Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Jan Schneider Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Helena Randová Ing. Petr Bábor, Ph.D. Mgr. Silvie Otiepková, právník města Bc. Monika Juránková, asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Servisní smlouva č. 1 programového vybavení FISO 4. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 5. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Změna výše osobního příplatku ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, od Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Lesnická činnost " 8. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově 11. Prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o. 12. Prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: Uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 14. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 954 na ul. Horova v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov 15. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 16. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D. 17. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š. 18. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 19. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 21. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření smluv o přeložkách sítí na akci Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří 23. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov 24. Uzavření Darovací smlouvy se společností Asekol s.r.o. 25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne Zpráva o provozu koupaliště v r Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa 28. Dotazy, podněty a připomínky 1

2 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Jan Schneider za ověřovatele navrhl: Mgr. Marka Babáka zapisovatelkou stanovil: Bc. Moniku Juránkovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 27/2013 Rady města Tišnova Mgr. Marka Babáka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Moniku Juránkovou. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Starosta Jan Schneider s návrhem úpravy programu a zařazením materiálu s názvem - Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne jako bod č. 29, materiálu s názvem - Schválení sponzorských smluv na akci Příběh města Tišnova jako bod č. 30 a materiálu s názvem - Pověření Odboru kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv jako bod č. 31. Rada města Tišnova schvaluje upravený program jednání schůze č. 27/2013 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Servisní smlouva č. 1 programového vybavení FISO 4. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 5. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Změna výše osobního příplatku ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, od Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Lesnická činnost " 8. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově 11. Prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o. 12. Prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: Uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 14. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 954 na ul. Horova v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov 15. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 16. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D. 17. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š. 18. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 19. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 21. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření smluv o přeložkách sítí na akci Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří 23. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov 24. Uzavření Darovací smlouvy se společností Asekol s.r.o. 25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nákup a využití kompostu 27. Zpráva o provozu koupaliště v r

3 28. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa 29. Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne Schválení sponzorských smluv na akci Příběh města Tišnova 31. Pověření Odboru kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv 32. Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Servisní smlouva č. 1 programového vybavení FISO Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 1 programového vybavení FISO mezi městem Tišnov a společností AQE advisors, a.s., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Proběhla krátká diskuze a následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. O návrzích usnesení 3 a 4 nebylo hlasováno, o náhradě škody způsobené zaměstnancem obce by měl rozhodovat tajemník MěÚ. Rada města Tišnova schvaluje vyřazení majetku dle návrhu Komise likvidační a škodní dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3

4 Rada měst ukládá Odboru správních a vnitřních věcí zajistit fyzickou likvidaci vyřazeného majetku vedeného na MěÚ Tišnov. Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Bez usnesení jedná se o prominutí náhrady škody ve výši 7.622,- Kč způsobené Ladislavem Kučerou a Vítkem Šudákem, pracovníky Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov. Bez usnesení jedná se o stanovení náhrady škody způsobené zaměstnavateli Ing. Luďkem Štarhou, pracovníkem Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov ve výši 500,- Kč. 6. Změna výše osobního příplatku ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, od Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje plat ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, Mgr. Andrey Musilové, od dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Lesnická činnost Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák, Veřejnou zakázku je nutno zadávat podle toho co vydáváme (platíme), ne podle rozdílu příjmů a výdajů. V roce 2011 byl zákonný limit vyšší, proto byl rozsah i limit v pořádku, v r zákonný limit překročen, proto je nutno veřejnou zakázku zrušit. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Lesnická činnost Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9. Uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č

5 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. S úřadem práce se jednalo o možných přesunech jejích kanceláře. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje výpověď nájemci Česká republika Úřad práce České republiky, IČ: , se sídlem v Praze - nájemci nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově o výměře 45,83 m 2 + alikvotní část společných prostor o výměře 24,87 m 2 ze Smlouvy č. 2011/346/01 o nájmu věcí nemovitých uzavřené dne Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o. Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák a dodal špatně vedená komunikace mezi úředníky z OSMI a nájemci. Starosta Jan Schneider doplnil i přes pozdní zahájení, letos pro koupaliště i občerstvení na koupališti dobrá sezóna. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově ze Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené dne ve výši Kč + DPH. Hlasování č. 13: pro 1, proti 0, zdržel se 4 (přítomno 5) Usnesení nebylo přijato 12. Prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: , se sídlem v Boskovicích, ve výši Kč + DPH ze Smlouvy č. 2011/2/03 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 24 na nám. Míru v Tišnově přistoupeno k návrhu usnesení. 5

6 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově o výměře 42,72 m2 + alikvotní část nebytových prostor mezi městem Tišnov a MUDr. Zdeňkou Maláškovou, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy č. 16/99/P o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Tišnovem a MUDr. Zdeňkou Maláškovou, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 14. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu č.p. 954 na ul.horova v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 954 na ulici Horova v Tišnově na pozemku parc. č. st o výměře 55 m2 za účelem instalace energetického zařízení kogenerační jednotky, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v druhém nadzemním podlaží objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově o výměře 51,97 m2 + alikvotní část společných prostor, dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D., trvale bytem T., dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š. 6

7 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š., trvale bytem T., dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 18. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2, 1+0, Dlouhá 1805, z paní D. Z., bytem T., na pana T. J., bytem M., dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 19. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově s paní J. C., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 20. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově s panem J. H., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 21. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7

8 22. Uzavření smluv o přeložkách sítí na akci - Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Marek Babák s dotazem rozložení financování z důvodu neschválení rozpočtu, starosta Jan Schneider s odpovědí stanovení interního předpisu, podle kterého bude financování v jednotlivých měsících probíhat. Starosta Jan Schneider s dotazem krytí této investice, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí krytí z investiční akce Parkoviště Na Loukách. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č mezi Městem Tišnov a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ se sídlem v Českých Budějovicích, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ se sídlem v Českých Budějovicích, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2013/00175 mezi Městem Tišnov a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ se sídlem v Praze, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 136/4 o výměře 458 m2 společnosti SPARK, s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 24. Uzavření Darovací smlouvy se společností Asekol s.r.o. Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a společností Asekol s.r.o., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne mezi městem Tišnov a společností REVENGE, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8

9 26. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nákup a využití kompostu Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nákup a využití kompostu mezi městem Tišnov a Zemědělským družstvem Březina, IČ: , se sídlem v Březině, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 27. Zpráva o provozu koupaliště v r Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Starosta Jan Schneider s dotazem obsah důvodové zprávy v materiálech, nedostatečná rozpracovanost. Do diskuze byla přizvána vedoucí OSMI Eva Jelínková a referent nebytových prostor Luděk Štarha. Starosta Jan Schneider s připomínkou propagace, hodnocení správce, doporučení do budoucna, úprava areálu, turnikety, referent Luděk Štarha s reakcí některé dílčí věci byly konzultovány s příslušnými zaměstnanci. Starosta Jan Schneider s připomínkou koncepce zprávy, zprávu by měl vyhotovit správce koupaliště. Úkol: OSMI - zpracovat koncepci do konce ledna. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o provozu koupaliště v r Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá Odboru správy majetku a investic zpracovat koncepci tišnovského koupaliště v termínu do Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 28. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I.etapa Úvodní informace podala vedoucí OSMI Eva Jelínková. Starosta Jan Schneider s dotazem navýšení ceny, vedoucí OSMI Eva Jelínková doplnila vícenáklady na rozvody vody, boční stěny, příprava na laminaci. Po krátké diskuzi bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa ze dne , mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MBL, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 33: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 29. Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák a dodal důvod de minimis. Starosta Jan Schneider s připomínkou termín, radní Helena Randová s reakcí špatné datum dodatku. Následně bylo 9

10 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne , jejíž předmětem je koupě zametacího vozu, mezi městem Tišnov a společností SOME Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: se sídlem v Jindřichově Hradci, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 34: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje odstoupení od žádosti o dotaci na akci Město Tišnov pořízení zametacího vozu registrované pod číslem SFŽP. Hlasování č. 35: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 30. Schválení sponzorských smluv na akci Příběh města Tišnova Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností MERTASTAV s.r.o., IČ: , se sídlem Předklášteří, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností VAŠSTAV, s.r.o., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ: , se sídlem Brno - Řečkovice, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 38: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností PM Realstav s. r. o., IČ: , se sídlem Černá Hora, dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 39: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností Kv. Řezáč, s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 40: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10

11 Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností M-obchod s.r.o., IČ: , se sídlem Předklášteří, dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 41: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a panem O. M., trvale bytem P., dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 42: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností BAUMAT, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 28 zápisu. Hlasování č. 43: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a Vítězslavem Maloněm Univerzální služby, IČ: , s místem podnikání Předklášteří, dle přílohy č. 29 zápisu. Hlasování č. 44: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností JICOM, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 30 zápisu. Hlasování č. 45: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 31 zápisu. Hlasování č. 46: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 31. Pověření Odboru kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova pověřuje Odbor kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv mezi městem Tišnov a subjekty poskytujícími peněžité a nepeněžité příspěvky na kulturní, společenské a reprezentativní akce města Tišnova. Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11

12 32. Dotazy, podněty a připomínky Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova v 11:29 hodin. Zápis ověřili: v. r. Mgr. Marek Babák ověřovatel v. r. Radovan Klusák 1. místostarosta v. r. Jan Schneider Starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Monika Juránková 12

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: PaedDr. Petra Kappelová

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009 RM schvaluje: 1. Uzavření nájemní smlouvy s Hanou a Pavlem Juránkovými na byt č. 15 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Omluveni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více