Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky"

Transkript

1 Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu 1 reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky

2 Manažer Manažerské funkce (činnosti) SEKVENČNÍ: Plánování Organizování Personalistika a vedení Kontrola PRÚBĚŽNÉ: Analýza Rozhodování Implementace 2

3 Rozhodování a princip volby Rozhodování je jednou z nejdůležitějších činností manažerů. Správná rozhodnutí to jsou správné volby variant určených k realizaci. I ostatní manažerské funkce jako je plánování, vedení, organizování, vedení, kontrola aj. obsahují rozhodování. Rozhodování je klíčovým prvkem řízení. 3

4 Život člověka je spojen s neustálým rozhodováním. Malá rozhodnutí Střední rozhodnutí Velká rozhodnutí 4

5 Malá rozhodnutí Opakovaná drobná rozhodnutí. Vykonáváme je rutinně až povědomě, intuitivně, na podkladě zvyku. Chyba v rozhodnutí nemusí způsobit škodu. Chybu lze napravit. 5

6 Střední a velká rozhodnutí Nacházíme se: v nepřehledné situaci, máme nedostatek informací, vidina úspěchu ale také riziko neúspěchu. Proto hledáme návody jak rozhodovat??? 6

7 Stupeň determinace Čím je rozhodnutí podmíněno- determinováno. Jakými pravidly. Etické zásady (desatero). Předpisy- zákony, vyhlášky. Předpisy organizace- dávají návod jak se rozhodnout. 7

8 Manažerské rozhodování Manažer rozhoduje v zájmu svého nadřízeného. Jeho rozhodnutí jsou realizována zpravidla podřízenými. Rozhodování je ovlivněno úrovní řízení. Vrcholový manaqement má velký prostor pro rozhodování. 8

9 9

10 Stránky rozhodování 10

11 Organizační stránka rozhodování To co platí o dělbě práce- platí také pro rozhodování. V organizační struktuře je nutné mít definováno: Kdo má o čem rozhodovat. 11

12 Rozhodovací proces a jeho členění do etap identifikace rozhodovacího problému, analýza a formulace problému, tvorba variant rozhodování, stanovení kritérií hodnocení, určení důsledků variant, hodnocení variant a volba varianty určené k realizaci, realizace zvolené varianty, Kontrola výsledků. 12

13 Identifikace rozhodovacího problému Když není rozhodovací problém není o čem rozhodovat ale problém tu může být a manažer o něm nemusí vědět. Identifikace problému je založena na zjištění odchylky od stavu žádoucího, chtěného, plánovaného. K tomu slouží především kontrolní procesy. Například pomocí ukazatelů vývoje nákladů a výnosů. Zvýšený počet reklamací apod.- pokračování 13

14 pokračování to jsou problémy existující a pokud se nebudou řešit bude to mít negativní důsledky V budoucnu ale mohou vznikat problémy například v důsledku vzrůstu cen energií, vstupu konkurence. To jsou potenciální problémy a těm je třeba předcházet, připravit se na ně. 14

15 Analýza a formulace problému Jde o bližší poznání problémové situace a příčin jejího vzniku. V rámci tohoto poznání je třeba: zjistit podstatu a trend problému, vymezit okruh osob kterých se problém týká, stanovit cíle řešení a jejich priority. 15

16 Tvorba variant rozhodování Etapa s vysokými nároky na tvůrčí činnost řešitelů. Jde vytváření souboru koncepčně odlišných variant z kterých se následně vybírá varianta, která je považována za optimální, výhodnou. 16

17 Stanovení kritérií hodnocení Odvozují se od stanovených cílů řešení problému. Kritéria mohou být: Kvantitativní lze vyjádřit číselně například zisk, rentabilita, produktivita práce Kvalitativní nelze ( nebo nevíme jak) je vyjádřit číselně. Jde například o kritéria bezpečnosti práce. 17

18 Určení důsledků variant Podstatou je zjištění předpokládaných dopadů a účinků jednotlivých variant z hlediska zvoleného soboru hodnotících kritérií. Například souborem ekonomických kritériínáklady, výnosy, zisk. U složitějších problémů- například s důsledky na životní prostředí lze používat buď modelů, algoritmů ale také hodnocení expertů. 18

19 Hodnocení variant a výběr varianty určené k realizaci Stanovení takové varianty řešení, která splňuje nejlépe cíle řešení. První fáze - vyloučit nepřípustné varianty. Druhá fáze přípustné varianty jsou hodnoceny a z nich je vybrána nejvhodnější. 19

20 Kontrola výsledků rozhodování Spočívá ve stanovení odchylek skutečně dosažených výsledků realizace vzhledem ke stanoveným cílům. Zjišťuje se: zda problém o kterém se rozhodovalo byl vyřešen a jak, zda nevznikl problém jiný, v případě nevyřešení se hledá odpověď proč se tak stalo, kdo za to může ( mohou to být špatně nastavené cíle) 20

21 Typologie rozhodovacích problémů Dobře strukturované rozhodovací problémy jednoduché, často opakované s dobrou možností algoritmizace, standartní řešení. Špatně strukturované rozhodovací problémy složité, nové, neopakovatelné, s obtížnou možností algoritmizace, neobvyklá nestandartní řešení. 21

22 Dobře strukturované rozhodovací problémy Označujeme je také jako jednoduché, programované, taky algoritmizované, řeší se na nižších úrovních řízení - Rozhodnutí o vytížení výrobního pásu - Rozhodnutí kdo bude pracovat na stroji - Stanovení velikosti objednávky 22

23 Špatně strukturované rozhodovací problémy Řešení vyžaduje rozsáhlé znalosti, intuici, tvůrčí přístup, není standartní způsob řešení: je mnoho faktorů ovlivňujících řešení nejistota budoucího vývoje existence velkého počtu rozhodovacích kritérií Příkladem může být vytvoření společného podniku, Rozhodnutí o inovaci, velké investici 23

24 podle úrovně Typy rozhodovacích problémů podle úrovně řízení: 24

25 Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a Rozhodování za jistoty nejistoty Rozhodovatel má úplné informace a s jistotou ví jaké budou mít varianty důsledky. Rozhodování za rizika Rozhodovatel má neúplné nepřesné informace, zná pravděpodobnost možných důsledků variant Rozhodování za nejistoty Rozhodovatel nezná pravděpodobnost důsledků variant 25

26 Metody pro podporu rozhodování Příklady: Při fázi identifikace problému Paretova analýza ( 20:80)- každý problém se skládá s mnoha prvků, elementů ale 20 % je podstatných na které je třeba se zaměřit. 26

27 Příklady: Při analýze a formulaci problému: Analýza silového pole Východiskem je rozdělení působící síly na pozitivní, pomáhající, urychlující, negativní, bránicí, zpomalující Diagram příčin a následků ( rybí kostry) 27

28 Analýza SWOT analýza Příležitosti a hrozby jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze je můžeme předvídat či na ně různě reagovat. (různě přizpůsobovat či měnit naše plány) STRENGHTS (SILNÉ STRÁNKY) WEAKNESSES (SLABÉ STRÁNKY) OPPORTUNITIES (PŘÍLEŽITOSTI) THREATHS (HROZBY) 28

29 Diagram příčin a následků 29

30 Rozhodovací strom: Rozhodování 30

31 Počítačová podpora rozhodování: Informace: databáze zdrojů, pracovníků, finanční situace, okolního prostředíkonkurence, může jít o minulost, současnost Matematické modely: Rozhodovací počítačové podpůrné programy Expertní forma 31

32 Příklady při tvorbě variant rozhodování Metody tvůrčího myšlení Intuitivní metody Burza nápadů ( brainstorming) Brainwriting (písemná modifikace předcházející metody) Delphi metoda- náměty se získávají od odborníků dotazováním- výsledky jsou zpracovány zobecněny a dány odborníkům k dalším. Gordonova metoda Řízená diskuse Systematické metody analogie, matematicko logické. 32

33 Příklady vyhodnocování variant Prosté vyhodnocení jednoho kritéria tabulka výhod a nevýhod mezi variantami diferenciální přístup- kvantifikace rozdílů mezi variantami jednoduchá bodová tabulka přidělujeme body variantám 33

34 Příklady vyhodnocování variant Metody vícekriteriálního hodnocení Jde o řadu technik s těmito společnými znaky: určení kritérií pro vyhodnocení určení vah významu jednotlivých kritérií expertní určení priorit kritérií metoda pořadí a poměrů metoda párového srovnání metoda vhodného sjednocení rozdílných měrných jednotek( Kč) spojení dílčích ukazatelů do syntetických ukazatelů( zisk) 34

35 - závěry Manažerské rozhodování, byť využívá velice široké spektrum často velmi přesných a systematických nástrojů, ve skutečnosti dává velmi přesné výsledky z velice nepřesných čísel. Výsledek celého rozhodnutí totiž velice výrazným způsobem ovlivňuje volba kritérií, volba jejich vah a expertní odhad budoucích dopadů jednotlivých variant, který je následně v podobě již kvantifikovaných hodnot zanesen do hodnotícího modelu. Manažerské rozhodování nemá vůbec smysl provádět je-li činěno ledabyle či neúplně, protože pak jeho výsledky budou zcela jistě nepřesné. Úplné a správné provedení je však časově a finančně velice náročné. 35

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE A DALŠÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ, Ph.D. B

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Výběr internetového připojení pro podnik Matouš Téra Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání Oddělení Expertního Inţenýrství Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Vedoucí Bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Lucie Zámišová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Lucie Zámišová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Rozhodování o pořízení dlouhodobého majetku z pohledu účetnictví a daní Lucie Zámišová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST 1 1. Úvod do managementu ve veřejné správě... 7 1.0 Cíl kapitoly... 7 1.1 Management jako vědní disciplína... 7 1.1.0

Více

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky ELLA-CS, s.r.o. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ červen 2010 Skripta pro projekt

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD

MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD Miroslav Pokorný Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Praha 2007 Za obsah publikace odpovídá autor. Rozmnožování anebo rozšiřování této publikace nebo její části jakýmkoliv

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více