ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Mezinárodní spolupráce Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celkové dotace - přehled Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka

3 5.7 Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Etická výchova Ekologická praktika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: I ve mně je lídr č.j.: mand/960/ Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ADRESA ŠKOLY: Mandysova 1434, Hradec Králové, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jan Faltýnek KONTAKT: web: IČ: IZO: RED-IZO: Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Hradec Králové ADRESA ZŘIZOVATELE: Československé armády 408, Hradec Králové 1.4 Platnost dokumentu PLATNOST OD: ČÍSLO JEDNACÍ: č. j.: mand/960/2015. DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: ředitel školy Razítko školy Mgr. Jan Faltýnek 4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola byla uvedena do provozu Jedná se o úplnou, pavilónovou školu sídlištního typu s kapacitou 540 žáků. Areál školy tvoří dva pavilony určené pro výuku žáků, třetí pavilon je zčásti pronajmut jinému školskému subjektu a zčásti je od využíván mateřskou školou, se kterou je úzce rozvíjena spolupráce dětí, rodičů a žaků naší školy. Především na společných akcích v rámci školní i mimoškolní činnosti. Součástí školy jsou dvě tělocvičny a několik venkovních hřišť včetně atletické dráhy s umělým povrchem. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Ve škole funguje i školní bufet. Škola je vybavena odbornými učebnami (přírodopisu, chemie a fyziky, cvičnou kuchyní, počítačovou učebnou). Odborné a většina kmenových učeben umožňují multimediální výuku na dotykových tabulích. Škola organizuje ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství volnočasových aktivit (kroužků), které využívájí prostory školy včetně keramické dílny. Výrazně se podílí na těchto činnostech Školní sportovní klub a Klub přátel školy o.s., prostřednictvím kterého mohou rodiče ovlivňovat činnost školy. Žáci školy mají právo a možnost sdělovat své názory a podněty k činnosti školy prostřednictvím žákovského parlamentu v rámci otevřené komunikace. Pedagogický sbor je tvořen zkušenými pedagogy s dlouhodobou praxí, jejichž kompetence jsou pravidelně rozvíjeny v souladu s rozvojem požadavků společnosti a pokroku informačních technologií. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou kvalifikaci. Prioritou vzdělávacího programu je stoprocentní aprobovanost výuky. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku základní školy. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik pro enviromentální výchovu. Pozornost je věnována jak nadaným, tak i žákům s vývojovými poruchami učení. Zaměřujeme se na sebereflexi, seberealizaci, sebehodnocení u žáků. Převážnou většinu žáků školy tvoří děti z okolního sídliště, objevují se i žáci s rozdílných zemí původu. Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin, třídních schůzek, v době konzultačních hodin výchovného poradce nebo na Dni otevřených dveří. Rodiče jsou o činnosti školy informováni nejen prostřednictvím webových stránek školy. Ve škole již řadu let aktivně pracuje Klub přátel školy, o. s.", jehož cílem je vytvářet základní škole podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu. Od 1. ledna 2006 pracuje na škole školská rada. Každá třída má svého zástupce z řad zákonných zástupců ve školské radě. Významným podílem může školská rada ovlivnit chod školy. Spolupráce s 5

6 rodiči je součástí vzdělávacího procesu. Škola patří mezi fakultní školy PF UHK, podílí se na přípravě studentů učitelských oborů. Dále spolupracuje se Středisky výchovné péče Domino, Návrat, Mozaika, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové, s Úřadem práce, Magistrátem města Hradec Králové, Komisí místní samosprávy a dalšími subjekty. Využíváme nabídky akcí pro daný školní rok a konání soutěží a projektů. S komisí místní samosprávy Moravské předměstí se podílíme na veřejných akcích pro děti. S Magistrátem města HK organizujeme projekt Internet pro seniory. Úzkou spolupráci jsme navázali s okresní knihovnou Moravské Předměstí, kam chodí žáci na pravidelné besedy. V rámci mezinárodní spolupráce škola úzce spolupracuje s partnerskou Základní školou Jozefa Gregora Tajovského v Bánské Bystrici. 2.2 Umístění školy Škola je umístěna v širším centru města nebo obce. 2.3 Charakteristika žáků Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 5 % žáků cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem. Škola se nezabývá integrací žáků s jiným než tělesným handicapem. 2.4 Podmínky školy Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. Počet školních budov je 2-5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, bufet. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 22 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní stanice ve třídách, bezdrátové připojení v části školy. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis. 6

7 Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. literatura a umění profesní specialisté protidrogová prevence zdravověda 2.5 Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Podmínky ke vzdělání: obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické, podmínky ke vzdělávání personální, podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem, podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické řízení, výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí), výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence, výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků) Nástroje autoevaluace anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí NÁSTROJE EVALUACE: 1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) - průběžně 2. Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků - průběžně 3. Přidaná hodnota (Scio) - listopad, květen 4. Dotazníky, ankety (průzkum) - průběžně 5. Testy (vlastní, vnější) - srovnávací, ověřovací, dovednostní 6. Hospitace - průběžně 7. Autoevaluace učitelů - květen, červen 7

8 8. Vnější evaluace 9. Rozbory žákovských prací, činností - průběžně 10. Rozbory zkoušek (přijímací, přijímačky nanečisto, závěrečné zkoušky, maturity) 11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory - průběžně 12. Stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) - červen 13. Rozbor školní dokumentace (např. zápisy v žákovské knížce, účast učitelů na DVPP, schránka důvěry )- pololetně 14. Pedagogická tvořivost (portfolio učitelů, metodické materiály, učebnice, projekty ) - červen 15. Spolupráce se žákovskou samosprávou - průběžně 16. Úspěchy v soutěžích 17. Uplatnění absolventů v praxi Časové rozvržení autoevaluačních činností Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku. 2.6 Spolupráce s dalšími institucemi Škola spolupracuje s institucemi: obec/město školská rada školské poradenské zařízení 2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Společné akce žáků a rodičů: ostatní slavnosti, třídní schůzky, vánoční slavnost. Pravidelné školní akce: den otevřených dveří. 2.8 Charakteristika pedagogického sboru Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 95 %. 8

9 2.9 Dlouhodobé projekty EU peníze školám Tablety do škol-pomůcka pro pedagpoga ve světě digitálního vzdělávání 2.10 Mezinárodní spolupráce Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: partnerské školy výměnné pobyty 9

10 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření školy: všeobecné, výuka etické výchovy od 1. ročníku 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Výchovné a vzdělávací strategie -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učeníběhem výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z dostupných zdrojů-vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení-operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislosti, propojuje do širších celků poznatky z různých vdělávacích oblastí-žáky vedeme k sebehodnocení-uplatňujeme individuální přístup k žákům, snažíme se, aby každý žák zažíval úspěch ze své práce-u žáků podněcujeme jejich tvořivost a umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady.-vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách-snažíme se vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos-učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémůzadáváme problémové úlohy, které vedou k identifikování problému a nalezení vhodného řešení-využíváme problémových úloh obsažených v celorepublikových testech a v zadáních olympiád-oceňujeme více cest a způsobů řešení-vedeme žáky k samostatnému řešení problémů ( najít si vhodné informace, požádat o pomoc)učíme se asertivnímu chování vést žáky k všestranné a účinné komunikaci-učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně-učíme žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse-vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu-učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných, dodržovat pravidla efektivní diskusenavazujeme spolupráci s MŠ na naší ZŠ-začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování-zveme rodiče do výuky-spolupracujeme se studenty učitelství z PdF-využíváme komunitní kruh k vyjádření, k výměně zkušeností, názorů a informací -rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhýchbudujeme pozitivní školní a třídní klima, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami-zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práci ve dvojicích i ve skupinách-spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj konflikty mezi žáky, problémy s kázní a s chováním, nedodržení pravidel, komunikace s jinými lidmi-proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učíumožňujeme žákům v sobě objevovat dobré stránky, hodnoty, příležitosti- 10

11 Kompetence občanské Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy-při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem žáků-nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem -společně se žáky sestavujeme v třídních kolektivech pravidla chování, žáci se vyjadřují ke školnímu řádu-žáky učíme chápat dohodnutá pravidla života třídy i školy a respektovat je-žáky vedeme k chápání základních enviromentálních problémů a souvislostí, vedeme je k třídění odpadů-žáky vedeme k respektování přesvědčení druhých lidí, k odmítání útlaku a hrubého zacházení, k postavení se proti fyzickému i psychickému nátlaku-žáky vedeme k zodpovědnému řešení problémových situací, poskytování účinné pomoci-rozvíjíme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost, pro aktivní zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit -žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce-žáky vedeme k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování vymezených pravidel-systematicky vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků-vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci, pomáháme jim při profesní orientacižákům nabízíme pestré zájmové útvary 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při organizaci činností diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování časové dotace diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování forem i metod výuky reflektuje potřeby žáků spolupracuje s odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště spolupracuje s sociálními partnery v regionu spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními zajišťuje učební pomůcky zohledňuje druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Tito žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd. Všem integrovaným žákům (nejčastěji na základě vývojových poruch učení) se věnují jedenkrát týdně v rozsahu 45 minut reedukační asistentky. Výchovný poradce seznamuje třídního učitele i všechny ostatní vyučující s diagnózou těchto dětí, metodami práce, hodnocením a případnými úlevami. Zásady práce s žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Při práci s těmito dětmi 11

12 vycházíme ze závěrů vyšetření školských poradenských zařízení. Spolupracujeme nejen se školskými poradenskými zařízeními, ale i se zákonnými zástupci žáků. Při vzdělávání dětí se zdravotním postižením či znevýhodněním respektujeme vždy jejich individuální možnosti, klademe jim pouze reálné cíle, které dle možnosti zvyšujeme. Zajišťujeme kompenzační a didaktické pomůcky (např. speciální pracovní sešity, čítanky, bzučák, čtecí okénko, počítačové programy). Užíváme vhodné metody a formy práce. Při hodnocení zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. Žáka chválíme při sebemenších pokrocích a necháváme ho zažít pocit úspěchu. Snažíme se o vytvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, aby žák své postižení či znevýhodnění kompenzoval v jiných činnostech, v nichž je úspěšný. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním - Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním zajišťuje individuální nebo skupinovou péči zajišťuje možnost doučování Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd.navštěvují zájmový kroužek výuky českého jazyka pro cizince, který otevíráme na prvním i druhém stupni. V případě potřeby vypracováváme pro tyto žáky IVP. Zásady práce s žáky se sociálním znevýhodněním: Při práci s těmito žáky klademe největší důraz na osvojení českého jazyka, ale i seznámení se s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně umožňujeme těmto žákům budování vlastní identity, která vychází z jejich původního prostředí. Při jejich vzdělávání volíme odpovídající metody a formy práce. Používáme specifické učebnice a další výukové materiály. Zajišťujeme individuální nebo skupinovou péči dle počtu těchto dětí ve třídě. Pravidelně s nimi komunikujeme o jejich individuálních potřebách. Ve škole vytváříme pro tyto žáky příznivé klima. Při výuce vycházíme ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 12

13 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává talentované a nadané žáky a snaží se o jejich další rozvoj. Vzdělávání nadaných dětí je realizováno dle individuálního vzdělávacího plánu. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP a respektuje aktuální potřeby žáka. Zásady práce s žáky mimořádně nadanými Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků uplatňujeme diferenciaci náročnosti zadaných úloh, při čemž preferujeme problémové a induktivní úlohy. Reagujeme na aktuální individuální vzdělávací potřeby nadaného žáka, podporujeme jeho kreativní myšlení. Osnovy pro nadané žáky obohacujeme směrem k rozšíření a prohloubení učiva. Vytváříme diferencované skupiny v rámci třídy a v rámci jednotlivých předmětů. Motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách, nabízíme mimoškolní činnost kroužky. Zvlášť nadaní žáci mohou na základě doporučení PPP přeskočit po vykonání postupových zkoušek ročník. K tomuto řešení přistupujeme zejména u žáků s relativně vyrovnanou strukturou nadání a s velmi dobrou schopností sociální adaptace. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Etv, Hv, Ma, Pč, Vv Etv, Hv, Pč, Prv, Tv Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Vv, ČJ Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 3. ročník Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 4. ročník 5. ročník Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ov, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv Etv Hv, Ov, Tv, Vv Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, ČJ, Aj Hv, Ov, Tv, Vkz Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Ov, Tv, Vv, ČJ Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, RJ Etv, Pč, Tv, RJ 13

14 Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Etv, Ov, Př, Tv 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Etv, Ivt, Tv, Vkz Kreativita Tv Tv Etv, Tv Etv, Tv Tv, Vv Ov Etv, Tv, Vkz Poznávání lidí Etv Etv Etv Etv, Tv Etv, Tv Dě, Etv, Ov, Tv Mezilidské vztahy Etv Etv Etv, Hv, Tv, Vv Komunikace Etv Etv, Hv, Pč, Prv, Tv, Vv Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ Etv, Hv, Tv, Vv, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Pč Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ Etv, Pč, Etv, Ov, Pd, Tv, Tv, ČJ ČJ Etv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Tv, ČJ, Aj Dě, Etv, Pč, Tv, Vkz Dě, Etv, Tv, Vkz, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vkz, Aj Etv, Tv Etv, Pč, Tv Etv, Pč, Tv, ČJ Etv, Hv, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ, RJ Tv, Vv Ov Etv Etv, Tv, Ze Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ, Aj Ivt, Ma, Ov, Př, Tv, ČJ, Aj Etv, Ivt, Ma, Pč, Př, Tv, Vkz, Ze Etv Etv Etv Etv, Ov Etv, Vkz, Aj Hv, Prv Hv, Prv Vl Etv, Vl Dě, Etv, Ov, Ze Prv Prv Vl Vl Dě, Ov Ov, Pč, Ze VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Etv, Fy, Ivt, Ma, Př, Tv, Ze, Aj Etv, Tv Etv, Tv Etv, Pč, Tv, Vv Etv, Hv, Tv Etv, Hv, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Pč, Př, Tv, Vv, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Etv, Tv Etv, Fy, Che, Ma, Pč, Př, Tv, ČJ, Ep Etv, Tv Vkz Etv Etv, Hv, ČJ Dě, Etv, Ov, Ze Etv, Ov, Pč, Ze Vl Ov, Ze Ov, Ze Ov Dě, Ov Vl Dě, Ov Dě, Ov Ov Dě, Ov, Ze 14

15 Průřezové téma/tematický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Aj Vl, Vv Vv Dě, Ze, ČJ, Aj Vl ČJ Hv, ČJ, Aj Jsme Evropané Vv Hv, Vl Dě, Ivt, Ze MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Vv Vl Dě, Hv, Ov, Ze Lidské vztahy Etv Etv, Etv, Prv Prv, ČJ, Vv, ČJ, Aj Etv, ČJ Vv, ČJ Dě, Etv, Ov Etnický původ Etv Etv Dě, Hv, Ov Multikulturalita Aj ČJ, Aj Aj Etv, Hv, ČJ, Aj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ivt, Ov, Ze, Aj Dě, Hv, Ze, Aj Dě, Ov, Ze, Aj Dě, Etv, Hv, Ov, Vv, Ze, ČJ Hv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Hv, Ze, Aj Dě, Ov, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Hv, Vv, Ze, ČJ, NJ Ov, ČJ Etv, Ov, ČJ, NJ Dě, Etv, Hv, Ov, Ze Hv, ČJ, Aj Princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Vv Pd Př, Ze Př, Vkz, Ze Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pč Prv Pč, Prv Pč, Pd Pč Dě, Př, Ze Pč, Vv Pč, Vv Pč, Vv Pč, Pd, Vl, Vv, ČJ Dě, Ze, ČJ Dě, Hv, Pč, Aj, NJ, RJ Dě, Fy, Che, Ov, Ze, ČJ, Ep, NJ, RJ Dě, Hv, Ze, ČJ Dě, Hv, Ov, Pč, NJ, RJ Hv, Vv, ČJ, NJ Etv, Ov, Pč, NJ, RJ Dě Dě, Hv, Ov, Aj, NJ, RJ Etv Ov Ze Ov Pd, Vl Vl Dě, Př, Ze, ČJ Pč, Pd, Vl, Vv Fy, Př, Vv, Ze Dě, Fy, Př, Vkz Dě, Fy, Ov, Př, Vkz, Ze Fy, Ov, Př, Vkz, Vv, Ze Ze Che, Ze, ČJ, Ep Fy, Che, Př Dě, Fy, Che, Ov, Př, Ze, ČJ Fy, Che, Vv Dě, Fy, Che, Ov, Ze Fy, Che, Ov, Pč, Př, Ze, ČJ, Aj, Ep Dě, Fy, Che, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep 15

16 Průřezové téma/tematický okruh kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ČJ ČJ ČJ ČJ Ze, ČJ Ov, Vkz, Ze, ČJ ČJ Hv, Vl, ČJ 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Fy, Che, Ov, Ze Fy, Che, Ze, ČJ ČJ Ov, ČJ Ov Dě Hv, ČJ Hv, ČJ, Aj Hv, ČJ Ivt Aj Hv, Vl Hv Vkz ČJ Hv, Vl Hv, ČJ Dě, ČJ Vkz, Ze Dě, Hv, Ze Dě, Hv, Ze, ČJ ČJ Vv ČJ Vkz ČJ, RJ ČJ, Ep Vv Fy, Hv, ČJ Hv, Vkz, ČJ Fy, Che, Ivt, Tv Fy, Che, Tv, ČJ, Ep Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: Zkratka Aj Che ČJ Dě Ep Etv Fy Hv Ivt Ma NJ Ov Pč Pd Př Prv Název předmětu Anglický jazyk Chemie Český jazyk Dějepis Ekologická praktika Etická výchova Fyzika Hudební výchova Informatika a výpočetní technika Matematika Německý jazyk Občanská výchova Pracovní činnosti Přírodověda Přírodopis Prvouka 16

17 Zkratka RJ Tv Vkz Vl Vv Ze Název předmětu Ruský jazyk Tělesná výchova Výchova ke zdraví Vlastivěda Výtvarná výchova Zeměpis 17

18 4 Učební plán 4.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika a technologie výpočetní technika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

19 Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ekologická praktika Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke 1 1 zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Etická výchova Celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu Dopravní výchova je realizována v projektovém dni na prvním stupni s názvem: Dopravní den. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je realizována na prvním i druhém stupni v projektovém dnu. 19

20 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Vzdělávací oblast Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Integrace předmětů Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1., 4. a 5. třídě 7 hodin, ve 2. a 3.třídě 8 hodin, V 1., 2., a 3. třídě je dále vyčleněno psaní. Žáci se SPU mají vypracovaný IVP a navštěvují kromě svých hodin českého jazyka také hodiny vedené dyslektickou asistentkou dle doporučení PPP. Je jim věnován individuální přístup.časová dotace na 2. stupni je 5 hodin v 6., 8. a 9. třídě; 4 hodiny v 7. třídě. Předmět je formálně členěn na 3 okruhy jazykovou výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu.při výuce klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci a umění učit se. Předmět směřujeme k tomu, aby žáci byli schopni číst s porozuměním, dále porozumět informacím a pracovat s nimi, vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění, používat jazyk v podobě mluvené i psané.v předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.jako stěžejní metody volíme ty, jež podporují samostatnost a spolupráci žáků, vlastní aktivitu a tvořivost, třídění informací a hledání souvislostí, řešení a vyhodnocení problémů, formování vlastních názorů. 20

21 Název předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Český jazyk Kompetence k učení -vedeme žáky k realizaci vlastních nápadů v jazykové, komunikační a literární výchově, získáváme žáky pro účast v soutěžích a olympiádách Kompetence občanské -v hodinách českého jazyka rozvíjíme u žáků smysl pro kulturnost, tvořivost a následně pro aktivní zapojování do kulturního dění Kompetence k řešení problémů -na příkladech textů podněcujeme žáky ke správnému řešení problémových situací Kompetence komunikativní -při hodinách slohu a komunikace učíme žáky obhajovat svůj vlastní postoj a zároveň naslouchat názorům jiných Kompetence sociální a personální -na podkladě využití rozmanitých forem výuky českého jazyka podporujeme vzájemnou spoluprácižáků Kompetence pracovní -pravidelným zadáváním úkolů z jazyka a literatury systematicky vedeme žáky k řádnému plnění povinností Český jazyk 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo Základy techniky mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, základní komunikační pravidla (oslovení, zdvořilé vystupování). Praktické naslouchání - zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem. Praktické čtení technika čtení. Písemný projev základní hygienické návyky, technika psaní. - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 21

22 Český jazyk 1. ročník Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek a souhláskových skupin. Zážitkové čtení a naslouchání. Poslech literárních textů. RVP výstupy ČJL porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ČJL respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru ČJL pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost ČJL zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním ČJL píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev ČJL rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky ČJL vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu Český jazyk 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Učivo Mluvený projev komunikační žánry (vypravování, dialog na základě - na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev obrazového materiálu, pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz. Čtení pozorné, s pochopením čteného. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 22

23 Český jazyk Věcné naslouchání pozorné, soustředěné. Písemný projev úhledný, čitelný. Žánry adresa, vzkaz, pozdrav. Druhy vět. Modulace souvislé řeči. Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. Znalost pravopisu dle očekávaného výstupu. 2. ročník Seznamování se s některými slovními druhy. Tvořivé činnosti s literárním textem přednes, volná reprodukce textu, vlastní výtvarný doprovod. Poslech literárních textů. Literární pojmy rozpočitadlo,hádanka, báseň, pohádka, spisovatel, básník, herec. RVP výstupy ČJL porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ČJL v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči ČJL na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - rozšiřuje a zdokonaluje grafickou podobu písma - seznamuje se s danými žánry - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - rozšiřuje mluvenou podobu slova ajejí význam - odůvodňuje a píše správně:i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě; mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - orientuje se ve slovních druzích - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - vyjadřuje pocity z poslechu literárních textů - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev ČJL odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých - odůvodňuje a píše správně:i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě; mimo morfologický šev; velká písmena na dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování místních pojmenování ČJL rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 23

24 Český jazyk 2. ročník Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy Český jazyk 3. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo Čtení praktické plynulé, znalost orientačních prvků v textu. - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti Čtení věcné zdroj informací, čtení vyhledávací. - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti Naslouchání pozorné, soustředěné, aktivní. - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti Mluvený projev vyjadřování závislé na komunikační situaci (využívání - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jednoduché osnovy). jmen, přídavných jmen a sloves Komunikační žánry zpráva, oznámení, dopis, vypravování, popis. - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Písemný projev formální úprava textu (omluvenka, pozvánka, - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení dotazník). Zvuková stránka jazyka tempo, intonace, přízvuk. - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Slovní zásoba a tvoření slov slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma, stavba slova ( kořen, část předponová a příponová). Tvarosloví slovní druhy, tvary slov. - porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost 24

25 Český jazyk 3. ročník Skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice. Pravopis - vyjmenovaná a k nim příbuzná slova. Tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, dramatizace, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu. Další literární pojmy říkanka, bajka, divadelní dramatizace, režisér, verš, rým, přirovnání. RVP výstupy ČJL plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti ČJL volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích ČJL píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení ČJL seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh ČJL porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná ČJL porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost ČJL rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ČJL užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves ČJL spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných a příbuzných slovech - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle nich jednoduchý příběh - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitel a podle svých schopností - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle nich jednoduchý příběh - porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 25

26 Český jazyk 3. ročník ČJL rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích ČJL odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých - odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; vyjmenovaných a příbuzných slovech dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování ČJL čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku ČJL pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností ČJL čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas ČJL píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry ČJL sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti ČJL porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitel a podle svých schopností - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle nich jednoduchý příběh - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost ČJL odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými jednoduchou v souvětí spojovacími výrazy Průřezová témata, přesahy, souvislosti MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - stavba mediálních sdělení 26

27 Český jazyk 4. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo Praktické čtení plynulé čtení, znalost orientačních prvků - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk Věcné čtení čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Praktické naslouchání vyjádření kontaktu s partnerem - vyjadřuje své dojmy z četby Věcné naslouchání aktivní - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Mluvený projev vyjadřování závislé na komunikační situaci - vede správný dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Komunikační žánry zpráva, oznámení, vypravování, zahájení a - odlišuje větu jednoduchou a souvětí ukončení dialogu Písemný projev přehledný - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Žánry blahopřání, inzerát, dopis, popis, jednoduché tiskopisy, vypravování Slovní zásoba a tvoření slov slova a pojmy, stavba slova Tvarosloví slovní druhy, tvary slov Skladba věta jednoduchá a souvětí Poslech literárních textů Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - píše i/y ve slovech po obojetných souhláskách - porovnává významy slov - určuje slovní druhy plnovýznamových slov - vyhledává základní skladební dvojici - odlišuje větu jednoduchou a souvětí - vyjadřuje své dojmy z četby - volně reprodukuje text podle svých schopností - volně reprodukuje text podle svých schopností 27

28 Český jazyk 4. ročník Literární pojmy báseň, bajka, povídka, kniha, čtenář - volně reprodukuje text podle svých schopností RVP výstupy ČJL čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas nahlas ČJL vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz - vede správný dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na na záznamníku záznamníku ČJL rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě ČJL volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru komunikačního záměru ČJL sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti ČJL vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní - vyhledává základní skladební dvojici skladební dvojici označuje základ věty ČJL odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu - odlišuje větu jednoduchou a souvětí jednoduchou v souvětí ČJL píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - píše i/y ve slovech po obojetných souhláskách ČJL vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Průřezová témata, přesahy, souvislosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 28

29 Český jazyk 5. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Učivo Praktické čtení plynulé - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Věcné čtení klíčová slova - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Věcné naslouchání zaznamenat slyšené, reagovat otázkami - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Mluvený projev mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Přehledný písemný projev - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Žánry vypravování, popis - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Slovní zásoba a tvoření slov slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma Stavba slova kořen, část předponová a příponová, koncovka Tvarosloví slovní druhy, tvary slov Skladba základní skladební dvojice - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 29

30 Český jazyk 5. ročník Pravopis lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace Žánry divadelní představení, herec, režisér,verš, rým, přirovnání RVP výstupy ČJL rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává ČJL posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení ČJL reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta ČJL rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace ČJL píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry ČJL porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová ČJL rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku ČJL určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu ČJL rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary ČJL užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si něj podstatná fakta - tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si něj podstatná fakta - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 30

31 Český jazyk 5. ročník ČJL zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu ČJL volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní - tvoří vlastní literární text na dané téma literární text na dané téma ČJL rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů ČJL při jednoduchém rozboru literárních textů používá - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární elementární literární pojmy literární pojmy Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - fungování a vliv médií ve společnosti MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk 6. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Učivo Biografická literatura faktu - charakterizuje literaturu faktu 31

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Poděkování Poděkování patří

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Učí se soustředěně a pozorně naslouchat. Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 ŠVP ZŠ Měřín Název dokumentu Název školy ŠVP ZŠ Měřín Základní škola Měřín, Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42 Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 Ředitelka Mgr. Iveta Hlávková

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

VESELÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA Základní údaje o škole: Adresa školy: Majerova 138, Stráţ nad Nisou,

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků.

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků. 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6 2.2 Charakteristika složení žáků.6 2.3 Dlouhodobé projekty.6 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Husa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1. Úplnost a velikost školy... 4 2.2. Vybavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více