Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny"

Transkript

1 Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou a všemi jejími funkcemi se tak dobøe seznámíte, a ona Vám pak jistì poskytne dlouhá léta bezproblémového provozu. Nejprve nám dovolte Vás krátce informovat o pøednostech této automatické praèky. Øízená spotøeba Tento pøístroj automaticky upravuje spotøebu vody a elektrické energie podle množství prádla. Úsporné praní Díky dvojnásobnému praní proniká voda tak hluboko do tkaniny, že pøi 60 o C obdržíte stejné výsledky, jakých byste u tradièní praèky dosáhli až pøi 90 o C. Dvojnásobná akce pøi praní Prádlo je namoèeno v prací lázni a souèasnì je "bombardováno" tryskající vodou. Speciální cyklus pro vlnu a kašmír Je ideální pro vlnìné odìvy a zaruèuje ještì jemnìjší praní, než je ruèní. Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou urèeny pro váš výrobek. Dìkujeme za pochopení. Bezpeènostní upozornìní a pokyny UPOZORNÌNÍ Pøeètìte si prosím pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože obsahují dùležité informace o bezpeènosti pøi instalaci, obsluze i údržbì. 1. Toto zaøízení nesmí být instalováno venku, ani když je chránìno krytem. Je velmi nebezpeèné vystavovat pøístroj dešti, bouøce apod. 2. Toto zaøízení je urèeno pouze pro domácí použití a výhradnì k praní prádla, jak je uvedeno v tomto návodu. Mìla by jej obsluhovat dospìlá osoba. 3. Dejte pozor, toto zaøízení je tìžké, a pokud to není ve Vašich silách, nepokoušejte se jím pohybovat. 4. Než budete vkládat nové prádlo, zkontrolujte, že veškeré kusy prádla z pøedchozí náplnì jsou vyjmuty. 5. Z bezpeènostních dùvodù neobsluhujte toto zaøízení, nejste-li obutí, nebo máte-li mokré ruce nebo nohy. 6. Pro pøipojení tohoto zaøízení se nedoporuèuje používat prodlužovací kabely a rozdvojky, zvláštì ne ve vlhkém prostøedí. Ujistìte se, že nedošlo pøi instalaci k pøiskøípnutí nebo nadmìrnému ohnutí sí ového pøívodu. 7. Nepoužívejte prací prostøedky urèené pro ruèní praní, protože jinak by mohlo dojít k nadmìrné tvorbì pìny, èímž by se mohly poškodit vnitøní díly pøístroje. 8. Chcete-li odpojit sí ový pøívod ze zásuvky, netahejte za samotný kabel nebo dokonce za praèku, mùže to být velmi nebezpeèné. Vždy uchopte sí ovou vidlici. 9. Vyvarujte se pøímého kontaktu s vodou, která pøíp. uniká z praèky bìhem jejího provozu, jelikož mùže být velmi horká. Po ukonèení praní vyèkejte s otevíráním dvíøek cca 3 minuty. Nepokoušejte se dvíøka otevøít pøed uplynutím této doby, nebo by mohlo dojít k poškození mechanismu blokování dvíøek. 10. Jestliže pøístroj správnì nepracuje, uzavøete vodovodní kohoutek a vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu. Za žádných okolností se nesnažte opravovat vnitøní souèástky praèky. (Viz kap. Odstranìní rùzných problémù.) Aby byla zajištìna ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto výrobku, doporuèujeme: Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. Vždy používejte originální náhradní díly. 1

2 Pøehled ovládacích prvkù A D E A. Voliè programù Tento voliè slouží k volbì jednoho z 12 pracích programù, B odpovídajících rùzným požadavkùm podle typu prádla apod. (viz tabulka programù na str. 5). Tímto volièem se smí otáèet pouze ve smìru hodinových ruèièek a jen tehdy, když je pøístroj vypnutý. B. Knoflík pro zapnutí/vypnutí praní a nastavení teploty Tento knoflík startuje provoz praèky a nastavuje se jím teplota C pracího cyklu, jak je uvedeno v tabulce programù. Navíc jím mùžete snížit doporuèenou teplotu pro daný program, pokud zvolíte praní v chladné vodì (indikováno symbolem ). Abyste praèku zapnuli, otoète tímto knoflíkem z polohy 0 na požadovanou teplotu (praèka se zapne, když je knoflík nastaven v jakékoli poloze od I do max. Chcete-li praèku vypnout, nastavte knoflík na 0. Pøed každým praním se ujistìte, že je tento knoflík nastaven na požadovanou teplotu. C. Knoflík pro nastavení odstøeïování Tímto knoflíkem se nastavuje rychlost odstøeïování od 400 otáèek za minutu až do maximální rychlosti. D. Tlaèítko extra máchání Pøi této funkci se zvýší množství vody bìhem cyklù máchání v programech pro bavlnu a len. Doporuèujeme použít tuto funkci pro zlepšení výsledkù máchání, když je praèka zcela naplnìna a je použito vìtší množství pracího prášku. F E. Tlaèítko zastavení máchání a ochrany proti zmaèkání Stisknìte toto tlaèítko, chcete-li, aby se pøerušil cyklus, takže prádlo zùstane ležet ve vodì, než se zahájí ždímání. Tato funkce je velmi užiteèná, protože chrání choulostivé a syntetické materiály pøed zmaèkáním (napø. v pøípadì, že bude trvat nìkolik hodin, než budete moci prádlo vyjmout). Tato funkce by se mìla používat pouze s programy pro syntetické materiály a vlnu. UPOZORNÌNÍ: Pøed otevíráním dvíøek vypus te vodu nastavením knoflíku A na "odèerpání vody". Jestliže si však pøejete pokraèovat odstøeïováním, stisknìte pouze znovu tlaèítko E. F. Tlaèítko velmi šetrného praní Pro extrémnì choulostivé materiály (hedvábí, záclony, viskóza apod.). Nastavte voliè A do pozice pro program, stisknìte tlaèítko F a zvolte teplotu knoflíkem B. G. Kontrolka zapnutí/vypnutí Pokud svítí, je pøístroj napájen. 2

3 Plnìní Vaší praèky Pøíprava prádla... Prádlo rozdìlte podle typu tkaniny a barevné stálosti. Bílé a barevné prádlo perte oddìlenì. Nezapomeòte vyprázdnit kapsy, zvláštì dejte pozor na malé pøedmìty, jako jsou mince, papírky, napínáèky apod., které mohou ucpat pumpu. Pøišijte nebo odstraòte uvolnìné knoflíky a zapnìte zipy. Obrátíte-li košile naruby, dosáhnete lepšího výsledku praní. Ètìte údaje na visaèkách Jednotlivé odìvy, jakož i ubrusy, utìrky apod. jsou vìtšinou opatøeny visaèkou se symboly, které Vás informují, zda je nutné odìv chemicky èistit, prát v ruce nebo v praèce, a uvádìjí teplotu, zpùsob žehlení apod. Dùležité: prádlo lze prát v praèce pouze v pøípadì, je-li na štítku uveden symbol vanièky a maximální teplota (viz tabulka 1). Vkládejte støídavì malé a velké kusy prádla Tato praèka má speciální elektronickou regulaci vyvážení náplnì: než se zahájí ždímání, zajistí toto zaøízení, že se prádlo co možná nejrovnomìrnìji rozloží v bubnu praèky, podle typu tkaniny a zpùsobu, jak bylo pùvodnì vloženo. Tím se minimalizují vibrace a hluk i pøi velmi rychlém ždímání. Aby se dosáhlo nejlepších výsledkù, doporuèujeme Vám i pøesto pøi plnìní praèky rovnomìrnì rozložit kusy prádla. Nikdy neperte velké množství prádla z froté. 1. Tabulka symbolù Intenzivní 90 Praní Praní pøi Praní pøi Praní pøi Praní pøi Šetrné praní Neprat 90 C 60 C 40 C 30 C v ruce Šetrné 90 Bìlení Bìlení ve Nepoužívat studené bìlicí vodì prostøedky cl Žehlení Horké žehlení Støednì teplé Žehlení do Nežehlit do max žehlení do max 200 C max 150 C 110 C A P F Chemické Chemické èištìní Chemické èištìní Chemické èištìní Chemicky èištìní jakýmikoliv perlochloridem, technickým neèistit rozpouštìdly technickým benzínem, benzínem, èistým èistým vlihem, R111 a R113 lihem a R113 Vysoká teplota Sušení v Nesušit Sušit Sušit Sušit na Sušení sušièce v sušièce vodorovnì zavìšené, šatním položené neždímat ramínku Støední teplota 3

4 Práškové/tekuté prací prostøedky a pøídavné prostøedky Nasypte prášek na praní nebo nalijte tekutý prací prostøedek a pøípadný pøídavný prostøedek do pøíslušných pøihrádek. Dávkujte podle pokynù výrobce, tj. podle množství a stupnì zašpinìní prádla a v závislosti na tvrdosti vody. Postupnì urèíte optimální dávkování podle získaných zkušeností. Pøihrádka 1 Prací prášek/ tekutý prací prostøedek pro hlavní praní 1 Pøihrádka 2 Prací prášek/ 2 tekutý prací prostøedek pro 3 pøedpírání 4 Pøihrádka 3 Pøídavné pro-støedky (aviváž, vùnì, atd.) Pøihrádka 4 Bìlicí prostøedek Pokud pøidáváte avivážní nebo bìlící prostøedky, dbejte na to, aby pøípravek nepøetékal. Pøi plnìní tekutých pracích prostøedkù do pøihrádky 1 nalijte pøíslušný tekutý prostøedek bezprostøednì pøed zahájením praní. Tekuté prací prostøedky jsou urèeny pro praní do 60 o C a pro programy bez pøedpírání. Mùžete také použít speciální nádobky pro tekuté èi sypké prací prostøedky, které se vkládají pøímo do pracího bubnu, podle návodu výrobce. Nepoužívejte prací prostøedky urèené pro ruèní praní, protože nadmìrnì pìní. Pokud perete ve studené vodì, snižte množství pracího prášku. Zahájení èinnosti Naplnìní bubnu Otevøete obì víka (Obr. 1) Vložte prádlo do bubnu. a uzavøete jej, a to pøiklopením nejdøíve pøední a poté zadní poloviny dvíøek. Dbejte na to, aby obì strany dvíøek bubnu dobøe do sebe zacvakly a byly dobøe uzavøeny (obr. 4). Obr. 1 Obr. 2 Souèasným zatlaèením otevøete obì poloviny dvíøek bubnu, až do jejich úplného rozevøení (obr. 2 a 3). Po naplnìní praèky prádlem a pracím, pøípadnì pøídavným prostøedkem, zkontrolujte zda: - jsou víka správnì zavøena - je zástrèka správnì zasunuta - je otevøen pøívod vody - je knoflík volièe B nastaven v pozici 0 Nyní zvolte program Ke správnému nastavení požadovaného programu vám pomùže tabulka pracích programù. Otoète volièem programù A až do polohy, kde je èíslo požadovaného programu. V pøípadì potøeby použijte tlaèítka D, E a F. Zvolte teplotu praní otoèením volièe B z polohy O na požadovanou teplotu. Po ukonèení praní... Vypnìte praèku otoèením volièe B do polohy O a poèkejte cca 3 minuty, než praèku otevøete. Obr. 3 Obr. 4 4

5 Volba programù Pøehled pracích programù podle typu tkaniny je na zásobníku na prací prostøedky. Druh prádla a stupeò zašpinìní Program Teplota Velmi Pøedpírací šetrné praní prášek Prací prášek Aviváž Bìlící pøípr. Popis pracího cyklu ODOLNÉ TKANINY Bílé, velmi silnì zašpinìné (prostìradla, ubrusy apod.) Bílé a stálobarevné prádlo, normálnì zašpinìné (barevné šata, trièka atd.) Bílé, slabì zašpinìné (košile, blùzy apod.) 60 o - 90 o C Pøedpírání teplou vodou, praní pøi 60 o -90 o C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání 60 o - 90 o C Praní pøi 60 o -90 o C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání 40 o C Praní pøi 40 o C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Máchání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, prùbìžné a závìreèné ždímání Bìlení Ždímání Bìlení, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Vypuštìní vody a ždímání SYNTETICKÉ Syntetické barevné, silnì zašpinìné (dìtské prádlo apod.) Choulostivé syntetické barevné (všechny druhy prádla, které není pøíliš zašpinìné) 40 o - 60 o C Praní pøi 40 o -60 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko stisknuto) nebo šetrné ždímání 30 o - 40 o C Praní pøi 30 o -40 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko stisknuto) nebo šetrné ždímání Máchání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, prùbìžné a závìreèné ždímání Ždímání Vypuštìní vody a šetrné ždímání CHOULOSTIVÉ TKANINY Zvláštì choulostivé látky (záclony, hedvábí, viskóza apod.) 30 o - 40 o C Praní pøi 30 o -40 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko stisknuto) nebo šetrné ždímání Vlna a kašmír d- 40 o C Praní pøi d-40 o C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním (tlaèítko) nebo šetrné ždímání Máchání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, prùbìžné a závìreèné ždímání PØÍDAVNÉ PROGRAMY Odèerpání vody Vypuštìní vody bez ždímání 5

6 Tipy pro praní Odstraòování skvrn Bìžné skvrny se praním odstraní. Jestliže jsou zvláš úporné, namoète prádlo do vody, nasypte na skvrny trochu prášku na praní a ruènì je mnìte. Pak teprve vložte prádlo do praèky. Mastné skvrny, zvláštì staré, zkuste ošetøit odstraòovaèem skvrn. Dejte pozor na okolní látku. Ošetøení obtížných skvrn - Inkoust, propisovací tužka: nakapte nìkolik kapek èistého lihu na kousek bavlnìné látky a lehce jím ukejte na skvrnu, nebo perte pøi 90 o C. - Asfalt a vazelína: zmìkèete máslem a nechejte chvíli pùsobit. Oèistìte terpentýnem, pak prádlo ihned vyperte. - Vosk: seškrábnìte, pak vložte látku mezi dva savé kuchyòské papíry a pøežehlete horkou žehlièkou. Pak skvrnu okamžitì po ukejte bavlnìnou látkou navlhèenou terpentýnem. - Žvýkaèka: na žvýkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte - Plíseò: bavlnu a bílý len namoète v roztoku složeném z pìti dílù vody, jednoho dílu louhu a lžíce octa, pak ihned vyperte. Na ostatní druhy tkanin použijte 10% peroxid vodíku a poté ihned vyperte. - Rtìnka: vlnìné a bavlnìné látky potøete éterem, na hedvábí použijte trichloretylén. - Lak na nehty: položte látku poskvrnìnou stranou na sací papír, nakapejte na ni øedidlo (odlakovaè) a otírejte skvrnu o papír, dokud se barva nevpije. - Tráva: potírejte kouskem vaty namoèeným v èistém lihu. Bìlení Chcete-li k praní pøidat bìlící pøípravek, musíte jej vlít do pøihrádky 4, pøièemž dbejte, abyste nepøekraèovali maximální vyznaèenou úroveò. Tato praèka má program speciálnì pro bìlení, který mùžete použít buï samostatnì nebo pøed normálním pracím cyklem. Pokud jste byli zvyklí bìlit prádlo pøed praním z dùvodu odstranìní skvrn, museli jste do až doteï dìlat ruènì. Tento speciální program Vám také umožní bìlení prádla, avšak s úsporou èasu a zaruèeným výsledkem. Chcete-li použít program bìlení, postupujte následovnì: vložte prádlo, které chcete bìlit, do bubnu praèky, vložte bìlící prostøedek do pøihrádky 3, aniž byste pøekroèili max. úroveò, zvolte program bìlení pomocí knoflíku A a otoète voliè B do polohy I. Na konci cyklu vra te voliè B do polohy O a zvolte požadovaný program praní. Uvìdomte si, že po bìlení mùžete prát pøi nižší teplotì a bez pøedpírání. Právì tento bìlící program zajiš uje nejlepší výsledky. Mùžete však také bìlit prádlo bìhem normálního praní, a to tak, že zvolíte požadovaný prací program a naplníte bìlidlo do speciální pøihrádky, jak bylo uvedeno výše, souèasnì s vložením pracího prostøedku a pøíp. aviváže, to vše pøed spuštìním praèky. Nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce Pro optimální výsledky praní nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené v tabulce. Uvedené hmotnosti se týkají suchého prádla. Maximální náplò suchého prádla Odolné tkaniny maximálnì 5 kg Jemné tkaniny maximálnì 2 kg Èistá vlna maximálnì 1 kg Smìsové tkaniny maximálnì 2,5 kg Co neprat v této praèce? - Neobroubené nebo roztøepené kusy prádla. Chceteli takové prádlo vyprat, vložte je do látkového sáèku nebo obalu, aby pøi praní nepoškodilo praèku. - Tmavì barevné prádlo s bílým prádlem. Tmavì barevné prádlo vyperte jednou ruènì, abyste ovìøili stálost barev. Prádlo perte vždy oddìlenì. Záclony Kolik váží Vaše prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 koupací pláš g 1 ruèník g Záclony a závìsy se mohou velmi snadno zmaèkat. Zkuste se øídit následujícími radami, abyste zmaèkání omezili: záclony peèlivì složte a vložte je do povlaku na polštáø. Perte je oddìlenì, pøièemž dbejte na to, aby jejich hmotnost nebyla vìtší než polovina náplnì. Prošívané pokrývky, deky, tenisky, vìtrovky Prošívané pokrývky a bundy plnìné husím nebo kachním peøím lze prát v praèce, pokud se øídíte symboly uvedenými na visaèkách u jednotlivých kusù. Dbejte nicménì na to, abyste do praèky vložili maximálnì 2-3 kg prádla a opakujte jednou nebo dvakrát cyklus máchání, následovaný šetrným ždímáním. V pøípadì tenisek otøete nejprve pøípadnou špínu a pak je mùžete dát prát do praèky spolu s jeansy nebo jinými odolnými látkami (ne s bílými). 6

7 Pokyny pro šetøení energií Pokud je to možné, perte s plnou praèkou, ušetøíte tím vodu i elektrickou energii. Zvolte program, který nejlépe odpovídá vašim požadavkùm. Nezapomìòte, že volba programu závisí na typu tkaniny a stupni zneèištìní. Obecnì vám doporuèujeme používat programy, které neobsahují pøedepírání - šetøíte tím èas, vodu i energii. Pøedepírání je nutné tehdy, když pereme pevné a velmi zašpinìné tkaniny. Zvolte pøimìøenou teplotu: nepøekraèujte 60 o C, pokud neperete prádlo extrémnì zašpinìné. Souèasné prací prášky jsou úèinné i pøi velmi nízkých teplotách. Dávkujte správné množství práškových nebo tekutých pracích prostøedkù: nepoužívejte nepøimìøenì vysoké dávky, prádlo je pak nedostateènì vymácháno a prací prostøedky pøedstavují také zátìž pro životní prostøedí. Používejte tlaèítka pro úsporné programy: pokud perete jen malé množství prádla, zvolte tlaèítko pro polovièní náplò, pokud je jím praèka vybavena, a snižte množství pracího prostøedku. Pokud je vaše praèka vybavena automatickým øízením spotøeby, mùžete úspornì prát rùzné množství prádla v rozmezí od 1 do 5 kg. Praèka sama Údržba Po praní Po každém praní uzavøete pøívod vody. Vypojení Pøed každým èištìním a údržbou vždy odpojte sí ový pøívod ze zásuvky, vaše práce pak bude zcela bezpeèná. Nepoužívejte rozpouštìdla ani brusné èistící prostøedky Pøi èištìní povrchu a gumových èástí praèky nepoužívejte žádná øedidla ani brusné èistící zvolí pøimìøené množství vody a energie podle hmotnosti prádla. Vy musíte pouze správnì dávkovat prací prostøedek. Používejte vždy avivážní a zmìkèovací prostøedky: prádlo bude jemnìjší a bude se lépe žehlit, což vám ušetøí èas. Vlna a kašmír Vynikající kvality vlnìného obleèení jsou dobøe známé, stejnì však jako problémy s jeho plstnatìním a srážením, pokud není správným zpùsobem vypráno. Margherita má speciální program, zvláštì vyvinutý pro praní nejchoulostivìjšího kvalitního vlnìného prádla. Pøi této nové metodì praní se buben rychle toèí, aby se redukovalo plstnatìní vlny a kašmíru, èímž se prodlužuje životnost odìvu. Prádlo prané s použitím tohoto programu vydrží dvakrát tak déle, než pøi praní v ruce, a tøikrát tak déle, než pøi praní v bìžné praèce. Proto doporuèujeme použít tento program, i když je na visaèce na prádle symbol prát v ruce. Chcete-li použít tento program, postupujte stejnì jako pøi volbì ostatních programù, nezapomeòte však použít prací prostøedek urèený speciálnì pro vlnu. prostøedky. Používejte pouze mìkký hadøík namoèený v teplé vodì. Zásobník na prací prostøedky Vyjmìte zásobník na prací prostøedky dle obrázku a propláchnìte jej pod tekoucí vodou. Dovolená: vytáhnìte ze zásuvky vidlici sí ového pøívodu Pokud odjíždíte na delší dobu, doporuèujeme vám vždy vypojit sí ový pøívod ze zásuvky a uzavøít pøívod vody. Èištìní a speciální údržba Gumová hadice Zkontrolujte hadici jedenkrát za rok. Pokud zjistíte prasklinky nebo povrchové nerovnosti, je tøeba ji neprodlenì vymìnit. Hadice je pøi praní vystavena silnému tlaku, který by mohl zpùsobit její prasknutí. 7

8 Pumpa odtokového èerpadla Praèka je vybavena samoèistícím èerpadlem, které nevyžaduje èištìní ani údržbu. Mùže se však stát, že do èerpadla zapadnou malé pøedmìty (knoflíky, mince, apod.) a zachytí se ve výklenku v èerpadle. Abyste se k pøedmìtu dostali, staèí odklopit dvíøka ve spodní èásti praèky (obr. 5) a vyjmout uzávìr otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obr. 6). Pozor! Pøed sejmutím krytu se pøesvìdète, že je prací cyklus ukonèen a praèka odpojena ze zásuvky elektrické sítì. Pøi vyjmutí uzávìru vyteèe malé množství vody - to je zcela normální. Uzávìr opìt peèlivì zašroubujte. Vodní kámen Prací prášky/tekuté prací prostøedky už obsahují prostøedky proti tvorbì vodního kamene. Pokud je však voda ve vaší oblasti mimoøádnì tvrdá (bohatá na vápník), je možné užívat pøi každém praní ještì prostøedek zmìkèující vodu. Doporuèuje se také èas od èasu nechat probìhnout prací cyklus bez prádla a pracího prášku, pouze s tímto speciálním zmìkèovacím prostøedkem. Nepøidávejte vìtší množství tohoto prostøedku do mìkké vody. To by mohlo zpùsobit nadmìrnou tvorbu pìny. Obr. 5 Obr. 6 8

9 Odstranìní rùzných problémù Mùže se stát, že praèka pøestane fungovat nebo nepracuje správnì. Pokud se chcete vyhnout zbyteènému volání opraváøe a zbyteèným výdajùm, zkontrolujte funkce praèky podle následujícího návodu, abyste se pøesvìdèili, že praèku používáte správnì. Pøístroj se nezapne je správnì zapojen sí ový pøívod do zásuvky, není porucha v dodávce proudu, je knoflík zapnutí/vypnutí/ teploty B otoèen do polohy I, je zvolen správný program, je otevøený pøívod vody. Uniká-li voda z praèky je hrdlo pøívodní hadice dobøe upevnìno, není ucpaný zásobník na prací prostøedky, je odtoková hadice správnì pøipojena. Nadmìrná tvorba pìny je prací prostøedek, který používáte, urèen pro praní praèce, zdan jste prací prostøedek nepøedávkovali. Do praèky neteèe voda je otevøený pøívod vody a hadice na nìj správnì napojená, není porucha v dodávce vody nebo zda není pøíliš nízký tlak vody, zda není pøívodní hadice ohnutá. Voda pøitéká, ale ihned z praèky odtéká není odtoková hadice pøíliš ohnutá nebo zablokovaná, zda není umístìna pøíliš nízko (mìla by být ve výšce cm), je konec hadice pod hladinou vody, zda je odtokový sifon ve zdi vybaven vìtrací štìrbinou. Pokud jste vše zkontrolovali a problém nevyøešili, uzavøete pøívodní kohoutek a praèku vypnìte. Pokud pøes všechny provedené kontroly vaše praèka stále dobøe nefunguje, obra te se na nejbližší servisní støedisko Ariston a udejte tyto informace: druh poruchy typ a model praèky (Mod...) výrobní èíslo (S/N...) vyražené na štítku umístìném na zadní stìnì praèky Obra te se pouze na kvalifikovaného opraváøe autorizovaného servisního støediska. Odmítnìte opravu, pokud není použito originálních náhradních dílù. Praèka nevypouští vodu nebo neždímá zvolený program obsahuje odèerpání vody a ždímání, èerpadlo nebo odtoková hadice nejsou ucpané, není odtoková hadice ohnutá èi pøípadná prodlužovací trubice nebrání prùchodu vody. Praèka pøi ždímání silnì vibruje bylo pøi instalaci správnì odblokováno vnitøní zaøízení praèky (viz Instalace pøístroje), je praèka ve vodorovné poloze, praèka není zaklínìna mezi nábytkem a zdí. 9

10 Instalace Vybalení Po rozbalení se pøesvìdète, že je pøístroj kompletní a není viditelnì poškozený. Máte-li pochybnosti, pøístroj nepoužívejte a obra te se na kvalifikovaný personál servisního støediska. Nenechávejte prvky obalu (plastikové sáèky, pìnové výplnì, spony, apod.) v dosahu dìtí. Vnitøní zaøízení pøístroje je pro pøepravu fixováno šrouby na zadní stìnì praèky (obr. 7). Pøed použitím je tøeba praèku odblokovat vyjmutím fixaèních šroubù. Poté se otvory zaslepí pøiloženými plastikovými uzávìry. Obr. 7 Obr. 8 Vyrovnání praèky Praèka musí být umístìna na rovném a pevném podkladu. K vyrovnání pøístroje je tøeba nastavit vyrovnávací nožièky, pøièemž úhel naklonìní mìøený na pracovní ploše nesmí pøekroèit 2 stupnì. Po nastavení polohy utáhnìte zajiš ovací matky na nožièkách (obr.8). Je-li praèka umístìna na koberci, zkontrolujte, zda ventilaèní otvory na spodní stranì pøístroje nejsou blokovány. Pøipojení na vodovodní sí Ujistìte se, že tlak vody odpovídá minimálním a maximálním hodnotám uvedeným na štítku, který je na zadní stranì praèky. Pøívodní hadici napojte na pøívod studené vody opatøený trubkovým závitem 3/4 palce, pøièemž je tøeba vložit do spoje tìsnící kroužek a filtr, potom teprve utáhnìte pøevleènou matku. Zkontrolujte, zda je hadice pevnì pøipojena (obr.9). Je-li vodovodní pøípojka nová, nebo nebyla-li dlouho používána, pøesvìdète se ještì pøed pøipojením, že je voda bez neèistot. Bez tohoto opatøení by se mohl pøívod vody ucpat a praèka poškodit. Druhý konec pøívodní hadice pøipojte k praèce v místì pøívodního otvoru ve spodní èásti praèky (obr.10). Obr. 9 Obr. 10 Pøipojení odtokové hadice Zaveïte odpadní hadici do odtokové roury nebo ji zavìste na umyvadlo èi vanu. Zkontrolujte, zda hadice není ohnutá nebo zalomená. Konec hadice musí být umístìn ve výši cm. Pokud však musíte umístit konec hadice ve výšce nepøesahující 50 cm od spodní hrany praèky, musí být hadice upevnìna v jednom z držákù, umístìných nahoøe na zadní stranì praèky. Pokud vede odpadní hadice do umyvadla èi vany, pøipevnìte ji ke kohoutku. Použijte speciální plastikový držák, pøiložený v balení, který udržuje konec hadice v nemìnné poloze, aby se pøedešlo nebezpeèí vyplavení. Zkontrolujte také, zda konec hadice není ponoøený ve vodì. Nedoporuèujeme používat žádné nastavovací hadice. Pokud je však musíte nezbytnì použít, nemìly by být delší než 150 cm a jejich prùmìr musí být totožný s prùmìrem odpadní hadice. Máte-li vyústìní odpadu ve stìnì, nechte je zkontrolovat odborníkem. Pokud se váš byt nachází v nejvyšších podlažích budovy, mùže se u vaší praèky objevit sifonový efekt, to znamená, že voda neustále proudí do praèky a z praèky. Abyste zabránili tomuto jevu, je tøeba na odpadní hadici namontovat speciální ventil proti sifonovému efektu, který je bìžnì v prodeji. Tato praèka je vybavena ètyømi výsuvnými koleèky, takže se praèka snadno pøemis uje. Vyklopte páèku doprava, chcete-li praèku pøemístit a vra te ji do pùvodní polohy, když je praèka na místì. 10

11 Elektrické pøipojení Pøed pøipojením zaøízení k síti zkontrolujte následující: 1) zda je sí ová pøípojka a zásuvka dimenzována na proud, který je uveden na typovém štítku. Navíc zásuvka a její zapojení musí odpovídat pøíslušným normám ÈSN. 2) zda napìtí a kmitoèet sítì odpovídají hodnotám, uvedeným na typovém štítku. 3) zásuvka odpovídá vidlici sí ového pøívodu pøístroje, pokud tomu tak není, nepoužívejte adaptéry, ale vymìòte buï zásuvku nebo nechte v autorizovaném servisu vymìnit vidlici pøístroje, ale nikdy nepoužívejte adaptéry ani rozdvojky. Sí ový pøívod zasuòte do zásuvky s øádnì uzemnìným ochranným kolíkem (jedná se o bezpeènostní opatøení, které pøedepisuje norma). 4) domovní rozvod el. sítì musí být uzemnìný, nebo mít ochranu nulováním, v souladu s pøíslušnými bezpeènostními pøedpisy. V pøípadì, že Váš domovní rozvod plnì neodpovídá normám a pøedpisùm pro instalaci automatické praèky, výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné škody. Technické údaje model TX 85 model TX 100 rozmìry šíøka 40 cm výška 85/90 cm hloubka 60 cm rozmìry šíøka 40 cm výška 85/90 cm hloubka 60 cm kapacita 1-5 kg kapacita 1-5 kg elektrické pøipojení napìtí 220/230 V, 50 Hz maximální pøíkon 2300 W elektrické pøipojení napìtí 220/230 V, 50 Hz maximální pøíkon 2300 W pøipojení na pøívod vody maximální tlak Pa (10 bar) minimální tlak Pa (0,5 bar) kapacita bubnu 42 litrù pøipojení na pøívod vody maximální tlak Pa (10 bar) minimální tlak Pa (0,5 bar) kapacita bubnu 42 litrù rychlost ždímání až 850 ot./min rychlost ždímání až 1000 ot./min Tento spotøebiè splòuje požadavky následujících pøedpisù Evropského spoleèenství: - 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage - bezpeènostní pøedpisy) a následným zmìnám - 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility - odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následným zmìnám Tento spotøebiè splòuje požadavky následujících pøedpisù Evropského spoleèenství: - 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage - bezpeènostní pøedpisy) a následným zmìnám - 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility - odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následným zmìnám 11

12 12

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2

Automatická pračka AL 636 TX EX!#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2 Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2 Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&($)*+,- Bezpečnostní upozornění a dobré zvyky, které byste měli dodržovat 3 Přehled ovládacích prvků 4

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího cyklu,

Více

AMD 109 Pračka se sušičkou

AMD 109 Pračka se sušičkou AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company SpA.

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Automatická. Dialogic AD10

Automatická. Dialogic AD10 Automatická Dialogic AD10 AD10 4! 6 10 13 Tipy pro praní 16 # $ 19 % 20!'! 22 Instalace 24 1 ()* jste si vybrali výrobek od firmy + Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších '!

Více

Antidekubitní matrace DN 500

Antidekubitní matrace DN 500 Antidekubitní matrace DN 500 Návod k použití Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této alternativní matrace s nastavitelným tlakem vzduchu. Před použitím tohoto

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LD 20 EU Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LD 20 EU Myčka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

HK 72 Akku. z Mobilní vyhřívaný pás Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com

HK 72 Akku. z Mobilní vyhřívaný pás Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com HK 72 Akku z Mobilní vyhřívaný pás Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Obsah balení... 3 1.1 Popis zařízení... 3 2. Důležité pokyny Uschovejte

Více

BEZPEČNOST OBSAH. Základní bezpečnostní pokyny. BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85

BEZPEČNOST OBSAH. Základní bezpečnostní pokyny. BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85 OBSAH BEZPEČNOST 85 Základní bezpečnostní pokyny... 85 POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ 86 POPIS SPOTŘEBIČE 86 Příslušenství... 86 Ovládací panel... 86 Žehlička profesionálního typu... 86 Žehlička typu pro

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití DYNS DG

Návod k použití DYNS DG Návod k použití DYNS DG 1 PODĚKOVÁNÍ Koupi tohoto Hoover výrobku pro domácnost jste prokázali, že neakceptujete kompromisy: chcete pouze to nejlepší. Společnost Hoover je potěšena, že může představit svoji

Více

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M CS Návod k použití 2 Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Prací programy 7-8 Užitečné rady a tipy 9 Při prvním použití 10 Vlastní

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89 Návod k obsluze PRAČKA Obsah Instalace, 2-3 Vybalení a vyrovnání Připojení elektrického napájení a přívodu vody První cyklus praní Technická data ARTXL 89 Popis pračky a spuštění cyklu praní, 4-5 Ovládací

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS Obsluha/opravy/díly SL800/00 Mustang 000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A26F CS K aplikaci architektonických barev a nátìrù. Urèeno pouze k profesionálnímu použití. Není schváleno k použití ve výbušném

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

A 800 / A 800 Inox A 1000 / A 1000 Inox A 1200 Inox / A 1400 Inox

A 800 / A 800 Inox A 1000 / A 1000 Inox A 1200 Inox / A 1400 Inox PL CZ SK RUS GB I INSTRUKCJA OBSłUGI PRALEK TYPU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO NÁVOD NA OBSLUHU PRE Руководство по эксплуатации стиральных машин модели INSTRUCTION BOOK FOR LIBRETTO ISTRUZIONI A 800 / A 800

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

559122-55CZ/SK DW712

559122-55CZ/SK DW712 559122-55CZ/SK DW712 2 3 4 5 6 7 CZ POKOSOVÁ PILA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8 ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8 NÁVOD K POUŽÍTÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY SI PŘEČTĚTE INFORMACE V NÁVODU K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Doporučení... 3 ČÁST 2:

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Èesky. Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911

Èesky. Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911 Automatický bazénový èistiè Èesky Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911 ÈESKY Vážení zákazníci. Dìkujeme vám, že jste si vybrali k èištìní bazénu právì náš produkt. Vìøíme,že se budete tìšit

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07 DEUTSCH D TORNADO 45 8211-3389-07 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. 3 S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2

Více

SEZNAM SOUČÁSTÍ (OBR. 4 A

SEZNAM SOUČÁSTÍ (OBR. 4 A UŽIVATELSKÝ MANUÁL C O O L A I R A N Y W H E R E! MILLENIA Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Toto zařízení není určeno k tomu,

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více