Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny"

Transkript

1 Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou a všemi jejími funkcemi se tak dobøe seznámíte, a ona Vám pak jistì poskytne dlouhá léta bezproblémového provozu. Nejprve nám dovolte Vás krátce informovat o pøednostech této automatické praèky. Øízená spotøeba Tento pøístroj automaticky upravuje spotøebu vody a elektrické energie podle množství prádla. Úsporné praní Díky dvojnásobnému praní proniká voda tak hluboko do tkaniny, že pøi 60 o C obdržíte stejné výsledky, jakých byste u tradièní praèky dosáhli až pøi 90 o C. Dvojnásobná akce pøi praní Prádlo je namoèeno v prací lázni a souèasnì je "bombardováno" tryskající vodou. Speciální cyklus pro vlnu a kašmír Je ideální pro vlnìné odìvy a zaruèuje ještì jemnìjší praní, než je ruèní. Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou urèeny pro váš výrobek. Dìkujeme za pochopení. Bezpeènostní upozornìní a pokyny UPOZORNÌNÍ Pøeètìte si prosím pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože obsahují dùležité informace o bezpeènosti pøi instalaci, obsluze i údržbì. 1. Toto zaøízení nesmí být instalováno venku, ani když je chránìno krytem. Je velmi nebezpeèné vystavovat pøístroj dešti, bouøce apod. 2. Toto zaøízení je urèeno pouze pro domácí použití a výhradnì k praní prádla, jak je uvedeno v tomto návodu. Mìla by jej obsluhovat dospìlá osoba. 3. Dejte pozor, toto zaøízení je tìžké, a pokud to není ve Vašich silách, nepokoušejte se jím pohybovat. 4. Než budete vkládat nové prádlo, zkontrolujte, že veškeré kusy prádla z pøedchozí náplnì jsou vyjmuty. 5. Z bezpeènostních dùvodù neobsluhujte toto zaøízení, nejste-li obutí, nebo máte-li mokré ruce nebo nohy. 6. Pro pøipojení tohoto zaøízení se nedoporuèuje používat prodlužovací kabely a rozdvojky, zvláštì ne ve vlhkém prostøedí. Ujistìte se, že nedošlo pøi instalaci k pøiskøípnutí nebo nadmìrnému ohnutí sí ového pøívodu. 7. Nepoužívejte prací prostøedky urèené pro ruèní praní, protože jinak by mohlo dojít k nadmìrné tvorbì pìny, èímž by se mohly poškodit vnitøní díly pøístroje. 8. Chcete-li odpojit sí ový pøívod ze zásuvky, netahejte za samotný kabel nebo dokonce za praèku, mùže to být velmi nebezpeèné. Vždy uchopte sí ovou vidlici. 9. Vyvarujte se pøímého kontaktu s vodou, která pøíp. uniká z praèky bìhem jejího provozu, jelikož mùže být velmi horká. Po ukonèení praní vyèkejte s otevíráním dvíøek cca 3 minuty. Nepokoušejte se dvíøka otevøít pøed uplynutím této doby, nebo by mohlo dojít k poškození mechanismu blokování dvíøek. 10. Jestliže pøístroj správnì nepracuje, uzavøete vodovodní kohoutek a vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu. Za žádných okolností se nesnažte opravovat vnitøní souèástky praèky. (Viz kap. Odstranìní rùzných problémù.) Aby byla zajištìna ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto výrobku, doporuèujeme: Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. Vždy používejte originální náhradní díly. 1

2 Pøehled ovládacích prvkù A D E A. Voliè programù Tento voliè slouží k volbì jednoho z 12 pracích programù, B odpovídajících rùzným požadavkùm podle typu prádla apod. (viz tabulka programù na str. 5). Tímto volièem se smí otáèet pouze ve smìru hodinových ruèièek a jen tehdy, když je pøístroj vypnutý. B. Knoflík pro zapnutí/vypnutí praní a nastavení teploty Tento knoflík startuje provoz praèky a nastavuje se jím teplota C pracího cyklu, jak je uvedeno v tabulce programù. Navíc jím mùžete snížit doporuèenou teplotu pro daný program, pokud zvolíte praní v chladné vodì (indikováno symbolem ). Abyste praèku zapnuli, otoète tímto knoflíkem z polohy 0 na požadovanou teplotu (praèka se zapne, když je knoflík nastaven v jakékoli poloze od I do max. Chcete-li praèku vypnout, nastavte knoflík na 0. Pøed každým praním se ujistìte, že je tento knoflík nastaven na požadovanou teplotu. C. Knoflík pro nastavení odstøeïování Tímto knoflíkem se nastavuje rychlost odstøeïování od 400 otáèek za minutu až do maximální rychlosti. D. Tlaèítko extra máchání Pøi této funkci se zvýší množství vody bìhem cyklù máchání v programech pro bavlnu a len. Doporuèujeme použít tuto funkci pro zlepšení výsledkù máchání, když je praèka zcela naplnìna a je použito vìtší množství pracího prášku. F E. Tlaèítko zastavení máchání a ochrany proti zmaèkání Stisknìte toto tlaèítko, chcete-li, aby se pøerušil cyklus, takže prádlo zùstane ležet ve vodì, než se zahájí ždímání. Tato funkce je velmi užiteèná, protože chrání choulostivé a syntetické materiály pøed zmaèkáním (napø. v pøípadì, že bude trvat nìkolik hodin, než budete moci prádlo vyjmout). Tato funkce by se mìla používat pouze s programy pro syntetické materiály a vlnu. UPOZORNÌNÍ: Pøed otevíráním dvíøek vypus te vodu nastavením knoflíku A na "odèerpání vody". Jestliže si však pøejete pokraèovat odstøeïováním, stisknìte pouze znovu tlaèítko E. F. Tlaèítko velmi šetrného praní Pro extrémnì choulostivé materiály (hedvábí, záclony, viskóza apod.). Nastavte voliè A do pozice pro program, stisknìte tlaèítko F a zvolte teplotu knoflíkem B. G. Kontrolka zapnutí/vypnutí Pokud svítí, je pøístroj napájen. 2

3 Plnìní Vaší praèky Pøíprava prádla... Prádlo rozdìlte podle typu tkaniny a barevné stálosti. Bílé a barevné prádlo perte oddìlenì. Nezapomeòte vyprázdnit kapsy, zvláštì dejte pozor na malé pøedmìty, jako jsou mince, papírky, napínáèky apod., které mohou ucpat pumpu. Pøišijte nebo odstraòte uvolnìné knoflíky a zapnìte zipy. Obrátíte-li košile naruby, dosáhnete lepšího výsledku praní. Ètìte údaje na visaèkách Jednotlivé odìvy, jakož i ubrusy, utìrky apod. jsou vìtšinou opatøeny visaèkou se symboly, které Vás informují, zda je nutné odìv chemicky èistit, prát v ruce nebo v praèce, a uvádìjí teplotu, zpùsob žehlení apod. Dùležité: prádlo lze prát v praèce pouze v pøípadì, je-li na štítku uveden symbol vanièky a maximální teplota (viz tabulka 1). Vkládejte støídavì malé a velké kusy prádla Tato praèka má speciální elektronickou regulaci vyvážení náplnì: než se zahájí ždímání, zajistí toto zaøízení, že se prádlo co možná nejrovnomìrnìji rozloží v bubnu praèky, podle typu tkaniny a zpùsobu, jak bylo pùvodnì vloženo. Tím se minimalizují vibrace a hluk i pøi velmi rychlém ždímání. Aby se dosáhlo nejlepších výsledkù, doporuèujeme Vám i pøesto pøi plnìní praèky rovnomìrnì rozložit kusy prádla. Nikdy neperte velké množství prádla z froté. 1. Tabulka symbolù Intenzivní 90 Praní Praní pøi Praní pøi Praní pøi Praní pøi Šetrné praní Neprat 90 C 60 C 40 C 30 C v ruce Šetrné 90 Bìlení Bìlení ve Nepoužívat studené bìlicí vodì prostøedky cl Žehlení Horké žehlení Støednì teplé Žehlení do Nežehlit do max žehlení do max 200 C max 150 C 110 C A P F Chemické Chemické èištìní Chemické èištìní Chemické èištìní Chemicky èištìní jakýmikoliv perlochloridem, technickým neèistit rozpouštìdly technickým benzínem, benzínem, èistým èistým vlihem, R111 a R113 lihem a R113 Vysoká teplota Sušení v Nesušit Sušit Sušit Sušit na Sušení sušièce v sušièce vodorovnì zavìšené, šatním položené neždímat ramínku Støední teplota 3

4 Práškové/tekuté prací prostøedky a pøídavné prostøedky Nasypte prášek na praní nebo nalijte tekutý prací prostøedek a pøípadný pøídavný prostøedek do pøíslušných pøihrádek. Dávkujte podle pokynù výrobce, tj. podle množství a stupnì zašpinìní prádla a v závislosti na tvrdosti vody. Postupnì urèíte optimální dávkování podle získaných zkušeností. Pøihrádka 1 Prací prášek/ tekutý prací prostøedek pro hlavní praní 1 Pøihrádka 2 Prací prášek/ 2 tekutý prací prostøedek pro 3 pøedpírání 4 Pøihrádka 3 Pøídavné pro-støedky (aviváž, vùnì, atd.) Pøihrádka 4 Bìlicí prostøedek Pokud pøidáváte avivážní nebo bìlící prostøedky, dbejte na to, aby pøípravek nepøetékal. Pøi plnìní tekutých pracích prostøedkù do pøihrádky 1 nalijte pøíslušný tekutý prostøedek bezprostøednì pøed zahájením praní. Tekuté prací prostøedky jsou urèeny pro praní do 60 o C a pro programy bez pøedpírání. Mùžete také použít speciální nádobky pro tekuté èi sypké prací prostøedky, které se vkládají pøímo do pracího bubnu, podle návodu výrobce. Nepoužívejte prací prostøedky urèené pro ruèní praní, protože nadmìrnì pìní. Pokud perete ve studené vodì, snižte množství pracího prášku. Zahájení èinnosti Naplnìní bubnu Otevøete obì víka (Obr. 1) Vložte prádlo do bubnu. a uzavøete jej, a to pøiklopením nejdøíve pøední a poté zadní poloviny dvíøek. Dbejte na to, aby obì strany dvíøek bubnu dobøe do sebe zacvakly a byly dobøe uzavøeny (obr. 4). Obr. 1 Obr. 2 Souèasným zatlaèením otevøete obì poloviny dvíøek bubnu, až do jejich úplného rozevøení (obr. 2 a 3). Po naplnìní praèky prádlem a pracím, pøípadnì pøídavným prostøedkem, zkontrolujte zda: - jsou víka správnì zavøena - je zástrèka správnì zasunuta - je otevøen pøívod vody - je knoflík volièe B nastaven v pozici 0 Nyní zvolte program Ke správnému nastavení požadovaného programu vám pomùže tabulka pracích programù. Otoète volièem programù A až do polohy, kde je èíslo požadovaného programu. V pøípadì potøeby použijte tlaèítka D, E a F. Zvolte teplotu praní otoèením volièe B z polohy O na požadovanou teplotu. Po ukonèení praní... Vypnìte praèku otoèením volièe B do polohy O a poèkejte cca 3 minuty, než praèku otevøete. Obr. 3 Obr. 4 4

5 Volba programù Pøehled pracích programù podle typu tkaniny je na zásobníku na prací prostøedky. Druh prádla a stupeò zašpinìní Program Teplota Velmi Pøedpírací šetrné praní prášek Prací prášek Aviváž Bìlící pøípr. Popis pracího cyklu ODOLNÉ TKANINY Bílé, velmi silnì zašpinìné (prostìradla, ubrusy apod.) Bílé a stálobarevné prádlo, normálnì zašpinìné (barevné šata, trièka atd.) Bílé, slabì zašpinìné (košile, blùzy apod.) 60 o - 90 o C Pøedpírání teplou vodou, praní pøi 60 o -90 o C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání 60 o - 90 o C Praní pøi 60 o -90 o C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání 40 o C Praní pøi 40 o C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Máchání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, prùbìžné a závìreèné ždímání Bìlení Ždímání Bìlení, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Vypuštìní vody a ždímání SYNTETICKÉ Syntetické barevné, silnì zašpinìné (dìtské prádlo apod.) Choulostivé syntetické barevné (všechny druhy prádla, které není pøíliš zašpinìné) 40 o - 60 o C Praní pøi 40 o -60 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko stisknuto) nebo šetrné ždímání 30 o - 40 o C Praní pøi 30 o -40 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko stisknuto) nebo šetrné ždímání Máchání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, prùbìžné a závìreèné ždímání Ždímání Vypuštìní vody a šetrné ždímání CHOULOSTIVÉ TKANINY Zvláštì choulostivé látky (záclony, hedvábí, viskóza apod.) 30 o - 40 o C Praní pøi 30 o -40 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko stisknuto) nebo šetrné ždímání Vlna a kašmír d- 40 o C Praní pøi d-40 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko) nebo šetrné ždímání Máchání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, prùbìžné a závìreèné ždímání PØÍDAVNÉ PROGRAMY Odèerpání vody Vypuštìní vody bez ždímání 5

6 Tipy pro praní Odstraòování skvrn Bìžné skvrny se praním odstraní. Jestliže jsou zvláš úporné, namoète prádlo do vody, nasypte na skvrny trochu prášku na praní a ruènì je mnìte. Pak teprve vložte prádlo do praèky. Mastné skvrny, zvláštì staré, zkuste ošetøit odstraòovaèem skvrn. Dejte pozor na okolní látku. Ošetøení obtížných skvrn - Inkoust, propisovací tužka: nakapte nìkolik kapek èistého lihu na kousek bavlnìné látky a lehce jím ukejte na skvrnu, nebo perte pøi 90 o C. - Asfalt a vazelína: zmìkèete máslem a nechejte chvíli pùsobit. Oèistìte terpentýnem, pak prádlo ihned vyperte. - Vosk: seškrábnìte, pak vložte látku mezi dva savé kuchyòské papíry a pøežehlete horkou žehlièkou. Pak skvrnu okamžitì po ukejte bavlnìnou látkou navlhèenou terpentýnem. - Žvýkaèka: na žvýkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte - Plíseò: bavlnu a bílý len namoète v roztoku složeném z pìti dílù vody, jednoho dílu louhu a lžíce octa, pak ihned vyperte. Na ostatní druhy tkanin použijte 10% peroxid vodíku a poté ihned vyperte. - Rtìnka: vlnìné a bavlnìné látky potøete éterem, na hedvábí použijte trichloretylén. - Lak na nehty: položte látku poskvrnìnou stranou na sací papír, nakapejte na ni øedidlo (odlakovaè) a otírejte skvrnu o papír, dokud se barva nevpije. - Tráva: potírejte kouskem vaty namoèeným v èistém lihu. Bìlení Chcete-li k praní pøidat bìlící pøípravek, musíte jej vlít do pøihrádky 4, pøièemž dbejte, abyste nepøekraèovali maximální vyznaèenou úroveò. Tato praèka má program speciálnì pro bìlení, který mùžete použít buï samostatnì nebo pøed normálním pracím cyklem. Pokud jste byli zvyklí bìlit prádlo pøed praním z dùvodu odstranìní skvrn, museli jste do až doteï dìlat ruènì. Tento speciální program Vám také umožní bìlení prádla, avšak s úsporou èasu a zaruèeným výsledkem. Chcete-li použít program bìlení, postupujte následovnì: vložte prádlo, které chcete bìlit, do bubnu praèky, vložte bìlící prostøedek do pøihrádky 3, aniž byste pøekroèili max. úroveò, zvolte program bìlení pomocí knoflíku A a otoète voliè B do polohy I. Na konci cyklu vra te voliè B do polohy O a zvolte požadovaný program praní. Uvìdomte si, že po bìlení mùžete prát pøi nižší teplotì a bez pøedpírání. Právì tento bìlící program zajiš uje nejlepší výsledky. Mùžete však také bìlit prádlo bìhem normálního praní, a to tak, že zvolíte požadovaný prací program a naplníte bìlidlo do speciální pøihrádky, jak bylo uvedeno výše, souèasnì s vložením pracího prostøedku a pøíp. aviváže, to vše pøed spuštìním praèky. Nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce Pro optimální výsledky praní nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce. Uvedené hmotnosti se týkají suchého prádla. Maximální náplò suchého prádla Odolné tkaniny maximálnì 5 kg Jemné tkaniny maximálnì 2 kg Èistá vlna maximálnì 1 kg Smìsové tkaniny maximálnì 2,5 kg Co neprat v této praèce? - Neobroubené nebo roztøepené kusy prádla. Chceteli takové prádlo vyprat, vložte je do látkového sáèku nebo obalu, aby pøi praní nepoškodilo praèku. - Tmavì barevné prádlo s bílým prádlem. Tmavì barevné prádlo vyperte jednou ruènì, abyste ovìøili stálost barev. Prádlo perte vždy oddìlenì. Záclony Kolik váží Vaše prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 koupací pláš g 1 ruèník g Záclony a závìsy se mohou velmi snadno zmaèkat. Zkuste se øídit následujícími radami, abyste zmaèkání omezili: záclony peèlivì složte a vložte je do povlaku na polštáø. Perte je oddìlenì, pøièemž dbejte na to, aby jejich hmotnost nebyla vìtší než polovina náplnì. Prošívané pokrývky, deky, tenisky, vìtrovky Prošívané pokrývky a bundy plnìné husím nebo kachním peøím lze prát v praèce, pokud se øídíte symboly uvedenými na visaèkách u jednotlivých kusù. Dbejte nicménì na to, abyste do praèky vložili maximálnì 2-3 kg prádla a opakujte jednou nebo dvakrát cyklus máchání, následovaný šetrným ždímáním. V pøípadì tenisek otøete nejprve pøípadnou špínu a pak je mùžete dát prát do praèky spolu s jeansy nebo jinými odolnými látkami (ne s bílými). 6

7 Pokyny pro šetøení energií Pokud je to možné, perte s plnou praèkou, ušetøíte tím vodu i elektrickou energii. Zvolte program, který nejlépe odpovídá vašim požadavkùm. Nezapomìòte, že volba programu závisí na typu tkaniny a stupni zneèištìní. Obecnì vám doporuèujeme používat programy, které neobsahují pøedepírání - šetøíte tím èas, vodu i energii. Pøedepírání je nutné tehdy, když pereme pevné a velmi zašpinìné tkaniny. Zvolte pøimìøenou teplotu: nepøekraèujte 60 o C, pokud neperete prádlo extrémnì zašpinìné. Souèasné prací prášky jsou úèinné i pøi velmi nízkých teplotách. Dávkujte správné množství práškových nebo tekutých pracích prostøedkù: nepoužívejte nepøimìøenì vysoké dávky, prádlo je pak nedostateènì vymácháno a prací prostøedky pøedstavují také zátìž pro životní prostøedí. Používejte tlaèítka pro úsporné programy: pokud perete jen malé množství prádla, zvolte tlaèítko pro polovièní náplò, pokud je jím praèka vybavena, a snižte množství pracího prostøedku. Pokud je vaše praèka vybavena automatickým øízením spotøeby, mùžete úspornì prát rùzné množství prádla v rozmezí od 1 do 5 kg. Praèka sama Údržba Po praní Po každém praní uzavøete pøívod vody. Vypojení Pøed každým èištìním a údržbou vždy odpojte sí ový pøívod ze zásuvky, vaše práce pak bude zcela bezpeèná. Nepoužívejte rozpouštìdla ani brusné èistící prostøedky Pøi èištìní povrchu a gumových èástí praèky nepoužívejte žádná øedidla ani brusné èistící zvolí pøimìøené množství vody a energie podle hmotnosti prádla. Vy musíte pouze správnì dávkovat prací prostøedek. Používejte vždy avivážní a zmìkèovací prostøedky: prádlo bude jemnìjší a bude se lépe žehlit, což vám ušetøí èas. Vlna a kašmír Vynikající kvality vlnìného obleèení jsou dobøe známé, stejnì však jako problémy s jeho plstnatìním a srážením, pokud není správným zpùsobem vypráno. Margherita má speciální program, zvláštì vyvinutý pro praní nejchoulostivìjšího kvalitního vlnìného prádla. Pøi této nové metodì praní se buben rychle toèí, aby se redukovalo plstnatìní vlny a kašmíru, èímž se prodlužuje životnost odìvu. Prádlo prané s použitím tohoto programu vydrží dvakrát tak déle, než pøi praní v ruce, a tøikrát tak déle, než pøi praní v bìžné praèce. Proto doporuèujeme použít tento program, i když je na visaèce na prádle symbol prát v ruce. Chcete-li použít tento program, postupujte stejnì jako pøi volbì ostatních programù, nezapomeòte však použít prací prostøedek urèený speciálnì pro vlnu. prostøedky. Používejte pouze mìkký hadøík namoèený v teplé vodì. Zásobník na prací prostøedky Vyjmìte zásobník na prací prostøedky dle obrázku a propláchnìte jej pod tekoucí vodou. Dovolená: vytáhnìte ze zásuvky vidlici sí ového pøívodu Pokud odjíždíte na delší dobu, doporuèujeme vám vždy vypojit sí ový pøívod ze zásuvky a uzavøít pøívod vody. Èištìní a speciální údržba Gumová hadice Zkontrolujte hadici jedenkrát za rok. Pokud zjistíte prasklinky nebo povrchové nerovnosti, je tøeba ji neprodlenì vymìnit. Hadice je pøi praní vystavena silnému tlaku, který by mohl zpùsobit její prasknutí. 7

8 Pumpa odtokového èerpadla Praèka je vybavena samoèistícím èerpadlem, které nevyžaduje èištìní ani údržbu. Mùže se však stát, že do èerpadla zapadnou malé pøedmìty (knoflíky, mince, apod.) a zachytí se ve výklenku v èerpadle. Abyste se k pøedmìtu dostali, staèí odklopit dvíøka ve spodní èásti praèky (obr. 5) a vyjmout uzávìr otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obr. 6). Pozor! Pøed sejmutím krytu se pøesvìdète, že je prací cyklus ukonèen a praèka odpojena ze zásuvky elektrické sítì. Pøi vyjmutí uzávìru vyteèe malé množství vody - to je zcela normální. Uzávìr opìt peèlivì zašroubujte. Vodní kámen Prací prášky/tekuté prací prostøedky už obsahují prostøedky proti tvorbì vodního kamene. Pokud je však voda ve vaší oblasti mimoøádnì tvrdá (bohatá na vápník), je možné užívat pøi každém praní ještì prostøedek zmìkèující vodu. Doporuèuje se také èas od èasu nechat probìhnout prací cyklus bez prádla a pracího prášku, pouze s tímto speciálním zmìkèovacím prostøedkem. Nepøidávejte vìtší množství tohoto prostøedku do mìkké vody. To by mohlo zpùsobit nadmìrnou tvorbu pìny. Obr. 5 Obr. 6 8

9 Odstranìní rùzných problémù Mùže se stát, že praèka pøestane fungovat nebo nepracuje správnì. Pokud se chcete vyhnout zbyteènému volání opraváøe a zbyteèným výdajùm, zkontrolujte funkce praèky podle následujícího návodu, abyste se pøesvìdèili, že praèku používáte správnì. Pøístroj se nezapne je správnì zapojen sí ový pøívod do zásuvky, není porucha v dodávce proudu, je knoflík zapnutí/vypnutí/ teploty B otoèen do polohy I, je zvolen správný program, je otevøený pøívod vody. Uniká-li voda z praèky je hrdlo pøívodní hadice dobøe upevnìno, není ucpaný zásobník na prací prostøedky, je odtoková hadice správnì pøipojena. Nadmìrná tvorba pìny je prací prostøedek, který používáte, urèen pro praní praèce, zdan jste prací prostøedek nepøedávkovali. Do praèky neteèe voda je otevøený pøívod vody a hadice na nìj správnì napojená, není porucha v dodávce vody nebo zda není pøíliš nízký tlak vody, zda není pøívodní hadice ohnutá. Voda pøitéká, ale ihned z praèky odtéká není odtoková hadice pøíliš ohnutá nebo zablokovaná, zda není umístìna pøíliš nízko (mìla by být ve výšce cm), je konec hadice pod hladinou vody, zda je odtokový sifon ve zdi vybaven vìtrací štìrbinou. Pokud jste vše zkontrolovali a problém nevyøešili, uzavøete pøívodní kohoutek a praèku vypnìte. Pokud pøes všechny provedené kontroly vaše praèka stále dobøe nefunguje, obra te se na nejbližší servisní støedisko Ariston a udejte tyto informace: druh poruchy typ a model praèky (Mod...) výrobní èíslo (S/N...) vyražené na štítku umístìném na zadní stìnì praèky Obra te se pouze na kvalifikovaného opraváøe autorizovaného servisního støediska. Odmítnìte opravu, pokud není použito originálních náhradních dílù. Praèka nevypouští vodu nebo neždímá zvolený program obsahuje odèerpání vody a ždímání, èerpadlo nebo odtoková hadice nejsou ucpané, není odtoková hadice ohnutá èi pøípadná prodlužovací trubice nebrání prùchodu vody. Praèka pøi ždímání silnì vibruje bylo pøi instalaci správnì odblokováno vnitøní zaøízení praèky (viz Instalace pøístroje), je praèka ve vodorovné poloze, praèka není zaklínìna mezi nábytkem a zdí. 9

10 Instalace Vybalení Po rozbalení se pøesvìdète, že je pøístroj kompletní a není viditelnì poškozený. Máte-li pochybnosti, pøístroj nepoužívejte a obra te se na kvalifikovaný personál servisního støediska. Nenechávejte prvky obalu (plastikové sáèky, pìnové výplnì, spony, apod.) v dosahu dìtí. Vnitøní zaøízení pøístroje je pro pøepravu fixováno šrouby na zadní stìnì praèky (obr. 7). Pøed použitím je tøeba praèku odblokovat vyjmutím fixaèních šroubù. Poté se otvory zaslepí pøiloženými plastikovými uzávìry. Obr. 7 Obr. 8 Vyrovnání praèky Praèka musí být umístìna na rovném a pevném podkladu. K vyrovnání pøístroje je tøeba nastavit vyrovnávací nožièky, pøièemž úhel naklonìní mìøený na pracovní ploše nesmí pøekroèit 2 stupnì. Po nastavení polohy utáhnìte zajiš ovací matky na nožièkách (obr.8). Je-li praèka umístìna na koberci, zkontrolujte, zda ventilaèní otvory na spodní stranì pøístroje nejsou blokovány. Pøipojení na vodovodní sí Ujistìte se, že tlak vody odpovídá minimálním a maximálním hodnotám uvedeným na štítku, který je na zadní stranì praèky. Pøívodní hadici napojte na pøívod studené vody opatøený trubkovým závitem 3/4 palce, pøièemž je tøeba vložit do spoje tìsnící kroužek a filtr, potom teprve utáhnìte pøevleènou matku. Zkontrolujte, zda je hadice pevnì pøipojena (obr.9). Je-li vodovodní pøípojka nová, nebo nebyla-li dlouho používána, pøesvìdète se ještì pøed pøipojením, že je voda bez neèistot. Bez tohoto opatøení by se mohl pøívod vody ucpat a praèka poškodit. Druhý konec pøívodní hadice pøipojte k praèce v místì pøívodního otvoru ve spodní èásti praèky (obr.10). Obr. 9 Obr. 10 Pøipojení odtokové hadice Zaveïte odpadní hadici do odtokové roury nebo ji zavìste na umyvadlo èi vanu. Zkontrolujte, zda hadice není ohnutá nebo zalomená. Konec hadice musí být umístìn ve výši cm. Pokud však musíte umístit konec hadice ve výšce nepøesahující 50 cm od spodní hrany praèky, musí být hadice upevnìna v jednom z držákù, umístìných nahoøe na zadní stranì praèky. Pokud vede odpadní hadice do umyvadla èi vany, pøipevnìte ji ke kohoutku. Použijte speciální plastikový držák, pøiložený v balení, který udržuje konec hadice v nemìnné poloze, aby se pøedešlo nebezpeèí vyplavení. Zkontrolujte také, zda konec hadice není ponoøený ve vodì. Nedoporuèujeme používat žádné nastavovací hadice. Pokud je však musíte nezbytnì použít, nemìly by být delší než 150 cm a jejich prùmìr musí být totožný s prùmìrem odpadní hadice. Máte-li vyústìní odpadu ve stìnì, nechte je zkontrolovat odborníkem. Pokud se váš byt nachází v nejvyšších podlažích budovy, mùže se u vaší praèky objevit sifonový efekt, to znamená, že voda neustále proudí do praèky a z praèky. Abyste zabránili tomuto jevu, je tøeba na odpadní hadici namontovat speciální ventil proti sifonovému efektu, který je bìžnì v prodeji. Tato praèka je vybavena ètyømi výsuvnými koleèky, takže se praèka snadno pøemis uje. Vyklopte páèku doprava, chcete-li praèku pøemístit a vra te ji do pùvodní polohy, když je praèka na místì. 10

11 Elektrické pøipojení Pøed pøipojením zaøízení k síti zkontrolujte následující: 1) zda je sí ová pøípojka a zásuvka dimenzována na proud, který je uveden na typovém štítku. Navíc zásuvka a její zapojení musí odpovídat pøíslušným normám ÈSN. 2) zda napìtí a kmitoèet sítì odpovídají hodnotám, uvedeným na typovém štítku. 3) zásuvka odpovídá vidlici sí ového pøívodu pøístroje, pokud tomu tak není, nepoužívejte adaptéry, ale vymìòte buï zásuvku nebo nechte v autorizovaném servisu vymìnit vidlici pøístroje, ale nikdy nepoužívejte adaptéry ani rozdvojky. Sí ový pøívod zasuòte do zásuvky s øádnì uzemnìným ochranným kolíkem (jedná se o bezpeènostní opatøení, které pøedepisuje norma). 4) domovní rozvod el. sítì musí být uzemnìný, nebo mít ochranu nulováním, v souladu s pøíslušnými bezpeènostními pøedpisy. V pøípadì, že Váš domovní rozvod plnì neodpovídá normám a pøedpisùm pro instalaci automatické praèky, výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné škody. Technické údaje model TX 85 model TX 100 rozmìry šíøka 40 cm výška 85/90 cm hloubka 60 cm rozmìry šíøka 40 cm výška 85/90 cm hloubka 60 cm kapacita 1-5 kg kapacita 1-5 kg elektrické pøipojení napìtí 220/230 V, 50 Hz maximální pøíkon 2300 W elektrické pøipojení napìtí 220/230 V, 50 Hz maximální pøíkon 2300 W pøipojení na pøívod vody maximální tlak Pa (10 bar) minimální tlak Pa (0,5 bar) kapacita bubnu 42 litrù pøipojení na pøívod vody maximální tlak Pa (10 bar) minimální tlak Pa (0,5 bar) kapacita bubnu 42 litrù rychlost ždímání až 850 ot./min rychlost ždímání až 1000 ot./min Tento spotøebiè splòuje požadavky následujících pøedpisù Evropského spoleèenství: - 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage - bezpeènostní pøedpisy) a následným zmìnám - 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility - odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následným zmìnám Tento spotøebiè splòuje požadavky následujících pøedpisù Evropského spoleèenství: - 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage - bezpeènostní pøedpisy) a následným zmìnám - 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility - odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následným zmìnám 11

12 12

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Parts of my Pop-in... 7 8a

Parts of my Pop-in... 7 8a A C 5 B Parts of my Pop-in... 5 6 0 D 9 7 8a 8b CZ DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ Jak Pop-in Speciální upozornění Nepoužívejte aviváž, ani ubrousky do sušičky Nepoužívejte biologické detergenty

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ ZMĚKČOVAČE VODY NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ ZMĚKČOVAČE DVOUKOHOUTOVÉ A JEDNOKOHOUTOVÉ LT-8 / LT-12 / LT-16 / LT-20 LTP-8 / LTP-12 / LTP-16 / LTP-20 Obsah Prohlášení o souladu s normami 3 Technická data

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Pokyny pro majitele pračky

Pokyny pro majitele pračky Pokyny pro majitele pračky P1453 (V/C/S) P1253 (V/C/S) P1053 (V/C/S) P853 (V/C/S) Bezpečnostní opatření...................... 2 Instalace pračky.......................... 3 Rozbalení pračky..........................

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Návod k údržbě oděvů a informace

Návod k údržbě oděvů a informace Návod k údržbě oděvů a informace o službách zákazníkům www.orsay.com Rady k údržbě Vašich oděvů ORSAY navrhuje módní a cenově atraktivní outfity, které ženám pomáhají vyjádřit jejich osobnost. V tomto

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Prezentace produktu. Co je to 2.0? Druhá generace kvadrikoptéry firmy Parrot. Jak to funguje?

Prezentace produktu. Co je to 2.0? Druhá generace kvadrikoptéry firmy Parrot. Jak to funguje? Školící příručka Prezentace produktu Co je to 2.0? Druhá generace kvadrikoptéry firmy Parrot. Jak to funguje? Zařízení si vytváří svoji vlastní Wi-Fi síť a je ovládáno pomocí smartphonu nebo tabletu. AR.Drone

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více