Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Jan Schneider (příchod 8:20) Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Helena Randová Ing. Petr Bábor, Ph.D. Hosté: Bc. Iva Dvořáčková, tajemník MěÚ Tišnov Bc. Monika Juránková., asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Rozpočtový výhled města Tišnova na roky Návrh rozpočtu města Tišnova na rok Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/ Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 7. Přijetí nových členů do JSDH Tišnov pana M. G. a T. H. a ukončení členství v JSDH Tišnov s Ing. J. H., Z. M. a J. K. 8. Pronájem části pozemku parc.č. 786/2 v k.ú. Tišnov 9. Převod členských práv a povinností k bytu č. C7/9 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově 10. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově 11. Pronájem bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 12. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 8/2013 ze dne Prodej objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov 14. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor kulturního domu v Hajánkách 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne Uzavření dodatků k pojistným smlouvám na pojištění vozidel 17. Ceník pronájmu pódia 18. Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne Uzavření Mandátní smlouvy na zajištění činností pro administraci (monitoring) na akci Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova 20. Uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov 21. Uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 22. Zpráva o průběhu investic Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Místostarosta Radovan Klusák za ověřovatele navrhl: Ing. Petr Bábor, Ph.D. 1

2 zapisovatelkou stanovil: Bc. Moniku Juránkovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 26/2013 Rady města Tišnova Ing. Petr Bábor, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Moniku Juránkovou. Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Místostarosta Radovan Klusák s návrhem úpravy programu a zařazením materiálu s názvem - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA ZŠ SMÍŠKOVA jako bod č. 23 a materiálu s názvem - Uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Technické vybavení SD Tišnov jako bod č. 24. Rada města Tišnova schvaluje upravený program jednání schůze č. 26/2013 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Rozpočtový výhled města Tišnova na roky Návrh rozpočtu města Tišnova na rok Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/ Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 7. Přijetí nových členů do JSDH Tišnov pana M. G. a T. H. a ukončení členství v JSDH Tišnov s Ing. J. H., Z. M. a J. K. 8. Pronájem části pozemku parc.č. 786/2 v k.ú. Tišnov 9. Převod členských práv a povinností k bytu č. C7/9 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově 10. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově 11. Pronájem bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 12. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 8/2013 ze dne Prodej objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov 14. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor kulturního domu v Hajánkách 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne Uzavření dodatků k pojistným smlouvám na pojištění vozidel 17. Ceník pronájmu pódia 18. Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne Uzavření Mandátní smlouvy na zajištění činností pro administraci (monitoring) na akci Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova 20. Uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov 21. Uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 22. Zpráva o průběhu investic Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA ZŠ SMÍŠKOVA 24. Uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Technické vybavení SD Tišnov 25. Dotazy, podněty a připomínky 2

3 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Garant Marek Babák požádal o prodloužení termínu na Radní Helena Randová s dotazem projekt městské policie, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí probíhá, zatím vše splněno v rozsahu. Následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8:20 příchod starosty Jana Schneidera. 3. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Místostarosta Radovan Klusák s připomínkou výše příjmů ve finančním rozpočtu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Rozpočtový výhled města Tišnova na roky dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2014 Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Starosta Jan Schneider s dotazem Vodovodní a kanalizační přípojka na ulici Družstevní, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí Svazek vodovodů a kanalizací, v plánu až na rok Do diskuze byla přizvána Silvie Peřinová. Starosta Jan Schneider s dotazem informace o letošním financování ulice Družstevní, pracovnice Silvie Peřinová s odpovědí přibližně 2 mil. bez kanalizace a vodovodní přípojky. Starosta Jan Schneider s dotazem sítě na ulici Jiráskova, pracovnice Silvie Peřinová s reakcí kanalizace celá, p. Motyčka ještě nedodal informace. Diskuze k jednotlivým bodům přílohy. Následně bylo přistoupeno Rada doporučuje navýšit rozpočet - paragraf 22/12 o 5 mil. na dokončení ulice Družstevní. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Rozpočet města Tišnova na rok 2014 dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/2013 Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Proběhla krátká diskuze a následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/2013 v rámci schváleného rozpočtu. 3

4 Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Proběhla krátká diskuze a následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Gymnázium Tišnov, IČ: , se sídlem v Tišnově, ve výši 7. tis. Kč na činnost sportovního klubu školy na Vánoční laťku. Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje/neschvaluje/doporučuje/nedoporučuje Zastupitelstvu města poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Za sebevědomé Tišnovsko, o.s., IČ: , se sídlem v Tišnově, ve výši 30. tis. Kč na podporu Lesního rodinného klubu na Tišnovsku školní rok 2013/2014. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Přijetí nových členů do JSDH Tišnov pana Milana Gerži a Tomáše Hudce a ukončení členství v JSDH Tišnov s Ing. Janem Hrdličkou, Zdeňkem Motyčkou a Jakubem Kudrnou Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Tišnov mezi městem Tišnov a panem M. G., trvale bytem T., dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Tišnov mezi městem Tišnov a panem T. H., trvale bytem T., dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje výpověď Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Tišnov mezi městem Tišnov a panem Ing. J. H., trvale bytem T., dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje výpověď Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Tišnov mezi městem Tišnov a panem Z. M., trvale bytem T., dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4

5 Rada města Tišnova schvaluje výpověď Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Tišnov mezi městem Tišnov a panem J. K., trvale bytem T., dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Pronájem části pozemku parc.č. 786/2 v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák a dodal - majetková komise rozhodla 12. tis., místostarosta Radovan Klusák doplnil záměr byl vyvěšen. Místostarosta Petr Bábor s dotazem rozloha, místostarosta Marek Babák s odpovědí 8 m2., suma psaná za rok, návrh na 18 tis. Místostarosta Radovan Klusák s připomínkou údržba, místostarosta Marek Babák s reakcí uvedeno ve smlouvě. Následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 786/2 o výměře 8 m2 mezi městem Tišnov a I. Ž., trvale bytem T., pro účely umístění prodejního stánku, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9. Převod členských práv a povinností k bytu č. C7/9 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/9, 2+1, Dlouhá 1808, z paní P. Š., bytem T., na pana P. N., bytem P., dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově s paní M. D., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Pronájem bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Úkol: OSMI - Smetanová užší výběrové řízení, možnost vyřazení ze seznamu. 5

6 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově paní A. K., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 8/2013 ze dne Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 8/2013 ze dne Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Prodej objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Místostarosta Radovan Klusák s připomínkou nutnost parkovacích míst, podle podnikatelského záměru uvedeno, že další parkovací místa nejsou potřeba. Starosta Jan Schneider kapacita stávajících míst není dostatečná. Úkol: OSMI vizualizace objektu, včetně blízkého prostranství. Usnesení bylo odloženo pro doplnění informací a dodání vizualizace. 14. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor kulturního domu v Hajánkách Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Starosta Jan Schneider s dotazem - nájem, místostarosta Marek Babák s odpovědí stávající. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor objektu kulturního domu v Hajánkách o výměře 80,9 m2 mezi městem Tišnov a L. H., trvale bytem B., dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na správu sálu objektu kulturního domu v Hajánkách mezi městem Tišnov a L. H., trvale bytem B., dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno 6

7 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Tišnov a Dobrovolným svazkem obcí, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření dodatků k pojistným smlouvám na pojištění vozidel Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku k Pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA č , evidenční číslo vozidla č mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku k Pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA č , evidenční číslo vozidla č mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č o havarijním pojištění vozidel Partner H59 mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Ceník pronájmu pódia Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák a dodal složitější ceník ozvučení. Starosta Jan Schneider s připomínkou špatné ozvučení na akcích, nutná změna. Následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje Ceník krátkodobého pronájmu pódia, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova pověřuje Odbor správy majetku a investic uzavíráním Smluv o nájmu věci movité, jejichž předmětem bude pronájem pódia včetně koncertního stanu, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7

8 18. Uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Starosta Jan Schneider s připomínkou chybí rozbor situace, nekontrolované čerpání dotace de minimis - nepřehlednost. Do diskuze byl přizván pracovník Václav Drhlík. Tajemník Iva Dvořáčková s dotazem možnost čerpání v příštím roce, pracovník Václav Drhlík s odpovědí po konzultaci s krajem není ještě možné rozhodnout, podmínky de minimis nejsou zveřejněny. Starosta Jan Schneider s připomínkou zpracovat podrobné informace k čerpání dotací. Lhůta dodání Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Úkol: FO - Stanovisko, kvalifikovaný rozbor k čerpání de minimis. Bez usnesení, odloženo jedná se o uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne , jejíž předmětem je koupě zametacího vozu, mezi městem Tišnov a společností SOME Jindřichův Hradec s.r.o. Bez usnesení, odloženo jedná se o odstoupení od žádosti o dotaci na akci Město Tišnov pořízení zametacího vozu registrované pod číslem SFŽP. 19. Uzavření Mandátní smlouvy na zajištění činností pro administraci (monitoring) na akci Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák a dodal monitoring externí firmou výhodnější. Radní Helena Randová s připomínkou kontrola. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění činností pro administraci (monitoring) na akci Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova mezi městem Tišnov, jako mandantem a Reclay Česká republika, s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako mandatářem, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 20. Uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Radní Helena Randová s dotazem sankce za škody, místostarosta Marek Babák ze zákona. Starosta Jan Schneider s připomínkou úprava plnění smlouvy - ve věcech smluvních starosta Jan Schneider a ve věcech technických Jan Ryšaný. Následně bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov mezi městem Tišnov, jako mandantem a Ing. Petrem Pokorným - Engineering, IČ: , místo podnikání Tišnov, jako mandatářem, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8

9 21. Uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Starosta Jan Schneider s připomínkou úprava plnění smlouvy - ve věcech smluvních starosta Jan Schneider a ve věcech technických Eva Jelínková. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova mezi městem Tišnov, jako mandantem a Ing. Radomírem Hoškem, IČ: , místo podnikání v Lysicích, jako mandatářem, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 22. Zpráva o průběhu investic 2013 Úvodní informace podal Marek Babák. Starosta Jan Schneider s připomínkou nepřehlednost materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o investičních akcích r Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA ZŠ SMÍŠKOVA Úvodní informace podal Marek Babák. Starosta Jan Schneider s připomínkou termín, radní Helena Randová s reakcí špatné datum dodatku. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova ze dne , mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ: , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 24. Uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Technické vybavení SD Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno rada města doporučuje zastupitelstvu uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR mezi městem Tišnov a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9

10 25. Dotazy, podněty a připomínky Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova v 12:45 hodin. Zápis ověřili: v.r. Ing. Petr Bábor, Ph.D. ověřovatel v.r. Radovan Klusák 1. místostarosta v.r. Jan Schneider Starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Monika Juránková 10

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015

Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015 Město Pohořelice Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Janičatová, tajemník Mgr. Kejík, LLM. a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluven:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více