Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením"

Transkript

1 pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 HISTORIE ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KOMPETENCE CIZÍ JAZYK KOMPETENCE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE KOMPETENCE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE KOMPETENCE ČLOVĚK A JEHO SVĚT KOMPETENCE

3 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS KOMPETENCE VÝCHOVA K OBČANSTVÍ KOMPETENCE ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA KOMPETENCE CHEMIE KOMPETENCE PŘÍRODOPIS KOMPETENCE ZEMĚPIS KOMPETENCE UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA KOMPETENCE VÝTVARNÁ VÝCHOVA KOMPETENCE ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ KOMPETENCE TĚLESNÁ VÝCHOVA KOMPETENCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE KOMPETENCE HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ OČEKÁVANÝCH ŠKOLNÍCH VÝSTUPŮ ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH AUTOEVALUACE ŠKOLY

4 pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro radost 1. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Právní forma: Příspěvková organizace IZO: IČO: Adresa: Opavská 1, Velké Heraltice Ředitel zařízení: Stat. zást. ředitele: Bc. Tomáš Široký Ing. Miroslav Koudela Kontakty: tel.: , fax: internet.stránky: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Právní forma: Kraj IČO: tel.: fax: internet. stránky: Datum zařazení do sítě škol: 13. prosince 2001 ŠVP byl projednán na školské radě dne 27. srpna 2007 Schválen pedagogickou radou dne 29. srpna 2007, č. j. 393/2007 Platnost dokumentu: 31.srpna 2007 Razítko a podpis: 3

5 2. Charakteristika školy HISTORIE ŠKOLY Naše školské zařízení se nachází v barokním zámku s přilehlým zámeckým parkem. První zmínky jsou z 13. století. V 16. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek a v 17. století na zámek barokní. V roce 1945 převzal zámek československý stát a v letech zde byl domov mládeže řeckých politických imigrantů. Od září roku 1956 zde byla zřízena Zvláštní škola internátní Úplnost a velikost školy Naše školské zařízení sdružuje od : Základní školu Odborné učiliště Praktickou školu Internát Dětský domov Školní jídelnu kapacita: 45 žáků, cílová: 50 žáků kapacita: 75 žáků, cílová: 100 žáků kapacita: 35 žáků, cílová: 66 žáků kapacita: 20 lůžek, cílová: 20 lůžek kapacita: 60 lůžek, cílová: 60 lůžek kapacita: neuvádí se 2.2. Vybavení školy 3 třídy na základní škole praktické, 4 třídy na odborném učilišti a 1 třída na praktické škole, počítačová učebna, učebna cvičné kuchyně, 2 místnosti posilovny, tělocvična, dřevo-dílna, kovo-dílna, keramická dílna, školní knihovna, počítačová knihovna, žákovská knihovna. Kromě posilovny (Fitness studia) využíváme tělocvičnu Základní školy Velké Heraltice. Zařízení se snažíme každý rok modernizovat tak, aby škola v budoucnu obstála ve srovnání se školami vyspělých evropských zemí. Pravidelně využíváme přilehlý zámecký park, a to nejen v rámci vyučování, ale i v rámci činností DD a zájmových útvarů. Plně využívána je také školní učebna informační a výpočetní techniky, a to i v odpoledních hodinách. Žáci a studenti si velmi rychle osvojují práci s PC, což je při vstupu do života nezbytná podmínka pro co nejlepší uplatnění. Ve školním roce 2005/2006 jsme provedli rekonstrukci WC chlapců, učebnu informační a výpočetní techniky jsme rozšířili o dvě pracovní stanice a o prázdninách jsme provedli I. etapu rekonstrukce elektroinstalace chodeb ve škole a opravu omítek tamtéž. S tím souviselo dokončení výzdoby na chodbách. Na základní škole studuje v posledních letech cca žáků, kteří jsou vyučováni ve třech třídách. Všichni pracovníci školy se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce. Vzdělávání je propojené se skutečným životem. Škola v maximální míře usiluje o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy. Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů jsou využívány také vyučovací programy na CD. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Učebnice, učební pomůcky, výukové programy a literatura jsou průběžně doplňovány. 4

6 Prostorové V areálu školy se nachází hlavní budova, skleníky s oranžérií, hřiště a zámecký park. Hlavní budova slouží celému školskému zařízení. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde všechny učebny a kabinety, včetně učebny výpočetní techniky a cvičné kuchyňky. Dále se zde nachází dětský domov, vlastní kuchyň, jídelna, tělocvična, keramická dílna, kovo-dílna, dřevo-dílna, kolárna, lyžárna a garáže. Skleníky a oranžérie slouží hlavně pro odborný výcvik učňů odborného učiliště a dětem základní školy při výuce pěstitelských prací v pracovním vyučování. Hřiště s umělým povrchem (Durotan) a s rozměry odpovídajícími normám pro hru fotbalu, basketbalu, házené, vybíjené a tenisu je umístěno v zámeckém parku, který při hezkém počasí slouží nejen k oddechu, ale i pro výuku na čerstvém vzduchu. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, je určena učebna výpočetní techniky s 10 stanicemi. Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně. Cílem je umístění stanic i do učeben a postupné budování odborných multimediálních učeben. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy a každý žák má své přístupové heslo do školní počítačové sítě a svou ovou adresu. Hygienické Hygienické vybavení školy je na standardní úrovni. Na čtyřech místech jsou umístěny toalety se sprchami, které jsou k dispozici jak žákům, tak zaměstnancům školy. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky. Po celém zařízení, s výjimkou tříd, je rozvod teplé vody Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, statutární zástupce ředitele, zást. ředitele pro odborný výcvik, 5 učitelů, 6 učitelů odborného výcviku a 1 asistent pedagoga. Sbor je smíšený, s převahou mužů, věkově je pestrý od středně starých až po zkušené kolegy. Neaprobováni učitelé si vzdělávání doplňují studiem speciální pedagogiky. Škola nabízí odbornou pomoc žákům prostřednictvím výchovného poradce poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů, koordinátora enviromentální výchovy a koordinátora ICT. Pracovníci školy usilují o neustálý odborný a profesní růst Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti s nařízenou ústavní výchovou, kteří bydlí na zdejším dětském domově a zbytek žáků je ze spádových okolních obcí Spolupráce s rodiči a jinými subjekty V současné době navštěvuje školu cca 70 žáků - 15 žáků ZŠ praktickou (zvláštní škola), 45 žáků OU a 10 žáků PrŠ. Po ukončení povinné devítileté školní docházky odchází 80% absolventů na OU a 20% do Praktické školy dvouleté. Zájem rodičů o dění ve škole signalizuje dobré zázemí žáků v rodinách a podporu školní práce. Škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím třídních schůzek a to třikrát v roce. Každý z rodičů má možnost chování, prospěch, event. problémy svého dítěte konzultovat kdykoli po telef. domluvě. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, další informace o škole a aktuálních akcích mohou získat na webových stránkách školy. Škola spolupracuje se speciálními školami v opavském a bruntálském okrese, s SPC Opava a Bruntál, s diagnostickým ústavem Bohumín, Ostrava-Kunčičky, s psychology, s logopedy, s lékařskými pracovišti (pediatři, psychiatři a další odborníci), s mateřskými školami. V rámci mezinárodních vztahů, spolupracujeme se Speciální školou v Ratiboři, kde se zúčastňujeme různých sportovních nebo kulturních akcí. Aktuální informace o škole vychází ve školním časopise, o větších událostech škola informuje v regionálním tisku. 5

7 3. Charakteristika ŠVP Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Cílem však není vštěpování encyklopedických vědomostí, ale snaha zaměřit se na schopnost žáků řešit problémy, komunikovat a učit se sociálním dovednostem, což mohou upotřebit ve svém životě. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. 3.1 Zaměření školy Učíme se pro život vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků chceme žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení chceme zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, a tím vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií a podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech vzdělávacích oblastech chceme vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu a pravidel vzájemného soužití mezi lidmi chceme klást důraz na všestranný rozvoj každého žáka chceme vést žáky ke zdravému životnímu stylu 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie V rámci procesu vzdělávání chceme usilovat o to, aby žáci získávali a rozšiřovali si: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy. 6

8 KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení - využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky - pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami - poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení - používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí - dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě - chápe obecně používané termíny, znaky a symboly - uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním Učitel: - motivuje žáky k učení - klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, na vyhledávání informací z různých zdrojů (učební texty, knihovna, výukové programy, internet a další multimediální zdroje) - učí žáky plánovat, organizovat a hodnotit jejich činnost - učí žáky rozlišovat podstatné od nepodstatného - učí žáky pracovat s chybou - vede žáky k sebehodnocení - k osvojování metod a vytváření vlastních strategií využívá her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací - motivuje žáky k dalšímu učení kladným hodnocením jeho výkonů - umožňuje žákům prezentaci výsledků vlastní práce a jejich srovnávání s pracemi ostatních žáků - při výuce různých předmětů používá jednotné terminologie a společně dohodnuté zkratky - vede žáky k celoživotnímu vzdělávání Kompetence k řešení problémů - vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení - řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky - přijímá důsledky svých rozhodnutí - nenechá se při řešení problému odradit nezdarem - dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí - dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Učitel: - motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života - rozborem problémových situací učí žáka rozpoznat a pojmenovat konkrétní problémy - výuku vede tak, aby žáci hledali různá řešení a svoje postupy si dokázali obhájit - umožňuje žákům pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - vede žáky k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů - vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů vede žáky k hledání souvislostí - umožňuje žákům otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a navrhovat společná řešení - kladným hodnocením podněcuje žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím 7

9 - otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváří žákům prostor ke sdělování vlastních problémů - s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vede žáky k rozpoznávání a předcházení nebezpečí v případě ohrožení vlastní či ohrožení jiné osoby Kompetence komunikativní - vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog - rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje - využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům - zvládá jednoduchou formu písemné komunikace - vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor - využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Učitel: - kladením otevřených otázek vede žáky k vyjadřování celými větami - vhodnými podněty vede žáky ke kladení a správnému formulování otázek, motivuje ke kladení doplňujících otázek - žákovi poskytuje dostatečný časový prostor k vyjádření - zadáváním srozumitelných a jednoznačných pokynů a otázek učí žáka naslouchat, a co nejlépe porozumět obsahu sdělení - do výuky zařazuje prvky kooperativního učení - zadáváním samostatných prací učí žáka orientovat se v tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit a samostatně prezentovat - podporuje komunikaci mezi žáky i mezi žáky a učiteli přes internet - řízeným dialogem učí žáky formulovat a obhajovat vlastní názory - vede žáky ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací - formou her a dramatizace učí žáky zvládat způsoby neverbální komunikace - formou skupinové spolupráce vede žáky k respektování komunikačních bariér a odlišností - podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snaží odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální - posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby - má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti Učitel: - má jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu - umožňuje žákům podílet se v určité míře na formulaci těchto pravidel - ve výuce zařazuje metody skupinové práce 8

10 - respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce - rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky - navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy - posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemosných a postižených lidí - uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby a vzájemné pomoci při učení - poskytuje žákům prostor pro kritické hodnocení skupiny, třídy, případně i celé školy - vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjí u žáků schopnost zastávat ve skupině různé role - vede žáky k maximální toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým - vede žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným spolužákům - pomáhá žákům orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích - starší žáky zapojuje do organizace akcí pro mladší ročníky - při diskuzích učí žáky rozpoznat a pojmenovat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo školním kolektivu - formou besed a dlouhodobých programů seznamuje žáky s riziky patologických forem chování i s jejich důsledky - posilováním sebeúcty a základního právního povědomí se snaží eliminovat možnosti psychického a fyzického týrání ve škole i v rodině Kompetence občanské - zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití - zvládá běžnou komunikaci s úřady - chápe nebezpečí rasismu a xenofobie - chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí - dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy Učitel: - vede žáky k důslednému dodržování Školního řádu a pravidel vzájemného soužití - uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváří základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratické společnosti - seznamuje žáky s právními principy - seznamuje žáky s činností důležitých orgánů a institucí - učí žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování - vede žáky k ochraně přírody a životního prostředí - seznamuje žáky s globálními problémy lidstva - zapojuje žáky do projektů 9

11 Kompetence pracovní - zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci - má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem - dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech - pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci - je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení - reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních - má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí - využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění Učitel: - průběžně vede žáky k získávání základních pracovních návyků a bezpečnému používání nástrojů, nářadí, pomůcek a vybavení - rozvíjí manuální zručnost a fantazii žáků - vede žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci - vede žáky ke kladnému vztahu k práci - vytváří základní přehled žáků o pracovním trhu a o možnostech uplatnění - výběrem volitelných předmětů pomáhá žákům při profesní orientaci - má vypracován celoškolní plán k Volbě povolání 3.3 Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce a metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Zaměření poradenských služeb: - poradenství žákům v oblasti učebních postupů a strategií - poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání - poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů - poradenství v obtížných životních situacích - volba povolání - poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. 10

12 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání a jsou důležitým formativním prvkem. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích oborů, a tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků. V oblasti základního vzdělávání jsou vymezena : Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického člověka Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova - reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby a zvláštnosti - vede k porozumění sobě samému a druhým - napomáhá k zvládání vlastního chování - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace - umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací - podporuje vědomosti a dovednosti týkající se duševní hygieny - vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, různosti lidí, názorů a přístupů k řešení problémů - napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování Je realizována ve vzdělávacích oblastech: - Jazyk a jazyková komunikace - Člověk a jeho svět - Člověk a společnost - Člověk a příroda - Umění a kultura - Člověk a zdraví - Člověk a svět práce Výchova demokratického občana - vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti - prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování - vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení - rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku - učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti - přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost - motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším - vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností Je realizována ve vzdělávacích oblastech: - Člověk a společnost - Člověk a jeho svět 11

13 3.4.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací - rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí - prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu - vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů - podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám - pomáhá překonávat stereotypy a předsudky Je realizována ve vzdělávacích oblastech: - Člověk a jeho svět - Člověk a společnost - Člověk a příroda - Jazyk a jazyková komunikace Multikulturní výchova - poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých - rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie - učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů - poskytuje znalost některých základních pojmů jako je kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost aj. - napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí - vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu Je realizována ve vzdělávacích oblastech: - Jazyk a jazyková komunikace - Člověk a společnost - Informační komunikační technologie - Umění a kultura - Člověk a zdraví - Člověk a příroda Enviromentální výchova - vede k uvědomování si podmínek života a nebezpečí při jeho ohrožování - přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy prostředí v různých oblastech světa - poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní jednání občana vůči prostředí - učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů - vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů - podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 12

14 Je realizována ve vzdělávacích oblastech: - Člověk a jeho svět - Člověk a příroda - Člověk a společnost - Informační a komunikační technologie - Člověk a zdraví - Umění a kultura - Člověk a svět práce Mediální výchova - přispívá ke schopnosti samostatně se zapojit do mediální komunikace - učí využívat potenciál médií jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času - umožňuje získat představy o roli médií v každodenním životě - rozvíjí komunikační schopnosti, vlastní schopnosti v týmové práci i v redakčním kolektivu - napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace Je realizována ve vzdělávacích oblastech: - Člověk a společnost - Jazyk a jazyková komunikace - Informační a komunikační technologie - Umění a kultura POUŽITÉ ZKRATKY: JČ - Český jazyk a literatura CJ - Cizí jazyk M - Matematika Inf - Informační a komunikační technologie ČJS - Člověk a jeho svět D - Dějepis VO - Výchova k občanství F - Fyzika Ch - Chemie Př - Přírodopis Z - Zeměpis HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova TV - Tělesná výchova VZ - Výchova ke zdraví ČSP - Člověk a svět práce 13

15 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ročník JČ ČJS M CJ M Inf Inf HV Inf M Inf Rozvoj schopností poznávání HV VV VV TV TV Inf TV TV ČSP ČSP ČSP ČSP TV ČSP Sebepoznání a sebepojetí HV ČJS TV TV JČ VZ Př Seberealizace sebeorganizace ČJL TV ČJS TV VZ Psychohygiena JČ TV TV TV VZ M TV VZ CJ Kreativita VV VV VV ČSP ČSP JČ Inf Ch TV ČSP M Inf TV ČSP 14

16 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA SOCIÁLNÍ ROZVOJ ročník Poznávací schopnosti JČ HV VV VV Mezilidské vztahy ČJS HV ČJS JČ VZ Komunikace JČ CJ TV CJ TV Inf TV CJ Inf TV Spolupráce, soutěživost TV TV TV TV TV TV CJ TV Ch VV TV VV TV MORÁLNÍ ROZVOJ ročník Řešení problémů a rozhodovací dovednosti JČ CJ HV ČSP VZ ČSP M Hodnoty, postoje, praktická etika JČ HV TV TV 15

17 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA ročník Občanská společnost a škola ČJS VO CJ Občan, občanská společnost a stát ČJS VO Formy participace občanů v politickém životě VO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VO 16

18 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ročník Evropa a svět nás zajímá CJ JČ Z CJ Objevujeme Evropu a svět Z JČ VO Jsme Evropané Z VO 17

19 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ročník Kulturní rozdíly VO Z JČ Z Lidské vztahy JČ Z HV Z Etnický původ D VO Z Z Multikulturalita CJ Z HV Princip sociálního smíru a solidarity VO D Z 18

20 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA ročník Ekosystémy ČJS Z ČSP Př ČSP Základní podmínky života ČJS Př F Ch Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČJS Z F Ch Vztah člověka k prostředí ČJS ČJS TV ČJS TV VO F F Ch Př 19

21 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VO JČ CJ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality CJ Fungování a vliv médií ve společnosti Inf Inf Tvorba mediálního sdělení Inf Inf 20

22 4. UČEBNÍ PLÁN Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Učební plán 1. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační Technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková časová dotace CELKEM Poznámka: disponibilní hodiny jsou označeny jako +1 nebo +2 21

23 5. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti 1. Název předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. a) obsahové vymezení Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v ročníku.v hodinách Českého jazyka usilujeme o to, aby žáci: - rozuměli pokynům přiměřené složitosti - spojovali písmena i slabiky - znali všechna písmena malé i velké abecedy - rozlišovali věty, slova, slabiky, hlásky - naučili se srozumitelně ústní i písemnou formou vyjadřovat - učili se koncentrovat na poslech jednoduchých pohádek, krátkých příběhů Předmět je rozdělen do tří tematických okruhů: > KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA > JAZYKOVÁ VÝCHOVA > LITERÁRNÍ VÝCHOVA b) časové vymezení 1. stupeň ročník - 7 vyučovacích hodin týdně 2. stupeň 6. ročník - 6 vyučovacích hodin týdně ročník - 5 vyučovacích hodin týdně c) organizační vymezení Předmět se vyučuje ve třídě nebo v počítačové učebně s možností využití audiovizuální techniky. Součástí výuky jsou návštěvy divadelních a filmových představení d) V předmětu Český jazyk jsou realizována : OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 22

24 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní vedeme žáky k využívání obecných vědomostí využíváme práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami učíme žáky poznávat vlastní pokroky umožňujeme žákům prověřit a využívat vyhledané informace v praktickém životě seznamujeme žáky s obecně používanými termíny, znaky a symboly učíme žáky vnímat problémové situace, rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení vedeme žáky k samostatnému řešení problémů a nezdarů podporujeme snahu o požádání a radu využíváme pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky učíme žáky využívat získané komunikativní dovednosti k rozvoji osobnosti umožňujeme žákům vyjádřit se v rámci svých možností v ústním projevu poskytujeme žákům dostatečný časový prostor pro ústní i písemné vyjádření zařazujeme do výuky metody kooperativního vyučování učíme žáky pracovat ve skupině učíme žáky posoudit nebezpečí rasismu a xenofobie podporujeme společenské normy a pravidla soužití učíme žáky koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení 23

25 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 1. Komunikační a slohová výchova Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání Rozumí pokynům přiměřené složitosti - osvojuje si základy techniky mluveného slova - rozvíjí vyjadřovací schopnosti - rozvíjí fonetický sluch - používá mimojazykové prostředky řeči - používá pravidla společenského styku - opakuje krátké sdělení Mluvený projev - dýchání - tvoření hlasu - výslovnost - slovní přízvuk - intonace - rytmizace Mluvený projev - edukace a reedukace řeči - cvičení - hry - nácvik jednoduchých říkanek podle přednesu učitele Mimojazykové prostředky - mimika - gesta (oslovení, zahájení, ukončení) Formy společenského styku - pozdrav - poděkování - prosba - omluva - vzkaz - slovní přízvuk a intonace 24

26 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 1. - nachází principy souvislého vyjadřování - základní komunikační pravidla dialogu Čte s porozuměním jednoduché texty Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu Píše písmena a číslice dodržuje správné tvary písmen - čte jednoduché věty, zpočátku doplněné obrázky - vytváří si potřebné návyky při psaní - nacvičuje psaní písmen a číslic Čtení - čtení obrázků, slabik, slov - tvoření jednoduchých vět s obrázky - čtení jednoduchých vět s obrázky - čtení jednoduchých vět Psaní - hygienické návyky při psaní - pracovní návyky při psaní - estetické návyky při psaní - správné zacházení s psacím náčiním - psaní písmen a číslic i podle nápovědy Spojuje písmena i slabiky Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov - spojuje písmena ve slabiky - automatizuje psací pohyb - plynule píše slovo - čte a skládá slova - nácvik, opis, přepis slabik - hygienické návyky při psaní - technika psaní - plynulé psaní slov - sluchová syntéza a analýza slabik a slov 25

27 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 1. Jazyková výchova Zná některá písmena malé a velké abecedy Tvoří slabiky - vyvozuje hlásky a písmena - čte otevřené slabiky Nauka o slově, abeceda a e i o u y Hláskosloví Samohlásky Souhlásky m l v t s Nauka o slově, čtení - spojování hlásek ve slabiky a dvojslabičná slova Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky - tvoří jednoduchou větu - čte jednoduché věty - člení slova na slabiky a hlásky Členění slova na slabiky a hlásky - tvoření jednoduchých vět - členění vět na slova - členění slova na slabiky a na hlásky 26

28 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 1. Literární výchova Pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky - interpretuje jednoduchý přednes Poslech Přednes Základní literární pojmy - říkanky - krátké básničky - hádanky - rozpočitadla Dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - seznamuje se se základními literárními pojmy Poslech Porozumění textu - pohádka - příběh Osobnostní a sociální výchova - koncentruje se na poslech - poslech pohádky, příběhu Reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - převypráví krátký text Reprodukce textu - vypravování jednoduché pohádky podle otázek a ilustrací - vypravování jednoduchého příběhu podle otázek a ilustrací 27

29 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. Komunikační a slohová výchova Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - osvojuje si základy techniky mluveného projevu - edukuje a reedukuje řeč Mluvený projev - dýchání, tvoření hlasu - výslovnost - slovní přízvuk - intonace - rytmizace Mluvený projev - jednoduché vypravování, popis - osvojuje si základy fonetického sluchu Rozvíjení fonetického sluchu v mluveném projevu - cvičení - hry - nácvik jednoduchých říkanek - podle přednesu učitele - používá mimojazykové prostředky řeči Mimojazykové prostředky řeči Mluvený projev - mimika - gesta - hra těla Osobnostní a sociální výchova Rozumí pokynům přiměřené složitosti - používá formy společenského styku Mluvený projev Formy společenského styku 28

30 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. - pozdrav - poděkování - prosba - omluva - vzkaz - blahopřání - opakují krátká sdělení Formy společenského styku - slovní přízvuk a intonace - nachází principy srozumitelného vyjadřování Základní komunikační pravidla - oslovení - zahájení dialogu - ukončení dialogu Osobnostní a sociální výchova Čte s porozuměním jednoduché texty Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu - čte jednoduché věty - používá a rozvíjí psychomotorické schopnosti, jemnou motoriku a pohybovou koordinaci - vytváří si potřebné návyky při psaní Čtení - čtení vět, tvoření jednoduchých vět - diferenciační cvičení Psaní - přípravné cviky - psaní písmen, slov, číslic - hygienické návyky - pracovní návyky 29

31 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. - estetické návyky - správné zacházení s psacím náčiním - prvky psacích písmen Píše písmena a číslice, dodržuje správné tvary písmen Spojování písmen a slabik - vyvozuje z prvků psací písmena - nacvičuje psaní - spojuje písmena ve slabiky a slova - automatizuje psací pohyb - plynule píše slovo Psaní - psaní písmen, se kterými se žáci seznamují ve čtení (všechna písmena malé abecedy a velká jen ta, která se od malých neodlišují tvarem) - psaní číslic i podle nápovědy - nácvik opisu, přepisu slabik - hygienické návyky při psaní - technika psaní - rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové koordinace - plynulé psaní slov Převádí slova z mluvené do psané podoby - píše slova podle nápovědy - psaní slov podle ústního diktátu 30

32 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov Zvládá opis a přepis krátkých vět Jazyková výchova Zná všechna písmena malé a velké abecedy - čte a skládá slovo - opisuje psací písmo - přepisuje jednoduchý tištěný text - dokončí nácvik zbývajících písmen abecedy Čtení - sluchová syntéza a analýza slabik a slov Psaní - čte psací písmo - přepis jednoduchého tištěného textu - základy psaného projevu (dodržování vzdálenosti mezi písmeny a slovy) - zbývající malá a velká písmena abecedy Tvoří slabiky - čte otevřené slabiky Čtení - čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených z otevřených slabik - čtení jednoslabičných slov typu les - čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci 31

33 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky Literární výchova Pamatuje si a reprodukuje jednoduché básničky a říkanky Dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - tvoří jednoduchou větu - čte jednoduché věty - čte slova na slabiky a hlásky - interpretuje jednoduchý přednes - seznámí se se základními literárními pojmy - tvoření jednoduchých vět - čtení vět na slova Čtení - modulace souvislého čtení - tempo - intonace - přízvuk Čtení - sluchové rozlišení hlásek - výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin Přednes - říkanky - krátké básničky - hádanky - rozpočitadla Poslech - pohádka - příběh - spisovatel - básník - čtenář 32

34 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. Reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - koncentruje se na poslech - reprodukuje krátký text Reprodukce - poslech pohádky, příběhu Dramatizace textu - vypravování pohádky, příběhu podle otázek a ilustrací - jednoduchá dramatizace pohádky 33

35 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 3. Komunikační a slohová výchova Rozumí pokynům přiměřené složitosti - používá formy společenského styku Základní komunikační pravidla - pozdrav - poděkování - prosba - omluva - vzkaz - blahopřání - adresa - dopis - zdvořilé vystupování Osobnostní a sociální výchova - opakuje krátká sdělení - nachází principy souvislého vyjadřování Mluvený projev - slovní přízvuk a intonace - rytmizace Mluvený projev - základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a ukončení dialogu Čte s porozuměním jednoduché texty - čte jednoduché věty s porozuměním Čtení - čtení jednoduchých i složitějších vět - příprava nácviku tichého čtení - orientace tichým čtením ve větě 34

36 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 3. Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu Píše písmena a číslice dodržuje správné tvary písmen a číslic Převádí slova z mluvené do psané podoby Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov Zvládá opis a přepis krátkých vět Jazyková výchova Zná všechna písmena malé a velké abecedy - rozvíjí psychomotorické schopnosti, jemnou motoriku a pohybovou koordinaci - procvičuje a dodržuje tvary naučených písmen - dokončuje nácvik neprobraných písmen - nacvičuje psaní číslic - píše slova a jednoduché věty podle nápovědy - čte a skládá slova - procvičuje opis a přepis jednoduchého textu - dokončí nácvik písmen velké abecedy Psaní - úprava sešitů - nadpis - okraje - vzdálenost mezi písmeny a slovy - písmena malé a velké abecedy - nácvik neprobraných písmen velké abecedy - číslice psaní víceslabičných slov (podle nápovědy) - psaní jednoduchých vět (podle nápovědy) Čtení - sluchová syntéza a analýza slabik a slov Psaní - čtení psacího písma - opis a přepis textu Psaní - zbývající písmena velké abecedy 35

37 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 3. Rozpozná samohlásky a souhlásky Tvoří slabiky Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky Píše velká písmena na začátku vět a ve vlastních jménech Literární výchova Pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky - definuje samohlásky a souhlásky - čte měkké a tvrdé slabiky - poznává druhy vět - poznává a přiřazuje slova stejného a opačného významu - používá velká písmena - interpretuje jednoduchý přednes Čtení - krátké samohlásky - dlouhé samohlásky - souhlásky Čtení - čte slabiky -di-ti-ni, -dy-ty-ny - čte slabiky -dě, -tě, -ně, -bě, -pě, -vě, -mě Čtení, psaní - věta oznamovací - věta tázací - věta rozkazovací - slova stejného a opačného významu Psaní - psaní velkých písmen na začátku vět - psaní velkých písmen ve vlastních jménech Přednes - dětské básně 36

38 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 3. - pořekadla - hádanky Učí se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - seznamuje se se základními pojmy Poslech - divadelní představení - herec - poslech předčítaného textu Osobnostní a sociální výchova Reprodukuje krátký text - vypráví krátký text Vypravování, reprodukce - vypravování jednoduché pohádky podle otázek a ilustrací - pokus o dramatizaci jednoduchého příběhu 37

39 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 4. Komunikační a slohová výchova Tvoří otázky a odpovídá na ně V mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči - zdokonaluje techniku mluveného projevu - používá základní komunikační pravidla Mluvený projev - slovní přízvuk - intonace - rytmizace - střídání rolí mluvčího a posluchače Mluvený projev - nácvik správného uspořádání větného celku Má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování Popisuje jednoduché předměty, činnosti a děje Opisuje a přepisuje jednoduché texty Dbá na úpravný a čitelný písemný projev - rozvíjí slovní zásobu - vyjadřuje se vlastními slovy o předmětech, činnostech a dějích - prokazuje schopnost opisu a přepisu - automatizuje psací pohyb - dbá na úpravu Mluvený projev - tvoření otázek a odpovědí - tvoření jednoduchých jazykových projevů Mluvený projev - tvoření jednoduchých vět - nácvik správného uspořádání větného celku Psaní - opisování a přepisování textu Psaní - procvičuje tvarové skupiny 38

40 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 4. Jazyková výchova Určuje samohlásky a souhlásky Rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik Dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět Literární výchova Čte krátké texty s porozuměním a dokáže je reprodukovat podle jednoduché osnovy Ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu - rozlišuje hlásky - rozčleňuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - formuluje správný slovosled - pozná a určí druhy vět - určí hlavní postavu a její vlastnosti a rozlišuje místo, čas a děj - zvládá tiché čtení - písmen a číslic - dodržování úpravy (okraje, nadpis) Čtení - samohlásky - souhlásky Čtení, psaní - souhlásky tvrdé - souhlásky měkké - souhlásky obojetné Psaní - pořádek slov ve větě - věta oznamovací - věta tázací - věta rozkazovací - znaménka -.!? Čtení, reprodukce - čtení s porozuměním - reprodukce textu - vypravování podle osnovy Čtení - nácvik tichého čtení - orientace ve čteném textu 39

41 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 4. Rozlišuje prózu a verše Určuje v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - objasní rozdíl mezi prózou a veršem - porozumí textu a určí hlavní postavu Čtení, reprodukce - báseň - povídka - bajka - básník Čtení - čtení, poslech s porozuměním - určení a charakteristika hlavní postavy - hlavní myšlenka textu 40

42 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 5. Komunikační a slohová výchova Vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací, a domluví se v běžných situacích Má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování Ovládá psaní hůlkového písma Napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení Jazyková výchova Správně vyslovuje a píše slova se skupinami -dě, -tě, -ně, -bě, -pě, -vě, -mě - rozvíjí základní komunikační pravidla - reprodukuje text - uplatňuje formy společenského styku - rozšiřuje slovní zásobu - aplikuje hůlkové písmo - orientuje se ve formách společenského styku - čte, slova se skupinami -dě, -tě, -ně, -bě, -pě, -vě, -mě - píše slova se skupinami -dě, -tě, -ně, -bě, -pě, -vě, -mě Mluvený projev - vyprávění podle obrázků nebo vlastních zážitků - vyprávění podle obsahu - zdvořilé jednání a vystupování Mluvený projev - doplňování slov do vět - popisování obrázků - vyprávění zážitků Psaní - nácvik hůlkového písma Psaní - blahopřání - adresa - dopis - pohlednice Čtení skupin - -dě, -tě, -ně, -bě, -pě, -vě, -mě Psaní - -dě, -tě, -ně, -bě, -pě, -vě, -mě 41

43 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 5. - vyslovuje výše uvedené skupiny hlásek Mluvený projev skupin - -dě, -tě, -ně, -bě, -pě, -vě, -mě Správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky - aplikuje pravopis znělých a neznělých souhlásek do písemného projevu Mluvený projev - výslovnost znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova Psaní - Znělé a neznělé souhlásky Řadí slova podle abecedy - orientuje se v abecedním řazení Psaní - abeceda Pozná podstatná jména a slovesa Literární výchova Rozliší pohádkové prostředí od reálného - pozná podstatná jména a slovesa - rozlišuje místo a čas děje, prostředí reálné a pohádkové Tvarosloví - podstatná jména - rody podstatných jmen - čísla podstatných jmen - vlastní jména a jejich pravopis - slovesa Poslech literárních děl - pohádka - povídka - pověst - bajka Osobnostní a sociální výchova Dramatizuje jednoduchý příběh - reprodukuje text Dramatizace daného textu - pohádky 42

44 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 5. - scénky Vypráví shlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - využívá jazykových schopností k vyprávění příběhu Reprodukce - film - divadelní představení - televizní inscenace 43

45 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Komunikační a slohová výchova Komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - prokazuje komunikační schopnosti v běžných situacích Mluvený projev - formy společenského styku - zásady dorozumívání Ovládá koncepci a úpravu běžných písemností Čte plynule s porozuměním Umí reprodukovat text Jazyková výchova Zvládá pravopis slov s předponami a předložkami - používá základy korespondence - prohlubuje čtenářské dovednosti - interpretuje text podle jednoduché osnovy - tvoří slova pomocí slovního základu Písemný projev - dopisní obálka - přání - blahopřání Čtení - významová stránka vět a odstavců - porozumění obsahu textu - uvědomělé tiché čtení Mluvený projev - sestavení jednoduché osnovy - vyprávění podle osnovy Nauka o slově - slovní základ - předpona - přípona - předložka 44

46 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis Pozná a určí slovní druhy Literární výchova Rozezná základní literární druhy a žánry Orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít hlavní myšlenku - používá vyjmenovaná a příbuzná slova - pozná podstatná jména a slovesa - charakterizuje základní literární druhy a žánry - pracuje s textem Tvarosloví - pravopis ve vyjmenovaných a příbuzných slovech - podstatná jména - rod životný a neživotný - množné a jednotné číslo - tvary podstatných jmen - slovesa - osoba a číslo u sloves - časování sloves - infinitiv sloves Literární druhy a žánry - poezie - próza - divadelní hra - literatura pro děti a mládež - významní autoři české literatury Práce s textem - charakteristika jednajících postav, hlavní myšlenka díla - orientace v ději povídek, pověstí a bajek a členění dějů na části Osobnostní a sociální výchova 45

47 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 7. Komunikační a slohová výchova Komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - rozlišuje spisovné a nespisovné jazykové prostředky Mluvený a písemný projev - popis - vypravování Ovládá koncepci a úpravu běžných písemnosti Popíše děje, jevy, osoby, pracovní postupy Jazyková výchova Skloňuje podstatná jména a přídavná jména Zná a určí slovní druhy - vyplňuje tiskopisy - využití návodu při pracovním postupu - používá skloňovaná podstatná jména - použije osobní zájmena při časování sloves Písemný projev - objednávka předplacení tisku - poštovní poukázka - podací lístek Mluvený projev - návody - pracovní postupy Tvarosloví - pádové otázky - skloňování podstatných jmen rodu středního - skloňování podstatných jmen rodu ženského - skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory měkké, tvrdé Tvarosloví - osobní zájmena v čísle jednotném 46

48 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 7. - časuje slovesa - osobní zájmena v čísle množném - způsob oznamovací v čase přítomném, minulém a budoucím Rozezná větu jednoduchou od souvětí Literární výchova Dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - určuje základní skladební dvojice - vyhledává informace v odborných publikacích Skladba - podmět - přísudek Práce s textem - práce s encyklopedií - naučné a odborné slovníky Získá pozitivní vztah k literatuře - osvojuje si literaturu také poslechem a sledováním televizních inscenací Literární druhy a žánry - česká literatura - světová literatura Multikulturní výchova 47

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 7 1.1 Název vzdělávacího programu... 7 1.2 Předkladatel...

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 6.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 6.ročník organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů používá s porozuměním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (základní škola praktická) 1 Školní vzdělávací program byl

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Učí se soustředěně a pozorně naslouchat. Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Speciální základní škola, Úpice Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 1 Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 ŠVP ZŠ Měřín Název dokumentu Název školy ŠVP ZŠ Měřín Základní škola Měřín, Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42 Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 Ředitelka Mgr. Iveta Hlávková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

školní vzdělávací program Zámečnické práce

školní vzdělávací program Zámečnické práce školní vzdělávací program Zámečnické práce Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 1 OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více