ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update"

Transkript

1 ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele

2 Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi dùležitá je pøedevším kapitola "Bezpeènostní pokyny" na první stranì. Uschovejte tyto informace pro uživatele k pozdìjšímu použití. Pøedejte ho i pøípadnému dalšímu majiteli spotøebièe. V textu jsou použity následující symboly: 1 Bezpeènostní pokyny Upozornìní: Pokyny k vaší osobní bezpeènosti. Pozor: Pokyny, které slouží k ochranì spotøebièe pøed poškozením. 3 Pokyny a praktické tipy 2 Rady k ochranì životního prostøedí 1. Tyto èíslice vás vedou krok za krokem pøi obsluze spotøebièe Pro eventuálnì vyskytující se poruchy obsahuje tento tato informace pro uživatele pokyny k jejich samostatnému odstranìní, viz odstavec "Co dìlat, když.... Jestliže se objeví nìjaké technické problémy, je vám k dispozici naše nejbližší zákaznická služba (adresy a telefonní èísla najdete v seznamu míst zákaznických služeb). Pøeètìte si také oddíl Servis. Vytištìno na ekologicky vhodnì vyrobeném papíru. Kdo ekologicky myslí, ten také tak jedná. 2

3 Obsah Návod k použití Bezpeènost Zlikvidování Rady k ochranì životního prostøedí První zapnutí praèky - nastavení jazyka Popis spotøebièe Pohled zepøedu Zásuvka na prací a ošetøovací prostøedky Ovládací panel s displejem Ukazatele na displeji Informaèní pole Obsluha praèky Zapnuto/Vypnuto Vymazání nastavení Orientaèní ukazatel Otoèný ovladaè a strany Tlaèítka a úrovnì Pøíklad nastavení programu Pøehled funkcí Program (úroveò 1) Prací program Zvláštní programy Funkce (úroveò 2) Extra (úroveò 3) Pøíprava praní Tøídìní a pøíprava prádla Druh prádla a symbol údržby Prací a ošetøovací prostøedky Jaký prací a ošetøovací prostøedek? Kolik pracího a ošetøovacího prostøedku? Zmìkèovaè vody Pøed prvním praním Nastavení denního èasu Pøedèištìní

4 Praní Otevøení a zavøení plnicích dvíøek Vkládání prádla Pøidávání pracího/ošetøovacího prostøedku Nastavení pracího programu Nastavení funkcí, napø. ODLOŽENÝ Spuštìní pracího programu Prùbìh pracího programu Ukonèení pracího cyklu PAMÌ Uložení programového nastavení Vymazání uloženého programového nastavení Zmìna jazyka Èistìní a ošetøování Ovládací panel Zásuvka pro prací prostøedky Prací buben Plnicí dvíøka Odpadní èerpadlo vyèistìte Co dìlat, když Odstranìní poruchy Není-li výsledek praní uspokojivý Provedení nouzového vyprazdòování Ochrana vody Aqua Control+Aqua Alarm Co znamená "UPDATE? Zajištìní pøed dìtmi Údaje o spotøebì a množství prádla

5 Návod k postavení a pøipojení Bezpeènostní pokyny k instalaci Postavení pøístroje Pøeprava pøístroje Odstraòte zajištìní pro pøepravu Pøíprava místa postavení Postavení na betonovém podstavci Postavení na vibrujících podlahách Nerovnosti podlahy vyrovnejte Elektrická pøípojka Vodní pøípojka Pøípustný vodní tlak: Pøívod vody Výtok vody Èerpací výšky vìtší než 1m Technické údaje Rozmìry Záruèní podmínky Místa servisu Seznam hesel Servis

6 Návod k použití 1 Bezpeènost Bezpeènost pøístrojù AEG odpovídá uznávaným pravidlùm techniky a zákonu o bezpeènosti pøístrojù. Pøesto však máme jako výrobce povinnost Vás seznámit s následujícími bezpeènostními pokyny. Pøed prvním uvedením do provozu Øiïte se "návodem k postavení a pøipojení uvedeným dále vzadu v této informaci pro uživatele. Pøi dodávce pøístroje v zimních mìsících s teplotami pod nulou: Pøed uvedením do provozu skladujte automatickou praèku po dobu 24 hodin pøi pokojové teplotì. Použití ke stanovenému úèelu Automatická praèka je urèena pouze k praní bìžného domácího prádla v domácnosti. Použije-li se praèky k jinému úèelu nebo obsluhuje-li se nesprávnì, pak výrobce nemùže za pøípadné škody pøevzít záruku. Pøestavby nebo zmìny provádìné na automatické praèce nejsou z bezpeènostních dùvodù povoleny. Použijte pouze pracích prostøedkù vhodných pro automatickou praèku. Dbejte pokynù výrobce pracích prostøedkù. Prádlo nesmí obsahovat hoølavá rozpouštìdla. Dbejte na to i pøi praní pøedtím èistìného prádla. Automatické praèky nepoužívejte k chemickému èistìní. Barvicích/odbarvovacích prostøedkù se smí v automatické praèce použít pouze tehdy, dovolí-li to výslovnì výrobce tìchto výrobkù. Za eventuální škody nemùžeme ruèit. Používejte pouze vody z vodovodního potrubí. Používejte dešt ové a užitkové vody pouze tehdy, vyhovuje-li požadavkùm podle DIN1986 a DIN1988. Škody zpùsobené mrazem nespadají pod záruku! Stojí-li automatická praèka v místnosti ohrožené mrazem, musí se pøi nebezpeèí mrazu provést nouzové vyprázdnìní (viz odstavec "Provedení nouzového vyprázdnìní ). 6

7 Zajištìní pøed dìtmi Èásti obalu (napø. fólie, styropor) mohou být nebezpeènými pro dìti. Nebezpeèí udušením! Èásti obalu chraòte pøed dìtmi. Dìti nemohou nebezpeèí vznikající pøi zacházení s elektrickými pøístroji èasto rozpoznat. Proto se postarejte bìhem provozu o nutný dohled a nenechte si dìti s automatickou praèkou hrát - vzniká nebezpeèí, že se dìti pøiskøípnou. Ujistìte se, že ani dìti ani drobná zvíøata nevlezla do bubnu automatické praèky. Pøi zlikvidování automatické praèky: Vytáhnìte sít ovou zástrèku ze zásuvky, zniète dveøní zámek, odøíznìte elektrický pøívodní kabel a odstraòte zástrèku a zbytek kabelu. Tím se nemohou hrající se dìti uzavøít a octnout v nebezpeèí. Všeobecná bezpeènost Automatickou praèku smí opravovat pouze odborníci. Neodbornými opravami mùže vzniknout znaèné nebezpeèí. V pøípadì opravy se obrat te na náš servis nebo na svého odborného prodejce. Nikdy neuvádìjte automatickou praèku do provozu, je-li poškozen její sít ový kabel nebo ovládací panel, pracovní deska nebo oblast podstavce tak, že je vnitøek praèky veøejnì dostupný. Pøed èistìním, ošetøováním a údržbáøskými pracemi automatickou praèku vypnìte. Navíc vytáhnìte sít ovou zástrèku ze zásuvky nebo - pøi pevné pøípojce vypnìte bezpeènostní spínaè vedení v pojistkové krabici nebo úplnì vyšroubujte pojistku. Pokud spotøebiè nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítì a zavøete vodovodní kohoutek. Nikdy nevytahujte sít ovou zástrèku ze zásuvky uchopením kabelu, nýbrž uchopením zástrèky. Nesmí se použít vícenásobných zástrèek, spojek a prodlužovacích kabelù. Nebezpeèí požáru pøehøátím! Automatickou praèku neostøikujte proudem vody. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! U pracích programù s vysokými teplotami se sklo v plnicích dvíøkách ohøeje. Nedotýkat se! Pøed nouzovým vyprazdòováním pøístroje, pøed èistìním odpadního èerpadla nebo pøed nouzovým otevøením plnicích dvíøek nechte prací roztok ochladit. 7

8 Drobná zvíøata mohou proudové vodièe a vodní hadice nakousat. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem a škod zpùsobených vodou! Automatickou praèku chraòte pøed drobnými zvíøaty. 2 Zlikvidování Zlikvidujte obalový materiál! Obal automatické praèky odbornì zlikvidujte! Všechny použité obalové materiály jsou ekologicky vhodné a lze jich znovu použít. Èásti z umìlé hmoty jsou oznaèeny zkratkami podle mezinárodní normy: >PE< pro polyetylen, napø. obalové fólie >PS< pro polystyren, napø. výstelkové èásti (zásadnì bez freonù) >POM< pro polyxymetylen, napø. sponky z umìlé hmoty Kartonové èásti jsou vyrobeny ze starého papíru a mìly by se odevzdat do sbìren starého papíru. Starý pøístroj zlikvidujte! Vyøadíte-li definitivnì pøístroj z provozu, odevzdejte jej laskavì v nejbližším recyklaèním støedisku nebo svému odbornému prodejci. 2 Rady k ochranì životního prostøedí Pøi støednì zašpinìném prádle se obejdete bez pøedpírky i namáèení. Ušetøíte tak prací prostøedek, vodu i èas (a ochráníte životní prostøedí). Praèka pracuje obzvlášt úspornì, jestliže dodržíte uvedená množství prádla. Perete-li malé množství prádla, použijte jen polovinu až dvì tøetiny doporuèeného množství pracího prostøedku. Pøi cíleném ošetøení skvrn a špinavých míst mùžete prát pøi nižší teplotì. Pøi praní také není nutné používat avivážní prostøedky. Zkuste to jednou! Po sušení v sušièce bude vaše prádlo i bez aviváže mìkké a hebké. Pøi støedním a vysokém stupni tvrdosti vody (od stupnì tvrdosti II, viz Prací a ošetøovací prostøedky ), byste mìli používat zmìkèovaè tvrdosti vody. Pak mùžete dávkovat prací prostøedek jako pro oblast s tvrdostí vody I (= mìkká). 8

9 První zapnutí praèky - nastavení jazyka Pøi prvním zapnutí praèky je bezpodmíneènì nutné nastavit jazyk, ve kterém se mají objevovat hlášení na displeji. 1. Stisknìte otoèný ovladaè. Displej uprostøed ovládacího panelu se rozsvítí, spotøebiè je zapnutý. Vpravo na displeji se objeví nabídka jazykù. Pozor: Jestliže se na displeji neobjeví žádné jazyky, byl spotøebiè již jednou zapnutý. Chcete-li nastavený jazyk zmìnit, øiïte se v tomto pøípadì pokyny v kapitole Zmìna jazyka. 2. Otáèejte otoèným ovladaèem, až oznaèíte požadovaný jazyk rámeèkem. 3. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. Vedle oznaèeného jazyka se objeví zaškrtnutí. Nyní se budou všechna hlášení na displeji objevovat v tomto jazyce. 4. Chcete-li praèku vypnout, stisknìte otoèný ovladaè. Pøi dalším zapnutí se budou všechna hlášení na displeji objevovat v nastaveném jazyce. ANWÄHLEN ZURÜCK EXTRAS SPRACHE EXTRA JAZYK Í ENGLISH DEUTSCH) ITALIANO FRANÇAIS 3 Pøed provedením prvního pracího cyklu si pozornì pøeètìte kapitolu Pøed prvním praním. ZVOLIT ZPÌT ZVOLIT ZPÌT EXTRA JAZYK Ð ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ HRVATSKI EËËÇÍÉÊÁ ÈESKY!) Ð ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ HRVATSKI EËËÇÍÉÊÁ ÈESKY!) 9

10 Popis spotøebièe Pohled zepøedu Ovládací panel s displejem Prací a ošetøovací prostøedky Typový štítek (za plnicími dvíøky) Plnicí dvíøka Šroubovací nožièky (výškovì nastavitelné); vlevo vzadu automatická nastavovací nožièka Klapka odpadního èerpadla Zásuvka na prací a ošetøovací prostøedky sùl na skvrny prací prostøedek pro hlavní praní (práškový) a pøípadný zmìkèovaè prací prostøedek na pøedpírku nebo zmìkèovaè tekuté ošetøovací prostøedky (aviváž, vyztužovací prostøedky, škrob) 10

11 Ovládací panel s displejem BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 F î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA) ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO VLNA H Tlaèítka Displej Otoèný ovladaè Ukazatele na displeji Informaèní pole ukazuje aktuální nastavení Øádka symbolu zobrazuje zvolenou funkci nebo Extra BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 F î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA.) ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO VLNA H Orientaèní ukazatel Volba prací programy, funkce Extra Informaèní pole Program Teplota Poèet otáèek odstøedìní BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 Aktuální denní èas - konec programu 11

12 Obsluha praèky V této kapitole se dozvíte, jak pomocí nìkolika málo ovladaèù (1 otoèný ovladaè a 4 tlaèítka) nastavíte velký poèet funkcí, které mùžete ještì dále kombinovat. Jednoduché nastavování je usnadnìno interaktivním displejem. Interaktivní znamená: praèka po každém vašem ovládacím kroku opìt obnoví displej. Tím je zajištìno provádìní pouze smysluplných nastavení. V informaèním poli a v øádce symbolù pod ním stále vidíte, co je právì nastaveno. Doporuèujeme vám, abyste si pozornì proèetli tuto kapitolu a rychle se tak seznámili s obsluhou praèky pomocí displeje. Zapnuto/Vypnuto Stisknutím otoèného ovladaèe spotøebiè zapnete a vypnete. Pøi zapnutí se otoèný ovladaè vysune z pùvodní zapuštìné polohy ven. Chcete-li praèku vypnout, zasuòte otoèný ovladaè zpìt do pùvodní polohy. 3 Po vypnutí praèky poèkejte s novým zapnutím vždy asi 3 vteøiny, aby se pøípadné døívìjší programové nastavení mohlo vymazat. Vymazání nastavení V pøípadì, že chcete opìt vymazat omylem zvolené nastavení, vypnìte praèku pomocí otoèného ovladaèe a asi za 3 vteøiny ji opìt zapnìte. Nyní mùžete provést nová nastavení. 12

13 Orientaèní ukazatel Na displeji praèky jsou funkce rozdìleny do nìkolika úrovní a stran. Jedna úroveò mùže mít více stran. Na orientaèním ukazateli vidíte, na které úrovni a stranì se právì nacházíte (zde: úroveò 3, strana 1 ze dvou). Úroveò 3 (aktuální úroveò) Úroveò 2 Úroveò 1 Aktuální strana Celkový poèet stran Otoèný ovladaè a strany Otáèením otoèného ovladaèe se vpravo na displeji objevují nápisy. Otáèením smìrem doleva se znaèkovací rámeèek posunuje smìrem dolù. Jeli znaèkovací rámeèek okolo posledního nápisu strany (zde: VLNA) a vy otáèíte dále doleva, pøejde displej na následující stranu (ö). Otáèením smìrem doprava se znaèkovací rámeèek posunuje smìrem nahoru. Je-li znaèkovací rámeèek okolo prvního nápisu strany (zde: HEDVÁBÍ) a vy otáèíte dále doprava, pøejde displej na pøedcházející stranu (î). VLNA 30 C 1200 OT/MIN 10:17-10:54 î 30 BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE 1200 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H) HEDVÁBÍ 30 C 1200 OT/MIN 10:17-10:53 ö HEDVÁBÍ H) SPOD. PRÁDLO MIX SNADNÉ ŽEHLENÍ FUNKCE OSVÌŽIT 13

14 Tlaèítka a úrovnì Pomocí tlaèítek mùžete: aktivovat nápis, který je vpravo vedle tlaèítka, napø. zmìnit nápisy, napø. teplotu pøejít na jinou úroveò displeje, napø. pomocí tlaèítka FUNKCE. 1. úroveò programy î (1. úroveò, strana 1 ze 3) Na této úrovni mùžete nastavit program, teplotu a poèet otáèek odstøeïování pomocí tlaèítka FUNKCE pøejít na 2. úroveò. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1400 OT/MIN 10:17-12:16 î BAR.SNAD.ÚDRŽBA) 60 ÚSPORA ENERGIE 1400 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 40 C 1200 OT/MIN 15:17-16:38 î 40 BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE 1200 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H 2. úroveò funkce ç (2. úroveò, strana 1 z 1) Na této úrovni mùžete nastavovat rùzné pøídavné funkce. Pomocí tlaèítka ZVOLIT mùžete pøímo zapnout nìkteré funkce, napø. SKVRNY. U jiných funkcí (napø. JEMNÉ PRÁDLO 40 C 1200 OT/MIN 15:17-16:38 ç ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. SKVRNY) PØEDPÍRKA ÚSPORA ÈASU) pøejdete na podúroveò, kde si mùžete vybrat z více možností. Pomocí tlaèítka ZPÌT se dostanete opìt na pøedcházející úroveò. Pomocí tlaèítka EXTRA se dostanete na 3. úroveò. 3 Ke každému programu mùžete nastavit jednu nebo více funkcí. Postupujte pøitom takto: Nejprve nastavte program (úroveò 1), a teprve pak funkci (úroveò 2). ZVOLIT ZPÌT EXTRA 14

15 3. úroveò Extra ì (3. úroveò, strana 1 ze 2) Na této úrovni mùžete provádìt rùzná základní nastavení. Tato základní nastavení se pøi vypnutí praèky nevymažou. Budou aktivní tak dlouho, dokud je nezrušíte. Podrobnìjší popis najdete v kapitole "Extra". ZVOLIT ZPÌT EXTRA ì PAMÌ ) MÁCHÁNÍ+ OCHLAZENÍ VODY UVOLÒ. ODSTØED. Pøíklad nastavení programu Program JEMNÉ PRÁDLO, 30 C, 1000 ot/min, s funkcí SKVRNY. 1. Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne. Ukazatele na displeji se rozsvítí. 2. Otoèným ovladaèem oznaète prací program JEMNÉ PRÁDLO. 3. Tlaèítko prací teploty tisknìte tak dlouho, až se objeví teplota 30 C. 4. Tlaèítko poètu otáèek odstøedìní tisknìte tak dlouho, až se objeví èíslo JEMNÉ PRÁDLO 40 C 1200 OT/MIN 11:25-12:36 î 40 BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE 1200 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1200 OT/MIN 11:25-12:36 î BAR.SNAD.ÚDRŽBA 30 ÚSPORA ENERGIE 1200 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) FUNKCE VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) VLNA H 15

16 5. Stisknìte tlaèítko FUNKCE. 6. Otoèným ovladaèem oznaète funkci SKVRNY. 7. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. Vpravo vedle nápisu SKVRNY se objeví zaškrtnutí. Funkce je aktivovaná. V øádce symbolu se objeví F. JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 ç ZVOLIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. SKVRNY) PØEDPÍRKA JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 F ç ZVOLIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. SKVRNY!) PØEDPÍRKA 3 Pøed spuštìním programu si laskavì pøeètìte kapitolu "Pøidání pracího/ošetøovacího prostøedku" a "Vkládání prádla". 8. Chcete-li spustit program nastavený podle tohoto pøíkladu: Stisknìte tlaèítko. Prací program se spustí. V opaèném pøípadì stisknìte otoèný ovladaè k vypnutí praèky. Ukazatele na displeji zhasnou. Všechna výše popsaná nastavení se opìt vymažou. JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 F ç ZRUŠIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. SKVRNY!) PØEDPÍRKA JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 F ç ZRUŠIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. SKVRNY!) PØEDPÍRKA 16

17 Pøehled funkcí Program (úroveò 1) Prací program BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA Prací program (20 C až 60 C univerzálnì použitelný pro vyváøené/barevné prádlo (bavlna/len), snadno udržovatelné prádlo (smìsové tkaniny, napø. bavlna/polyester) a syntetické tkaniny. Prací program je vhodný pro rùzné druhy tkanin a množství prádla. Pøevažuje-li bavlnìné/lnìné prádlo, zvolte program pro vyváøené/barevné prádlo, pøevažuje-li syntetické prádlo, zvolte program pro snadno udržovatelné prádlo. Chcete-li prát pouze snadno udržovatelné prádlo, nemìli byste pøekroèit množství 2,5 kg, jinak se prádlo pøíliš zmaèká. 2 ÚSPORA ENERGIE Program s velkou úsporou energie a vody pøi 60 C pro lehce až normálnì zašpinìné vyváøené/barevné prádlo (bavlna/ len). VYVÁØENÉ PRÁDLO Prací program pøi 95 C pro vyváøené/barevné prádlo(bavlna, len). JEMNÉ PRÁDLO Prací program pro jemné prádlo pøi 30 C nebo 40 C. VLNA H (ruèní praní) Prací program (STUDENÁ až 40 C) pro vlnu urèenou k praní v praèce a pro vlnìné tkaniny urèené k ruènímu praní se symbolem H (ruèního praní). HEDVÁBÍ H (ruèní praní) Prací program pøi 30 C pro hedvábí urèené k ruènímu praní a praní v praèce. 3 Vzhledem k tomu, že hedvábí je velmi choulostivá tkanina, doporuèujeme prát pokud možno jen jeden kus a v žádném pøípadì neprat hedvábí dohromady s jinou hrubší tkaninou. U velmi choulostivých hedvábných BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 î BAR.SNAD.ÚDRŽBA) ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO VLNA H tkanin je možné dosáhnout ještì šetrnìjšího praní stisknutím tlaèítka ÚSPORA ÈASU FUNKCE HEDVÁBÍ 30 C 1200 OT/MIN 14:40-15:24 ö 1200 FUNKCE HEDVÁBÍ H) SPOD. PRÁDLO MIX SNADNÉ ŽEHLENÍ OSVÌŽIT 17

18 SPODNÍ PRÁDLO Šetrný prací program pøi 40 C pro jemné a choulostivé tkaniny. Pozor: Choulostivé prádlo k žehlení vložte do prací sít ky nebo sáèku! MIX Program pro barevné prádlo, které se má prát pøi rùzných teplotách. Rùzné kousky prádla, které se podle symbolu údržby mají prát samostatnì pøi 40 C nebo pøi 60 C, mùžete vyprat dohromady pomocí programu MIX. Lépe tak využijete kapacitu bubnu a ušetøíte energii. Díky prodloužené dobì praní je prací výsledek stejný jako pøi pracím programu s 60 C. SNADNÉ ŽEHLENÍ Prací program pøi 40 C pro snadno udržovatelné tkaniny, které se mají po vyprání s tímto programem jen lehce pøežehlit, nebo se vùbec nežehlí. OSVÌŽIT Asi 20minutový prací program pøi 30 C ke krátkému proprání tkanin, napø. jednou nošeného, nepatrnì zašpinìného sportovního obleèení. MÓDNÍ Obzvláštì šetrný speciální program pøi 40 C pro moderní tkaniny, jako napø. viskóza, modal, kupro, lyocell. Zvláštní programy MÓDNÍ 40 C 1200 OT/MIN 14:43-15:44 ú MÓDNÍ) ŠETR. ODSTØED. ODSTØEDÌNÍ ŠKROBENÍ ÈERPÁNÍ ŠETRNÉ ODSTØEDÌNÍ Odèerpání vody po stop máchání a šetrném odstøedìní, popø. samostatné šetrné odstøedìní choulostivého prádla (jemné prádlo, vlna) pøi nízkém poètu otáèek. ODSTØEDÌNÍ Odèerpání vody po stop máchání a odstøedìní, nebo samostatném odstøedìní ruènì vypraného vyváøeného/barevného prádla nebo snadno udržovatelného prádla FUNKCE 18

19 ŠKROBENÍ Samostatné škrobení, samostatná aviváž, samostatná impregnace vlhkého prádla (1 máchací cyklus, vpláchnutí tekutého ošetøovacího prostøedku ze zásuvky na ošetøovací prostøedky æ, odstøedìní). S tímto programovým nastavením je také možné provést samostatný máchací cyklus. Ošetøovací prostøedek do pøíslušné pøihrádky už pak nepøidávejte. ÈERPÁNÍ Odèerpání vody po stop máchání (bez odstøedìní). 3 Stop máchání znamená: prádlo zùstane v poslední máchací vodì, neprobìhne odstøedìní. Funkce (úroveò 2) Pomocí tlaèítka FUNKCE se dostanete na druhou úroveò. Nyní mùžete k døíve zvolenému pracímu programu zvolit rùzné pøídavné funkce, napø. k upravení programu podle druhu tkaniny nebo stupnì zašpinìní prádla, nebo k urèení doby spuštìní pracího programu a jeho délky. Praèka nabídne pouze funkce, které lze kombinovat s právì zvoleným pracím programem. Funkce se po skonèení pracího programu opìt zruší. ÚSPORA ÈASU Z Zkrácený prací program pro lehce zašpinìné prádlo. Je-li nastaven program ÚSPORA ÈASU, v øádce symbolù se objeví Z. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 î BAR.SNAD.ÚDRŽBA) 60 ÚSPORA ENERGIE 1800 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 ç ZVOLIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU) ODLOŽ. ALERGIK SKVRNY PØEDPÍRKA BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-11:46 è ZVOLIT ZPÌT ÚSPORA ÈASU NORMÁLNÍ! KRÁTCE ) EXTRA KRÁTKÉ 19

20 ODLOŽENÝ Funkce ODLOŽENÝ umožòuje odložení zaèátku pracího programu. Funkci ODLOŽENÝ mùžete nastavit v 30minutových krocích. Na displeji se objeví aktuální denní èas a doba ukonèení programu (napø. 14:23-20:28). ALERGIK S Speciální pøídavná funkce s mnohem vìtším máchacím úèinkem (pøídavné máchání) se souèasným zvýšením ochrany prádla (omezený pohyb bubnu). Ideální pro èasté praní, napø. pøi pøecitlivìlosti pokožky. Dále je možné ještì zvolit pøídavné máchání (MÁCHÁNÍ+) (viz kapitolu Extra ). Je-li nastaven program ALERGIK, v øádce symbolù se objeví S. SKVRNY F K praní velmi zašpinìného prádla nebo skvrn. (Sùl na skvrny nebo tablety se rozpouští ve vhodnou dobu v prùbìhu programu.) Je-li nastaven program SKVRNY, v øádce symbolù se objeví F. PØEDPÍRKA V Studená pøedpírka pøed automaticky následujícím hlavním praním. Je-li nastavena PØEDPÍRKA, v øádce symbolù se objeví V. Extra (úroveò 3) Pomocí tlaèítka EXTRA pøejdete na tøetí úroveò. Na této úrovni mùžete volit rùzná základní nastavení nezávisle na aktuálním pracím programu. Tato základní nastavení budou aktivní tak dlouho, dokud je opìt nezrušíte. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 ç ÚSPORA ÈASU) ZVOLIT ODLOŽ. ZPÌT ALERGIK SKVRNY EXTRA PØEDPÍRKA PAMÌ Èasto používaná programová nastavení mùžete uložit (napø. BAREVNÉ-SNADNO UDRŽOVATELNÉ, 40 C, 1200 ot/min, s ÚSPOROU ÈASU). V pamìti jsou k dispozici 4 místa. Uložené programové nastavení se objeví zapsané na první programové stránce (napø. M1: BAR.SNAD.ÚDRŽB a je možné ho zvolit jako normální prací program. (viz kapitolu Pamìt : uložení programového nastavení ). 20

21 MÁCHÁNÍ+ P Praèka je nastavena na maximálnì úspornou spotøebu vody. Lidé s alergiemi nebo žijící v oblastech s velmi tvrdou vodou si ale mohou zvolit máchání ve vìtším množství vody. Zvolíte-li ZVOLIT EXTRA MÁCHÁNÍ+, provede se s výjimkou programù VLNA, H, HEDVÁBÍ H a SPODNÍ PRÁDLO pøídavný máchací cyklus. Zvolíte-li MÁCHÁNÍ+, objeví se P v øádce symbolu. OCHLAZENÍ VODY Prací roztok se pøed odèerpáním na konci hlavního praní napuštìním studené vody ochladí, aby nedošlo k tepelnému poškození umìlohmotné vypouštìcí hadice. Toto základní nastavení je úèinné pouze s programy VYVÁØENÉ PRÁDLO, BAREVNÉ- SNADNÁ ÚDRŽBA a ÚSPORA ENERGIE. UVOLÒOVACÍ OSTØEDÌNÍ Toto odstøedìní je zaøazené do závìreèného odstøedìní a je nastavitelné. Prádlo se tolik nelepí na stìny bubnu a snadnìji se vyjme. JAZYK K nastavení jazyka, ve kterém se mají objevovat hlášení na displeji. (viz kapitolu Zmìna jazyka.) HODINY K nastavení aktuálního denního èasu. Tato funkce je dùležitá k tomu, aby se na displeji mohl zobrazit èas ukonèení pracího programu a mohlo se využít pøídavné funkce ODLOŽENÝ. (viz kapitolu Pøed prvním praním: nastavení denního èasu ). HLASITOST Po stisknutí tohoto tlaèítka zazní zvukový signál. Hlasitost zvukového signálu mùžete seøídit nebo zvukový signál úplnì zrušit. Hlasitost výstražného signálu pøi chybovém hlášení nelze zmìnit. ZPÌT ì PAMÌ MÁCHÁNÍ+) OCHLAZENÍ VODY UVOLÒ. ODSTØED. 21

22 Pøíprava praní Tøídìní a pøíprava prádla Prádlo roztøiïte podle symbolu údržby (viz Druh prádla a symbol údržby ). Vyprázdnìte kapsy. Odstraòte kovové kousky (kanceláøské svorky, spínací špendlíky apod.) Aby se vám prádlo nepoškodilo a nezamotalo: zavøete zipy, zapnìte knoflíèky na ložním povleèení, volné pásky, napø. u zástìry, svažte k sobì. Odìvy s podšívkou obrat te naruby (spací pytle, bundy apod.) U pleteninových barevných tkanin jako vlna a u tkanin se vsazeným šperkem: obrat te je vnitøní stranou ven. Malé a choulostivé kousky (dìtské ponožky, punèochy, podprsenky apod.) perte v sít ce na prádlo, polštáøi se zipem nebo ve vìtší ponožce. Záclony vyžadují zvláštní péèi. Kovové nebo umìlohmotné kroužky odstraòte nebo je svažte do sít ky nebo sáèku. Za pøípadné škody nemùžeme pøevzít žádnou odpovìdnost. Barevné a bílé tkaniny nikdy neperte dohromady. Bílé prádlo by se mohlo obarvit nebo zešednout. Nové barevné tkaniny obsahují èasto pøíliš barvy. Tyto kusy perte poprvé radìji samostatnì. Perte dohromady malé a velké kusy. Tímto zpùsobem zlepšíte úèinnost praní a prádlo se pøi odstøedìní lépe rozloží. Prádlo pøed vložením do praèky naèechrejte. Prádlo vkládejte do bubnu jedno po druhém. Dodržujte pokyny Prát samostatnì a Nìkolikrát prát samostatnì! 22

23 Druh prádla a symbol údržby Symboly údržby pomáhají pøi volbì správného programu. Prádlo byste mìli roztøídit podle druhu a symbolu údržby. Údaje o teplotì na symbolu údržby jsou vždy maximální údaje. Vyváøené prádlo O Tkaniny z bavlny (Cotton) a lnu s tímto symbolem údržby jsou odolné proti mechanickému opotøebování a vysokým teplotám. Pro tento druh prádla je vhodný program VYVÁØENÉ PRÁDLO. Barevné prádlo MJ Tkaniny z bavlny a lnu s tímto symbolem údržby jsou odolné proti mechanickému opotøebování. Pro tento druh prádla je vhodný program BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA. Snadno udržovatelné prádlo NK Tkaniny jako upravená bavlna, bavlnìné a vlnìné smìsi a syntetické látky s tímto symbolem údržby jsou mechanicky ménì odolné. Pro tento druh prádla jsou vhodné programy BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA a SNADNÉ ŽEHLENÍ. Jemné prádlo L Tkaniny jako vrstvená vlákna, mikrovlákna, syntetické a záclony s tímto symbolem údržby vyžadují šetrné zacházení. Pro tento druh prádla je vhodný program JEMNÉ PRÁDLO. Viskóza KL Moderní tkaniny jako viskóza, kupro, lyocell, modal a další vyžadují obzvlášt šetrnou péèi. Pro tyto druhy prádla se hodí program MÓDNÍ. Spodní prádlo KL Pro jemné a choulostivé tkaniny z polyesteru, polyamidu a pro smìsové tkaniny s tìmito symboly údržby je vhodný program SPODNÍ PRÁDLO. Vlna, hedvábí a obzvlášt choulostivé prádlo WLH Tkaniny jako vlna, vlnìné smìsi a hedvábí s tìmito symboly údržby jsou velmi citlivé na mechanické zacházení. Pro tento typ tkaniny jsou vhodné programy VLNA H a HEDVÁBÍ H. Pozor! Tkaniny se symbolem údržby G (Neprat!) nesmíte prát v automatické praèce! 23

24 Prací a ošetøovací prostøedky Jaký prací a ošetøovací prostøedek? Používejte pouze prací a ošetøovací prostøedky, které jsou urèené pro automatické praèky. Vždy dodržujte pokyny výrobce. Kolik pracího a ošetøovacího prostøedku? Množství použitého prostøedku závisí: na stupni zašpinìní prádla na stupni tvrdosti pøivádìné vody na množství prádla 2 Pokud výrobce neuvádí žádné údaje o dávkování pracího prostøedku pro menší náplnì prádla, dávejte pøi polovièním množství prádla o tøetinu ménì pracího prostøedku, pøi malém množství prádla a pøi programu SNADNÉ ŽEHLENÍ dávejte jen polovinu množství pracího prostøedku doporuèeného pro plnou náplò. Vždy dodržujte pokyny výrobce pracích a ošetøovacích prostøedkù k jejich použití a dávkování. Zmìkèovaè vody Pøi støední až vysoké tvrdosti vody (od oblasti tvrdosti II) by se mìlo použít zmìkèovaèe. Dbejte na údaje výrobce! Prací prostøedek pak dávkujte vždy pro oblast tvrdosti I (= mìkká). Informaci o místní tvrdosti vody udìluje pøíslušná vodárna. 2 Protože se zmìkèovaè vody vpláchne pøed hlavním pracím prostøedkem (pøedbìžné zmìkèování vody), staèí osmdesát procent množství zmìkèovaèe udaném na obalu. Údaje o tvrdosti vody Oblast tvrdosti Tvrdost vody v dh (nìmecký stupeò tvrdosti) Tvrdost vody v mmol/l (milimol na litr) I - mìkká 0-7 do 1,3 II - støednì tvrdá ,3-2,5 III - tvrdá ,5-3,8 IV - velmi tvrdá nad 21 nad 3,8 24

25 Pøed prvním praním Nastavení denního èasu Pøed prvním praním a pøi zmìnì letního/zimního èasu je nutné nastavit hodiny. 1. Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne. 2. Stisknìte tlaèítko FUNKCE. 3. Stisknìte tlaèítko EXTRA. 4. Otoèný ovladaè nastavte na HODINY. 5. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA) ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO VLNA H BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 ç ZVOLIT ZPÌT EXTRA ZVOLIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU) ODLOŽ. ALERGIK SKVRNY PØEDPÍRKA ô JAZYK HODINY) HLASITOST 6. Pomocí otoèného ovladaèe nastavte aktuální denní èas. EXTRA é 7. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT, HODINY abyste nastavený denní èas ZVOLIT uložili. 8. 3x stisknìte tlaèítko ZPÌT. Tímto zpùsobem se ZPÌT 15:11 H:MIN) dostanete na první úroveò a mùžete volit prací program. 25

26 Pøedèištìní Pøed prvním praním proveïte jeden prací cyklus bez prádla (BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA 60, s polovièním množstvím pracího prostøedku). Tím se odstraní rùzné neèistoty, které ve výrobì zùstaly na bubnu a nádrži. 1. Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne. 2. Prací prostøedek vložte do levé pøihrádky zásuvky na prací prostøedky. 3. Stisknìte tlaèítko. Prací program se spustí. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 î BAR.SNAD.ÚDRŽBA) 60 ÚSPORA ENERGIE 1800 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H 26

27 Praní Otevøení a zavøení plnicích dvíøek Otevøení: zatáhnìte za držadlo plnicích dveøí. Zavøení: plnicí dveøe dobøe pøitisknìte. 3 Jestliže se na displeji objeví symbol O, mùžete plnicí dvíøka otevøít. Jestliže se na displeji objeví symbol N, jsou plnicí dvíøka zablokovaná. Objeví-li se na displeji chybové hlášení ZAVØETE DVEØE, pokusili jste se spustit prací program a plnicí dvíøka nebyla správnì zavøená. V tomto pøípadì plnicí dvíøka dobøe zavøete a prací program ještì jednou spust te. Vkládání prádla 3 Pokyny ke správné pøípravì prádla viz Tøídìní a pøíprava prádla. 1. Prádlo roztøiïte a pøipravte podle druhu tkaniny. 2. Otevøete plnicí dvíøka: zatáhnìte za držadlo plnicích dveøí. 3. Vložte prádlo. Pozor! Pøi zavírání dveøí dbejte na to, aby se v nich prádlo nepøiskøíplo! Prádlo i praèka by se mohly poškodit. 4. Plnicí dveøe dobøe zavøete. 27

28 28 Pøidávání pracího/ošetøovacího prostøedku 3 Poznámky k pracím a ošetøovacím prostøedkùm viz kapitolu Prací a ošetøovací prostøedky. 1. Otevøete zásuvku na prací prostøedky: stisknìte klapku dole na zásuvce (1) a zásuvku vytáhnìte až na doraz (2). 2. Plnìní pracím/ošetøovacím prostøedkem Pøihrádka na práškový hlavní prací prostøedek/tablety (vlevo): Používáte-li zmìkèovaè vody, a do pravé pøihrádky dáváte prací prostøedek na pøedpírku, dejte zmìkèovaè vody na prostøedek pro hlavní praní do levé pøihrádky. Pøihrádka na sùl/tablety na skvrny (uprostøed vzadu): Sùl na skvrny používejte jen tehdy, zvolíte-li funkci SKVRNY. Pøihrádka na zmìkèovaè vody nebo na prostøedek pro pøedpírku (vpravo): Prostøedek na pøedpírku používejte jen tehdy, zvolíte-li funkci PØEDPÍRKA. Pøihrádka na tekuté ošetøovací prostøedky (uprostøed vpøedu): aviváž, vyztužovací prostøedky, škrob práškový hlavní prací prostøedek/tablety sùl sùl na na skvrny/tablety skvrny/- tekuté ošetøovací prostøedky zmìkèovaè vody nebo prací prostøedek pro pøedpírku Pozor! Pøihrádku naplòujte nejvýše ke znaèce MAX. Husté prostøedky mùžete zøedit až ke znaèce Max, práškový škrob rozpust te. Poznámka: Malé množství zbylé vody v pøihrádce na tekuté ošetøovací prostøedky je normální a nemá vliv na koneèný výsledek máchání. 3. Zásuvku zcela zasuòte. 3 Pøi použití tekutého pracího prostøedku/tablet: Tekutý prací prostøedek nebo tablety používejte pomocí dávkovaèe pøiloženého k tìmto prostøedkùm. Øiïte se pokyny výrobce.

29 Nastavení pracího programu 1. Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne. 2. Otoèným ovladaèem oznaète požadovaný prací program, napø. JEMNÉ PRÁDLO. 3. Tlaèítko prací teploty tisknìte tak dlouho, až se objeví požadovaná teplota (napø. 30 ). 4. Tlaèítko poètu otáèek odstøedìní tisknìte tak dlouho, až se objeví požadovaný poèet otáèek odstøedìní (napø nebo nápis STOP MÁCHÁNÍ. 5. Jestliže nechcete provádìt žádná další nastavení, stisknìte tlaèítko. Prací program se spustí. (viz kapitolu Spuštìní pracího programu.) Chcete-li zvolit nìjaké funkce, viz kapitolu Nastavení funkcí. JEMNÉ PRÁDLO 40 C 1200 OT/MIN 11:25-12:36 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1200 OT/MIN 11:25-12:36 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) VLNA H 29

30 Nastavení funkcí, napø. ODLOŽENÝ Tato funkce umožòuje odložit start pracího programu o 1 až o maximálnì 23,5 hodiny. 1. Stisknìte tlaèítko FUNKCE. 2. Otoèným ovladaèem oznaète funkci ODLOŽENÝ. 3. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. 4. Pomocí otoèného ovladaèe nastavte požadovaný èas, kdy se má prací program ukonèit. 3 Funkci ODLOŽENÝ mùžete nastavit v 30minutových krocích. 5. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. V informaèním poli se zmìní èas ukonèení programu (napø. 14:06). 6. Stisknìte tlaèítko. 3 Po dobu ODLOŽENÉHO U je praèka v klidovém stavu Standby-Modus. Podsvícení displeje zhasne. Zrušení ODLOŽENÉHO U: Stisknìte tlaèítko. Prací program se okamžitì spustí. JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 î BAR.SNAD.ÚDRŽBA FUNKCE ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO ) VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 ç ZVOLIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. ( SKVRNY PØEDPÍRKA JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-14:06 è ZVOLIT ZPÌT KONEC PROGRAMU 14:06 H:MI( JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-14:06 N ODLOŽ [==############## ODBLOK. DVEØE 30

31 Spuštìní pracího programu 1. Zkontrolujte, zda je otevøený pøívod vody. 2. Po nastavení pracího programu, popøípadì funkce/funkcí, stisknìte tlaèítko. Prací program se spustí. 3 Asi za 30 vteøin po zapnutí praèky nebo po posledním stisku tlaèítka nebo otoèení ovladaèe zaène blikat ukazatel. Jestliže nechcete provádìt žádná další nastavení, stisknìte tlaèítko. Pøi nastavené pøedvolbì èasu spuštìní: Jestliže jste zvolili funkci ODLOŽENÝ, skonèí program v dobu zobrazenou na displeji. Dokud program nezaène, mùžete odložený start kdykoli zrušit. Prací program se pak okamžitì spustí. (viz kapitolu "Nastavení funkcí, napø. ODLOŽENÝ ). Jestliže chcete pøed spuštìním programu ještì pøidat prádlo: 1. Stisknìte tlaèítko ODBLOK. DVEØE. Objeví se symbol O. 2. Otevøete plnicí dvíøka. Pøidejte prádlo. 3. Pak dvíøka zavøete a stisknìte tlaèítko ZABLOK. DVEØE. JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-12:36 è ZPÌT BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE 1000 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO) EXTRA VLNA H JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-14:36 N 1000 ODBLOK. DVEØE ODLOŽ. [==############## JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-14:36 O 1000 ZABLOK. DVEØE ODLOŽ. [==############## 31

32 Prùbìh pracího programu Bìhem pracího programu JEMNÉ PRÁDLO 30 C se na displeji zobrazují 1000 OT/MIN 11:25-12:36 PAUZA N právì probíhající HLAVNÍ PRANÍ programové kroky, napø. #####=========] hlavní praní, dále èerný 1000 ZBYT. VLHKO 49% proužek prùbìhu programu. V prùbìhu programu se na displeji zobrazuje symbol N: plnicí dvíøka jsou zablokována. Zbytková vlhkost/náplò V prùbìhu programu se na displeji dále objeví: oèekávaná zbytková vlhkost prádla na konci programu. Tento údaj závisí na poètu nastavených otáèek odstøedìní. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1400 OT/MIN 11:25-12:36 N PAUZA HLAVNÍ PRANÍ #####=========] 1400 NÁPLÒ 80 % ZBYT. VLHKO 50 % náplò bubnu (v 10 % krocích). Tento údaj se zobrazuje pouze u programù BAR.SNAD.ÚDRŽBA a VYVÁØ. PRÁDLO. Praèka rozpozná náplò až asi za patnáct minut. Zmìna poètu otáèek Bìhem pracího programu je ještì možné zmìnit poèet otáèek odstøedìní nebo nastavit Stop máchání. Jiná nastavení není možné zmìnit. Pøerušení programu Chcete-li program pøedèasnì pøerušit, vypnìte spotøebiè (stisknìte otoèný ovladaè). 3 Prací program je možné kdykoli pøerušit tlaèítkem PAUZA. 32

33 Ukonèení pracího cyklu Po ukonèení pracího programu se na displeji objeví nápis VYJMÌTE PRÁDLO. 3 Jestliže do pøibližnì 3 minut po ukonèení programu nestisknete žádné tlaèítko, nebo nepootoèíte otoèným ovladaèem, pøepne se praèka do klidového stavu Stand-by-Modus. Stiskem libovolného tlaèítka nebo pootoèením otoèného ovladaèe klidový stav opìt zrušíte. 3 Jestliže jste zvolili SNADNÉ ŽEHLENÍ, následuje po ukonèení programu fáze ochrany prádla proti zmaèkání v délce asi 30 minut. Bìhem fáze ochrany proti zmaèkání je možné kdykoli plnicí dvíøka otevøít a prádlo vyjmout. Staèí stisknout tlaèítko PAUZA a plnicí dvíøka otevøít. Stop máchání Konèí-li prací cyklus stop mácháním, je nutné nejprve odèerpat vodu nebo prádlo odstøedit. Odstøedìní 1. Nastavte požadovaný poèet otáèek odstøedìní. JEMNÉ PRÁDLO 30 C STOP MÁCHÁNÍ 11:25-11:28 N STOPMÁCH STOP MÁCHÁNÍ ############### ZBYT. VLHKO 97 % 2. Stisknìte tlaèítko. Prádlo se odstøedí. JEMNÉ PRÁDLO 30 C 1000 OT/MIN 11:25-11:28 N 1000 STOP MÁCHÁNÍ ############### ZBYT. VLHKO 97 % Šetrné odstøedìní nebo èerpání: 1. Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte. 2. Pomocí otoèného ovladaèe oznaète buï ŠETRNÉ ODSTØEDÌNÍ (nebo snižte poèet otáèek) nebo ÈERPÁNÍ. ŠETR. ODSTØED. 800 OT/MIN 11:25-11:28 ú MÓDNÍ ŠETR. ODSTØED. ) 800 ODSTØEDÌNÍ ŠKROBENÍ FUNKCE ÈERPÁNÍ 33

34 3. Stisknìte tlaèítko. Pøi šetrném odstøedìní se voda odèerpá a prádlo se šetrnì odstøedí. Pøi èerpání se voda odèerpá (bez odstøedìní). Vyjmutí prádla Jestliže se na displeji objeví symbol O, mùžete plnicí dvíøka otevøít. 1. Plnicí dvíøka otevøete zatažením za držadlo. 2. Vyjmìte prádlo. 3. Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè je vypnutý. Pozor! Jestliže praèku nebudete po dlouhou dobu používat: Zavøete vodovodní kohoutek a spotøebiè odpojte od sítì. (Ochranný systém proti vyplavení Aqua Control nefunguje pøi pøerušeném pøívodu proudu.) Hlášení PØEDÁVKOVÁNO KONEC Jestliže se na konci pracího KONEC cyklu objeví na displeji nápis PØEDÁVKOVÁNO, O použili jste u pracího VYJMÌTE PRÁDLO ############### programu pøíliš mnoho pracího prostøedku. Pøi ZBYT. VLHKO 32 % PØEDÁVKOVÁNO dalším praní dodržujte pøesnì pokyny výrobce k dávkování pracího prostøedku a doporuèené množství prádla! O VYJMÌTE PRÁDLO ############### ZBYT. VLHKO 32 % 34

35 PAMÌ Uložení programového nastavení Pomocí základního nastavení PAMÌ mùžete ukládat èasto používané programové kombinace (prací program, teplotu, poèet otáèek odstøedìní a funkci/funkce). V pamìti jsou k dispozici 4 místa. Uložený program mùžete potom volit stejnì jako všechny ostatní prací programy. 3 Pomocí PAMÌTI nelze ukládat funkce Extra. Musíte je nastavit samostatnì a zùstanou aktivní tak dlouho, dokud je zase nezrušíte. Pøíklad: BAREVNÉ-SNADNÁ ÚDRŽBA, 40 C, 1200 ot/min, s funkcí ALERGIK. 1. Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne. 2. Otoèný ovladaè nastavte na program BAREVNÉ- SNADNÁ ÚDRŽBA. 3. Pomocí tlaèítek nastavte teplotu a poèet otáèek odstøedìní. 4. Stisknìte tlaèítko FUNKCE. 5. Otoèným ovladaèem oznaète funkci ALERGIK. 6. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. Na displeji se objeví symbol S. 7. Stisknìte tlaèítko EXTRA. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 OT/MIN 10:17-12:16 î FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA) ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO VLNA H BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 OT/MIN 10:17-12:16 ç ZVOLIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. ALERGIK) SKVRNY PØEDPÍRKA BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 OT/MIN 10:17-12:16 S ç ZRUŠIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU ODLOŽ. ALERGIK!) SKVRNY PØEDPÍRKA 35

36 PAMÌ se oznaèí rámeèkem. 8. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. PAMÌ 1 se oznaèí rámeèkem. 9. Stisknìte tlaèítko ULOŽIT. Programové nastavení je uloženo. 10.3x stisknìte tlaèítko ZPÌT. Tímto zpùsobem se opìt dostanete na první úroveò. ZVOLIT ZPÌT EXTRA ì PAMÌ ( MÁCHÁNÍ+ OCHLAZENÍ VODY UVOLÒ. ODSTØED. PAMÌ BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 é ULOŽIT ZPÌT PAMÌ 1( PAMÌ 2 PAMÌ 3 PAMÌ 4 PAMÌ BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 é ULOŽIT ZPÌT PAMÌ 1!( PAMÌ 2 PAMÌ 3 PAMÌ 4 3 Uložené programové nastavení se objeví jako první nápis na první stránce (M1: BAR.SNAD.ÚDRŽB 40 C, 1200 ot/min. a funkce ALERGIK/S). Uložené programové BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 OT/MIN 10:17-12:16 S þ M1:BAR.SNAD.ÚDRŽBA) BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO nastavení mùžete nyní volit stejnì jako všechny ostatní prací programy. S tímto novým zápisem má první úroveò celkem ètyøi strany. Orientaèní symbol se zmìní na þ FUNKCE 36

37 Vymazání uloženého programového nastavení 1. Stisknìte tlaèítko FUNKCE. 2. Stisknìte tlaèítko EXTRA. PAMÌ se oznaèí rámeèkem: 3. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 OT/MIN 10:17-12:16 S þ M1:BAR.SNAD.ÚDRŽBA) BAR.SNAD.ÚDRŽBA ÚSPORA ENERGIE VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO 4. Otoèným ovladaèem EXTRA oznaète PAMÌ Stisknìte tlaèítko VYMAZAT VYMAZAT. Uložené programové ZPÌT nastavení se vymaže. Nakonec 3x stisknìte tlaèítko ZPÌT. Tímto zpùsobem se opìt dostanete na první úroveò FUNKCE BAR.SNAD.ÚDRŽBA 40 C 1200 OT/MIN 10:17-12:16 ç ZVOLIT ZPÌT EXTRA ZVOLIT ZPÌT EXTRA ÚSPORA ÈASU) ODLOŽ. ALERGIK SKVRNY PØEDPÍRKA ì PAMÌ ( MÁCHÁNÍ+ OCHLAZENÍ VODY UVOLÒ. ODSTØED. é PAMÌ 1!( PAMÌ 2 PAMÌ 3 PAMÌ 4 37

38 Zmìna jazyka Chcete-li, aby se hlášení na displeji objevovala v jiném jazyce, mùžete zmìnit jazykové nastavení. 1. Stisknìte otoèný ovladaè. Spotøebiè se zapne. 2. Stisknìte tlaèítko FUNKCE. 3. Stisknìte tlaèítko EXTRA. 4. Otoèným ovladaèem oznaète JAZYK. BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 î BAR.SNAD.ÚDRŽBA) 60 ÚSPORA ENERGIE 1800 VYVÁØ. PRÁDLO JEMNÉ PRÁDLO FUNKCE VLNA H BAR.SNAD.ÚDRŽBA 60 C 1800 OT/MIN 10:17-12:16 ç ÚSPORA ÈASU) ZVOLIT ODLOŽ. ZPÌT ALERGIK SKVRNY EXTRA PØEDPÍRKA EXTRA ô ZVOLIT ZPÌT JAZYK) HODINY HLASITOST 5. Stisknìte tlaèítko ZVOLIT. EXTRA ô ZVOLIT ZPÌT JAZYK) HODINY HLASITOST 38

39 6. Pomocí otoèného ovladaèe oznaète jazyk, napø. angliètinu. Jakmile je pøíslušný jazyk oznaèen, zaènou se hlášení na displeji objevovat v tomto jazyce. 7. Pomocí tlaèítka SELECT zvolený jazyk uložíte. Nyní se budou všechna hlášení na displeji objevovat v tomto jazyce. SELECT BACK SELECT BACK EXTRAS LANGUAGE EXTRAS LANGUAGE Í ENGLISH) DEUTSCH ITALIANO FRANÇAIS Í ENGLISH!) DEUTSCH ITALIANO FRANÇAIS 39

40 Èistìní a ošetøování Ovládací panel Pozor! K èistìní èástí panelù a ovládacích dílù nepoužívejte ošetøovacích prostøedkù na nábytek nebo agresivních èisticích prostøedkù. Ovládací panely otøete vlhkým hadøíkem. K tomu použijte teplé vody. Zásuvka pro prací prostøedky Èas od èasu by se mìla zásuvka na prací prostøedky vyèistit. 1. Zásuvku na prací prostøedky vytáhnìte až nadoraz 2. Zásuvku na prací prostøedky odejmìte prudkým trhnutím. 3. Vložku pro avivážní prostøedek vyjmìte ze støední pøihrádky. 4. Vložku pro avivážní prostøedek vyèistìte pod tekoucí vodou. 5. Vplachovací pøihrádky èistìte teplou vodou od zadní strany. Nejlépe je použít kartáèe na láhve. 6. Vložku pro avivážní prostøedek až nadoraz nasaïte tak, aby byla pevnì uložena. 40

41 7. Celkovou vplachovací oblast automatické praèky, zejména i trysky na vrchní stranì vplachovací komory, vyèistìte kartáèem. 8. Zásuvku na prací prostøedky vložte do vodicích kolejnièek a zasuòte ji. Prací buben Prací buben se skládá z ušlechtilé nerez oceli. V dùsledku rezavìjících cizích tìles v prádle mùže dojít k usazení rzi na bubnu. Pozor! Nikdy neèistìte buben z ušlechtilé oceli odvápòujícími prostøedky obsahující kyselinu, drhnoucími prostøedky obsahující chlor nebo železo nebo ocelovou vlnu. Náš servis má vhodné prostøedky k dispozici. Eventuálnì usazenou rez na bubnu odstraòte èisticím prostøedkem na ušlechtilou ocel. Plnicí dvíøka Pravidelnì pøezkoušejte, nenacházejí-li se usazení nebo cizí tìlesa v gumové manžetì za plnicími dvíøky a pøípadnì je odstraòte. 41

42 Odpadní èerpadlo vyèistìte. Kanceláøské sponky, høebíky atd., které se eventuálnì dostaly do automatické praèky s prádlem, zùstanou v tìlese odpadního èerpadla ležet. Na takových èástech se mohou usadit uvolnìné nitky a chlupy, které tím mohou odpadní èerpadlo ucpat. Proto odpadní èerpadlo vyèistìte aspoò jednou za rok. 1 Výstraha! Automatickou praèku pøed èistìním odpadního èerpadla vypnìte a vytáhnìte sít ovou zástrèku ze zásuvky! 1. Nejprve proveïte nouzové vyprazdòování (viz odstavec "Provedení nouzového vyprazdòování ). 2. Položte vytírací hadr na podlahu pøed víko odpadního èerpadla. Mùže vytéci zbytková voda. 3. Víko odpadního èerpadla odšroubujte proti smìru hodinových ruèièek a vytáhnìte je. 4. Eventuální cizí tìlesa odstraòte z pouzdra èerpadla. 5. Víko znovu nasaïte. Stojiny na víku vložte boènì do vodicích štìrbin a víko pevnì zašroubujte ve smìru hodinových ruèièek. 6. Hadici pro nouzové vyprazdòování uzavøete a vložte ji do úchytù. 7. Zavøete klapku. 42

43 Co dìlat, když... Odstranìní poruchy V pøípadì poruchy se pokuste nejprve problém vyøešit sami s pomocí zde uvedených pokynù. Jestliže v pøípadì zde uvedených poruch nebo chybné obsluhy spotøebièe zavoláte do servisu, budete muset návštìvu opraváøe zaplatit, i kdyby byl spotøebiè ještì v záruce. Jestliže se na displeji objeví chybové hlášení, mùžete se popøípadì pokusit poruchu sami odstranit (viz dále uvedenou tabulku poruch). Po odstranìní chyby stisknìte tlaèítko. Objeví-li se chybové hlášení znovu, obrat te se prosím na zákaznickou službu. Objeví-li se v informaèním poli hlášení o poruše (napø. CD6), obrat te se prosím na zákaznickou službu. Sdìlte prosím èísla zobrazená na displeji. PNC: xxx xxx xxx ZAVOLAT SERVIS POZOR Cd6 Praèka nefunguje. Po stisknutí tlaèítka se prací program nespustí. Na displeji se objeví ZAVØETE DVEØE. Plnicí dveøe nejdou zavøít. Možná pøíèina Zástrèka není zasunutá do zásuvky. Pojistka v domácí instalaci není v poøádku. Tlaèítko není stisknuté. Plnicí dvíøka nejsou správnì zavøená. Je zapnutá dìtská pojistka. Øešení Zasuòte zástrèku. Pojistku vymìòte. Stisknìte tlaèítko. Zavøete plnicí dveøe; zámek musí slyšitelnì zapadnout. Stisknìte tlaèítko. Dìtskou pojistku zrušte (viz kapitolu Dìtskápojistka ). 43

44 Možná pøíèina Øešení Praèka pøi provozu vibruje nebo je pøíliš hluèná. Prací roztok hlavního praní silnì pìní. Dole pod praèkou vytéká voda. Avivážní prostøedek se nevpláchl, pøihrádka na w ošetøovací prostøedky je plná vody. Neodstranili jste ochranné pøepravní šrouby. Výškovì nastavitelné nožièky nejsou správnì seøízeny. V bubnu je pøíliš málo prádla (napø. jen koupací plášt ). Voda nemohla být pøed odstøedìním úplnì odèerpána, protože vypouštìcí hadice je ohnutá nebo èerpadlo ucpané. Zøejmì jste dali pøíliš velké množství pracího prostøedku. Šroubový uzávìr na pøítokové hadici netìsní. Vypouštìcí hadice netìsní. Kryt èerpadla není správnì zavøený. Prádlo se pøiskøíplo v plnicích dveøích. Hadice na nouzové vypouštìní není dobøe zavøená, nebo netìsní. Vložka na avivážní prostøedky v pøihrádce na ošetøovací prostøedky není dobøe zasunutá nebo je ucpaná. Pøepravní šrouby odstraòte podle pokynù uvedených v návodu k postavení a pøipojení. Seøiïte je podle pokynù uvedených v návodu k postavení a pøipojení. Funkce tím ale není ovlivnìna. Zkontrolujte uložení vypouštìcí hadice a narovnejte ji, nebo vyèistìte èerpadlo a odstraòte z nìj pøípadné cizí pøedmìty. Prací prostøedek dávkujte pøesnì podle pokynù výrobce. Pøítokovou hadici pevnì pøišroubujte. Zkontrolujte vypouštìcí hadici, popøípadì ji vymìòte. Kryt správnì zavøete. Pøerušte program a prádlo odstraòte. Opìt spust te program. Hadici na nouzové vypouštìní dobøe uzavøete (viz kapitolu Provedení nouzového vypuštìní ). Jestliže hadice na nouzové vypouštìní dobøe netìsní, zavolejte zákaznickou službu. Zásuvku na prací prostøedky vyèistìte, vložku na aviváž dobøe zasuòte. 44

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWFE BWFE BWFE BWFE I 0 a b c d e I II. a b c...... d e.. a c...................... III. a b c d e. a b c.................... d e. a b d e c..... a d.. c............ IV.............

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace www.whirlpool.eu/register ČESKY...s. 3 2 ČESKY PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, POUŽITÍ A PÉČE a INSTALACE CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 10 012

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV48580 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614336

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV48580 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614336 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV48580. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Obsah Vaše pračka Bosch.......................... 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny.............. 6 Pokyny k likvidaci odpadu.................... 7 Likvidace

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 10 164

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 10 260

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Q4ACMZ2262 1 Obsah Vaše nová pračka...4 Vysvětlivky symbolů... 4 Použití k určenému účelu...5 Bezpečnostní pokyny...6 Ochrana životního prostředí...8 Obal/starý

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M CS Návod k použití 2 Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Prací programy 7-8 Užitečné rady a tipy 9 Při prvním použití 10 Vlastní

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

AWSB10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00596/1 (11.2014)

AWSB10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00596/1 (11.2014) AWSB10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00596/1 (11.014) OBSAH Základní informace... Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M. - N r. 1 0

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 844

Více