Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni"

Transkript

1 Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Obsah materiálu Anotace Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Příloha č. 1 Návrh usnesení Zastupitelstvo města Tišnova I. bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni Zpracováno dne Předkladatel Za správnost Zpracovatel Právní garance Garant Rada města Tišnova Mgr. Dvořáčková Iva tajemnice MěÚ Bc. Ormston Kristina, DiS. asistentka tajemnice MěÚ Bc. Dospíšil Jiří starosta města

2 Anotace Zastupitelstvu města je předkládána pravidelná Zpráva o činnosti Rady města Tišnova.

3 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 26/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 26/2018 Rady města Tišnova Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Kristinu Ormston, DiS. RM/02/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 26/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/26/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.) RM/04/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro spolek Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČO , na projekt "Podpora provozu místní akční skupiny Brána Vysočiny, z.s." (zajištění financování činností spojených s realizací SCLLD, především dokrytí části mzdových výdajů ve výši spoluúčasti dotace z IROP) ve výši ,- Kč. 4. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.) RM/05/26/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s., IČO , na projekt "Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově", a to ve výši ,- Kč. 5. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Rodinné centrum Studánka, z.s.) RM/06/26/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Rodinné centrum Studánka, z.s., IČO , na projekt "Rodinná naučná stezka na Klucanině", a to ve výši ,- Kč. 6. Rozpočtové opatření města Tišnova č.12/2018 RM/07/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12/2018 v rámci schváleného rozpočtu. 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na nám. Komenského 145 v Tišnově RM/08/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 1

4 v budově č.p. 145, která je součástí pozemku p.č.st. 134 v k.ú. Tišnov, na nám. Komenského 145, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panem[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] a to na dobu určitou od do , dle přílohy č. 1 zápisu. 8. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Polní 639 v Tišnově RM/09/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v budově č.p. 639, která je součástí pozemku p.č.st. 679 v k.ú. Tišnov, na ulici Polní, mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] a to na dobu určitou od do , dle přílohy č. 2 zápisu. 9. Pronájem bytu č. 11 na nám. 28. října 1708 v Tišnově RM/10/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 11 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na nám. 28. října v Tišnově, paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. října 2018 do 30. září 2019, dle přílohy č. 3 zápisu. 10. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2018 RM/11/26/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit návrh Užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku 2018, dle přílohy č. 4 zápisu. 11. Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů (ENBRA, a.s - bytové domy) RM/12/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů mezi Městem Tišnov a společností ENBRA, a.s., IČ: , se sídlem Durďákova 5, Brno, dle přílohy č. 5 zápisu. 12. Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů (ENBRA, a.s. - nebytový prostor) RM/13/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů mezi Městem Tišnov a společností ENBRA, a.s., IČ: , se sídlem Durďákova 1786/5, Brno, dle přílohy č. 6 zápisu. 13. Uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Tišnova RM/14/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č ze dne pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody mezi městem Tišnov a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČ , se sídlem Praha, Římská 45, , dle přílohy č. 7 zápisu. 14. Bezplatné zapůjčení pódia na Pivní festival Tišnov RM/15/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje bezplatné zapůjčení malého pódia včetně zastřešení společnosti GASTRO SKLEP s.r.o., IČ: , se sídlem Jungmannova 86, Tišnov, na akci 2

5 "Pivní festival Tišnov" konanou dne Mzdové náklady za instalaci pódia budou řádně vyúčtovány. 15. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov (STL plynovod a přípojka pro CNG stanici na Cáhlovské) RM/16/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 249/2, parc.č. 258/4, parc.č. 283/2, parc.č. 283/8 a parc. č. 2640, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností GasNet, s.r.o., IČ: , se sídlem v Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 8 zápisu. 16. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1818/6 v k.ú. Tišnov (NN Havlíčkova) RM/17/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1818/6 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 9 zápisu. 17. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č v k.ú. Tišnov (NN Za Krétou) RM/18/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 10 zápisu. 18. Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) RM/19/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 463/11 o výměře 41 m 2, části parc.č. 467/6 o výměře 195 m 2 a části parc.č o výměře 79 m 2 ve vlastnictví města Tišnov za část parc.č. 463/2 o výměře 315 m 2 ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn]. 19. Smlouva o poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje RM/20/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč na celorepublikovou soutěž poskytování první pomoci profesionálních jednotek Hasičského záchranného sboru ČR, konanou v Tišnově a to mezi městem Tišnov, jako dárcem, a Sportovním klubem hasiči Brno-venkov, zapsaný spolek, IČ: , se sídlem v Tišnově, jako obdarovaným, dle přílohy č. 11 zápisu. 20. Uzavření smlouvy o projektové přípravě na akci Tišnov parkoviště u nádraží" RM/22/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o projektové přípravě mezi městem Tišnov, jako objednatelem, a Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební se sídlem v Brně, IČ , jako zhotovitelem, na stavbu Tišnov parkoviště u nádraží dle přílohy č. 12 zápisu. 3

6 21. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "CS Tišnov-Březina, úsek Subterrakoupaliště" RM/23/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "CS Tišnov - Subterra, úsek Březina-koupaliště" mezi městem Tišnov, jako objednatelem, a společností MERTASTAV s.r.o., se sídlem Předklášteří, IČ , jako zhotovitelem, dle přílohy č. 13 zápisu. 22. Uzavření smlouvy o projektové přípravě na akci Suchý polder v lokalitě Hony za Kukýrnou" RM/24/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o projektové přípravě mezi městem Tišnov, jako objednatelem, a firmou GEOtest, a.s., IČ , jako zhotovitelem, na stavbu Suchý polder v lokalitě Hony za Kukýrnou dle přílohy č. 14 zápisu. 23. Uzavření dohody o finanční spoluúčasti na stavbě "Cyklostezka Ostrovec, Objekt SO 701 Oplocení METROSTAV, Objekt SO 702 Oplocení AFK" RM/25/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dohody o finanční spoluúčasti na stavbě "Cyklostezka Ostrovec, Objekt SO 701 Oplocení METROSTAV, Objekt SO 702 Oplocení AFK" mezi městem Tišnov a Amatérským fotbalovým klubem Tišnov, z.s., se sídlem v Tišnově, IČ dle přílohy č. 15 zápisu. 24. Dodatek č. 2 Smlouvy o projektové přípravě "Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových opatření" RM/26/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo OIPP/0158/17/SML ze dne k projektu "Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových opatření" mezi městem Tišnov a společností Geotest, a.s., se sídlem v Brně, IČ: , dle přílohy č. 16 zápisu. 25. Navýšení mzdových nákladů a navýšení závazného ukazatele rozpočtu RM/27/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 navýšení mzdových nákladů v r o Kč v rámci stávajícího rozpočtu. RM/28/26/2018 Rada města Tišnova ukládá příspěvkové organizace Měststké kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 závazný ukazatel rozpočtu mzdové náklady z příspěvku na provoz od zřizovatele v r ve výši Kč. 26. Zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 7/2018 ze dne RM/29/26/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 7/2018 ze dne 27. sprna Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova č. 4/2018 ze dne RM/30/26/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu č. 4/2018 ze dne

7 RM/31/26/2018 Rada města Tišnova ukládá OSMKS prověřit možnost vybudování šikmého parkovacího stání na ul. Na Rybníčku dle doporučení Komise školské, pro děti, mládež a rodinu. Termín: do Rekonstrukce obvodového pláště ul. Hornická 1698 RM/32/26/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí odstoupení vítězné firmy KONTEST s.r.o. ze zakázky Rekonstrukce obvodového pláště ul. Hornická RM/33/26/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Tišnov a společností Positor stavební s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava, IČ: , dle přílohy č. 17 zápisu. 29. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 27/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 27/2018 Rady města Tišnova místostarostu Ing. Karla Součka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 27/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace - odvod z fondu investic RM/04/27/2018 Rada města Tišnova ukládá dle 28 odst. 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace za porušení rozpočtové kázně odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši ,- Kč. 4. Mobilní telefonní služby pro město Tišnov - uzavření smlouvy na dodavatele RM/05/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu "Poskytování mobilních služeb pro město Tišnov". RM/06/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství mezi Městem Tišnov a společností T-Mobile Czech republic, a.s. (IČ ) se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144, dle přílohy č. 1 zápisu. 5

8 18. Čerpání finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 RM/07/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 čerpání fondu investic až do výše ,- Kč. 19. Čerpání prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Inspiro - středisko volného času Tišnov RM/08/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace do fondu investic ve výši ,- Kč. RM/09/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov čerpání fondu investic až do výše ,- Kč. 5. Rozpočtové opatření města Tišnova č.14/2018 RM/10/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 14/ Pronájem bytu č. 7 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově RM/11/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 7 v budově č.p. 1811, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici K Čimperku v Tišnově, panu [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. října 2018 do 30. září 2019, dle přílohy č. 2 zápisu. 7. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov (Na Zahrádkách) RM/12/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 283/4, parc.č. 283/7 a parc.č. 286/4, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností itself s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 3 zápisu. 8. Pronájem části pozemku parc.č. 2594/78 v k.ú. Tišnov (billboard) RM/13/27/2018 Rada města Tišnova neschvaluje pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2594/78 o výměře cca 5 m 2 společnosti oudoor akzent s.r.o., IČ: , se sídlem v Praze, pro účely umístění billboardu. 9. Výsledek VZMR "Zajištění činnosti energetického managementu města Tišnova" RM/14/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění činnosti energetického managementu města Tišnova", dle přílohy č. 4 zápisu. RM/15/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Tišnov a společností MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o., se sídlem Slevačská 245/11, Brno - Židenice, IČ: , dle přílohy č. 5 zápisu. 6

9 10. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na poliklinice RM/16/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Tišnov a společností Chirurgická a ortopedická ambulance MUDr. Stalmach Antonín s.r.o., IČ: , se sídlem Kukýrna 47, Tišnov, dle přílohy č. 6 zápisu. 11. Pronájem prostoru v objektu č.p. 24 na nám. Míru, objekt polikliniky RM/17/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu č.p. 24 na nám. Míru v Tišnově, který je součástí pozemku parc.č.st. 78/1 v k.ú. Tišnov, a to místnosti č. 228 o výměře 6,66 m 2 a č. 229 o výměře 7,40 m 2 + alikvótní část společných prostor o výměře 8,95 m 2, mezi městem Tišnov a Ing. Soňou Vybíralovou, se sídlem Drásov 531, , IČ: , dle přílohy č. 7 zápisu. 12. Uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v Tišnově č. 24/11 RM/18/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v Tišnově č.24/11 mezi městem Tišnov a společností KTS Ekologie s.r.o, IČ: , se sídlem v Zastávce. 13. Plán zimní údržby od do RM/19/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje Plán zimní údržby na období od do , dle přílohy č. 8 zápisu. 14. Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 5/2018 ze dne RM/20/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z Komise sportovní č. 5/2018 ze dne Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova č. 6/2018 ze dne RM/21/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 6/2018 ze dne Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 8/2018 ze dne RM/22/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 8/2018 ze dne Zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 8/2018 ze dne 19. září 2018 RM/23/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 8/2018 ze dne 19. září Strategický plán pro město Tišnov pro období II. etapa RM/24/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí analytickou část Strategického plánu pro město Tišnov pro období

10 RM/25/27/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí vyhodnocení dotazníkového šetření obyvatel v rámci Strategického plánu pro město Tišnov pro období RM/26/27/2018 Rada města Tišnova schvaluje počet a zaměření pracovních skupin pro tvorbu návrhové části v rámci Strategického plánu pro město Tišnov pro období Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 28/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 28/2018 Rady města Tišnova místostarostu Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 28/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/28/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zpráva o průběhu investičních akcí r (stav k ) RM/04/28/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí r Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Tišnov, ul. Brněnská - společný pás pro chodce a cyklisty" RM/05/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na akci "Tišnov, ul. Brněnská - společný pás pro chodce a cyklisty". RM/06/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Tišnov, ul. Brněnská - společný pás pro chodce a cyklisty" mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem, dle přílohy č. 1 zápisu. 5. Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce MOBILNÍ BUŇKY Na Mlékárně, parc. č. st. 834, k.ú. Tišnov - NOVÉ ZADÁNÍ RM/07/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje Závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu MOBILNÍ BUŇKY Na Mlékárně, parc. č. st. 834, k.ú. Tišnov - NOVÉ ZADÁNÍ. RM/08/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje Uzavření smlouvy o dílo na dodávku MOBILNÍ BUŇKY Na Mlékárně, parc. č. st. 834, k.ú. Tišnov - NOVÉ ZADÁNÍ mezi městem Tišnov a firmou ZRUP 8

11 Příbram, a. s. se sídlem v Příbrami, IČ Odpověď na dopis společnosti Ekostavby Brno, a.s. RM/09/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje text odpovědi na dopis společnosti Ekostavby Brno, a.s., se sídlem v Brně, IČ , ze dne , dle přílohy č. 2 zápisu. 7. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Házená Tišnov, z.s.) RM/10/28/2018 Rada města Tišnova neschvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro spolek Házená Tišnov, z.s., IČO , na projekt "Handball Camp Tišnov 2018" (Výběrový házenkářský kemp v Tišnově) ve výši ,- Kč. 8. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s.) 9. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace) RM/11/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Základní uměleckou školu Tišnov, příspěvkovou organizaci, IČO , na projekt "Podpora žáků tanečního oboru" (příspěvek na startovné žákům tanečního oboru v prestižních soutěžích) ve výši ,- Kč. 10. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova (Rodinné centrum Studánka, z.s.) RM/12/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova mezi městem Tišnovem a Rodinným centrem Studánka, z.s., IČO , na projekt Rodinná naučná stezka na Klucanině. 11. Čerpání finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 RM/13/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 čerpání fondu investic až do výše ,- Kč. 12. Inspiro - středisko volného času Tišnov - modernizace prostor Riegrova 312 RM/14/28/2018 Rada města Tišnova souhlasí s provedením technického zhodnocení na budově Riegrova 312 příspěvkové organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov. RM/15/28/2018 Rada města Tišnova souhlasí se zařazením technického zhodnocení uvedeného v předchozím usnesení do majetku příspěvkové organizace Inspiro - středisko volného času Tišnov a s jeho samostatným odepisováním. RM/16/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje čerpání fondu investic příspěvkové organizace Inspiro - středisko volného času Tišnov až do výše ,- Kč. 9

12 13. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/6 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově RM/17/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/6, 2+kk, v budově č.p. 1805, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici[osobní údaj odstraněn], z pana[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], na paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn]. 14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Jungmannova 932 v Tišnově RM/18/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v budově č.p. 932, která je součástí pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Tišnov, na ulici Jungmannova, mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a to na dobu určitou od 1. listopadu 2018 do 31. října 2020, dle přílohy č. 3 zápisu. 15. Žádost o souhlas se sídlem společnosti "MUDr. Zdeňka Malášková - interna s.r.o." na nám. Míru 24 RM/19/28/2018 Rada města Tišnova souhlasí s umístěním sídla společnosti "MUDr. Zdeňka Malášková - interna s.r.o.", IČ: , na nám. Míru 24 - objekt Polikliniky, Tišnov, a to od na dobu neurčitou, nejdéle však do data ukončení nájemní smlouvy. 16. Rekonstrukce bytů č. 1, 4, 5, 8, 9 a 12 v BD Bezručova 35 v Tišnově RM/20/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce bytů č. 1, 4, 5, 8, 9 a 12 v BD Bezručova 35", dle přílohy č. 4 zápisu. RM/21/28/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce bytů č. 1, 4, 5, 8, 9 a 12 v BD Bezručova 35", dle přílohy č. 5 zápisu. 17. Vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa RM/22/28/2018 Rada města Tišnova schvaluje a) vzor smlouvy o nájmu hrobového místa, dle přílohy č. 6 zápisu, b) vzor smlouvy o nájmu hrobového místa - schránka v kolumbariu, dle přílohy č. 7 zápisu, c) vzor smlouvy o nájmu hrobového místa - plocha pro vsyp, dle přílohy č. 8 zápisu. 18. Koncepce cestovního ruchu a rozvoje kultury RM/23/28/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí stav rozpracovanosti Koncepce kultury a Koncepce cestovního ruchu. 19. Vzetí na vědomí podpisu Kupní smlouvy 10

13 20. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.7/2018 ze dne RM/24/28/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.7/2018 ze dne Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 29/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 29/2018 Rady města Tišnova Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 29/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/29/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Dodatek ke smlouvě týkající se snížení ceny za zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč vkládaných na běžný účet RM/04/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě týkající se snížení ceny za zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč vkládaných na běžný účet mezi městem Tišnov a Komerční bankou, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 1 zápisu. 4. Čerpání finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 RM/05/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 čerpání fondu investic až do výše ,- Kč. 5. Rozpočtové opatření města Tišnova č.15/2018 RM/06/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 15/ Žádost o souhlas města Tišnova s navýšením kapacity a zápisem nového místa výkonu činnosti pro ZŠ ZaHRAda RM/07/29/2018 Rada města Tišnova souhlasí s navýšením kapacity pro základní školu, jejíž činnost vykonává ZaHRAda, IČO , kterou zřizuje Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, IČO , se sídlem Hornická 900, Tišnov, a to ze současných 40 na 70 žáků, za podmínky, že kapacita v budově na ulici Riegrova 312 nepřesáhne 40 žáků. 11

14 7. Dodatek Smlouvy o dílo - Koncepce rozvoje kultury města Tišnova RM/08/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje Dodatek č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne , kterou uzavřelo město Tišnov a ONplan lab, s.r.o., IČO , se sídlem Ječná 505/2, Nové Město, Praha Dodatek Smlouvy o dílo - Vyhotovení koncepce cestovního ruchu na Tišnovsku RM/09/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje Dodatek č. 1 - SMLOUVY O DÍLO "Vyhotovení koncepce cestovního ruchu na Tišnovsku" ze dne , kterou uzavřelo město Tišnov a Dalibor Naar, IČO , se sídlem Střelecká 2708/25, Jablonec nad Nisou. 9. Zpráva o provozu koupaliště 2018 RM/10/29/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o provozu koupaliště 2018, dle přílohy č. 2 zápisu. 10. Ukončení Smlouvy o sběru a výkupu rostlinného oleje uzavřené se společností Kobylka s.r.o. RM/11/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje ukončení Smlouvy o sběru a výkupu rostlinného oleje se společností Kobylka s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 3 zápisu. 11. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 1 na ulici Bezručova 35 v Tišnově RM/12/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 1, v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 4 zápisu. 12. Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi Českými drahami, a.s. a městem Tišnov (pozemky pod cyklostezkou) RM/13/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č mezi městem Tišnov, jako nájemcem a Českými drahami, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, jako pronajímatelem, dle přílohy č. 5 zápisu. 13. Vyhlášení záměru propachtování pozemku parc.č. 662/2 v k.ú. Tišnov RM/14/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru propachtovat pozemek parc.č. 662/2 o výměře 562 m 2 v k.ú. Tišnov Pavlu Burešovi, trvale bytem v Šerkovicích, pro účely provozování zemědělské výroby. 14. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 2349/2 a části pozemku parc.č. 2349/1 v k.ú. Tišnov (Hřbitovní ulice) RM/15/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 2349/2 o výměře 145 m 2 a části pozemku parc.č. 2349/1 o výměře 28 m 2, oba v k.ú. Tišnov, manželům [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], pro účely využití jako zahrada. 12

15 15. Dodatek č. 3 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu ze dne RM/16/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o odvozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu ze dne č. 36/19 mezi městem Tišnov a KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČ: , dle přílohy č. 6 zápisu. 16. Provoz veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech 17. Souhlas s pořízením ozvučovacího systému RM/17/29/2018 Rada města Tišnova souhlasí s pořízením ozvučovacího systému, jehož součástí je zesilovač d&b Audiotechnik D20 Amplifier dle kupní smlouvy s SB SOUND s.r.o., IČ , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 7 zápisu. 18. Smlouva o výpůjčce obrazů Josefa Jambora RM/18/29/2018 Rada města Tišnova schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městským kulturním střediskem a Městem Tišnov. 19. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 30/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 30/2018 Rady města Tišnova místostarostu Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 30/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/30/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací městem Tišnovem a jeho orgány na rok 2019 RM/04/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 zápisu. 13

16 4. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s.) RM/05/30/2018 Rada města Tišnova neschvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s., IČO , na projekt "Ligové soutěže" (Celostátní ligové soutěže mládeže) ve výši ,- Kč. 5. Hospodaření města Tišnova k RM/06/30/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Hospodaření příspěvkových organizací k RM/07/30/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření k příspěvkových organizací: 1) Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace 2) Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace 3) Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace 4) Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace 5) Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace 6) Inspiro - středisko volného času Tišnov, Riegrova 312 7) Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace 8) Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská Čerpání prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky RM/08/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace do fondu investic ve výši ,- Kč. RM/09/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace čerpání fondu investic až do výše ,- Kč. 8. Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace - odvod z fondu investic RM/10/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje dle 28 odst. 12 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů prominutí uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace. 9. Rozpočtové opatření města Tišnova č.16/2018 RM/11/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 16/

17 10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově RM/12/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v budově č.p. 1811, která je součástí pozemku p.č. st v k.ú. Tišnov, na ulici K Čimperku, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn] v [osobní údaj odstraněn] a to na dobu určitou od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020, dle přílohy č. 2 zápisu. 11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/6 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově RM/13/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. C 4/6 v budově č.p. 1805, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici Dlouhá, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 3 zápisu. 12. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov (pozemky pod komunikacemi) RM/14/30/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2406/13 o výměře 75 m 2 a parc.č. 2406/14 o výměře 65 m 2 ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu ve výši Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. RM/15/30/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1872/133 o výměře 140 m 2 ve vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu ve výši Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. 13. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2283/6 v k.ú. Tišnov (Cáhlovská) RM/16/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2283/6 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 4 zápisu. 14. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 467/1 a parc.č. 463/7, oba v k.ú. Tišnov (Nádražní) RM/17/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 467/1 a parc.č. 463/7, oba v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 5 zápisu. 15. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 664/4 v k.ú. Tišnov (Lomnická) 15

18 16. Vyhlášení záměrů změnit smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodej částí pozemků u plánované autobusové zastávky na Trnci) RM/18/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou dne mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucím kupujícím, ohledně budoucího prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1602/22. Změnou by mělo dojít k prodloužení platnosti smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy do RM/19/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou dne mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucím kupujícím, ohledně budoucího prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1602/22. Změnou by mělo dojít k prodloužení platnosti smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy do RM/20/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou dne mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucím kupujícím, ohledně budoucího prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1602/22. Změnou by mělo dojít k prodloužení platnosti smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy do RM/21/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou dne mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucími kupujícími, ohledně budoucího prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1602/22. Změnou by mělo dojít k prodloužení platnosti smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy do Výsledek VZMR "Rekonstrukce bytů č. 1, 4, 5, 8, 9 a 12 v BD Bezručova 35" RM/22/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení malého rozsahu Rekonstrukce bytů č. 1, 4, 5, 8, 9 a 12 v BD Bezručova 35", dle přílohy č. 6 zápisu. RM/23/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Tišnov a společností STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, Podolí, IČ: , dle přílohy č. 7 zápisu. 18. Provoz veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech RM/24/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech, dle přílohy č. 8 zápisu. RM/25/30/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech, dle přílohy č. 9 zápisu. 16

19 19. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č.p. 255 RM/26/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy k podání nabídek - zadávací dokumentace na veřejnou zakázku REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č.p Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok II. kolo dotačního programu RM/27/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb v rámci II. kola dotačního programu pro rok 2018 v jednotlivých částkách do 50 tis. Kč, dle přílohy č. 10 zápisu. RM/28/30/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb v rámci II. kola dotačního programu pro rok 2018 v jednotlivých částkách nad 50 tis. Kč, dle přílohy č. 11 zápisu. 21. Schválení dodatku č. 1 smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok 2018 RM/29/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č /18/OSV o poskytnutí finanční podpory na poskytování pečovatelské služby Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok RM/30/30/2018 Rada města Tišnova schvaluje přijetí finanční podpory na poskytování pečovatelské služby Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok 2018 ve výši ,--Kč. 22. Dotační programy Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 31/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/31/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 31/2018 Rady města Tišnova Aleše Navrátila a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/31/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 31/ Rekonstrukce bytů č. 1, 4, 5, 8, 9 a 12 v BD Bezručova 35 RM/03/31/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Tišnov a společností Positor stavební s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava, IČ: , 17

20 dle přílohy č. 1 zápisu. RM/04/31/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dohody o spoluúčasti mezi městem Tišnov a Společenství vlastníků č.p. 35 na ul. Bezručova v Tišnově se sídlem Bezručova 35, Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 2 zápisu. 3. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 32/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 32/2018 Rady města Tišnova Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 32/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/32/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019 RM/04/32/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok Schválení doby stanovené k uzavírání manželství v roce 2019 RM/05/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje v souladu s ustanovením 11a odst. 3 a 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů dobu stanovenou k uzavírání manželství v roce 2019, dle přílohy č Stanovení užívání závěsného odznaku pro členy Zastupitelstva města RM/06/32/2018 Rada města Tišnova stanovuje v souladu s ustanovením 108 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech pro místostarostu Ing. Karla Součka, místostarostu Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a místostarostu Ing. Václava Šikulu. 6. Zpráva o školství za školní rok 2017/2018 RM/07/32/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o školství za uplynulý školní rok 2017/

21 7. Příkazní smlouva k provádění právních úkonů vztahujících se k plnění závazků města Tišnova z projektu MAP II RM/08/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Tišnovem a PhDr. Libuší Beranovou bytem Jungmannova 81, Tišnov, nar. [osobní údaj odstraněn], jejímž předmětem je provádění právních úkonů vztahujících se k plnění závazků města Tišnova z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělání Tišnov II. registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/17_047/ Zpětvzetí žaloby proti DEA Energetická agentura, s.r.o., o ,- Kč 9. Povolení nákupu dlouhodobého majetku za rok 2018 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov RM/09/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje povolení nákupu dlouhodobého majetku z fondu investic organizace za rok 2018 až do výše ,- Kč. 10. Čerpání fondu investic příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 RM/10/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 čerpání fondu investic až do výše ,- Kč. 11. Rozpočtové opatření města Tišnova č.17/2018 RM/11/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 17/ Výzva k podání nabídky "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická" 13. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 3 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/12/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 3, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 2 zápisu. 14. Pronájem bytu č. 4 na ulici Kostelní 910 v Tišnově RM/13/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 4 v budově č.p. 910, která je součástí pozemku p.č.st. 198/1 v k.ú. Tišnov, na ulici Kostelní, paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, dle přílohy č. 3 zápisu. 15. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/14/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj 19

22 odstraněn], dle přílohy č. 4 zápisu. 16. Pronájem bytu č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově RM/15/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 17 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na nám. 28. října v Tišnově, paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panu [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, dle přílohy č. 5 zápisu. 17. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 5 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/16/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 6 zápisu. 18. Pronájem bytu č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově RM/17/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 5 v budově č.p. 934, která je součástí pozemku p.č.st. 23/2 v k.ú. Tišnov, na ulici Jungmannova v Tišnově, paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, dle přílohy č. 7 zápisu. 19. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 9 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/18/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 9, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 8 zápisu. 20. Pronájem bytu č. 5 na ulici Jungmannova 933 v Tišnově RM/19/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 5 v budově č.p. 933, která je součástí pozemku p.č.st. 23/2 v k.ú. Tišnov, na ulici Jungmannova v Tišnově, paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panu [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, dle přílohy č. 9 zápisu. 22. Pronájem bytu č. 11 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 23. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/2 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově RM/20/32/2018 Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/2, 1+1, v budově č.p. 1808, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici [osobní údaj odstraněn], z paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], na paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], 20

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018 Materiál číslo: 21 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 28 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 19.06.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 3. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově

Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově Materiál číslo: 10 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.09.2017 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011

USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011 USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011 0. Zahájení 01/05/2011 ZM schvaluje program zasedání, předložený starostou města Tišnova Janem Schneiderem. 1. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019

Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019 Materiál číslo: 21 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

Zpráva o průbehu investičních akcí r (stav k )

Zpráva o průbehu investičních akcí r (stav k ) Materiál číslo: 6 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

USNESENÍ z 4. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 4. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 4. schůze Rady města (RM) dne 20.02.2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Vladimír Šuma, Ing. Jan Lisa, Přemysl Živný, Milan Šramota Omluveni: Ing. Milan Dian, Ph.D.,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 11. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Prodej bytu č. 10/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 10/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 16 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více