Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Jan Schneider Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Helena Randová Ing. Petr Bábor, Ph.D. Mgr. Silvie Otiepková, právník města Bc. Monika Juránková, asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Servisní smlouva č. 1 programového vybavení FISO 4. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 5. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Změna výše osobního příplatku ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, od Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Lesnická činnost " 8. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově 11. Prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o. 12. Prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: Uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 14. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 954 na ul. Horova v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov 15. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 16. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D. 17. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š. 18. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 19. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 21. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření smluv o přeložkách sítí na akci Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří 23. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov 24. Uzavření Darovací smlouvy se společností Asekol s.r.o. 25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne Zpráva o provozu koupaliště v r Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa 28. Dotazy, podněty a připomínky 1

2 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Jan Schneider za ověřovatele navrhl: Mgr. Marka Babáka zapisovatelkou stanovil: Bc. Moniku Juránkovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 27/2013 Rady města Tišnova Mgr. Marka Babáka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Moniku Juránkovou. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Starosta Jan Schneider s návrhem úpravy programu a zařazením materiálu s názvem - Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne jako bod č. 29, materiálu s názvem - Schválení sponzorských smluv na akci Příběh města Tišnova jako bod č. 30 a materiálu s názvem - Pověření Odboru kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv jako bod č. 31. Rada města Tišnova schvaluje upravený program jednání schůze č. 27/2013 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Servisní smlouva č. 1 programového vybavení FISO 4. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 5. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Změna výše osobního příplatku ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, od Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Lesnická činnost " 8. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově 11. Prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o. 12. Prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: Uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 14. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 954 na ul. Horova v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov 15. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 16. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D. 17. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š. 18. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově 19. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 21. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Uzavření smluv o přeložkách sítí na akci Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří 23. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov 24. Uzavření Darovací smlouvy se společností Asekol s.r.o. 25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nákup a využití kompostu 27. Zpráva o provozu koupaliště v r

3 28. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa 29. Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne Schválení sponzorských smluv na akci Příběh města Tišnova 31. Pověření Odboru kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv 32. Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Servisní smlouva č. 1 programového vybavení FISO Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 1 programového vybavení FISO mezi městem Tišnov a společností AQE advisors, a.s., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Proběhla krátká diskuze a následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. O návrzích usnesení 3 a 4 nebylo hlasováno, o náhradě škody způsobené zaměstnancem obce by měl rozhodovat tajemník MěÚ. Rada města Tišnova schvaluje vyřazení majetku dle návrhu Komise likvidační a škodní dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3

4 Rada měst ukládá Odboru správních a vnitřních věcí zajistit fyzickou likvidaci vyřazeného majetku vedeného na MěÚ Tišnov. Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Bez usnesení jedná se o prominutí náhrady škody ve výši 7.622,- Kč způsobené Ladislavem Kučerou a Vítkem Šudákem, pracovníky Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov. Bez usnesení jedná se o stanovení náhrady škody způsobené zaměstnavateli Ing. Luďkem Štarhou, pracovníkem Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov ve výši 500,- Kč. 6. Změna výše osobního příplatku ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, od Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje plat ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, Mgr. Andrey Musilové, od dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Lesnická činnost Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák, Veřejnou zakázku je nutno zadávat podle toho co vydáváme (platíme), ne podle rozdílu příjmů a výdajů. V roce 2011 byl zákonný limit vyšší, proto byl rozsah i limit v pořádku, v r zákonný limit překročen, proto je nutno veřejnou zakázku zrušit. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Lesnická činnost Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9. Uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č

5 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. S úřadem práce se jednalo o možných přesunech jejích kanceláře. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje výpověď nájemci Česká republika Úřad práce České republiky, IČ: , se sídlem v Praze - nájemci nebytových prostor v objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově o výměře 45,83 m 2 + alikvotní část společných prostor o výměře 24,87 m 2 ze Smlouvy č. 2011/346/01 o nájmu věcí nemovitých uzavřené dne Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o. Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák a dodal špatně vedená komunikace mezi úředníky z OSMI a nájemci. Starosta Jan Schneider doplnil i přes pozdní zahájení, letos pro koupaliště i občerstvení na koupališti dobrá sezóna. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje prominutí části nájemného společnosti GASTRO SKLEP s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově ze Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené dne ve výši Kč + DPH. Hlasování č. 13: pro 1, proti 0, zdržel se 4 (přítomno 5) Usnesení nebylo přijato 12. Prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje prominutí části nájemného nájemci Jiřímu Klimešovi, IČ: , se sídlem v Boskovicích, ve výši Kč + DPH ze Smlouvy č. 2011/2/03 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 24 na nám. Míru v Tišnově přistoupeno k návrhu usnesení. 5

6 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově o výměře 42,72 m2 + alikvotní část nebytových prostor mezi městem Tišnov a MUDr. Zdeňkou Maláškovou, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy č. 16/99/P o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Tišnovem a MUDr. Zdeňkou Maláškovou, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 14. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu č.p. 954 na ul.horova v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 954 na ulici Horova v Tišnově na pozemku parc. č. st o výměře 55 m2 za účelem instalace energetického zařízení kogenerační jednotky, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v druhém nadzemním podlaží objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově o výměře 51,97 m2 + alikvotní část společných prostor, dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní S. D., trvale bytem T., dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š. 6

7 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. Š., trvale bytem T., dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 18. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. C 4/2, 1+0, Dlouhá 1805, z paní D. Z., bytem T., na pana T. J., bytem M., dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 19. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově s paní J. C., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 20. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Bezručova 35 v Tišnově s panem J. H., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 21. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 9/2013 ze dne Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7

8 22. Uzavření smluv o přeložkách sítí na akci - Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Marek Babák s dotazem rozložení financování z důvodu neschválení rozpočtu, starosta Jan Schneider s odpovědí stanovení interního předpisu, podle kterého bude financování v jednotlivých měsících probíhat. Starosta Jan Schneider s dotazem krytí této investice, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí krytí z investiční akce Parkoviště Na Loukách. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č mezi Městem Tišnov a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ se sídlem v Českých Budějovicích, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ se sídlem v Českých Budějovicích, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2013/00175 mezi Městem Tišnov a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ se sídlem v Praze, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 136/4 o výměře 458 m2 společnosti SPARK, s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 24. Uzavření Darovací smlouvy se společností Asekol s.r.o. Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a společností Asekol s.r.o., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne mezi městem Tišnov a společností REVENGE, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8

9 26. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nákup a využití kompostu Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nákup a využití kompostu mezi městem Tišnov a Zemědělským družstvem Březina, IČ: , se sídlem v Březině, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 27. Zpráva o provozu koupaliště v r Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Starosta Jan Schneider s dotazem obsah důvodové zprávy v materiálech, nedostatečná rozpracovanost. Do diskuze byla přizvána vedoucí OSMI Eva Jelínková a referent nebytových prostor Luděk Štarha. Starosta Jan Schneider s připomínkou propagace, hodnocení správce, doporučení do budoucna, úprava areálu, turnikety, referent Luděk Štarha s reakcí některé dílčí věci byly konzultovány s příslušnými zaměstnanci. Starosta Jan Schneider s připomínkou koncepce zprávy, zprávu by měl vyhotovit správce koupaliště. Úkol: OSMI - zpracovat koncepci do konce ledna. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o provozu koupaliště v r Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá Odboru správy majetku a investic zpracovat koncepci tišnovského koupaliště v termínu do Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 28. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I.etapa Úvodní informace podala vedoucí OSMI Eva Jelínková. Starosta Jan Schneider s dotazem navýšení ceny, vedoucí OSMI Eva Jelínková doplnila vícenáklady na rozvody vody, boční stěny, příprava na laminaci. Po krátké diskuzi bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa ze dne , mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MBL, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 33: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 29. Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák a dodal důvod de minimis. Starosta Jan Schneider s připomínkou termín, radní Helena Randová s reakcí špatné datum dodatku. Následně bylo 9

10 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne , jejíž předmětem je koupě zametacího vozu, mezi městem Tišnov a společností SOME Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: se sídlem v Jindřichově Hradci, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 34: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje odstoupení od žádosti o dotaci na akci Město Tišnov pořízení zametacího vozu registrované pod číslem SFŽP. Hlasování č. 35: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 30. Schválení sponzorských smluv na akci Příběh města Tišnova Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností MERTASTAV s.r.o., IČ: , se sídlem Předklášteří, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností VAŠSTAV, s.r.o., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ: , se sídlem Brno - Řečkovice, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 38: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností PM Realstav s. r. o., IČ: , se sídlem Černá Hora, dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 39: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností Kv. Řezáč, s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 40: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10

11 Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností M-obchod s.r.o., IČ: , se sídlem Předklášteří, dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 41: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a panem O. M., trvale bytem P., dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 42: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností BAUMAT, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 28 zápisu. Hlasování č. 43: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a Vítězslavem Maloněm Univerzální služby, IČ: , s místem podnikání Předklášteří, dle přílohy č. 29 zápisu. Hlasování č. 44: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností JICOM, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 30 zápisu. Hlasování č. 45: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření sponzorské smlouvy o peněžitém příspěvku ve výši Kč na akci Příběh města Tišnova mezi městem Tišnov a společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: , se sídlem Brno, dle přílohy č. 31 zápisu. Hlasování č. 46: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 31. Pověření Odboru kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova pověřuje Odbor kultury a školství uzavíráním sponzorských smluv mezi městem Tišnov a subjekty poskytujícími peněžité a nepeněžité příspěvky na kulturní, společenské a reprezentativní akce města Tišnova. Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11

12 32. Dotazy, podněty a připomínky Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova v 11:29 hodin. Zápis ověřili: v. r. Mgr. Marek Babák ověřovatel v. r. Radovan Klusák 1. místostarosta v. r. Jan Schneider Starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Monika Juránková 12

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 5/2018. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. března 2018 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 5/2018. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. března 2018 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 5/2018 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. března 2018 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 5. zasedání

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS budoucí Zápis [59/RM/1.10.201$] Page I of7 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.70.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Zápis. z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. 12. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Horňák Ing. Božáková, Ing. Král, Mgr. Jaromír Špaček, fa Neogenia

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne 4.6.2013 Usnesení č. 73/1321/13 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Slavičín za r. 2013 uzavření smlouvy mezi městem

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 96. zasedání konaného dne 25. 7. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 40. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 10. 12. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne 01. 07. 2019 od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jan Sýkora, místostarosta města MUDr. Martin Zelený, člen rady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ34 konané dne 26 04 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr Jitka Jenšovská Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 ZÁPIS z 15. schůze Rady města Přerova konané dne 13. dubna 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Schválení záměru vybudování cyklodomu Ing. Měřínský 4. Schválení

Více

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.12.2012 Usnesení č. 58/1077/12 Rozpočtová opatření schválit rozpočtová opatření č. 62-105/2012 dle přílohy č. 1132-12-P1 Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 11. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor ZÁPIS 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály: p. Zácha plavecký areál

Více