Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny"

Transkript

1

2 Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové Fenner / BTL Ploché Øemeny ploché hnací Øemeny žebrové Øemeny synchronní ozubené Pøehled Palcové MXL, XL, L, H, XH, XXH Metrické T, T HTD, RPP, STD Eagle Nestandardní polyurethanové Øemenové metráže Øemenové metráže spojované Ozubené øemeny zakázková výroba Povrchové úpravy øemenù Speciální provedení PUR ozubených øemenù Upínací desky pro øemenové metráže Øemeny automobilové Klínové Žebrové Rozvodové Øemeny zemìdìlské Èeská výroba Mitas Zahranièní výroba Øemenice Klínové Ozubené Ploché Upínací pouzdra Taper Bush i Dotazník pro výpoèty pøevodù ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù klínové, ozubené, žebrové øemeny Výpoèty pøevodù, tabulky pøenášených výkonù, tolerance, faktory ovlivòující výpoèty a další technické údaje naleznete v katalogu "Výpoèty pøevodù"

3 O ch Když se pøed roky øeklo øemen, každému bylo hned jasné o co jde. Buï to byl tatínkùv pásek na zlobivé dìti, nebo to byl plochý øemen z mlátièky èi podobného zaøízení a nebo to byl øemen klínový. Ještì dnes si nezasvìcená osoba pøi vyslovení slova øemen pøedstaví nejspíše výše uvedené pøíklady. Èas však bìžel dál. Jako rychlík probìhla naším vìkem revoluce vìdeckotechnická, kterou støídala revoluce technickovìdecká, aby jí vzápìtí vystøídala revoluce vìdeckotechnologická. Tak, jak se mìnil život kolem nás, mìnil se i zpùsob prùmyslové výroby, zemìdìlského zpracování produktù a dalších èinností,kde stále ve vìtší míøe pomáhaly èlovìku stroje. Každý stroj, aby mohl èlovìku pomáhat,potøebuje urèitý pohon. protože pøibývalo strojù, pøibývalo i množství rùzných typù pohonù. Pohony jsou v podstatì zprostøedkovatelé pøenosu sil od základní pohonné jednotky ke koneènému zaøízení. Tyto síly mùžeme pøenášet ozubenými koly, øetìzy, rùznými spojkami ale pøedevším øemeny. Øemeny mají oproti jiným tu výhodu, že jsou relativnì lehké, levné a v mnoha pøípadech dokáží posloužit i jako spojka svým prokluzem. Je totiž vždy levnìjší napø. pøi neèekaném rázu znièit øemen než motor èi koneèné zaøízení. S poètem stále dokonalejších strojù vznikaly vìtší a vìtší specifické požadavky na tyto hnací øemeny. Dnes tedy již bìžnì vidíme na strojích a rùzných zaøízeních kromì klasických øemenù v jednoduché nebo násobné podobì i øemeny šestihranné, které na víceøemenicových soustavách zajiš ují protibìžný chod. Dalším pøedstavitelem klínových øemenù jsou øemeny variátorové. Svou konstrukcí jsou klínovým øemenùm velmi podobné, mají však menší úhel bokù. Dùvodem je použití na variátorových øemenicích, kde se možným pøibližováním a oddalováním bokù jedné takovéto øemenice dají mìnit otáèky druhé øemenice. Øemeny ve tvaru klínu pak ještì existují v rùzných speciálních a zakázkových provedeních napø. z polyurethanu. Existují i klínové metráže, které se dají svaøovat, spojovat spojkami nebo skládat do sebe. Druhou oblastí vývoje jsou øemeny ploché. Z pùvodního, obraznì øeèeno, koženého na mlátièku se vyvinuly øemeny ploché z moderních materiálù, øemeny žebrové èi øemeny ozubené. Pro výrobu èistì plochých øemenù dnes existují desítky materiálù s rùznými vlastnostmi a povrchy, které nenápadnì pøechází až do oblasti dopravních pásù. Trochu z jiného soudku jsou ploché øemeny žebrové a ozubené. Žebrové øemeny, nìkdy se jim øíká též mikroøemeny, mají na své tažné èásti podélná žebra ve tvaru klínu. Díky své konstrukci (ploché, pøitom s dostateèným poètem tažných kordù a s velkou pøilnavostí) mohou pøenášet velké síly na malých øemenicích s velkou rychlostí. Ploché ozubené øemeny s pøíèným uložením ozubu, které mají rùzné profily, rozteèe a jsou vyrábìny z rùzných materiálù dávají pak dostateèné možnosti pro optimální výbìr pøi požadavcích na pøenos velkých sil a nebo pøi potøebì zajištìní synchronního pohybu všech aktivních øemenic. Ploché ozubené profily jsou nabízeny i v koneèných metrážích, které se používají napø. pøi cyklických chodech lineárních pohonù. Podle požadavkù jednotlivých odvìtví se dají øemeny rozdìlit do tøí hlavních skupin. Øemeny prùmyslové, øemeny zemìdìlské a øemeny automobilové. Øemeny prùmyslové v sobì zahrnují všechny výše uvedené typy øemenù. Kromì speciálních konstrukcí strojù jsou ve vìtšinì pøípadù požadována standardní provedení. Na tyto standardní øemeny pak mohou být pøípadnì nanášeny rùzné povrchové vrstvy, èímž se rozšiøuje funkce hnacího na øemen tøeba pøepravní. Øemeny zemìdìlské a automobilové mají jedno spoleèné. Používají se v mobilních prostøedcích. Z tohoto faktu vyplývá zvýšená potøeba na kvalitu a multifunkènost, jelikož se do relativnì malého prostoru musí umístit co nejvíce komponentù. Øemeny jsou vystaveny velkým zmìnám prostøedí a teplot a jejich funkènost by mìla být zachována co nejdelší dobu provozu s minimální údržbou. Do automobilù se tedy montují klínové nebo žebrové bezúdržbové øemeny tzv.servis free. Rozvodové, vlastnì ploché ozubené øemeny pak mají vìtšinou zasílena tažná vlákna a dvojitou nilonovou tkaninu jako povrch zubu. Zuby jsou u nìkterých typù vyšší a jsou rozšíøeny v základnì pro lepší èasovou pøesnost. Zemìdìlské øemeny mají dvì specifika. Za prvé je tøeba pøenášet velké síly. Øemeny tedy mají èasto jinou vnitøní konstrukci napø. kevlarová vlákna nebo uložení vláken v provazcích. Za druhé se øemen musí podøídit konstrukci a ne konstrukce øemenu. Existují tedy rùzné rozmìrovì nestandardní øemeny, které jsou navíc díky své odlišné vnitøní konstrukci oznaèovány pod èíslem. Dané èíslo pak vyjadøuje konstrukènì a rozmìrovì pevnì daný øemen. Tímto je èásteènì i zamezeno možné nahrazování øemenù podobnými, ne však tak kvalitními. Jsme obchodníky a odborníky v oblasti øemenových pohonù právì tak, jako nejsme odborníky v oblasti pletení a háèkování. Tìšíme se na spolupráci s vámi a vìøte, že jsme tu pro vás. Firma Pikron 2

4 Naši dodavatelé Renomovaný èeský výrobce klínových øemenù. Pikron patøí mezi jeho nejvìtší odbìratele. Skladem u nás naleznete témìø vše z jeho produkce. Klínové øemeny Rubena, tvoøí nosný sortiment firmy Pikron. Nìmecká obchodní firma, zadávající si výrobu øemenù u firmy Optibelt, pøípadnì u jiných svìtových výrobcù. Pikron je jejím významným odbìratelem. Ihned skladem lze u nás nalézt ucelené øady plochých ozubených a žebrových øemenù a bìžnì užívané délky øemenù klínových. Výrobní a obchodní firma s výrobními závody ve Francii, Nìmecku a nglii. Firma úzce kooperuje s firmou Optibelt. Produkty této firmy je u nás možno bìžnì vidìt pøedevším v sekci plochých ozubených øemenù. Ostatní øemeny Strongbelt pak vhodnì doplòují naši zahranièní nabídku øemenù. Nìmecký výrobce rùzných druhù øemenù. Skladem u nás naleznete ploché ozubené a žebrové øemeny a dìrované metráže. Ostatní sortiment firmy je samozøejmì možné objednat. Malým úskalím je však cena øemenù a dodací termíny. Pùvodnì pouze dánská firma je v našem sortimentu zastoupena pøedevším variátorovými øemeny. Ostatní, pøedevším klínové øemeny všech bežných profilù vám dodáme na objednávku. Italská firma Dayco (firma pøevzala výrobu øemenù znaèky Pirelli) je v našem sortimentu zastoupena plochými ozubenými øemeny typu RPP. Rozmìrové øady nejsou úplné. Spíše délkovì doplòují pro nás standardní rozmìrové øady ozubených øemenù HTD (Tagex,Gates). Kompletní sortiment firmy však nabízíme u øemenù automobilových. Klínové, žebrové a rozvodové øemeny Dayco tvoøí základ naší nabídky zahranièních automobilových øemenù. Italská firma je evropským specialistou na výrobu polyurethanových ozubených øemenù. Firma pro nás zajiš uje pøedevším výrobu ozubených øemenù na zakázku v libovolných délkách a pøípadnì s rùznou povrchovou úpravou. Bìžnì nabízíme též ozubené metráže nebo øemeny. Ostatní sortiment firmy, který není skladem, je bìžnì dostupný na objednávku. merická firma Fenner, zastoupe ná v Evropì firmou BTL je výrobcem speciálních segmentových èi skládaných klínových øemenù Power Twist a TLink. Firma Pikron je výhradním dovozcem tìchto vysoko výkonných a odolných øemenù do èeské a slovenské republiky a samozøejmì je u nás naleznete skladem. merická firma Gates je výrobcem pomìrnì kvalitních hnacích øemenù rùzných druhù. V popøedí našeho zájmu jsou však pøedevším øemeny, které vyrábí pouze firma Gates. Jedná se o vysokovýkonné ploché ozubené øemeny GT a Polychain, které jsou obdobou klasického typu HTD. Tyto øemeny až na pár výjimek skladem nedržíme. Je však možno samozøejmì tyto øemeny objednat. merická gumárenská firma s tradicí výroby pneumatik. Její souèástí výroby je i pomìrnì ucelený sortiment pryžových øemenù. U nás na skladì naleznete pøedevším ty øemeny, které jsou vyrábìny dle US norem a vzhledem k palcovým oznaèením jsou pro Evropu i délkovì nestandardní. Firma Beha je renomovaný výrobce termoplastických, svaøovatelných umìlohmotných øemenù vyrábìných na bázi polyurethanu a polyesteru. U nás na skladì naleznete metráže rùzných profilù, které jsme schopni vám též na míru svaøit. Firma Contitech je jedním ze èlenù uskupení MULCO, kde nalezneme další firmy jako BRECO, BRECOFLEX a NTRIEBSTECHNIK. Naše firma využívá nabídky tohoto uskupení pøedevším pro dodávky plochých polyurethanových ozubených øemenù s nestandardní rozteèí. 3

5 Úvod Všeobecné informace pro objednávání zboží zboží uvádìjte dle pøíkladù objednávky, uvedených u každé rozmìrové øady. U nároènìjších kombinací oznaèení ještì vìtšinou uvádíme podrobný popis znaèení. Speciální požadavky (uvádìjte za názvem zboží jako souèást oznaèení). Sadování napø. klínový øemen / 13 x 0 Li 15 ks; 5 x sada, sada = 3 ks B. electrooil provedení Tuzemské øemeny se vyrabí z antistatické a olejivzdorné smìsi 1 2 x roènì. Z tohoto faktu vyplývá prùmìrná dodací doba 1/2 roku. Minimální množství odbìru (na dotaz). Zahranièní øemeny pryžové neoprenové se vyrábí automaticky dle ISO 1813 v antistatické provedení. Chceteli mít % jistotu o antistatických vlastnostech øemenù, je možno za pøíplatek 20% ze základu ceny, ještì øemen otestovat. Takovýto øemen vám pak dodáme s atestem. C. povrchová úprava Na øemeny je možno nanést rùzné povrchové úpravy jako napøíklad vrstvu PU pro vyšší otìruvzdornost a èistotu povrchu, vrstvu supergrip, která vytváøí hrubý PVC povrch pøi využití jako dopravníku atd.. Celkovou nabídku možných povrchových úprav naleznete na stranì 81 tohoto katalogu. Rùzná další omezení pøi objednávání, pøedevším poètu kusù, dodací doby, zboží pouze na poptávku atd. též naleznete v jednotlivých kapitolách rozmìrových øad. Výrobce zboží Všeobecný pojem "hnací øemeny" pøedstavuje znaènì širokou škálu tvarovì rùzných typù øemenù. bychom vás, našeho zákazníka, mohli uspokojit širokou nabídkou rozmìrù, provedení a kvality, je tøeba kromì spolupráce s našimi hlavními dodavateli, spolupracovat i s ostatními výrobci. Každý výrobce pøece alespoò èásteènì vyniká nad ostatními. Mùže to být cenou, kvalitou a nebo tøeba neobvyklým profilem. Nesuplujeme však jednotlivé kompletní nabídky, spíše nabízíme to nejvýhodnìjší od každého. Firma Pikron tedy není pouze výhradním zástupcem jednoho výrobce. Naší snahou je nabídnout øemeny jako celek. Právì pak je možné kombinovat a vybírat mezi cenou, kvalitou a provedením. Bližší informace o našich dodavatelích naleznete na pøedcházející stranì.. tuzemsko neuvedeteli za oznaèením specifikaci zahranièní (popøípadì výrobce) a tento øemen je možno dodat z tuzemské výroby, automaticky vám dodáme øemeny zavedeného èeského výrobce firmy Mitas. V ostatních pøípadech vám dodáme øemeny zahranièních výrobcù. B. zahranièní snažíme se vám, naším zákazníkùm, nabídnout ucelenou øadu délek a profilù øemenù celého spektra svìtové nabídky. Na pøedcházející stranì se mùžete orientaènì dozvìdìt, jak široké je spektrum našich dodavatelù. Kvalita se mezi jednotlivými výrobci diametrálnì neliší, budeteli si však pøát øemen pouze od vámi daného výrobce, je tøeba toto zdùraznit ve vaší objednávce. Cena Cenu vámi požadovaného zboží lze zjistit nìkolika zpùsoby. Telefonickým dotazem, písemnou poptávkou na kterou vám odpovíme cenovou nabídkou, z diskety, kterou je možno zaslat naším stálým obchodním partnerùm. Pøipravujeme prohlížeè skladu online na internetu. 4

6 Klínové øemeny Klínové øemeny b h bw Lp, Lw, Ld Li POJMY ZKRTKY Vnìjší délka mìøená na vnìjší základnì v napnutém stavu. Li Vnìjší délka mìøená na vnitøní základnì v napnutém stavu. Lw=Lp=Ld Ld Výpoètová délka napnutého v neutrálních vláknech. Neutrální vlákna jsou vlákna prùøezu, která zachovávají stejnou délku pøi deformaci prùøezu pøi pøechodu z pøímoèarého pohybu na pohyb kruhový pøi stálém napìtím. (Ld je dle ISO 4184 nové oznaèení pro délku Lp, Lw. V tomto katalogu uvádíme pro výpoètovou délku øemenu pùvodní a známé oznaèení Lw) nominální délka uvádìná jako souèást správného oznaèení (Li, nebo Lw). Oznaèení délky jednotlivých profilù je pøedepsáno pøíslušnými normami. b Šíøka, delší základna lichobìžníkového profilu. h Celková výška. e Rozteè klínù u násobných a žebrových øemenù. bw Výpoètová šíøka, šíøka v místì neutrálních vláken. dw Výpoètový prùmìr øemenice, prùmìr válcové plochy, jejíž povrchové pøímky jsou urèeny výpoètovou šíøkou drážky øemenice. úhel klínu. Úhel klínového úhel sevøený pracovními plochami mìøený na pøímé èásti v napnutém stavu. sada klín. øemenù Klínové øemeny urèené k souèasnému použití na vícedrážkových øemenicích. palcové oznaèení Délky klínových øemenù obalovaných i øezaných klasického profilu se mohou dle DIN 2215 oznaèovat též v palcích. Díky rùznému zaokrouhlování pøi pøepoètech však dochází u jednotlivých výrobcù k délkovým rozdílùm až 5. Toto oznaèení proto nedoporuèujeme používat Pøíklad: B / 17 x 30 Li = B 142 (30 : 25,4 = 141,73 zaokrouhleno na 142 palcù) pracovní plochy Boèní stìny klínových øemenù. Další velièiny a technické údaje naleznete u daných typù øemenù nebo v technické èásti. Pozor Nominální délka není u všech profilù stejná. (z/10=li, SPZ=Lw, VX10=). Pøi pøepoètech a náhradách proto vždy kontrolujte nominální délku. Pøi odlišném mìøení je nutno délku požadovaného pøepoèítat pøes jeho udanou výpoètovou délku (Lp, Lw, Ld). 5

7 Klínové øemeny Profily klínových øemenù Klasický profil Obalovaný (DIN 2215) 5 5,5 Y/6 8 Z/10 /13 B/17 20 C/22 25 D/32 38 E/ Øezané (ISO 4184) X8 ZX X BX CX Úzký profil Obalovaný (DIN 7753/1, ISO 4184) SPZ SP SPB SPC Øezaný (DIN 7753/1, ISO 4184) XPZ XP XPB XPC Obalovaný (US Standardu RM/MPT) 3V/9N 5V/15N 8V/25N Øezaný (US Standardu RM/MPT) 3VX 5VX utomobilové øemeny (DIN 7753/3, ISO 2790) VX10 VX11,9 VX13 VP13 Polyurethanové øemeny 3M 5M 7M 11M Profil klasický a úzký Øemeny úzkého profilu byly vyvinuty ve druhé pol. 20 století z klasických profilù (Z na SPZ, na SP atd.) jako dùsledek stále vìtších požadavkù trhu na vìtší pøenos výkonu. Evoluèní cestou se zaèíná v konstrukci i v praxi stále více pøecházet právì na øemeny úzkého profilu. Dùvod je jednoduchý. Øemen úzkého profilu pøenese pøi zachování velikosti o % vìtší výkon než øemen klasického profilu. Tímto se výraznì snižuje poèet øemenù potøebných k pøenosu sil. Provedení obalované a øezané øezaný klínový øemen je øemen nové konstrukce, který nahrazuje obalovaný øemen stejného typu a mùže být použit na pùvodních øemenicích. Øezané øemeny mají oproti obalovaným nekryté broušené boky, kde je viditelná tažná textilní vrstva. Øezané øemeny se vyrábí v klasických i úzkých profilech. Výhody øezaných øemenù Zvýšení živostnosti o 20%. Zvýšení pøenášeného výkonu o %. Zvýšení možnosti rychlosti (m/s). Minimální protažení pøi zatížení. Minimální délkové odchylky. Díky ozubení umožòují použít menší prùmìr øemenice. 6

8 Klínové øemeny PROFILY KLÍNOVÝCH ØEMENÙ JEJICH ZÁKLDNÍ TECHNICKÉ PRMETRY UŽÍVNÉ ÈÍSELNÉ ZNÈENÍ ŠÍØKY PROFILU 3 5 3M W/5 5M TYP PROFILU NÁZEV KLSICKÝ PROFILU DIN 2215 ISO 4184 DIN 7753/1 ISO 4184 ÚZKÝ US Standardu RM/MPT BLENÝ ØEZNÝ BLENÝ ØEZNÝ BLENÝ ØEZNÝ UTOMOBILOVÝ DIN 7753/3 ISO 2790 ROZMÌRY () b bw h 3 x 2 5 x 3 5 x 3, ,2 NOMINÁLNÍ DÉLK UVÁDÌNÁ V Lw/ Li Lw/ ROZDÍLY DÉLEK () 8 Lw = ØEZNÝ b x h bw Li+ 11 Li = 19 MINIMÁLNÍ PRÙMÌR ØEMENENICE dw () MXIMÁLNÍ OBVODOVÁ RYCHLOST m/s ROZSH PRCOVNÍCH TEPLOT OD DO o C 30/ 30/ 30/ ,5 5,5 Y/6 6,5 7M 8 X8 SPZ XPZ 5,5 x 3 6 x 4 6,5 x 4 7 x 5,3 8 x 5 8 x 5 9,7 x 8 9,7 x ,2 5,3 5,4 6,7 6,7 8,5 8,5 Li Li Li Li Lw Lw Lw / 30/ 30/ 30/80 30/ 30/80 30/ 30/80 3V 9,5 x VX 9,5 x /80 3L 9,5 x 5, ,5 VX10 Z/10 ZX 11M VX11,9 SP XP 10 x 8 10 x 6 10 x 6 11 x 7,1 10,5 x 8,5 12,7 x 10 12,7 x ,5 8,5 8, Li Lw Lw Lw /80 30/ 30/80 30/ 30/80 30/ 30/80 4L 12,7 x 7,2 0 VX13 13 x / VP13 /13 X SPB XPB 13 x x 8 13 x 8 16,3 x 13 16,3 x Li Lw Lw Lw /80 30/ 30/80 30/ 30/80 5V 15,9 x / VX B/17 BX 20 X20 SPC XPC C/22 CX 25 8V D/32 38 E/ 15,9 x x x x 12,5 20 x 12,5 22 x x x x x 16 25,4 x x x 25 x 25 x Li Lw Li Lw Lw Lw Li Lw Li Li Li Li Li /80 30/ 30/80 30/ 30/80 30/ 30/80 30/ 30/80 30/ 30/ 30/ 30/ 30/ 30/ 7

9 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché 3 5 5,5 6 6,5 7 3M Oznaèení () 3M x 3M x 185 3M x 190 3M x 195 3M x 200 3M x 206 3M x 212 3M x 218 3M x 224 3M x 230 3M x 236 3M x 243 3M x 2 3M x 258 3M x 265 3M x 272 3M x 274 Lw 3M x 280 3M x 290 3M x 290 Lw 3M x 300 3M x 307 3M x 315 3M x 325 3M x 335 3M x 345 3M x 355 3M x 365 3M x 375 3M x 387 3M x 0 3M x 412 3M x 425 3M x 437 3M x 4 3M x 462 3M x 475 3M x 487 3M x 0 3M x 515 3M x 530 3M x 545 3M x 5 3M x 580 3M x 0 3M x 615 3M x 630 3M x 6 3M x 670 3M x 690 3M x 710 3M x 730 3M x 7 3M PUR x ks Zámìna profilu: není možná zámìna. o (øemeny mají úhel bokù ). Poznámka: øemeny lze dodat i v násobném provedení. Hmotnost: 0,031 kg/m 5 Oznaèení DIN 2215 Li () 5 x 5 x x x 200 (3x2) (5x3) dle ISO 4184 Lw () x x 2 5 x x x x x x x x 0 5 x x x 0 5 x x x 5 5 x 0 5 x Li 3 ks 5 x 300Li zahranièní 6 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je možno zamìnit profilem 5,5; 6; 6,5 Poznámka: všechny zahranièní øemeny jsou dodávány v øezaném provedení s ozubením. Hmotnost: 0,018 kg/m 5M (5x3,3) Oznaèení () 5M x 280 5M x 290 5M x 300 5M x 300 Lw 5M x 307 5M x 315 5M x 325 5M x 335 5M x 345 5M x 355 5M x 365 5M x 375 5M x 387 5M x 387 Lw 5M x 0 5M x 412 5M x 425 5M x 437 5M x 4 5M x 462 5M x 475 5M x 487 5M x 0 5M x 515 5M x 530 5M x 545 5M x 5 5M x 5 Lw 5M x 580 5M x 0 5M x 615 5M x 615 Lw 5M x 630 5M x 630 Lw 5M x 6 5M x 670 5M x 690 5M x 690 Lw 5M x 710 5M x 730 5M x 7 5M x 775 5M x 800 5M x 800 Lw 5M x 825 5M x 8 5M x 875 5M x 900 5M x 925 5M x 9 5M x 975 5M x 0 5M x M x 10 5M x M x M x 11 5M x 1 5M x M x 12 5M x M x M x 13 5M x 10 5M x 14 5M x 10 5M x 18 5M PUR x 7 3 ks 5M PUR x 800Lw 6 ks Zámìna profilu: není možná. Øemeny mají úhel bokù. Poznámka: øemeny lze dodat i v násobném provedení. Hmotnost: 0,033 kg/m 5,5 (5,5x4,3) Oznaèení () 5,5 x 199 Li 5,5 x 212 Li 5,5 x 330 Li 5,5 x 372 Li 5,5 x 4 Li 5,5 x 199Li 5 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je možno zamìnit s profilem 5, 6, 6,5 Poznámka: profil 5,5 se vyrábí pouze v tuzemsku v uvedených délkách 6/Y Oznaèení DIN 2215 Li () 6/Y x 218 6/Y x 280 6/Y x 296 6/Y x 300 6/Y x 320 6/Y x 335 6/Y x 375 6/Y x 0 6/Y x 425 6/Y x 4 6/Y x 475 6/Y x 0 6/Y x 5 6/Y x 5 6/Y x 580 6/Y x 0 6/Y x 630 6/Y x (6x4) dle ISO 4184 Lw () obalovaný obalovaný 6 x 218Li 12 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je možno zamìnit profilem 5, 5,5 6,5. Poznámka: všechny øemeny jsou dodávány v øezaném provedení. Zahranièní øemeny s ozubením, èeské øemeny bez ozubení. Hmotnost: 0,026 kg/m 6,5 Oznaèení () 6,5 x 246 Li 6,5 x 296 Li 6,5 x 305 Li 6,5 x 946 Li 7M Oznaèení () 7M x 0 7M x 515 7M x 530 7M x 545 7M x 5 7M x 580 7M x 0 7M x 615 7M x 630 7M x 6 7M x 670 7M x 690 7M x 710 7M x 730 7M x 7 7M x 775 7M x 800 7M x 825 7M x 8 7M x 875 7M x 900 7M x 925 7M x 9 7M x 0 7M x M x 10 7M x M x M x 11 7M x 1 7M x M x 12 7M x M x M x 13 7M x 10 7M x 14 7M x 10 7M x 15 7M x 10 7M x 16 7M x M x 17 7M x 0 7M x 18 7M x M x 19 7M x M x 20 7M x M x 2 7M x 22 (6,5x4) 6,5 x 246Li 3 ks Zámìna profilu: v akutních pøípadech je možno zamìnit profilem 5; 5,5; 6. Podmínka: profil 6,5 se vyrábí pouze v tuzemsku v uvedených délkách. (7x5,3) 7M PUR x 18 zahranièní 5 ks Zámìna profilu: není možná Poznámka: lze dodat i v násobném provedení Hmotnost: 0,036 kg/m 8

10 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché 8 9,5 8 (8x5) X8 x 714 X8 x 719 Oznaèení X8 x 729 dle DIN 2215 ISO 4184 X8 x 739 Li () Lw () X8 x 769 X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x X8 x x x x x x x x 310Li 6 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za X8 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Hmotnost: 0,042 kg/m X8 Oznaèení DIN 2215 ISO 4184 Lw () X8 x 334 X8 x 375 X8 x 419 X8 x 444 X8 x 469 X8 x 489 X8 x 494 X8 x 9 X8 x 519 X8 x 549 X8 x 564 X8 x 579 X8 x 594 X8 x 599 X8 x 619 X8 x 649 X8 x (8x5) Li () SPZ X8 x 334Lw 3 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil 8" (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Poznámka: èeské øemeny do rozmìru X8 649 vèetnì jsou bez vnitøního ozubení Hmotnost: 0,042 kg/m Oznaèení DIN 7753/1 ISO 4184 Lw () SPZ 487 SPZ 512 SPZ 5 SPZ 562 SPZ 587 SPZ 0 SPZ 612 SPZ 625 SPZ 630 SPZ 637 SPZ 6 SPZ 662 SPZ 670 SPZ 675 SPZ 687 SPZ 697 SPZ 700 SPZ 710 SPZ 712 SPZ 722 SPZ 725 (9,7x8) Døíve užívané znaèení () 9,5 x 0 9,5 x 525 9,5 x 573 9,5 x 575 9,5 x 0 9,5 x 613 9,5 x 625 9,5 x 638 9,5 x 643 9,5 x 6 9,5 x 663 9,5 x 675 9,5 x 683 9,5 x 688 9,5 x 700 9,5 x 710 9,5 x 713 9,5 x 723 9,5 x 725 9,5 x 735 9,5 x 738 SPZ 737 SPZ 7 SPZ 762 SPZ 772 SPZ 775 SPZ 787 SPZ 800 SPZ 812 SPZ 825 SPZ 837 SPZ 8 SPZ 862 SPZ 875 SPZ 887 SPZ 900 SPZ 912 SPZ 925 SPZ 937 SPZ 9 SPZ 962 SPZ 975 SPZ 987 SPZ 0 SPZ 1012 SPZ 1024 SPZ 1025 SPZ 1037 SPZ 1047 SPZ 10 SPZ 10 SPZ 1062 SPZ 1075 SPZ 1077 SPZ 1087 SPZ 1 SPZ 1112 SPZ 1120 SPZ 1125 SPZ 1137 SPZ 11 SPZ 1162 SPZ 1175 SPZ 1 SPZ 1187 SPZ 1200 SPZ 1202 SPZ 1212 SPZ 1225 SPZ 1237 SPZ 12 SPZ 1262 SPZ 1275 SPZ 1287 SPZ 1300 SPZ 1312 SPZ 1320 SPZ 1325 SPZ 1337 SPZ 1347 SPZ 13 SPZ 1362 SPZ 1375 SPZ 1387 SPZ 10 SPZ 1412 SPZ 1425 SPZ 1437 SPZ 14 SPZ 1462 SPZ 1475 SPZ 1487 SPZ 10 SPZ ,5 x 7 9,5 x 763 9,5 x 775 9,5 x 785 9,5 x 788 9,5 x 800 9,5 x 813 9,5 x 825 9,5 x 838 9,5 x 8 9,5 x 863 9,5 x 875 9,5 x 888 9,5 x 900 9,5 x 913 9,5 x 925 9,5 x 938 9,5 x 9 9,5 x 963 9,5 x 975 9,5 x 988 9,5 x 0 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 9,5 x 10 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 1 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 11 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 12 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 13 9,5 x 13 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 14 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 9,5 x ,5 x 1525 SPZ 1525 SPZ 1537 SPZ 15 SPZ 1562 SPZ 1575 SPZ 1587 SPZ 10 SPZ 1612 SPZ 1637 SPZ 16 SPZ 1662 SPZ 1687 SPZ 1700 SPZ 1712 SPZ 1737 SPZ 17 SPZ 1762 SPZ 1787 SPZ 0 SPZ 1812 SPZ 1837 SPZ 18 SPZ 1862 SPZ 1887 SPZ 1900 SPZ 1912 SPZ 1937 SPZ 19 SPZ 1987 SPZ 2000 SPZ 2037 SPZ 2087 SPZ 2 SPZ 2120 SPZ 2137 SPZ 2187 SPZ 2200 SPZ 22 SPZ 2262 SPZ 2287 SPZ 2300 SPZ 2337 SPZ 23 SPZ 2387 SPZ 20 SPZ 2487 SPZ 20 SPZ 26 SPZ 2800 SPZ 3000 SPZ 31 SPZ 33 SPZ 35 XPZ 9,5 x ,5 x 15 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 9,5 x ,5 x ,5 x 16 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 17 9,5 x ,5 x ,5 x 0 9,5 x ,5 x ,5 x 18 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 19 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 20 9,5 x 2 9,5 x ,5 x ,5 x 21 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 23 9,5 x ,5 x 20 9,5 x ,5 x 20 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 3563 SPZ ks (nebo 9,5 x 0 5 ks) Zámìna profilu: lze zamìnit za XPZ (Pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku Hmotnost: 0,08 kg/m Oznaèení DIN 7753/1 ISO 4184 Lw () XPZ 587 XPZ 612 XPZ 630 XPZ 637 XPZ 662 (9,7x8) ()

11 èeský 9,5 zahranièní Klínové øemeny jednoduché XPZ 670 XPZ 687 XPZ 700 XPZ 710 XPZ 725 XPZ 737 XPZ 7 XPZ 7 XPZ 762 XPZ 772 XPZ 780 XPZ 787 XPZ 800 XPZ 810 XPZ 812 XPZ 825 XPZ 837 XPZ 8 XPZ 8 XPZ 862 XPZ 875 XPZ 887 XPZ 900 XPZ 905 XPZ 910 XPZ 912 XPZ 925 XPZ 930 XPZ 937 XPZ 9 XPZ 9 XPZ 9 XPZ 962 XPZ 987 XPZ 0 XPZ 1012 XPZ 1030 XPZ 1035 XPZ 1037 XPZ 1047 XPZ 10 XPZ 1077 XPZ 1087 XPZ 1110 XPZ 1112 XPZ 1120 XPZ 1137 XPZ 11 XPZ 11 XPZ 1162 XPZ 1 XPZ 1187 XPZ 1202 XPZ 1210 XPZ 1212 XPZ 1235 XPZ 1237 XPZ 12 XPZ 1262 XPZ 1280 XPZ 1285 XPZ 1287 XPZ 1312 XPZ 1320 XPZ 1337 XPZ 13 XPZ 1362 XPZ 1380 XPZ 1387 XPZ 10 XPZ 1412 XPZ 1430 XPZ XPZ 1437 XPZ 1462 XPZ 1487 XPZ 10 XPZ 1512 XPZ 1535 XPZ 1537 XPZ 1562 XPZ 1587 XPZ 10 XPZ 1612 XPZ 16 XPZ 1662 XPZ 1700 XPZ 1720 XPZ 1762 XPZ 0 XPZ 1900 XPZ 2000 XPZ 2120 XPZ 22 XPZ 23 XPZ 20 XPZ 26 XPZ 2800 XPZ 3000 XPZ 31 XPZ 33 XPZ 35 3V 3V 2 3V 265 3V 280 3V 300 3V 315 3V 335 3V 355 3V 375 3V 0 3V 425 3V 4 3V 475 3V 0 3V 530 3V 5 3V 0 3V 630 3V 670 3V 710 3V 7 3V 800 3V 8 3V 900 3V 9 3V 0 3V 10 3V V 1 3V 12 3V V XPZ 587Lw 2 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPZ (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw). Hmotnost: 0,07 kg/m Oznaèení RM/MPT (inch) (9,5x8) Zamìnitelný profilem SPZ dle ISO 4184 Lw () SPZ 630 SPZ 670 SPZ 710 SPZ 7 SPZ 800 SPZ 8 SPZ 900 SPZ 9 SPZ 1010 SPZ 1080 SPZ 11 SPZ 1200 SPZ 1270 SPZ 13 SPZ 1420 SPZ 1520 SPZ 10 SPZ 1700 SPZ 0 SPZ 1900 SPZ 2030 SPZ 21 SPZ 2280 SPZ 2410 SPZ 25 SPZ 2690 SPZ 28 SPZ 3000 SPZ 31 SPZ 33 SPZ 35 3VX 2 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPZ, XPZ, 3VX (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 3V (US standard RM/MPT) je obdobou profilu SPZ (dle ISO 4184). Profil 3V má oproti SPZ uložení tažných vláken v jiné výšce (Lw=4). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,074 kg/m 3VX Oznaèení RM/MPT (inch) 3VX 2 3VX 265 3VX 280 3VX 300 3VX 315 3VX 335 3VX 355 3VX 375 3VX 0 3VX 425 3VX 4 3VX 475 3VX 0 3VX 530 3VX 5 3VX 0 3VX 630 3VX 670 3VX 710 3VX 7 3VX 800 3VX 8 3VX 900 3VX 9 3VX 0 3VX 10 3VX VX 1 3VX 12 3VX VX 10 3L 3L 290 3L 415 3L 470 3L 485 3L 490 3L 497 (9,5x8) XPZ 630 XPZ 670 XPZ 710 XPZ 7 XPZ 800 XPZ 8 XPZ 900 XPZ 9 XPZ 1010 XPZ 1080 XPZ 11 XPZ 1200 XPZ 1270 XPZ 13 XPZ 1420 XPZ 1520 XPZ 10 XPZ 1700 XPZ 0 XPZ 1900 XPZ 2030 XPZ 21 XPZ 2280 XPZ 2410 XPZ 25 XPZ 2690 XPZ 28 XPZ 3000 XPZ 31 XPZ 33 XPZ 35 3VX 2 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem 3V, SPZ, XPZ (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 3VX (US standard RM/MPT) je obdobou profilu XPZ (dle ISO 4184). Profil 3VX má oproti XPZ uložení tažných vláken v jiné výšce (Lw=4). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,065 kg/m Oznaèení RM/MPT (inch) Zamìnitelný profilem XPZ dle ISO 4184 Lw () (9,5x5,5) Metrické rozmìry () 9,5 x 736 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x L 0 3L 4 3L 510 3L 513 3L 515 3L 520 3L 522 3L 524 3L 530 3L 535 3L 536 3L 5 3L 543 3L 545 3L 547 3L 5 3L 553 3L 5 3L 570 3L 590 3L 0 3L 610 3L 620 3L 670 VX 10 () VX10 x 545 VX10 x 5 VX10 x 595 VX10 x 0 VX10 x 610 VX10 x 613 VX10 x 615 VX10 x 625 VX10 x 635 VX10 x 643 VX10 x 6 VX10 x 665 VX10 x 675 VX10 x 683 VX10 x 685 VX10 x 695 VX10 x 700 VX10 x 710 VX10 x 725 VX10 x 730 VX10 x 735 VX10 x 7 VX10 x 745 VX10 x 7 VX10 x 7 VX10 x 763 VX10 x 765 VX10 x 775 VX10 x 785 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 14 9,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x L ks Zámìna profilu: není možná zámìna. Dodací podmínky: všechny øemeny na poptávku. Poznámka: pøemeny, díky své konstrukci vyhovují i tìmto provozním podmínkám: èasto opakovaný reversní chod malý úhel opásání velký pøevodový pomìr minimalizace dopínání nízké napìtí Nejvíce se používají v automatických a robotických systémech. Metrický rozmìr je pouze informativní! Oznaèení DIN 7753/3 ISO 2790 (10x8) 10

12 èeský zahranièní 10 Klínové øemeny jednoduché VX10 x 800 VX10 x 813 VX10 x 818 VX10 x 820 VX10 x 825 VX10 x 830 VX10 x 835 VX10 x 838 VX10 x 844 VX10 x 8 VX10 x 864 VX10 x 865 VX10 x 875 VX10 x 888 VX10 x 900 VX10 x 905 VX10 x 913 VX10 x 920 VX10 x 925 VX10 x 930 VX10 x 935 VX10 x 9 VX10 x 944 VX10 x 9 VX10 x 9 VX10 x 965 VX10 x 970 VX10 x 975 VX10 x 980 VX10 x 990 VX10 x 995 VX10 x 0 VX10 x 5 VX10 x 1010 VX10 x 1013 VX10 x 1015 VX10 x 1020 VX10 x 1025 VX10 x 1030 VX10 x 10 VX10 x 10 VX10 x 1070 VX10 x 1075 VX10 x 1080 VX10 x 1085 VX10 x 1090 VX10 x 1 VX10 x 1110 VX10 x 1113 VX10 x 1125 VX10 x 11 VX10 x 1145 VX10 x 11 VX10 x 11 VX10 x 1165 VX10 x 1168 VX10 x 1175 VX10 x 1181 VX10 x 1184 VX10 x 1200 VX10 x 1210 VX10 x 1215 VX10 x 1220 VX10 x 1225 VX10 x 1230 VX10 x 1235 VX10 x 1237 VX10 x 12 VX10 x 12 VX10 x 1254 VX10 x 12 VX10 x 1263 VX10 x 1265 VX10 x 1275 VX10 x 1300 VX10 x 1310 VX10 x 1325 VX10 x 1335 VX10 x 13 VX10 x 13 VX10 x 1375 VX10 x 1385 VX10 x 10 VX10 x 1425 VX10 x 1435 VX10 x 14 VX10 x 1475 VX10 x 10 VX10 x 1510 VX10 x 1525 VX10 x 1530 VX10 x 15 VX10 x 15 VX10 x 1575 VX10 x 10 VX10 x 1625 VX10 x 1675 VX10 x 1735 VX10 x 0 30 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil SPZ (9,5)(pøi zámìnì porovnejte délku v ) Poznámka: profil VX10 je vyrábìn v øezaném provedení a je urèen pro automobilový prùmysl. Hmotnost: 0,07 kg/m Z/10 Oznaèení DIN 2215 Li () Z/10 x 380 Z/10 x 0 Z/10 x 425 Z/10 x 480 Z/10 x 575 Z/10 x 580 Z/10 x 0 Z/10 x 610 Z/10 x 615 Z/10 x 630 Z/10 x 635 Z/10 x 6 Z/10 x 6 Z/10 x 670 Z/10 x 680 Z/10 x 685 Z/10 x 690 Z/10 x 700 Z/10 x 710 Z/10 x 725 Z/10 x 730 Z/10 x 735 Z/10 x 7 Z/10 x 765 Z/10 x 775 Z/10 x 780 Z/10 x 800 Z/10 x 820 Z/10 x 825 Z/10 x 830 Z/10 x 8 Z/10 x 865 (10x6) dle ISO 4184 Lw () Z/10 x 875 Z/10 x 880 Z/10 x 890 Z/10 x 900 Z/10 x 925 Z/10 x 930 Z/10 x 9 Z/10 x 975 Z/10 x 980 Z/10 x 0 Z/10 x 1016 Z/10 x 1020 Z/10 x 1030 Z/10 x 10 Z/10 x 1041 Z/10 x 10 Z/10 x 10 Z/10 x 1080 Z/10 x 1090 Z/10 x 1 Z/10 x 1120 Z/10 x 1130 Z/10 x 11 Z/10 x 11 Z/10 x 11 Z/10 x 1165 Z/10 x 1170 Z/10 x 1 Z/10 x 1194 Z/10 x 1200 Z/10 x 1215 Z/10 x 1220 Z/10 x 1225 Z/10 x 12 Z/10 x 1270 Z/10 x 1275 Z/10 x 1280 Z/10 x 1295 Z/10 x 1300 Z/10 x 1320 Z/10 x 1325 Z/10 x 1346 Z/10 x 13 Z/10 x 13 Z/10 x 1371 Z/10 x 1375 Z/10 x 1380 Z/10 x 10 Z/10 x 1420 Z/10 x 1422 Z/10 x 14 Z/10 x 1475 Z/10 x 10 Z/10 x 1524 Z/10 x 1525 Z/10 x 15 Z/10 x 1575 Z/10 x 10 Z/10 x 1625 Z/10 x 16 Z/10 x 1651 Z/10 x 1675 Z/10 x 1700 Z/10 x 1725 Z/10 x 17 Z/10 x 1775 Z/10 x 0 Z/10 x 18 Z/10 x 1875 Z/10 x 1900 Z/10 x 19 Z/10 x 1975 Z/10 x Z/10 x 20 Z/10 x 20 Z/10 x 2 Z/10 x 2120 Z/10 x 21 Z/10 x 2 Z/10 x 2200 Z/10 x 22 Z/10 x 2300 Z/10 x 23 Z/10 x 20 Z/10 x 2430 Z/10 x 20 Z/10 x 2580 Z/10 x 26 Z/10 x 2720 Z/10 x 2800 Z/10 x 28 Z/10 x 2900 Z/10 x 29 Z/10 x 3000 Z/10 x 3070 Z/10 x 31 Z/10 x 32 Z/10 x 33 Z/10 x 34 Z/10 x 35 Z/10 x 36 Z/10 x 37 Z/10 x 3870 Z/10 x 00 Z/10 x 4120 Z/10 x 42 Z/10 x 4370 Z/10 x 40 ZX ZX 312 ZX 337 ZX 397 ZX 422 ZX 447 ZX 472 ZX 497 ZX 2 ZX 522 ZX 530 ZX 537 ZX 547 ZX 552 ZX 562 ZX 582 ZX 597 ZX 2 ZX 622 ZX 652 ZX 672 ZX 692 ZX 717 ZX Z/10 x 11Li 13 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil ZX (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Poznámka: zde neuvedené rozmìry na poptávku. Hmotnost: 0,07 kg/m Oznaèení DIN 2215 ISO 4184 Lw () (10x6) Li ()

13 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché 11 12,5 ZX 747 ZX 752 ZX 772 ZX 787 ZX 797 ZX 822 ZX 842 ZX 847 ZX 872 ZX 897 ZX 902 ZX 922 ZX 932 ZX 947 ZX 9 ZX 972 ZX 990 ZX 992 ZX 997 ZX 0 ZX 1022 ZX 1030 ZX 1038 ZX 1052 ZX 1082 ZX 1092 ZX 1112 ZX 1142 ZX 1152 ZX 1172 ZX 1202 ZX 1220 ZX 1242 ZX 1272 ZX 1317 ZX 1342 ZX 1347 ZX 1367 ZX 1422 ZX 1497 ZX 1522 ZX 1652 ZX M 11M x M x M x 7 11M x M x M x M x 8 11M x M x M x M x 9 11M x M x 0 11M x ZX 312Lp zahranièní 6 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil Z/10 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lp) Dodací podmínky: standartnì užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Poznámka: èeské øemeny do rozmìru ZX652 vèetnì jsou bez vnitøního ozubení. Hmotnost: 0,06 kg/m Oznaèení () (11x7,1) 11M x 10 11M x M x M x 11 11M x 1 11M x M x 12 11M x M x M x 13 11M x 10 11M x 14 11M x 10 11M x 15 11M x 10 11M x 16 11M x M x 17 11M x 0 11M x 18 11M x M x 19 11M x M x 20 11M x M x 2 11M x 22 11M x M PUR x 0 zahranièní 3 ks Zámìna profilu: není možná zámìna. o (Øemeny mají úhel bokù ) Poznámka: øemeny je možno dodat i v násobném provedení. Hmotnost: 0,046 kg/m VX11,9 (10,5x8,5) Oznaèení DIN 7753/3 ISO 2790 () VX 11,9 x 670 VX 11,9 x 675 VX 11,9 x 685 VX 11,9 x 690 VX 11,9 x 710 VX 11,9 x 730 VX 11,9 x 755 VX 11,9 x 758 VX 11,9 x 7 VX 11,9 x 765 VX 11,9 x 768 VX 11,9 x 772 VX 11,9 x 775 VX 11,9 x 783 VX 11,9 x 787 VX 11,9 x 788 VX 11,9 x 793 VX 11,9 x 800 VX 11,9 x 806 VX 11,9 x 863 VX 11,9 x 865 VX 11,9 x 875 VX 11,9 x 885 VX 11,9 x 903 VX 11,9 x 965 VX 11,9 x 982 VX 11,9 x 985 VX 11,9 x 1010 VX 11,9 x 1013 VX 11,9 x 1015 VX 11,9 x 1035 VX 11,9 x 10 VX 11,9 x 1042 VX 11,9 x 11 VX 11,9 x 1170 VX 11,9 x 1183 VX11,9 x ks Zámìna profilu: není možná zámìna. Poznámka: profil VX11,9 je vyrábìn v øezaném provedení a je urèen pro automobilový prùmysl. Hmotnost: 0,1 kg/m SP Oznaèení DIN 7753/1 ISO 4184 Lw () SP 707 SP 732 SP 7 SP 757 SP 775 SP 782 SP 800 SP 807 SP 825 SP 832 SP 8 SP 857 SP 875 SP 882 SP 900 SP 907 SP 925 SP 932 SP 9 SP 957 SP 975 SP 982 SP 0 SP 7 SP 1025 SP 1032 SP 10 SP 1057 SP 10 SP 1075 SP 1082 SP 1 SP 1107 SP 1120 SP 1125 SP 1132 SP 11 SP 1157 SP 1175 SP 1 SP 1182 SP 1200 SP 1207 SP 1225 SP 1232 SP 12 SP 1257 SP 1272 SP 1275 SP 1282 SP 1300 SP 1307 SP 1320 SP 1325 (12,7x10) Døíve užívané znaèení () 12,5 x ,5 x 7 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 8 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 9 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 0 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 1 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 11 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 12 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 1343 SP 1332 SP 13 SP 1357 SP 1375 SP 1382 SP 10 SP 17 SP 1425 SP 1432 SP 14 SP 1457 SP 1475 SP 1482 SP 10 SP 17 SP 1525 SP 1532 SP 15 SP 1557 SP 1575 SP 1582 SP 10 SP 17 SP 1625 SP 1632 SP 16 SP 1657 SP 1675 SP 1682 SP 1700 SP 1707 SP 1725 SP 1732 SP 17 SP 1757 SP 1782 SP 0 SP 7 SP 1825 SP 1832 SP 18 SP 1857 SP 1882 SP 1900 SP 1907 SP 1932 SP 19 SP 1957 SP 1982 SP 2000 SP 2007 SP 2032 SP 20 SP 2057 SP 2082 SP 2 SP 2120 SP 2132 SP 21 SP 2157 SP 2182 SP 2200 SP 2207 SP 2232 SP 22 SP 2257 SP 2282 SP 2300 SP 2307 SP 2332 SP 23 SP 2382 SP 20 12,5 x 13 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 14 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 15 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 10 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 16 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 17 12,5 x ,5 x ,5 x 0 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 18 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 19 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 20 12,5 x ,5 x ,5 x 2 12,5 x ,5 x ,5 x 21 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 22 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 23 12,5 x ,5 x 20 12,5 x

14 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché SP 2432 SP 2482 SP 20 SP 2532 SP 2582 SP 27 SP 2632 SP 26 SP 2682 SP 2707 SP 2725 SP 2732 SP 2782 SP 2800 SP 2832 SP 2847 SP 2882 SP 2932 SP 29 SP 2982 SP 3000 SP 3032 SP 3082 SP 31 SP 3182 SP 3282 SP 33 SP 3382 SP 35 SP 37 SP 00 SP 42 SP 40 SP 47 SP 00 SP 5300 SP XP Oznaèení DIN 7753/1 ISO 4184 Lw () XP 610 XP 730 XP 732 XP 757 XP 782 XP 800 XP 807 XP 815 XP 832 XP 8 XP 857 XP 865 XP 882 XP 900 XP 907 XP 915 XP 932 XP 9 XP 9 XP ,5 x 24 12,5 x 20 12,5 x ,5 x 25 12,5 x 20 12,5 x ,5 x 26 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 27 12,5 x ,5 x ,5 x 28 12,5 x ,5 x ,5 x 29 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 30 12,5 x 3 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 30 12,5 x ,5 x ,5 x 18 12,5 x ,5 x ,5 x ,5 x 18 12,5 x ,5 x 5618 SP 1332Lw 5 ks (nebo 12,5 x 13 5ks) Zámìna profilu: je možno zamìnit profilem XP (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Hmotnost: 0,012 kg/m (12,7x10) () XP 970 XP 982 XP 990 XP 0 XP 5 XP 7 XP 1010 XP 1030 XP 10 XP 10 XP 1070 XP 1082 XP 1107 XP 1120 XP 1132 XP 11 XP 1157 XP 11 XP 1170 XP 1 XP 1195 XP 1207 XP 1220 XP 1230 XP 1232 XP 1235 XP 12 XP 1255 XP 1257 XP 1272 XP 1282 XP 1295 XP 1307 XP 1320 XP 1330 XP 1332 XP 1357 XP 1365 XP 1380 XP 1382 XP 10 XP 1432 XP 14 XP 1457 XP 1482 XP 10 XP 17 XP 1532 XP 15 XP 15 XP 1557 XP 1582 XP 10 XP 17 XP 1632 XP 1670 XP 1700 XP 1730 XP 1757 XP 0 XP 1882 XP 1900 XP 2000 XP 2120 XP 22 XP 23 XP 20 XP 26 XP 2800 XP 3000 XP 31 XP 33 XP XP 1120 Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SP (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw). Hmotnost: 0,12 kg/m 4L (12,7x7,2) Oznaèení Metrické rozmìry RM/MPT (inch) () 4L 470 4L 480 4L 490 4L 0 4L 525 4L 530 4L 5 4L 543 4L 545 4L 552 4L 5 4L 570 4L 580 4L 590 4L 610 4L 620 4L 680 4L 780 4L ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x 12 12,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x ,7 x L ks Zámìna profilu: není možná zámìna. Dodací podmínky: všechny øemeny na poptávku. Poznámka: øemeny, díky své konstrukci vyhovují i tìmto provozním podmínkám: èasto opakovaný reverzní chod malý úhel opásání velký pøevodový pomìr minimalizace dopínání nízké napìtí Nejvíce se používají v robotických systémech. Metrický rozmìr je pouze informativní. VX13 Oznaèení DIN 7753/3 ISO 2790 () VX13 x 725 VX13 x 7 VX13 x 775 VX13 x 780 VX13 x 800 VX13 x 810 VX13 x 818 VX13 x 820 VX13 x 825 VX13 x 835 VX13 x 8 VX13 x 875 VX13 x 890 VX13 x 900 VX13 x 915 VX13 x 918 VX13 x 925 VX13 x 9 VX13 x 9 VX13 x 975 VX13 x 985 VX13 x 990 (13x9) VX13 x 992 VX13 x 0 VX13 x 5 VX13 x 1015 VX13 x 1018 VX13 x 1025 VX13 x 1030 VX13 x 10 VX13 x 1045 VX13 x 10 VX13 x 1055 VX13 x 10 VX13 x 1075 VX13 x 1 VX13 x 1110 VX13 x 1125 VX13 x 1145 VX13 x 11 VX13 x 1175 VX13 x 1196 VX13 x 1200 VX13 x 1225 VX13 x 12 VX13 x 1262 VX13 x 1275 VX13 x 1280 VX13 x 1285 VX13 x 1300 VX13 x 1310 VX13 x 1325 VX13 x 1330 VX13 x 1335 VX13 x 13 VX13 x 13 VX13 x 1370 VX13 x 1375 VX13 x 10 VX13 x 15 VX13 x 1420 VX13 x 1425 VX13 x 14 VX13 x 14 VX13 x 1475 VX13 x 10 VX13 x 1525 VX13 x 15 VX13 x 1575 VX13 x 10 VX13 x 1625 VX13 x 16 VX13 x 1675 VX13 x 1690 VX13 x 1700 VX13 x 1725 VX13 x 17 VX13 x 1775 VX13 x 0 VX13 x 1825 VX13 x 1900 VX13 x 19 VX13 x 2000 VX13 x 2025 VX13 x 20 VX13 x 2 VX13 x 20 VX13 x ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil SP (pøi zámìnì porovnávejte délku v ). Poznámka: profil VX13 je vyrábìn v øezaném provedení a je urèen pro automobilový prùmysl. Hmotnost: 0,12 kg/m 13

15 13 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché VP13 Oznaèení DIN 7753/3 ISO 2790 () VP13 x 1525 VP13 x 17 VP13 x 2018 VP13 x 22 VP13 x 23 VP13 x 2375 VP13 x 20 VP13 x 2425 VP13 x 24 VP13 x 25 /13 /13 x 7 /13 x 457 /13 x 480 /13 x 8 /13 x 535 /13 x 5 /13 x 575 /13 x 585 /13 x 0 /13 x 610 /13 x 615 /13 x 630 /13 x 6 /13 x 6 /13 x 6 /13 x 670 /13 x 680 /13 x 686 /13 x 690 /13 x 700 /13 x 710 /13 x 720 /13 x 730 /13 x 735 /13 x 7 /13 x 7 /13 x 767 /13 x 770 /13 x 775 /13 x 785 /13 x 800 /13 x 810 /13 x 813 /13 x 815 /13 x 820 (13x10) VP13 x ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil SP (12,5) nebo VX13 (pøi zámìnì porovnávejte délku v ). Poznámka: profil VP13 je vyrábìn v øezaném provedení, ale bez ozubenní! Je urèen pro automobilový prùmysl. V Èeské republice je využívání v autobusech Karosa Sada Karosa: VP13 x ks VP13 x 17 2 ks VX13 x ks Hmotnost: 0,16 kg/m Oznaèení DIN 2215 Li () (13x8) dle ISO 4184 Lw () /13 x 825 /13 x 830 /13 x 8 /13 x 841 /13 x 8 /13 x 8 /13 x 870 /13 x 875 /13 x 880 /13 x 889 /13 x 890 /13 x 900 /13 x 910 /13 x 914 /13 x 920 /13 x 925 /13 x 930 /13 x 9 /13 x 9 /13 x 9 /13 x 965 /13 x 970 /13 x 975 /13 x 990 /13 x 0 /13 x 1010 /13 x 1016 /13 x 1020 /13 x 1025 /13 x 1030 /13 x 10 /13 x 1041 /13 x 10 /13 x 10 /13 x 1070 /13 x 1075 /13 x 1080 /13 x 1090 /13 x 1 /13 x 1105 /13 x 1120 /13 x 1125 /13 x 11 /13 x 1143 /13 x 11 /13 x 11 /13 x 1168 /13 x 1170 /13 x 1 /13 x 1200 /13 x 1215 /13 x 1220 /13 x 1225 /13 x 1230 /13 x 12 /13 x 1245 /13 x 12 /13 x 1270 /13 x 1275 /13 x 1280 /13 x 1290 /13 x 1300 /13 x 1320 /13 x 13 /13 x 13 /13 x 13 /13 x 1370 /13 x 1375 /13 x 1380 /13 x 10 /13 x 1420 /13 x 1422 /13 x /13 x 14 /13 x 14 /13 x 1470 /13 x 1475 /13 x 1480 /13 x 10 /13 x 1510 /13 x 1520 /13 x 1525 /13 x 15 /13 x 15 /13 x 1570 /13 x 1575 /13 x 10 /13 x 1620 /13 x 1625 /13 x 16 /13 x 16 /13 x 1670 /13 x 1675 /13 x 1676 /13 x 1680 /13 x 1700 /13 x 1725 /13 x 1730 /13 x 17 /13 x 1770 /13 x 1775 /13 x 0 /13 x 1825 /13 x 1830 /13 x 18 /13 x 1854 /13 x 1870 /13 x 1880 /13 x 1900 /13 x 1920 /13 x 1930 /13 x 19 /13 x 1956 /13 x 1970 /13 x 1975 /13 x 1980 /13 x 2000 /13 x 2020 /13 x 2030 /13 x 2032 /13 x 20 /13 x 20 /13 x 2070 /13 x 2083 /13 x 2090 /13 x 2 /13 x 2120 /13 x 2130 /13 x 21 /13 x 21 /13 x 2 /13 x 2200 /13 x 2210 /13 x 22 /13 x 22 /13 x 22 /13 x 2261 /13 x 2285 /13 x 2286 /13 x 2300 /13 x 2311 /13 x 2330 /13 x 2337 /13 x 23 /13 x 2388 /13 x /13 x 2413 /13 x 2415 /13 x 2430 /13 x 2438 /13 x 24 /13 x 2464 /13 x 2470 /13 x 20 /13 x 25 /13 x 25 /13 x 2580 /13 x 2591 /13 x 20 /13 x 2620 /13 x 2630 /13 x 26 /13 x 2667 /13 x 2700 /13 x 2720 /13 x 2725 /13 x 2743 /13 x 27 /13 x 2800 /13 x 2845 /13 x 28 /13 x 2896 /13 x 2900 /13 x 2946 /13 x 29 /13 x 2970 /13 x 3000 /13 x 3048 /13 x 30 /13 x 3070 /13 x 3 /13 x 31 /13 x 3200 /13 x 32 /13 x 3300 /13 x 33 /13 x 30 /13 x 34 /13 x 34 /13 x 3454 /13 x 30 /13 x 35 /13 x 30 /13 x 36 /13 x 3658 /13 x 3700 /13 x 37 /13 x 3800 /13 x 38 /13 x 3870 /13 x 3900 /13 x 00 /13 x 4 /13 x 4120 /13 x 42 /13 x 43 /13 x 4370 /13 x 44 /13 x 40 /13 x 4620 /13 x 47 /13 x 4870 /13 x 00 /13 x 5 /13 x 51 /13 x 5300 /13 x 54 /13 x 50 /13 x

16 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché 16 /13 x 5800 /13 x 00 /13 x 61 /13 x 6300 /13 x 60 /13 x 6700 /13 x 6900 /13 x 7 /13 x 7300 /13 x 70 /13 x 77 /13 x 8000 /13 x 82 /13 x 80 /13 x 87 /13 x 9000 /13 x 92 /13 x 90 /13 x 97 /13 x 00 X X 5 X 530 X 5 X 570 X 590 X 5 X 630 X 6 X 6 X 695 X 700 X 716 X 720 X 730 X 7 X 7 X 7 X 780 X 797 X 805 X 830 X 843 X 8 X 855 X 871 X 880 X 900 X 905 X 919 X 925 X 930 X 944 X 9 X 955 X /13 x 22Li 30 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil X (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Poznámka: zde neuvedené rozmìrny na poptávku Hmotnost: 0,011 kg/m Oznaèení DIN 2215 ISO 4184 Lw () (13x8) Li () X 990 X 995 X 5 X 1030 X 1046 X 10 X 10 X 1080 X 1090 X 1 X 1105 X 1130 X 11 X 11 X 1 X 1198 X 1210 X 1220 X 1245 X 12 X 1255 X 1280 X 1300 X 1320 X 1330 X 13 X 1370 X 1380 X 15 X 1430 X 1452 X 1480 X 10 X 15 X 1530 X 1580 X 15 X 1630 X 16 X 1655 X 1725 X 1730 X 1755 X 5 X 1830 X 1855 X 1884 X 1930 X 1986 X 2030 X 2113 X 21 X 2230 X 22 X 2270 X 2341 X 2367 X 2390 X 2494 X 2530 X 2680 X 2830 X 3030 X 3 X X x 11Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil /13 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: standartnì užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Poznámka: èeské øemeny do rozmìru X 6 vèetnì se vyrábí bez vnitøního ozubení. Hmotnost: 0,09 kg/m SPB Oznaèení DIN 7753/1 ISO 4184 Lw () SPB 12 SPB 1320 SPB 10 SPB 1478 SPB 10 SPB 1578 SPB 10 SPB 1678 SPB 1700 SPB 1728 SPB 17 SPB 1778 SPB 0 SPB 1828 SPB 18 SPB 1878 SPB 1900 SPB 2000 SPB 2098 SPB 2120 SPB 21 SPB 2218 SPB 22 SPB 2338 SPB 23 SPB 2478 SPB 20 SPB 2628 SPB 26 SPB 2778 SPB 2800 SPB 28 SPB 3000 SPB 3128 SPB 31 SPB 33 SPB 35 SPB 30 SPB 37 SPB 3978 SPB 00 SPB 42 SPB 40 SPB 47 SPB 00 SPB 5300 SPB SPB 00 SPB 6300 SPB 6700 SPB 7 SPB 70 SPB 8000 (16,3x13) Døíve užívané znaèení () 16 x x x x x x x x x x x x 0 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8022 SPB x 3000Lw 3 ks nebo 16 x ks Zámìna profilu: je možno zamìnit profilem XPB, 5V, 5VX (pøi zám. porovnávejte délku v Lw) Dodací podmínky: bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 0,21 kg/m XPB Oznaèení DIN 7753/1 ISO 4181 Lw () XPB 12 XPB 12 XPB 1280 XPB 1310 XPB 13 XPB 13 XPB 1380 XPB 10 XPB 14 XPB 10 XPB 1530 XPB 15 XPB 1590 XPB 10 XPB 1680 XPB 1690 XPB 1700 XPB 17 XPB 0 XPB 1900 XPB 2000 XPB 2020 XPB 2080 XPB 2120 XPB 21 XPB 22 XPB 2280 XPB 23 XPB 20 XPB 26 XPB 2800 XPB 3000 XPB 31 XPB 33 XPB 35 XPB 30 5V Oznaèení RM/MPT (inch) 5V 0 5V 530 5V 5 5V 0 5V 630 5V 670 5V 710 5V 7 5V 800 5V 8 5V 900 5V 9 5V 0 5V 10 5V V 1 5V 12 5V 1320 (16,3x13) () XPB 2120Lw zahranièní 2 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPB, 5V XPB, 5VX (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw) Hmotnost: 0,22 kg/m (15,9x13) Zamìnitelný profilem SPB dle ISO4184 Lw () SPB 12 SPB 13 SPB 1410 SPB 1510 SPB 1590 SPB 1690 SPB 0 SPB 1900 SPB 2020 SPB 21 SPB 2280 SPB 2410 SPB 2530 SPB 2680 SPB 28 SPB 2990 SPB 31 SPB 33 15

17 èeský zahranièní 17 Klínové øemeny jednoduché 5V 10 5V 10 5V 10 5V V 0 5V V V V 22 5V 23 5V 20 5V 26 5V V V 31 5V 33 5V 35 5VX 5VX 0 5VX 530 5VX 5 5VX 0 5VX 630 5VX 670 5VX 710 5VX 7 5VX 800 5VX 8 5VX 900 5VX 9 5VX 0 5VX 10 5VX VX 1 5VX 12 5VX VX 10 SPB 35 SPB 3800 SPB SPB 4310 SPB 4565 SPB 4820 SPB 70 SPB 5375 SPB 5680 SPB 5985 SPB 63 SPB 6720 SPB 7 SPB 7610 SPB 7990 SPB 80 SPB V 0 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPB, XPB, 5VX (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 5V (US standard RM/MPT) je obdobou profilu SPB (dle ISO 4184). Profil 5V má oproti SPB uložení tažných vláken v jiné výšce (Lw=11). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,195 kg/m Oznaèení RM/MPT (inch) (15,9x13) Zamìnitelný profilem XPB dle ISO4184 Lw () XPB 12 XPB 13 XPB 1410 XPB 1510 XPB 1590 XPB 1690 XPB 0 XPB 1900 XPB 2020 XPB 21 XPB 2280 XPB 2410 XPB 2530 XPB 2680 XPB 28 XPB 2990 XPB 31 XPB 33 XPB 35 5VX 0 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPB, XPB, 5V (pøi zámìnì porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw). Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. Poznámka: profil 5VX (US standard RM/MPT) je obdobou profilu XPB (dle ISO 4184). Profil 5VX má oproti XPB uložení tažných vláken v jiné výšce (Lw=11). Øemeny jsou pouze zahranièní výroby. Hmotnost: 0,183 kg/m B/17 Oznaèení DIN 2215 Li () B/17 x 570 B/17 x 0 B/17 x 615 B/17 x 630 B/17 x 6 B/17 x 670 B/17 x 675 B/17 x 686 B/17 x 710 B/17 x 725 B/17 x 7 B/17 x 765 B/17 x 775 B/17 x 790 B/17 x 800 B/17 x 815 B/17 x 825 B/17 x 835 B/17 x 836 B/17 x 8 B/17 x 8 B/17 x 875 B/17 x 889 B/17 x 890 B/17 x 900 B/17 x 915 B/17 x 925 B/17 x 935 B/17 x 9 B/17 x 9 B/17 x 9 B/17 x 965 B/17 x 970 B/17 x 975 B/17 x 0 B/17 x 1010 B/17 x 1016 B/17 x 1020 B/17 x 1025 B/17 x 1030 B/17 x 1035 B/17 x 10 B/17 x 10 B/17 x 10 B/17 x 1070 B/17 x 1075 B/17 x 1080 B/17 x 1085 B/17 x 1090 B/17 x 1 B/17 x 1105 B/17 x 1115 B/17 x 1120 B/17 x 1130 B/17 x 11 B/17 x 11 B/17 x 1163 B/17 x 1170 B/17 x 1175 B/17 x 1 B/17 x 1185 B/17 x 1200 B/17 x 1210 B/17 x 1215 B/17 x 1220 B/17 x 1225 (17x11) dle ISO 4184 Lp () B/17 x 1230 B/17 x 1245 B/17 x 12 B/17 x 1270 B/17 x 1275 B/17 x 1280 B/17 x 1285 B/17 x 1295 B/17 x 1300 B/17 x 1320 B/17 x 1330 B/17 x 1335 B/17 x 1345 B/17 x 13 B/17 x 13 B/17 x 1365 B/17 x 1370 B/17 x 1372 B/17 x 1380 B/17 x 10 B/17 x 1420 B/17 x 1422 B/17 x 1430 B/17 x 1435 B/17 x 1445 B/17 x 14 B/17 x 1470 B/17 x 1473 B/17 x 1475 B/17 x 10 B/17 x 1510 B/17 x 1525 B/17 x 1535 B/17 x 15 B/17 x 15 B/17 x 1575 B/17 x 1585 B/17 x 10 B/17 x 1620 B/17 x 1625 B/17 x 16 B/17 x 16 B/17 x 1675 B/17 x 1676 B/17 x 1685 B/17 x 1700 B/17 x 1725 B/17 x 17 B/17 x 1761 B/17 x 1765 B/17 x 1775 B/17 x 0 B/17 x 1825 B/17 x 1829 B/17 x 18 B/17 x 1875 B/17 x 1880 B/17 x 1900 B/17 x 1920 B/17 x 1925 B/17 x 1930 B/17 x 19 B/17 x 19 B/17 x 1975 B/17 x 1981 B/17 x 2000 B/17 x 2020 B/17 x 2030 B/17 x 2032 B/17 x 20 B/17 x 20 B/17 x 2070 B/17 x B/17 x 2083 B/17 x 2 B/17 x 2120 B/17 x 2130 B/17 x 2134 B/17 x 21 B/17 x 21 B/17 x 2 B/17 x 2190 B/17 x 2200 B/17 x 2210 B/17 x 22 B/17 x 22 B/17 x 22 B/17 x 2261 B/17 x 2285 B/17 x 2286 B/17 x 2300 B/17 x 2302 B/17 x 2310 B/17 x 2335 B/17 x 2337 B/17 x 23 B/17 x 2385 B/17 x 2388 B/17 x 20 B/17 x 2413 B/17 x 2430 B/17 x 2438 B/17 x 24 B/17 x 2465 B/17 x 20 B/17 x 2515 B/17 x 25 B/17 x 25 B/17 x 2565 B/17 x 2580 B/17 x 20 B/17 x 2615 B/17 x 2616 B/17 x 2625 B/17 x 26 B/17 x 2667 B/17 x 2700 B/17 x 2718 B/17 x 2720 B/17 x 27 B/17 x 2800 B/17 x 2845 B/17 x 28 B/17 x 2900 B/17 x 2921 B/17 x 29 B/17 x 3000 B/17 x 3048 B/17 x 30 B/17 x 3070 B/17 x 3099 B/17 x 3 B/17 x 31 B/17 x 3200 B/17 x 32 B/17 x 3300 B/17 x 3302 B/17 x 33 B/17 x 30 B/17 x 34 B/17 x 34 B/17 x 30 B/17 x 35 B/17 x 35 B/17 x 30 B/17 x

18 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché 20 B/17 x 3658 B/17 x 3700 B/17 x 37 B/17 x 3800 B/17 x 3810 B/17 x 38 B/17 x 3861 B/17 x 3870 B/17 x 3900 B/17 x 3912 B/17 x 39 B/17 x 3962 B/17 x 00 B/17 x B/17 x B/17 x 64 B/17 x 4 B/17 x 4115 B/17 x 4120 B/17 x 41 B/17 x 4200 B/17 x 42 B/17 x 4300 B/17 x B/17 x 86 B/17 x 87 B/17 x 9000 B/17 x 92 B/17 x 90 B/17 x 97 B/17 x 00 B/17 x B/17 x B/17 x B/17 x 10 B/17 x B/17 x 110 B/17 x 10 B/17 x B/17 x B/17 x 120 B/17 x B/17 x B/17 x 130 B/17 x B/17 x 140 B/17 x 100 B/17 x BX 5 BX 1033 BX 10 BX 1056 BX 1058 BX 1080 BX 1090 BX 1 BX 1103 BX 1115 BX 1130 BX 1148 BX 11 BX 1163 BX 1 BX 1183 BX 1190 BX 1203 BX 1213 BX 1215 BX 1220 BX 1228 BX 12 BX B/17 x B/17 x 31Li 20 ks BX B/17 x Zámìna profilu: lze zamìnit za profil BX BX (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). B/17 x Dodací podmínky: øemeny do délky 8000 BX B/17 x bez omezení. Ostatní a zde neuvedené BX délky na poptávku. B/17 x Hmotnost: 0,19 kg/m BX B/17 x 4572 B/17 x BX 1323 BX B/17 x BX B/17 x BX (17x11) BX B/17 x 47 B/17 x Oznaèení BX 1370 BX B/17 x DIN 2215 BX B/17 x ISO 4184 BX B/17 x Lw () Li () BX B/17 x 49 B/17 x 4953 B/17 x 00 B/17 x 5 B/17 x 51 B/17 x 5200 B/17 x 5300 B/17 x 5334 B/17 x 54 B/17 x 50 B/17 x B/17 x 5700 B/17 x 5800 B/17 x 5900 B/17 x 00 B/17 x 96 B/17 x 6 B/17 x 61 B/17 x 6200 B/17 x 6300 B/17 x B/17 x 60 B/17 x 60 B/17 x 6700 B/17 x 6800 B/17 x 6900 B/17 x 7000 B/17 x 7 B/17 x 71 B/17 x 7300 B/17 x 70 B/17 x 77 B/17 x 8000 B/17 x 82 B/17 x BX 568 BX 610 BX 633 BX 658 BX 670 BX 690 BX 703 BX 710 BX 723 BX 743 BX 7 BX 753 BX 765 BX 783 BX 790 BX 793 BX 803 BX 808 BX 815 BX 8 BX 858 BX 865 BX 876 BX 890 BX 908 BX 915 BX 929 BX 933 BX 9 BX 943 BX 958 BX 965 BX 983 BX 993 BX BX 1433 BX 1438 BX 14 BX 1462 BX 1490 BX 1493 BX 1513 BX 1533 BX 15 BX 1590 BX 1615 BX 16 BX 16 BX 1663 BX 1665 BX 1718 BX 17 BX 1790 BX 1 BX 18 BX 1897 BX 19 BX 1990 BX 20 BX 2123 BX 21 BX 22 BX 2280 BX 20 BX 2483 BX 2490 BX 25 BX 25 BX 26 BX BX 2690 BX 2790 BX 28 BX 30 BX 3190 BX BX 993Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil B/17 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Dodací podmínky: standartnì užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku. Poznámka: èeské øemeny do rozmìru BX 658 vèetnì se vyrábí bez vnitøního ozubení Hmotnost: 0,18 kg/m Oznaèení DIN 2215 Li () 20 x x x 0 20 x x x x x x 1 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 20 x x x x x x x x 2 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3000 (20x12,5) dle ISO 4184 Lw ()

19 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché x x SPC x 3620 C/22 x x x x SPC 3620 SPC x x 37 C/22 x 11 C/22 x x 1900Li 5 ks 20 x SPC x 3780 C/22 x Zámìna profilu: není možná zámìna. 20 x Dodací podmínky: tuzemské øemeny do SPC x 30 C/22 x x délky bez omezení. Ostatní øemeny SPC x 4280 C/22 x a zde neuvedené na poptávku. 20 x Hmotnost: 0,27 kg/m SPC x 43 C/22 x x x x SPC 4370 SPC 40 SPC x x x 4530 C/22 x 1280 C/22 x 1295 C/22 x x SPC x 4780 C/22 x x X20 (20x12,5) SPC x 30 C/22 x x Oznaèení SPC x 5330 C/22 x x SPC 21 x 5630 C/22 x x DIN 2215 SPC x 00 C/22 x ISO x SPC x 30 C/22 x Lw () Li () 20 x SPC x 6330 C/22 x x X20 x SPC x 6730 C/22 x x X20 x SPC x 6880 C/22 x x X20 x SPC 7 21 x 7130 C/22 x x X20 x SPC x 7530 C/22 x x X20 x SPC x 8030 C/22 x x X20 x SPC x 8530 C/22 x x X20 x SPC x 9030 C/22 x x X20 x SPC x 9530 C/22 x x X20 x SPC x 30 C/22 x x X20 x SPC 21 x C/22 x x X20 x SPC x C/22 x x X20 x SPC x C/22 x x X20 x SPC x C/22 x x X20 x C/22 x x X20 x SPC 3000Lw 5 ks C/22 x x X20 x (nebo 21 x ks) Zámìna profilu: je možno zamìnit profilem C/22 x x X20 x "XPC" (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). C/22 x x 5448 X20 x Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku. C/22 x x X20 x Hmotnost: 0,4 kg/m C/22 x x X20 x C/22 x x 5648 X20 x C/22 x x C/22 x X20 x 1168Lw 10 ks 20 x Zámìna profilu: lze zamìnit za profil "20" XPC (22x18) C/22 x x (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). C/22 x Poznámka: Øemeny lze dodat pouze Oznaèení 20 x tuzemské výroby. C/22 x x Hmotnost: 0,26 kg/m DIN 7753/1 C/22 x x ISO 4184 C/22 x x Lw () () C/22 x x C/22 x XPC x SPC (22x18) C/22 x XPC x Oznaèení Døíve C/22 x XPC x užívané C/22 x XPC x DIN 7753/1 znaèení C/22 x XPC x ISO 4184 C/22 x XPC x Lw () () C/22 x XPC x SPC x 2030 C/22 x XPC x SPC x 21 C/22 x XPC x SPC x 2218 C/22 x XPC x SPC x 22 C/22 x XPC x SPC x 2270 C/22 x x SPC x 23 XPC 26 Lw zahranièní 4 ks C/22 x x SPC x 2390 Zámìna profilu: lze zamìnit profilem SPC C/22 x (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). 20 x SPC x 20 Poznámka: øemeny lze dodat pouze C/22 x x x x 20 x x SPC 20 SPC 2620 SPC 26 SPC 2770 SPC x x x x x 2830 zahranièní výroby. Hmotnost: 0,34 kg/m C/22 x 2 C/22 x 2184 C/22 x 2200 C/22 x 2210 C/22 x x SPC x 3000 C/22 x x SPC x 3030 C/22 (22x14) C/22 x x x SPC 3120 SPC x x 3 Oznaèení dle C/22 x 2286 C/22 x x SPC x 33 DIN 2215 ISO 4184 C/22 x x SPC x 3380 Li () Lw () C/22 x x x SPC 3520 SPC x x 3580 C/22 x 10 C/22 x C/22 x 23 C/22 x

20 èeský zahranièní Klínové øemeny jednoduché 25 C/22 x 20 C/22 x 2413 C/22 x 2415 C/22 x 2430 C/22 x 2438 C/22 x 24 C/22 x 2464 C/22 x 2470 C/22 x 20 C/22 x 2525 C/22 x 25 C/22 x 25 C/22 x 2580 C/22 x 2591 C/22 x 20 C/22 x 2642 C/22 x 26 C/22 x 2663 C/22 x 2667 C/22 x 2670 C/22 x 2692 C/22 x 2700 C/22 x 2720 C/22 x 27 C/22 x 2800 C/22 x 2820 C/22 x 2845 C/22 x 28 C/22 x 2896 C/22 x 2900 C/22 x 2921 C/22 x 29 C/22 x 2965 C/22 x 3000 C/22 x 3045 C/22 x 3048 C/22 x 30 C/22 x 3070 C/22 x 3099 C/22 x 3 C/22 x 3110 C/22 x 31 C/22 x 3200 C/22 x 32 C/22 x 3300 C/22 x 3302 C/22 x 33 C/22 x 30 C/22 x 34 C/22 x 34 C/22 x 30 C/22 x 35 C/22 x 35 C/22 x 30 C/22 x 37 C/22 x 3620 C/22 x 36 C/22 x 3658 C/22 x 3700 C/22 x 37 C/22 x 3800 C/22 x 3810 C/22 x 38 C/22 x 3870 C/22 x 3900 C/22 x 00 C/22 x C/22 x C/22 x 4 C/22 x 4120 C/22 x 41 C/22 x 4200 C/22 x C/22 x 4300 C/22 x 4320 C/22 x 43 C/22 x 4370 C/22 x 4380 C/22 x 4394 C/22 x 40 C/22 x 44 C/22 x 40 C/22 x 4570 C/22 x 4572 C/22 x 4620 C/22 x 46 C/22 x 4700 C/22 x 47 C/22 x 4800 C/22 x 4825 C/22 x 4826 C/22 x 4870 C/22 x 49 C/22 x 4953 C/22 x 00 C/22 x 80 C/22 x 5 C/22 x 51 C/22 x 5200 C/22 x 52 C/22 x 5300 C/22 x 5334 C/22 x 53 C/22 x C/22 x 54 C/22 x 50 C/22 x 5525 C/22 x C/22 x 5700 C/22 x 5715 C/22 x 5800 C/22 x 59 C/22 x 00 C/22 x 96 C/22 x 61 C/22 x 6200 C/22 x 6300 C/22 x C/22 x 60 C/22 x 6700 C/22 x 67 C/22 x 6858 C/22 x 6900 C/22 x 7000 C/22 x 7 C/22 x 7300 C/22 x 70 C/22 x 7620 C/22 x 77 C/22 x 8000 C/22 x 82 C/22 x 80 C/22 x 87 C/22 x 9000 C/22 x 92 C/22 x 90 C/22 x 97 C/22 x 00 C/22 x C/22 x C/22 x C/22 x C/22 x 110 C/22 x 10 C/22 x C/22 x C/22 x C/22 x C/22 x 130 C/22 x C/22 x 140 C/22 x C/22 x 6300Li 15 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za profil CX (pøi zámìnì porovnávejte délky v Lw). Dodací podmínky: tuzemské øemeny do délky bez omezení. Ostatní øemeny a zde neuvedené na poptávku. Hmotnost: 0,31 kg/m CX Oznaèení DIN 2215 ISO 4184 Lw () CX 1058 CX 1148 CX 1308 CX 1378 CX 1458 CX 1558 CX 1632 CX 1758 CX 1785 CX 1858 CX 1958 CX 2058 CX 2118 CX 2217 CX 2298 CX 2344 CX 2418 CX 2496 CX 2558 CX 2858 CX 3058 CX 3208 CX 38 (22x14) Li () CX 1758Lw 5 ks Zámìna profilu: lze zamìnit za C/22 (pøi zámìnì porovnávejte délku v Lw). Dodací podmínky: všechny øemeny na poptávku Poznámka: øemeny lze dodat pouze zahr. výroby. Hmotnost: 0,276 kg/m 25 Oznaèení DIN 2215 Li () 25 x x x x x 1 25 x x x x x x 13 (25x16) dle ISO 4184 Lw () x x x x x x x x x x x x 0 25 x x x x x x x x x 2 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 x 4 25 x x x x x x x x

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz aplikace O firmě TYMA TEAM Více výkonu, více jistoty. Technický pokrok, vývoj nových materiálů, technologií

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company

PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY an EnPro Industries company GGB zákaznický servis Standartní i nestandartní díly sériová a malosériová

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více