál a musí v něm být zohledněna skutečnost, že v kolektivních sportech vykonávají sportovní přípravu v odpoledních hodinách v zařízeních sportovního gymnázia také studenti jiných škol pod vedením trenérů zaměstnanců školy. (5) Nárůst ostatních výnosů o 31 % zohledňuje skutečnost použití fondu reprodukce majetku na opravy obkladů chodeb školní budovy ve výši ,75 Kč a dále náhrady od České pojišťovny a firmy Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava v souvislosti s pojistnou událostí zatopení suterénu školní kuchyně.. Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací V roce 2005 byly zřizovatelem poskytnuty tyto dotace: (1) Provozní výdaje - ÚZ 001 Provozní výdaje pro rok 2005 byly ve srovnáním s rokem 2004 sníženy o Kč. Bilanci hospodaření s konečným výsledkem ve výši 0 lze hodnotit kladně. Bez pomoci a podpory zřizovatele prostřednictvím dalších účelových dotací by však nebylo v silách nulovou bilanci dosáhnout a celkové hospodaření by bylo ztrátové. Potíže v hospodaření s provozními prostředky ovlivňují největší měrou tyto faktory: - zátěž plynoucí ze způsobu přidělování účelové dotace na sport. Nelze z ní hradit služby odloučeného pracoviště školy na sportovní hale a některé další nákladové položky sportovní přípravy, - rozsah spravovaného majetku. Prostředky, které jsou k dispozici pro jeho údržbu a reprodukci nejsou úměrné stáří objektů a opotřebení jejich vnitřního vybavení. 8

9 (2) Účelové prostředky na zájmový program na podporu aktivit v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - ÚZ 132 V rámci enviromentálního vzdělávání byla škole schválena a přidělena dotace ve výši ,- Kč pro školní rok 2005/2006. Realizace a čerpání prostředků tohoto programu je stanovena na kalendářní rok 2006, protože vyžaduje splnění úkolů, které se dají uskutečnit v jarních a letních měsících. (3) Účelové prostředky na zlepšení vybavenosti škol v oblasti volného času ÚZ 134 V oblasti volného času byla škole schválena a přidělena dotace ve výši ,- Kč,která byla zcela vyčerpána v roce Vyúčtování a závěrečná zpráva byly provedeny v lednu Program pomohl zlepšit vybavenost studovny na úseku domova mládeže o audiovizuální techniku. Využití studovny je maximální. V odpoledních hodinách ji využívají ubytovaní studenti, v dopoledních hodinách je k dispozici pro školní výuku. (4) Účelové prostředky na úhradu nákladů na energie školní jídelny ÚZ 203 Vedení školy požádalo zřizovatele o dokrytí nákladů na energie ve výši ,- Kč, které vznikly proti původnímu finančnímu plánu v souvislosti s provozem nové školní kuchyně. Výši nákladů na energie po rekonstrukci bylo možno konkrétně specifikovat podle skutečných nákladů až po prvních několika měsících provozu. Oprávněnost požadavku prokazuje tabulka č. 13. (5) Účelové prostředky na opravu rozvodů teplé vody, opravu střechy pavilonu ÚZ 206 Vedení školy požádalo zřizovatele o přidělení účelové dotace ve výši ,- Kč na opravy, které se týkaly výměny střešní krytiny na školních pavilonech a rozvodů teplé vody ve třech sociálních zařízeních školy. Střešní krytina na jednom učebnicovém pavilonu, zhotovená z PVC, začala praskat po celé šířce pavilonu. Po účincích UV záření byla zcela neopravitelná. Odhad nákladů, které provedlo vedení školy a použilo jej jako součást k žádosti o dotaci byl nižší než skutečné náklady specifikované u výběrového řízení na dodavatele oprav. Rozdíl ve výši ,- Kč byly proto dokryt z vlastních provozních prostředků. Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos (1) Sportovní gymnázium má doplňkovou činnost ve zřizovací listině na stravování cizích strávníků. Ředitel sportovního gymnázia vydal k této doplňkové činnosti samostatnou směrnici, kterým bylo stravování důchodců účetně odděleno samostatné středisko 429 a je vedeno jako doplňková činnost. Byla stanovena odpovídající výše pracovních úvazků zaměstnanců kuchyně pro přípravu jídel pro cizí strávníky v celkové výši 0,3. Tento úvazek je rozdělen částí 0,15 pro kuchařku a 0,15 pro pomocnou sílu. Cena stravenky činila 42,- Kč při materiálových nákladech na nákup potravin 21,-Kč, věcná režie činila 10,00 Kč a osobní režie 11,- Kč na porci. 9

10 (2) Během kalendářního roku 2005 bylo reagováno na všechny změny, které se týkaly závodního stravování, platné pro vlastní zaměstnance a zaměstnance škol a školských zařízení zřizované Moravskoslezským krajem, pro které jsou v kuchyni sportovního gymnázia připravovány obědy. Opatřením ředitele bylo výrazně omezeno stravování cizích strávníků, kteří nejsou zaměstnanci škol. Toto opatření vnímali cizí strávníci negativně. Úroveň stravovacích služeb, které jim školní jídelna poskytovala, byla hodnocena velmi vysoko. Pro školu začalo být poskytování stravování cizím strávníkům nevýhodné. Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti za rok 2005: Kategorie číslo účtu výše Náklady Materiál ,00 Energie ,00 Opravy ,00 Služby ,00 Mzdy ,00 Zákonné pojištění ,00 Zákonné sociální náklady ,00 Jiné ostatní náklady ,00 Odpisy ,00 Celkem ,00 Výnosy Materiálové ,00 Osobní ,00 Potraviny ,00 Celkem ,00 Hospodářský výsledek 0,00 Doplňková činnost je stanovena jako nezisková proto, že se dotýká školských pracovníků a je nutné sledovat obdobné podmínky ve všech školských stravovacích zařízeních, které tyto služby poskytují. (3) Školení, odborné kurzy ani jiné vzdělávací akce škola zatím nepořádala. Tyto činnosti jsou však ve zřizovací listině povoleny. ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Čl. 6 (1) Příplatek na sportovní přípravu ÚZ Výši příplatku na sportovní přípravu pro 15 sportovních gymnázií v České republice určuje odbor tělovýchovy při MŠMT. Způsob přidělování prostředků není normativní. Nerespektuje skutečné potřeby jednotlivých škol. Nekryté náklady související se sportovní přípravou jsou tak nuceny školy řešit individuálně se svými zřizovateli v jednotlivých krajích. Nesoulad skutečných a 10

11 potřebných nákladů se týká jak oblasti mezd, tak oblasti ONIV. Sportovní gymnázia jsou tím odkázána každoročně při dokrytí mezd na postoj zřizovatele u dohadovacího řízení. Dokrytí prostředků na provoz, který se týká sportovní přípravy a nelze hradit z účelové dotace není zohledňováno. Vedení školy je nuceno vykrýt tyto provozní prostředky na úkor potřeb běžného provozu školní výuky. V souladu s požadavky MŠMT odboru 5, tělovýchova byla účelovost čerpání nákladů následující: Příplatek na sport Účet Kč Prostředky na platy 521/ ,00 Celkem platy ,00 Zdravotní pojištění 524/ ,00 Sociální zabezpečení 524/ ,00 FKSP 527/ ,00 Celkem odvody ,00 Potraviny na závody 501/ ,05 Materiál obuv,vitamíny,. 501/ ,41 Materiál ddhm 501/ ,56 Cestovné 512/31, ,50 Nájemné 518/ ,00 DVPP 518/ ,00 Soustředění 518/ ,48 Sportovní služby 518/ ,00 Ostatní povinné pojistné 549/ ,00 Celkem ONIV ,00 Asociace ředitelů sportovních gymnázií, která byla založena od provedla pro MŠMT rozbor rozdílů mezi potřebnými náklady a skutečnou výší přidělené účelové dotace jednotlivých škol. V případě Sportovního gymnázia dany a Emila Zátopkových činil rozdíl prostředků ONIV částku ,- Kč. Rozdíly byly shledány ve všech účelových položkách (nájmy sportovišť, provoz služebního vozidla, učební pomůcky, funkční vyšetření sportovců, soustředění, cestovné trenérů, služby spojené s provozem sportovního zařízení). Některé účelové položky (nájmy, učební pomůcky,soustředění,cestovné trenérů) bylo možno omezit na základě dohod s partnerskými sportovními kluby. Návrh na krytí provozních prostředků pro sportovní přípravu, které nelze omezit (služby spojené s provozem sportovního zařízení, provoz služebního vozidla, administrativní zajištění práce trenérů, podíl využití trenérů na Internetu, aj.) byl předložen zřizovateli bude předmětem jednání v roce V dohadovacím řízení zohlednil zřizovatel skutečnost, že v účelové dotaci nejsou poskytovány prostředky na mzdu zástupce ředitele pro sportovní přípravu, ale pouze na mzdy trenérů. Zohlednění bylo částečné ve výši 50 %. Skutečný rozdíl se však týká plné mzdy zástupce ředitele a také 1 nepedagogického pracovníka, kterým je správce sportovní haly. Prostřednictvím Asociace ředitelů SG byl předán na MŠMT požadavek i zahrnutí mezd výše uvedených zaměstnanců do účelové dotace s platností od Klíč ke stanovení výše celkového ročního objemu ONIV je stanoven podle počtu žáků v oborech sportovní přípravy (50 %) a podle počtu reprezentantů při oponenturách příslušných sportovních svazů (50%). Je potěšitelné, že sportovní 11

12 výsledky školy byly vynikající a počet reprezentantů (30 studentů) byl v rámci České republiky nejvyšší. Účelová dotace na sport je v účetnictví školy vedena samostatně a byla vyčerpána v plné výši. Čl. 7 (1) Účelové prostředky na SIPVZ ÚZ Sportovní gymnázium v roce 2005 obdrželo dotaci ve výši Kč na SIPVZ a řídilo se Metodickým pokynem MŠMT č.j / Byla čerpána následovně: Plán Skutečnost % dotace spoluúčast dotace spoluúčast vzdělávání software hardware disponibilní částhardware celkem Spolu s využitím dalších provozních prostředků byla zprovozněna nová počítačová učebna, zakoupen výukový software a pedagogičtí pracovníci pokračovali v dalším vzdělávání rozšiřování úrovně P. V souladu s výše uvedeným pokynem byla nedočerpaná dotace na vzdělávání ve výši 572 Kč vrácena v lednu 2006 zřizovateli a bylo provedeno vyúčtování dotace se státním rozpočtem. Čl. 8 (1) Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Dotace přímých nákladů na vzdělávání činila celkem Kč byla zcela vyčerpána. Odchylka skutečného čerpání mzdových prostředků od rozpočtovaných ukazatelů se prokázala na úseku školy a školní jídelny. Na úseku školní jídelny je skutečný průměrný plat proti rozpočtovanému průměrnému platu, v přepočtu na jednoho zaměstnance nižší. Vzniklý rozdíl je používán pro úsek školy, který zahrnuje taktéž odloučené pracoviště sportovní haly. Financování mezd pracovníků úseku školy spojené s odloučeným pracovištěm nebylo v roce 2005 narovnáno. Rozdíl činil v ročním souhrnu ,- Kč. Do financování mezd pracovníků úseku školy se negativně promítla také skutečnost, že u dohadovacího řízení byla mzda zástupce ředitele pro sport zohledněna pouze 50 %. Rovněž v kategorii přímý ONIV bylo nutno řešit přesun přidělených prostředků z jednotlivých součástí na úsek školy, aby bylo možno splnit stěžejní výukový úkol, kterým bylo zajištění nové počítačové učebny. Čl. 9 (1) Účelové prostředky od Úřadu práce ÚZ Účelové prostředky ve výši 8.000,- Kč byly nákladovou položkou sportovního gymnázia v prosinci 2004, kdy končila úhrada mzdy a odvodů správce sportovní 12

13 haly od Úřadu práce. Příjmem krajského úřadu Moravskoslezského kraje se tyto prostředky staly až v roce 2005, kdy byly převedeny na účet školy. Čl. 10 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat (1) Limit pracovníků ve výši 80,88 vycházel v roce 2005 ze skutečných potřeb jednotlivých úseků školy, sportovní přípravy, domova mládeže, školní jídelny, provozního úseku a administrativy. Byl nastaven bez jakýchkoliv úspor. Původně neodpovídal svou strukturou zcela přesně stavům na jednotlivých úsecích, a proto byly zpracovány podklady pro dohadovací řízení. Zřizovatel při něm zohlednil skutečnost, že ministerstvo školství, mládeže a sportu nekryje v plné výši v účelové dotaci mzdové náklady tréninkového procesu. V poloviční výši tak byla zohledněna mzda zástupce ředitele pro sportovní přípravu. Na úseku školní jídelny došlo k zahájení vývozu stravy na ZŠ Aviatiků. Příprava stravy byla taktéž předmětem úpravy mzdového limitu. Skutečný stav zaměstnanců za celý rok byl 78,778. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem zaměstnanců za celorok činil 2,1 zaměstnance. Kromě nemocnosti a zaměstnání důchodců (v omezeném rozsahu) se nejvyšší měrou na tomto rozdílu podílí kategorie trenérů. V účelové dotaci na sport měli trenéři stanoven roční limit 15,02, skutečný stav byl 13,913, rozdíl činil 1,89. Důvodem snížení je skutečnost, že někteří trenéři pracují u družstev mládeže vždy do nebo do a jiní trenéři, s nimiž je sjednáván pracovní poměr na jednu sezónu, zahajují pracovní činnost od 1.8. nebo 1.9. kalendářního roku. Kategorie trenérů je zcela specifická. Platí pro ni možnost opakovaného sjednávání pracovních smluv na dobu určitou v souladu s platnými předpisy i nad hranici souhrnných dvou let, uváděných zákoníkem práce pro ostatní zaměstnance. Limit prostředků schválený radou kraje pro kalendářní rok 2005 ve výši 17, ,- Kč byl vyčerpán na 100%. Výše průměrné mzdy pedagogického zaměstnance školy ve výši ,- Kč nedosahuje gymnaziálního průměru. Tato skutečnost je způsobena více faktory. Jedním z nich je také odloučené pracoviště na sportovní hale Plzeňská, jehož provoz zabezpečují tři pracovníci. Normativní způsob financování podle jednotek výkonů řeší tyto vlivy omezeně. Výsledkem je negativní dopad ve výši průměrných mezd jak pedagogických, tak nepedagogických zaměstnanců. Čerpání OPPP ve výši 85 tis. Kč zahrnovalo úhradu na zpracování mezd, dozory na sportovních soustředěních a kurzech a činnost externích pracovníků v omezeném rozsahu. Odstupné nebylo vyplaceno žádné. Proti roku 2004 byl objem prostředků vyčleněných na OPPP nižší. Nesoulad v normativním způsobu financování pedagogických pracovníků byl registrován na úseku domova mládeže. Uvedení do souladu navrhla odborová organizace řešit k termínu (2) Nárůst průměrného platu pedagogického pracovníka o 6,3 % jde výhradně na vrub tarifů. Naopak podíl nenárokové složky mzdy na průměrné mzdě se opětovně snížil. Pouze u kategorie trenérů se v rámci účelové dotace podařilo zajistit odpovídající mzdové prostředky na úhradu činností stanovených nad rámec základních povinností. Objemy financí vyčleněných jednotlivým úsekům pro osobní příplatky nebyly proti roku 2004 snižovány. Naopak výrazně se snížil objem mzdových prostředků na úhradu jednorázových zadaných úkolů formou odměn. Nejvyšší osobní příplatek učitele je 3.600,- Kč a nejnižší je 1.500,- Kč. 13

14 (3) Vedení školy klade velký důraz na informovanost zaměstnanců o veškerých údajích, týkajících se mezd i provozních prostředků školy. 2x ročně provádí ředitel rozbory na výboru ZO ČMOS a ve školské radě. O výsledku dohadovacího řízení, o způsobu tvorby rozpočtu školy i o dalších mzdových otázkách byli po úsecích informováni všichni učitelé, vychovatelé, trenéři, správní zaměstanci i zaměstnanci školní jídelny. ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 11 Peněžní fondy a jejich krytí (1) Fond reprodukce majetku Sportovní gymnázium naplnilo fond prostředky získanými z odpisů organizace a z dotací poskytnutých Moravskoslezským krajem. Celkem hospodařilo s částkou ,32 Kč. Použita pak byla suma ve výši ,65 Kč. Z účelové dotace ve výši ,- Kč na stavební úpravy domova mládeže bylo provedeno odbourání komínů, montáž nových kanálových vpustí, vybudování čajové kuchyňky a prostoru pro uložení čistého prádla, zpevnění statiky stropu v suterénu domova mládeže, zavedení samostatného rozvodu elektroinstalace. Byly tím splněny platné normy vyhlášky pro domov mládeže, které byly předmětem závad uvedených v zápise z kontroly Krajské hygienické stanice v Ostravě. Částka ve výši ,50 Kč z vlastních zdrojů pak byla použita na vybavení čajové kuchyňky. Pavilon školní jídelny a domov mládeže byl zhodnocen rozšířením počítačové sítě se zapojením na Internet na všech pokojích domova mládeže a v kancelářích školní jídelny ve výši ,50 Kč. Na vstupním pavilonu školy byla rekonstruována část střechy v celkové hodnotě ,- Kč. Další část ve výši ,75 Kč byla použita na opravy obkladů v přízemí školy. Posledním výdajem z fondu byl odvod ,- Kč zřizovateli. Konečný zůstatek fondu ve výši ,37 Kč je plně kryt na běžném provozním účtu školy analytický účet 241/02. (2) Rezervní fond Počáteční zůstatek fondu ve výši ,93 Kč byl navýšen o přidělený kladný hospodářský výsledek roku 2004 ve výši 9.306,33 Kč. Dalším příjmem ve výši Kč byl finanční dar firmy KORAS Trade pro zlepšení podmínek studentů sportovního gymnázia. Při přechodu sportovního gymnázia z majetku ČR do majetku krajů byla ztráta podle pokynů zřizovatele zaúčtována na účet 902 fond oběžných aktiv. Podle Českého účetního standardu 521, bod fond oběžných aktiv je účet pasivní a nesmí vykazovat mínusový zůstatek. Proto byla částka ve výši ,72 Kč přeúčtována na účet 932 ztráty z let minulých. Tuto ztrátu lze snížit proti rezervnímu fondu (až do výše vytvořených zdrojů vyjma účelových darů). Proto byl v souladu s výše uvedeným pokynem použit rezervní fond ve výši ,26 Kč na úhradu ztráty z let minulých. Konečný zůstatek fondu pak činí ,- Kč. V této výši je fond kryt na běžném provozním účtu školy analytický účet 241/03. 14

15 (3) Fond kulturních a sociálních potřeb S prostředky fondu kulturních sociálních potřeb bylo hospodařeno v souladu s platnou vyhláškou o fondu a v souladu se schválenou Kolektivní smlouvou pro rok Prostředky do fondu tvoří příděl 2 % hrubých mezd a doplatky rekreací zaměstnanců ve výši ,- Kč. Prostředky byly vyčerpány v členění příspěvek na stravné ve výši ,- Kč, na rekreaci ve výši ,- Kč, na kulturu a sport bylo vyplaceno ,- Kč, na dary a výročí ,- Kč. Poprvé v roce 2005 přispívala škola na penzijní připojištění zaměstnanců a to ve výši ,- Kč. Konečný zůstatek fondu činí ,19 Kč, běžný účet FKSP ,56 Kč účet 243. Rozdíl je způsoben poskytnutými půjčkami FKSP, které zaměstnanci postupně splácejí, poskytnutnou zálohou v měsíci prosinci na zájezd zaměstnanců, konaný v měsíci březnu. (4) Fond odměn nemá organizace naplněn. ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 12 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů (1) Škola měla ve své zřizovací listině k uvedeno mezi předměty odpovídající hlavnímu účelu také zabezpečování stravování pro pracovníky škol a školských zařízení. Disponuje vlastní školní jídelnou. Kromě vlastních zaměstnanců zabezpečovala do také stravování pro zaměstnance gymnázia Volgogradská a zaměstnance Domu dětí a mládeže Gurtěvova v souladu s výše uvedeným hlavním účelem. V souladu s různými výklady vyhlášky o závodním stravování a změnami ve způsobu financování stravování zaměstnanců škol a školských zařízení bylo v průběhu roku 2005 několikrát reagováno. Od byli zaměstnanci výše uvedených subjektů registrováni jako cizí strávníci. (2) Kalkulace nákladů pro přípravu jídel byla následující: Cena 1 porce oběda činila 42,- Kč, cena 1 porce večeře činila 43,- Kč: Nákladová položka Cena oběda Cena večeře Finanční normativ na potraviny 21,- Kč 22,- Kč Věcné náklady 10,- Kč 10,- Kč Osobní náklady 11,- Kč 11,- Kč - z toho mzdy 8,00 Kč 8,00 Kč sociální zabezpečení 2,10 Kč 2,10 Kč zdravotní pojištění 0,70 Kč 0,70 Kč FKSP 0,20 Kč 0,20 Kč 15

16 U zaměstnanců sportovního gymnázia byly náklady na potraviny hrazeny strávníkem ve výši 13,- Kč a příspěvkem FKSP ve výši 8,- Kč na jeden oběd, u večeří, které organizace zajišťuje vychovatelům v souladu s platnými předpisy strávník hradí 14,- Kč, příspěvek FKSP je 8,- Kč. Věcné náklady byly hrazeny z dotace na provozní výdaje zřizovatele pro úsek školní jídelny. Osobní náklady byly hrazeny ze mzdového limitu úseku školní jídelny, který byl schválen po dohadovacím řízení kalendářního roku Podíl zaměstnanců, kteří využívají závodní stravování je velmi vysoký. K přepočtenému stavu zaměstnanců činí 75 %. V kalendářním roce 2005 využívalo závodní stravování 60 zaměstnanců školy. (3) Podmínky na krytí nákladů pro zaměstnance gymnázia Volgogradská a Domu dětí a mládeže Gurtěvova byly stanoveny smluvně, přičemž krytí nákladů se týkalo pouze položky finančního normativu na potraviny do Od byly věcné a osobní náklady ve výši 21,- Kč/porci v rámci doplňkové činnosti fakturovány a hrazeny oběma subjekty, potraviny ve výši 21,- Kč/porci si hradili zaměstnanci Domu dětí a mládeže Gurtěvova v plné výši, zaměstancům gymnázia Volgogradská příspívá organizace z FKSP 8,- Kč. (4) O prázdninách škola nezajišťuje zaměstnancům závodní stravování, protože většina zaměstnanců čerpá dovolenou. Trenéři, kteří době prázdnin pracují nevyužijí případnou možnost stravování ve školní jídelně z důvodu časové nerentabilnosti při přesunech. Provoz školní jídelny v době prázdnin proto není ani v redukovaném rozsahu zajišťován. (5) Současný způsob financování závodního stravování podle nové vyhlášky hodnotí vedení školy jako zbytečně komplikovaný a pro provozovatele školních jídelen nevýhodný. Zároveň přináší zcela neopodstatněný nárůst administrativy. ČÁST F) Čl. 13 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost (1) Sportovní gymnázium má v majetku pavilónovou budovu školy, tělocvičnu, pavilon domova mládeže a školní jídelny a sportovní halu na Plzeňské ulici. Strategií v péči o tento majetek je udržet ho v řádném chodu. Vzhledem k výši fondu reprodukce majetku lze tuto strategii uskutečňovat pouze v omezené míře. K hlavnímu problému, kterým je nadále nevyhovující stav střech na pavilonech školy a domova mládeže, které nejsou zatepleny a vyžadují každoročně rozsáhlé opravy, přibyly dlouhodobě neřešené úkoly, kterými jsou výměna školního nábytku nastavitelným typem lavic a židlí v učebnách a havarijní stav elektroinstalace v pavilonech školy. (2) Zřizovatel poskytl investiční dotaci ve výši Kč pro stavební úpravy domova mládeže. Práce zahrnovaly odbourání komínů, které byly nefunkční po rekonstrukci školní kuchyně, montáž nových kanálových vpustí, které zabraňují vzdemutí vody, zatopení kanalizace, vybudování čajové kuchyňky a prostoru pro 16

17 uložení čistého prádla, zpevnění statiky stropu v suterénu domova mládeže a zavedení samostatného rozvodu elektroinstalace do spojovacího pavilonu. Byly tím splněny platné normy vyhlášky pro domov mládeže, které byly předmětem závad uvedených v zápise z kontroly Krajské hygienické stanice v Ostravě. (3) Z investičních prostředků fondu reprodukce majetku byla provedena rekonstrukce poslední části střechy vstupního pavilonu. Rekonstrukce střech je nutností dlouhodobou, je postupováno po etapách a kalendářním rokem 2005 jsou ukončeny práce na jednom pavilonu školy, vstupním a spojovacím pavilonu školy a pavilonu tělocvičny. Zbývající pavilony jsou zahrnuty do plánu investičních akcí na další období. Čl. 14 Opravy a údržba (1) Hlavní úkoly v oblasti oprav a údržby jsou dlouhodobé a byly stanoveny v roce 2001 na dobu 10 let. Při rozhodování o jejich rozsahu a časovém sledu vycházelo vedení školy z těchto zásad: - vyřešení nejpalčivějších výukových úkolů - reakce na opatření uvedené ve zprávách z kontrol České školní inspekce v letech 1999 a možnosti zlepšení pracovního prostředí studentů a zaměstnanců, podchycené ve zprávách BOZP - reakce na nové vyhlášky vztahující se k provozu škol - zápisy z kontrol KHS, které limitují provedení prací časově - návaznost dlouhodobých úkolů na rozsáhlý projekt, jehož zpracovatelem a iniciátorem je sportovní gymnázium. Velká většina těchto úkolů je z důvodu velké finanční náročnosti rozdělena na etapy. Pro rok 2005 bylo proto postupováno přesně podle priorit uvedených v článku 18 odst. 2) minulé zprávy. Z nich se podařilo splnit: zkvalitnění stavu výpočetní techniky podle plánu ICT obsahující zavedení dostupnosti Internetu do pavilonu domova mládeže a školní jídelny, vybavení učebny č. 57 novým hardwarem a dokončení úprav v počítačové síti učitelů a administrativy, plné využití účelových prostředků na DVPP podle plánu, schváleného předem se ZO ČMOS, dokončení další etapy oprav obkladů chodeb ve II. patře a přízemí školy, oprava obkladů na schodišťových ramenech, zlepšení estetiky úpravou vstupního prostoru v návaznosti na propůjčení čestného názvu školy, opravy rozvodů teplé vody v předsíních sociálních zařízení školy podle uvedených nedostatků ze zprávy Krajské hygienické stanice, opravy topení a vzduchotechniky na sportovní hale, provedení rekonstrukce střechy nad vstupem do školy. Opravou střechy nad posilovnou se podařilo zabezpečení střech nad celým vstupním pavilonem dokončit, zabezpečení průhledného rozpočtu jednotlivých kmenových sportů z účelové dotace ONIV na sport. Zajistit jeho čerpání především v II. polovině 17

18 kalendářního roku. Průběžně byly doplňovány sbírky učebními pomůckami podle potřeb schválených v předmětových komisích. zahájení obnovy nábytku na domově mládeže, bylo pokračováno v opravách podlahových krytin ve všech součástech školy. (2) K neplánovaným opravám většího rozsahu, plynoucím z běžného provozu sportovního gymnázia, patřily v roce 2005 opravy společných sprch chlapců na domově mládeže nové rozvody studené a teplé vody, oprava žaluzií na domově mládeže. Ve škole byly opraveny elektrické rozvody pro nově obnovenou učebnu výpočetní techniky, na sportovní hale byly opraveny a uvedeny do bezpečného provozu otočné držáky basketbalových košů. Po uplynulé tříleté periodě byly vymalovány učebny, chodby, posilovna a vstupní hala v pavilonech školy. (3) Pro rok 2006 jsou stanoveny tyto nejdůležitější úkoly: v oblasti výpočetní techniky v souladu s plánem ICT zakoupení dataprojektorů do dvou učeben, rozšíření stanic v kabinetech učitelů a trenérů a doplnění výukového software provedení další etapy opravy sociálního zařízení ve II. patře školy provedení další etapy opravy obkladů v přízemí svépomocí provést opravu vstupních dveří do školního pavilonu zajistit zlepšení estetiky na chodbách výměnou dveří v učebnách provést svépomocí opravu nářaďovny v tělocvičně a montáž světelné tabule zahájit první etapu opotřebovaných skříní v předsíňkách pokojů domova mládeže doplnit lavičky na chodbě II. patra pavilonu školy pokračovat ve výměně školního nastavitelného nábytku v učebnách školy podle zápisu z kontroly KHS. Z důvodu finanční náročnosti vznést opět požadavek u zřizovatele. Čl. 15 Informace o pojištění majetku (1) Pojištění majetku Soubor nemovitostí sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových na Výškovické ulici 2631 zahrnující budovu školy, tělocvičny, školní jídelny a domova mládeže Sportovní gymnázium je pojištěn u Pojišťovny České spořitelny v návaznosti na usnesení Rady kraje č. 34/2442 ze dne v rozsahu: a) základní pojištění flexa: poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, včetně poškození nebo zničení věci kouřem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu b) doplňková živelní nebezpečí bez povodně a záplavy: poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí, krupobitím, zemětřesením dosahujícím alespoň 6. stupeň mezinárodní stupnice, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem motorového vozidla, jeho části nebo nákladem, nadzvukovou vlnou 18

19 c) vodovodní nebezpečí: případ poškození nebo zničení pojištění věci vodou z vodovodního zařízení. Celková pojistná částka činí ,- Kč na kalendářní rok. Vzhledem k výši pojištění nemovitostí nenalezlo vedení sportovního gymnázia zdroje k pojištění majetku movitého. Služební automobil Škoda Forman SPZ OVR byl v roce 2003 pojištěn v rozsahu : a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve výši 2.352,- b) havarijní pojištění vozidla, s pojištěním čelního skla, pojištěním úrazu dopravovaných osob ve výši 5.010,- Kč ročně. c) přívěsný vozík Ideal k vozidlu je pojištěn pro odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla ve výši 108,- Kč. Celková pojistná částka za vozidlo činila 7.470,- Kč. Sportovní hala na Plzeňské ulici a movitý majtek v ní jsou pojištěny takto: a) živelné pojištění:požár, výbuch, úder blesku, náraz pilotovaného letícího tělesa budova - doplňkové riziko vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavin, stromů, stožárů, zeměstřesení, tíha sněhu, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna - poškození vodou z vodovodního zařízení movitý majetek požár,výbuch, úder blesku, náraz pilotovaného letícího tělesa - poškození vodou z vodovodního zařízení Celkem živly ,- Kč b) pojištění pro případ odcizení u movitého majetku: krádež 2.228,- Kč c) pojištění odpovědnosti za škodu ,- Kč Celkem pojištění sportovní haly činí ,- Kč. Dne došlo k zaplavení suterénu školní kuchyně. Tato havárie byla způsobena ucpáním veřejné kanalizace patřící Ostravským vodárnám a kanalizacím. Vzlínáním splašků došlo k opadávání omítky a byly tak poškozeny malby ve skladech rekonstruované školní kuchyně. Vedení školy zajistilo opravu omítek a požadavalo náhradu škody. Po obsáhlejších jednáních se podařilo docílit, že škoda ve výši ,- byla uhrazena prostřednictvím pojistné smlouvy firmy Ostravské vodárny a kanalizace. Čl. 16 Inventarizace majetku (1) Na základě příkazu ředitele sportovního gymnázia byl provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků ke dni roční účetní závěrky tj. k Inventární komise provedla fyzickou a dokladovou inventuru hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, inventarizaci zásob, peněžních prostředků a cenin, závazků a pohledávek. O řádné inventarizaci byl vyhotoven zápis. V závěru bylo konstatováno, že inventarizace proběhla bez závažných chyb, výsledky jsou hodnoceny jako dobré, inventarizační rozdíly budou vyrovnány v začátku účetního roku

20 ČÁST G) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Čl. 17 Pohledávky Celkový stav pohledávek k činil ,57 Kč. Snižování pohledávek je věnována průběžně velká pozornost a je součástí práce útvaru řídící kontroly. Výsledkem je skutečnost, že v roce 2005 nevznikla škole žádná nová nedobytná pohledávka. Podařilo se zajistit úhradu pohledávek starších 1 roku u partnerských sportovních klubů, s nimiž škola zajišťuje sportovní přípravu žáků. Pozdní termín úhrady musí u těchto klubů škola respektovat, protože umožňují zajišťovat sportovní přípravu v dopoledních hodinách ve svých vlastních zařízeních bezplatně. Z toho odběratelé účet 311/00: Firma částka v Kč datum vystavení datum splatnosti Jazykové gymnázium 153, Gymnázium O.- Zábřeh 3 728, Gymnázium O.- Zábřeh 9 786, Dům dětí a mládeže Gurtěvova 1 386, ZŠ pro žáky s SVP Aviatiků , Sport mladých o.p.s , Celkem ,50 Většina krátkodobých pohledávek je pohledávkami splatnými v začátku roku 2006, všechny tyto pohledávky byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Také faktura Jazykové gymnázia byla uhrazena v roce Z toho odběratelé účet 311/10 pronájmy: firma částka v Kč Datum vystavení datum splatnosti FBC Vipers Ostrava 1 700, FBC Vipers Ostrava 4 290, FBC Vipers Ostrava 3 900, FBC Vipers Ostrava 4 095, FBC Vipers Ostrava 6 240, FBC Vipers Ostrava 3 900, FBC Vipers Ostrava 2 925, VK DHL Ostrava , VK DHL Ostrava 4 485, SBŠ Ostrava 585, VK SG Ostrava 800, Celkem ,- Z výše uvedených pohledávek po lhůtě splatnosti je problematická pohledávka u FBC Vipers, kterému sportovní gymnázium poskytlo k tréninku v roce 2002 sportovní halu. Při projednávání této pohledávky bylo zjištěno, že manažer tohoto klubu se vůči sportovnímu gymnáziu dopustil podvodu. Po vyčerpání všech 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Zlínského kraje IČO: 60371757 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Ředitel organizace: RNDr. Karel Radil Vypracoval: Ing.

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 216 1 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele... 4 4. Investiční výdaje... 5 5. Neinvestiční

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb.

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2009-2010 podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel plní funkci důvodové zprávy k rozpočtu fakulty. Vycházejí ze Zásad tvorby a správy rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně pro příslušný

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více