Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok"

Transkript

1 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka, Mgr. Ladislav Pacvoň, Věra Bílková, Hana Zerzavá, Dagmar Kovalčíková, Ing. Dagmar Liberdová, Hedvika Kafurová Ing. Ladislav Konopka ředitel školy únor 2010

2 OBSAH I. Základní údaje o organizaci 1. Základní charakteristika školy 2. Organizační struktura 3. Studijní programy 4. Údaje o počtu žáků a zaměstnanců II. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. Výnosy 2. Náklady 3. Doplňková činnost 4. Výsledek hospodaření 5. Plnění opatření z roku Stanovené záměry na rok 2010 III. Vyhodnocení čerpání a vypořádání účelových prostředků 1. Účelové dotace ze státního rozpočtu 2. Mzdové náklady a zaměstnanci 3. Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele IV. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce V. Závodní stravování zaměstnanců organizace 1. Způsob zajištění stravování 2. Kalkulace výše stravného VI. Péče o spravovaný majetek 1. Nemovitý majetek 2. Investiční činnost 3. Pojištění majetku 4. Inventarizace majetku 5. Pronájmy VII. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky 2. Závazky VIII. Výsledky kontrol IX. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací X. Sdružení při Obchodní akademii a SZeŠ XI. Tabulková část

3 1. Základní charakteristika školy I. Základní údaje o organizaci Předkládá: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: nám. J. Žižky 10, Bruntál Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, příspěvková organizace, právní subjekt, IZO Ředitel: Ing. Ladislav Konopka, bytem Podlesí 4, Světlá Hora Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělská technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce Vzhledem k tomu, že sdružuje všechna potřebná zařízení (přímo v budově školy i domov mládeže a školní kuchyň a mimo školu školní hospodářství), vytváří vhodný prostor pro vzdělávání. Vybavení školy je na špičkové úrovni. Součásti IZO Datum zařazení Kapacita Škola SZeŠ OA žáků Domov mládeže , zvýšení kapacity k lůžek Školní kuchyň jídel Školní hospodářství žáků 2. Organizační struktura 3. Studijní programy Obchodní akademie M/004 Vychází dokumentů č. j / Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Klademe důraz na kvalitní ekonomické vzdělání (účtování, daně) a důkladnou propojenost vědomostí. Je posílena výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Rozšířená výuka cizích jazyků a informatiky, zaměřená na využívání kancelářského a odborného softwaru. Připravujeme žáky ke studiu na VŠ. Obchodní akademie se zaměřením na informatiku M/004 Vychází ze schválených učebních dokumentů OA č. j / Jde o vlastní vzdělávací program školy, vytvořený vedením školy ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Uplatnění v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické a řídící sféře a také na studiu VŠ. Agropodnikání M/001 Vychází z dokumentů č. j / Vzdělání zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, službách, nákupu, obchodu, pojišťovnictví, ekonomice, správě. Obor zaměřen na přípravu absolventů schopných podnikat na venkově. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, cizích jazyků a výpočetní techniky. Ekonomické lyceum M/002 Vychází ze schválených dokumentů č. j / Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a obchodní akademií. Absolventi tak získají značný všeobecný přehled a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na VŠ i zahraničních, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a dovednosti pro uplatnění na trhu práce. Ve školním roce bude maturovat první třída tohoto oboru.

4 Přírodovědné lyceum M/006 Vychází ze schválených dokumentů č. j / Připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména technologického a přírodovědného charakteru. Je určen žákům, kteří mají studijní předpoklady a ambice, nejsou však dosud profesně vyhraněni, zajímají se hlouběji o přírodu, ochranu životního prostředí a přírodní vědy. Obor poskytuje vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i obecně odborného charakteru. Obor se nepodařilo od roku 2007 otevřít. Obchodně podnikatelská činnost M/006 Vychází ze schválených dokumentů č. j / Připravuje žáky na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností. Charakteristickým rysem studia je profesně koncipovaná orientace umožňující vstup absolventů do všech druhů firem zabývajících se vnitřním i zahraničním obchodem. Studium je plně podřízeno potřebám obchodně podnikatelské praxe. 4. Údaje o počtu žáků a zaměstnanců Počet žáků se v posledních letech vždy pohybuje nad 300; od září 2008 jsme zaznamenali nárůst žáků v 1. ročnících (celkově o 60). Dálkové studium bylo ukončeno v červnu 2007 a od té doby nebylo otevřeno. Celkově zaznamenáváme od roku 2008 průměrnou zvyšující se tendenci o 32 žáků. Počet zaměstnanců. Skutečný počet přepočtených zaměstnanců ze státního rozpočtu za rok 2009 byl celkem 42,004 a je proti předcházejícímu roku (40,985) o 1,019 vyšší. Limit pro rok 2009 byl stanoven na 42,00 byl tedy překročen o 0,004. Nárůst zaměstnanců byl ovlivněn 3x zástupy nových pracovníků za dlouhodobou nemoc, přijetím 2 nových PP pro výuku ekonomiky, v závěru roku potom přijetím 2 provozních pracovníků pro výpomoc na školním hospodářství. U externích pedagogů jsme zaměstnávali od ledna do června 1 učitele na částečný úvazek a od září 2 na částečný úvazek. Údaje o počtech žáků v letech Stav k roku Počet studentů denního studia Celkový počet studentů Z toho studentů dálkového studia Celkový počet studentů Počet interních učitelů ,9 26,5 Počet externistů Počet zaměstnanců ,5 Počet ubytovaných na DM Počet obědů studentů ve ŠJ Počet stravovaných zaměstnanců Celkem obědů Počet snídaní (večeří) ve ŠJ

5 1. Výnosy II. Rozbor hospodaření Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) Rozpis závazných ukazatelů v roce 2009 tis. Kč Celkový příspěvek z MŠMT na přímé náklady na vzdělání celkem Mzdové prostředky na platy Ostatní platby za provedené práce 25 Přídělu do FKSP 250 Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní přímé výdaje na vzdělání 174 Ostatní přímé výdaje náhrady 52 Celkový příspěvek od zřizovatele Příspěvek na provoz z MSK Účelové prostředky na krytí odpisů 409 Účelové prostředky na ICT 50 Účelové prostředky na ocenění PP ke dni učitelů 7 Účelové prostředky na získání řidičského oprávnění 144 Příspěvky od jiných subjektů 24 Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 16 Účelový příspěvek od MU Bruntál na sportovní den s polskou školou 8 Ekonomická situace je po dvou letech o něco lepší. Dosáhli jsme vcelku vyrovnaného hospodářského výsledku oproti dvěma letům zpět, kdy jsme byli v hlavní činnosti ve ztrátě. Přímé výdaje na platy, odvody a výdaje spojené se vzděláváním dotované MŠMT byly v porovnání s rokem 2008 vyšší o téměř 18%, díky navýšení nenárokových složek platu pedagogů v rámci tzv. rozvojových programů MŠMT a také navýšením nárokových složek platů nepedagogických pracovníků od června 2009 a dále také byly

6 přímé výdaje ovlivněny celoročně silným přírůstkem žáků od září Takže v této oblasti přímých výdajů si škola polepšila. V oblasti přímých nákladů škola obdržela také dotaci 45 tis. Kč na Program podpory aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a to na adaptační pobyt žáků 1. ročníků začátkem školního roku. Z kapitoly rozpočtu přímých nákladů jsou pořizovány učební pomůcky a letos se nám podařilo nakoupit téměř za 220 tis. Kč a to také díky slevám na pojistném, které jsme mohli uplatnit pouze v tomto roce. Přímé náklady byly vyčerpány v plné výši, škola při ročním zúčtování nic do státního rozpočtu nevracela. V tomto roce jsme hospodařili s celkovým objemem financí přes 20 mil. Kč. Příspěvek na provoz od MSK byl proti úrovni loňského roku povýšen jen o cca 4%. V oblasti provozních nákladů jsme byli nuceni celoročně optimalizovat náklady a realizovat veškerá úsporná opatření, které vedly ke snižování provozních nákladů. Ve spotřebě energií jsme náklady snížili až o 6 % oproti hodnotě loňského roku, což bylo o 107 tis. Kč. Součástí příspěvku byly i účelové prostředky na ICT ve výši 50 tis. Kč, byly čerpány na pokrytí infrastruktury byly využity na vybavení informačními a komunikativními technologiemi, na obnovu stávajícího vybavení, pořízení potřebného výukového a kancelářského SW, na pokrytí nákladů na správu ICT infrastruktury. Hospodářský výsledek tedy za hlavní činnost vykazujeme mírně ztrátový Kč, za doplňkovou činnost vykazujeme zisk Kč a celkový HV za organizaci celkem je mírně v plusu a to Kč. Tím byl splněn závazný ukazatel vůči zřizovateli. Účelové prostředky (na odpisy, ICT, ŘMV) byly vyčerpány v plné výši. Náklady na ŘMV byly zhruba na stejné úrovni loňského roku. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, bez mimorozpočtových zdrojů Hlavní výnosy školy tvoří dotace - příspěvek ze státního rozpočtu ( tis. Kč), z toho na platy (12 614,73 tis. Kč), ostatní platby za provedené práce (OPPP 25 tis. Kč), zákonné odvody a odvody do FKSP a ostatní přímé náklady na vzdělávání, do kterých patří tzv. přímé náklady na pořízení učebních pomůcek, náklady spojené s výukou, náklady z pracovně právních vztahů (4 765,26 tis. Kč). V roce 2009 bylo možné využít slevy na odvodech sociálního pojištění, a využít také nevyčerpané částky poskytnuté na náhrady NP ve prospěch nákupu nových učebních pomůcek, které byly pořízeny v celkové výši 271 tis. Kč. Vlastní výnosy V oblasti vlastních výnosů jsme dosáhli tis. Kč, což je na úrovni roku předcházejícího (1 379 tis. Kč). Tyto příjmy tvoří příspěvky za stravování a ubytování žáků (962,42 tis. Kč), letos byly ve srovnání s rokem minulým vyšší o tis. Kč, protože se zvýšil počet stravovaných a ubytovaných žáků. Dále jsou vlastní výnosy tvořeny výnosy ostatními (402,83 tis. Kč) za pronájmy nebytových prostor a služby spojené s pronájmy, výpěstky na školním hospodářství) a tyto už byly v porovnání s minulým rokem nižší 156,19 tis. Kč vlivem poklesu pronajímané nebytové plochy. Vlastní výnosy částečně kryjí provozní náklady a jsou zdrojem pro vytvoření rovnováhy mezi náklady a výnosy hlavní činnosti. Letos byl VH z vlastních zdrojů mírně ve ztrátě 2,32 tis. Kč. Komentář k dosaženému HV je v bodu 4. Projekty Z projektů získala škola v roce 2009 celkem 5,4 mil. Kč a to zásluhou schválení projektu Rozvojového operačního programu Regionální rady regionu Moravskoslezsko. Slavnostní závěrečnou konferencí byl ukončen mimořádně úspěšný projekt Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA. Projekt, nad kterým převzal patronát senátor Jiří Žák a který schválila Regionální rada, v jejímž čele stojí hejtman a náš absolvent Ing. Jaroslav Palas, přinesl téměř 6 milionů Kč. Za tyto prostředky byly nově rekonstruovány a vybaveny 2 učebny na Školním hospodářství. Jedna pro teoretickou a druhá pro praktickou výuku. Tyto budou díky zateplení používány během celého školního roku. Vyučovací techniku - ICT dodala firma ICF Olomouc. Nábytek, včetně nábytku vyrobeného na míru dodal a vyrobil pan Šesták. Stavební část dodala firma pana Sokola - AQUA Stop. Nejvýznamnější zakázku, dodávku zemědělských strojů, získala ve výběrovém řízení firma PAL. Součástí dodávky byl například nosič nářadí (malotraktor), lis s baličkou, secí kombinace, žací stroj, obraceč, nakladač, prostě veškerá mechanizace potřebná při hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA). Protože program ROP neumožňuje nákup traktoru, rozhodl jsem se pro nákup traktoru z prostředků školy. Za cca 1 mil. Kč koupíme traktor Case MXM o výkonu 140 HP. Celkové náklady vložené do zemědělského vzdělávání tak dosáhnou 7 milionů Kč. Projekt je předfinancován z prostředků školy a úvěru ve výši 4 mil. Kč, který poskytla ČSOB. Nově pořízené učebny a stroje však budou sloužit nejen oboru agropodnikání a dalším oborům na naší škole, ale i ostatním zemědělským oborům v regionu, který se nachází v LFA (méně příznivé oblasti) - mikroregiony Bruntálsko, Vrbensko a Rýmařovsko.

7 Projekt Soutěžní sportovní a kulturní setkání s polskou školou ZSE v Opole Tento projekt, který podporuje dlouhodobou spolupráci a kontakty s polskými partnery realizuje škola několik let. V roce 2009 se podařilo získat podporu z Města Bruntál a získali jsme finanční příspěvek (8 tis. Kč), který sloužil na nájem tělocvičny, administrativní zabezpečení a ceny pro soutěžící. Celý sportovní den proběhl v dobrém duchu a nakonec byla zasazena společnými silami lípa jako příspěvek ke Dni Země v areálu školy. E-learning v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Tento projekt je realizován ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, naše škola je v postavení partnera. Škola se spolupodílí na sestavování vzdělávacích modulů a příprav materiálů, vypracování akreditačních spisů, zajišťování publicity projektu, monitorovacích zpráv a další povinnosti vyplývající z projektu. V roce 2009 jsme se podíleli na celkových nákladech projektu částkou 45 tis. Kč (mzdové a administrativní náklady, kancelářské potřeby a materiál). Škola organizuje každoročně adaptační pobyt žáků prvních ročníků Dobrý start, který byl v roce 2009 finančně podpořen ze zdrojů MŠMT (40 tis. Kč) a ze Sdružení (14 tis. Kč). Přínos projektu je v tom, že usnadňuje novým žákům lepší adaptabilitu v novém prostředí střední školy a příznivě ovlivňuje činnost nového kolektivu žáků. Je hodnocen žáky i pedagogy jako velmi pozitivní. Mimorozpočtové zdroje Škola dostává již pátým rokem na základě žádosti dotaci (24 tis. Kč) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Je to dotace na ornou půdu a na ekologické pěstování plodin na školním hospodářství. Přehled získaných prostředků na realizaci projektů a mimorozpočtové zdroje v roce 2009 v tis. Kč Účelové dotace - projekty MSK MŠMT sdružení Jiné zdroje Celkem Modernizace zemědělského vzdělávání Sportovní den se SZE Opole 8 8 E-learning v DVPP (partner SLU) Adaptační pobyt žáků 1. ročníků Státní zemědělský fond C e l k e m Náklady Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2). Náklady v roce 2009 v tis. Kč Náklady celkem v tis. Kč Mzdové náklady V tom: platy zaměstnanců ze státního rozpočtu Zákonné sociální pojištění a náklady Odvody do FKSP 254 Provozní náklady celkem v tom: kryté zřizovatelem kryté vlastními zdroji projektové náklady neinvestiční 811 spotřeba energií spotřeba materiálu Celkové náklady v r projektu Modernizace zemědělského vzdělávání z toho investiční výdaje neinvestiční výdaje 811

8 Celkové náklady za hlavní činnost byly oproti roku předcházejícímu vyšší o tis. Kč, na zvýšené náklady měl vliv jednak zemědělský projekt (751 tis. Kč) a také zvýšené mzdové náklady o tis. Kč. Z běžných provozních nákladů jsme zaznamenali pokles oproti roku předcházejícího zejména u energií o 73 tis. Kč, a oprav - pokles o 33 tis. Kč. U dalších nákladových položek spíše zvýšené náklady služby vyšší o 54 tis. Kč, spotřeba materiálu celkem vyšší o 746 tis. Kč projekt, u potravin vyšší o 112 tis. Kč vyšší počet strávníků, zvýšené odpisy HIM o 38 tis. Kč vlivem nákupu zemědělských strojů v listopadu 2009 zemědělský projekt. Závazný ukazatel byl splněn, škola skončila s celkovým hospodářským výsledkem kladným 2,98 tis. Kč. Okolnosti o dosaženém hospodářském výsledku jsou rozvedeny v komentáři (bod 4). Celkové mzdové náklady ze státního rozpočtu byly plně čerpány v plné výši v souladu se závazným ukazatelem a škola nic zřizovateli nevracela. Celkové přímé náklady na vzdělání tis. Kč byly v roce 2009 povýšeny o finanční prostředky (851 tis. Kč) nárokových a nenárokových složek platů pro pedagogické (PP) i nepedagogické pracovníky (NP) v rámci tzv. Rozvojových programů a rozděleny podle hledisek kvalita práce PP, hustota a specifika na rok 2009 a posílení úrovně odměňování NP. Z celkového objemu prostředků na platy tis. Kč (bez OPPP) bylo vyplaceno tis. Kč nenárokových složek, což je o tis. Kč více než v roce předcházejícím (1 270 tis. Kč), což představuje 18,55% z celkových vyplacených mzdových prostředků v hlavní činnosti ze státního rozpočtu. Na pracovních dohodách (OPPP) pro zajištění výuky bylo čerpáno v souladu s rozpočtem 25 tis. Kč. V rámci projektu ROP bylo vyplaceno v roce 2009 na dohodách o provedení práce 61,9 tis. Kč. Spotřeba materiálu byla čerpána zhruba na úrovni roku předcházejícího, když je snížíme o náklady zemědělského projektu, které tvoří materiálové náklady cca 740 tis. Kč. Rovněž spotřeba potravin tvořící většinovou položku spotřeby materiálu vzrostla z 614 na 729 tis. Kč, tj. o 115 tis. Kč (vlivem nárůstu stravujících se žáků). Náklady za služby byly 823 tis. Kč, to je oproti roku předcházejícímu o 54 tis. více (vliv zemědělského projektu ). Náklady na opravy jsme měli oproti plánovaným jen o 18 tis. vyšší, z úsporných důvodů byly řešeny jen ty nejdůležitější. Náklady za energie byly naopak nižší o 73 tis. Kč ve srovnání s minulým rokem a ani nedosáhly plánovaného odhadu. Hlavním důvodem bylo snížení spotřeby energií z důvodů příznivých klimatických podmínek. Spotřeba v měrných jednotkách ve spotřebě plynu byla nižší o 7,7 tis. m 3 a výrazná nižší spotřeba byla také v odběru elektrické energie. Navíc došlo k neočekávanému snížení cen energií. Další provozní náklady nad rámec poskytnuté dotace od zřizovatele byly kryty vlastními výnosy ve výši tis. Kč, které letos byly o 14 tis. nižší než v roce minulém, nestačily pokrýt tyto provozní náklady, tím došlo k nevyrovnání nákladů a výnosů a mírnému propadu hospodářského výsledku za hlavní činnost -2,33 tis. Kč. Srovnání nákladů na energie s minulým rokem v tis. Kč. Spotřeba energií Rozpočet 2008 Rozpočet 2009 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Hlavní činnost Doplňková činnost Okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech. Okruhy doplňkové činnosti v roce Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení 2. Hostinská činnost 3. Kopírovací práce 4. Ubytovací služby 5. Obchodní činnost včetně zprostředkování 6. Závodní stravování zaměstnanců Doplňková činnost (DČ) je postavena téměř z 98% na výnosech z pořádání rekvalifikačních a jiných vzdělávacích kurzů. Náklady a výnosy za DČ byly vyrovnané, bylo dosaženo jen 5,3 tis. Kč zisku. Hospodaření doplňkové činnosti proto hodnotíme jako úspěšné. V minulém roce jsme měli v této oblasti lepší výsledek (107 tis. Kč), více se dařilo v pořádání vzdělávacích kurzů. Náklady byly optimalizovány na nejnižší možnou úroveň: spotřeba materiálu 58,18 tis. Kč (loňský údaj 70,44 tis. Kč), spotřeba energie 5,32 tis. Kč (loňský údaj 39,87 Kč), byla započtena pouze elektrická energie, pro vytápění učeben sloužilo pouze zbytkové teplo. Ve službách bylo čerpáno 22,82 tis. Kč, (loňský údaj 38,13 tis. Kč), mzdové náklady 309,82 tis. Kč (loňský údaj 320,88 tis. Kč), odpisy majetku 76,52 tis. Kč (loňský údaj 72,51 tis. Kč), ostatní náklady 3,81 tis. Kč (loňský údaj 3,44 tis. Kč). Po celkovém součtu vyjdou tedy nižší náklady o 99 tis. Kč než v roce minulém. Výnosy za DČ byly (538 tis. Kč) v porovnání s rokem minulým (735 tis. Kč) jsou nižší o 197 tis. Kč. Největší rozdíl byl zaznamenán právě ve výnosech za služby tedy vzdělávací kurzy, můžeme konstatovat, že v minulém

9 roce byl větší zájem o kurzy z řad uchazečů než v roce Pokles byl také ve stravování cizích strávníků o 14 tis. Kč a za ubytování cizích jsme nezískali žádný příjem (v roce předcházejícím to bylo alespoň 22 tis. Kč). HV doplňkové činnosti je finančně krytý. Komunitní centrum V roce 2006 bylo u nás zřízeno Komunitní centrum MS kraje. Tento projekt poskytuje materiální zázemí pro realizaci vzdělávacích kurzů pro veřejnost s moderním technickým zázemím. Z ekonomického hlediska jsme zaznamenali pokles zájmu o rekvalifikační kurzy: 1. mzdové náklady ve srovnání s rokem 2008 byly na stejné úrovni 2. snížení příjmů za realizaci vzdělávacích kurzů - snížení počtu rekvalifikačních kurzů - v minulém roce nám pokryl část nákladů za pořádané kurzy projekt Evropská škola, který byl realizován díky síti komunitních škol. 3. část nákladů KC byla v roce 2009 zatížena odpisy ve výši 77 tis. Kč (asi 14% celkových nákladů) Regionální vzdělávací centrum Vzniklo z projektu SROP už v roce 2005 zřízením dvou moderních učeben, máme rovněž závazek zaměstnávat na 0,5 úvazku pracovníka jako správce Regionálního centra, což znamená celkový roční mzdový náklad včetně odvodů 78 tis. Kč. Současně nám i toto RC umožňuje nabízet konání mnoha různých vzdělávacích aktivit v prostředí moderních nadstandardních učeben. Celkové mzdové náklady včetně odvodů v DČ byly na úrovní minulého roku, představují až 58% z celkových nákladů DČ. Pro příští rok budou přijata opatření, kterými se budeme snažit zvýšit efektivitu doplňkové činnosti na větší výnosnost. Přehled o počtu kurzů a účastníků Počet kurzů Počet účastníků Název kurzu Typ Účetnictví s využitím výpočetní techniky rekvalifikace Obsluha PC dle osnov ECDL rekvalifikace 1 x 12 x Kurz k získání odborné způsobilosti dle /04 Sb. jiné 1 x 15 x Kurz pro výkon obecných zemědělských činností jiné x 1 x 8 Základy podnikání rekvalifikace 1 x 13 x ANJ mírně pokročilí II cizí jazyk 1 x 8 x ANJ pokročilí cizí jazyk Kurz francouzštiny cizí jazyk 1 x 6 x Kurz německého jazyka cizí jazyk 1 x 4 x Účetnictví a daňová evidence s využitím IT rekvalifikace x 4 x Výsledek hospodaření Rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů. Výsledek hospodaření v r v Kč Výsledek hlavní činnosti ,37 Výsledek doplňkové činnosti 5 309,51 Celkem k před zdaněním 2 983,14 Zdanění 0 Celkem k po zdanění 2 983,14 Z toho: VH z dotace od zřizovatele 0 VH z vlastních zdrojů ,37 Výše proúčtovaného rozdílu nekrytého investičního fondu 0 Celkem po proúčtování Krytí ztráty minulých let 0 Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů 2 983,14

10 Zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku za organizaci celkem Hospodářský výsledek za hlavní činnost vykazujeme mírně ztrátový Kč, za doplňkovou činnost vykazujeme zisk Kč a celkový HV za organizaci celkem je mírně v plusu, a to Kč. Tím byl splněn závazný ukazatel vůči zřizovateli. Účelové prostředky (na odpisy, ICT, ŘMV) byly vyčerpány v plné výši. Náklady na ŘMV byly zhruba na stejné úrovni loňského roku a původní vyšší rozpočtová částka (o 28 tis. Kč) byla přesunuta do provozních nákladů. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je za rok 2009 kladný Kč. I když jsme vynaložili velké úsilí v oblasti realizací rekvalifikačních kurzů, v roce 2009 jsme dosáhli menších tržeb (538 tis. Kč) než v roce 2008, a to o celých 168 tis. Kč, a to se také na celkovém výsledku odrazilo. Celkové náklady (532 tis. Kč) jsme se snažili optimalizovat jak jen to šlo a v porovnání s minulým rokem jsme je také měli nižší o 99 tis. Kč. Mzdové náklady ale byly na úrovni minulého roku (366 tis. Kč), z toho stálé mzdové náklady pracovníků KC a RC dělají ročně 191 tis. Kč. Další stálou nákladovou položkou jsou odpisy DHM komunitního centra, které jsou ve výši 77 tis. Kč. Vydělat v této oblasti nás stojí spoustu práce, přesto se budeme snažit, abychom v novém roce byli úspěšnější než v roce minulém. HV za organizaci jako celek je kladný, tím byl splněn závazný ukazatel daný zřizovatelem. Návrh na rozdělení zlepšeného HV v Kč Fond PO Stav k Příděl ze zlepšeného HV Stav po přídělu Fond odměn Rezervní fond CELKEM Plnění opatření z minulé zprávy Udržet vyrovnaný hospodářský výsledek (odchylka oproti plánu u hlavní i doplňkové činnosti do 1%). Splněno: škola jako celek dosáhla kladného HV 2,98 tis. Kč Udržet výnosy doplňkové činnosti, aby byly pokryty zvýšené náklady na provoz Komunitního centra Splněno: I když výnosy byly ve srovnání s předcházejícím rokem nižší, přesto se náklady doplňkové činnosti podařilo celkově pokrýt a navíc vytvořit zisk ve výši 5,31 tis. Kč. Zajistit úplné a správné vyčerpání účelově přidělených prostředků Splněno: všechny účelově poskytnuté finanční prostředky byly plně využity až na dotaci na podporu sociálně patologických jevů adaptační pobyt žáků, tam jsme vraceli 5,3 tis. Kč z důvodu nižšího počtu žáků v prvních ročnících. Zavést systém úsporných opatření v hlavní i vedlejší činnosti Splněno: Úsporná opatření byla zavedena a v závěru bylo docíleno snížení energie o 77 tis. Kč. Jednat se zřizovatelem ve věci zohlednění nárůstu nákladů na energie Realizováno, informována jak náměstkyně, tak vedoucí OŠMS Podat nejméně 3 projekty zajišťující mimorozpočtové zdroje Splněno: Byl přijat a realizován v roce 2009 projekt Modernizace zemědělského vzdělávání, projekt Dobrý start adaptační pobyt žáků prvních ročníků, Sportovní a soutěžní den s polskou školou z Opole a projekt e-learning. 6. Stanovené záměry v oblasti ekonomické pro rok 2010 Udržet vyrovnaný hospodářský výsledek (odchylka oproti plánu u hlavní i doplňkové činnosti 1%) Splnit závazný minimální ukazatel hospodaření (zisk 0 Kč) Navýšit výnosy doplňkové činnosti Zajistit úplné a správné vyčerpání účelově přidělených prostředků Úspěšně dokončit realizaci a financování projektu ROP včetně splátky úvěru Zajistit financování opravy soc. zařízení dle min. hygienických požadavků Zajistit financování a realizovat opravu střechy

11 III. Vyhodnocení čerpání a vypořádání účelových prostředků 1. Účelové dotace ze státního rozpočtu Rozpis účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v členění podle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání. Účelový znak Ukazatel Přehled o čerpání přímých ONIV 2009 Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku poskytovateli Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) Rozvojový program EVVO pro školy Zvýšení platů PP s ohledem na kvalitu práce etapa NIV celkem z toho: a) platy b) pojistné + FKSP etapa NIV celkem z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Hustota a specifika etapa NIV celkem z toho: a) platy 0 b) pojistné + FKSP 0 2. etapa NIV celkem z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Posílení úrovně odměňování NP etapa NIV celkem z toho: a) platy b) pojistné + FKSP etapa NIV celkem z toho: a) platy b) pojistné + FKSP Program soc. prevence a prevence kriminality

12 Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků Neinvestiční účelové dotace na přímé výdaje vzdělávání byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytování dotací a byly vyčerpány na daný účel a v plné výši. Škola nevyčerpala pouze část dotace na adaptační pobyt žáků prvních ročníků, který byl realizován v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality a vracela do SR Kč z důvodu nižšího počtu žáků. Mezi skutečným čerpáním finančních prostředků a rozpočtových ukazatelů v rámci státního rozpočtu nebyly způsobeny žádné odchylky. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce Příznivý vývoj výkonů byl zaznamenán v roce předcházejícím 2008, kdy úspěšným přijímacím řízením vzrostl počet žáků celkově o 60 (celkový počet v září 2008 bylo 364). V roce 2009 byl počet výkonů ve srovnání s rokem 2008 již nižší o 21 žáků (celkový počet v září 343), ve školní jídelně došlo k poklesu o 62 žáků a na domově mládeže byl zaznamenán nárůst o 4 žáky. Průměrný počet žáků v roce 2008 byl 325 a v roce 2009 byl 357, celkově zaznamenáváme od roku 2008 průměrnou zvyšující tendenci o 32 žáků. 2. Mzdové náklady a zaměstnanci Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly, škola všechny prostředky ze státního rozpočtu využila na 100%. Celkové mzdové náklady ze státního rozpočtu byly plně čerpány v plné výši v souladu se závazným ukazatelem a škola nic zřizovateli nevracela. Celkové přímé náklady na vzdělání tis. Kč byly v roce 2009 povýšeny o finanční prostředky (851 tis. Kč) nárokových a nenárokových složek platů pro pedagogické (PP) i nepedagogické pracovníky (NP) v rámci tzv. Rozvojových programů a rozděleny podle hledisek kvalita práce PP, hustota a specifika na rok 2009 a posílení úrovně odměňování NP, jak ukazuje předchozí tabulka. Z celkového objemu prostředků na platy ( tis. Kč) (bez OPPP) bylo vyplaceno tis. Kč nenárokových složek, což je o tis. více než v roce předcházejícím (1 270 tis. Kč), což představuje 18,55% z celkových vyplacených mzdových prostředků v hlavní činnosti ze státního rozpočtu. Vzhledem k poměrně velkému nárůstu nenárokových složek platu vzrostla i bilance mzdových složek, převážně u pedagogických pracovníků (PP). Tarifní platy (PP) zůstaly na úrovni minulého roku, ale změna byla zaznamenána u nepedagogických pracovníků (NP), kterým se změnou vyhlášky zvýšil tarifní plat o 16%, avšak nenároková složka se jim v běžném roce snížila. Celkově porovnáme průměrné platy: průměrný plat u PP Kč (údaj loňského roku (25514 Kč) se zvýšil o Kč. Z toho nenároková složka činila v průměru na jednoho PP Kč (údaj loňského roku Kč) se zvýšila o Kč. Průměrný plat u nepedagogických pracovníků (NP) Kč (loňský údaj Kč) se zvýšila o Kč, z toho nenároková složka činila Kč (loňský údaj Kč), zvýšila se o 867 Kč. V položce OPPP (ostatní platby za provedené práce) jsme vyčerpali 25 tis. Kč ze státního rozpočtu na dohodách o provedení práce uzavřených s externími pedagogy i nepedagogy, jejichž práce byla nezbytná pro chod školy. Kromě těchto dohod jsme vypláceli odměny za práci v rámci projektu Modernizace zemědělského vzdělávání 62 tis. Kč pracovníkům realizačního týmu. V rámci partnerství projektu se Slezskou univerzitou v Opavě bylo vyplaceno celkem 16 tis. Kč za dohodu o provedení práce. V doplňkové činnosti jsme vyplatili na mzdách 310 tis. Kč, (je to o 10 tis. Kč méně než v minulém roce) ve vzdělávacích kurzech pod hlavičkou Regionálního centra (RC) a Komunitního centra (KC), kde probíhají rekvalifikační, počítačové a jazykové kurzy. V obou těchto centrech máme závazek zaměstnávat pracovníka na 0,5 úvazku a celkový objem vyplacených mzdových nákladů včetně odvodů je 150 tis. Kč. Průměrný počet zaměstnanců celkem za hodnocený rok je 42,004 (rok minulý 40,985) z toho jen PP 28,866 (rok minulý 28,473) a NP 13,138 (rok minulý12,512), lze tedy konstatovat mírné zvýšení počtu, což bylo ovlivněno třemi zástupy nových pracovníků za dlouhodobou nemoc, přijetím 2 nových PP pro výuku ekonomiky, v závěru roku potom přijetím 2 provozních pracovníků pro výpomoc na školním hospodářství. 3. Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele Rozpis účelových dotací poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání.

13 Přehled o čerpání dotací od zřizovatele Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku poskytovateli Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem Provozní dotace včetně 50 tis. na ICT Ocenění učitele včetně odvodů Dotace na výcvik a získání ŘO Krytí odpisů DHM V provozní dotaci s účelovým znakem 1 je obsažena účelová dotace na ICT (50 tis. Kč) na pořízení potřebného výukového, kancelářského a dalšího software a informačních zdrojů souvisejících se vzdělávacím procesem, náklady spojené s připojením internetu, na pořízení a obnovu stávajícího vybavení, která byla čerpána v plné výši podle daného účelu. Provozní dotace byla plně využita a slouží na částečné pokrytí provozních nákladů, materiálu, energií a služeb. Druhá část provozních nákladů je kryta vlastními výnosy. Závazným ukazatelem zřizovatele je nulový výsledek hospodaření. Vyhodnocujeme zvlášť výsledek hospodaření (VH) z dotace od zřizovatele, který byl nulový a výsledek hospodaření z vlastních zdrojů, kde jsme zaznamenali ztrátu ve výši 2,33 tis. Kč. Po sečtení VH za hlavní a doplňkovou činnost získáme VH za organizaci jako celek. V roce 2009 krajský úřad odbor školství vybral na podaný návrh ředitele školy k ocenění pedagogického pracovníka u příležitosti Dne učitelů z naší školy a byla mu předána odměna ve výši 5 tis. Kč. Na pokrytí nákladů souvisejících s výcvikem k získání řidičského oprávnění, který je realizován formou služby od soukromé autoškoly, jsme dostali dotaci Kč, která byla plně využita. Odpisy z hlavní činnosti byly pokryty z dotace 409 tis. Kč, část odpisů škola hradila z vlastních zdrojů. Navýšení odpisů vzniklo pořízením zemědělských strojů z projektu ROP. IV. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Údaje o stavech, tvorbě, čerpání peněžních fondů (hospodaření s peněžními fondy ukazuje tab. č. 7) Investiční fond Zdrojem tvorby investičního fondu jsou každoročně odpisy dlouhodobého majetku, v hodnoceném roce byly 547,9 tis. Kč ponížené o odvody z odpisů předepsané zřizovatelem ve výši 36 tis. Kč. Investiční fond byl během roku čerpán na opravu a údržbu nemovitého majetku ve výši 656,81 tis. Kč, rekonstrukce učeben ve Starém Městě, částečná rekonstrukce odpadového potrubí, pořídili jsme investiční majetek z projektu ROP. Malá část investic byla pořízena právě z finančních prostředků investičního fondu 88,42 tis. Kč, ale převážná část investic z projektu ROP byla pořízena (4 107 tis. Kč) a zaplacena na základě bankovního úvěru a proto bude proúčtována s investičním fondem až po zaplacení úvěru. Konečný stav investičního fondu k je 4 808,11 tis. Kč. Rezervní fond Stav na RF je 256,25 tis. Kč. Na rezervním fondu nedošlo ke změně stavu. HV v roce 2008 byl nulový, ani jsme nežádali o přesun finančních prostředků z investičního fondu. Slouží nám jako další rezerva na případné vyrovnání nákladů a výnosů v příštích letech. Fond odměn Stav na fondu odměn je 394,97 tis. Kč. Na fondu odměn také nedošlo ke změně stavu. Fond nebyl v roce 2009 čerpán, je ponechán k případnému dokrytí mzdových prostředků v příštích letech při případném poklesu žáků. Fond kulturních a sociálních potřeb Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen z přídělu 2% z hrubých mezd. K počátečnímu stavu (210,38 tis. Kč) byl zdrojem příjmů příděl z hrubých mezd (255,04 tis. Kč). Fond byl během roku použit takto: Příspěvek na stravování zaměstnanců 24,19 tis. Kč o 5 tis. více než v roce předcházejícím Penzijní připojištění zaměstnanců 23,15 tis. Kč o 15 tis. Kč více než v roce předcházejícím Kulturu, tělovýchovu, sport 6,5 tis. Kč na stejné úrovni jako v roce předcházejícím Dary k životním jubileím 6 tis. Kč o 4 tis. vyšší než v roce předcházejícím Ostatní použití (vitamínové doplňky, aj.) 120 tis. Kč je vyšší čerpání o 44 tis. Kč Konečný stav fondu k je 285,55 tis. Kč.

14 1. Způsob zajištění stravování V. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování studentů a zaměstnanců je zajišťováno ve vlastní školní jídelně. Studenti a zaměstnanci mají možnost si vybrat ze dvou druhů obědů čtyřikrát za týden. Jedenkrát týdně je jeden oběd připravován jako minutka. Pravidelně se schází stravovací komise složená ze zástupců jednotlivých tříd. Připomínky a návrhy jsou průběžně řešeny. Školní kuchyň také připravuje stravu nad rámec svých povinností při akcích školy soutěže, školení, sportovní dny, prezentace školy pro ZŠ atd. Nepřestáváme pracovat na tom, aby se kvalita a pestrost stravy zlepšovala. V roce 2009 kuchyň připravovala pro domov mládeže snídani, přesnídávku, oběd, svačinku, teplou večeři a studenou večeři (balíček). Obědy si žáci mohou objednat po internetu, kde je k dispozici jídelní lístek na celý měsíc dopředu. Před zakoupením stravenek na další měsíc si vybere oběd č. 1 nebo oběd č. 2. Pokud si oběd přes internet neobjedná, tak má při zakoupení stravenek automaticky č. 1. Cena obědů zůstala na výši 24,- Kč. Během hlavních prázdnin byla provedena jen běžná údržba a malování z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dalším záměrem v budoucnu je nákup chladící vitríny, která je z hlediska hygienických norem nezbytná. 2. Cena celodenní stravy Cena celodenní stravy pro žáky na DM je 76,5 Kč (snídaně + přesnídávka 19,5 Kč, oběd 24 Kč, svačina 4 Kč, večeře 18 Kč, druhá večeře 11 Kč) zůstala stejná jako v roce předcházejícím. V ceně stravy pro studenty je zahrnuta jen cena potravin podle vyhláškou stanovené normy. Již od září 2008 jsme přistoupili k vyšší cenové variantě potravin a rodiče ubytovaných žáků si zvolili výše uvedenou. Záloha na celodenní stravování žáků je 1500 Kč. Vyúčtování je prováděno čtvrtletně u žáků ubytovaných a měsíčně u ostatních strávníků. Žáci hradili cenu ve výši potravin 24 Kč. Finanční normativ je 16 až 26 Kč. Závodní stravování zaměstnanců bylo zajištěno také školní jídelnou v ceně 24 Kč za jeden oběd, z toho příspěvek z FKSP byl 6 Kč. V době hlavních prázdnin závodní stravování neposkytujeme. Od září do června u nás vykonávají ve školní kuchyni praxi žáci ze Střední školy služeb Bruntál. Od září 2009 pracují 2 kuchařky ve dvousměnném provozu, které se střídají při přípravě odpolední a večerní stravy pro ubytované žáky. Průměrný počet strávníků za rok 2009 poklesl podle statistického výkazu o 62 strávníků. Průměrná mzda pracovnic školní jídelny jen mírně vzrostla z Kč na Kč, průměrný evidenční stav ve školní jídelně byl mírně zvýšený 3,967 oproti roku 2008, kdy bylo vykazováno 3,132 pracovnic školní jídelny. Nárůst byl ovlivněn dlouhodobým zástupem vedoucí školní jídelny novou pracovnicí a také celoročním počtem 3 kuchařek. V prvním pololetí roku 2008 byly ve stavu pouze 2 kuchařky a jedna vedoucí. Jedna z kuchařek má celoročně snížený pracovní úvazek pro hlavní činnost na 0,8. VI. Péče o spravovaný majetek 1. Nemovitý majetek ve správě organizace Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření je uveden v k. ú. Bruntál-město na parcelách č Na parcelách č. 18, 19, 21, 22, 23 se nachází budova s č. p. 7-11, na parc. č. 20 bez čp. stojí garáž. Další budovy a stavby má škola na školním hospodářství v k. ú. Staré Město u Bruntálu a to na parc. č. 298 a Investiční činnost, údržba a opravy na majetku Péče o spravovaný majetek je prováděna průběžně během celého roku. V roce 2009 jsme investovali především do běžných a nezbytně nutných oprav z důvodu úspory finančních prostředků potřebných na financování projektu ROP Modernizace zemědělského vzdělání pro LFA. Celková částka za opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku v částce 166 tis. Kč byla hrazena z prostředků rozpočtu školy a na částečnou rekonstrukci odpadů v administrativní části budovy jsme použili 50 tis. Kč z fondu reprodukce majetku.

15 Celkové náklady oprav z prostředků rozpočtu školy v roce 2009 Položka tis. Kč opravy na budově 61 z toho: - údržba plynové přípojky 19,5 - oprava obkladů na budově (po autonehodě) 12 - oprava a částečná výměna žlabů a svodů na šk. hospodářství 29,5 malování, nátěry 43 opravy ost. movitého majetku 49 z toho - oprava služebního vozidla 15 - oprava traktoru 6,5 - oprava motorové pily 3 - oprava el. sporáků 8,5 - opravy tiskáren, kopírky, PC 16 ostatní drobné opravy 13 CELKEM 166 Z prostředků ROP zemědělského projektu byly provedeny stavební úpravy jedné místnosti na školním hospodářství v celkové částce 606 tis. Kč, kdy výstavbou dělící příčky vznikly dvě místnosti učebna a dílna. V těchto prostorách došlo k výměně oken, snížení a zateplení stropu, provedení nové elektroinstalace, položení lina. Dále jsme zajistili provedení povinného autorizovaného měření plynových kotelen, pravidelné revize elektro, tělocvičného nářadí, komínů, výtahů apod. Požadavky na opravy a údržbu většího rozsahu, které vyžadují větší objem finančních prostředků, předkládáme každý rok svému zřizovateli KÚ MSK, v roce 2009 jsme žádali na investice o tis. Kč - na výměnu oken a vstupních dveří tis. Kč a na rekonstrukci domova mládeže. Požadavky na neinvestiční opravy většího rozsahu jsme zaslali na opravu venkovních fasád tis. Kč, na opravu střešní krytiny objektu školy tis. Kč. Pro rok 2009 nám zřizovatel na žádný náš požadavek nepřiznal účelovou dotaci. 3. Pojištění majetku Za pojištění majetku včetně zákonného pojištění vozidel bylo za tento rok zaplaceno 86,5 tis. Kč, což není zanedbatelná částka v nákladech školy. Majetek školy je pojištěn částečně u ČP a. s., pobočka Bruntál a částečně u Kooperativy a. s., pobočka Bruntál. Příjmy náhrady škod od pojišťovny v tomto roce byly přiznány ve výši 11 tis. Kč. 4. Inventarizace majetku Inventarizace svěřeného nemovitého a movitého majetku je prováděna jak v budově na nám. J. Žižky v Bruntále, tak na školním hospodářství ve Starém Městě u Bruntálu a to každoročně k 31. prosinci. Inventury provádíme fyzické, dokladové a kombinované (viz závěrečná inventarizační zpráva). Výtah ze závěrečné inventarizační zprávy: (kopie zprávy přiložena v příloze za tabulkovou částí zprávy) 1. Inventarizace majetku a závazku za rok 2009 byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vnitřního předpisu školy a na základě pokynu ředitele školy ze dne Inventarizační komise Bylo písemně jmenováno celkem 28 dílčích inventarizačních komisí (viz příloha č. 1). Složení ústřední inventarizační komise: předseda - Věra Bílková, čl. - Dagmar Kovalčíková, Hana Zerzavá 3. Termín provedení: - fyzická inventura do , dokladová do Inventury byly prováděny na: - školním hospodářství Staré Město - kombinovaná inventura - v objektu školy (budova na nám. J. Žižky 10) - kombinovaná inventura - domově mládeže a školní jídelně (Revoluční ul.) - fyzická inventura 4. Den zahájení inventarizačních prací: den ukončení inventarizačních prací: fyzická, dokladová 5. Ústřední inventarizační komisi byly předloženy inventurní soupisy za tento majetek. - dlouhodobého nehmotného investičního majetku - dlouhodobého hmotného investičního majetku odepisovaného, neodepisovaného - učebních pomůcek A celkem 26 sbírek (fyzická) - zásob skladů (fyzická) učebnic, skladovaného materiálu a potravin - cenin (fyzická)

16 - pokladny (fyzická) - běžných účtů (dokladová) - pohledávek (dokladová) - závazků (dokladová) - fondů (dokladová) Zakoupený majetek od do Dlouhodobý majetek nad 40 tis. Kč byl pořízen v hodnotě ,- Kč - jedná se o zemědělské stroje a zařízení pro školní hospodářství ve Starém Městě pořízené z prostředků ROP Projektu Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA (nosič nářadí, balička, podmítač, secí stroj, žací stroj, malotraktor, nakladač, svinovací lis, obraceč píce, nízkoplošinový návěs, kombinovaný drtič natě ). DDHM nad 3 tis. do 40 tis. Kč - byl pořízen majetek z provozních prostředků v celkové hodnotě ,- Kč (stroj věžních hodin ). Na základě rozhodnutí rady kraje dne byl zaveden do účetnictví školy majetek v hodnotě ,47 Kč elektronický zabezpečovací systém v budově školy. Jedná se o majetek pro partnery projektu Podpora rozvoje komunitních škol. Učební pomůcky v hodnotě ,-. Dále bylo pořízeno z prostředků projektu ROP zařízení do nové učebny, dílny - vizualizéry, dataprojektory, počítač, el. plátno, meteostanice, zemědělské stroje a zařízení v hodnotě ,- Kč, nábytek a vybavení do zmíněných místností za cca ,- Kč školní lavice, židle, pracovní stoly, keramické tabule, skříňky, poličky apod. Nákup majetku z provozních prostředků od 500,- do 3 tis. Kč Učební pomůcky v hodnotě ,- Kč nákup knih do školní knihovny ,- Kč Přírůstek v této kategorii o 1.656,50 Kč je rovněž na základě rozhodnutí rady kraje dne Jedná se o majetek pro partnery projektu Podpora rozvoje komunitních škol - pamětní deska plastová a kovová. Vyřazený majetek: - učební pomůcky nad 3 tis. Kč byly vyřazeny v hodnotě ,- Kč - ostatní DHM ,- Kč - vyřazené UP do 3 tis. Kč za Kč jsou mechanicky poškozené, nefunkční, morálně zastaralé, opotřebované, neopravitelné nebo jejich oprava by byla nerentabilní. - ostatní vyřazený majetek v celkové hodnotě ,- Kč - prádlo v hodnotě ,- Vyřazený majetek bude zlikvidován podle návrhů uvedených v likvidačních protokolech. Ústřední inventarizační komise upozornila správce sbírek učebních pomůcek, aby přístroje, které nejsou používány nebo jen velmi málo z toho důvodu, že jsou technicky překonané, nabídly k bezúplatnému převodu jiným školským zařízením, které mají zřizovatele Moravskoslezský kraj. V roce 2010 budou k takovému převodu nabídnuty psací stroje za cca 149 tis. Kč. Pohledávky z minulých let jsou v celkové výši ,- Kč. Na této pohledávce se podílí tři dlužníci, z toho jeden je předmětem exekučního řízení, další pohledávky budou postoupeny soudnímu vymáhání. Pohledávky ve výši 8.140,- Kč, které vznikly koncem roku a budou dořešeny do konce 1. čtvrtletí Ostatní pohledávky jsou v době splatnosti. 5. Pronájmy svěřeného nemovitého majetku Pronájmy svěřeného majetku uzavíráme na dobu jednoho roku, v jednom případě je pronájem na dobu neurčitou, smlouva s firmou LIVING ENGLISH Bruntál byla uzavřena v roce Pronájmy Smluvní strana Předmět Nemovitost Účinnost smlouvy účel nájmu čp., parc. č. k.ú., obec od do 1. REALA nebytové 8, 19 Bruntál-město Křesť. spol. Josefa Dědka nebytové 8, 19 Bruntál-město LIVING ENGLISH nebytové 9, 21 Bruntál-město neurčitou 4. Ing. Olga Nováková pozemky 2066/4 Staré Město Ing. Olga Nováková pozemky 2183/5 Staré Město Ing. Olga Nováková pozemky 2205 Staré Město

17 Smlouvy o výpůjčce jiným P.č. Smluvní strana Předmět - Nemovitost Účinnost smlouvy účel výpůjčky čp., parc. č. k.ú., obec od do 1. Kraj.stř.-volného času Juventus nebytové Bruntál-město, Bruntál prostory 19 Bruntál Kraj.stř.-volného času Juventus nebytové Bruntál-město, Bruntál prostory 19 Bruntál nebytové Staré Město u Vladimír Kašík, Bruntál prostory 298 Bruntálu Věcné břemeno P.č. Smluvní strana Stručná specifikace věc. břemene Nemovitost Účinnost (oprávněný z břemene) a jeho rozsah čp., parc. č. k.ú., obec od do Petr a M. Juříčkovi, umístění vod. přípojky, parc. č. 2378/4 a Staré Město u 1. Bruntál přístup k ní 94/2 Bruntálu neurčito Petr a M. Juříčkovi, Bruntál umístění el. přípojky, přístup k ní parc. č. 94/2 Staré Město u Bruntálu neurčito Petr a M. Juříčkovi, Bruntál umíst. elektroměru v stáv. elektrorozvodně parc. č. 298 Staré Město u Bruntálu neurčito 2. Juříček Petr, Bruntál práva chůze a jízdy parc. st. 298 Staré Město u Bruntálu neurčito Staré Město u Juříčková Miluše, Bruntál práva chůze a jízdy parc. st. 298 Bruntálu neurčito Staré Město u Juříček Petr, Bruntál práva chůze a jízdy bez čp. 298 Bruntálu neurčito Staré Město u Juříčková Miluše, Bruntál práva chůze a jízdy bez čp. 298 Bruntálu neurčito 1. Pohledávky VII. Pohledávky a závazky organizace Celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6. U veškerých pohledávek a závazků vedených na účtech byla provedena dokladová inventura k Celkový stav pohledávek podle účetních výkazů je ve výši ,57 Kč. Z toho: Účet pohledávek 311 Odběratelé má konečný stav ,50 Kč, z toho pohledávky do běžné lhůty splatnosti jsou ve výši ,00 Kč a ostatní jsou po době splatnosti, jedná se 2 pohledávky starší tří let, jedna ve výši Kč (je řešena exekučním příkazem ze dne srážkou se souhlasem dlužníka ze sociálních dávek, ale bohužel nebylo zatím splaceno nic) a druhá ve výši Kč z , kdy dlužník uznal svůj závazek vůči škole. Pohledávka bude předána k soudnímu vymáhání. Příloha k tabulce č. 6 je inventurní soupis pohledávek na účtu 311. Účet pohledávek 314 Poskytnuté provozní zálohy ( Kč) z toho 475 tis. Kč tvoří zálohu poskytnutou na energie SME, 20 tis. Kč záloha na plyn, ostatní položky jsou předplatné časopisů. Účet 346 Nároky na dotace a ost. zúčtování se SR 5 884,48 Kč předpis dotace ze SZIF. Účet 348 Nároky na dotace s ost. zúčtování s rozpočtem ÚSC ( ,48 Kč) jedná se o předpis dotace projektu ROP, která bude proplacena v roce 2010.

18 Účet pohledávek 335 Pohledávky za zaměstnance (42907 Kč) jsou zde evidovány nesplacená výše půjčky z FKSP a jedna pohledávka za zaměstnance na ošetřovné ve výši 7652 Kč. Účet 378 Jiné pohledávky (12881,11 Kč) - předpis pohledávky - očekávané proplacení nákladů projektu, jehož jsme partnerem se Slezskou univerzitou v Opavě. 2. Závazky Celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek. Dodavatelské závazky se snažíme vůči našim věřitelům plnit v době splatnosti, celkový stav krátkodobých závazků podle účetních výkazů je ve výši ,78 Kč. Z toho: Účet 321 Dodavatelé ( ,28 Kč) jsou zde evidovány závazky vůči běžným dodavatelům v době splatnosti, mezi větší položky patří faktura od firmy Propos Bruntál ( Kč) ICT a faktura SMP Ostrava za spotřebu plynu. Účet 324 Přijaté zálohy ( ,50 Kč) jedná se o zálohy od rodičů za ubytování a stravování na DM, zálohy na stravování žáků a zaměstnanců. Účet 325 Ostatní závazky (7 950,00 Kč) náklady na autoškolu Juříček. Účet 331 Zaměstnanci ( ,00 Kč) předpis mezd za prosinec 09. Účet 331 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (10 450,00 Kč) přeplatky za obědy, odborové příspěvky Účet 336 Závazky ze SP a ZP ( ,00 Kč) odvody SP a ZP za zaměstnance Účet 342 Přímé daně ( ,00 Kč) předpis daně z příjmů Účet 379 Jiné závazky (20 524,00 Kč) přeplatky za stravu, exekuční závazky zaměstnanců Závazky vůči zaměstnancům a institucím v souvislosti se zákonnými odvody zdravotního a sociálního pojištění, pojištění zákonné odpovědnosti a zákonné sociální náklady hradíme ve lhůtě a vůči těmto institucím ani zaměstnancům nemáme k žádné závazky. VIII. Výsledky kontrol 1. Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém se řídí na škole vnitřní směrnicí č. 12 ze dne a jejími dodatky a dále pokynem ředitele školy ze dne , podle nichž se provádí řídící kontrola v oblasti příjmů a výdajů, odpovídající praktické realizaci kontrol v organizaci řízená ředitelem školy a pověřenými pracovníky. Funkčnost kontrolního systému byla prověřována při poslední kontrole ČŠI v prosinci roku Nebylo zjištěno porušení ustanovení 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Fungování vnitřního kontrolního systému je průběžně kontrolováno ředitelem školy. Případná zjištění jsou ihned řešena a přijata opatření k nápravě, o závažných zjištěních jsou prováděny zápisy. 2. Vnější kontroly provedené v roce 2009 správními úřady Kontrola VZP ČR Zaměření kontroly: Veřejnosprávní kontrola s cílem ověřit platby na pojistném na všeobecném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Kontrola provedena: Kontrolované období: Závěr: Oznamovací povinnost zaměstnavatele byla dodržena. Nebyly zjištěny nedostatky ve výpočtech odvodu pojistného. Plátce postupoval správně dle ustanovení 3 zk. 592/1992 Sb. V dodržování včasnosti plateb pojistného nebyly shledány závady v kontrolovaném období. Průkaznost vedení je bez připomínek. V kontrolovaném období nebyly evidovány pracovní úrazy. Opatření k nápravě nebylo uloženo.

19 Kontrola ČŠI, Moravskoslezský inspektorát Zaměření kontroly: Následná kontrola podle 174 odst. 2 písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Kontrola provedena: Byla provedena následná kontrola na plnění nápravných opaření vyplývající z kontroly provedené ve dnech prosince Závěr: Nápravná opatření byla splněna. Kontrola Finančním úřadem Bruntál Zaměření kontroly: Daňová kontrola dle 16 ZSDP ve věci zjištění skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) u akce: Adaptace regionálního vzdělávacího centra v Bruntále CZ / /0631. Kontrola provedena ve dnech: Kontrolované období: Závěr: Dle Zprávy o výsledku kontroly č. j /09/ provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ustanovení 44 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Opatření k nápravě nebylo uloženo. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Bruntál Zaměření kontroly: kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrola provedena ve dnech: Kontrolované období: od do Závěr: Povinnosti zaměstnavatele byly ve všech bodech kontroly splněny bez závad. Zaměstnavatel postupoval v souladu s platnou právní úpravou. Opatření k nápravě nebylo uloženo. Zápisy o výše uvedených kontrolách jsou uloženy na ekonomickém úseku školy. IX. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací V roce 2009 škola neposkytla žádné informace dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a nebylo tudíž nutno projednat zprávu se školskou radou. X. Sdružení při Obchodní akademii a SZeŠ Sdružení při OA a SZeŠ je zřízeno pro podporu vzdělávání na naší škole. Hlavním zdrojem příjmů jsou příspěvky od rodičů žáků (76 tis. Kč), příjmy z organizace soutěže ZAV a státních zkoušek. Příjmy slouží na úhradu nákladů studentů, které nemohou být hrazeny z rozpočtu školy (kulturní akce, program ZAV, podporu vzdělávání a zájmové činnosti, odměny za vynikající prospěch, exkurze, plavecké a lyžařské kurzy, věcné odměny pro žáky, soutěže, sportovní aktivity, besedy, přednášky, provoz Fiktivních firem). Sdružení pomáhalo financovat řadu školních i mimoškolních aktivit, zejména kulturní akce, exkurze, vzdělávání žáků.

20 Přehled příjmů a výdajů za rok 2009 Celkové vynaložené náklady za rok 2009 činí knižní odměny kulturní akce soutěž informatiky prospěchové stipendium odborné exkurze recitační soutěž soutěž ZAV vrátka příspěvku projekt evropské země odborné exkurze interinfo členský přísp lyžařský kurz matematická soutěž zemědělská soutěž akce Den země maturitní zkoušky mimořádné odměny činnost DM - doplatek sportovní soutěže zdravotní průkazy PEK pronájem studentské průkazy eko soutěž odborná přednáška jazykové soutěže vedení účtu provozní režie 290 Celkové výnosy úroky z BÚ 93 - pořádané soutěže ZAV Interinfo přijaté členské příspěvky XI. Tabulková část včetně účetních výkazů (v příloze) Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti, příloha Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o hospodaření za rok 29-1 - GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah výroční zprávy o hospodaření za rok 29

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 216 1 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele... 4 4. Investiční výdaje... 5 5. Neinvestiční

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více