ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Mezinárodní spolupráce Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celkové dotace - přehled Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka

3 5.7 Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Etická výchova Ekologická praktika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: I ve mně je lídr č.j.: mand/960/ Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ADRESA ŠKOLY: Mandysova 1434, Hradec Králové, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jan Faltýnek KONTAKT: web: IČ: IZO: RED-IZO: Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Hradec Králové ADRESA ZŘIZOVATELE: Československé armády 408, Hradec Králové 1.4 Platnost dokumentu PLATNOST OD: ČÍSLO JEDNACÍ: č. j.: mand/960/2015. DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: ředitel školy Razítko školy Mgr. Jan Faltýnek 4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola byla uvedena do provozu Jedná se o úplnou, pavilónovou školu sídlištního typu s kapacitou 540 žáků. Areál školy tvoří dva pavilony určené pro výuku žáků, třetí pavilon je zčásti pronajmut jinému školskému subjektu a zčásti je od využíván mateřskou školou, se kterou je úzce rozvíjena spolupráce dětí, rodičů a žaků naší školy. Především na společných akcích v rámci školní i mimoškolní činnosti. Součástí školy jsou dvě tělocvičny a několik venkovních hřišť včetně atletické dráhy s umělým povrchem. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Ve škole funguje i školní bufet. Škola je vybavena odbornými učebnami (přírodopisu, chemie a fyziky, cvičnou kuchyní, počítačovou učebnou). Odborné a většina kmenových učeben umožňují multimediální výuku na dotykových tabulích. Škola organizuje ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství volnočasových aktivit (kroužků), které využívájí prostory školy včetně keramické dílny. Výrazně se podílí na těchto činnostech Školní sportovní klub a Klub přátel školy o.s., prostřednictvím kterého mohou rodiče ovlivňovat činnost školy. Žáci školy mají právo a možnost sdělovat své názory a podněty k činnosti školy prostřednictvím žákovského parlamentu v rámci otevřené komunikace. Pedagogický sbor je tvořen zkušenými pedagogy s dlouhodobou praxí, jejichž kompetence jsou pravidelně rozvíjeny v souladu s rozvojem požadavků společnosti a pokroku informačních technologií. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou kvalifikaci. Prioritou vzdělávacího programu je stoprocentní aprobovanost výuky. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku základní školy. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik pro enviromentální výchovu. Pozornost je věnována jak nadaným, tak i žákům s vývojovými poruchami učení. Zaměřujeme se na sebereflexi, seberealizaci, sebehodnocení u žáků. Převážnou většinu žáků školy tvoří děti z okolního sídliště, objevují se i žáci s rozdílných zemí původu. Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin, třídních schůzek, v době konzultačních hodin výchovného poradce nebo na Dni otevřených dveří. Rodiče jsou o činnosti školy informováni nejen prostřednictvím webových stránek školy. Ve škole již řadu let aktivně pracuje Klub přátel školy, o. s.", jehož cílem je vytvářet základní škole podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu. Od 1. ledna 2006 pracuje na škole školská rada. Každá třída má svého zástupce z řad zákonných zástupců ve školské radě. Významným podílem může školská rada ovlivnit chod školy. Spolupráce s 5

6 rodiči je součástí vzdělávacího procesu. Škola patří mezi fakultní školy PF UHK, podílí se na přípravě studentů učitelských oborů. Dále spolupracuje se Středisky výchovné péče Domino, Návrat, Mozaika, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové, s Úřadem práce, Magistrátem města Hradec Králové, Komisí místní samosprávy a dalšími subjekty. Využíváme nabídky akcí pro daný školní rok a konání soutěží a projektů. S komisí místní samosprávy Moravské předměstí se podílíme na veřejných akcích pro děti. S Magistrátem města HK organizujeme projekt Internet pro seniory. Úzkou spolupráci jsme navázali s okresní knihovnou Moravské Předměstí, kam chodí žáci na pravidelné besedy. V rámci mezinárodní spolupráce škola úzce spolupracuje s partnerskou Základní školou Jozefa Gregora Tajovského v Bánské Bystrici. 2.2 Umístění školy Škola je umístěna v širším centru města nebo obce. 2.3 Charakteristika žáků Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 5 % žáků cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem. Škola se nezabývá integrací žáků s jiným než tělesným handicapem. 2.4 Podmínky školy Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. Počet školních budov je 2-5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, bufet. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 22 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní stanice ve třídách, bezdrátové připojení v části školy. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis. 6

7 Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. literatura a umění profesní specialisté protidrogová prevence zdravověda 2.5 Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Podmínky ke vzdělání: obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické, podmínky ke vzdělávání personální, podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem, podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické řízení, výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí), výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence, výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků) Nástroje autoevaluace anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí NÁSTROJE EVALUACE: 1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) - průběžně 2. Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků - průběžně 3. Přidaná hodnota (Scio) - listopad, květen 4. Dotazníky, ankety (průzkum) - průběžně 5. Testy (vlastní, vnější) - srovnávací, ověřovací, dovednostní 6. Hospitace - průběžně 7. Autoevaluace učitelů - květen, červen 7

8 8. Vnější evaluace 9. Rozbory žákovských prací, činností - průběžně 10. Rozbory zkoušek (přijímací, přijímačky nanečisto, závěrečné zkoušky, maturity) 11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory - průběžně 12. Stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) - červen 13. Rozbor školní dokumentace (např. zápisy v žákovské knížce, účast učitelů na DVPP, schránka důvěry )- pololetně 14. Pedagogická tvořivost (portfolio učitelů, metodické materiály, učebnice, projekty ) - červen 15. Spolupráce se žákovskou samosprávou - průběžně 16. Úspěchy v soutěžích 17. Uplatnění absolventů v praxi Časové rozvržení autoevaluačních činností Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku. 2.6 Spolupráce s dalšími institucemi Škola spolupracuje s institucemi: obec/město školská rada školské poradenské zařízení 2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Společné akce žáků a rodičů: ostatní slavnosti, třídní schůzky, vánoční slavnost. Pravidelné školní akce: den otevřených dveří. 2.8 Charakteristika pedagogického sboru Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 95 %. 8

9 2.9 Dlouhodobé projekty EU peníze školám Tablety do škol-pomůcka pro pedagpoga ve světě digitálního vzdělávání 2.10 Mezinárodní spolupráce Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: partnerské školy výměnné pobyty 9

10 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření školy: všeobecné, výuka etické výchovy od 1. ročníku 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Výchovné a vzdělávací strategie -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učeníběhem výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z dostupných zdrojů-vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení-operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislosti, propojuje do širších celků poznatky z různých vdělávacích oblastí-žáky vedeme k sebehodnocení-uplatňujeme individuální přístup k žákům, snažíme se, aby každý žák zažíval úspěch ze své práce-u žáků podněcujeme jejich tvořivost a umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady.-vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách-snažíme se vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos-učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémůzadáváme problémové úlohy, které vedou k identifikování problému a nalezení vhodného řešení-využíváme problémových úloh obsažených v celorepublikových testech a v zadáních olympiád-oceňujeme více cest a způsobů řešení-vedeme žáky k samostatnému řešení problémů ( najít si vhodné informace, požádat o pomoc)učíme se asertivnímu chování vést žáky k všestranné a účinné komunikaci-učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně-učíme žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse-vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu-učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných, dodržovat pravidla efektivní diskusenavazujeme spolupráci s MŠ na naší ZŠ-začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování-zveme rodiče do výuky-spolupracujeme se studenty učitelství z PdF-využíváme komunitní kruh k vyjádření, k výměně zkušeností, názorů a informací -rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhýchbudujeme pozitivní školní a třídní klima, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami-zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práci ve dvojicích i ve skupinách-spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj konflikty mezi žáky, problémy s kázní a s chováním, nedodržení pravidel, komunikace s jinými lidmi-proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učíumožňujeme žákům v sobě objevovat dobré stránky, hodnoty, příležitosti- 10

11 Kompetence občanské Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy-při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem žáků-nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem -společně se žáky sestavujeme v třídních kolektivech pravidla chování, žáci se vyjadřují ke školnímu řádu-žáky učíme chápat dohodnutá pravidla života třídy i školy a respektovat je-žáky vedeme k chápání základních enviromentálních problémů a souvislostí, vedeme je k třídění odpadů-žáky vedeme k respektování přesvědčení druhých lidí, k odmítání útlaku a hrubého zacházení, k postavení se proti fyzickému i psychickému nátlaku-žáky vedeme k zodpovědnému řešení problémových situací, poskytování účinné pomoci-rozvíjíme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost, pro aktivní zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit -žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce-žáky vedeme k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování vymezených pravidel-systematicky vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků-vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci, pomáháme jim při profesní orientacižákům nabízíme pestré zájmové útvary 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při organizaci činností diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování časové dotace diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování forem i metod výuky reflektuje potřeby žáků spolupracuje s odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště spolupracuje s sociálními partnery v regionu spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními zajišťuje učební pomůcky zohledňuje druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Tito žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd. Všem integrovaným žákům (nejčastěji na základě vývojových poruch učení) se věnují jedenkrát týdně v rozsahu 45 minut reedukační asistentky. Výchovný poradce seznamuje třídního učitele i všechny ostatní vyučující s diagnózou těchto dětí, metodami práce, hodnocením a případnými úlevami. Zásady práce s žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Při práci s těmito dětmi 11

12 vycházíme ze závěrů vyšetření školských poradenských zařízení. Spolupracujeme nejen se školskými poradenskými zařízeními, ale i se zákonnými zástupci žáků. Při vzdělávání dětí se zdravotním postižením či znevýhodněním respektujeme vždy jejich individuální možnosti, klademe jim pouze reálné cíle, které dle možnosti zvyšujeme. Zajišťujeme kompenzační a didaktické pomůcky (např. speciální pracovní sešity, čítanky, bzučák, čtecí okénko, počítačové programy). Užíváme vhodné metody a formy práce. Při hodnocení zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. Žáka chválíme při sebemenších pokrocích a necháváme ho zažít pocit úspěchu. Snažíme se o vytvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, aby žák své postižení či znevýhodnění kompenzoval v jiných činnostech, v nichž je úspěšný. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním - Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním zajišťuje individuální nebo skupinovou péči zajišťuje možnost doučování Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd.navštěvují zájmový kroužek výuky českého jazyka pro cizince, který otevíráme na prvním i druhém stupni. V případě potřeby vypracováváme pro tyto žáky IVP. Zásady práce s žáky se sociálním znevýhodněním: Při práci s těmito žáky klademe největší důraz na osvojení českého jazyka, ale i seznámení se s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně umožňujeme těmto žákům budování vlastní identity, která vychází z jejich původního prostředí. Při jejich vzdělávání volíme odpovídající metody a formy práce. Používáme specifické učebnice a další výukové materiály. Zajišťujeme individuální nebo skupinovou péči dle počtu těchto dětí ve třídě. Pravidelně s nimi komunikujeme o jejich individuálních potřebách. Ve škole vytváříme pro tyto žáky příznivé klima. Při výuce vycházíme ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 12

13 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává talentované a nadané žáky a snaží se o jejich další rozvoj. Vzdělávání nadaných dětí je realizováno dle individuálního vzdělávacího plánu. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP a respektuje aktuální potřeby žáka. Zásady práce s žáky mimořádně nadanými Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků uplatňujeme diferenciaci náročnosti zadaných úloh, při čemž preferujeme problémové a induktivní úlohy. Reagujeme na aktuální individuální vzdělávací potřeby nadaného žáka, podporujeme jeho kreativní myšlení. Osnovy pro nadané žáky obohacujeme směrem k rozšíření a prohloubení učiva. Vytváříme diferencované skupiny v rámci třídy a v rámci jednotlivých předmětů. Motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách, nabízíme mimoškolní činnost kroužky. Zvlášť nadaní žáci mohou na základě doporučení PPP přeskočit po vykonání postupových zkoušek ročník. K tomuto řešení přistupujeme zejména u žáků s relativně vyrovnanou strukturou nadání a s velmi dobrou schopností sociální adaptace. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Etv, Hv, Ma, Pč, Vv Etv, Hv, Pč, Prv, Tv Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Vv, ČJ Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 3. ročník Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 4. ročník 5. ročník Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ov, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv Etv Hv, Ov, Tv, Vv Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, ČJ, Aj Hv, Ov, Tv, Vkz Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Ov, Tv, Vv, ČJ Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, RJ Etv, Pč, Tv, RJ 13

14 Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Etv, Ov, Př, Tv 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Etv, Ivt, Tv, Vkz Kreativita Tv Tv Etv, Tv Etv, Tv Tv, Vv Ov Etv, Tv, Vkz Poznávání lidí Etv Etv Etv Etv, Tv Etv, Tv Dě, Etv, Ov, Tv Mezilidské vztahy Etv Etv Etv, Hv, Tv, Vv Komunikace Etv Etv, Hv, Pč, Prv, Tv, Vv Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ Etv, Hv, Tv, Vv, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Pč Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ Etv, Pč, Etv, Ov, Pd, Tv, Tv, ČJ ČJ Etv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Tv, ČJ, Aj Dě, Etv, Pč, Tv, Vkz Dě, Etv, Tv, Vkz, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vkz, Aj Etv, Tv Etv, Pč, Tv Etv, Pč, Tv, ČJ Etv, Hv, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ, RJ Tv, Vv Ov Etv Etv, Tv, Ze Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ, Aj Ivt, Ma, Ov, Př, Tv, ČJ, Aj Etv, Ivt, Ma, Pč, Př, Tv, Vkz, Ze Etv Etv Etv Etv, Ov Etv, Vkz, Aj Hv, Prv Hv, Prv Vl Etv, Vl Dě, Etv, Ov, Ze Prv Prv Vl Vl Dě, Ov Ov, Pč, Ze VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Etv, Fy, Ivt, Ma, Př, Tv, Ze, Aj Etv, Tv Etv, Tv Etv, Pč, Tv, Vv Etv, Hv, Tv Etv, Hv, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Pč, Př, Tv, Vv, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Etv, Tv Etv, Fy, Che, Ma, Pč, Př, Tv, ČJ, Ep Etv, Tv Vkz Etv Etv, Hv, ČJ Dě, Etv, Ov, Ze Etv, Ov, Pč, Ze Vl Ov, Ze Ov, Ze Ov Dě, Ov Vl Dě, Ov Dě, Ov Ov Dě, Ov, Ze 14

15 Průřezové téma/tematický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Aj Vl, Vv Vv Dě, Ze, ČJ, Aj Vl ČJ Hv, ČJ, Aj Jsme Evropané Vv Hv, Vl Dě, Ivt, Ze MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Vv Vl Dě, Hv, Ov, Ze Lidské vztahy Etv Etv, Etv, Prv Prv, ČJ, Vv, ČJ, Aj Etv, ČJ Vv, ČJ Dě, Etv, Ov Etnický původ Etv Etv Dě, Hv, Ov Multikulturalita Aj ČJ, Aj Aj Etv, Hv, ČJ, Aj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ivt, Ov, Ze, Aj Dě, Hv, Ze, Aj Dě, Ov, Ze, Aj Dě, Etv, Hv, Ov, Vv, Ze, ČJ Hv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Hv, Ze, Aj Dě, Ov, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Hv, Vv, Ze, ČJ, NJ Ov, ČJ Etv, Ov, ČJ, NJ Dě, Etv, Hv, Ov, Ze Hv, ČJ, Aj Princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Vv Pd Př, Ze Př, Vkz, Ze Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pč Prv Pč, Prv Pč, Pd Pč Dě, Př, Ze Pč, Vv Pč, Vv Pč, Vv Pč, Pd, Vl, Vv, ČJ Dě, Ze, ČJ Dě, Hv, Pč, Aj, NJ, RJ Dě, Fy, Che, Ov, Ze, ČJ, Ep, NJ, RJ Dě, Hv, Ze, ČJ Dě, Hv, Ov, Pč, NJ, RJ Hv, Vv, ČJ, NJ Etv, Ov, Pč, NJ, RJ Dě Dě, Hv, Ov, Aj, NJ, RJ Etv Ov Ze Ov Pd, Vl Vl Dě, Př, Ze, ČJ Pč, Pd, Vl, Vv Fy, Př, Vv, Ze Dě, Fy, Př, Vkz Dě, Fy, Ov, Př, Vkz, Ze Fy, Ov, Př, Vkz, Vv, Ze Ze Che, Ze, ČJ, Ep Fy, Che, Př Dě, Fy, Che, Ov, Př, Ze, ČJ Fy, Che, Vv Dě, Fy, Che, Ov, Ze Fy, Che, Ov, Pč, Př, Ze, ČJ, Aj, Ep Dě, Fy, Che, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep 15

16 Průřezové téma/tematický okruh kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ČJ ČJ ČJ ČJ Ze, ČJ Ov, Vkz, Ze, ČJ ČJ Hv, Vl, ČJ 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Fy, Che, Ov, Ze Fy, Che, Ze, ČJ ČJ Ov, ČJ Ov Dě Hv, ČJ Hv, ČJ, Aj Hv, ČJ Ivt Aj Hv, Vl Hv Vkz ČJ Hv, Vl Hv, ČJ Dě, ČJ Vkz, Ze Dě, Hv, Ze Dě, Hv, Ze, ČJ ČJ Vv ČJ Vkz ČJ, RJ ČJ, Ep Vv Fy, Hv, ČJ Hv, Vkz, ČJ Fy, Che, Ivt, Tv Fy, Che, Tv, ČJ, Ep Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: Zkratka Aj Che ČJ Dě Ep Etv Fy Hv Ivt Ma NJ Ov Pč Pd Př Prv Název předmětu Anglický jazyk Chemie Český jazyk Dějepis Ekologická praktika Etická výchova Fyzika Hudební výchova Informatika a výpočetní technika Matematika Německý jazyk Občanská výchova Pracovní činnosti Přírodověda Přírodopis Prvouka 16

17 Zkratka RJ Tv Vkz Vl Vv Ze Název předmětu Ruský jazyk Tělesná výchova Výchova ke zdraví Vlastivěda Výtvarná výchova Zeměpis 17

18 4 Učební plán 4.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika a technologie výpočetní technika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

19 Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ekologická praktika Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke 1 1 zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Etická výchova Celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu Dopravní výchova je realizována v projektovém dni na prvním stupni s názvem: Dopravní den. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je realizována na prvním i druhém stupni v projektovém dnu. 19

20 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Vzdělávací oblast Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Integrace předmětů Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1., 4. a 5. třídě 7 hodin, ve 2. a 3.třídě 8 hodin, V 1., 2., a 3. třídě je dále vyčleněno psaní. Žáci se SPU mají vypracovaný IVP a navštěvují kromě svých hodin českého jazyka také hodiny vedené dyslektickou asistentkou dle doporučení PPP. Je jim věnován individuální přístup.časová dotace na 2. stupni je 5 hodin v 6., 8. a 9. třídě; 4 hodiny v 7. třídě. Předmět je formálně členěn na 3 okruhy jazykovou výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu.při výuce klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci a umění učit se. Předmět směřujeme k tomu, aby žáci byli schopni číst s porozuměním, dále porozumět informacím a pracovat s nimi, vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění, používat jazyk v podobě mluvené i psané.v předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.jako stěžejní metody volíme ty, jež podporují samostatnost a spolupráci žáků, vlastní aktivitu a tvořivost, třídění informací a hledání souvislostí, řešení a vyhodnocení problémů, formování vlastních názorů. 20

21 Název předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Český jazyk Kompetence k učení -vedeme žáky k realizaci vlastních nápadů v jazykové, komunikační a literární výchově, získáváme žáky pro účast v soutěžích a olympiádách Kompetence občanské -v hodinách českého jazyka rozvíjíme u žáků smysl pro kulturnost, tvořivost a následně pro aktivní zapojování do kulturního dění Kompetence k řešení problémů -na příkladech textů podněcujeme žáky ke správnému řešení problémových situací Kompetence komunikativní -při hodinách slohu a komunikace učíme žáky obhajovat svůj vlastní postoj a zároveň naslouchat názorům jiných Kompetence sociální a personální -na podkladě využití rozmanitých forem výuky českého jazyka podporujeme vzájemnou spoluprácižáků Kompetence pracovní -pravidelným zadáváním úkolů z jazyka a literatury systematicky vedeme žáky k řádnému plnění povinností Český jazyk 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo Základy techniky mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, základní komunikační pravidla (oslovení, zdvořilé vystupování). Praktické naslouchání - zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem. Praktické čtení technika čtení. Písemný projev základní hygienické návyky, technika psaní. - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 21

22 Český jazyk 1. ročník Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek a souhláskových skupin. Zážitkové čtení a naslouchání. Poslech literárních textů. RVP výstupy ČJL porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ČJL respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru ČJL pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost ČJL zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním ČJL píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev ČJL rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky ČJL vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu Český jazyk 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Učivo Mluvený projev komunikační žánry (vypravování, dialog na základě - na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev obrazového materiálu, pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz. Čtení pozorné, s pochopením čteného. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 22

23 Český jazyk Věcné naslouchání pozorné, soustředěné. Písemný projev úhledný, čitelný. Žánry adresa, vzkaz, pozdrav. Druhy vět. Modulace souvislé řeči. Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. Znalost pravopisu dle očekávaného výstupu. 2. ročník Seznamování se s některými slovními druhy. Tvořivé činnosti s literárním textem přednes, volná reprodukce textu, vlastní výtvarný doprovod. Poslech literárních textů. Literární pojmy rozpočitadlo,hádanka, báseň, pohádka, spisovatel, básník, herec. RVP výstupy ČJL porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ČJL v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči ČJL na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - rozšiřuje a zdokonaluje grafickou podobu písma - seznamuje se s danými žánry - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - rozšiřuje mluvenou podobu slova ajejí význam - odůvodňuje a píše správně:i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě; mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - orientuje se ve slovních druzích - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - vyjadřuje pocity z poslechu literárních textů - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev ČJL odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých - odůvodňuje a píše správně:i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě; mimo morfologický šev; velká písmena na dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování místních pojmenování ČJL rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 23

24 Český jazyk 2. ročník Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy Český jazyk 3. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo Čtení praktické plynulé, znalost orientačních prvků v textu. - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti Čtení věcné zdroj informací, čtení vyhledávací. - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti Naslouchání pozorné, soustředěné, aktivní. - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti Mluvený projev vyjadřování závislé na komunikační situaci (využívání - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jednoduché osnovy). jmen, přídavných jmen a sloves Komunikační žánry zpráva, oznámení, dopis, vypravování, popis. - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Písemný projev formální úprava textu (omluvenka, pozvánka, - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení dotazník). Zvuková stránka jazyka tempo, intonace, přízvuk. - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Slovní zásoba a tvoření slov slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma, stavba slova ( kořen, část předponová a příponová). Tvarosloví slovní druhy, tvary slov. - porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost 24

25 Český jazyk 3. ročník Skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice. Pravopis - vyjmenovaná a k nim příbuzná slova. Tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, dramatizace, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu. Další literární pojmy říkanka, bajka, divadelní dramatizace, režisér, verš, rým, přirovnání. RVP výstupy ČJL plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti ČJL volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích ČJL píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení ČJL seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh ČJL porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná ČJL porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost ČJL rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ČJL užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves ČJL spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných a příbuzných slovech - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle nich jednoduchý příběh - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitel a podle svých schopností - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle nich jednoduchý příběh - porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 25

26 Český jazyk 3. ročník ČJL rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích ČJL odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých - odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; vyjmenovaných a příbuzných slovech dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování ČJL čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku ČJL pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností ČJL čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas ČJL píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry ČJL sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti ČJL porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitel a podle svých schopností - plynule čte s porozuměním texty přiměřené rozsahu a náročnosti - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle nich jednoduchý příběh - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost ČJL odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými jednoduchou v souvětí spojovacími výrazy Průřezová témata, přesahy, souvislosti MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - stavba mediálních sdělení 26

27 Český jazyk 4. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo Praktické čtení plynulé čtení, znalost orientačních prvků - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk Věcné čtení čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Praktické naslouchání vyjádření kontaktu s partnerem - vyjadřuje své dojmy z četby Věcné naslouchání aktivní - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě Mluvený projev vyjadřování závislé na komunikační situaci - vede správný dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Komunikační žánry zpráva, oznámení, vypravování, zahájení a - odlišuje větu jednoduchou a souvětí ukončení dialogu Písemný projev přehledný - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Žánry blahopřání, inzerát, dopis, popis, jednoduché tiskopisy, vypravování Slovní zásoba a tvoření slov slova a pojmy, stavba slova Tvarosloví slovní druhy, tvary slov Skladba věta jednoduchá a souvětí Poslech literárních textů Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - píše i/y ve slovech po obojetných souhláskách - porovnává významy slov - určuje slovní druhy plnovýznamových slov - vyhledává základní skladební dvojici - odlišuje větu jednoduchou a souvětí - vyjadřuje své dojmy z četby - volně reprodukuje text podle svých schopností - volně reprodukuje text podle svých schopností 27

28 Český jazyk 4. ročník Literární pojmy báseň, bajka, povídka, kniha, čtenář - volně reprodukuje text podle svých schopností RVP výstupy ČJL čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas nahlas ČJL vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz - vede správný dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na na záznamníku záznamníku ČJL rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě ČJL volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru komunikačního záměru ČJL sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti ČJL vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní - vyhledává základní skladební dvojici skladební dvojici označuje základ věty ČJL odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu - odlišuje větu jednoduchou a souvětí jednoduchou v souvětí ČJL píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - píše i/y ve slovech po obojetných souhláskách ČJL vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Průřezová témata, přesahy, souvislosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - tvorba mediálního sdělení ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 28

29 Český jazyk 5. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Učivo Praktické čtení plynulé - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Věcné čtení klíčová slova - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Věcné naslouchání zaznamenat slyšené, reagovat otázkami - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Mluvený projev mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Přehledný písemný projev - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Žánry vypravování, popis - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Slovní zásoba a tvoření slov slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma Stavba slova kořen, část předponová a příponová, koncovka Tvarosloví slovní druhy, tvary slov Skladba základní skladební dvojice - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 29

30 Český jazyk 5. ročník Pravopis lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace Žánry divadelní představení, herec, režisér,verš, rým, přirovnání RVP výstupy ČJL rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává ČJL posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení ČJL reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta ČJL rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace ČJL píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry ČJL porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová ČJL rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku ČJL určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu ČJL rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary ČJL užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si něj podstatná fakta - tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si něj podstatná fakta - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 30

31 Český jazyk 5. ročník ČJL zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu ČJL volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní - tvoří vlastní literární text na dané téma literární text na dané téma ČJL rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů ČJL při jednoduchém rozboru literárních textů používá - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární elementární literární pojmy literární pojmy Průřezová témata, přesahy, souvislosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - fungování a vliv médií ve společnosti MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk 6. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Učivo Biografická literatura faktu - charakterizuje literaturu faktu 31

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 Úplnost

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Motto: Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže.

Motto: Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice Motto: Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže. 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní charakteristika

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ

VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ Školní vzdělávací program Základní školy, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkové organizace VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ zpracovaný podle RVP ZV 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platná verze pro školní rok 2013/2014 Obsah Obsah... 3 1. Identifikační údaje... 6 2. Charakteristika

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Škola pro dobrý život

Škola pro dobrý život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání aneb Škola pro dobrý život Školní vzdělávací program Základní školy Rousínov, okres Vyškov Motto: Vzdělání je to jediné, čeho člověk může dostat tolik,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Citát: ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68 Shaw

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Citát: ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68 Shaw Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Citát: ČESKÝ BROD, Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné, naučit se žít na zemi jako lidé. TYRŠOVA

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Datum platnosti od: 1.9.2013 razítko školy podpis ředitele:

Datum platnosti od: 1.9.2013 razítko školy podpis ředitele: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Motivační název: Učení pro život Předkladatel: Zřizovatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE, ALŠOVA 1123,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2010 revize provedena 31. srpna 2012 Tento ŠVP je od školního roku 2013/2014 neplatný pro

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více